فهرست مطالب

پژوهشهای گیاهی (زیست شناسی ایران) - سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1394)
 • سال بیست و هشتم شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/13
 • تعداد عناوین: 19
|
 • مقاله پژوهشی
 • فرزاد احمدی آذر، طاهره حسنلو، علی ایمانی، ولی فیضی اصل صفحات 459-474
  این آزمایش به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و کاربرد زئولیت معدنی بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی پنیرک، به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در شهرستان مراغه اجرا شد. عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری به صورت شاهد (100درصد ظرفیت زراعی)، تنش خشکی ملایم (75 درصد ظرفیت زراعی) و تنش خشکی شدید (50 درصد ظرفیت زراعی) و مقادیر زئولیت در پنج سطح (عدم کاربرد زئولیت، دو، چهار، شش، هشت گرم در هر کیلوگرم خاک) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد در بین صفات مورد بررسی اختلاف معنی داری وجود داشت، به طوری که بالاترین وزن تر اندام هوایی (164 گرم)، ریشه (66/87 گرم)، طول ساقه (79 سانتی متر)، هدایت روزنه ای (875 میلی مول بر مترمربع درثانیه)، بالاترین میانگین نشت الکترولیت (72/87 میلی موس بر سانتی متر)، بیشترین مقدارکلروفیل a (72/0 میلی گرم بر گرم)، b (06/9میلی گرم بر گرم) متعلق به میزان هشت گرم زئولیت و 100درصد رطوبت ظرفیت زراعی بود. بالاترین میزان قندهای محلول(20/155 میلی گرم در هر گرم وزن خشک) و کمترین میزان نسبی آب برگ (72/40 درصد) متعلق به عدم کاربرد زئولیت و50 درصد رطوبت ظرفیت زراعی بود. کاربرد سطوح مختلف زئولیت در هر سه شرایط رطوبتی خاک سبب بهبود در بسیاری از صفات فوق شد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که می توان با به کارگیری زئولیت، از هدر رفت آب در شرایط کم آبی جلوگیری کرده و آن را بهتر و بیشتر در دسترس گیاه قرار داد.
  کلیدواژگان: قندهای محلول، کلروفیل، میزان نسبی آب برگ، نشت الکترولیت، هدایت روزنه ای
 • سکینه اسمعیلی کناری، منیر حسین زاده نمین، خدیجه کیارستمی، الهیار فلاح صفحات 475-485
  برنج (Oryza sativa L.) گیاهی از خانواده گندمیان و اویارسلام ((Cyperus difformis L. یکی از علف های هرز رایج مزارع برنج است. جهت بررسی اثر دگرآسیبی اویارسلام بر برنج، آزمایشی با استفاده از عصاره های آبی 50% و 100% اندام زیر زمینی و اندام هوایی اویارسلام بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای انجام شد. نتایج نشان داد عصاره های اویارسلام درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و وزن خشک کل را نسبت به شاهد (به ترتیب 72%، seed day-1884/0 و g322/0) کاهش داد (05/0≥p). در مرحله گیاهچه ای، طول اندام هوایی در همه تیمار ها کاهش یافت ولی معنی دار نبود. بعلاوه محتوای آب برگ گیاهچه ها با تمام غلظت ها افزایش معنی دار ولی با عصاره 50% اندام زیر زمینی (90/50%) نسبت به شاهد (07/53%) کاهش معنی داری داشت (05/0≥p). وزن تر و خشک اندام هوایی در همه تیمار ها در مقایسه با شاهد به ترتیب (g0764 /0 و g0123/0) افزایش (05/0≥p) یافتند. همچنین وزن تر ریشه با هر دو عصاره های 50% اندام زیر زمینی و هوایی افزایش یافت ولی معنی دار نبود. نتایج نشان داد مرحله جوانه زنی برنج با تمام عصاره های اویارسلام به طور معنی داری جلوگیری شد (05/0≥p). ولی عصاره های آبی اویارسلام دارای اثرات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی متفاوتی در مرحله گیاهچه ای بر حسب اندام داشت، از قبیل کاهش طول اندام هوایی که معنی دار نبود اما وزن تر و خشک اندام هوایی و نیز محتوای آب برگ ها نسبت به شاهد افزایش معنی داری (05/0≥p) را نشان دادند.
  کلیدواژگان: اویارسلام (Cyperus difformis L)، برنج (Oryza sativa L.)، جوانه زنی، دگر آسیبی
 • صدیقه بابازاده خامنه، افشین دانه کار، برهان ریاضی، قوام الدین زاهدی امیری، فریدون طاهری سرتشنیزی، سید نورالدین موسوی صفحات 486-498
  شناسایی عناصرگیاهی و بررسی ویژگی های بوم شناختی آن ها معیاری از کیفیت اکوسیستم های جنگلی محسوب می شود. از اینرو، انجام چنین مطالعاتی در این رویشگاه ها به منظور مطالعه دقیق ترکیب فلورستیکی ضروری است چرا که براساس نتایج حاصل از آن پیش بینی روند تغییرات آینده و امکان مدیریت بهتر در جهت حفظ گونه های در خطر انقراض میسر می شود. بر این اساس، مطالعه حاضر به منظور بررسی یکی از رویشگاه های جلگه ای ویژه در جنوب دریای خزر با تکیه بر صفات پوشش گیاهی پهنه تفرجی انجام شد. در این مطالعه 80 قطعه نمونه یک آری به روش نمونه برداری تصادفی-سیستماتیک انتخاب و سپس مشخصه-های کمی و کیفی مربوط به پوشش درختی، درختچه ای و علفی در آن برداشت شد. مولفه های تراکم، درصد پوشش، بسامد، وفور و حضور برای اشکوب فوقانی جنگلی و کف پوش علفی مورد بررسی قرار گرفت. مطابق یافته های این مطالعه 35 گونه گیاهی شامل 17 گونه درختی و درختچه ای و 18 گونه علفی در پهنه تفرجی پارک جنگلی سی سنگان شناسایی شد. نتایج نشان دهنده ارتباط نرخ کاهش درصد پوشش اشکوب فوقانی با نرخ توسعه پوشش کف بود. به طور کلی در پهنه تفرجی، بسامد گونه های Buxus hyrcana (شمشاد) و Carpinus betulus (ممرز) به طور چشمگیری از سایر گونه ها بیشتر می باشد که با توجه به اهمیت حفاطتی این دو گونه، توجه ویژه به این ذخیره گاه و حراست از آن ضروری است. با توجه به شرایط موجود به منظور حفظ گونه های گیاهی منطقه، لازم است که سازمان های مسئول در جهت حفاظت این رویشگاه که دارای گونه های حفاظتی مطابق فهرست اتحادیه جهانی حفاظت است، توجه بیشتری نشان دهند.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، پهنه تفرجی، تیپ جنگلی، شمشاد، پارک جنگلی سی سنگان
 • مریم تیموری، مصطفی خوشنویس، محمد متینی زاده، احمد رحمانی صفحات 499-509
  چرخه ازت شامل تثبیت ازت، معدنی شدن ترکیبات ازته آلی، نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون می باشد که میکروارگانیسم ها نقش مهمی در آن دارند.. در این تحقیق جوامع میکروبی موثر در چرخه ازت، پتانسیل نیتریفیکاسیون و آنزیم نیترات رودکتاز در رویشگاه های دست خورده و نخورده راش در دو استان مازندران و گیلان بررسی شد. جوامع میکروبی اکسیدکننده آمونیوم و نیتریت و denitrifier با استفاده از روش بیشترین تعداد احتمالی مطالعه شدند. پتانسیل نیتریفیکاسیون و فعالیت نیترات رودکتاز نیز با روش های رنگ ستجی اندازه گیری شد. نتایج نشان دهنده تفاوت جوامع میکروبی، پتانسیل نیتریفیکاسیون و نیز نیترات رودکتاز در بین رویشگاه های دست خورده و نخورده راش بود. بالاترین جوامع میکروبی در مرحله اپتیمال رویشگاه های دست نخورده مشاهده شد و در هر حالت بیش از رویشگاه های دست خورده بود که ناشی ازشرایط اکولوژیک مطلوب تر در نواحی دست نخورده باشد که شرایط را برای رشد جوامع میکروبی مناسب تر می سازد. کاهش پتانسیل نیتریفیکاسیون در رویشگاه های دست خورده در پاییز می تواند ناشی از کاهش فعالیت جوامع میکروبی بدنبال کاهش دما و ترشحات ریشه های گیاهی باشد. در مورد آنزیم نیترات رودکتاز در رویشگاه گیلان در هر دو فصل میزان فعالیت در رویشگاه دست خورده بیش از رویشگاه دست نخورده است. این امرمی تواند ناشی از شرایط رویشگاه و وجود سوبسترای بیشتر برای آنزیم باشد که از تخریب وارد رویشگاه شده است. اما در مازندران فعالیت نیترات رودکتاز در رویشگاه دست نخورده بیش از رویشگاه دست خورده است. در مجموع شاخص های میکروبی ابزارهای مناسبی برای تعیین شرایط خاک اکوسیستم ها هستند.
