فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (بهار 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/03/19
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رسول افضلی، صادق کریمی، رزگار حمزه پور صفحات 1-20
  یکی از مسائل مناقشه انگیز در آسیب شناسی ساختار سازمان زیباسازی، وجود چالش های بین این سازمان و ادارات تابعه در شهرداری های مناطق است. این مساله در سال های اخیر به حدی چالش برانگیز شده که گاهی دامنه مناقشات مربوط به آن فرایند برنامه ریزی و رشد کارکردهای سازمان را مختل کرده است. مناقشات مزبور طیف بسیار متنوعی از مجادله های مربوط به برنامه ریزی تا اجرایی را در بر می گیرد. مساله یابی این چالش ها، شناخت علل و ریشه های آنها، شناخت پیامدهای این چالش ها و ارائه راهبرد مدیریتی جهت برون رفت از آنها از دغدغه های مدیریتی سازمان زیباسازی است. تحقیق حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات اسنادی - پیمایشی و ابزار گردآوری فیش برداری، پرسشنامه و مصاحبه به دنبال دستیابی به همین اهداف است. روش تحلیل داده ها، آمار توصیفی و روش تحلیل محتوا بوده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که مهمترین مسائل چالش برانگیز بین سازمان زیباسازی و ادارات تابعه در مناطق شهرداری تهران مربوط به ضعف فرایندها و تشکیلات سازمانی است. علل ایجاد این مسائل به ترتیب عبارتند از: ضعف های مربوط به کنترل و هماهنگی سازمانی، ساختار سازمانی و ارتباطات سازمانی و همچنین تعارض بین مدیریت یکپارچه و مدیریت متفرق شهری در مجموعه شهرداری تهران. حل این چالش های دوسویه مستلزم به کار بستن راهبرد و راهکارهای اجرایی از جمله: ارائه الگوی بهینه نظام مدیریت شهری در کل مجموعه شهرداری تهران می باشد. زیرا بدون آن نمی توان برای اصلاح الگوی مدیریتی سازمان های زیرمجموعه آن مثل سازمان زیباسازی الگوی مستقلی ارائه کرد.
  کلیدواژگان: چالش، سازمان زیباسازی، شهرداری تهران، مدیریت متفرق شهری
 • احمد پوراحمد، فرانک بهدوست، طاهره نظری صفحات 21-37
  گردشگری شهری، در سال های اخیر به دلیل مشکلات روحی حاصل از زندگی شهری، اهمیت یافته است. توریسم به یکی از بخش های اثرگذار بر کاربری زمین های شهری تبدیل شده است. ضرورت و اهمیت این تحقیق از آنجا ناشی می شود که شهرستان کرمانشاه به دلیل قدمت تاریخی، برخورداری از جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی مناسب در اطراف شهر، موقعیت مرزی و عبور زائرین کربلا از این منطقه، همواره مورد توجه گردشگران بوده و گردشگری می تواند زمینه توسعه منطقه را فراهم سازد. این تحقیق از نوع کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی - تحلیلی است. هدف این تحقیق تحلیل نقش گردشگری در توسعه کالبدی شهر در دو دهه اخیر و ارزیابی نقش آن در افزایش زیرساخت های گردشگری می باشد. برای انجام این تحقیق از پرسشنامه مردم و مسئولین استفاده شد که با نرم افزار SPSS و از طریق ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شد و برای تطبیق اطلاعات، با استفاده از تصاویر ماهواره ای و نرم افزارهای GIS و ENVI نقشه های کاربری اراضی سال های 65 و 89 ایجاد شد که جهات و روند توسعه شهر و میزان تغییر کاربری های کشاورزی و بایر به کاربری شهری در آن مشخص شده است و با بررسی نقشه های کاربری شهری سال 81 و 95 به مقایسه مساحت سایر کاربری ها با کاربری جهانگردی پرداختهشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که با تحلیل متغیرهای حاصل از پرسش نامه ها، گردشگری در توسعه کالبدی شهر کرمانشاه 74 درصد تاثیر داشته و با مقایسه میزان کاربری های جهانگردی در سال های 81 و 95 هم این امر مورد تایید قرار گرفته است به طوری که مساحت کاربری جهانگردی در سال 95 نسبت به 81 ، تقریبا 6 برابر خواهد شد.
