فهرست مطالب

پژوهش های مدیریت منابع سازمانی - سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1395)
 • سال ششم شماره 1 (پیاپی 21، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علمی پژوهشی
 • عادل آذر، داود عندلیب اردکانی*، مریم ابراهیمی نیا صفحات 1-22
  دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی و در نتیجه افزایش نگرانی دولت ها و سازمان ها در رابطه با محیط زیست شده است. این نگرانی ها موجب به وجود آمدن مفهوم جدیدی تحت عنوان توسعه محصول سبز شد. پژوهش حاضر، باهدف بررسی تاثیر توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمانی انجام شده است .جهت نیل به این هدف پس از بررسی ادبیات هر کدام از این متغیرها، یک مدل مفهومی با هشت فرضیه پیشنهاد شد که این فرضیات بر روی شرکت های فعال در صنایع کوچک و متوسط استان یزد و با استفاده از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه روش کمترین مربعات جزئی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که توسعه محصول سبز به صورت مستقیم با ضریب مسیر 88/0 بر عملکرد عملیاتی سازمان و با ضریب مسیر 87/0 بر عملکرد زیست محیطی سازمان تاثیر گذار است و به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانجی عملکرد زیست محیطی و عملکرد عملیاتی سازمان بر عملکرد سازمانی و عملکرد بازار سازمان تاثیر گذار است. درنهایت بر پایه اثر کلی توسعه محصول سبز بر عملکرد سازمان، پیشنهادهای کاربردی برای پیاده سازی اقدامات مرتبط با توسعه محصول سبز، عملکرد زیست محیطی، عملکرد عملیاتی و عملکرد بازار سازمان در صنایع کوچک و متوسط استان یزد ارائه شد.
  کلیدواژگان: توسعه محصول سبز، عملکرد سازمانی، مدل سازی معادلات ساختاری، کمترین مربعات جزئی
 • سهیلا بورقانی فراهانی، پدرام آبدارزاده *، بنفشه فتوت صفحات 23-48
  هدف این پژوهش ارائه راهکارهای کاربردی به منظور ارتقاء سطح نوآوری سازمانی رسانه های نوشتاری و به طور اخص روزنامه های کثیرالانتشار، بر اساس سرمایه های فکری و با میانجی گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی با بهره مندی از روش آماری مدل معادلات ساختاری است. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران ارشد و میانی روزنامه های کثیرالانتشار شهر تهران است. و به کمک روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی و بر اساس جدول مورگان 175 آزمودنی برای نمونه آماری انتخاب شد. داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد جمع آوری شد. روایی محتوایی از نظر صاحب نظران و روایی سازه به کمک روش آماری تحلیل عاملی تاییدی به تایید رسید. پایایی پرسش نامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه های فکری به طور مستقیم و غیرمستقیم بر نوآوری سازمانی در روزنامه های کثیرالانتشار موثرند.
  کلیدواژگان: سرمایه فکری، مدیریت دانش، یادگیری سازمانی، نوآوری سازمانی، رسانه نوشتاری
 • سید جواد حبیب زاده بایگی*، پریسا جوادی صفحات 49-70
  در سال های اخیر نه فقط حساسیت رقابت در بازار افزایش یافته، بلکه ماهیت آن نیز، تغییر کرده است. امروزه موفقیت شرکت ها به توانایی آن ها در سازگاری با تغییرات سریع فناوری و شرایط بازار بستگی دارد. این امر نیازمند نیروی کار با دانش و آگاه است و مدیریت موثر بر افراد، یکی از کلیدهای اصلی این موفقیت محسوب می شود. موضوع سرمایه انسانی چنان دارای اهمیت است که بسیاری از محققین ارزشمندترین و مهم ترین منابع یک شرکت را سرمایه انسانی آن می دانند. سرمایه های انسانی می توانند دارایی های استراتژیک باشند و مزیت رقابتی برای شرکت ها ایجاد کنند. در این راستا، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر سرمایه انسانی بر ثروت ایجاد شده برای سهامداران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 146 شرکت بورس اوراق بهادار طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد. جهت آزمون فرضیه تحقیق رگرسیون فازی بکار گرفته شده است. اندازه شرکت، بازده دارایی و اهرم مالی نیز به عنوان متغیر کنترل استفاده شده است. نتایج تحقیق جاری حاکی از وجود رابطه ای معنی دار بین سرمایه انسانی و ثروت ایجاد شده برای سهامداران است. سرمایه انسانی بالاتر همچنین با بازده دارایی بالاتر در ارتباط است. با این حال رابطه ای معنی دار بین سرمایه انسانی با اندازه شرکت و اهرم مالی یافت نشده است.