  کلیدواژگان: جوامع میکروبی، راش، دست خورده، دست نخورده
 • سید محمد حجتی، محیا تفضلی، سید احمد هاشمی سلیم بهرامی، مهرسده تفضلی صفحات 510-521
  هدف از مطالعه حاضر، محاسبه نرخ تجزیه لاشبرگ گونه بلندمازو و بروسیا در حالت خالص و آمیخته در توده های دست کاشت بلندمازو (Quercus castanefolia C.A.Mey.) و بروسیا (Pinus brutia Tenore) در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری می باشد. در فصل پاییز، برگ های تازه خزان کرده در توده های مورد نظر جمع آوری و سپس با آب مقطر شستشو شده و در دمای 60 درجه به مدت 24 ساعت خشک شدند و درون کیسه های لاشبرگ (با منافذ دو میلی متری) ریخته و پس از کنار زدن لایه بستر در سطح خاک در زیر تاج پوشش گونه های مورد اشاره نصب شدند. برای پر کردن کیسه لاشبرگ سه حالت، خالص10 گرمی (یک جیبه)، آمیخته 5 گرمی در کیسه های تک جیبه (آمیخته یک جیبه) و آمیخته 10 گرمی (آمیخته دو جیبه) از هر گونه بطور مجزا در کیسه های دوجیبه در نظر گرفته شد. در طول یکسال، نمونه برداری از لاشبرگ به منظور محاسبه نرخ تجزیه و شاخص مزیت تجزیه در رویشگاه در فواصل زمانی 2، 4، 6، 8، 12 ماه، انجام شد. نتایج نشان داد که متوسط نرخ تجزیه سالانه برای حالت خالص، برای سوزن کاج در توده کاج (01/4) کمتر از توده بلوط (18/4) بود ولی برای لاشبرگ بلوط در توده کاج (60/4) بیشتر از توده بلوط (58/4) بود. متوسط نرخ تجزیه سالانه برای حالت آمیخته دوجیبه در توده بلوط (51/5) بیشتر از توده کاج (97/4) بود. محاسبه شاخص تجزیه در رویشگاه نشان داد که پس از 180 روز، سرعت تجزیه لاشبرگ در رویشگاه اصلی افزایش می-یابد.
  کلیدواژگان: نرخ کاهش وزن لاشبرگ، مزیت تجزیه در رویشگاه، کیسه لاشبرگ، دارابکلا
 • کتایون حق وردی صفحات 522-534
  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر جنگل کارهای بومی و غیربومی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی و زادآوری گونه های چوبی در سری چای باغ قائمشهر واقع در استان مازندران انجام پذیرفت. به این منظور، سطح 2 هکتار از هر یک از توده های افرا پلت، توسکا ییلاقی، زربین، کاج سیاه، عرصه خالی (به عنوان شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. سپس در هر توده 15 قطعه نمونه مربعی شکل به ابعاد 20 ×20 متر برداشت شد. به منظور برداشت گونه های علفی و زادآوری گونه های چوبی میکروپلات هایی به ابعاد 1 × 1 متر پیاده شد. برای مقایسه تنوع گونه ای در توده های جنگل کاری شده مختلف از شاخص های تنوع گونه ای سیمپسون، شانون وینر و مکینتاش، غنای گونه ای مارگالف و منهنیک، شاخص های یکنواختی پیت و هیل استفاده گردید. تجزیه واریانس مقادیر تنوع زیستی گونه های علفی و زادآوری در توده های مورد مطالعه نشان داد که کلیه شاخص های مورد نظر تفاوت های آماری معنی داری را به نمایش گذاشته اند. در ارتباط با پوشش علفی، بیشترین مقدار شاخص های سیمپسون، مکینتاش، مارگالف، منهینیک، پیت و هیل در منطقه شاهد و بیشترین مقدار شاخص شانون وینر در توده جنگل کاری شده کاج سیاه مشاهده شد. در خصوص زادآوری گونه های چوبی نیز بالاترین مقادیر شاخص های مورد بررسی به توده جنگل کاری شده افراپلت اختصاص داشت . با توجه به نتایج تحقیق حاضر توصیه می شود که در جنگل کاری ها به منظور حفظ و توسعه تنوع زیستی (بویژه زادآوری گونه های چوبی) هر منطقه ، گونه های پهن برگ بومی در اولویت باشند و کاشت گونه های سوزنی برگ فقط در شرایط خاص و به همراه اهداف خاص با مطالعه دقیق اکوسیستم منطقه انجام شود.
  کلیدواژگان: جنگل کاری، تنوع، غنا، یکنواختی، سری چای باغ
 • مهدی حیدری، حسن پوربابایی، امید اسماعیل زاده صفحات 535-548
  پایداری و سلامت اکوسیستم های طبیعی به تنوع گونه های گیاهی وابسته است. بنابراین تعیین عواملی که تنوع گونه های گیاهی را کنترل می کنند و اثر مثبت یا منفی بر آن دارند در اکولوژی اهمیت زیادی دارد. با این هدف چهار رویشگاه بلوط ایرانی در شهرستان ایلام بر اساس سابقه مدیریت و تخریب انتخاب شدند که عبارتند از: مدیریت حفاظتی 5 ساله، مدیریت حفاظتی 20 ساله، تخریب شده و شاهد یا کمتر دست خورده. مساحت تقریبی هر منطقه 100 هکتار است. با استفاده از روش تصادفی سیستماتیک در هر منطقه با ابعاد شبکه 100×200 متر در مجموع 50 قطعه نمونه 400 متر مربعی در هر منطقه پیاده شد. در مرکز هر قطعه نمونه اصلی سه نمونه خاک از عمق 0 تا 30 سانتیمتری برداشت و در نهایت یک نمونه ترکیبی به عنوان نمونه ی خاک آن قطعه نمونه به آزمایشگاه منتقل شد. برای محاسبه تنوع از شاخص تنوع شانون وینر استفاده شد. در این مطالعه به منظور بررسی اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک از متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد که ظرفیت تبادل کاتیونی، پتاسیم و منیزیم محلول، نیتروژن آمونیمی و درصد تاج پوشش اشکوب فوقانی بر تنوع گونه های گیاهی اثر مستقیم و مثبت داشتند. از بین این عوامل نیتروژن آمونیمی بیشترین اثر را داشت. مهمترین عامل در تغییر تنوع گونه های گیاهی، تخریب بود، اما نقش غیر مستقیم و منفی آن بواسطه تغییر برخی خصوصیات خاک و تاج پوشش درختی بوده است.
