فهرست مطالب

جغرافیای اجتماعی شهری - پیاپی 5 (زمستان 1394)
 • پیاپی 5 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/01/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد پوراحمد، علیرضا گروسی، مصطفی توکلی نغمه صفحات 1-21
  فضای سبز به عنوان یکی از کاربری های فضای شهری جایگاه مهمی در تعدیل و تصفیه هوا و گذران اوقات فراغت و نیز زیباسازی منظر شهری دارد. امروزه در شهرها کارکرد فضای سبز شهری بخش جدایی ناپذیر از مجموعه شهرها تلقی می شود. پیامدهای توسعه شهر و پیچیدگی های معضلات زیست محیطی آنها موجودیت فضای سبز و گسترش آن را برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده است. در این میان توجه به تعادل فضایی در پراکنش و توزیع پارک های شهری به عنوان بخش مهمی از فضای سبز شهری به ویژه در شهرهای بزرگ ضرورت دارد. در این پژوهش سعی شده است تحلیلی از وضعیت پراکندگی و توزیع کاربری فضای سبز شهری با تاکید بر پارک های شهری در مناطق 12 گانه شهر کرج با استفاده از نرم افزار ArcGIS انجام شود. این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و در آن از روش کتابخانه ای و اسنادی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است. به این منظور ابتدا با توجه به منابع آماری موجود از جمله جمعیت و مساحت پارک های شهری و با توجه به استانداردهای موجود در منابع مختلف، استخراج و سرانه های انواع پارک های شهری در مناطق 12 گانه، نسبت به هم و نسبت به استانداردهای موجود سنجیده شده اند. نتایج حاصله از تحلیل وضعیت توزیع پارک های شهری در مناطق 12 گانه شهر کرج نشان از عدم تعادل در توزیع و پراکنش این پارک ها نسبت به جمعیت مناطق دارد. منطقه 11 و 8 دارای سرانه مناسب و مناطق دیگر دارای کمبود در سرانه و مساحت و همچنین توزیع نامتعادل پارک های شهری هستند. نتایج مدل تاپسیس نیز نشانگر رتبه بالای مناطق 11 و 8 در برخورداری از پارک های شهری می باشد.
  کلیدواژگان: فضای سبز، پارک های شهری، توزیع و پراکنش، تاپسیس، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کرج
 • علی زنگی آبادی، مهین نسترن، اسماعیل کمالی باغراهی صفحات 23-42
  در این پژوهش به بررسی و نقد توسعه فیزیکی شهر کرمان در ادوار مختلف و تحلیل روند جهات گسترش شهر کرمان می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه ای و پیمایش میدانی جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار ArcGIS و تحلیل های آمار فضایی و مدل آنتروپی شانون به تحلیل آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقدار آنتروپی محاسبه شده برای مناطق شهر کرمان در سال 1385و 1390 به ترتیب 606/1 و 598/1 به دست آمده است که به مقدار ln(n)(1/609) نزدیک است. بنابراین نشانگر رشد پراکنده شهرکرمان می باشد. شهر کرمان، ابتدا در طول راه های ارتباطی، توسعه پیدا کرده است و در سال های اخیر دارای رشد قطاعی بوده است. این توسعه بیشتر به سمت غرب و جنوب غرب بوده است. در جریان این توسعه بعضی از روستاها به علت نزدیکی زیاد به شهر عملا جزو مناطق شهر کرمان به حساب آمده و در داخل محدوده قانونی شهر نیز قرار گرفته اند. این آبادی ها هم از نظر شکل و ساختار فضایی و هم از نظر اشتغال ساکنین حالتی نیمه شهری - نیمه روستایی دارند. همچنین نتایج حاصل از مدل میانگین نزدیک ترین فاصله همسایگی(RN) نشان می دهد که نظام منطقه بندی شهر کرمان از الگوی پراکنده پیروی می کند. نتایج حاصل از تحلیل لکه های داغ نیز نشان دهنده یک لکه سرد گسترده در شهرکرمان است که به شکل باریک های از مرکز شهر شروع شده و به سمت شرق و غرب شهر کرمان گسترده و پهن گردیده است. این الگو بیانگر استقرار محلات دارای تمرکز پایین جمعیت در این محدوده می باشد.
