فهرست مطالب

روان سنجی کودک و نوجوان - پیاپی 3 (بهار 1395)
 • پیاپی 3 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد کاظم زاده، مهتاب عباسی صفحه 7
  هدف این پژوهش بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه جواجتماعی– عاطفی مدرسه بررسی شده است. یک گروه نمونه با حجم450 نفر از طریق نمونه برداری خوشه ایچند مرحله ای ازمدارس شهرستان گیلان غرب استان کرمانشاه در سال تحصیلی 93-92مشغول تحصیل انتخاب که به سیاهه جو اجتماعی -عاطفی مدرسه پاسخ دادند. سیاهه مذکور، شامل 45 سوال بود که 3 سوال به علت داشتن بار عاملی ضعیف از کل پرسشنامه حذف شد، درنتیجه ضریب آلفای کرونباخ 887/0 به دست آمد. شش عامل استخراج شده، 539/40 درصد کل واریانس متغیرها را تبیین می کند. که شامل: 1) تجهیزات وامکانات بهداشتی ورفاهی مدرسه2) فعالیت های مکمل و فوق برنامه 3) توانمندی دانش آموز4) توجه و حمایت از سوی معلم 5) بی توجهی و عدم حمایت پرسنل مدرسه 6) فعالیت های فرهنگی وورزشی مدرسه می باشد. نتایج پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی نشان دادکه بین جو اجتماعی – عاطفی مدرسه وعامل های 1(امکانات وتجهیزات بهداشتی ورفاهی ) وعامل 2(فعالیت های مکمل وفوق برنامه )با اضطراب مدرسه همبستگی دارد وضریب همبستگی کل پرسشنامه با سیاهه اضطراب مدرسه 223/0- به دست آمد. در نهایت هنجار درصدی برای پرسشنامه تهیه شد.
  کلیدواژگان: جو اجتماعی، عاطفی، اضطراب مدرسه، اعتبار، روایی و هنجاری
 • شهرام مامی، سکینه سلطانی کوهبنانی، شهره ارجمندی صفحه 30
  اختلالات یادگیری برای کودکان، خانواده و جامعه می تواند یک مشکل اساسی به حساب آید، لذا دستیابی به راه حل هایی برای مقابله با این مشکل دارای اهمیت است. یکی از راه حل های درمانی، ایجاد و رشد مهارت های ادراکی حرکتی می باشد. این تحقیق با هدف بررسی آموزش مهارت های ادراکی- حرکتی بر عملکرد ریاضی در دانش آموزان دارای اختلال ریاضی در شهر ایلام انجام گردید. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان ابتدایی شهر ایلام در مراکز دولتی و خصوصی مشغول به تحصیل تشکیل می دهد؛ که از این تعداد مراجعه کنندگان به مراکز خاص یادگیری با مشکل ریاضی تعداد 20 نفر می باشند که با روش نمونه گیری در دسترس تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. این طرح از نوع تحقیقات نیمه تجربی با استفاده از روش پیش آزمون و پس آزمون است، که کودکان گروه نمونه ابتدا با آزمون استاندارد ریاضیات کی مت، توانایی ریاضی و میزان اختلال ریاضی آن ها مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با استفاده از روش ورنر و رینی مهارت های ادراکی – حرکتی در 8 جلسه به آن ها آموزش داده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که آموزش مهارت های ادراکی حرکتی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری تاثیر مثبت داشته و موجب افزایش عملکرد آن ها در آزمون ریاضی کی مت می شود. نتایج نشان داد که این دوره آموزشی بر همه پایه های تحصیلی از اول تا پنجم ابتدایی تاثیر مثبت داشته ولی بین پایه های مختلف تحصیلی در عملکرد ریاضی تفاوتی وجود نداشت.