  کلیدواژگان: تنوع گونه های گیاهی، خصوصیات خاک، تحلیل مسیر، جنگل های زاگرس
 • علی اکبر شکوهیان، غلامحسین داوری نژاد، علی تهرانی فر، علی رسولزاده، علی ایمانی صفحات 549-560
  در راستای انتخاب پایه های جدید مقاوم به کم آبی و شناسایی نشانگرهای بیوشیمیایی مرتبط با این شرایط، بررسی اثر تنش آبی و ریز موجودات مفید (Em) بر خصوصیات بیوشیمیایی قلمه های رویشی بادام مورد بررسی قرار گرفت. طرح به صورت فاکتوریل 3× 2× 4 در قالب بلوکهای کامل تصادفی با سه سطح آبیاری کامل، آبیاری موقعی که 33 و 66 درصد آب قابل نگهداری تخلیه شد و 4 فاکتور پایه شامل GF677، دو هیبرید طبیعی هلو× بادام(H1،H2) و رقم جوین ، با دو سطح غلظت Em (صفر و یک درصد) در 4 تکرار اجرا شد. صفات کلروفیلB ، A و کل، میزان قندهای محلول، نشاسته، پروتئین و پرولین موجود در برگ و ریشه اندازه گیری شد. تجزیه واریانس دادهها نشان داد، بین سطوح پایه ها و آبیاری در تمام صفات از نظر آماری در سطح احتمال یک درصد تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج نشان داد که سطوح ریز موجودات مفید در صفات پرولین، نشاسته و پروتئین برگ و ریشه و کلروفیل A تفاوت معنی داری در سطح احتمال یک درصد و کلروفیل B در سطح احتمال 5 درصد داشتند. مقدار پرولین و نشاسته در برگ و ریشه با مصرف Em نسبت به شاهد کاهش ولی درصد پروتئین در سطح احتمال 5 درصد افزایش داشت. مقدار کلروفیل وابسته به نوع و تیمار آن متفاوت بود. با توجه به نتایج بدست آمده، صفات پرولین، قندهای محلول و پروتئین برگ، نشانگرهای مناسبی به منظور بررسی تحمل به خشکی بادام محسوب و هیبرید طبیعیH1، پایه مقاوم به شرایط خشکی شناخته شد.
  کلیدواژگان: پروتئین، پرولین، کلروفیل، قندها، زنده مانی
 • نرجس عالیپور، خدیجه مهدوی، جلال محمودی، حسن قلیچ نیا صفحات 561-572
  در این تحقیق اثر عوامل محیطی(شیب، خاک) برکمیت وکیفیت اسانس گونه Stachys laxa در استان مازندران در محدوده شهر کیاسر مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه برداری از گیاه در زمان گلدهی در اواسط خرداد ماه از سر شاخه های گلدار گونه سنبله دماوندی در دو جهت شمالی و جنوبی انجام شد. بعد از خشک شدن نمونه ها در سایه، به مقدار 100 گرم از آن ها جهت تهیه اسانس، با روش تقطیر با آب طرح کلونجر مورد استفاده قرار گرفت و اجزای اسانس با روش کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی (GC/MS) تجزیه، تحلیل و شناسایی شدند. نمونه برداری از خاک در طول 4 ترانسکت 3 نمونه خاک از ابتدا، وسط و انتهای ترانسکت در دو جهت شیب از عمق 30-0 سانتیمتری از ریشه گیاه انجام شد و پارامترهای نیتروژن، پتاسیم، فسفر،کربن آلی، ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی اندازه گیری شد. بر اساس نتایج، شرایط محیطی باعث اختلاف معنی دار در بازده اسانس ها در سطح یک درصد شده است به طوریکه در جهت شمالی به دلیل بالا بودن میزان نیتروژن و فسفر خاک، همچنین بالا بودن درصد ماده آلی خاک و رطوبت خاک و پایین بودن اسیدیته خاک، بازده اسانس در جهت شمالی بیشتر از جهت جنوبی بوده است. همچنین با توجه به نور بیشتر و افزایش زمان تابش آن در جهت جنوبی افزایش ترکیبات، عملکرد و کیفیت اسانس گیاه سنبله ای دماوندی در جهت جنوبی بیشتر بوده است.
  کلیدواژگان: نعناییان، stachys laxa، اسانس، شیب، خاک
 • فرهاد قاسمی، سید غلامعلی جلالی، وحید حسینی، سیدمحسن حسینی صفحات 573-582
  پویایی تجزیه لاشبرگ 4 گونه راش، توسکا، پلت و نوئل در توده دست کاشت نوئل خالص منطقه لاجیم به مدت 400 روز با استفاده از روش کیسه لاشبرگ مطالعه شد. در این مطالعه حد نهایی تجزیه سوزن های نوئل در حالت های خالص و ترکیبی با لاشبرگ گونه های راش، توسکا و پلت مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که حد نهایی تجزیه در انواع لاشبرگ های مورد مطالعه متفاوت بوده و لاشبرگ توسکا با غلظت اولیه بالای نیتروژن کمترین میزان (43/0) را به خود اختصاص داده است. یافته های تحقیق نشان دادند که ترکیب سوزن های نوئل با لاشبرگ پهن برگان اثر معنی داری در افزایش نرخ ثابت تجزیه آن داشته است. همچنین سوزن های نوئل در حالت خالص کمترین حد نهایی تجزیه را دارد (66/59) و از بین ترکیب های مورد مطالعه ترکیب سوزن های نوئل با لاشبرگ راش بالاترین حد نهایی تجزیه را به خود اختصاص داده است (33/95).
  کلیدواژگان: تجزیه لاشبرگ، غلظتهای اولیه عناصرغذایی، لیگنین، نیتروژن، منگنز
 • اصغر کامرانی، علیرضا نقی نژاد صفحات 583-595
  مانداب های شیب های جنوبی رشته کوه های البرز ویژگی های منحصر به فردی دارند. تاکنون مطالعات کمی درباره گونه های شاخص و عوامل موثر بر الگوی انتشار آن ها در این رویشگاه ها انجام گرفته است. هدف از این پژوهش آزمون فرضیه امکان شاخص بودن گونه های ماندابی و ترسیم نیمرخ بوم شناختی آنها در دامنه های خشک البرز می باشد. روابط متقابل بین ارتفاع از سطح دریا و ویژگی های خاک و حضور گونه ها (در 512 قطعه نمونه) با تجزیه و تحلیل گونه های شاخص دو طرفه و روش نیمرخ بوم شناختی بررسی گردید. از 41 گونه جمع آوری شده تنها 11 گونه در این تجزیه و تحلیل گونه های شاخص در سه گروه پوششی شناسایی گردید. گروه اول شامل گونه های Ligularia persica. وGypsophila elegans. در ارتفاعات بالا(> 2500 متر) با خاک هایی اسیدی ( < 3/6) و ماسه ای (> 55%)می باشد. در گروه دوم گونه های شاخص Pedicularis sibthorpii و Carex dilutaدر تراز های میانی از متغیر های بوم شناختی به ویژه ارتفاع ( 2550-2050 متر) و اسیدیته خاک( 6/7- 4/6) دیده می شوند. گروه سوم با گونه های شاخص Schoenoplectus lacustris ،Carex songorica. و Lythrum salicaria. در ارتفاعات پایین (>2000 متر) در خاک های قلیایی (< 7/7) با با تراز های بالایی از هدایت الکتریکی ( < ms/cm 10) و درصد رس (< 36%) مشخص می گردد. همچنین 12 گونه به عنوان گونه های شاخص برای ارتفاع و ویژگی های خاکی با استفاده از ترسیم نیمرخ بوم شناختی مشخص گردید.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، گونه شاخص، مانداب، نیمرخ بوم شناختی، TWINSPAN
 • رویا کرمیان، فاطمه قاسملو صفحات 596-606
  ساپونین ها، متابولیت های ثانویه ای هستند که در بسیاری از گیاهان و برخی از جانوران یافت می شوند. آن ها گلیکوزیدهایی با وزن مولکولی بالا هستند که دارای گروه قندی متصل به یک آگلیکون تری ترپنوئیدی یا استروئیدی می باشند. بسیاری از ساپونین ها خاصیت پاک کنندگی دارند و در آب کف پایدار ایجاد می کنند. گل ماهورVerbascum L.) ) حاوی ترکیبات و اجزاء فعالی است که فعالیت سیکلواکسیژنازی را کاهش می دهند. در این بررسی، محتوای ساپونین کل در ریشه و بخش های هوایی 3 گونه از جنس Verbascum شاملV. nudicaule ،V. sinuatum و V. speciosum به صورت کمی و کیفی به روش های طیف سنجی نوری و کروماتوگرافی لایه نازک مطالعه شد. در این بررسی، 5 فرکشن مختلف از هر اندام گیاه به دست آمد و مقدار ساپونین استخراج شده از ریشه بیشتر از بخش های هوایی بود. در میان این سه گونه،V. speciosum بیشترین مقدار ساپونین را هم در ریشه و هم در بخش های هوایی نشان داد. همچنین کروماتوگرافی لایه نازک عصاره سه گونه Verbascum بر روی صفحات TLC، لکه های ساپونینی را با Rf های مختلف در محدوده 73/0-13/0 آشکار نمود.
