فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 30 (تابستان 1395)
 • پیاپی 30 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • دکتر علی اکبر عرب مازار*، بهروز باقری، مریم گل محمدی صفحات 4-31
  تمایل به استفاده از تخصص و منابع مالی سرمایه گذاران خارجی از یک سو و نیز محدودیت های ناشی از اصول 44، 45، 80 و 81 قانون اساسی و سایر قوانین مربوطه از سوی دیگر، سبب گردید تا در دهه های اخیر، یکی از شیوه های اصلی برای جذب سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت و گاز ایران، استفاده از ظرفیت های قراردادهای بیع متقابل باشد. با ورود سرمایه گذاران خارجی به ایران، نحوه اخذ مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده از چنین پیمانکارانی با توجه به اتخاذ یکی از روش های درصد پیشرفت پیمان و یا کار تکمیل شده برای شناسایی سود، به یک موضوع چالش بر انگیز در میان ماموران مالیاتی تبدیل گردید. به دلیل عدم وجود وحدت رویه در میان ماموران مالیاتی، هدف پژوهش حاضر بررسی مسئله مزبور با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند حسب سیاست های حاکم و محتوای (ماهیت) قراردادهای بیع متقابل، از روش درصد پیشرفت پیمان (رویکرد رجحان شکل بر محتوا) و یا روش درصد پیشرفت پیمان و روش کار تکمیل شده به صورت همزمان (رویکرد رجحان محتوا بر شکل) استفاده نماید. افزون بر این با توجه به روشی که برای وصول مالیات بر عملکرد مورد پذیرش قرار می گیرد، مالیات بر ارزش افزوده نیز محاسبه و از این پیمانکاران مطالبه و وصول گردد.
  کلیدواژگان: مالیات بر عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، قراردادهای بیع متقابل، روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار، حسابداری پیمان های بلندمدت، نفت و گاز
 • دکتر محمد حسین ستایش، دکتر محسن کریمی* صفحات 32-51
  انتقادات وارده بر گزارشگری مالی مبتنی بر حسابداری دو بعدی مبنی بر عدم ارائه اطلاعات مفید در فرآیند تصمیم گیری، منجر به ارائه مدل هایی جهت توسعه حسابداری سه بعدی در دهه های اخیر گردیده است. مطرح ترین مدل پیشنهادی، حسابداری مبتنی بر تکانه سود بوده که نخستین بارتوسط ایجیری در سال 1982 معرفی و در مطالعات بعدی نیز توسعه یافته است. این مدل، بر شبیه سازی قوانین نیوتن(مربوط به حرکت اجسام در طبیعت) با تغییرات در سود آوری شرکت ها و همچنین معرفی دو صورت مالی تکانه سود و نیرو تاکید دارد.
  این پژوهش ضمن تشریح حسابداری مبتنی بر تکانه سود ، به مقایسه توان مولفه های حسابداری مبتنی بر تکانه سود و حسابداری دو بعدی در تبیین قیمت سهام 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1392 می پردازد. روش آزمون فرضیه ها، رگرسیون خطی بوده و جهت مقایسه دو رویکرد حسابداری از آزمون معنی داری هم زمان استفاده شده است. طبق نتایج پژوهش، رابطه مثبت و معنی دار بین مولفه های حسابداری مبتنی بر تکانه سود و قیمت سهام صرفا در خصوص مولفه های تکانه سود و اقدام وجود دارد. همچنین قدرت تبیین کنندگی گزارش های مالی مبتنی بر تکانه سود در مقایسه با گزارش های مالی مبتنی بر حسابداری دو بعدی بیشتر بوده، لیکن تفاوت در قدرت تبیین کنندگی بسیار کم و به میزان 3/1 درصد می باشد.