  کلیدواژگان: سرمایه انسانی، ثروت ایجاد شده برای سهامداران، رگرسیون فازی
 • مقاله استخراج شده از پایان نامه
 • عباس علی رستگار، امین کهیاری حقیقت*، مینا کهیاری حقیقت صفحات 71-103
  در شرایط به شدت رقابتی امروزی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجه عملکرد برند است.تامین کنندگان برای حفظ و بهبود جایگاه خود در برابر رقبایشان باید به برندسازی و مدیریت برند مبادرت ورزند.ارتقاء ارزش برند به عنوان یک مزیت رقابتی متمایز و غیر قابل تقلید مطرح است و بر نقش آن در برتری برند نسبت به برندهای رایج در بازار تاکید می شود.بنابراین بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد برند موضوعی پراهمیت در اجرای استراتژی های باز اریابی به شمار می رود.در این مقاله به این سوال اساسی پرداخته می شود که چه عواملی می تواند منجر به بهبود عملکرد برند در بازارهای صنعتی شود؟.متغیرهای تحقیق از نقطه نظر کارشناسان و اعضای مرکز خرید شرکت های تولیدکننده لوازم خانگی شهر تهران بررسی شده است.در این راستا 106 پرسشنامه قابل تحلیل از اعضای مرکز خرید به محققین ارجاع داده شد. به منظور تحلیل فرضیه های ارائه در قالب مفهومی پژوهش، از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها کلیه فرضیات مورد مطالعه را تایید کردند.نتایج حاکی از آن است که ارزش ویژه برندB2B،مسئولیت اجتماعی و شهرت تامین کننده، ترجیح برند و قصد تکرار خرید اثرات مثبتی بر عملکرد برند دارند. شهرت و مسئولیت اجتماعی تامین کننده نیز تاثیر معنادار و مثبتی بر ارزش ویژه برند B2B دارد و همین طور روابط بین مسئولیت اجتماعی و شهرت تامین کننده، ارزش ویژه برند و ترجیح برند، ترجیح برند و قصد تکرار خرید معنادار و مثبت بود.تامین کنندگان داخلی می توانند از یافته های تحقیق به منظور برندسازی و مدیریت عملکرد برندشان در بازارهای صنعتی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکت، شهرت شرکت، ارزش ویژه برند B2B، عملکرد برند، بازارهای صنعتی
 • مرتضی شفیعی*، بلقیس انگاشته صفحات 105-132
  بی شک دنیای کنونی، دنیای سازمان ها است و متولیان این سازمان ها انسان ها هستند. سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی ندارند، بلکه اداره آن ها نیز میسر نخواهد بود. حتی با وجود فنآورشدن سازمانها و تبدیل آن ها به توده ای از سخت افزار، همچنان نقش انسان به عنوان عاملی حیاتی و راهبردی در بقای سازمان، کاملا مشهود است. براین اساس منابع انسانی ارزشمندترین منبع سازمان های امروزی به شمار می آیند چراکه به تصمیمات سازمانی شکل داده، مسائل و مشکلات سازمان را حل نموده و بهره وری را عینیت می بخشند. می توان گفت افزایش بهره وری سازمانها و توسعه روزافزون آنها، مستلزم رشد و بهره وری کارکنان است.