  کلیدواژگان: طیف سنجی نوری، ساپونین، کروماتوگرافی لایه نازک، . Verbascum L
 • هاشم کنشلو، محمدیوسف آچاک صفحات 607-616
  پیر یا توج به صورت درختچه تا درخت، همیشه سبز تا نیمه خزان کننده، از عناصر گیاهی اقلیم گرم و خشک بوده که دامنه پراکنش آن تا جنوب شرق ایران کشیده شده است. به منظور بررسی فنولوژی و نقش عوامل تاثیرگذار، تحقیقات وسیعی طی سال های 1387-1391 در رویشگاه های پیر در جنوب شرق ایران صورت گرفت. پس از تهیه نقشه گسترش، 6 رویشگاه شاخص انتخاب و در هر رویشگاه، سه پایه میانسال علامت گذاری شدند. مراحل فنولوژی در دوره های 15 روزه اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آمار هواشناسی و تقویم زمانی فنولوژی نشان دادند که دما، بارندگی و ارتفاع از سطح دریا در رفتارهای اکولوژیکی پیر تاثیرگذار است. فنولوژی درختچه پیر نسبتا« طولانی بوده و بین138-148 روز در مناطق مختلف متغیر می باشد. گلها از اواخر اسفند لغایت فروردین ظاهر شده، از اوایل اردیبهشت میوه ها روی شاخه ها جوان تشکیل شده و بعد از مدت 45-50 روز در اواسط خرداد شروع به رسیدن می کنند. در رویشگاه های مرتفع، مراحل فنولوژی با 1-2 هفته تاخیر در اوایل فروردین آغاز شده و میوه ها در اواخر خرداد شروع به رسیدن می نمایند در رویشگاه های همجوار پاکستان، فنولوژی در دو مرحله بهاره و پاییزه اتفاق می افتد که مرحله پاییزه در مرحله ظهور گلها و نهایتا» ظهور میوه نارس پایان یافته و با کاهش دما، شروع به ریزش می کنند. علی رغم متفاوت بودن زمان فنولوژی در رویشگاه های مختلف، مقدار انرژی گرمای مورد نیاز (G.D.D.) درختچه پیر نسبتا« یکسان و یک میانگین 1500 درجه روز رشد، برای انجام مراحل فنولوژی پیر، الزامی است.
  کلیدواژگان: فنولوژی، پیر، صحاری، سندی، درجه روز رشد، بلوچستان
 • عبدل محمدی، حسن ابراهیم زاده، جواد هادیان، مسعود میر معصومی صفحات 617-628
  استفاده از گیاهان داروئی برای درمان بیماری ها در انسان بیشینه طولانی دارد. تخمین زده شده که بیش از 10% از گونه های گیاهی استفاده داروئی داشته باشند. گیاهان متاثر از فاکتور های محیطی مختلفی، همانند خشکی می باشند. خشکی با برهم زدن توازون اسمزی گیاهان موجب کاهش رشد و عملکرد آنها می شود. همچنین باعث القاء گونه های واکنشگر اکسیژن می شود که به سلول های گیاهی آسیب می-رساند. هدف از اجرای این طرح بررسی تاثیر تنش خشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی گونه به لیموLippia citriodora از تیره Verbenaceae است . تنش خشکی با غلظت های مختلف PEG(پلی اتیلن گلیکول ) 0%، 5%، 10%، 20%و 25% القاء شد. نتایج بدست آمده نشان داد که FW(وزن تر ) و RWC(محتوای نسبی آب) با افزایش تنش خشکی کاهش معنی داری را نسبت به شاهد نشان می دهند. طول ریشه تحت تنش خشکی تغییر معنی داری را حاصل نمی کند. محتوای رنگیزه های گیاه تحت تنش خشکی در سطوح پایین PEG افزایش معنی داری را نشان می دهد در حالیکه در سطوح بالای آن کاهش معنی داری حاصل می کند. تحت تنش خشکی محتوای پروتئین، پرولین، MDA(مالون دی آلدهید) و آب اکسیژنه(H2O2) افزایش معنی داری نسبت به شاهد حاصل می کند. فعالیت زیمایه های پاداکساینده با افزایش تنش خشکی افزایش می یابد. کاهش FW و RWC با تنش خشکی حساسیت گیاه را به تنش نشان می دهد از طرفی گیاه با افزایش ترکیباتی مانند پرولین و H2O2 و همچنین افرایش فعالیت زیمایه های پاداکساینده به تنش خشکی پاسخ می دهد.
  کلیدواژگان: به لیمو، پروتئین، پرولین، MDAو H2O2
 • علیرضا مشکی، ندا بخشنده صفحات 629-635
  درخت اقاقیا یکی از شناخته شده ترین گونه های گیاهی جهان از نظر میزان تثبیت نیتروژن بوده، که بطور وسیعی در پروژه های جنگلکاری در دنیا مورد استفاده قرار میگیرد. سوال اصلی این تحقیق این بود که آیا قسمتهای مختلف درخت اقاقیا (ریشه، ساقه و برگ)، به نسبت مساوی نیتروژن مورد نیاز خود را از طریق نیتروژن تولید شده ازفرایند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی تامین میکنند. بدین منظور، بذرهای جمع آوری شده اقاقیا، تحت شرایط مشابه گلخانه ای کاشته شدند. پس از 2 ماه، ریشه تمامی نهالهای اقاقیا با محلولی مختلط از چند جنس باکتریهای ریزوبیوم آغشته گردیدند. بعد از 6 ماه از شروع آزمایش، هر کدام از نهالهای اقاقیا مقدار مساوی (100 سی سی) محلول سولفات آمونیوم (NH4)2 SO4 حاوی 11.03 درصد ایزوتوپ نیتروژن 15 را دریافت نمودند و بعد از گذشت یک هفته تمامی نهالهای اقاقیا قطع شده و به برگ، ساقه و ریشه تفکیک گردیدند. نمونه ها بعد از خشک شدن، توزین شده و درصد ایزوتوپ نیتروژن 15 در آنها تعیین گردید. درصد ایزوتوپ نیتروژن 15 به عنوان شاخصی برای مقایسه نسبت نیتروژن دریافتی از فرآیند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی توسط هر یک از اندامهای گیاه اقاقیا مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد، تفاوت معناداری از لحاظ میزان نیتروژن دریافتی از فرآیند تثبیت نیتروژن بین برگ، ساقه و ریشه اقاقیا وجود ندارد. بنابراین سهل الوصول ترین بخش گیاه یعنی برگ آن، میتواند برای محاسبه درصد نیتروژن جذب شده کل گیاه از فرآیند تثبیت نیتروژن بیولوژیکی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اقاقیا، تثبیت نیتروژن، روش رقیق سازی نیتروژن 15
 • محمد حسین ناصری، محمد کاظم خالصی، سید علی جعفرپور، ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی، قربانعلی نعمت زاده صفحات 636-646