  کلیدواژگان: حسابداری مبتنی بر تکانه سود، حسابداری دو بعدی، قوانین حرکتنیوتن، تبیین قیمت
 • دکتر غلامرضا کردستانی*، الهه الله یاری صفحات 52-69
  این تحقیق به بررسی نرخ تغییر هزینه دستمزد در پاسخ به تغییر در حجم فعالیت می پردازد. تصمیم گیری مدیران، تغییرات هزینه ها را همزمان با تغییرات حجم فعالیت ها جهت دهی می کند. آن ها ممکن است زمانی که در مورد تقاضای آینده نامطمئن هستند، آگاهانه میزان هزینه ها را کاهش دهند و این کاهش به نسبت کاهش در حجم فعالیت صورت نگیرد. این رفتار نامتقارن در هزینه حقوق و دستمزد که یکی از مهم ترین اجزای هزینه شرکت است نیز وجود دارد. تغییر هزینه دستمزد باید بسیار سنجیده صورت گیرد. انگیزه های مدیران یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر رفتار این هزینه است. در این پژوهش به منظور بررسی رفتار هزینه های دستمزد، داده های ترکیبی880 سال شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی ده ساله از 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها بیانگر رفتار نامتقارن هزینه حقوق و دستمزد در سطح کل نمونه و رفتار متقارن تر این هزینه در شرکت های با سود اندک نسبت به سایر شرکت ها است.
  کلیدواژگان: رفتار نا متقارن هزینه، هزینه حقوق و دستمزد، انگیزه های مدیران
 • دکتر ولی خدادادی*، سجاد ویسی، جواد نیک کار صفحات 70-87
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده های مربوط به 100 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سال های 1384 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج بدست آمده نشان داد، تغییر در اظهار نظر حسابرس بر به موقع بودن افشا تاثیر گذار است؛ به طوری که، بهبود اظهار نظر حسابرس سبب افزایش به موقع بودن افشا (کاهش تاخیر گزارشگری مالی) و بدتر شدن اظهار نظر حسابرس سبب کاهش به موقع بودن افشا (افزایش تاخیر گزارشگری مالی) می شود. همچنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که بهبود بیشتری در اظهار نظر حسابرسی خود دارند نسبت به سایر شرکت ها که بهبود کمتری دارند تاخیر گزارشگری مالی (افزیش به موقع بودن افشا) کمتری دارند.
  کلیدواژگان: تغییرات اظهار نظر حسابرس، بهبود اظهار نظر حسابرس، بدتر شدن اظهار نظر حسابرس و به موقع بودن افشا
 • دکتر قدرت الله طالب نیا* صفحات 88-101
  درتحقیق حاضر به بررسی اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی شرکتها پرداخته شده است . جامعه آماری در تحقیق حاضر تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک 114 شرکت از این جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شده است . پس از اندازه گیری متغیرهای تحقیق داده های اماری مربوط با استفاده از آزمون جارک – برا مورد نرمال سنجی قرار گرفتند . نتایج حاصل از آزمون جارک – برا نشان دهنده نرمال نبودن توزیع داده های آماری است. به منظور نرمال سازی داده های آماری مربوط به متغیرهای تحقیق از روش تبدیلات جانسون استفاده شده است .نتایج حاصل از نرمال سنجی مجدد داده های آماری با استفاده از روش جارک-برا نشان دهنده نرمال بودن توزیع داده های آماری می باشد . فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه : شفافیت سود حسابداری دارای اثر معناداری بر ریسک ورشکستگی شرکت می باشد. به منظور آزمون این فرضیه از تحلیل رگرسیون پانل به شیوه اثرتصادفی استفاده شده است . نتایج حاصل از برازش مدل رگرسیون در ارتباط با آزمون فرضیه پژوهش نشان دهنده این است که شفافیت سود حسابداری دارای اثر معنادری بر ریسک ورشکستگی شرکت می باشد و نوع این تاثیر ، معکوس(منفی) است . یعنی با افزایش شفافیت سود حسابداری ریسک ورشکستگی کاهش می یابد .
