فهرست مطالب

سلامت اجتماعی - سال دوم شماره 3 (تابستان 1394)
 • سال دوم شماره 3 (تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/06/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • قاسم قنبری، شهنام عرشی*، مهدی کمری، مریم سروش زاده صفحات 149-156
  زمینه و هدف
  بر طرف نمودن مشکلات ناشی از پسماندهای جامد خانگی و مدیریت آن بدون همکاری مستمر شهروندان به عنوان تولیدکنندگان اصلی زباله، امری غیر ممکن است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل راهبردی طرح تفکیک پسماندهای جامد خانگی در مبدا و میزان آگاهی و مشارکت شهروندان در این طرح انجام شد.
  روش و
  مواد
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی با 640 شهروند ساکن منطقه سه تهران مصاحبه به عمل آمد. به منظور ارزیابی عوامل راهبردی درونی و بیرونی این طرح از ماتریس عوامل محیطی داخلی و عوامل محیطی خارجی استفاده گردید.
  یافته ها
  از افراد شرکت کننده در مطالعه 517 (8/80%) نفر از این طرح آگاهی داشتند و 383 (9/59%) نفر در این طرح مشارکت فعال داشتند. میزان مشارکت در رده سنی 35-45 سال بیش از دیگر رده های سنی بود. از میان شرکت کنندگان 628 (1/98%) نفر از ارتباط بین اجرای این طرح و ارتقاء وضعیت بهداشتی در محیط زیست به خوبی مطلع بودند. همچنین این طرح در منطقه 3 تهران از نظر عوامل داخلی و خارجی مناسب ارزیابی گردید.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد که شهروندان منطقه سه تهران از این طرح به خوبی آگاهی دارند. همچنین ارزیابی عوامل درونی و بیرونی طرح موید وجود پتانسیل بالای افزایش میزان مشارکت مردم در این طرح می باشد.
  کلیدواژگان: پسماندهای جامد خانگی، آگاهی و مشارکت، طرح تفکیک پسماندهای جامد خانگی در مبدا
 • آناهیتا خدابخشی کولایی*، لیلا باوی صفحات 157-164
  مقدمه و هدف
  تحقیقات بسیاری نشان دادند امکان ابتلا به اختلالات روانی در نوجوانان مقیم مراکز نگهداری بالا می باشد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی سلامت روان، شادکامی و کنترل هیجانی نوجوانان مراکز نگهداری بهزیستی می باشد.
  مواد وروش ها
  پژوهش حاضر، از نوع علی-مقایسه ای است. 80 نوجوان از مراکز نگهداری به شیوه نمونه گیری هدفدار و 80 نوجوانان عادی مشغول به تحصیل به شیوه نمونه گیری خوشه ایتصادفی از استان البرز انتخاب شد. تحلیل آماری با استفاده از تی مستقل انجام شد. پرسشنامه های تحقیق شامل پرسشنامه کنترل هیجان، پرسشنامه سلامت عمومی، پرسشنامه شادکامی آکسفورد می باشد.
  یافته ها
  تفاوت معناداری در سلامت روان، شادکامی و کنترل هیجانی نوجوانان مراکز نگهداری بهزیستی در دو گروه نوجوانان مشاهده شد (p<0.0.5).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مراکز نگهداری سطح سلامت روانی، شادکامی و کنترل هیجانی را در نوجوانان کاهش می دهد. لذا، مشاوران در جهت بالابردن سلامت روانی نوجوانان مراکز نگهداری باید به این عوامل در مداخلات درمانی خود توجه داشته باشند.
  کلیدواژگان: نوجوانان، مراکز نگهداری، سلامت روانی، شادکامی، کنترل هیجانی
 • مریم حسنی ها، مهدیه خدابنده لو، فاطمه اسکندری، سعیده مظلوم زاده صفحات 165-171
  زمینه و هدف
  حوادث یکی از علل منجر به مرگ و ناتوانی است که برای بیماران و همراهان آنها هزینه های مالی و عاطفی هنگفتی به همراه دارد . این مطالعه با هدف تعیین عوامل اجتماعی اقتصادی در کودکان حادثه دیده مراجعه کننده به بیمارستان های آیت الله موسوی و ولیعصر زنجان انجام شد.