  کلیدواژگان: اختلال ریاضی، مهارت های ادراکی حرکتی، پیشرفت تحصیلی
 • هادی رحمانی، فاطمه دهقان صفحه 52
  هدف از پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل گراس بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان دبیرستانی بود. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی است که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه ی پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان کامیاران می باشد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ایبود پرسشنامه کنترل خشم اسپیلبرگر در میان دانش آموزان توزیع شد سپس به صورت تصادفی ساده به دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند که هر گروه شامل 15 نفر بود. نتایج نشان داد که پس از کنترل تاثیر پیش آزمون، بین میانگین نمرات پرخاشگری گروه های آزمایش و گواه تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0>P). یافته های پژوهش نشان دادند که آموزش تنظیم هیجان می تواند در کاهش علائم پرخاشگری در دانش آموزان دبیرستانی موثر واقع گردد. پیشنهادی می شود این است که مدارس و مراکز آموزشی نیازمند حضور مداوم و مستمر متخصصان مشاوره و روانشناسی است تا با آموزش راهبردهای تنظیم هیجان در کاهش خشم و پرخاشگری دانش آموزان که مخرب ترین نوع هیجان است قدم موثری بردارند.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، پرخاشگری، دانش آموزان
 • ستار کیخاونی، کورش سایه میری، سمیره اصیل وندی، سعید فرجی صفحه 65
  یکی از روش ها یی که در چهار چوب رویکردها ی رفتاری در درمان کودکان دارای اختلال اوتیسم هستند به کا ر میرود آموزش PRT یا پاسخ محور است که برای افزایش تعاملات اجتماعی و مهارتها ی ارتباطی در کودکان اتیستیک به کار میرود. این روش درمانی کم هزینه و قابل آموزش برای مربیان و والدین کودک اوتیسم است. برای انجام این تحقیق با توجه به تعداد کم جامعه موردمطالعه گروه نمونه به روش نمونه گیری در دسترس از بین دانش آموزان مرکز آموزش استثنایی شهر ایلام و مرکز غیردولتی شمس انتخاب می شوند. جامعه آماری این تحقیق را کلیه دانش آموزان پیش دبستانی و ابتدایی دارای اختلال اوتیسم که در مراکز دولتی و خصوصی در شهر ایلام مشغول به آموزش هستند تشکیل می دهد که حدود 21 نفر می باشند. با استفاده از روش در دسترس 20 نفر از بین آنها انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری آزمون گارز است که دارای 4 خرده مقیاس رفتار های کلیشه ای، بر قراری ارتباط، تعاملات اجتماعی و اختلالات رشدی را می باشد و دارای 56 سوال است. با استفاده از آزمون تی نمرات پیش آزمون و پس آزمون مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج نشان داد که آموزش پاسخ محور می تواند موجب افزایش نعامل اجتماعی و بر قراری ارتباط در کودکان اوتیسم شده و رفتار های کلیشه ای و اختلالات رشدی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آموزش پاسخ محور، اوتیسم، اختلالات رشدی
 • صلاح الدین آژ، محمدنبی صالحی، نسا کاظمی، مرضیه محمدزاده صفحه 86
  یکی از این شرایط ویژه در آموزش و پرورش وجود مدارس کوچک یا کلاس های چندپایه است که یک معلم مجبوراست چندپایه را به طور همزمان و در یک کلاس تدریس کند. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. حجم نمونه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان 248 نفر محاسبه و با روش نمونه گیری تصادفی ساده از بین مناطق چهارده گانه استان 5 منطقه آموزش و پرورش انتخاب گردید و سپس با روش نمونه گیری سهمیه ای به نسبت سهمیه هر منطقه از بین معلمان چند پایه گروه نمونه تعیین شد. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه با 28 سوال است که اعتبار و روایی آن محاسبه و پس از اجرا با استفاده از آزمون کای اسکور و آزمون فریدمن برای تعیین رتبه عوامل مختلف در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علی رغم رابطه بین چهار متغیر فضا و وسایل فیزیکی، وسایل کمک آموزشی، شیوه های تدریس و مدیریت معلم در کلاسهای چند پایه و روش همیاری دانش آموزان در این کلاسها با پیشرفت تحصیلی از بین این متغیر ها رابطه بین وسایل کمک آموزشی و پیشرفت تحصیلی در کلاسهای چند پایه بیشتر از سایر عوامل می باشد. عامل دوم مرتبط با پیشرفت تحصیلی این دانش آموزان همیاری در کلاسهای چند پایه در بین دانش آموزان است. شیوه های تدریس و مدیریت کلاس توسط معلم سومین عامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی از نظر معلمان این کلاسها می باشد. عوامل فیزیکی کلاس و محیط کلاس چهارمین عامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی در کلاسهای چند پایه از نظر معلمان است.