  کلیدواژگان: توسعه کالبدی، توسعه شهری، گردشگری شهری، شهر کرمانشاه
 • محمدرحیم رهنما، محسن کمانداری صفحات 39-59
  در عصر حاضر، رشد سریع شهرها و توسعه کالبدی آن بحران های مختلف در زندگی شهری از جمله کمبود مسکن را به وجود آورده است. در ایران نیز با توجه به مشکلاتی که در زمینه کمبود مسکن و به ویژه گرانی آن وجود داشته، طرح مسکن مهر به عنوان محوری ترین سیاست شناخته می-شود. از این رو هدف این پژوهش سنجش میزان رضایت مندی ساکنان مجتمع های مسکن مهر شهرک مهرگان با توجه به شاخص پژوهش می باشد. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی است. با توجه به موضوع تحقیق و منطقه مورد مطالعه، روش گردآوری داده ها، زمینه یابی (تحقیق پیمایشی) انتخاب شده، روش نمونه گیری تصادفی منظم و جمع-آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری، تعداد ساکنان شهرک مهرگان و حجم نمونه اقتباس شده از فرمول کوکران 278 پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 انجام شد. نتایج تحقیق در قالب آزمون همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که رابطه متغیر سن با رضایت از مجتمع مسکونی معنا دار و مثبت و رابطه متغیرهای تحصیلات و متوسط درآمد ماهیانه معنا دار و منفی می باشد. عوامل مستخرج از آزمون تی تست بیانگر 6 عامل تاثیرگذار بوده که عبارتند از: عامل امنیت اجتماعی، منظر و سیما، طراحی، دسترسی، زیست محیطی، امکانات و سپس از مدل رگرسیون خطی استفاده گردید. در نهایت مشخص شد که عامل طراحی با ضریب (0/419) بیشترین تاثیر را بر میزان رضایت از کیفیت محیط مسکونی در بین ساکنان شهرک مهرگان در آینده خواهد داشت.
  کلیدواژگان: کیفیت محیط مسکونی، رضایتمندی، مسکن مهر، شهرک مهرگان، شهر کرمان
 • فرزانه ساسان پور، نفیسه آقاجانی صفحات 61-78
  امروزه، بررسی سطح توسعه یافتگی، تخصیص منابع و پایداری ازجمله مباحث مورد توجه دست اندرکاران و برنامه ریزان مسائل شهری می باشد. پایداری شهری، پایداری همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف در کلانشهرها است. بر اساس آن می توان میزان سطح توسعه یافتگی مناطق را نیز سنجش کرد. در واقع نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده، مستلزم شناخت موقعیت مناطق و نواحی مختلف است. در این میان مناطق درون شهری کلانشهر تهران به دلیل ویژگی های کالبدی – فضایی از جمله کمبود و عدم توزیع متعادل در کاربری ها، از سطح توسعه یافتگی مطلوبی برخوردار نمی باشند. بنابراین در پژوهش حاضر به منظور سنجش مناطق 22گانه کلانشهر تهران از نظر میزان توسعه یافتگی کالبدی - فضایی با بهره گیری از روش تاپسیس، به سنجش هر یک از مناطق پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین 22 منطقه کلانشهر تهران، منطقه 7 با میزان تاپسیس 0/619 با رتبه 1، بر خوردارترین و منطقه 14 با میزان تاپسیس 0/0048 و رتبه 22، محروم ترین منطقه می باشد. منطقه 7 به دلیل حفظ تعادل در توزیع کاربری ها و تناسب آن با مساحت و جمعیت توسعه یافته ترین و منطقه 14 به علت عدم تعادل در توزیع کاربری ها و عدم تناسب آن با جمعیت و مساحت کمتر، توسعه یافته ترین منطقه بدست آمده است. برای شناخت درجه توسعه یافتگی مناطق با توجه به میزان تاپسیس، نمودار سطوح برخورداری مناطق ترسیم گردید که نتایج حاصل از آن نشان می دهد مناطق کلانشهر تهران به طور کلی در وضعیت محروم، نیمه برخوردار و برخوردار قرار دارند.