  کلیدواژگان: توسعه فیزیکی، کالبدی، تحلیل های آمار فضایی، لکه داغ، شهر کرمان
 • فرزانه ساسان پور، پرویز ضیاییان، سیده منظر خالقی صفحات 43-60
  امروزه با توجه به رشد سریع جمعیت و گسترش کالبدی شهرها، ضرورت ایجاد شهرهای جدید در اطراف کلانشهرها، از جمله تهران احساس می شود. برای استقرار شهرهای جدید اهداف خاصی مطرح است که مهمترین آنها سرریز پذیری جمعیت مادرشهر می باشد. در اطراف تهران نیز چهار شهرجدید (پرند، پردیس، اندیشه و هشتگرد) برای این منظور احداث شده اند که در اینجا سعی شده به مطالعه تطبیقی کاربری های ضروری آنها با یکدیگر و همچنین با طرح پیشنهادی خودشان (تطبیق در دو وجه)، پرداخته شود. در این راستا وضعیت معیارها و شاخص های فضایی-کالبدی (کاربری های مسکونی، تجاری، آموزشی، فضای سبز، حمل و نقل، بهداشتی، اداری و فرهنگی که تاثیر بسزایی در برنامه ریزی شهری دارند) در هر چهار شهر جدید مورد مطالعه قرار گرفته اند. بدین منظور پس از لایه سازی از جداول کاربری اراضی و خارج کردن داده ها، حداقل ها و حدکثرها مشخص شدند؛ سپس برای یکسان سازی داده ها جهت تطبیق بهتر، عمل نرمال سازی روی داده ها انجام شد، تا مقادیر آنها بین 0 تا 1 باشد. اعداد به دست آمده، امکان مقایسه کمی را به وسیله مدل فازی (در برنامه مت لب) فراهم می آورد. بعد از این مرحله، به اعداد، ارزش زبانی و تابع عضویت (خوب، متوسط، بد) اختصاص می گیرد و در گام بعدی قواعد (اگر - آنگاه) فازی بر روی آنها اعمال می شود. سپس در مرحله استنتاج، معیارهای فوق الذکر، در وضع موجود با طرح جامع پیشنهادی، و همچنین با یکدیگر (4 شهر با هم) تطبیق داده شده اند. نتایج حاصل، نشان دهنده این است که شهر جدید پرند با داشتن مقادیر مربوط به تابع متوسط از دیگر شهرها به طرح جامع پیشنهادی خود قرابت بیشتری دارد؛ در صورتی که در مقابل، شهر جدید اندیشه جمعیت بیشتری را جذب کرده است.
  کلیدواژگان: شهرهای جدید، تهران، منطق فازی، نرمال سازی اعداد، نرم افزار مت لب
 • علی شمس الدینی، منا رستمی، مارال رستمی صفحات 61-71
  شهرها مهمترین دستاوردهای تمدنی ملت ها به شمار می آیند، از این رو هرچه بر قدمت شهرها و این گونه سکونتگاه های انسانی افزوده شود، به لحاظ تاریخی و هویت سرزمینی ارزشمندتر می گردند و مردم، قدمت یک مکان و یا عرصه شهری را نمادی از هویت خویش می دانند. در این میان بافت تاریخی شهرها به عنوان گهواره و حافظه هویتی شهرها از اهمیت خاصی برخوردارند و به توجه و مراقبت ویژه ای نیاز دارند. از آن جهت که این میراث مشترک شهروندان و یک کشور اگر آسیب ببینند، قابل جبران نیست؛ لازم است در کانون توجه و اقدام مسئولین و برنامه ریزان قرار گیرد. در این مقاله که از نوع توصیفی-تحلیلی و با رویکردی کاربردی می باشد؛ تلاش است با استفاده از تکنیک تحلیلی SWOT به تحلیل استراتژی و راهبردهای موثر بر بهبود و نوسازی بافت فرسوده و تاریخی شهر یزد پرداخته شود. مولفه های مورد بررسی به صورت بازدیدهای میدانی و مطالعات اسنادی - کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با توجه به امتیاز نهایی مطالعات صورت گرفته نقاط قوت با امتیازبندی (21/304)، نقاط ضعف (35/299)، فرصت ها (05/276) و تهدیدها دارای (19/318) امتیاز می باشد. بدین منظور بهترین راهبرد در بررسی مشکلات و برای به حداقل رساندن آنها، افزایش نقاط قوت و کاهش تهدیدها با عنوان (استراتژی ST یا راهبرد محافظه کارانه) شناسایی شد.