  روش و
  مواد
  در این مطالعه مقطعی 650 نفر از کلیه کودکان زیر 15 سال که به علت انواع حوادث به بیمارستان های آیت الله موسوی و ولیعصر زنجان مراجعه کرده بودند، به طور تصادفی انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی و ویژگی های اجتماعی – اقتصادی آن ها مانند جنس، سن، نوع حادثه، سن والدین، تحصیلات و شغل والدین، محل سکونت، درآمد خانواده و وضعیت مسکن جمع آوری شد و با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی، جداول فراوانی و تست آماری کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 650 نفر کودک حادثه دیده 5/61% پسر و 5/38% دختر بودند. میانگین (انحراف معیار) سنی این کودکان 8/7 (3/4) سال و دامنه سنی آنها بین 6 ماه و 15 سال بود. 385 نفر از کودکان (2/59%) ساکن شهر و 265 نفر (8/40%) ساکن روستا بودند. بیشترین موارد حادثه در کودکانی که پدران کارگر، مادران خانه دار و یا پدر و مادر با سطح تحصیلات پایین داشتند، رخ داده بود. همچنین فراوانی حوادث در کودکان، با درآمد خانواده، تراکم جمعیت و شاخص وضعیت اقتصادی خانواده ارتباط معنی دار داشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه اهمیت اجرای برنامه های آموزشی برای گروه های هدف مانند دانش آموزان و والدین آنها به ویژه خانواده های با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین در جهت کاهش عوامل خطر ساز حادثه از محیط زندگی کودک را در پیشگیری از حوادث روشن می سازد.
  کلیدواژگان: حوادث، کودکان، عوامل اجتماعی اقتصادی
 • محمدحسین صافی، فریما محمدی، شهنام عرشی* صفحات 172-181
  زمینه و هدف
  امروزه، سازمان ها برای دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر و در نهایت رسیدن به اهداف تعیین شده شان ناگزیرند به منابع انسانی خود توجه کافی نمایند و با توجه به اهمیت رفتارهای مطلوب در سازمان ها و تاثیر آن در نگرش و ادراک کارکنان، ضروری است به نحوه رفتار با پرسنل و نیاز آنها دقت ویژه گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ادراک از عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان مرکز بهداشت شمال تهران انجام شد.
  روش و
  مواد
  این مطالعه به روش توصیفی تحلیلی با مشارکت 259 نفر از کارکنان دارای حداقل شش ماه سابقه کار در مرکز بهداشت شمال تهران انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل سه پرسشنامه رضایت شغلی، عدالت سازمانی و تعهد سازمانی بود. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزاز SPSS-18 و از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t برای گروه های مستقل و رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) رضایت شغلی کارکنان 1/50 (3/12)، ادراک از عدالت سازمانی 4/66 (1/17) و تعهد سازمانی کارکنان 3/61 (7/5) از 100 بود. نتایج ضریب همبستگی نشان از ارتباط مثبت و معنی دار بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی داشت. همچنین مولفه های تعهد عاطفی و تعهد هنجاری با رضایت شغلی دارای ارتباط معنی داری بود و تمامی مولفه های عدالت سازمانی با رضایت شغلی ارتباط مثبت و معنی داری داشتند. عدالت سازمانی و تعهد سازمانی قادر به پیش بینی رضایت شغلی کارکنان می باشند. اما مولفه های عدالت رویه ای و عدالت توزیعی قادر به پیش بینی رضایت شغلی نبوده و تنها عدالت تعاملی می تواند رضایت شغلی را پیش بینی نماید. تعهد عاطفی و تعهد هنجاری نیز قادر به پیش بینی رضایت شغلی بودند و مولفه تعهد مستمر نمی توانست رضایت شغلی را پیش بینی نماید.
  نتیجه گیری
  با توجه به همبستگی عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با رضایت شغلی، مدیران می توانند با استفاده از روش های کارآمد از قبیل: مدیریت موثر، احترام و برخورد صادقانه با پرسنل، رعایت انصاف در پرداخت ها، آموزش های ضمن خدمت، تقسیم کار بر مبنای لیاقت و شایستگی و غیره درجهت افزایش تعهد، ادراک از عدالت و رضایت شغلی کارکنان اقدام و بر نحوه بروز رفتار آنان اثر گذاشته و موجب افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر آنها در جهت اهداف سازمان گردند.
