فهرست مطالب

مدیریت اسلامی - سال بیست و چهارم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقالات
 • سید محمد مقیمی صفحات 5-9
 • وحید خاشعی، حامد نظرپور کاشانی، سید محمد علی شریعت زاده صفحات 11-50
  «رفتار مصرف کننده» به عنوان یکی از جنبه های مهم سبک زندگی، بیانگر مسائل متعدد خرد و کلان از نحوه تخصیص درآمد و چگونگی استفاده از منابع، تا شیوه خوراک و پوشاک و... است. با نگاهی عمیقتر به رفتار، می توان دریافت که شیوه و سبک رفتار مصرف کننده، بر بینشها و گرایشهای مصرف کننده مبتنی است. هدف این پژوهش دستیابی به الگوی بینش، گرایش و کنشهای مرتبط با رفتار مصرف کننده با بررسی کتاب شریف نهج البلاغه است. این پژوهش، اکتشافی و به شیوه تحلیل مضمون است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حدود 820 شناسه و گزاره از متن نهج البلاغه مرتبط با موضوع، و این گزاره ها در قالب سه مضمون فراگیر بینش، گرایش و کنش، و 21 مضمون سازمان دهنده مطرح است. مضمون بینش شامل خداشناسی، جهانشناسی، انسان شناسی، دین شناسی، شیطان شناسی، مضمون گرایش شامل خداگرایی، آخرتگرایی، زندگی گرایی، انسانیت گرایی، عدالت گرایی، حلال گرایی، دگرگرایی، کیفیت گرایی، الگوگرایی و مضمون کنش شامل مصرف عاقلانه، مصرف به اندازه و ضایع نکردن نعمت، مصرف برای غیر خود، مصرف با رعایت اولویت بندی، مصرف با توجه به مقتضیات صحیح زمانه و اجتماع، مصرف از حلال / پرهیز از مصرف حرام، و مصرف با توجه به محل تامین است
  کلیدواژگان: سبک زندگی، رفتار مصرف کننده، الگوی مصرف، سبک زندگی در نهج البلاغه
 • عباس عرب، علی اکبر امین بیدختی، عبدالباسط مرادزاده، عباسعلی رستگار صفحات 51-84
  هدف این پژوهش بررسی روابط ساختاری بین اخلاق کاری اسلامی، تامین نیازهای رشد، احساس انرژی و تمایل به ترک خدمت است. روش پژوهش از نظر هدف، توسعه ای کاربردی، و از حیث شیوه جمع آوری داده ها، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام کارکنان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی (204 نفر) در سال 1392 بود که سرشماری شدند. ابزارهای جمع آوری داده های این پژوهش، پرسشنامه های اخلاق کاری اسلامی (گل پرور و نادی، 1389)، سلسله مراتب نیازها (جونز و فیفر، 1973)، احساس انرژی در کار (گل پرور، پاداش و آتش پور، 1389) و تمایل به ترک خدمت (مبلی و هورنر، 1978؛ لیونز، 1971) بود. داده های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل مسیر در نرم افزار Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش لزوم توجه به اخلاق کاری اسلامی و تامین نیازهای رشد در کاهش ترک خدمت کارکنان با رویکرد احساس انرژی در سازمانها مشخص می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق کاری اسلامی، تامین نیازهای رشد، احساس انرژی، تمایل به ترک خدمت، الگوی روابط ساختاری
 • سید مسعود پورسعید اصفهانی، محمد شامحمدی صفحات 85-104
  در این مقاله تلاش می شود با مروری بر مفاهیم علم، دانش، فرهنگ، جهاد، فرهنگ جهادی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... در منویات و سخنان مقام معظم رهبری از سال 1368 تا 1394 با بهره گیری از راهبرد تحقیق داده بنیاد، الگوی جهاد علمی از دیدگاه معظم له شناسایی و ارائه شود. در این الگو، «برکت اسلام، خودجوشی، جوان گرایی، فرهنگ کار علمی، توجه به منافع غیر شخصی و سرمایه گذاری در حوزه علم» از مهمترین متغیرهایی است که ساختار «جهاد علمی» را ترسیم و تبیین می کند. پدیده محوری در این الگو، عامل «فرهنگ» و توجه جدی و موکد به کار فرهنگی برای جهاد علمی است. از آنجا که معظم له جهاد علمی را یکی از بزرگترین فرائض می دانند، چنین برداشت می شود که باید حرکت علمی و جهاد علمی را راهبرد کلان و فریضه بزرگ همه آحاد جامعه دانست. در نهایت امکان تعمیم شخصیت علمی کشور ایران [به سایر کشورها]، نتیجه توجه، برتر دانستن و در اولویت قراردادن راهبردهای جهاد علمی و نتیجه و پیامد بی توجهی به راهبردهای مورد نظر، زیردست بودن، نداشتن ابتکار، ننگ شاگرد باقی ماندن و در یک کلام «وابستگی طفیلی علمی»، از دیدگاه معظم له خواهد بود.