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، پایداری شهر، مناطق تهران، تاپسیس
 • ناصر سلطانی، میرنجف موسوی، بایزید شریفی صفحات 79-89
  هر منطقه با توجه به پتانسیل ها و توانمندی های موجود خود می تواند در مسیر توسعه قرار گیرد و اولین قدم برای توسعه یک منطقه، توسعه اقتصادی می باشد. از طرف دیگر، گردشگری با دارا بودن نقش راهبردی و کلیدی در توسعه منطقه ای می تواند تاثیر عمده ای بر تولید درآمد و جذب سرمایه در منطقه داشته باشد. شهرستان ارومیه یکی از مهم ترین شهرستانهای کشور در زمینه جذب گردشگر می باشد. این شهرستان هرساله میزبان تعداد زیادی از گردشگران خارجی و داخلی است. اما تاکنون نتوانسته به جایگاه واقعی خود در زمینه جذب گردشگر دست یابد. در پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی، با بکارگیری فرایند برنامهریزی راهبردی اقدام به ارائه راهکارها و تعیین راهبردهای کاربردی در جهت توسعه گردشگری شده است. در این فرایند با بررسی نقاط قوت، ضعف، قابلیت ها و فرصت های گردشگری شهرستان ارومیه، به این نتایج رسیده ایم که استراتژی های مناسب در برنامه ریزی گردشگری شهرستان، در اولویت نخست راهبردهای محافظه کارانه اند و راهبردهای تهاجمی در اولویت دوم برنامه ریزی قرار گرفته اند. در واقع راهبرد محافظهکارانه با امتیاز 8/49 به عنوان بهترین راهبرد در توسعه گردشگری شهرستان تلقی می شود و باید به این راهبرد؛ تقویت مدیریت و بازاریابی گردشگری شهرستان به منظور معرفی هر چه بهتر پتانسیل های گردشگری شهرستان و جذب گردشگران بیشتر، توجه ویژه شود. همچنین راهبرد تهاجمی با امتیاز 8/35 موثرترین راهبرد بعد از راهبرد محافظه کارانه قلمداد می شود که برای رسیدن به توسعه پایدار گردشگری در شهرستان، راهبرد توسعه مناطق نمونه گردشگری بویژه مناطق دارای جاذبه های طبیعی، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی راهبردی، توسعه گردشگری، شهرستان ارومیه، مدل SWOT
 • علی شماعی، صادق حاجی نژاد، محمد قضایی صفحات 99-118
  ساختار فضایی نظام شهری، موقعیت و جایگاه شهرهای یک منطقه در ارتباط با سایر شهرهای آن منطقه را مشخص می سازد. این پژوهش، با هدف دستیایی به شناخت تفاوت ها و پیوندها، به بررسی پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان طی سال های 1335 تا 1390 پرداخته است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی، روش گردآوری داده ها اسنادی - کتابخانه ای بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های توزیع نقطه ای، نزدیکترین همسایگی، پراکندگی موران و مدل کریستالر استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان به سوی تمرکز و خوشه ایشدن گرایش دارد. از جمله عوامل موثر بر پیدایش چنین ساختار فضایی در نظام شهری استان ناشی از بسط روابط سرمایه داری و نابودی شیوه های تولید سنتی در روستا در دوره 1341 تا 1357، نامناسب بودن نظام بانکی، خروج شدید سرمایه از کشور، کاهش تولیدات اقتصادی، نارسایی در تعاملات بین المللی به دنبال تحریم اقتصادی و انتقال سرمایه های راکد به بخش خدمات، جنگ تحمیلی، تنش های سیاسی کشور افغانستان، اختلاف سطح درآمدها بین شهر و روستا و همچنین اختلاف زیاد سطح زندگی بین جوامع روستایی و شهری، مهاجرت های گسترده روستائیان به شهرها می باشد. اجرای سیاست تمرکز زدایی مداوم، تقویت شهرهای سیرجان، رفسنجان، بم و جیرفت، تقویت شهرهای کوچک با نگاه مدیریت فضای روستایی، ایجاد شهر یا شهرهای جدید در ناحیه مرکزی- جنوبی استان، تقویت سیستم حمل و نقل برون شهری به منظور گسترش ارتباط میان نقاط شهری استان و توجه به آمایش نظام فضایی شهری کشور می تواند به حل مشکل تمرکز و الگوی خوشه ایدر نظام شهری استان کرمان کمک نماید.
