فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و چهارم شماره 2 (اردیبهشت 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود محمدی * صفحات 102-105
  گسترش فعالیت های پژوهشی و ارائه نتایج این مقالات در مجلات علمی و همچنین روند رو به رشد تحقیقات توسط دانشجویان، نقش مجلات و خصوصا داوران این مجلات را بسیار تاثیر گذار نشان می دهد. یک مقاله هر چند به صورت سطحی و با بی دقتی نوشته شده باشد، می تواند با نظرات دقیق یک مشاور امکان چاپ پیدا کند، بنابراین یک داور مانند یک استاد راهنما می توانند کمک کننده باشد و نقش بسیار وسیعی در حمایت محققینی که تازه در این مسیر قدم گذاشته اند، داشته باشد.
  کلیدواژگان: سردبیران، داوران، مقالات علمی، نقش حمایتی
 • ریحانه زارع، سید رضا عطارزاده حسینی *، مهرداد فتحی صفحات 106-118
  مقدمه
  دوران یائسگی با کاهش نسبت هورمون های آنابولیک به کاتابولیک و در پی آن کاهش حجم و قدرت عضلانی همراه است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی بر پاسخ های سازشی آندروژن ها و کورتیزول زنان یائسه می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی 16 زن یائسه و سالم با دامنه سنی 48 تا 62 سال و نمایه توده بدنی بیش از 25 کیلوگرم بر متر مربع به روش هدفدار و در دسترس انتخاب و در یک برنامه هشت هفته ای تمرین مقاومتی دایره ای(8 ایستگاه؛ 3 ست 12 تکراری با شدت 65-40 درصد یک تکرار بیشینه) شرکت کردند. مقادیر تستوسترون، دهیدرواپی آندروسترون سولفات و کورتیزول سرم نمونه های خون 48 ساعت پیش و پس از مداخله جمع آوری و اندازه گیری شد. با استفاده از آزمون آماری تی استیودنت زوجی، تغییرات درون گروهی بررسی و نتایج در سطح معنی داری 05/0>P مقایسه شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد متعاقب تمرین مقاومتی سطوح دهیدرواپی آندروسترون سولفات 58 درصد(000/0=P)؛ تستوسترون 71 درصد(017/0=P)؛ نسبت تستوسترون به کورتیزول 125 درصد(016/0=P) و نسبت دهیدرواپی آندروسترون سولفات به کورتیزول 61 درصد(002/0=P) افزایش معنی دار داشت. اگر چه مقادیر کورتیزول پیش آزمون نسبت به پس آزمون کاهش داشت ولی این تغییرات معنی دار نبود(459/0=P).
  نتیجه گیری
  هشت هفته تمرین مقاومتی سبب افزایش سطوح آندروژن ها شد، همچنین نسبت آنها به کورتیزول نیز افزایش معنی داری یافت. از این رو، تمرینات مقاومتی می تواند با افزایش نسبت هورمون های آنابولیک به کاتابولیک از کاهش حجم و قدرت عضلانی جلوگیری کرده و به تندرستی و سلامت زنان یائسه کمک کند.
  کلیدواژگان: آندروژن ها، تمرین مقاومتی، سلامت، زنان یائسه
 • لاله داوودی، روشنک غفاری، مهناز شیخی، خلیل ساریخانی * صفحات 119-126
  مقدمه
  سلول های هوایی اتموئید اینفرااوریبتال (هالر) به عنوان یک تنوع آناتومیکی می تواند با بیماری های مختلف همراه باشد. علاوه بر سی تی اسکن، سلول هالر در رادیوگرافی پانورامیک هم دیده می شود. هدف در این مطالعه، تعیین شیوع سلول های اتموئید اینفرااوربیتال در رادیوگرافی پانورامیک افراد بالای 4 سال در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد خوراسگان می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی 416 کلیشه(235 زن و 181 مرد) جهت وجود سلول هالر مورد بررسی قرار گرفتند و علاوه بر مشخصات دموگرافیک، در صورت وجود این سلول، مشخصات آن در سمت مبتلا به سلول هالر ثبت گردید. اطلاعات با آزمون Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  شیوع سلول های هالر در بیماران بالای 4 سال 8/17 درصد(4/14 درصد زنان و 4/20 درصد مردان) به دست آمده است که اختلاف معنی دار است. بیشترین فراوانی این سلول ها مربوط به گروه سنی بین 29-20 با 3/28 درصد و کمترین آن مربوط به گروه سنی بین 49-40 با 5/13 درصد می باشد معنی دار نبود. بین سلول هالر و شکل سلول رابطه ای وجود نداشت و 11 نفر(9/14 درصد) از افراد واجد سلول هالر، دارای سابقه یا علائم سینوزیت بودند و اختلال التهابی سینوس به صورت کیست احتباسی در رادیوگرافی پانورامیک 4 نفر 04/5 درصد) از افراد مبتلا به سلول هالر مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  شیوع سلول های هالر بر روی رادیوگرافی پانورامیک برای تشخیص اولیه مناسب است. تشخیص سلول هالر در رادیوگرافی پانورامیک می تواند دندانپزشکان را جهت تشخیص افتراقی دردهای دهانی- صورتی که منشاء آنها سینوس است یاری کند.
