فهرست مطالب

اخلاق پزشکی - پیاپی 36 (تابستان 1395)
 • پیاپی 36 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • سمیه محمدی، فریبا برهانی، مصطفی روشن زاده* صفحات 7-14
  زمینه و هدف
  پدیده تنیدگی اخلاقی در محیط های مراقبت ویژه، تاثیرات متفاوتی در روند کیفیت مراقبت داشته و در این میان ارتباط مطلوب بین اعضای تیم درمانی خصوصا پزشک و پرستار می توان از طریق ایجاد جو اخلاقی مناسب در پیشگیری از بروز تنیدگی در پرستاران موثر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین پدیده تنیدگی اخلاقی و ارتباط بین پزشک و پرستار در بخش های مراقبت ویژه استان خراسان جنوبی صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 215 پرستار به روش در دسترس وارد مطالعه شدند. از پرسشنامه تنیدگی اخلاقی Corly و پرسشنامه سنجش ارتباط بین پزشک و پرستار در بخش های مراقبت ویژه، Shortell جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS16 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  ملاحظات اخلاقی: رضایت شفاهی شرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش کسب و درباره بی نامی پرسشنامه ها و محرمانگی اطلاعات به آنان اطمینان خاطر داده شد.
  یافته ها
  میانگین نمره های شدت تنیدگی اخلاقی، تکرار تنیدگی اخلاقی و ارتباط بین پزشک و پرستار به ترتیب 0/56±3 ، 0/5±3/66 و 1/1±3/2 به دست آمد. میانگین نمره ارتباط بین پزشک و پرستار با تکرار تنیدگی اخلاقی همبستگی مستقیم داشت (r=0/34 ،P<0/05)، اما بین میانگین نمره ارتباط بین پزشک و پرستار با شدت تنیدگی اخلاقی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>0/05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش انکارناپذیر ارتباط مطلوب بین پزشک و پرستار در کاهش وقوع پدیده تنیدگی اخلاقی، شناخت عوامل موثر بر این ارتباط و همچنین ارائه راهکارهایی برای ارتقای جو اخلاقی موثر در جهت کاهش این پدیده ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: تنیدگی اخلاقی، ارتباط پزشک و پرستار، بخش های مراقبت ویژه، پرستاری
 • مقاله مروری
 • ناصر مومنی، مهدی زمانی، منصور درویشی تفویضی* صفحات 15-24
  رضایت آگاهانه و حق تصمیم گیری بیمار درباره مراقبت های پزشکی خود، بر پایه اصل احترام به خودمختاری، از جمله مهم ترین مباحث اخلاق پزشکی است که ریشه در فلسفه اخلاقی لیبرالیسم دارد. در افراد فاقد ظرفیت، تصمیم گیری توسط فرد جایگزین صورت می پذیرد. این فرایند شامل سه بخش انتخاب فرد جایگزین، نحوه تصمیم گیری و ملاک های آن است، که اگر بر اساس مبانی اندیشه لیبرالیسم پایه ریزی شود، با چالش هایی مواجه خواهد شد، به طوری که راه برون رفت از آن را می بایست در سایر نظام های فلسفی جستجو کرد. از این رو مطالعه روایتی حاضر که به روش کتابخانه ای و تحلیل مبانی معرفتی انجام شده است، سعی دارد تا ضمن بیان خاستگاه های معرفتی تفکر اخلاقی لیبرالیسم و اصل احترام به خودمختاری، فرایند تصمیم گیری جایگزین بر پایه مبانی نظری لیبرالیسم را مورد تحلیل و نقد قرار دهد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که اخلاق پزشکی مبتنی بر اندیشه ها و اصول لیبرالیسم، اگرچه به گونه ای ساختاریافته طراحی شده است و راه گشای برخی از مسائل مربوط به تصمیم گیری های اخلاقی در پزشکی است، اما با این حال می تواند با چالش های جدی مواجه گردد.