  کلیدواژگان: نظام شهری، ساختار فضایی، پراکندگی، تمرکز، استان کرمان
 • رودابه فرهادی، سرورالدین همتی گشتاسب صفحات 119-132
  امروزه انتخاب مکان مناسب جهت احداث مکان های مسکونی، صنعتی و... در زمره مسائل بسیار مهم در برنامه ریزی شهری می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش مکان گزینی و استقرار پروژه مسکن مهر در شهر کازرون از دیدگاه برنامه ریزی شهری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نوع پژوهش، کاربردی و روش انجام آن توصیفی – تحلیلی است. تکنیک مورد استفاده، فرایند تحلیل سلسله مراتبی تحلیل ها در محیط نرم افزاری ArcGIS صورت پذیرفته است. بر همین اساس، فرضیه پژوهش بیان می دارد که مکان گزینی و استقرار این پروژه در شهر کازرون با معیارهای برنامه ریزی شهری مطابقت دارد. برای انجام پژوهش ابتدا سایت ها و گزینه های 16گانه پیشنهادی برای اجرای پروژه در این شهر بر روی نقشه مشخص شدند. سپس معیارها و زیرمعیارهای مکانیابی مسکونی با استفاده از نظرات متخصصان، تعیین و وزن دهی شدند. پس از مقایسه هر یک از سایت-های 16 گانه بر اساس معیارهای وزن داده شده، وزن هر یک از سایت ها محاسبه شد. سپس وزن اولویت ترکیبی هر یک از سایت ها به دست آمد و در نهایت، امتیاز نهایی هر یک از آنها حساب شد. به این ترتیب سایت هایی که بیشترین امتیاز را از نظر برنامه ریزی شهری کسب کردند، شناسایی شدند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سایت های شماره ده (اراضی دشتک) و همچنین دوازده (اراضی جنب دانشکده) دارای بیشترین امتیاز، جهت احداث مسکن مهر کازرون می باشند.
  کلیدواژگان: فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مکان گزینی مسکونی، مسکن مهر، کازرون
 • نجمه نورمندی پور، احمد عباس نژاد صفحات 133-154
  شهربابک به سیستم سازمان یافته جهت دفن زباله های شهری مجهز نشده است. هدف اصلی این مطالعه بهره گیری از فناوری سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکان یابی محدوده های بهینه دفن بهداشتی زباله است. به این منظور سیستم اطلاعات جغرافیایی زباله های شهری شامل لایه های اطلاعاتی فاصله محل جمع آوری زباله تا مرکز دفن، فاصله از راه، کاربری اراضی، هیدرولوژی، لایه خاک، لایه زمین شناسی و لایه شکل زمین و همچنین پارامترهای توصیفی شامل جهت آب زیرزمینی، زیبایی و پذیرش از سوی مردم و شرایط اقلیمی شامل باد و بارش تشکیل شد. سپس با استفاده از مدل های منطق بولین و فازی لایه های اطلاعاتی با یکدیگر تلفیق شده و مکان مناسب مشخص گردید. از بین سایت های انتخابی سایت شماره یک واقع در پنج کیلومتری جنوب شرق شهر به لحاظ منطق فازی در دسته بندی عالی قرار می گیرد. همچنین نسبت به سایر سایت ها به جاده نزدیک می-باشد که مشکل حمل و نقل زباله ها را ندارد. این سایت بیش از حد به شهر نزدیک نیست و در عین حال بیش از حد دور از شهر هم نیست که مشکل حمل و زمان انتقال زباله ها را داشته باشد. این سایت در پایین دست جهت بادهای غالب و در پایین دست جهت جریان آب زیرزمینی قرار دارد که از این نظر نیز مشکل ساز نمی باشد.
  کلیدواژگان: شهربابک، سیستم اطلاعات جغرافیایی، دفن زباله شهری، منطق فازی، منطق بولین
|
 • Pages 1-20
  One of the controversial issues in the pathology of the structure of the Beautification Organization is the challenges between the organization and the subsidiary offices of areas municipalities. It has been challenging in recent years to such an extent that sometimes the disputes related to the process of planning and development functions have been disrupted. There is a very diverse range of contentious disputes related to planning and implementation. Problem finding of these challenges, recognizing their causes and roots, understanding the implications of these challenges and providing management strategies for overcoming them are the concerns of Beautification Organization. Based on a descriptive-analytical method, and through collecting documentary information and taking notes, and using questionnaires and interviews, this study tries to achieve the same goals. Data analysis is carried on through descriptive statistics and content analysis methods. The findings indicate that the most challenging issues between the Beautification Organization and the subsidiary offices of areas municipalities in Tehran is related to the weakness of processes and organizational structures. The causes of these problems are: lack of organizational coordination and control, organizational structure and corporate communications, as well as the conflict between the holistic and disperse management and administration in Tehran Municipality. Since this cannot be performed without the participation of Tehran Municipality and its subsidiary organizations such as the Beautification Organization, solving these bilateral challenges requires the application of strategies and implementation of mechanisms including the optimal model of urban management.