  کلیدواژگان: تعهد سازمان، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، مرکز بهداشت
 • مریم فلاحت پیشه، مجتبی حبیبی عسگرآباد*، منصوره سادات صادقی، محمود شمشیری صفحات 182-192
  زمینه و هدف
  با توجه به رشد روزافزون فرار از خانه در دختران و پیامدهای منفی این پدیده، بررسی عمیق تر این مساله در ایران، حائز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین پدیدارشناختی تجارب زیسته دختران فراری ساکن اصلاح و تربیت در مورد تجارب ذهنی آنها انجام شد.
  روش و
  مواد
  در این پژوهش، 12 دختر ساکن در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران، به عنوان مشارکت کننده، توسط مصاحبه نیمه ساختاریافته بررسی شدند. پس از آن، داده های حاصل از مصاحبه، با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری و با روشVan Manen، تحلیل شدند.
  یافته ها
  سه زیر مضمون اصلی تحت عنوان درهم تنیدگی احساسات منفی، غیرانسان انگاری، و هویت زنانگی بود. برای هر یک از این زیرمضمون ها نیز، واحدهای معنایی حمایت کننده از آن زیرمضمون، در نظر گرفته شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد، لازم است تا عواطف منفی تجربه شده توسط نوجوان، سردرگمی و بحران هویت وی، و حس تحقیری که ناشی از مورد ناانسان انگاری واقع شدن در زمان اعمال خشونت توسط خانواده است، توسط آزمون های مناسب در مدارس، به عنوان عوامل خطر برای فرار مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان با مداخله به هنگام، از فرارهای انجام نشده، پیشگیری به عمل آورد.
  کلیدواژگان: فرار از خانه، تجارب زیسته، کانون اصلاح و تربیت، پدیدارشناسی، تجربیات ذهنی
 • بهزاد دماری، سهند ریاضی اصفهانی، مریم حاجیان، آرزو رضازاده* صفحات 193-204
  زمینه و هدف
  مصرف تنقلات کم ارزش در ایران به طور نگران کننده ای رو به افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت و علل مصرف تنقلات کم ارزش در ایران و پیشنهاد مداخلات برای کاهش مصرف انجام شد.
  روش و
  مواد
  در این مطالعه کیفی، ابتدا مستندات معتبر با جستجو در بانک های اطلاعاتی و با استفاده از کلید واژه های مرتبط با موضوع جمع آوری و نکات کلیدی آنها وارد چک لیست شده و پس از شناسایی و اولویت بندی ذینفعان از طریق تحلیل، در غالب یک پرسشنامه در اختیار ذینفعان قرار گرفت. روش کار کیفی به صورت دلفی بود. به این صورت که پرسشنامه ها به صورت ایمیل برای ذینفعان فرستاده شده و از آنها برای انتخاب و اولویت بندی مشکلات و مداخلات لازمه سوال شده و بعد از سه راند اجماع حاصل شد.
  یافته ها
  مطالعه نشان داد که متوسط مصرف تنقلات کم ارزش درخانورهای ایرانی به ویژه در کودکان و نوجوانان بالا بود و مهم ترین عوامل افزایش مصرف شامل دسترسی وسیع، قیمت پایین، تاثیر رسانه ها، ترجیح مزه، تنوع و جذاب بودن، الگو پذیری از همسالان، آگاهی ناکافی و تغییر شیوه زندگی بود. مداخلات پیشنهاد شده توسط ذینفعان شامل خلق محیط حمایتی ازجمله مداخلات آموزشی، افزایش دسترسی به تنقلات سالم وکنترل تبلیغات مواد غذایی در رسانه ها و اعمال تغییرات اساسی در اولویت گذاری حمایت های وزارت صنعت و معدن به سمت صنایع تولید کننده میان وعده های سالم بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، درراستای سیاست گذاری عمومی، ارائه نتایج حاصل از این مطالعه به صورت یک برگه حمایتی به سیاستگذاران حوزه بهداشتی، ادغام دربرنامه های عملیاتی وزارت بهداشت و آموزش و پرورش، رسانه ای نمودن آنها و برگزاری جلسه جلب حمایت باتولید کنندگان غذاهای جایگزین پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: تنقلات کم ارزش، مداخلات، ایران
|
 • Qasem Ghanbari, Shahnam Arshi *, Mehdi Kamri, Maryam Soroush, Zadeh Pages 149-156
  Background And Objective
  Solving the problems caused by household solid waste and its management without the continuous cooperation of the citizens as the main producers of household solid waste is impossible. The aims of this study were to define strategic factors of Household Solid Waste Segregation at Source Program and the level of awareness and participation of citizens in the program.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study we interviewed 640 citizens of the 3 Municipality District of Tehran. Internal Factor Evaluation and External Factor Evaluation matrices were used to assess the strategic factors of the program.