  کلیدواژگان: لیبرالیسم، اخلاق پزشکی، خودمختاری، تصمیم گیری، جانشینی
 • مقاله پژوهشی
 • شیوا رفعتی، ناهید رژه*، علی دواتی، فاطمه فروتنی صفحات 25-34
  زمینه و هدف
  همدلی نقش مهمی در تعامل پزشک و بیمار ایفا می کند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی دیدگاه همدلی دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران در سال 1394 بوده است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش توصیفی مقطعی، 373 نفر از دانشجویان پزشکی شاغل به تحصیل در دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه همدلی جفرسون، نسخه ویژه دانشجویان استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار کامپیوتری SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل گردید.
  ملاحظات اخلاقی: رضایت شفاهی شرکت کنندگان برای شرکت در پژوهش کسب و درباره بی نامی پرسشنامه ها و محرمانگی اطلاعات به آنان اطمینان خاطر داده شد.
  یافته ها
  با توجه به دامنه امتیاز پرسشنامه همدلی (140-20)، میانگین نمرات همدلی دانشجویان پزشکی 7/08±82/94 و بالاترین میزان مربوط به بعد اتخاذ دیدگاه همدلانه 2/80±26/81 بود. بین مشخصات جمعیت شناختی شامل سن، جنسیت، مقطع تحصیلی، وضعیت تاهل و تخصص مورد علاقه با همدلی رابطه معناداری وجود داشت (p<0.001). میزان همدلی دانشجویان در مقطع علوم پایه بیش از دوره بالینی بود. همچنین میزان همدلی در دانشجویان زن بیشتر بود (p<0.01)، اما با دانشگاه محل تحصیل ارتباط معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد میزان همدلی دانشجویان پزشکی با بیماران، در طول سنوات تحصیلی متفاوت است. به گونه ای که میزان همدلی در دانشجویان پزشکی با افزایش سن و مقطع تحصیلی کاهش می یابد. با توجه به اهمیت همدلی به عنوان یک فضیلت اخلاقی، برنامه ریزی برای تقویت همدلی با بیماران و گنجانیدن این مفهوم در کوریکولوم درسی دانشجویان پزشکی، در راستای ارتقای سلامت روانی و معنوی بیماران توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: همدلی، دانشجوی پزشکی، مقیاس همدلی جفرسون
 • مقاله مروری
 • فائزه غفوری*، ابوعلی ودادهیر، شهناز گلیان تهرانی صفحات 35-45
  زمینه و هدف
  دستکاری ژنتیکی جنین عرصه ای از دانش بشری است که در آن با استفاده از قابلیت های دانش مهندسی ژنتیک می توان تدابیر درمانی مناسبی برای شماری از بیماری ها ارائه کرد. این فناوری های نوین علی رغم تحولات چشمگیری که در درمان برخی از بیماری ها به ارمغان آورده، چالش های اخلاقی و حقوقی متعددی را در زمینه های علوم پزشکی و زیستی، تحت حوزه اخلاق زیستی مطرح نموده است. از این رو این مرور روایتی با هدف شناخت آثار و چالش های ناشی از دستکاری ژنتیکی جنین انسان صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در مرور روایتی حاضر با استفاده از کلیدواژه های ژن درمانی یا دستکاری ژنتیک یا مهندسی ژنتیک و کلمات کلیدی چالش های اخلاقی یا حقوقی به جستجوی متون مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، SID، Scopus و Google Scholar در بازه زمانی 1990 تا 2015 پرداخته شد، پس از کنارگذاشتن مقالات تکراری و غیر مرتبط، حدود 30 مطالعه مرتبط مرور و تحلیل شد.
  ملاحظات اخلاقی: صداقت و امانت داری در جستجو، تحلیل و گزارش متون رعایت گردید.
  یافته ها
  در تحلیل متون، دو مقوله ژنتیک درمانی و بهسازی نژاد تحت عنوان دستکاری ژنتیکی شناسایی گردید. دستکاری ژنتیکی جنین انسان به علت افزایش احتمال رخداد مشکلاتی نظیر بسط عفونت های ویروسی، ایجاد پدیده فرزند سفارشی و بهسازی نژاد، نیاز به تکرار مراحل و هزینه های گزاف داشته، چالش های اخلاقی بسیاری را همراه دارد که از آن جمله می توان به گسترش انحصارطلبی ثروتمندان، تبعیض علیه افراد ناتوان، تعرض به اتونومی و حق آزادی جنین و تعارض میان منافع فردی و عمومی اشاره کرد.