  کلیدواژگان: تنوعات آناتومیکی، سلول هالر، کمپلکس استئومئاتال، رادیوگرافی پانورامیک
 • محمدعلی سپهوندی، فضل الله میردریکوند، نسرین السادات حسینی رمقانی *، هادی پناهی صفحات 127-137
  مقدمه
  استفاده مزمن از مواد مخدر با طیف گسترده ای از نواقص عصب شناختی همراه است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد عصب شناختی در سه گروه سوء مصرف کنندگان اپیوئیدها، تحت درمان با متادون و افراد غیر مصرف کننده صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه که به صورت علمی-مقایسه ای انجام شد، به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 90 نفر انتخاب و در سه گروه سوء مصرف کنندگان اپیوئیدها(30 نفر)، تحت درمان با متادون(30 نفر) و غیر مصرف کننده(30 نفر) قرار داده شدند. تمامی آزمودنی ها، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین و مقیاس تلاش ذهنی صرف شده، را تکمیل نمودند، که عملکرد در این تکلیف از دو بعد کارآمدی پردازش و اثربخشی عملکرد مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی و نرم افزار SPSS نسخه 23، مورد تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که گروه تحت درمان با متادون و سوءمصرف کنندگان اپیوئیدها، در دو بعد اثربخشی عملکرد و کارآمدی پردازش به طور معنی داری عملکردی ضعیف تر از گروه غیرمصرف کننده، داشتند (01/0>p) و همچنین گروه تحت درمان با متادون نسبت به سوءمصرف کنندگان اپیوئیدها اثربخشی عملکرد بهتری(تعداد خطای درجاماندگی کمتر) (01/0>p)، نشان دادند.
  نتیجه گیری
  این نتیجه که گروه تحت درمان با متادون نسبت به سوءمصرف کنندگان اپیوئیدها، اثربخشی عملکرد بهتری در کارکرد عصب شناختی داشتند، می تواند تلویحات مهمی در زمینه آسیب شناسی و درمان سوء مصرف کنندگان مواد داشته باشد. به طوری که شناخت مکانیسم های زیربنایی که به افراد تحت درمان متادون کمک کرده است تا عملکردی اثربخش تر از افراد سوء مصرف کننده اپیوئیدها داشته باشند، می تواند در طراحی برنامه های توان بخشی شناختی این بیماران بسیار موثر باشد.
  کلیدواژگان: اپیوئیدها، متادون، اثر بخشی عملکرد، کارآمدی پردازش
 • فضه اخوان توکلی، نسرین حیدریه *، مریم خوش سخن صفحات 138-146
  مقدمه
  اضطراب اختلالی شایع و یکی از معضلات جوامع امروزی است. شیرین بیان حاوی آنتی اکسیدان و فیتواستروژن است. فیتواستروژن ها استروئیدهای گیاهی هستند که ساختار مشابه استروژن دارند. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین بیان بر اضطراب در موش های صحرایی نر گنادکتومی شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن متوسط 250-230 گرم انجام شد. حیوانات به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند. گروه ها شامل گروه سالم تیمار با سالین، گروه گنادکتومی بدون تیمار، گروه گنادکتومی تیمار با سالین یا حلال عصاره(cc 5/0) و گروه های گنادکتومی دریافت کننده تیمار با دوزهای 15، 5، 2 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین بیان به صورت داخل صفاقی می باشند(8n=). حذف بیضه ها از طریق عمل جراحی صورت گرفت. 30 دقیقه بعد از تیمار با استفاده از ماز به علاوه ارتفاع و به مدت 5 دقیقه شاخص های اضطراب شامل مدت زمان حضور و تعداد ورود به بازوی باز مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند(05/0p<).