  کلیدواژگان: کلاس های چند پایه، پیشرفت تحصیلی، معلمان ابتدایی
 • جهانشا محمدزاده، زهره هواسی، نسا کاظمی صفحه 108
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده و باورهای خود کارآمدی با سازگاری تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر ایلام است که در سال 94-93 مشغول به تحصیل بوده اند. حجم نمونه 351 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انجام پذیرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)، باورهای خود کارآمدی شرر (GSES) وسازگاری تحصیلی سینها و سینگ (1993) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری تحصیلی و باورهای خود کارآمدی با سازگاری تحصیلی رابطه معنادار مثبت وجود دارد، هم چنین بر اساس نتایج رگرسیون حمایت اجتماعی ادراک شده پیش بینی کننده قوی سازگاری تحصیلی می باشد. بر اساس یافته ها، باور های دانش آموزان در مورد توانایی های خود برای انجام کارها و بهبود خودکارآمدی، حمایت اجتماعی ادراک شده قوی می تواند سبب بهبود سازگاری تحصیلی دانش آموزان شود.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی ادراک شده، باورهای خود کارآمدی، سازگاری تحصیلی
 • محمدنبی صالحی، مریم ملکشاهی، امیدعلی جهانی، سعید فرجی صفحه 127
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی، احساس تنهایی و سبک های دلبستگی با اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان دبیرستانی شهر ایلام بود جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه ی دانش آموزان شهر ایلام بودند که در سال تحصیلی 93-94 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انجام پژوهش حاضر تعداد 250 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی (NEO-FFI)، احساس تنهایی، سبک های دلبستگی و اعتیاد به اینترنت در اختیار آنها قرار گرفت. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها بوسیله نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی برون گرایی، توافق پذیری و وجدانی بودن و سبک دلبستگی ایمن با اعتیاد به اینترنت رابطه منفی و بین ویژگی های شخصیتی باز بودن به تجربه و روان رنجوری و احساس تنهایی و سبک های دلبستگی مضطرب دوسوگرا و اجتنابی با اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که یژگی های شخصیتی، احساس تنهایی و سبک های دلبستگی 53 درصد واریانس اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان راپیش بینی می کنند.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، احساس تنهایی، سبک های دلبستگی، اعتیاد به اینترنت
 • شهرام مامی، جهانشا محمدزاده، عصمت رحمت اللهی صفحه 151
  هدف این پژوهش مقایسه سلامت روان، منبع کنترل درونی و سبک های فرزند پروری در مادران دارای فرزند بیش فعال و مادران کودکان عادی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل مادران کودکان 5-12 سال شهر ایلام و پژوهش توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. بر اساس روش نمونه گیری در دسترس 70 نفر مادر دارای کودک اختلال کمبود توجه- بیش فعالی و 70 نفر مادر دارای کودک عادی انتخاب شد. در این پژوهش از 4 پرسشنامه، ویژگی های روانشناختی، سلامت عمومی گلدبرگ، منبع کنترل راتر و سبک های فرزندپروری بامریند استفاده و داده های پژوهش با استفاده از spss نسخه 20 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمون t نشان داد که بین دو گروه مادران دارای کودک بیش فعال و کودک عادی در سلامت روان و مولفه های آن تفاوت وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد مادران کودکان بیش فعال نسبت به مادران کودکان عادی به میزان بیشتر از سبک فرزندپروری سهل گیرانه و سخت گیرانه استفاده می کنند. همچنین بین سلامت روان و منبع کنترل درونی در مادران کودکان بیش فعال رابطه معناداری وجود دارد. با توجه به پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت بین مادارن کودکان بیش فعال و مادران کودکان عادی در سلامت روان، منبع کنترل درونی و سبک های فرزندپروری تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: اختلال کمبود توجه، بیش فعالی، سلامت روان، منبع کنترل درونی، سبک های فرزند پروری
|
 • Page 7
  In this research, the psychometric characteristics of the questionnaire of the emotional-social atmosphere of the school has been investigated. One sample group with the value of 450 people were selected through multi- stages cluster sampling from the schools of Gillan Gharb town in Kermanshah province, they answered to the emotional-social atmosphere list of the school , the motioned list included 45 questions that three of them were omitted from the questionnaire because of the weak factorial load , and Koronbakh Alfa coefficient was obtained , it was 0.887 six extracted factors explain 40/539 percent of the whole variance of the variables that include: 1- Welfare and hygienic equipments and possibilities of the school. 2- Extracurricular and supplemented activities. 3- Student capability 4- Attention and support on behalf of the teacher. 5- Inattention and the lack of support on behalf of the personnel. 6- Sport and cultural activities of the school.