  پایگاه های اورژانس به دلیل کمبود منابع، امکان پاسخگویی به تمام درخواست ها جهت استفاده از خدمات اورژانس وجود ندارد و در بسیاری از موارد، درخواست های ضروری بی پاسخ می مانند و یا با تاخیر مواجه می شوند. در پژوهش حاضر ابتدا شاخص های مهم در تخصیص بهینه منابع انسانی به پایگاه های اورژانس از طریق مصاحبه و چک لیست تعیین گردید. سپس با استفاده از مدل CDEA تخصیص منابع انسانی به 23 پایگاه اورژانس شیراز صورت گرفت. جهت محاسبه کارایی پس از تخصیص بهینه تعداد ماموریت، آمبولانس و درخواست با روش رگرسیون پیش بینی شد. مقایسه کارایی قبل و بعد از تخصیص، افزایش میانگین کارایی در پایگاه ها را نشان داد.
  کلیدواژگان: پایگاه های اورژانس، تخصیص منابع انسانی، تحلیل پوششی داده های متمرکز
 • بهنام شهایی*، حسن دانایی فرد صفحات 133-161
  از یک سو، دانش پژوهی فرایند خط مشی گذاری عمومی در سه دهه گذشته با غنای نظری قابل توجهی در سطح جهان مواجه شده است و رویکرد خطی مراحل (تعریف مسئله، ارائه پیشنهادیه، تصویب، پیاده سازی، و ارزیابی)، جای خود را به نگاه های نظری جدیدی همچون نظریه تعادل نقطه ای، چهارچوب ائتلاف مدافع، چهارچوب جریانات چندگانه، مدل اشاعه خط مشی، و غیره، داده است. از سوی دیگر، سه نوع جریان پژوهشی نوظهور در مطالعات فرایند خط مشی گذاری دیده می شود: به کارگیری نگاه های نظری در عرصه ها و خط مشی های مختلف و مقایسه قدرت تبیین کنندگی آنها، مقایسه نگاه های نظری با یکدیگر، و تلفیق و ادغام برای دستیابی به نگاه نظری جامع تر». با این حال، بررسی های میدانی نشان داد که دانش پژوهان فرایند خط مشی گذاری در ایران همچنان در راستای رویکرد منسوخ مراحل خط مشی قدم برمی دارند و چندان توجهی به آزمون، نقد، یا پیشبرد نگاهای نظری جدید نمی شود. از این رو رهنمودهایی برای هموارسازی و شتاب‍بخشی به مطالعات فرایند خط مشی‍گذاری عمومی در ایران ارائه شده است تا مسیر جدیدی در این زمینه گشوده شود.
  از یک سو، دانش پژوهی فرایند خط مشی گذاری عمومی در سه دهه گذشته با غنای نظری قابل توجهی در سطح جهان مواجه شده است و رویکرد خطی مراحل (تعریف مسئله، ارائه پیشنهادیه، تصویب، پیاده سازی، و ارزیابی)، جای خود را به نگاه های نظری جدیدی همچون نظریه تعادل نقطه ای، چهارچوب ائتلاف مدافع، چهارچوب جریانات چندگانه، مدل اشاعه خط مشی، و غیره، داده است.
  کلیدواژگان: خط مشی عمومی، فرایند خط مشی، چهارچوب ها، دانش پژوهی، ایران
 • محمدتقی طغرایی *، سعید شریفی، سنیه دارابیان صفحات 163-187
  امروزه توجه به عواملی که موجب افزایش کارایی و اثر بخشی سازمان ها می شوند همواره شایان توجه بوده است. به نظر می رسد یکی از عوامل تاثیر گذار بر کارآفرینی در سازمان های فرهنگی نگرش های سازمانی می باشد که می تواند نقش قابل ملاحظه ای را در ایجاد تمایل یا عدم تمایل به کار آفرینی در سازمان ایفا کند. هدف از این پژوهش حاضر بررسی رابطه تعهد سازمانی و گرایش کارآفرینانه در سازمان های فرهنگی- هنری است. بدین منظور روش اجرای تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان سازمان رفاهی تفریحی شهرداری و حوزه هنری اصفهان است. نمونه آماری به تعداد 91 نفر می باشند که از جامعه فوق به صورت تصادفی انتخاب شده اند و با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی آلن و می یر با آلفای کرونباخ 76/0 و پایایی پرسشنامه استاندارد گرایش کارآفرینانه لامپکین و دس با آلفای کرونباخ 9/0 محاسبه شده که از اعتماد بالایی برخوردار می باشند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معناداری بین ابعاد تعهد عاطفی و تعهد مستمر با ابعاد گرایش کارآفرینانه وجود دارد. لیکن رابطه معناداری بین تعهد هنجاری با گرایش کارآفرینانه وجود ندارد.