  کلیدواژگان: سود حسابداری، شفافیت سود حسابداری، ریسک ورشکستگی
 • دکتر رویا دارابی*، غزاله مشایخی صفحات 102-125
  هدف از این مطالعه، بررسی تاثیرهوش مالی در پیش بینی ریسک اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و فرضیه ها با استفاده از مدل های رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان مورد آزمون قرار گرفتند.دوره زمانی پژوهش شامل 6 سال ازابتدای 1388 تا پایان 1393 و نمونه آماری شامل 115 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هوش مالی توانایی پیش بینی ریسک اعتباری را دارد.به عبارت دیگر هوش مالی توانایی آن را دارد که با بهره گیری از مدل آماری ماشین بردار پشتیبان ریسک پرداخت تعهدات و ریسک سودآوری را به درستی پیش بینی کند اما در پیش بینی ریسک بهره وری ناتوان عمل کرد.
  کلیدواژگان: هوش مالی، ریسک اعتباری، ماشین بردار پشتیبان
 • دکتر یحیی کامیابی*، معصومه شهسواری، رسول سلمانی صفحات 126-145
  در سال های اخیر و با افزایش انتظارات اجتماعی از سازمان ها، نهادهای قانون گذار، مشتریان، نهادهای اجتماعی و دولت ها توجه ویژه ای به موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) داشته اند. پژوهش حاضر به تبیین رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عدم تقارن اطلاعاتی، در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1391 پرداخته است. با توجه به عدم وجود گزارشگری مسئولیت اجتماعی در کشور و نبود موسسات رتبه بندی شرکت ها در حوزه مسئولیت اجتماعی و بطور کلی، عدم شفافیت در این بخش برای تعیین سطح ایفای تعهدات مسئولیت اجتماعی از روش پرسشنامه ای استفاده شده است. پرسشنامه ها برای 138 شرکت ارسال گردید و 84 شرکت به پرسشنامه ها پاسخ دادند. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان شاخص سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. آنالیز داده ها با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی برای 84 شرکت نمونه نشان می دهد که بین مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود ندارد. این نتایج موید این است که عدم تقارن اطلاعاتی و قیمت گذاری سهام تحت تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها قرار نمی گیرد.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت ها، عدم تقارن اطلاعاتی، تئوری مشروعیت
|
 • Ali Akbar Arabmazar*, Behrooz Bagheri, Maryam Golmohammadi Pages 4-31
  The tendency to gain benefits of proficiency and financial resources of foreign investors alongside the Legal restrictions of provisions No. 44, 45, 80 and 81 of the Iranian constitution, caused an occasion to benefit from Buy-Back contract's capacities in order to draw the attention of foreign investors to Iranian oil and gas industry, in recent decades. Upon incorporation of foreign investors in Iran, the tax auditors have interfaced by some challenges like how to collect the income tax and value-added-tax by implementation of one of the Completed-contract method or the Percentage-of-completion method. Because of no consistency among the tax auditors to deal with this problem, the main purpose of this paper is to investigate and explaining the issue based on a Library-Based research. The results show that the INTA can use just the Percentage-of-completion method (Privileging Form Over Content) and or the Completed-contract method and the Percentage-of-completion method contemporaneously (Privileging Content Over Form) based on the dominant policies and the content of the related contracts. Moreover, based on the method of accounting for income tax, the INTA can collect the Value-Added tax too.
  Keywords: Income Tax, Value, Added Tax, Buy, Back contracts, Completed, contract method, Percentage, of, completion method, Long, Term Construction Contracts Accounting, Oil, Gas
 • Mohammad Hossein Setayesh, Mohsen Karimi* Pages 32-51
  Criticism over financial reporting based on tow dimensional (2D)accounting due to the failure to provide information useful in the decision making process, resulting in offering three dimensional(3D)models to develop accounting in recent decades. the most famous proposed model, income momentum accounting, which first was introduced by Ijiri in 1982 and extended in subsequent studies. this model emphasis on the simulation of Newton's laws of motion of objects to changes in the profitability of companies and the introduction of two financial statement as income momentum statement and force statement. This paper while outlines the income momentum accounting , investigate the ability of income momentum accounting components in compared to 2D accounting in explain stock price for 168 companies listed in Tehran Stock Exchange from the years 1386 to 1392. Hypothesis testing method is linear regression and for comparing the two approaches of accounting used of simultaneously significant test. according to the results, a significant positive relation between income momentum accounting components and stock price there is solely on income momentum and action. also the explanatory power of financial reports based on income momentum accounting compared with the financial reports based on two-dimensional accounting is greater. But the difference in the explanatory power is very low and 1.3 percent.