  نتایج
  اضطراب در موش های صحرایی نر گنادکتومی شده در مقایسه با موش های سالم به صورت معنی داری افزایش یافت. عصاره هیدروالکلی ریشه بیان در دوز mg/kg 5 و 15 سبب افزایش معنی داری در مدت زمان حضور در بازوی باز و تعداد رفت و آمد به بازوی باز نسبت به گروه کنترل(گنادکتومی دریافت کننده سالین) گردید.
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین بیان در موش های صحرایی نر گنادکتومی شده سبب کاهش اضطراب می شود.
  کلیدواژگان: اضطراب، عصاره هیدروالکلی ریشه شیرین، گنادکتومی، موش صحرایی
 • فرزانه محمدجانی، کامبیز روشنایی، نسرین حیدریه * صفحات 147-155
  مقدمه
  دیابت شیرین یک ناهنجاری و اختلال در ترشح انسولین است و با افزایش قند خون تشخیص داده می شود. اساس درمان بیماری دیابت تجویز انسولین و برخی ترکیبات کاهنده قند خون می باشد که با توجه به عوارض جانبی آنها استفاده از داروهای گیاهی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره هیدروالکلی کاهوی وحشی بر میزان قند خون در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه بر روی 30 سر رت بالغ با وزن متوسط 230-200 گرم در پنج گروه شش تایی شامل کنترل، شاهد دیابتی و گروه های تحت درمان با عصاره هیدروالکلی کاهوی وحشی صورت گرفت. بیماری دیابت با تزریق داخل صفاقی داروی استرپتوزوسین به میزان mg/kg 50 القاء شد. عصاره با دوزهای 250، 350 و 450 میلی گرم بر کیلوگرم و به صورت داخل صفاقی به رت های دیابتی در طول شش هفته تزریق شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  در این بررسی مشاهده شد که دوز 250 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره کاهوی وحشی تاثیر کمتر و عصاره با دوز 450 میلی گرم بر کیلوگرم تاثیر بیشتری نسبت به بقیه دوزها بر میزان قند خون در روزهای مختلف داشته است و همچنین دوز 350 و 450 میلی گرم بر کیلوگرم بطور معناداری باعث کاهش سطح قند خون رت ها شده است.
  نتیجه گیری
  بر طبق یافته های این مطالعه، عصاره هیدرو الکلی کاهوی وحشی دارای اثرهیپوگلیسمیک در موش های صحرایی دیابتی شده می باشد و این اثر را از طریق ترکیبات مهم موجود درکاهوی وحشی از جمله فلاونوئید، آلکالوئید و گاما آمینو بوتیریک اسید اعمال می کند.
  کلیدواژگان: دیابت، عصاره کاهوی وحشی، استرپتوزوتوسین، رت
 • محمود رضا اصحاب یمین، بهرام پورسیدی، محمد حسین باقری پور * صفحات 156-163
  مقدمه
  از اصلی ترین عوارض جراحی زیبایی بینی ادم و اکیموز پری اوربیتال پس از جراحی است. لترال اوستئوتومی اصلی ترین عامل ایجاد این عوارض است. در استئوتومی اندونازال می توان قبل از استئوتومی ابتدا ساب پریوستال تونل ایجاد کرد، با این پیش فرض که استئوتومی آسیب کمتری به بافت ها وارد کند و میزان ادم و اکیموز پس از عمل کاهش پیدا کند. این مطالعه به منظور مقایسه میزان ادم و اکیموز در دو حالت استئوتومی با و بدون تونل ساب پریوستال انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 102 بیمار تحت عمل جراحی زیبایی بینی قرار گرفتند. در هر بیمار در یک سمت با انتخاب تصادفی قبل از لترال اوستئوتومی، تونل ساب پریوستال توسط پریوست الواتور و در سمت مقابل لترال استئوتومی بدون ساب پریوستال تونل ایجاد شد. بقیه جراحی در هر دو سمت یکسان انجام شد. بیماران در روزهای دوم و هفتم پس از عمل جراحی ویزیت شدند و میزان ادم و اکیموز پری اوربیتال توسط جراحی که از سمت دارای تونل ساب پریوستال بی اطلاع بود، نمره دهی شده و نتایج مورد مقایسه قرار گرفتند.