  کلیدواژگان: گرایش کارآفرینانه، تعهد سازمانی، کارآفرینی فرهنگی، سازمان های فرهنگی
 • علمی پژوهشی
 • غلامرضا عسگری *، مسیح ابراهیمی، مجید رمضان صفحات 189-211
  مدل فرهنگ سازمانی دنیسون یکی از مقبول ترین مدلهای سنجش فرهنگ سازمانی است. لیکن استفاده از روش فرا تحلیل در بررسی مقالات منتشر شده در درگاه جهاد دانشگاهی و درگاه نشریات دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، تربیت مدرس و علامه طباطبایی نشان داد که در تمامی این مقالات، مقادیر یکسانی برای فرهنگهای مشارکت، ثبات، انعطاف پذیری و ماموریت گزارش شده است. به منظور تعیین علت این پدیده مقاله دنیسون و میشرا که در 1995 منتشر شده است به دقت بررسی شد. مطالعه این پژوهش نشان داد که مدل فرهنگ سازمانی دنیسون دارای سه نقص اساسی است. اولین مساله تقلیل فرهنگ سازمانی به چند مولفه محدود شامل میزان مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها، مشخص بودن رویه های انجام کار در سازمان (ثبات)، انعطاف پذیری در برابر محیط و داشتن ماموریت مکتوب است. دومین نقص مدل دنیسون استفاده از طیف پنج گانه لیکرت برای سنجش خصیصه های فرهنگی است که موجب می شود مقادیر گزارش شده برای ابعاد چهارگانه به یکدیگر نزدیک باشند. نقص سوم به علت استفاده از آزمون همبستگی برای سنجش رابطه میان بهره وری و فرهنگ در پژوهش اصلی است که موجب تایید ارتباط میان هر چهار فرهنگ و بهره وری شده است. از اینرو برخلاف هدف اولیه دنیسون که درصدد تبیین علل تفاوت بهره وری در میان شرکتهای مورد بررسی و تعیین فرهنگ تاثیرگذار بر بهره وری شرکتها بود مدل نهایی اینک به طور همزمان شامل هر چهار خصیصه فرهنگی است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، میشرا، فرا تحلیل
 • مقاله استخراج شده از پایان نامه
 • حمیده لطفی، محمدرضا آهنچیان *، مرتضی کرمی صفحات 203-228
  هدف مقاله حاضر شناسایی عواملی است که به طور مستقیم از برنامه آموزش و نحوه اجرای آن نشات نمی گیرد اما ذیل دو دسته «محیط سازمان» و «عوامل فراسازمانی»، بر کاربست آموزش ها در سازمان اثر می گذارند. یافته های این مقاله با استفاده از پژوهشی به دست آمد که با رویکرد کیفی و با روش مطالعه موردی انجام شد. میدان پژوهش دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1393 بود. برای جمع آوری داده ها، 34 تن شامل 13 مدیر، 12 استاد و 9 تن از کارمندان به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. یافته ها نشان داد که در مجموع عوامل موثر بر کاربست آموزش ها در دانشگاه، ذیل عوامل مربوط به محیط سازمان شامل 8 عامل: فضای کاربست آموزش، حمایت مدیر و همکاران، پیامد کاربست، بسترسازی مناسب، تشویق در کار، فرهنگ سازمان، تضمین اشتغال و مطالبات سازمان و عوامل فراسازمانی 3 عامل: انتظارات جامعه، منزلت اجتماعی و روند سریع رشد علم و تکنولوژی می باشند. در مجموع می توان این عوامل را برای یادگیری فراگیران در آموزش های سازمانی مورد نظر قرار داد. توجه به این عوامل می تواند سازمان ها را در تحقق هدف «کاربست آموزش»، یا «انتقال آموخته ها به میدان عمل» که دغدغه همیشگی مدیران و یک شاخص اصلی برای سنجش اثربخشی آموزش است، یاری نماید.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، کاربست آموزش، انتقال یادگیری، عوامل محیطی، بهسازی منابع انسانی
 • علمی پژوهشی
 • جیران محمدی*، مژگان سادات باقری، سارا صفریان، سیده آزاده علوی برازجانی صفحات 229-249