  Keywords: Income momentum accounting, Two, dimensional accounting, Newton's laws of motion explain stock prices
 • Gholamreza Kordestani*, Elahe Alahyari Pages 52-69
  This study investigates the rate of changing labor costs in response to changes in activities. Managers decision leading changes in cost when activities were changed. Managers incentives affected asymmetry of cost behavior. As labors are the essential part of firms for creating value added, each action for adjusting the cost of labor should have been considered. So we test asymmetry of labor cost by using a panel data of 880 firm- years during 2003 to 2012 for the firms listed in Tehran Stock Exchange. The results shows that labor costs increase more rapidly with an activity increase than they decrease with an activity decrease. Moreover, we find the form of more symmetric labor cost behavior for firms that report a small profit. The findings are consistent with this prediction.
  Keywords: Cost behavior, Cost asymmetry, Manager's incentives, Labor cost
 • Ghodrat Talebnia* Pages 88-101
  The present study examines the relationship between accounting earnings transparency and Bankruptcy risk . The population in this study are listed companies in Tehran Stock Exchange With the elimination of the use of systematic sampling of 114 companies was selected from among them. Jark test results - to show that the distribution of the dependent variable is not normal . To normalize the data was used by Johnson . hypothesis is that the relationship between earnings transparency and Bankruptcy risk is significantly . In order to test this hypothesis of random regression analysis to the effect Panel is used. The results of the regression model fitted in relation to the research hypothesis test indicates that the earnings transparency have significant effect on the Bankruptcy risk and kind of this impact, is the inverse (negative). with the Increase of earnings transparency¡ the bankruptcy risk is reduced.
  Keywords: Earnings, Earnings transparency, Bankruptcy risk
 • Roya Darabi*, Ghazale Mashayekhi Pages 102-125
  The present investigation sets out to study the financial intelligence, as a combination of different indexes and financial ratios considered in predicting the credit worthiness risk, of the admitted companies in Tehran Stock Market. To this aim, data collected from 115 admitted companies to Tehran Stock Market has been analyzed within the period spanning between 2009 and 2014. This is done via logistic regression models and support vector machine. The findings of the present study indicated that the financial intelligence is able to predict solvency risk, and profitability risk. However, no evidence was found to indicate the prediction power of productivity risk. In the end, it was concluded that financial intelligence has the capability of predicting credit worthiness risk.
  Keywords: Financial Intelligence, Credit Worthiness Risk, Support Vector Machine
 • Yahya Kamyabi*, Masomeh Shahsavari, Rasoul Salmani Pages 126-145
  In recent years, with rising social expectations of the organizations, legislators, customers, public institutions and government have attention to the issue of corporate social responsibility (CSR). This paper investigates the relationship between the corporate social responsibility and information asymmetry of the firms listed on the Tehran stock exchange during 2013. Due to the lack of CSR reporting in Iran and the lack of firms rating Institutions in the field of social responsibility and a general, lack of transparency in this section, we usedquestionnaire survey to determine the level of corporate social responsibility. Questionnaires were sent to 138 companies and 84 companies responded to the questionnaires. The information asymmetry is measured by bid-ask spread. Using Regression Model, the results show that corporate social responsibility was unrelated to information asymmetry. These results suggest that information asymmetry and pricing of shares will not be affected by corporate social responsibility.
  Keywords: Corporate Social Responsibility, Information Asymmetry, The theory of legitimization