  The results of the research by using of the correlation coefficient showed that there was a correlation between the emotional- social atmosphere of the school and the factors of 1( welfare and hygienic equipments and possibilities , and that of 2( supplemented and extracurricular activities) and school a anxiety , and the total correlation coefficient of the questionnaire with the anxiety record-list of the school was 0/223, and finally the percentage normal was prepared for the questionnaire.
  Keywords: emotional, social atmosphere, school anxiety, validity, justifiability
 • Page 30
  Since learning disorders can be a basic problem for children, family and society, finding ways to deal with the problem are important. One of the treatment methods is building and developing perceptual-motor skills. This study aimed at investigating the effect of training perceptual-motor skills on mathematics performance in students with mathematics disorders in Ilam city. The population of the study comprised of the all elementary level students with mathematics disorders in governmental and private centers for mathematics disorders in Ilam city; of which a sample of 20 students were selected based on convenient sampling. This quasi-experimental study was carried out through pretest-posttest method. The sample students were assessed for mathematical capability and degree of mathematical disorder by means of Key Math mathematics standard. Then perceptual-motor skills were taught for 8 sessions using Werner and Rainy method. The results of the study showed that in general training perceptual-motor skills positively affected mathematics performance of the students and caused better performance of in Key Math test. Likewise, this training course brought about an increase in general educational progress of the students. The results showed that this training course had positive effects on all elementary students from grade1 to 5, and there was no difference between various grades regarding mathematics performance.
  Keywords: mathematics disorder, perceptual motor skills, educational progress
 • Page 52
  The aim of this study was to determine the effects of emotion regulation training high school students was based on gross model aggression. The study is experimental pretest-posttest control group design was used. Society is the study of all male students from high schools Kamyaran city. Trait Anger Expression Inventory control was random cluster sampling method among students were then randomly distributed into two groups: experimental and control that each group consisted of 15 people. The results showed that after controlling for the influence of Pysh¬Zmvn, significant differences between the experimental and control groups, there are scores of aggression (001/0> P). ¬Yafth¬Hay showed that emotion regulation training can be effective in reducing symptoms of aggression in high school students. It is recommended that schools and training centers requires the continuous presence of professional counseling to students with training in emotion regulation strategies to reduce anger and aggressiveness that Mkhrb¬Tryn type of excitement is an important step forward.
  Keywords: emotion regulation, aggression, students
 • Page 65
  One of the methods used for treatment of autistic children in the framework of behavioral approaches is Pivotal Response Treatment (PRT) which is used to improve social interactions and communicative skills in autistic children. This treatment method is inexpensive and educable for autism trainers and parents. This study aimed at determining the effect of PRT in increasing communicative and social skills of autistic children in Ilam city. For this aim, owing to the small size of the population the sample group was selected based on convenient sampling from among students of Specific Education Center and Shams non-governmental center in Ilam city. The sample comprised of 21 autistic students in kindergarten and primary levels in the governmental and private centers in Ilam city 20 of which were selected according to convenient sampling. The instrument used in this study was GARS test which comprises of 4 subscales namely stereotypical behaviors, communication, social interactions and developmental disorders. The scores in pretest and posttest were compared through t-test. The results showed that PRT increases social interaction and communication and decreases stereotypical behaviors and developmental disorders in autistic children. It is recommended this inexpensive and considerable method be taught as an educational and treatment method for to use the chances and opportunities that occur for autistic children well.