  در مطالعه ی حاضر، رشد و میزان کلروفیل a ریزجلبک Nannochlorpsis oculata ، با استفاده از دو نوع محیط کشت گیلارد و والن در دو دوره ی 15 روزه بررسی گردید. تراکم سلولی، موجودی کلروفیل a و وزن خشک ریزجلبک در هر دو محیط، روزانه با 3 تکرار اندازه گیری شد. تراکم سلولی و موجودی کلروفیل a در ریزجلبک رشدیافته در محیط والن به ترتیب در روز 3 تا 10 و 2 تا 15 (به جز روز 14) بیشتر از محیط گیلارد بود (P < 0.05) ولی تراکم سلولی از روز 10 تا 15 در محیط گیلارد به طور معنی داری بیشتر از محیط والن ثبت شد. وزن خشک ریزجلبک در هر دو محیط کشت تا روز 6 بالا رفت ولی از روز 6 تا 11 محیط والن وزن خشک ریزجلبک را بیشتر از محیط گیلارد افزایش داد و از روز 11 تا 15 برتری محیط کشت گیلارد مشاهده گردید (P < 0.05). میانگین نرخ رشد ویژه ریزجلبک در محیط والن (3/0 در روز) و در محیط گیلارد (25/0 در روز) بود. بیشترین میزان نرخ رشد ویژه (6/0 در روز) و کوتاه ترین زمان دو برابر شدن (15/1 روز) جمعیت ریزجلبک در محیط والن در 3 روز ابتدائی دوره ی پرورش مشاهده شد. نرخ رشد در هر دو دوره ی پرورشی در 3 روز پایانی منفی شد و زمان دو برابر شدن جمعیت در 3 روز پایانی به بیشترین حد رسید. با توجه به نتایج بدست آمده، برتری محیط کشت والن مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: Nannochlorpsis oculata، فتوبیوراکتور، کلروفیل a، گیلارد، والن
 • زهرا ناظم بکایی، مریم کشاورزی، اکرم غلامی صفحات 647-653
  در این پژوهش 61 جمعیت از 6 گونه یکساله از Polygonum L. در ایران مشتمل بر P. aviculare، P. arenastrum، P. polycnemoides، P. patulum P. argyrocoleon، P. olivascens از نظر ساختار تشریحی ساقه مورد بررسی قرار گرفتند. جنس علف هفت بند با داشتن میانبرگ نردبانی در زیر بشره ساقه، بلورهای اکسالات کلسیم و ساختمان خاص بافت چوبی مشخص می شود. ساختار تشریحی ساقه در گونه ها مقایسه شده و سپس ارتباط و نزدیکی گونه ها با توجه به تجزیه و تحلیل آماری یافته های تشریحی تعیین گردید. نتایج به دست آمده موید تفاوت از نظر تعداد توده های فیبر و دستجات آوندی، قطر متوسط ساقه، وضعیت برجستگی های مقطع ساقه، قطر استل و شکل سطح مقطع ساقه می باشد. گونه P. aviculare تنوع نسبتا زیادی را در بین گونه های مورد بررسی علف هفت بند در ایران نشان می دهند. نتایج موید آن است که بررسی های تشریحی صفات جدا کننده ای را برای تفکیک این گونه ها با ریخت شناسی بعضا بسیار نزدیک، در ایران فراهم می آورند.
  کلیدواژگان: Polygonum، برش عرضی، صفات جدا کننده
 • میلاد ولی پور، حسن ساری خانی، عبدالکریم چهرگانی صفحات 654-665
  انار یکی از مهمترین محصولات میوه ای کشور است که به دلیل طعم مطلوب و خواص دارویی آن، تقاضا برای مصرف آن افزایش یافته است. اغلب مصرف کنندگان انار استفاده از انارهای نرم دانه را ترجیح می دهند. در این پژوهش اثر برخی از تنظیم کننده های رشد و استرپتومایسین بر بهبود کیفیت میوه و هسته انار بررسی شد. ایندول استیک اسید در غلظت 10 میلی گرم در لیتر، کینتین در غلظت 10 میلی گرم در لیتر و استرپتومایسین در غلظت 200 میلی گرم در لیتر در زمان های تشکیل میوه و چهار هفته پس از آن روی درختان انار رقم ملس یزدی محلول پاشی شدند. ویژگی هایی مانند درصد بخش خوراکی، اندازه حبه و هسته، وزن حبه و هسته، میزان فیبری شدن هسته و ترکیب شیمیایی بخش خوراکی در زمان برداشت میوه مطالعه شد. تیمارهای انجام شده باعث افزایش نسبت مواد جامد محلول به اسید گردید. همچنین مقدار محتوای فنلی در تیمار استرپتومایسین به طور معنی داری افزایش یافت. کاربرد ایندول استیک اسید در زمان تشکیل میوه و کینتین در هر دو زمان کاربرد از طریق تاثیر بر اندازه و وزن حبه، باعث افزایش بخش خوراکی میوه شد. کاربرد استرپتومایسین به ویژه در مرحله تشکیل میوه و همچنین کاربرد کینتین در زمان تشکیل میوه منجر به کاهش درصد فیبری شدن هسته گردید. نتایج حاصل از این پ‍‍ژوهش نشان داد که تیمار کینتین و ایندول استیک اسید می توانند باعث افزایش کیفیت میوه انار رقم ملس یزدی شوند و تیمار استرپتومایسین در ابتدای تشکیل میوه علاوه بر افزایش کیفیت خوراکی میوه روی میزان تشکیل فیبر در پوسته هسته نیز موثر است.
  کلیدواژگان: انار، ایندول استیک اسید، کینتین، استرپتومایسین، فیبری شدن هسته
 • حبیب یزدان شناس، محمد جعفری، حسین آذرنیوند، حسین ارزانی صفحات 666-673
  بهره برداری از گیاهانی که در عرصه های طبیعی رویش دارند باید در قالب طرح هایی مشخص صورت گیرد تا سلامت و رشد گیاهان تضمین شود و بهره برداران نیز در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار گیرند. گون سفید (Astragalus gossypinus Fisher) از جمله گیاهان با ارزش و مولد باکیفیت ترین صمغ کتیرا میباشد که به دلیل بهره برداری بی رویه مورد تخریب قرار گرفته است. تولید و ترشح صمغ کتیرا در این گیاه بسته به فاکتورهای بسیار زیادی در مدت زمانهای گوناگونی انجام خواهد شد و برداشت نیز باید بسته به شرایط آب و هوایی و خاک در قالب مدل های مناسبی صورت گیرد. این مطالعه به منظور تعیین مدل های خطی تولید صمغ کتیرا با توجه به خاک رویشگاه (مراتع تیران و کرون- استان اصفهان) در گون های سفید که در سالهای متفاوت با سنین گوناگونی برداشت شده اند، انجام شد. نمونه گیری صمغ در امتداد ترانسکت های قرار داده شده در هر سایت با توجه به خصوصیات خاک انجام شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و متد Enter وارد رابطه رگرسونی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها و روابط رگرسیونی نشان داد که مدل های برآوردی صمغ کتیرا در مناطق با خصوصیات مختلف خاک دارای ضرایبی گوناگون بودند و تولید صمغ کتیرا در این منطقه بر اساس ویژه گی های خاک در زمان های متفاوتی به میزان قابل بهره بردای میرسد.