  Keywords: Challenges, Beautification Organization, Tehran Municipality, Disperse Urban Management
 • Pages 21-37
  In recent years, due to mental health problems related to city life, urban tourism has achieved importance. Tourism has become an effective factor on the applicability of city lands. Kermanshah city has always been an attraction for tourists for its ancient historical background, historical, cultural and natural attractions around the city, its cross-border situation and the passing of Karbala pilgrims through this region; therefore tourism can provide background for the development of this region. This study is an applied research with descriptive-analytical nature. The aim of this study is to analyze the role of tourism in the physical development of the city in the past two decades and to assess its role in increasing tourism infrastructure. Questionnaires for people and authorities were used and were analyzed by SPSS software and Spearman correlation coefficient. For matching the information, the land-use maps of years 1365 and 1389 were provided with the use of satellite images and Envi and GIS softwares. These maps present the direction and procedure of urban development and the change rate of agricultural and arid land-use to urban use. By analyzing the urban user maps of the years 1381 and 1395, areas of other land users were compared with tourism user. The results show that through analyzing the variables of questionnaire, tourism has had 74% effect on the physical development of the city. This is confirmed by comparing the rate of tourism use in the years 1381 and 1395, which shows an increase of about 6 times.
  Keywords: Physical Development, Urban development, Urban tourism, Kermanshah city
 • Pages 39-59
  In the present era, the repaid urban developments and its physical development have led to different crises for the urban life such as lack of house. Accordingly, regarding the difficulties related to the lack of house and high prices of the houses in our country, a project known as Mehr Housing is now considered as the most pivotal policy in this field in Iran. Therefore, the purpose of the present study is to assess resident's satisfaction regarding Mehr Housing Complexes in Mehragan town at Kerman town according to the research indicator. The research methodology is descriptive-analytical and its purpose is to be applicable. According to the research subject and the region under study, the survey study was selected for data gathering. Sampling was done through systematic random method and data were gathered through questionnaires. The statistic population includes the entire people residing Mehregan and the statistic sample adopted from the Cochran Questionnaire is equal to 278 questionnaires. The data analysis was done through SPSS 21 software. Research results, represented in Spearman Correlation Test, showed that there is a positive significant relationship between age and satisfaction of residential complex, and, on the other hand, there are negative significant relationships between educational degrees and monthly income with the satisfaction of residential complexes. The factors extracted from single-sample t-test model include six effective factors: social security, vision and perspective, architectonics, access, environmental factors, and facilities; linier regression model was used then, in the last step. Finally the architectonics factor was identified as the most effective (coefficient=0, 419) and will be the most effective factor on residents satisfaction about residential environment quality at Mehregan town in the future.
  Keywords: Residential environment quality, Satisfaction, Mehr Housing Project, Mehregan town, Kerman city
 • Pages 61-78
  Nowadays issues like evaluation of development level, resource allocation and sustainability are taken into account by urban planners and other people who are involved. Urban sustainability is comprehensive and multi-dimensional in big cities on the basis of which regional development level could be evaluated. Indeed, to reach improvement and overall development in the future recognition of the situation of various areas and regions is required. Meanwhile, because of physical-spatial attributes such as deficit and absence of balanced distribution of usage, intercity regions of Tehran metropolis do not enjoyed optimum development level. Therefore, with the help of topsis technique, this study deals with the evaluation of each of the 22 regions of Tehran from physical-spatial development point of view. The results indicate that among 22 regions of Tehran, region 7, with a topsis level of 0, 619 and grade 1, is the most developed region for establishing equilibrium on distribution of usage and its proportion with area and population, and region 14 with a topsis level of 0. 0048, and grade 22, is the least developed region because of disequilibrium on distribution of usage and its proportion with area and population.