  امروزه پارتی بازی در استخدام و انتصاب در سازمانها یکی از مشکلاتی است که جامعه از آن رنج می برد. این مسئله با توجه به افزایش نرخ بیکاری و کمیاب شدن مشاغل موجود در جامعه، حساسیت شدیدتری را بر می انگیزد. این پژوهش کاربردی به منظور بررسی تاثیر پارتی بازی بر رضایت شغلی و عملکرد شغلی کارکنان بر روی کارکنان و کارشناسان تعدادی از شرکت های مهندسین مشاور استان خوزستان انجام شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های معتبر دارای روایی و پایایی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه با استفاده از دو روش تحلیل رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج در هر دو روش نشان داد که پارتی بازی بر عملکرد شغلی اثر منفی و معنادار دارد و نیز رضایت شغلی به طور معناداری بر عملکرد شغلی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین در این پژوهش تاثیر منفی و معنادار پارتی بازی بر رضایت شغلی با روش مدلسازی معادلات ساختاری تایید شد، درحالی که با روش تحلیل رگرسیون اثر پارتی بازی بر رضایت شغلی مورد پذیرش قرار نگرفت. در پایان نیز پیشنهاداتی پووهشی و کاربردی با توجه به نتایج حاصل از پژوهش ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: پارتی بازی، رضایت شغلی، عملکرد شغلی
|
 • Adel Azar, Davood Andalib*, Maryam Ebrahiminia Pages 1-22
  Todays, increasing pollutions and environmental problems is clear and this matter cause governments and organizations worry or anxiety. These worries lead a new concept named Green product development. This study aimed at investigating the effect of green product development on the organizational performance. To achieve this goal, after investigating literature of each variables, a conceptual modern with eight hypothesizes was presented in which hypothesizes were investigated and through active companies in small and medium size industries of Yazd. In this investigation, we used structural equation modeling approach based on partial least squares method. The results of this study show that green product development effects directly on the environmental performance and organization operating performance. And the effects tortuous use the mediator role of environmental performance and operating performance on the organizational performance and organization marketing performance. In the end, based on the general effect of green product development on organizational performance, application suggestions for doing actions related to green product development, environmental performance, operating performance, and organization marketing performance in small and medium sized industries of Yazd were presented.
  Keywords: green product development, organizational performance, structural equation modeling, Partial Least Squares
 • Sohila Farahani, Pedram Abdarzadeh*, Banafsheh Fotovat Pages 23-48
  This study aims to provide practical solutions to enhance the level of organizational innovation of print media, particularly widely circulated newspapers, based on the intellectual capital mediated by knowledge management and organizational learning using structural equation modeling technique. The research objective is applied and its method is descriptive-correlational. The statistical population includes senior and middle managers of the widely-circulated newspapers in Tehran. 175 subjects were selected using cluster random sampling method based on Morgan table. Data were collected through a standard questionnaire. The content validity was confirmed by the experts and the structural validity was confirmed by confirmatory factor analysis statistical technique. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The results showed that the intellectual capital directly and indirectly affects the organizational innovation in widely-circulated newspapers.