  نتایج
  طبق آنالیز آماری انجام گرفته، رابطه معنی داری بین میزان ادم پری اوربیتال در سمت دارای تونل ساب پریوستال و سمت فاقد تونل ساب پریوستال در روزهای دوم و هفتم پس از عمل جراحی، وجود نداشت(252/0P value= و 096/0P value=). همچنین رابطه معنی داری بین میزان+اکیموز پری اوربیتال در سمت دارای تونل ساب پریوستال و سمت فاقد تونل ساب پریوستال در روزهای دوم و هفتم پس از عمل جراحی مشاهده نشد(094/0P value= و 783/0P value=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه ارتباط معنی داری بین ایجاد تونل ساب پریوستال و میزان ادم و اکیموز پری اوربیتال در روز های پس از عمل جراحی وجود ندارد و میزان آن را بیشتر یا کمتر نمی کند.
  کلیدواژگان: رینوپلاستی، لترال استئوتومی، تونل ساب پریوستال
 • محمد حسن اخوان کرباسی، سید حسین طباطبائی، خاطره خیراللهی *، حسین خیراللهی صفحات 164-173
  مقدمه
  استوماتیت آفتی راجعه(RAS) یک بیماری شایع است که درمان آن تاکنون ناموفق بوده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی هیستوپاتولوژیک روند ترمیم زخم دهانی به دنبال استفاده از داروی Oralmedic انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه حیوانی در مخاط لبیال لب پایین 12 موش سوری که از نظر وزن، جنس و نژاد وضعیت یکسانی داشتند، زخم مخاطی هم اندازه ایجاد شد. موش ها به صورت تصادفی به دو گروه 6 تایی، تحت عنوان گروه دارو و گروه آب مقطر تقسیم شدند. بر روی زخم در گروه اول Oralmedic و در گروه دوم آب مقطر، هر کدام روزی دوبار و به مدت 5 روز قرار داده شد، سپس در روز پانزدهم از نواحی ترمیم شده نمونه برداری شد و مورد مطالعه میکروسکوپیک قرار گرفت.
  نتایج
  اپیتلیوم سطحی شکل گرفته در نواحی ترمیم شده در دو گروه تقریبا نرمال بود(05/0p-value>). در گروه های مورد مطالعه، داروی Oralmedic اثرات التهابی متفاوتی را در بافت همبندی ایجاد کرد. از نظر پزشکی تشکیل بافت جوانه ای تفاوت چشمگیری در دو گروه نشان داد ولی از نظر آماری این تفاوت معنی دار نشد. میزان تشکیل کلاژن در بافت همبندی در دو محلول مورد استفاده متفاوت بود.
  نتیجه گیری
  نماهای هیستولوژیک مشاهده شده بعد از استفاده Oralmedic در زیر مخاط و بافت همبند تغییراتی از جمله التهاب، تشکیل اسکار و فیبروز را نشان می دهد. نکته مهم در نظر داشتن این تغییرات می باشد؛ زیرا ممکن است منجر به تغییرات مهم و گاهی مشکل ساز گردد.
  کلیدواژگان: زخم آفتی، Oralmedic، ترمیم زخم
 • الهام قریروند اسکندری، منیر دودی * صفحات 174-184
  مقدمه
  لیشمانیوز، مشکلات بهداشتی جهانی فراوانی به وجود آورده است. عوارض جانبی داروها، مقاومت دارویی و نبود واکسن موثر و مطمئن سبب توجه به ترکیبات جدید موثر گیاهی شده است. بنابراین هدف از این مطالعه معرفی یک گیاه طبی سنتی به نام یونجه سیاه (Medicago Lupulina) می باشد که می تواند به عنوان یک منبع ارزشمند دارویی علیه لیشمانیوز جلدی مورد توجه قرار بگیرد.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، عصاره الکلی به روش ماسراسیون و اسانس به روش تقطیر با آب آماده گردید. پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور(Leishmania major) در دمای 2± 25 درجه سانتی گراد ابتدا در محیط کشت N.N.N و سپس در محیط اشنایدر و بالاخره در محیطRPMI- 1640 کشت داده شدند. سپس با استفاده از روش MTT (Methyl Thiazole Tetrazolium)، مقدار IC50(Inhibitory Concentrations 50%)برای عصاره، اسانس و گلوکانتیم تعیین گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری Tukey و t تجزیه و تحلیل شد و به وسیله نرم افزار SPSS16 ارائه گردید. تست MTT برای هر نمونه، 3 بار تکرار شد.