  کلیدواژگان: جهاد علمی، فرهنگ جهادی، دانش، علم، راهبرد تحقیق داده بنیاد
 • مصباح الهدی باقری، مهدی محمدی صفحات 105-130
  دانش مدیریت در عرصه تجارت و بازرگانی، مفاهیم و کلیدواژه های مختلفی دارد که یکی از مهمترین آنها، «مشتری» است به گونه ای که می توان اذعان کرد مشتری و مشتری محوری، تقریبا فصل مشترک بیشتر نظریات و الگو های جدیدی است که در عرصه مدیریت بویژه در حوزه بازاریابی، مطرح می شود؛ به همین دلیل، لازم است بازاریابی و مشتری مداری و مبانی آن از دیدگاه دینی مطرح شود. این پژوهش با روش تحلیل مضمون و با رویکرد قرآنی روایتی، ارتباط با مشتری را از نوع رابطه برادری (اخوت) بررسی، و با استخراج و طبقه بندی و تعریف انواع وظایف برادر در قالب چهار تکلیف فقهی قانونی، اخلاقی، نمادین و سیاستی، اصول و سیاستهای کلی مدیریت ارتباط با مشتری را بیان می کند.
  کلیدواژگان: بازاریابی، مشتری و مشتری مداری، مدیریت ارتباط با مشتری، رابطه مدیریت و برادری (اخوت)
 • ابوالفضل محمدی، سعید حجازی فر، یاسر قاسمی نژاد صفحات 131-158
  رفتارهای اعضای سازمان نقش اساسی در موفقیت و شکست سازمانها دارد اهمیت این نقش، بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران را ترغیب کرده است که در مورد هدایت و کنترل رفتارهای سازمانی پژوهش نمایند. با توجه به محوریت انسان در رفتار سازمانی و مدیریت ضروری است در جوامع اسلامی که افراد از باورها و ارزشهای اسلامی پیروی می کنند با رویکرد اسلامی به رفتار سازمانی نگریسته شود. بسیاری از پژوهشهای رفتار سازمانی نقش باورها و ارزشها را در هدایت و کنترل رفتار سازمانی نقش ویژه ای می دانند. این پژوهش در پی آن است تا با کندوکاوی در آیات قرآن کریم، باورها و ارزشهایی را که در هدایت و کنترل رفتار سازمانی موثر است، شناسایی کند. روش این پژوهش، کیفی و با الگوگیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. در این راستا شش مضمون سازماندهنده شناسایی شد که عبارت است از: علم خدا بر عملکرد انسان (رفتار، گفتار، نیات)، ثبت و ضبط عملکرد (رفتار، گفتار، نیات)، مرگ و بازگشت انسان به همراه عملکرد، ارائه عملکرد وآگاه کردن انسان نسبت به عملکرد خودش، محاسبه دقیق عملکرد و داوری بدون ظلم، پاداش و کیفر رفتار بر مبنای عملکرد. یافته های این پژوهش این نظر را مطرح می کند که باور و اعتقاد به این مضامین ششگانه در هدایت و کنترل رفتار سازمانی نقش مهمی دارد.