  Keywords: Development, City sustainability, Tehran Regions, Topsis
 • Pages 79-89
  Available potentials and strengths of any area can affect its development directions. One of the prominent steps and factors for regional development is economic development. On the other hand, the strategic and major role of tourism and its impact on regional development will have positive consequences on income production and capital attraction. Urmia County is one of the most important touristic areas in Iran. Every year this area hosts a large number of foreign and domestic tourists. But it has failed to achieve its actual position in attracting tourists. The method in the present study is descriptive-analytical, using the strategic planning process to identify solutions and applicable strategies for tourism development. In the process of examining the strengths, weaknesses, opportunities, and capabilities of tourism situation in Urmia, the results show that the first priority strategy is conservative and second is aggressive. The conservative strategy (WO2) with a score of 8, 49 is considered as the best strategy for tourism development and special attention should be paid to it, and to strengthening management and marketing of tourism in the county to introduce tourism potential in a better way for attracting more tourists; aggressive strategy (SO2) with a score of 8. 35 is also the most important strategy after conservative strategy to achieve the sustainable development of tourism in Urmia county. In order to achieve established tourism development in Urmia, developmental strategy in model tourism areas, especially areas with natural attractions is suggested.
  Keywords: Strategic Planning, Tourism Development, Urmia County, SWOT Model
 • Pages 99-118
  This study analyzes the spatial structure of urban system in order to make balance in urban system of Kerman province. The study is descriptive-analytical and data were gathered through documentary-library method. Distribution point index, nearest neighborhood index, Moran index and Christaller model were used for analyzing data. The results indicate that due to the distribution point index, Kerman province has had fluctuation in its urban system during the years 1335 to 1390, in a way that the most and the least amount of concentration occurred in 1335 and 1345. Based on the nearest neighborhood index which is close to one in all periods, cities in Kerman Province are scattered randomly. Moreover, the scattering pattern of province's cities from 1355 up to now has become more concentrated. Studying the Moran index in urban system of Kerman province shows the tendency for concentration in spatial structure. The most significant factors causing this kind of spatial structure in Kerman province include the development of capitalistic relations and destruction of traditional production methods in villages during the years between 1341 and 1357, inappropriate banking system, taking the capital out of the country, economic production decrease, lack of international relations due to sanctions, imposed war, political turmoil in Afghanistan, unfair distribution of wealth among cities, the transfer of frozen fund to service sector of big cities, sharp differences of life level between cities and villages, and villagers migration to cities. Ongoing decentralization policy, strengthening Sirjan, Rafsanjan, Bam and Jiroft cities, strengthening the small cities, creating new cities in central and southern parts of the province, increasing the interaction among cities, and considering the cities spatial planning can help control the concentrated pattern of Kerman Province.
  Keywords: Urban System, Spatial Structure, Dispersion, Concentration, Kerman Province
 • Pages 119-132
  Locating and selecting sites for residential, industrial, and other places is basically an issue related to urban planning. In this study, the site selection and establishment of the Mehr Housing Project in Kazerun city was reviewed and analyzed from urban planning perspective. The research hypothesis states that the site selection and establishment of this project in Kazerun city conforms to the criteria of urban planning. Research type is applied and its method is descriptive-analytical using hierarchical analysis process (AHP). To do this study, first, the 16 sites proposed for project implementation were specified on the map. Then criteria and sub criteria of residential locations were identified and weighted using specialists’ opinions. After comparing each of the 16 sites based on weighted criteria, the weight of each sites was calculated. Then the combined priority weight of each site was obtained respectively, and finally, the final score was calculated for each of the sites. Thus, the sites that obtained the most score in terms of urban planning were identified. These include sites number 10 (Dashtak lands) and 12 (the lands next to the College).
  Keywords: Analysis of Hierarchical Process, Residential Site, sSelection, Mehr Housing, Kazerun
 • Pages 133-154
  Shahr-e-Babak town lacks sanitary landfill for waste disposal. This paper, therefore, deals with siting a proper landfill using GIS software and Fuzzy and Boolean Logic. Hence, several relevant layers including distance to the town, distance to the ways, land-use, hydrography, soils, lithology, faults, as well as groundwater direction, aesthetic aspects and wind direction were prepared. Afterwards, using Boolean and Fuzzy logics, these layers were mixed and several proper sites were selected. From these, site No1, located at 5 Km southeast of the town was ranked first. This site, compared to others, is closer to the road, which makes the transportation of waste more feasible. At the same time it is not too far from the city. Its distance to the town and to a road is suitable and lies down side to the winds as well as to the groundwater flow.
  Keywords: Shahr, e, Babak, GIS, Urban Garbage Disposal, Fuzzy Logic, Boolean Logic