  Results
  Of 640 participants, 517 (80.8%) were aware of the program, and 383 (59.9%) participated in the program. Among participants 628 (98.1%) were well-informed about the correlation between implementation of the program and environmental health promotion. People between 35 to 45 years showed the most participation rate.
  Conclusion
  This study showed that citizens showed acceptable awareness of the program and evaluation of internal and external factors indicated high potential to increase public participation in the program.
  Keywords: Household Solid Waste, Awareness, Participation, Household Solid Waste Segregation at Source Program
 • Laila Bawi, Anahita Khodabakhshi Koolaee* Pages 157-164
  Background And Objective
  Many research indicated that adolescents’ residential centers have the high possibility to diagnose with psychological disorders. Therefore, the aim of this study was investigated the mental health, happiness and emotion control among adolescents’ residential centers of state welfare organization.
  Materials And Methods
  This research is a causal –comparative research. The 80 adolescents’ residential centers were chosen through available sampling and 80 adolescents of schools of Alborz city were selected through cluster method. Statistical analysis was conducted by using the independent t-test. The research instruments were Emotion Control Questionnaire (ECQ), General Health Questionnaire (GHQ, Goldenberg), and Oxford Happiness Inventory (OHI).
  Results
  The significantly different was observed in mental health, happiness and emotion control between two adolescents groups (p
  Conclusion
  The results indicate that the institutional-reared decrease the level of mental health, happiness and emotion control in adolescents. Thus, counselors should be considered these factors in therapeutic intervention to enhancing the mental health of adolescents’ residential centers.
  Keywords: Adolescence, Institutional rearing, Mental health, Happiness, Emotion control
 • Maryam Hasaniha, Mahdieh Khodabandeloo, Fatemeh Eskandari, Saeideh Mazloomzadeh* Pages 165-171
  Background And Objective
  Injury is one of the causes of morbidity and mortality that deprives the injured individuals of a normal life but also imposes high emotional and financial costs for the patients and their family. This study was done in order to determine the socioeconomic factors in injured children at Mousavi and Valiasr hospitals of Zanjan.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 650 injured children under 15 who referred to Mousavi and Valiasr hospitals of zanjan were randomly selected. Using a questionnaire, information on demographic and socioeconomic factors including sex, age, and type of injury, parent's age, occupation and salary were gathered. Data was analyzed using measure of central tendency, frequency tables and Chi-Square Test.
  Results
  From 650 injured children, %61.5 were boys and %38.5 were girls. The mean (SD) age of these children was 7.8 (4.3). Three hundred eighty five of the children (%59.2) were urban and 265 (%40.8) were rural. Most of injured children had a father who was worker or a mother who was housewife. The level of education of parents was low in most cases. Furthermore, the frequency of injuries in children had a significant association with family income and socioeconomic factors.
  Conclusion
  The results of this study indicate that carrying out prevention programs for students and parents, especially families of low socioeconomic status has a major role in reducing injury risk factors from the children's living environment.
  Keywords: Injuries, Children, Socioeconomic factors
 • Mohammad, Hossein Safi, Farima Mohamadi, Shahnam Arshi* Pages 172-181
  Background And Objective
  Today, the organizations are obligated to take sufficient attention to human resources in order to attain greater efficiency and ultimately achieve their goals. Considering the importance of desirable behavior in organizations and its impact on the attitudes and perceptions of employees, it is necessary to pay special attention to the treatment of staff and their needs. The present study was prepared to investigate the relationship between organizational justice and organizational commitment and job satisfaction among health care employees in north Tehran.