  کلیدواژگان: قرآن کریم، رفتار سازمانی اسلامی، هدایت و کنترل، باورها، مدیریت اسلامی
 • سید رضا سید جوادین، محمد مهدی تنعمی، امیر مختاری صفحات 159-181
  یکی از وظایف اصلی و حیاتی مدیریت منابع انسانی، کارمندیابی و انتخاب کارکنان شایسته است که اصلی ترین سرمایه با این سامانه وارد سازمان می شود. بی اطلاعی یا بی اعتنایی سازمان به هنجارها و ارزشهای اجتماعی آثار منفی بسیاری در زمینه کارمندیابی و انتخاب کارکنان برای سازمان و جامعه دارد. این پژوهش تلاش می کند به این پرسش های اساسی در زمینه معیارهای کارمندیابی و انتخاب بر اساس مبانی اسلامی پاسخ دهد و الگوی معیارهای کارمندیابی و انتخاب را مبتنی بر فرهنگ و دستورهای اسلامی ارائه کند. بدین منظور در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به بررسی و استخراج معیارهای کارمندیابی و انتخاب از متون اسلامی پرداخته شد. بعد از استخراج 109 شناسه اولیه طی دو مرحله کدگذاری با استفاده از نرم افزار Atlas.ti چندین مرتبه مورد تحلیل، بازبینی و ترکیب قرار گرفته و در نهایت 13 معیار به عنوان معیارهای شایسته کارمندیابی و انتخاب ارائه شده است.
  کلیدواژگان: منابع انسانی، منابع انسانی اسلامی، کارمندیابی و انتخاب در سازمان، تحلیل مضمون
|
 • Vahid Khasheei, Hamed Nazarpour Kashani, Sayyed Mohammad Ali Shariatzadeh Pages 11-50
  Consumer’s behavior, as an important aspect of lifestyle, explains the details and general ways of allocating incomes, using resources, eating and clothing, as well as numerous other issues. Closer look at consumers’ behavior indicate how their behavior is based on their insights and intentions. Investigating the splendid book of Nahjolbalaghah, this research is intended to propose a model for insights, intentions, and deeds concerning consumers’ behavior. This is an explorative research following theme analysis. Additionally, it is a process of analyzing diverse and dispersed contextual data to change it to rich, detailed, andintegrated data.The results indicated that about 820 codes and statements inNahjolbalaghahare relevant to this subject. They embrace three broad themes including insight, intention, and deeds, as well as 21 organizing themes. Insight consists of theology, cosmology, anthropology, study of religion, and knowing Satan. Intentionincludes orientation toward God, Hereafter, life, humanity, justice, religious legitimacy (Halal), paying attention to other creatures, quality, and pattern. The theme of deeds contain logical and proper consumption, no waste of the blessings, spending on others,considering priorities in consumption, appropriate consumption with regard toconditions of the time and society, consuming religiously legitimate things, and consuming things with regard to their source.
  Keywords: Lifestyle, consumer's behavior, consumption patterns, Nahjolbalaghah
 • Abbas Arab, Ali Akbar Amin, Abdolbaset Moradzadeh, Abbas Ali Rastgar Pages 51-84
  This research is aimed at appraising the structural relation between Islamic work ethics, meeting the needs for development, energetic feeling, and the intension to leave. In terms of purpose, the research follows a developmental-applied method, and in terms of data collection, it fulfills a descriptive–correlational method. Research population includes all the employees of the Islamic Propagation Office at Khorasan Razavi (204 subjects) in 2013. Following questionnaires were employed fordata collection: Islamic Work Ethics (Golparvar and Nadi, 2010), Hierarchy of Needs (Jones & Pfeiffer, 1973), EnergeticFeeling at Work (Golparvar, et.al. 2010), Intention to Leave (Mobley and Horner, 1978; Lions, 1971). Route Analysis Test, in LISREL, was employed to analyze the data. Therefore, consideration of Islamic work ethics and providing needs of development are predictable by decrease in the intention to leave through energetic feeling.