  نتایج
  IC50 برای عصاره و اسانس برگ های یونجه سیاه و گلوکانتیم علیه پروماستیگوت های لیشمانیا ماژور بعد از 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب 240، 130 و 69 میکروگرم بر میلی لیتر و 801، 340 و 190 میکروگرم بر میلی لیتر و 26، 19 و 11 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین شد. بین IC50 عصاره و اسانس گیاهی و گلوکانتیم بعد از 24، 48 و 72 ساعت اختلاف معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی و اسانس گیاه مورد آزمون دارای اثرات ضدلیشمانیایی قابل توجهی در شرایط آزمایشگاهی بودند. به این ترتیب می توانند در زمره گیاهان طبی ضد لیشمانیوز مورد توجه قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز، لیشمانیا ماژور، گلوکانتیم، یونجه سیاه، MTT
 • علی هاشمی * صفحات 185-200
  مقدمه
  در دهه های گذشته، بتالاکتامازهای با طیف وسیع در باسیل های گرم منفی به عنوان مهم ترین سازوکار مقاومت به آنتی بیوتیک ها ظهور یافته اند. کارباپنم ها، آنتی بیوتیک های انتخابی برای درمان بیماران آلوده به سویه های تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع هستند، اگرچه مقاومت به کارباپنم ها در باکتری ها در حال افزایش است. لذا هدف از این مطالعه، بررسی اثر ترکیب آنتی بیوتیک های بتالاکتام و مهارکننده بتالاکتاماز علیه سویه های انتروباکتریاسه تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع است.
  روش بررسی
  این مقاله به صورت مروری و با استفاده 91 مقاله مرتبطی که با واژگان کلیدی نظیر ترکیب مهارکننده بتالاکتاماز و بتالاکتام، بتالاکتاماز با طیف وسیع، کارباپنم، انتروباکتریاسه، کلبسیلا پنومونیه، اشریشیاکلی و ژن های بتالاکتامازی در فاصله بین سال های 2008 تا 2015 در پایگاه های اطلاعاتی شامل PubMed ، google scholar یافت شد به بررسی یافته های مرتبط در این زمینه پرداخت
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که استفاده از مهارکننده بتالاکتاماز در ترکیب با آنتی بیوتیک های بتالاکتام، به عنوان روشی موفق برای عفونت های ایجاد شده توسط سویه های تولیدکننده بتالاکتاماز با طیف وسیع مطرح است.
  کلیدواژگان: ترکیب مهارکننده بتالاکتاماز و بتالاکتام، بتالاکتاماز با طیف وسیع، انتروباکتریاسه، کارباپنم
|
 • M. Mohammadi * Pages 102-105
  Expanding of research activities and results of these articles in scientific journals as well as the growing trend of researces by students will show the role of journals and especially referees of these journals. Although an article has written carelessly and superficially, it can be printed in journal with detailed comments of a consultant, therefore a referee like a supervisor can be helpful and have an important role in supporting young researchers who are in the initial step of this path.
  Keywords: Editors, Referee, Scientific Papers, Supporting Role
 • R. Zare, Sr Attarzade Hosseini *, M. Fathi Pages 106-118
  Introduction
  Decreased anabolic to catabolic ratio during menopause, can lead to a reduction in muscle size and strength. Hence, the current study amed to investigate the effect of eight weeks of resistance exercise on adaptive responses of cortisol and androgens in postmenopausal women.
  Methods
  In this semi-experimental study, 16 healthy postmenopausal women with the age range of 48 to 62 years and a body mass index greater than 25 kg/m2 were selected (via paposeful and convenience sampling) who participated in an eight-week program of circular shape resistance training (8 stations, 3 sets with 12 repeatation with intensity of 65-40% of one repetition maximum). Serum levels of testosterone, dehydroepiandrosterone sulfate, and cortisol were measured 48 hours before and after the intervention. The study data were analyzed by paired student’s t-test at a significance level of P
  Results
  The study results following resistance training, dehydroepiandrosterone sulfate levels (58%, P=0.000), testosterone (71%, P=0.017), testosterone to cortisol ratio (125%, P=0.016) and dehydroepiandrosterone sulfate to cortisol ratio (61%, P=0.002) significantly increased. Although the amount of post-test cortisol levels was decreased, this change was not held to be significant (P=0.459).