  نتیجه گیری
  این چالش ها همگی مواردی هستند که کنترل دقیق روند دستکاری ژنتیکی جنین انسان را از نظر اخلاقی و حقوقی و نیز نظارت مستمر و قانونمندکردن آن الزامی می نمایند.
  کلیدواژگان: دستکاری ژنتیک، جنین، اخلاق زیستی، بهسازی نژاد
 • مقاله پژوهشی
 • الهام فضل جو، فریبا برهانی*، عباس عباس زاده، آتنا دادگری صفحات 47-54
  زمینه و هدف
  کارکنان پرستاری علاوه بر مهارت های بالینی نیازمند توانایی استدلال اخلاقی هستند. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان استدلال اخلاقی پرستاران شاغل در چهار بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1391 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک پژوهش مقطعی است که بر روی 360 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که به روش در دسترس انتخاب شدند، صورت گرفته است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه آزمون معمای اخلاقی پرستاری (NDT، Nursing Dilemma Test) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 18 صورت گرفت.
  ملاحظات اخلاقی: در مورد اهداف پژوهش و محرمانه بودن اطلاعات به شرکت کنندگان توضیح داده شده و رضایت شفاهی آنان برای شرکت در پژوهش کسب گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره استدلال اخلاقی پرستاران (6/15±44/1) به دست آمد. بین میانگین نمره استدلال اخلاقی پرستاران با دفعات مواجهه آنان با هر یک از معماهای اخلاقی همبستگی معناداری مشاهده نشد (0/013=t و 0/050/05). میانگین نمره استدلال اخلاقی در دو جنس تفاوت معناداری نداشت (46/=t و 0/050/05).
  نتیجه گیری
  با توجه میزان توانایی استدلال اخلاقی متوسط در بین شرکت کنندگان و اهمیت برخورداری پرستاران از توانایی استدلال اخلاقی مطلوب در مواجه با دوراهی های اخلاقی و ارائه مراقبت مطلوب به بیماران، نیاز به برنامه ریزی و به کارگیری راهبردهای مناسب در این زمینه می باشد.
  کلیدواژگان: استدلال، دوراهی اخلاقی، پرستاری، بیمارستان
 • مهسا ریحانی، زهره کشاورز*، ابوعلی ودادهیر، فرید زایری صفحات 55-64
  زمینه و هدف
  اهمیت سنت، فرهنگ، اخلاق و معنویت در بارداری و زایمان به خوبی شناخته شده است. ایمنی فرهنگی عبارت از درک مفاهیم، احترام، همدلی، توانمندسازی، تقویت اعتماد به نفس، رعایت حقوق، و عزت نفس افراد می باشد. با توجه به اهمیت ایمنی فرهنگی در ارتقای سلامت مادران، مطالعه حاضر با هدف بررسی دانش، نگرش و عملکرد ماماها و پرستاران در خصوص ملاحظه ایمنی فرهنگی مادران صورت پذیرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی همبستگی، 104 نفر از ماماها و پرستاران شاغل در بیمارستان های خراسان شمالی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها شامل چک لیست محقق ساخته مشاهده عملکرد و یک پرسشنامه محقق ساخته سه قسمتی بود که قسمت اول آن شامل اطلاعات دموگرافیک، قسمت دوم بررسی دانش و قسمت سوم مربوط به نگرش ماماها و پرستاران بود. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی و آزمون پیرسون و با نرم افزار SPSS 21 و در نظرگرفتن سطح معنی داری کمتر از 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  ملاحظات اخلاقی: پس از بیان اهداف مطالعه و تاکید بر محرمانه ماندن اطلاعات، جمع آوری داده ها به صورت بی نام، رضایت شفاهی نمونه های پژوهش کسب گردید.