  Keywords: Pivotal Response Treatment, autism, developmental disorders
 • Page 86
  There are diverse conditions in the field of teaching and training in Education Ministry which are quite different from each other and educational programmers, especially teachers have to advance teaching and learning according to the given conditions. This study was qualitative and survey in nature. To do this study multi-grade classes around the province were identified and 5 areas were selected out of the 14 areas. The instrument of the study was a 28-item questionnaire validity and reliability of which were calculated and after administration Kolmogorov-Smirnov test was used to determine the normality of the data. Also to analyze the hypotheses, Chi-square and Friedman tests were employed to determine the rank of different factors that influence educational progress of the students. The result show that in spite of the effect of the four factors on educational progress of the students namely space and physical instruments, teaching-aid instruments, teaching methods, teacher’s classroom management in multi-grade classes and method of assisting the students in these classes, among these factors teaching-aid instruments affect educational progress of the students more than other factors. The second influential factor on educational progress of these students was assisting students in multi-grade classes. The third effective factor from the perception of the teachers was teaching method and teacher’s classroom management. Physical factors of the class and class atmosphere were the fourth effective factor on educational progress of the students form the teachers’ perception.
  Keywords: multi, grade classes, educational progress, elementary teachers
 • Page 108
  The aim of the present study is review the relationship between perceived social support and self-efficient beliefs with academic compatibility female students of secondary level. The research present method is descriptive from the correlation type. Research Statistical Population includes all female students of secondary level of the Ilam city in the academic year 2014-2015. Sample size was 351 people who were selected by using from the multistage cluster random sampling method. For data collected were used from the questionnaires of perceived social support (MSPSS), sharer self-efficacy beliefs (GSES) and the academic compatibility sinha and sing (1993). For data analysis were used from the Pearson correlation coefficient and Regression analysis. The results showed that there is a significant and positive relationship between perceived social support with academic compatibility and self-efficacy beliefs. In addition based on regression results for perceived social support is strong predictor of academic compatibility. Based on the findings, the student’s beliefs about their abilities to perform tasks, and improve self-efficacy, the strong perceived social support can improve the compatibility academic of students.
  Keywords: Perceived Social Support, Self, Efficacy Beliefs, Academic Compatibility of Students
 • Page 127
  The purpose of this study was to examine the relationship between the personality characteristics, loneliness feeling, and attachment styles with internet addiction among high school students in Ilam city. The population of this study included all students during the academic year 2014-2015 in Ilam high schools. The sample consisted of 250 students that were selected via simple random sampling method. Participants in this study answered the questionnaires related to the personality characteristics (NEO-FFI), loneliness feeling, attachment styles and internet addiction. After gathering the data, Pearson correlation and multi-variable regression, was computed by the use of SPSS software. The findings indicated negative correlation among extroversion, agreeableness, conscientious, and secure attachment styles with internet addiction and positive correlation between openness to experience, Neuroticism, loneliness feeling, ambivalent- anxiety and avoidance attachment styles with internet addiction. The regression results indicated that the personality characteristics, loneliness feeling, attachment styles showed the Variance of the students internet addiction was 53 percent. So, based on the present study’s results it can be concluded that those who working in mental health, and parents should attention to the role of personality characteristics, loneliness feeling, and attachment styles in the internet addiction.
  Keywords: personality characteristics, loneliness feeling, attachment styles, internet addiction
 • Page 151
  The main objective of the current study is to compare internal locus of control and parenting styles of mothers of hyperactive and normal children. The statistical population of the study includes the mothers of children of age 5 to 10 years in Ilam City and the study uses a descriptive-based causal-comparative research method. Based on available sampling,70 mothers of children with attention-deficit/hyperactivity disorder and 70 mothers with normal children were selected. In this study, four questionnaires including psychological characteristics questionnaire, Goldberg’s general health inventory, Rotter’s locus of control inventory and Baumrind’s inventory of parenting styles were used and the gathered data were analyzed using SPSS software application version 20. The results of the t-test show that there is a significant difference between the mothers of children with ADHD and mothers of normal children regarding mental health and its components. The results of the research show that compared to mothers of normal children, mothers of children with ADHD are more likely touse permissive and authoritarian parenting styles. Moreover, there is a significant relationship between mental health and internal locus of control in mothers of children suffering from ADHD. Based on the results of the current study, it can be concluded that there is a difference between mothers of normal children and mothers of children suffering from ADHD regarding mental health, internal locus of control and parenting styles.
  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity Disorder (ADHD), mental health, internal locus of control, parenting styles