  Conclusion
  Eight weeks of resistance training leads to a significant increase in levels of androgens as well as androgens to cortisol ratio. Therefore, resistance training by increasing the ratio of anabolic to catabolic hormones can prevente muscle size and strength, and aid to wellbeing and health of postmenopausal women.
  Keywords: Androgens, Health, Postmenopausal women, Resistance training
 • L. Davoodi, R. Ghaffari, M. Sheykhi, Kh Sarikhani * Pages 119-126
  Introduction
  Infraorbital ethmoid air cells are such anatomical variations may result sinusitis. CT scan is commonly used for imaging infraorbital ethmoid cells but panoramic radiographs often show infraorbital ethmoid cells. This study aim to determaine the prevalence of infraorbital ethmoid cells on panoramic radiographs in cases older than 4 years referred to Dental School of Islamic Azad University Khorasgan Branch.
  Methods
  In this descriptive and analytical study, 416 panoramic radiographs (235 wemen and 181 men) were examinded for infraobital ethmoid cells and were recorded hallers cell and characteristics of cell in questionnaire form. Data analysis were done by Chi-square test.
  Results
  Prevalence of infraorbital ethmoid (hallers) cells on panoramic radiographs in the patients older than 4 years referred to Dental School of Islamic Azad University Khorasgan was 17.8% (14.4% for men and 20.4% for wemen). There was satisically significant differences between men and wemen. The most frequency related to the patients who were between 20-29 years old (28.3%) and the least frequent age was between 40-49 years old (13.5%), but there was no satistically significant differences in several ages. There was no relationship between taller’s cells and cell shape. 11 patients (14.9%) with hallers cell had history or symptoms of sinusitis and 4 patients (5.4%) with hallers cell had sinus disorder (retention cyst) in panoramic radiographs.
  Conclusions
  In this study, the prevalence of infraorbite ethmoid cells on panoramic radiographs was efficient for first diagnosis. Identification of hallers cells on panoramic radiographs can help dental professional to make differential diagnosis of orofcial pain of sinus origin.
  Keywords: Haller Cell, Osteomeatal Complex, Panoramic Radiograph, Normal variation
 • Ma Sepahvandi, F. Mirdikvand, N. Hosseini Ramaghani *, H. Panahi Pages 127-137
  Introduction
  Chronic drug use has been associated with a wide range of neuropsychological deficits. Therefore, this study aimed to evaluate the performance of the neuropsychological functions among three groups of opioids abusers, treated with methadone and non-user individuals.
  Methods
  The causal-comparative research method was used in this study. The participants were selected through purposeful sampling method. 90 participants were divided into three groups; opioids abusers (n=30), treated with methadone (n=30) and non-user participants groups (n=30). All subjects were completed the Wisconsin card sorting test and self-reported mental effort scale, and their performance on these tasks was measured and evaluated by both processing efficiency and performance effectiveness. The results were analyzed using one-way ANOVA, Tukey post hoc test and SPSS software (Ver 23).
  Results
  The results showed that in treated with methadon and opioids abusers groups, in two dimensions of performance effectiveness and efficiency of processing were meaker than the non-user group (p
  Conclusion
  This result that the treated with methadone participants had better performance effectiveness rather than opioids abusers group could have important implications in pathology and treatment of substance abuse. From this perspective, recognizing the underlying mechanisms that have helped to methadone users for having more effective functions, can be effective in developing of cognitive rehabilitation programs in these patients.
  Keywords: Methadone, Opioids, Performance Effectiveness, Processing Efficiency
 • F. Akhavan Tavakoli, N. Heydarieh *, M. Khoshsokhan Pages 138-146
  Introduction
  Anxiety is a common psychiatric disorder affecting many people in the society. Glycyrriza glabra is a herbal medicine, which carries a lot of traditional effects, this plant contains antioxidants and phytoestrogens. Phytoestrogens are plant sterols that are similar to estrogen in structure and function. The purpose of this study was to dinvestigate the effect of hydroalcoholic extract of Glycyrriza glabra root on anxiety in gonadectomized male rats.