  کلیدواژگان: بهسازی و نوسازی، بافت تاریخی، مدل سوات، شهر یزد
 • بهمن صحنه، مصطفی دهداری، ابراهیم معمری صفحات 79-96
  شناخت الگوی رشد فضایی شهرها و کشورها از جمله شهر آق قلا در استان گلستان، برای تدوین سیاست های مناسب و دستیابی به توسعه پایدار امری اساسی است. لذا شناخت میزان تجمع و پراکندگی و نحوه تمرکز جمعیت در آنها ضروری است. لذا، با استفاده از روش های آمار فضایی به تحلیل چگونگی الگوی رشد فضایی شهر آق قلا می پردازیم. در این چهارچوب، جهت آزمون فرضیه از روش های مختلف آمار فضایی از جمله تحلیل خوشه بندی، ضریب موران، گری، G عمومی، تحلیل لکه های داغ استفاده شد. داده های مورد نیاز نیز به روش کتابخانه ای و با استفاده از آمار بلوکه شهر گردآوری شد. نتایج محاسبه درجه تجمع از طریق ضریب موران و گری، الگوی تصادفی متمایل به پراکندگی را نشان می دهد. همچنین شاخص G عمومی تمرکز پایین جمعیت و فعالیت را نشان می دهد. در مجموع مشخص گردید که الگوی توزیع و تمرکز جمعیت و اشتغال در شهر آق قلا از نوع تصادفی متمایل به پراکنده است و با تمرکز پایین. می توان گفت که الگوی پراکنده می تواند تاثیرات منفی زیادی در بخش های مختلف اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی به بار آورد.
  کلیدواژگان: رشد فضایی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، لکه های داغ، شهر آق قلا
 • علی اصغر عبدالهی، سعیده بهداشت صفحات 97-118
  بافت های فرسوده به دو دسته کلی دارای ارزش و فاقد ارزش تقسیم می شوند. رویکردهای جدید مرمتی سعی در تکیه بر میراث موجود در بافت های فرسوده دارای ارزش و تلفیق اقتصاد و فرهنگ و احیای پایدار بافت های تاریخی از طریق تعیین نقش آنها در سازمان فضایی شهر دارد. یکی از رویکردهای مطرح در این زمینه، رویکرد گردشگری در برنامه ریزی شهری است. امروزه این رویکرد به عنوان نوعی جدید از انواع گردشگری، موضوع مهمی در توسعه و دگرگونی شهرها در جهان محسوب می شود. در این مقاله با معرفی مفهوم توسعه خلاق و تبیین نگرش های گوناگون مرمت و شناسایی نواحی دارای پتانسیل جذب گردشگر و دارای اولویت در زمینه توسعه خلاق با استفاده از مدل SZCD شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعه خلاق و مدل تحلیلی AHP و نرم افزار ArcGIS در محدوده مورد نظر می باشد. هر یک از این عوامل، معیارها و شاخص های مدل کالبدی- عملکردی، اجتماعی- اقتصادی و نهادی - مدیریتی را از محدوده مورد مطالعه استخراج کرده و نتایج به صورت نقشه تهیه شده و خروجی آن در بردارنده پهنه هایی می باشد که بر اساس این شاخص ها و معیارها بهترین پهنه برای توسعه خلاق و دخالت در بافت به منظور جذب گردشگر می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که معیار کالبدی - عملکردی با ارزش 669/0 نسبت به سایر معیارها، از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و معیارهای اقتصادی - اجتماعی با ارزش 243/0 در مرتبه دوم اهمیت قرار دارند. شاخص نهادی مدیریتی با ارزش 088/0 در ضریب اهمیت نرمال هر یک از معیارها نسبت به همدیگر از عملکرد بسیار ضعیفی در بین معیارهای مورد مطالعه داشته است.