  کلیدواژگان: روابط رگرسیونی، صمغ کتیرا، سن گون، بهره بردای، تیران و کرون
|
 • Farzad Ahmadi Azar, Tahereh Hasanloo, Vali Feizi Pages 459-474
  The effect of drought stress and application of mineral zeolite was evaluated on morphological and physiological traits of mallow on complete random blocks design with three replications in greenhouse conditions in Maragheh (1390). Factors including, drought stress (control (100 percent FC), mild drought stress (75 percent FC) and intense drought stress (50 percent FC)) and zeolite (0, 2, 4, 6, 8 gram/kilogram soil). Significant differences were observed between the treatments. The results show that the highest shoot fresh weight (164 gram), root ( 87/66 g), shoot length ( 79 cm), stomata conductance (875.00 milli mol/m2/second) electrolytic leakage (87.72 milli mol cm-1), a and b chlorophyll (25/72 and 9/06 mg g-1 ) were observed in 8 gram zeolite and 100 percent moisture field capacity. Also the highest amount of soluble sugar (155.20 and mg g-1 DW) and prolin content (1/41 µMg-1 FW) was belong to zeolite control level, 50 percent moisture field capacity. The application of different levels of zeolite in each three moisture conditions improved agricultural traits. Totally, the results of this research shows that the application of zeolite in combination with soil prevent from water waste and facilitate water availability to plant.
  Keywords: Soluble carbohydrate, Chlorophyll, Relative water content, Electrolytic Leakage, Stomatal Conductance
 • Monir Hosseinzadeh Namin, Sakineh Kiarostami, Alahyar Fallah Pages 475-485
  Rice (Oryza sativa L.) is a member of Gramineae and umbrella sedge (Cyperus difformis L.) is one of the common weeds of the rice paddies. An experiment was set up in order to investigate the allelopathic effects of aqueous extracts obtained from root and shoot of umbrella sedge with 50% and 100% concentrations on seed germination and seedling stages of rice. The results showed that aqueous extracts reduced germination percentage, germination rate and total dry weight of rice compared with control (%72, 0.884seed/day and 0.322g respectively) and was significant (p≤0.05). At the seedling stage, the shoot length of the rice was reduced with all treatments and was not significant. Moreover, water content of seedling leaves was increased with all concentrations but with 50% root‘s extract (%50.90) compared with control (%53.07) was declined significant (p≤0.05). The fresh and dry weights of shoots increased in the all treatments in comparison with control (0.0764g and 0.0123g respectively) and difference were significant (p≤0.05). The fresh weight of root also increased with both extracts of root and shoot at 50% concentration but it was not significant. The results showed that seed germination stage of rice was significantly inhibited by all aqueous extracts of umbrella sedge (p≤0.05), but the aqueous extracts of umbrella sedge had different morphological and physiological effects on seedling stage that depended on organ type e.g. shoot length decline was not significant, but fresh and dry weights of shoot and water content of seedling leaves showed significant increase (p≤0.05) compared with control.
  Keywords: Allelopathy, germination, Rice (Oryza sativa L.), Umbrella sedge (Cyperus difformis L.)
 • Sedigheh Babazadeh Khameneh, Afshin Danehkar, Borhan Riazi, Ghavamedin Zahedi Amiri, Freidoun Taheri, Seyed Nooredin Mousavi Pages 486-498
  Recognition of vegetation and study of their ecological features are considered a criterion for the quality of forest ecosystems. So such researches in these habitats is necessary in order to study floristic combination accurately since according to their outcomes, we can predict the trend of future changes and preserve endangered plant species. Therefore, this survey was done in order to study one of the most significant plain forests in the south of Caspian Sea relying on plant characteristics in outdoor recreation zone. First of all, 80 plots were chosen by means of random-systematic sampling. Then features of quantity and quality related to tree, shrub and herbaceous coverage in those plots were measured. In this matter, density, coverage percentage, frequency, abundance and presence for forest stand and forest coverage were calculated. According to the results, 35 plant species were recognized in outdoor recreation zone of Sisangan forest park. The relationship between the coverage percentage of upper storey and forest bottom plants reflect the relationship between falling rate of upper storey and rising rate of forest bottom coverage. All in all, in outdoor recreation zone, the frequency of Buxus Hyrcana and Carpinus betulus is dramatically more than other species. considering their conservation importance, full attention to this reserve is essential. Taking everything into consideration, in order to preserve plant species of this area, it is necessary that responsible organizations pay special attention to this reserve where conservation plant species according to the red list of IUCN exist.
  Keywords: vegetation, outdoor recreation zone, Buxus Hyrcana, Sisangan forest park
 • Teimouri M., Khoshnevis M., Matinizadeh M., Rahman A Pages 499-509
  Nitrogen cycle includes fixation, mineralization of nitrogenous organic compounds, nitrification and denitrification that microorganisms have important role. The aim of this project was to study of microbial population involved in nitrogen cycle, nitrification potential and nitrate reductase assay in disturbed and undisturbed habitats of beech (Fagus orientalis). Microbial population of ammonium oxidizer, nitrite oxidizer and denitrifier were measured by MPN method. Nitrification potential and nitrate reductase assay was done by colorimetric methods. Results indicated difference between disturbed and undisturbed habitats in microbial population, nitrification potential and nitrate reductase activity. The highest amount of microbial population was seen in optimal stage of undisturbed habitats. The amount of microbial population was higher in undisturbed habitats than disturbed ones. This may result from better ecological situation for microbial growth in undisturbed. Nitrification potential was more in disturbed habitats in spring but less in disturbed habitats in fall due to decrease of temperature and plant exudates. Nitrate reductase activity was more in disturbed habitats in Gilan in both seasons that indicates more substrate for enzyme because of habitat disturbance. But in Mazandaran habitats nitrate reductase activity was more in undisturbed habitats. In conclusion it seems microbial parameters are good tools to determine soil condition in forest ecosystem.
  Keywords: Disturbed, Fagus orientalis, Microbial population, Undisturbed
 • Hojati S.M., Tafazoli M. Hashemi S.A., Tafazoli M Pages 510-521
  The present study was aimed to measure the rate of litter decomposition and home field advantage in Pinus brutia. Ten and Quercus castanefolia monocultures in Darabkola- Mazandaran. Fresh fallen litters were collected from the forest floor of those stands and after drying in Lab (65°C) were placed into litterbags (2 mm mesh). Three categories of litterbag were prepared and located on the mineral soil surface after removal of organic layers. One pocket bags filled with pure leaf and needle litter (10 g), one pocket bags filled with mixed litter (5g needle and 5g leaf) and two pocket bags filled with mixed litter (10g leaf and 10 g needle in each pockets, separately but connected). During one year incubation period, litterbags were collected from the field after 2, 4, 6, 8 and 12 months. Results showed that, the annual average of decomposition rate for pure needle in pine stand (4.01) was lower than in oak stand (4.18) but for pure leaf in pine stand (4.60) was higher than oak stand (4.58). The decomposition rate of mixed litter (two pocket bags) in oak stand was higher than in pine stand. Measuring of home field advantage showed that, litter decomposition rates were increased in home stand after 180 days.
  Keywords: Litter decomposition rate, Home field advantage, Litterbag, Darabkola
 • Katayoun Haghverdi Pages 522-534
  The aim of this research was the studying influence of endemic and exotic afforestation on biodiversity of plant species and woody regeneration in Qaemshahr Chai-Bagh district, located in Mazandaran Province. Due to, 2 hectare area were considered in afforested stands of Acer velutinum, Alnus subcordata, Cupressus sempervirens, Pinus nigra with control area. To doing this research, 15 sample plots with 20m × 20m area were taken in each plantation and also control area. We recorded type and individual of woody regeneration with covering percent all of herbal species in micro sample plots with 1m × 1m area. For biodiversity analyses; Simpson, Shannon Wieners, McIntosh diversity; Margalef, Mechanic's richness; Pit and Hill's evenness indices were employed. Analyses of variance whole studied indices (for plant species and also woody regeneration) were significantly different among afforested stands. About plant biodiversity, the control area showed the most values of Simpson, McIntosh, Margalef, Mechanic, Pit and Hill's indices whereas the maximum of Shannon Wiener was detected in Pinus nigra stand. But, about the woody regeneration the greater amounts were observed in Acer velutinum for all of biodiversity indices. According to these findings, it is recommended that broad-leaved has more priority compared to needle-leaved for afforestation due to biodiversity (especially woody regeneration) development and conservation. Planting of need-leaved species should be considered in especial condition and with especial purpose beside precision studies of region ecosystem.