  Methods
  In this experimental study, 48 male rats with an average weight of 230-250g were used in the study. Rats were randomly divided into 6 groups. These groups included: healthy treatment group with saline , gonadectomized group with no treatment, gonadectomized group with treatment of saline or solvent extract (0.5 cc) and gonadectomized group with treatment doses of 2, 5 & 15 mg/kg Glycyrriza glabra root extract intraperitoneally (n=8). In a surgery, the testicles were removed. 30 minutes after injection. The Data were analyzed by one way variance analysis and Tukey’s test using SPSS (p
  Results
  Anxiety was significantly increased in gonadectomy rats (P
  Conclusion
  Hydro-alcholic extract of Glycyrriza glabra root in rats not gonadectomized and Gonadectomy serve to reduce anxiety.
  Keywords: Anxiety, Extract of Glycyrriza glabra root, Gonadectomy, Rat
 • F. Mohamad Janni, K. Roshanai, N. Heydarieh * Pages 147-155
  Introduction
  Diabetes mellitus (DM) is a disorder caused by abnormal insulin secretion and is diagnosed by the presence of hyperglycemia. Insulin is one of the drugs used by diabetics patients .This drug also like other drugs has side effects, but in this way using herbal medicine is more effective. This study is to determine the effect of hydroalcoholic extract of Lactuca serriola on blood glucose in Streptozotocin (STZ)- induced diabetic male rats.
  Methods
  In study of 30 rats with an average weight of 200-230 g were divided into 5 groups consisted of 6 rats in each group comprised control, diabetic control and 3 groups treated orally with extract of Lactuca serriola. Diabetes was induced by STZ injection (IP) at a dose of 50mg/kg. The doses of 250,350 and 450 mg/kg of extract were injected intraperitoneally during 6 weeks (40 days). The data were analyzed by one way variance analysis and Tukey’s test using SPSS Version 17 (p
  Results
  This research showed that the dosage of 250 mg/kg of extract of Lactuca serriola had less effect on blood sugar, and the dosage of 450 mg/kg of Lactuca serriola had a greater influence on blood sugar levels at different days, but dosage of 350 mg/kg and dose of 450 mg/kg only could more significantly decrease the level of blood sugar.
  Conclusion
  According the results of the study, the hydroalcolic extract of Lactuca serriola had the hypoglycemic effects on diabetic male rats and it can be helpful for drug production in the control of Lactuca serriola. This drug consists of natural and synthetic substances: flavonoid, Alkaloid and Gamma-Aminobutyric Acid.
  Keywords: Diabetes, Extract of Lactuca Serriola, Streptozocin, Rat
 • Mr Ashabyamin, B. Pourseyedi, Mh Bagheripour* Pages 156-163
  Introduction
  Postoperative periorbital edema and ecchymosis is one of the main complication of rhinoplasty. This complication is mostly due to lateral osteotomy. During performing the endonasal lateral osteotomy, with the goal of reducing injury to surrounding tissues and reducing the postoperative edema and ecchymosis. The aim of this study goal was to determine whether creating a subperiosteal tunnel before lateral osteotomy had an effect on postoperative periorbital edema and ecchymosis.
  Methods
  102 patients were included in the study. They were underwent rhinoplasty. In each patients lateral osteotomies were carried out bilaterally, after creating a subperiosteal tunnel with periosteum elevator on a randomly chosen side and without creating a subperiosteal tunnel on the other side. The rest of the procedure was similar bilaterally. The patients were examined on the 2nd and 7th days after surgery. The levels of edema and periorbital ecchymosis were score by a different surgery who was unaware of the side with the periosteal tunnel, and the results were compared together.
  Results
  According to the data analysis, there was no statistically significant difference between the severity of periorbital edema at the side with subperiosteal tunnel and the side without it on the 2nd and 7th days after surgery (P value=0/096 and Pvalue=0/252, respectively). There was not found any statistical significant between periorbital ecchymosis at the side with subperiosteal tunnel and the side without it on the 2nd and 7th days after surgery (P value=0/783 and Pvalue=0/094, respectively).
  Conclusions
  Creating a subperiostal tunnel before lateral osteotomy in rhinoplasty does not influence on the severity of postoperative edema and ecchymosis.