  کلیدواژگان: بافت فرسوده، بافت تاریخی، گردشگری، توسعه خلاق
 • حسین غضنفرپور، محسن کمانداری، عاطفه عامری صفحات 119-138
  رشد شهرها و توسعه روزافزون و اغلب نامتناسب آنها تحت تاثیر عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی صورت می گیرد. ارائه خدمات به شهروندان و دسترسی آنها به امکانات شهری از مهمترین اولویت های برنامه ریزان و مدیران شهری محسوب می شود. ارائه بهترین خدمات، معمولا با مکان یابی مراکز خدماتی معنا و مفهوم واقعی خود را پیدا می کند. مسلما مشخص کردن معیارهای لازم و موثر بر مکان یابی این مراکز و تعیین اولویت یا وزن هر معیار در فرآیند مکان یابی اهمیت به سزایی دارد. در این پژوهش به منظور مکان یابی مراکز درمانی شهر سیرجان از 11 معیار از قبیل فاصله تا مراکز درمانی موجود، فاصله تا معابر، تراکم جمعیت، فاصله تا مراکز محله های شهری و... استفاده شده است. ابتدا با استفاده از نرم افزار ArcGIS نسبت به تهیه لایه های رستری هر کدام از معیارها اقدام شده و سپس با وزن دهی به زیرمعیارهای هر معیار به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP و روش اد-هوک نسبت به همپوشانی لایه های رستری وزن دارشده اقدام گردیده و معیار تراکم جمعیت و فاصله تا مراکز درمانی موجود بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. نتایج حاصل که به صورت نقشه مناسبت عرصه و نقشه بهترین مناطق جهت احداث مراکز درمانی جدید به دست آمده، نشان می دهد که از مجموع مساحت 48 کیلومتر مربعی شهر سیرجان، در حدود 9/6 کیلومتر مربع جهت احداث مراکز درمانی جدید مناسب است. همچنین با بهره گیری از تابع اشتراک در محیط ArcGIS مشخص شد که هیچ گونه ارتباط موثر و مناسبی بین تراکم جمعیت و مراکز درمانی فعلی شهر سیرجان وجود ندارد. در نهایت با استفاده از آزمون «فاصله تا مکان های مطلوب» مشخص شد که مراکز درمانی فعلی شهر سیرجان در مکان های مناسبی احداث نشده اند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، مراکز درمانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، سیرجان
 • امید مبارکی، منیژه لاله پور، زهرا افضلی گروه صفحات 139-154
  در طی سال های اخیر، تعداد کسانی که در شهرها زندگی می کنند به بیش از افراد ساکن در بیرون از شهرها رسیده است. امروزه این مراکز جمعیتی در معرض وقوع انواع سوانح قرار دارند که نتیجه ای جز توسعه ناپایدار شهری نخواهد داشت. در حال حاضر دیدگاه غالب از تمرکز بر روی صرفا کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل سوانح تغییر پیدا کرده است. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی وضعیت تاب آوری مناطق چهارگانه شهر کرمان می باشد. به این منظور با استفاده از نمونه گیری طبقه بندی تصادفی، تعداد 40 کارشناس به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای نیل به این هدف از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی مبتنی بر تحلیل پرسش نامه در بین کارشناسان بهره گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک هایی چون آنتروپی، ویکور و SAR استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان می دهد که از میان شاخص ها در چهار منطقه، شاخص اجتماعی با وزن 35/0 داری اهمیت نسبی بیشتری است. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از تکنیک های رتبه بندی به ترتیب منطقه 2، منطقه 1، منطقه 4 و منطقه 3، رتبه بندی شده اند. به طوری کلی می توان گفت منطقه 2 دارای وضعیت مناسب تری و منطقه 3 بدترین وضعیت را به لحاظ تاب آوری در مقابل سوانح دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سوانح، آسیب پذیری، تاب آوری، ابعاد و مولفه ها، شهر کرمان
|
 • Green Spaces, Urban Parks, Distribution, Topsis, Gis, Karaj Pages 1-21
  Green space as one of the users of urban space has an important place in adjustment and air purification and also the leisure and beautifying the urban landscape. Today, the function of urban green space in cities is regarded as an integral part of cities. The consequences of urban development and the complexity of environmental problems make the availability of green space and its expansion inevitable forever. Hence, the attention to balance and distribute spatial distribution of urban parks as an important part of urban green space is essential, especially in big cities. In this study it is tried to analyze the status of dispersion and the distribution of urban green space with an emphasis on urban parks on 12 districts of Karaj, using geographical information system (ArcGIS). This study is descriptive- analytical and library and documentary method was used for its data collection. To this end, the research data obtained based on available sources including population and the number of urban parks and their areas. Based on existing standards the per capita are determined and the urban parks in 12 district of Karaj have been adapted. The results of the analysis of the distribution of urban parks in 12 different districts in Karaj show the imbalance in the distribution of the population areas of the parks. The regions 11 and 8 have appropriate per capita and other regions deficient in urban per capita, area as well as imbalanced distribution parks. The result of TOPSIS model indicates the high ranking of district 11 and 8 is having urban parks.