  Keywords: Afforestation, Diversity, Richness, Evenness, Chai, Bagh district
 • Mehdi Heydari, Hassan Poorbabaei, Omid Esmaeilzadeh Pages 535-548
  The stability and health of natural ecosystems can be dependent on plant species diversity. So determination the factors that control the diversity and have positive or negative effect on plant species diversity are very important in the ecology. With this aim four Oak (Quercous persica) sites in Ilam city were selected on the basis of history of management and disturbance: conservation management for 5 years, conservation management for 20 years, highly disturbed and undisturbed. The area of each site is approximately 100 hectare. Systematic-random sampling method (100×200 m) was used to gather data from 50 plots (400 m2) within each site. Three soil samples at the depths of 0–30 cm were randomly taken around the center of each sampling plot using soil auger, and then mixed to obtain 1 composite sample for laboratory analysis. Shannon index was used to determine the plant diversity. In this study the direct and indirect effects of each independent variable on the dependent variable evaluated using path analysis. Result showed that CEC, K, mg, NH4 and percent tree canopy had a positive direct effect on of Plant species diversity. Between these factors NH4 had the greatest influence. The most important factor in changing the Plant species diversity has been destruction, but it has a negative role by changing some soil properties and tree canopy.
  Keywords: Plant biodiversity, soil properties, Path analysis, Zagros forests
 • Aliakbar Shokouhian, Gh Davarynejad, Ali Tehranifar, Ali Arasoulzadeh, Ali Imani Pages 549-560
  In order to select new rootstocks for resistance to water stress and the identification of biochemical markers associated with this conditions the effect of water stress and Effective microorganism on the biochemical properties of almond rootstocks were investigated. Effects of two concentrations of EM (0 and 1%) and three irrigation levels {normal irrigation and irrigation after depletion of 33 and 66% of available soil water},and four rootstocks of Almond( natural hybrid of peach × almond (H1and H2), GF677 and Juvan cultivar were evaluated. This experiment was arranged as a factorial experiments based on a randomized complete blocks design with four replications. The measured traits were seedling survival, chlorophyll A, B and total,soluble sugars, starch, protein and proline content in leaves and roots. Analysis of variance showed that effect of rootstock and irrigation levels in all the studied traits were significant at the %1 level. The results showed that effect of Effective microorganisms on starch, protein and proline content in leaves and roots and chlorophyll A were significant 1% level and chlorophyll B was significantly different at 5% level. Consumption of Em, reduced proline and starch in the leaves and roots compared to control but protein was increased at 5% level. Chlorophyll content was different with type of chlorophyll and treatment. According to the results, the characteristics of proline, soluble sugars and proteins of leaves are suitable markers for evaluation of water stress in almond and the H1 rootstock (natural hybrid of peach × almond) was identified as resistant to drought.
  Keywords: chlorophyll, proline, Protein, sugars, survival of rootstock
 • Narjes Alipour, Khadije Mahdavi, Jalal Mahmoudi, Hasan Ghelichnia Pages 561-572
  However, the purpose of this study is to investigating environmental factors such as slope and soil on the quantity and quality of the essential oil of Stachys laxa. The studied area is Kiasar County in the northern part of Damavand in Mazandaran province. Sampling is carried out from the flowering shoot plants in early June, in both northern and southern directions. After the samples are dried under shadow. About of 100 grams of the dried samples are used to provide the essential oil by using the water distillation method in the Clevenger apparatus. Constituents of the essential oil are identified and analyzed by using the GC and GC-MS. In addition, samples from soil within 0-30 cm depth of the root are taken from both slopes of each transect. A total of 31 components in the southern direction (71,41% essential oil) and 20 components in the northern direction (84,73% essential oil) are recognized. Results showed that the circumstance makes a significant difference in the level of essential oil. In the northern direction, concentrations of nitrogen, pHospHorus, organic materials and moisture in the soil are high and the level of soil acidity is low.
  Keywords: Lamiaceae, Stachys laxa, essential oil, slope, soil
 • Aghbash F.Gh, Jalali Gh.A., V.Hosseini, M.Hosseini Pages 573-582
  The leaf litter decomposition dynamics of four types of leaf litters including Oriental Beech (Fagus orientalis Lipsky), Caucasian Alder (Alnus subcordata C.A.Meyer), Velvet Maple (Acer velutinum Boiss.) and Norway spruce (Picea abies (L) Karst) was studied for 400 days at pure Norway spruce plantation using litterbag method in Lajim Region. In this study limit values of Norway spruce needles were calculated in both pure and mixed mode. The finding of this study showed that limit values of decomposition varied in litter types and it was the least (0.43) in Caucasian Alder leaf litters with highest initial Nitrogen concentration. The results showed that mixing leaf litters with Norway spruce needles significantly had a positive effect on Norway spruce needles decomposition rate. In addition, Norway spruce needles have the least limit values (56.66) in pure mode. Among mixed modes, Norway spruce needles mixed with Oriental Beech leaf litters showed the highest limit value rate (95.33).
  Keywords: Leaf litter decomposition, Initial nutrient concentrations, Lignin, Nitrogen, Manganese
 • Kamrani A., Naqinezhad A.R Pages 583-595
  Wetlands are characterized with unique flora and vegetation in southern slopes of Alborz Mts. To date, there are scares studies related to mountain wetland indicator species and the main factors affecting their distributional patterns. The aim of the project is to test a hypothesis that represent the considering the wetland species as ecological indicators. To reach this aim, the relationships between altitude, soil properties and the occurrence of indicator species (in 512 relevé) were examined by using TWINSPAN analysis and ecological profile method. Out of 41 studied plant species, 11 species were identified as indicator species in three vegetation groups by TWINSPAN analysis. Group I, with Ligularia persica, Gypsophila elegans were restricted in high altitude (> 2500 m) and in acidic ( 55%), Group II, with Pedicularis sibtorphii and Carex diluta were observed in the middle level of ecological variables particularly altitude (2050-2550 m) and pH (6.4-7.6), and Group III, with Schoenoplectus lacustris , Carex songorica and Lythrum salicaria have found in the lower altitude (7.7), EC (> 10 ms/cm) and percent of clay (> 36%). Finally 12 plant species (out of 41) had significant relationships )p
  Keywords: Ecological Profile, Indicator species, vegetation, Wetland, TWINSPAN
 • Roya Karamian, Fatemeh Ghasenlou Pages 596-606
  Saponins as secondary metabolites that are found in many plants and some animals are high molecular weight glycosides, consisting of a sugar moiety linked to a triterpens or steroid aglycone. Many saponins have detergency properties and give stable foam in water. Members of the genus Verbascum L. are characterized by yellow flowers and mostly smoke crack and thick leaves. The Verbascum species have active chemicals, which can reduce cyclooxygenase activity. Quantitative and qualitative studies of saponins from the aerial parts and roots of three Verbascum species, namely Verbascum nudicaule, Verbascum sinuatum and Verbascum speciosum were carried out by spectrophotometry and TLC method. In this study, 5 fractions were obtained from each section. Among three species studied, Verbascum speciosum showed high content of saponins in root and also aerial parts. In addition, thin layer chromatography of the extracts of three species on TLC plates represents some saponin spots with different Rf value in the range of 0.13-0.73.