  Materials And Methods
  The study was done descriptive-analytical among employees with at least 6 months of experience and with a sample size of 259 patients at the health center. Data collection tools consisted job satisfaction, organizational justice and organizational commitment questionnaires. SPSS software was used for data analysis and Pearson's correlation coefficient and T-test was used for independent groups and regression.
  Results
  The mean (SD) of Job satisfaction in employees was 50.1 (12.3), perceived organizational justice was 66.4 (1.17) and organizational commitment was 61.3 (5.7), out of 100. The result value of the correlation coefficient indicates positive and significant relationship between organizational justice and organizational commitment with job satisfaction. Also, components of affective commitment and normative commitment has a significant relationship with job satisfaction, and all of the components of organizational justice (distributive justice, procedural justice, interactional justice) have a significant positive correlation with job satisfaction. Regression analysis indicated that organizational justice and organizational commitment are able to predict job satisfaction of the employees. But the components of procedural justice and distributive justice were not able to predict job satisfaction, and job satisfaction can be predicted only through interactional justice. Affective commitment and normative commitment were able to predict job satisfaction as well, and continuous commitment component is not able to predict job satisfaction.
  Conclusion
  According to the correlation of organizational justice and organizational commitment with job satisfaction, managers can use efficient methods such as effective management, freedom of action, motivation and self-care, in-service training, the division of labor based on merit and ability, etc. to increase commitment, job satisfaction and justice perceptions of the employees, affect their behavior and increase their efficiency and effectiveness in order to further the organizational goals.
  Keywords: Organizational Commitment, Organizational Justice, Job Satisfaction, Health Center
 • Maryam Falahatpishe, Mojtaba Habibi*, Mansoureh Sadat Sadeghi, Mahmood Shamshiri Pages 182-192
  Background And Objective
  According to the high prevalence of running away from home by the teenager girls in Iran and the negative consequences of this issue in the society, this study aimed to investigate the phenomenon of running away from home by studying the lived experience about subjective experiences in girls who had been referred to correction and rehabilitation center in Tehran.
  Materials And Methods
  12 girls were chosen based on data saturation and they were interviewed by semi-structured interviews. The data were analyzed by interpretative phenomenology and Van Manen approach. Finally 5 main Themes were achieved.
  Results
  The thematic analysis resulted in three sub-themes for subjective experiences including entanglement in negative emotions, being dehumanized, and feminine identity.
  Conclusion
  The results emphasize the need for assessment of experiencing the negative emotions, being dehumanized, and identity crisis as the risk factors of running in teenagers to prevent the possibility of running away from home by teenagers.
  Keywords: running away, lived experience, correction, rehabilitation center, phenomenology, subjective experiences
 • Behzad Damari, Sahand Riazi, Isfahani, Maryam Hajian, Arezoo Rezazadeh* Pages 193-204
  Background And Objective
  The consumption of junk food in Iran is alarmingly increasing. This study aimed to determine the influencing factors of junk food consumption and amendable interventions for decreasing the consumption.
  Materials And Methods
  In this qualitative study, Valid documentations were collected by searching the database using related key words and the key points were imported in a checklist and after identifying and prioritizing stakeholders through stakeholder analysis method, it was provided to stakeholders in the form of a questionnaire. The qualitative Method was Delphi. The questionnaire was sent by email to stakeholders and they asked to select and prioritize problems and required interventions. Consensus was reached after three rounds.
  Results
  The study showed that mean junk food consumption was high in Iran, especially in children and adolescents and the most important influencing factors was availability, low price, the impact of media, taste preferences, diversity and attractiveness of the package, inadequate awareness and lifestyle changes. Recommended interventions by stakeholders was including creation of a supportive environment, educational interventions, increased access to healthy food and control junk-food advertising in the media and imposed major changes in supportive priorities of ministry of industry and mining toward producing healthy snacks.
  Conclusion
  According to the findings, in line with public Policymaking, presentation of the results of this study as an advocacy paper to health policymakers and integrating it in the operational programs of the ministries of Health and Education and the media and holding supportive meetings with the producers of alternative products is proposed.
  Keywords: Junk food, Intervention, Iran