 • Pages 23-42
  The purpose of this research is to study and to criticize the physical development of the city of Kerman through different eras and trend analysis of expansion in this city. Research method in this study is descriptive – analysis and the data were collected through library research and field studies using GIS software and spatial statistical analysis and Shannon entropy model. The results show that the entropy calculated for districts in Kerman in 1385 and 1390, are 1, 606 and 1. 598 respectively, which are close to ln (n) (1. 609). So it shows sporadic growth of the city of Kerman. The city has been developed primarily along roads and in recent years has radial growth. This development has been more towards the west and south west. During the development some villages due to the close proximity of the city of Kerman actually considered among the areas within the city limits. These settlements both in terms of shape and spatial structure and in terms of employment of residents are semi-rural semi- urban. The results of the mean nearest neighbor distance (RN) indicate that the zoning system follows from sporadic pattern. The results of the analysis of hot spots also represents a wide cold spot in the center of the city of Kerman in the form of strips which start from center and spread toward East and West of the city. This model implies the establishment of areas of low concentration of population in this area.
  Keywords: Physical – Structural Development, Spatial Statistical Analysis, Hot Spots, Kerman City
 • Pages 43-60
  Nowadays due to rapid population growth and expansion of cities, the need to create new towns around metropolises including Tehran is necessary. For the establishment of new cities specific goals are considered, out of which the most important of them is overflow of metropolitan population. For this purpose, four new towns (Parand, Pardis, Andishe, Hashtgerd) have been constructed around the city of Tehran. This article tried to deal with a comparative study on essential applications of these towns and with their own proposed projects (matching on both sides). In this regard, the criteria status and physical- spatial standards (residential, commercial, educational, green spaces, transportation, and health-care, administrative and cultural applications that influence on urban planning) are considered in all four new towns. For this purpose, after arranging the land use tables, and extracting the data, minimum and maximum were determined. Then in order to unify data for better reconciliation, the normalization procedure was performed on data so that, the dimensions be between 0 to1. The obtained numbers make it possible to do quantitative comparisons by fuzzy model in MATLAB software. After this stage, numbers, language value, and subordinate membership (good, medium, bad) are considered. In the next step if - then rules of fuzzy parameters was applies to them. Then in inferential stage, the above-mentioned criteria, was compared in the current situation with the proposed comprehensive plan, and also with each other for four cities. The results indicate that the new city “Parand” with obtaining number of medium from the other cities is closer to its proposed plan. . In addition, the new town “Andisheh” has attracted more population and has been successful in this regard, considering the low amount per capita which is good evidence in this respect.
  Keywords: New Towns, Tehran, Fuzzy Logic, Normalization of Numbers, MATLAB
 • Pages 61-71
  Cities are considered the most important civilization achievements of nations. Hence as such old cities and human settlements increase, they are more valuable historically and territorial identity. People consider the oldness of an urban place and area the symbol of their own identities. The historical textures of the city as the cradle of urban identity and memory are important and need special care and attention. Since the damage to this common heritage of citizens and country is not repairable, they need to be a top priority for authorities and planners. In this article which is descriptive - analytical and functional – it is tried to use SWOT technique in order to analyze the effective strategies in the renewal and improvement of Yazd historical texture. A field and document-desk study was employed to analyze the items. According to the final scores, the results are as follows: strengths (304, 21), weaknesses (299. 35), opportunities (276. 05), and threats (318. 19). For this purpose, the best strategy to deal with the problems and to minimize them is to maximize the strengths and minimize the threats, known as ST or conservative strategy.