  Keywords: Intellectual capital, knowledge management, organizational learning, organizational innovation, print media
 • Javad Habibzadeh*, Parisa Javadi Pages 49-70
  In recent years , increased the sensitivity of the competition in the market, because nature of competition has changed since investments in tangible resources to invest in intangible resources. The company's success is their ability to adapt to rapid changes in technology and market conditions. Human capital can be strategic assets and create competitive advantage for companies. In this context, the aim of this study was to investigate the effect of human capital on wealth creation for shareholders. Sample of 146 firms during the period 1388 to 1392 is the Stock Exchange. Fuzzy regression was used to test the research hypothesis. Control variables consider for this study, including firm size, return on assets and financial leverage. Current research suggests there is a significant relationship between human capital and wealth creation for shareholders. Higher human capital is associated with higher- yielding assets. However, there is not a significant relationship between firm size and leverage with human capital.
  Keywords: Keywords: human capital, wealth creation for shareholders, fuzzy regression
 • Ali Rastegar, Amin Haghighat*, Mina Haghighat Pages 71-103
  In today's highly competitive conditions maintenance and expansion market share is the result of brand performance. Suppliers to maintain and improve theirs position against competitors must pay attention to branding and brand management. Enhancement brand value is as a distinctive and inimitable competitive advantage and on its role in brand preference over other brands in market is emphasized. Therefore, identifying of factors influencing brand performance is an important issue in the implementation of marketing strategies. In this article, the researchers explore the following question. What factors influence on brand performance in industrial markets? This study discusses variables from customers’ viewpoints by taking the sample of industrial experts and buying center from manufacturers of home appliances in Tehran. 106 questionnaires from buying center were analyzed. PLS software was used to test hypotheses. The results of the data analysis confirmed that all of hypothesis. The research results indicate that supplier social responsibility, reputation, B2B brand equity, brand preference and purchasing repeat and loyalty intentions have significant and positive effect on brand performance. Relationships reputation and social responsibility on B2B brand equity; social responsibility and reputation; B2B brand equity and brand preference; brand preference and purchasing repeat intentions were significant positively. Internal Suppliers can use the research findings to branding and brand performance management in internal and external industrial markets.
  Keywords: Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation, B2B brand equity, Brand performance, industrial markets
 • Morteza Shafiee*, Belghis Engashteh Pages 105-132
  Despite organizations become technological and are changed into a pile of hardware nowadays, the role of human as a vital and strategic factor for survival of organization is noticeable. Human resources are the most worth resource in modern organization. Because they form organizational decisions, solve the organizational problems and materialize productivity. As human resources are important and have a noticeable role in the organization, human resources allocation is important too. This research has been performed in 23 Shiraz emergency centers. For practical use of models, important factors for optimal human resources allocation in Shiraz emergency centers were determined by interview and checklist. Then human resources allocation was done in 23 Shiraz emergency centers by using CDEA model. Number of missions, ambulances and requests were predicted for efficiency calculation after optimal allocation by regression method. Efficiency comparison after and before allocation showed efficiency average has increased in centers
  Keywords: Emergency Centers, Human Resource Allocation, Centralized Data Envelopment Analysis
 • Behnam Shahie*, Hassan Danaeifard Pages 133-161
  In one way, policy process scholarship has been enriched considerably since 1980s and stage heuristics approach (including stages such as problem identification. Proposing, affirmation, implementation, and evaluation) has been replaced by new theoretical views such as punctuated equilibrium theory, advocacy coalition framework, multiple streams framework, policy diffusion model, policy feedback theory, and so on. On the other way, there are three emergent research streams in policy process scholarship: (1) using theoretical views on different policy areas and then comparing their explanatory power, (2) comparing theoretical views together, and (3) combing and integrating them to achieve grand and broad theoretical view. Yet, examinations revealed that many of Iranian policy process scholars use policy stage heuristic as an analytical and descriptive lens and don’t consider testing, critiquing, and developing new theoretical lens of policy process. In this regard, we have recommended many guidelines to tuning up and accelerating policy process studies in Iran.