  Keywords: Lateral Osteotomy, Rhinoplasty, Subperiostal Tunnel
 • Mh Akhavan Karbassi, Sh Tabatabai, Kh Kheirollahi *, H. Kheirollahi Pages 164-173
  Introductions
  Recurrent aphthous stomatitis (RAS) is a common disease and suitable treatment has been unsuccessful. The purpose of this study was evaluating oral wound healing process following use of Oralmedic.
  Methods
  In this animal study, mucosal ulcers with the same size were made in the lower lip of 12 mice with the same weight, gender and race. The mice were selected randomly divided into two groups of six mice each, oralmedic and distilled groups. The Oralmedic has been used on the wound in the first group and distilled water was applied on the wound in the second group twice a day for 5 days. On the fifteenth day, biopsy was obtained from wound healing areas and they were investigated through microscopic examination.
  Results
  The epithelium in the restored areas in both two groups was almost normal (p>0.05). In the studied groups, oral medic created different inflammatory effects in the connective tissues. In terms of medicine, formation of the granulation tissue showed a significant difference between two groups, but this difference was not statistically significant. The amount of collagen in the connective tissues were different. Histologic observations showed that after using Oralmedic, some changes such as inflammation, scar formation, and fibrosis were observed in the surface of epithelium of the mucosa and connective tissues.
  Conclusion
  The important point in use of oral medications, in addition to changes in the surface epithelium of the mucosa, is deeper changes that can lead to important and sometimes problematic consequences.
  Keywords: Aphthous Ulcer, Oralmedic, Wound Healing
 • E. Gharirvand Eskandari, M. Doudi * Pages 174-184
  Introduction
  Leishmaniasis has created enormous global health problems. Side effects, drug resistance and the lack of effective vaccines had led to the new effective compounds effective of plants. The aim of this study was to introduce a traditional medicinal plant called Black alfalfa (Medicago Lupulina) that can be used as a valuable resource against cutaneous leishmaniasis.
  Methods
  In this experimental study, alcoholic extract was prepared by maceration and essential oil by distillation water method. Leishmania major promastigotes were cultured at 25 ± 2° C in N.N.N culturemedium, then in Schneider and next were cultured in RPMI- 1640. afterward, using MTT (Methyl Thiazole Tetrazolium), the IC50 (Inhibitory Concentrations 50%) for extracts, essence and Glucantime were determined. The results using Tukey and t-test were analyzed and were presented by software SPSS16. MTT assay were repeated. 3 times for each sample.
  Results
  IC50 for alfalfa leaf extract and essential oil of black alfalfa and Glucantime against L. major promastigotes was determined after 24, 48 and 72 hours, 240, 130 and 69 micrograms per ml, and 801, 340 and 190 micrograms per ml, also 26, 19 and 11 micrograms per ml , respectively. There was a significant differences between the IC50 plant extract and essential oil and Glucantime after 24, 48 and 72 hours.
  Conclusion
  Alcoholic extracts and essential oil the plant had significant anti leishmaniasis effects in vitro. In this way, it can be considered as an anti-leishmaniasis among the herbs.
  Keywords: Leishmaniasis, Leishmania Major, Medicago Lupulina, MTT
 • A. Hashemi * Pages 185-200
  In the last decades, Extended-Spectrum-β-Lactamases (ESBLs) in gram negative bacilli have appeared as a significant mechanism of resistance to antibiotics. Although resistance to carbapenems is increasing among bacteria, they are still the treatment of choice for serious infections caused by ESBL producers. Therefore, the aim of the present study was to evaluate the effect of ß-lactam-ß-lactamase inhibitor combination against ESBL-producing Enterobacteriaceae.
  This is a review study. The PubMed and google scholar databases were searched using the following keywords: β-lactams and beta-lactamase inhibitors, Extended-Spectrum-β-Lactamases, Enterobacteriaceae, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli and beta-lactamase genes in the time interval from 2008 to 2015. Overall, Ninety one papers were found and included in this study.
  The results of the study revealed that the use of beta-lactamase inhibitors in combination with beta-lactam antibiotics is currently the most successful strategy for infections caused by extended-spectrum β-lactamase producers.
  Keywords: ?, Lactam, ?, Lactamase Inhibitor, Extended, Spectrum ?, Lactamase, Enterobacteriaceae, Carbapenem