  Keywords: Renewal, Improvement, Historical Texture, SWOT Model, Yazd
 • Pages 79-96
  Understanding the pattern of spatial development of cities and countries such as the town of Aq-Qala in Golestan province, to formulate appropriate policies and achieving sustainable development is essential. Therefore, the knowledge accumulation and distribution and concentration of population in them are essential. Hence, using spatial- statistical methods this study analyze the spatial development pattern of Aq-Qala. To test the hypothesis different spatial statistical methods such as cluster analysis, factor Moran , Gary , G General , was used to analyse hot spots. Data was gathered by library method and using the city's blocking statistics. The calculated results of the degree of agglomeration through Moran coefficient and Gary show a random pattern tend to scattering. In addition, general G index shows low population density and activities. Overall, it was determined that population and employment distribution pattern of randomly oriented in the town of Aq-Qala is scattered with low concentration. It can be said that the random pattern can negatively affect many different sectors such as socio-economic and environment.
  Keywords: Spatial Development, GIS, Hot Spots, Aq, Qala Town
 • Pages 97-118
  Deteriorated areas are divided into two general categories: value and non- value. New urban renovation approaches try to rely on valuable heritage in deteriorated areas and incorporate economic and culture and regenerate sustainable historical sites through determining their roles in the spatial organization of the city. One of the proposed approaches in this field is tourism approach in urban planning. Today this approach as a new type of tourism is an important issue in the development and transformation in the world's cities. This article deals with the concept of creative development and various renovation attitudes and the identification of areas with potential tourist attraction in the field of creative development using SZCD model of identification the zones of creative development and AHP analytical model and Arc GIS in the selected range. Each of these factors extract criteria and indexes of structural-functional model, social-economic model and institutional –management model from the study area and its output is provided as a map containing zones that based on these criteria and indexes are the best zones for creative development and involvement in tourist attraction. The results of this study show that the structural-functional criteria with the value of 0/669 are more important than other criteria and the socio – economic criteria with the value of 0/243 are secondary. The institutional –management criteria with the value of 0/088 administrative entity has a poor performance in the criteria.
  Keywords: Deteriorated Texture, Historical Context, Tourism, Creative Development
 • Pages 119-138
  The growth of cities and disproportionate development influenced by social, economic and political factors. Providing services to citizens and their access to amenities are the most important priorities of urban planners and managers. Providing best services often means locating service centers. Clearly specifying the criteria affecting the location of these centers to determine the priority or weight of each criterion in the location -finding process is important. In order to locate medical centers in Sirjan the current study\ has applied eleven criteria namely: distance to current clinics, distance to roads, population density, and distance to sector centers and so on. First with using of Geographic Information System in ArcGIS software environment has been created raster layers and then with sub criteria weighting by Analytic Hierarchy Process (AHP) and (Ad-Hock) methods, it has been tried to raster overlapping. The criterion of population density and distance to existing health centers have the most points. The most points have been devoted to the population density criteria and distance to treatment centers. The results in context of site suitability and best sites for construction of new clinics maps show that 6, 9 km2 of total area (48 km2) of Sirjan is suitable for construction of new clinics. Also with using of intersect function in ArcGIS it is found that there is not any effective and suitable correlation between population density and location of current clinics in Sirjan. Finally, with using of distance to Suitable Site Test it is recognized that current clinics have not constructed in suitable sites in Sirjan.
  Keywords: Site Selection, Medical Centers, GIS, Analytic Hierarchy Process, Sirjan
 • Pages 139-154
  In recent years, the number of those who live in cities have exceeded than those living outside the cities. Today, the population centers are subject to the occurrence of disasters, which will result in the instability urban development. Nowadays the prevailing view of focusing on merely reducing vulnerability has changed to increasing resiliency against disasters. The purpose of this research is to evaluate the resiliency of the four regions of Kerman. Using stratified random sampling, 40 experts as the sample have been selected. To achieve this goal, a descriptive – analytical method based on analyzing questionnaires of the experts was used. In order to analyze the data techniques such as Entropy VICOR and SAR are used. The results of the statistical analysis show that among the indexes in four regions, the social index weighing 0, 35 become relatively more important. Based on the results of the ranking techniques the regions are categorized as region 2, region 1, region 4 and region3. Generally, it can be said that region 2 of the city has a better status and region 3 has the worst status in terms of resiliency in facing disaster.
  Keywords: Disaster Management, Vulnerability, Resiliency, Dimensions, Factors, Kerman