  Keywords: Spectrophotometery, Saponins, Thin Layer Chromatography (TLC), Verbascum L
 • Hashem Keneshloo, Mohammad Yousof Achak Pages 607-616
  Salvadora oleoides is a shrub or small tree, ever green or semi deciduous is extended in arid and warm regions of India, Pakistan and south east of Iran. In order to survey some phenological Phenomens with climate and physiographic properties, this study was carried out in the south-east of Iran from 2008 to 2011. In first step, distribution of species was recognized in Baluchestan province, and then 6 habitats were chosen. These habitats were visited in 2-3 week intervals annually. Three trees were marked in each site and were monitored during four seasons and its phenological stages were recorded. Climatic data were gathered and phenological stages were analyzed. The results of phenological and Meteorological data indicated that the growth patterns of Salvadora oleoides may alter with annual temperature and precipitation, distribution of rain and height of sea levels. Salvadora phonological stages are long term and vary 138-148 days in different regions. Buds begin to sprout in February to March and flowers appear in March. Round and green fruits appear on young branches in April. Fruit ripening start in June and fruits are starting to drop in July. In mountain regions, beginning of phenology is done 1 to 2 weeks after another sites. In eastern habitats (near to Pakistan) phonological stages occur in spring and fall. But raw fruits and flowers starting to drop when temperature decreases in autumn. In all conditions, amount of Growth Degree Days (G.D.D) required for ripening fruit is the same and equal to 1500ú C.
  Keywords: Salvadora oleoides, phenology, Sahara, Sindian, G.D.D, Baluchestan
 • Mohammadi A., Ebrahimzadeh H., Hadian J., Mirmasoumi M Pages 617-628
  The application of medicinal plants for the treatment diseases in humans have a long history. It is estimated that more than 10% of the thousands of plant species known to have medicinal uses. Drought causes plants osmotic imbalance and inhibits plant growth and productivity. The aim of this study was to investigate the effect of drought on some biochemical and physiological trait of Lippia citriodora genus of verbeneceae family. Drought stress induced by polyethylene glycol (PEG) with different concentrations, 0%, 5%, 10%,20% and 25%. Result showed that FW (Fresh Wight) and RWC (Relative Water Contents) decreased significantly under drought stress in comparison to control. Root length not show significant changes under drought stress. At low levels of PEG Pigment content under drought stress increased significantly while reduced significantly in high level of PEG. Under drought stress, protein, proline, MDA (malondialdehyd) and hydrogen peroxide (H2O2) contents have been increased significantly. The antioxidant enzyme activity increased under drought stress when compared with control plants. Under drought stress Decreases in some parameter such as FW and RWC indicative sensitivity of this plant to stress on the other hand it responses to stress by increases in some compounds such as prolin, H2O2 and also increases in antioxidant enzyme activity.
  Keywords: Lippia citriodora, protein, Proline, MDA, H2O2
 • Alireza Moshki, Neda Bakhshandeh Pages 629-635
  Black locust (Robinia pseudoacacia L.) is one of the most famous plant species in the world, regarding nitrogen fixation ability. It is widely used in reforestation projects in the world. The main question of this study was that, whether the different parts of Robinia (i.e. roots, stems and leaf) derived same proportion of their required nitrogen from biological nitrogen fixation process. The collected seeds of Robinia were planted in similar greenhouse conditions. After 2 months, the seedlings of Robinia were inoculated with a suspension of mixed Rhizobium. At six months from the start of the greenhouse trials, the seedlings received the equal amount of (NH4)2 SO4 (100 cc) contain 11.03 N15. After one week, they were harvested and separated into leaves, stems, and roots. The samples were dried, weighed, and the N15 excess was measured. The N15 excess concentration was used as an index for comparison the amount of nitrogen derived from biological nitrogen fixation for each plant organs. The results did not show any significant difference amongst leaf, stem and roots of Robinia in terms of the nitrogen derived from biological nitrogen fixation procedure. Therefore, the most accessible part of plant (i.e. leaf) can be used for calculating the nitrogen proportion of nitrogen derived from biological nitrogen fixation process.
  Keywords: Nitrogen fixation, N15 Isotope dilution method, Robinia pseudoacacia
 • Naseri M.H., Khalesi M.K., Jafarpour S.A., Esmaeili A.Gh, Nemat Zade Gh.A Pages 636-646
  A major challenge for industrial microalgae production is cultivation problems. Photobioreactors with different volumes are one of the systems applied for microalgal mass cultivation. Following species identification, design and optimization of a photobioreactor are necessary. In the present study, growth (doubling time, cell density and dry weight) and chlorophyll a content of Nannochloropsis oculata were investigated using Guillard (f/2) and Walne media for two periods of 15 days. Cells density, chlorophyll a and dry weight of microalgae grown in both media were measured with three replications. The results showed significant influence (P
  Keywords: Guillard medium, Nannochloropsis oculata, Photobioreactor, Walne medium, chlorophyll a
 • Zahra Nazem Bokaee, Maryam Keshavarzi, Akram Gholami Pages 647-653
  In this project stem anatomical structure of 61 populations of 6 annual Polygonum L. species of Iran, comprising P. aviculare, P. arenastrum, P. polycnemoides, P. patulum P. argyrocoleon and P. olivascens were studied. Polygonum is a genus with palisade mesophyl under stem epidermis, containing oxalate calcium crystals and a specialized xylem tissue. Stem anatomical structures are compared between species. Species relationships and affinities are discussed due to the results of statistical analysis. Results indicated the difference between fiber patch numbers, vascular bundles, stem average diameter, and stem protruding shape in cross sections, stele diameter and general outline of stem cross sections. P. aviculare show a great variation in studied species of this genus in Iran. Based on observed differences identification was done for species. Results indicate that stem anatomical characters can provide some diagnostic values for species delimitation in some morphologically similar species of this genus in Iran.
  Keywords: Polygonum, Cross section, diagnostic features
 • Valipour M., Sarikhani H., Chehregani Rad A Pages 654-665
  Pomegranate is one of the most important fruit crop in Iran which its demand was increased because of its pleasant taste and its medicinal properties. Almost all of pomegranate consumers prefere soft-seeded fruits. Current research was designed to investigate the effect of two palnt growth regulators and streptomycin on improving fruit and seed quality of pomegranate. Indole-3-acetic acid (IAA) (10mg/l), kinetin (Ki) (10mg/l) and streptomycin (SM) (200mg/l) were sprayed at two growth stages of fruit set and four weeks after that on pomegranate trees cv. Malase Yazdi. Then, at harvest stage, effect of these treatments on edible portion of fruit, weight, size, water content and fiber aggregation in seed and chemical properties of fruit were studied. Results indicated a significant increase in maturity index of treated fruits in comparison to those of control. Plus, higest total phenolic content was observed in SM treated fruits. Application of IAA at fruit set stage and Ki both at fruit set stage and four weeks after that increased edible portion through increasing size and weight of aril. Furthermore, application of SM especially at fruit set stage and application of Ki at fruit set stage significantly reduced lignification of seed. The results were demonstrated that Ki and IAA could increase fruit quality of pomegranate cv. Malase Yazdi, however, SM at beginning of fruit set stage reduced fiber aggregation in inner layer of seed, in addition to fruit quality.
  Keywords: pomegranate, indole, 3, acetic acid, Kinetin, streptomycin, seed lignification
 • Yazdanshenas H., Jafari M., Azarnivand H., Arzani H Pages 666-673
  Economical consumption of natural plant resource always depended to the wise plan with dual policy of maximum harvest and minimum damage on plant survival and growth. In this respect, the white Astragalus (Astragalus gossypinus fisher) reported as an invaluable natural plant with several advantages such as high productivity and secretion of considerable quality of tragacanth gum currently are facing severely threatened as a result of habitat destruction, over-harvesting and a few additional environmental as well as man-made factors. In general several key factors influence quantity and quality of Production of gum tragacanth in different climate and soil condition and characteristics which need fitting suitable model for identification of related factors to maximize end point production amount. For this known motivation, the purpose of the present study was the determination of the linear model of gum production in As. gossypinus according to the soil habitats in Isfahan Tiran and Karvan. For this purpose the plants of introduced species have been harvested in different years with different ages, therefore the gum sample was taken along the transects at each vegetation types according to soil properties and the data were analysis by using SPSS software (method of Enter) to regression equation and modeling. The result of the study showed the existence of high various coefficients about game production in different regions. We demonstrated that production and storage gum in the plant require different time according to soil characterizes that to be ignorable.
  Keywords: Regression equation, Age of Astagalus, Tragacanth gum, Utilization, Tiran, Karvan