  Keywords: public policy, policy process, frameworks, scholarship, Iran
 • Mohammad Taghi Toghraee*, Said Sharifi, Senieh Darabiyan Pages 163-187
  Considering the factors that enhance the efficiency and effectiveness of organizations was always noteworthy. This is due to the growing importance of culture and consequently the need for entrepreneurship in cultural organizations has become a necessity. It looks like one of the factors affecting entrepreneurship in organizations; organizational culture is an attitude that can have a significant role in building the organization's willingness or unwillingness to Entrepreneurship. since There is a direct relationship between the performance and organizational commitment and job satisfaction is there it can be concluded that can chose a more appropriate staffing to increase (performance efficacy) the Organization efficiency. In this study, the relationship between organizational commitment and entrepreneurial orientation has been reviewed. Statistical research community includes all the employees of the municipal welfare organization of recreational and art in Isfahan province. The statistical sample to the number of 91 which of the above community which is randomly selected and have been using the questionnaire required information is obtained. The results obtained from this study suggest that there is a significant and positive relationship between the dimensions of emotional and continuous commitment with the entrepreneurial orientation dimensions. But there is no significant relationship between normative commitments with entrepreneurial orientation. As a result the main research hypothesis to be confirmed.
  Keywords: Key words: Entrepreneurial orientation, Organizational commitment, Cultural entrepreneurship
 • Gholamreza Asgari*, Masih Ebrahimi, Majid Ramezan Pages 189-211
  Denison’s Organizational Culture Model (DOCS) was used widely by academics and practitioners today. However we included the papers has published in Iranian journals that was published in several Iranian universities in a systematic review and results of a meta-analysis suggested that all cultures’ traits; involvement, Consistency, adaptability, and mission have similar measures. We found some methodological errors in the Denison and Mishra (1995) paper. First of all the correlation test wasn’t suite statistical test to compare the four traits of organizational cultures. And finally the five point Likert measurement in not good enough to measure the traits of organizational cultures. We should be concerned about the relation between organizational effectiveness and four traits of organizational cultures based on these methodological errors.
  First of all the correlation test wasn’t suite statistical test to compare the four traits of organizational cultures. And finally the five point Likert measurement in not good enough to measure the traits of organizational cultures. We should be concerned about the relation between organizational effectiveness and four traits of organizational cultures based on these methodological errors.
  Keywords: Organizational Culture, Denison's Model, Mishra, meta, analysis
 • Hamideh Lotfi, Mohammad Reza Ahanchian*, Morteza Karami Pages 203-228
  The purpose of the study is to identify factors that does not originate directly from the training program and how to implement it, but included in the two following categories of “organization environment” and “meta-organizational factors” affecting the training application in the organization. The findings of the study were obtained using qualitative research and case study method. The research field was Ferdowsi University of Mashhad in 2014. To collect data, 34 people were considered for the population, including 13 managers, 12 faculty members and 9 employees. The research instrument was a semi-structured interview. Results showed that factors affecting the training application in university following factors related to organization environment include eight factors: climate of application of Education, Supervisor and Peer Support, outcome of application, Providing a appropriate substrate, Encourage to work, Organization Culture, Occupation Guarantee and Organization Demands and meta-organizational factors are 3 factor: Expectations of society, Social status and the rapid development of science and technology. Considering these factors could help organizations to achieve the goal of “Application of Training”, that is the perennial concerns of managers and main factor to assess the effectiveness of education.
  Keywords: in, service training, application of training, learning transfer, environmental factors, improvement of human resources
 • Jiran Mohammadi *, Mojgan Sadat Bagheri, Sara Safarian, S. Azadeh Alavi Borazjani Pages 229-249
  Today, nepotism in recruitment and appointment in organizations is one of the most important problems that society is suffering it. This problem is created more sensitivity as for rising unemployment and scarcity and poverty of jobs in our society. This applied research has been done to evaluate the impact of nepotism on job satisfaction and job performance in employees of the some companies of Consulting Engineers in Khuzestan province. For data-gathering was used from valid and reliable questionnaires. The results of data analysis using regression & structural equation modeling showed that nepotism has a negative and significant effect on job performance; also job satisfaction has a positive and significant effect on job performance, whereas using regression analysis the negative impact of nepotism on job satisfaction was not confirmed but structural equation modeling confirms the negative impact of nepotism on job satisfaction. at the end of this study, has been presented some applied suggestions and recommendations for future research.
  Keywords: Nepotism, Job Satisfaction, Job Performance