  Keywords: Islamic work ethics, providing needs of development, energetic feeling, intention to leave, structural relation model
 • Sayyed Masood Poursaeid, Mohammad Shamohammadi Pages 85-104
  Reviewing concepts such as science, knowledge, culture, Jihadi culture, scientific Jihad, and cultural Jihad in the speeches of the supreme leader from 1989 to 2015, the researchers intend to design and present a model for scientific Jihad from the viewpoint of the supreme leader through grounded theory strategy. Islamic benediction, spontaneity, youth orientation, scientific attempt, selflessness and investing on scientific fields constitute variables from which the structure of scientific Jihad is identified and explained. The central issue in this model includes culture, and paying serious attention to cultural considerations on scientific Jihad. As the supreme leader considers scientific Jihad as one of the greatest obligations, it implies that scientific movement and Jihad must be the grand strategy for all individuals of the society. All in all, generalization of the country’s scientific personality will be the result of consideration, priority, and preference of the strategies of scientific Jihad. On the other hand, ignoring these strategies will result in remaining subordinate, empty of initiation, shame of being secondhand learner forever, and generally scientific dependence.
  Keywords: scientific Jihad, Jihadi culture, knowledge, science, grounded theory (GT) strategy
 • Mesbaholhoda Bagheri Kani, Mahdi Mohammadi Pages 105-130
  Management, as a branch of knowledge, contains various concepts and keywords one which is the customer. Customer and customer orientedness are common issues in almost all theories and models relating to management and especially to marketing. Hence, it seems necessary to investigate these issues through a religious perspective. Applying theme analysis and with reference to customer relation in the holy Quran and Hadith, this research is aimed at studying customer relationship from a brotherhood viewpoint. After identifying, categorizing, and defining the responsibilities of ‘brother’, the researchers pinpointed out that the main principles and policies of customer relation are explained in four juridical-lawful, ethical, symbolic, and political categories.
  Keywords: marketing, customer, customer relation, customer relation management, relation between management, brotherhood
 • Abolfazl Mohammadi, Saeid Hejazi Far, Yaser Ghasemi Nezhad Pages 131-158
  The behavior of organization members is critically effective in the success and failure of organizations. The importance of the role it plays has encouraged many scholars and researchers to exploredirecting and controlling organizational behavior. As organizational behavior and management are human oriented, it is necessary to view organizational behavior through an Islamic approach in Islamic societies where people follow Islamic beliefs and values. Many of the organizational behavior researches have particularly considered the role of beliefs and values as special elements. This research is intended to identify the beliefs and values which are effective in directing and controlling organizational behavior by looking through the verses of the holy Quran. This qualitative research is conducted by applying theme analysis. Six organizing themes were identified including God’s awareness of our deeds (behavior, speeches, and intentions), registration and record of our performance (deeds, speeches, intentions), death and man’s returnaccompanyinghis performance, presentationof man’s performance and his awareness of his own deeds, precisereckoning of man’s performance and just judgment, performance-based rewardand punishment. Findings of the researchindicated that believing in these six themes play great roles indirecting and controlling organizational behavior.
  Keywords: the holy Quran, Islamic organizational behavior, directing, controlling, beliefs, Islamic management
 • Sayyed Reza Sayyed Javadin, Mohammad Mahdi Tanaomi, Amir Mokhtari Pages 159-181
  Recruitment and selection of competent employees are vital and essential responsibilities of human resource management. If this is performed appropriately, most essential capital of the organization will arrive at the organization. Unawareness and ignorance of the organization from social values and norms can have serious negative effects on recruitment and selection of the employees both for the organization and the society. This research is intended to answer these essential questions regarding recruitment and selection and propose a model for criteria of recruitment and selection on the basis of Islamic teachings and culture. Applying content analysis method, the researchers tried to derive the criteria form Islamic resources. At the first phase 109 constituents were identified and were coded and analyzed several times by atlas.ti software. Finally, 13 appropriate criteria were identified for recruitment and selection.
  Keywords: human resource, Islamic human resource, recruitment, selection in organizations, theme analysis