  یافته ها
  میانگین نمره دانش در ماماها و پرستاران 4/32 از حداکثر 10 (نامطلوب)، میانگین نمره نگرش 46/62 از 60 (نسبتا مطلوب) و میانگین نمره عملکرد 101/13 از 150(نسبتا مطلوب) بود. آزمون همبستگی ارتباط معنی داری را بین نمرات دانش، نگرش و عملکرد شرکت کنندگان نشان داد (P<0.05). بین متغیر سن، سابقه کار، وضعیت شغلی، تاهل و خاستگاه اجتماعی با نمره ملاحظه ایمنی فرهنگی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  اگرچه شرکت کنندگان در این مطالعه از عملکرد نسبتا مطلوبی در خصوص ایمنی فرهنگی برخوردار بودند، اما با توجه به رویکرد جدید سیاست های جمعیتی و تنوع فرهنگی جامعه ایران، برنامه ریزی دقیق آموزشی برای دانشجویان، ماماها، پرستاران و سایر ارائه دهندگان مراقبت سلامت در خصوص ایمنی فرهنگی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ایمنی، فرهنگ، مادر، ماما، پرستار
 • محمدرضا بسطامی، تکتم کیانیان، میلاد برجی، مهدی امیرخانی، سامان صابر* صفحات 65-72
  زمینه و هدف
  تنوع فرهنگی بیماران از جمله مسائلی است که پرستاران در محیط های بالینی با آن مواجه هستند. بنابراین شایستگی فرهنگی پرستاران برای برقراری ارتباط موثر با بیماران و ارتقای سطح سلامتی آنان امری ضروری است، لذا مطالعه حاضر با هدف ارزیابی شایستگی فرهنگی در پرستاران شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایلام در سال 1393 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر ایلام انجام گردید. 215 پرستار به روش در دسترس انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه شایستگی فرهنگی Moulder به روش خودارزیابی انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های توصیفی، تی مستقل و ضریب همبستگی اسپیرمن، تحت نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شد.
  ملاحظات اخلاقی: جهت اجرای پژوهش پس از شرح کامل اهداف پژوهش برای مشارکت کنندگان، رضایت آگاهانه جهت شرکت در پژوهش از آن ها اخذ گردید و به آنان اطمینان داده شدکه اطلاعات کاملا محرمانه است و هیچ تاثیری بر روند ارزشیابی شغلی آن ها ندارد.
  یافته ها
  55/81 درصد شرکت کنندگان زن، دارای مدرک کارشناسی (95/34 درصد) و سابقه کار 2 تا 5 سال (45/58 درصد) بودند. میانگین نمره شایستگی فرهنگی پرستاران در سطح متوسط (25/56±115/03) بود. همچنین نتایج نشان داد میانگین نمره شایستگی فرهنگی در بعد آمادگی در مراقبت فرهنگی بالاترین (13/16±50/16) و در بعد نگرش نسبت به مراقبت فرهنگی پایین ترین (2/50±12/69) سطح را داشت. همچنین تفاوت معنی داری در نمرات شایستگی فرهنگی در بین زنان و مردان وجود داشت (0/001=p) به طوری که میزان شایستگی فرهنگی در زنان بیشتر از مردان بود. ارتباط معنی داری بین شایستگی فرهنگی شرکت کنندگان و سابقه کار آنان مشاهده شد (0/040=p)، به طوری که با افزایش سابقه کار میزان شایستگی فرهنگی افزایش می یافت.
  نتیجه گیری
  میزان شایستگی فرهنگی پرستاران در این مطالعه در سطح متوسط گزارش شد. از این رو با توجه به اهمیت فرهنگ در سلامتی و روابط اجتماعی، برنامه ریزی جهت ارتقای شایستگی فرهنگی پرستاران ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، شایستگی فرهنگی، پرستاران، ایلام
 • الناز یزدان پرست*، ملیحه داودی، سید حسن قربانی، مرضیه عباسپور صفحات 73-80
  زمینه و هدف
  حریم شخصی به ویژه در سازمان های مراقبت سلامت از حقوق بنیادین بشر است که می بایست مورد احترام قرار گیرد، اما اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه در بخش های مراقبت ویژه و گروه سنی غیر سالمند بوده است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین دیدگاه سالمندان در رابطه با رعایت ابعاد مختلف حریم خصوصی آنان طی مراقبت های پرستاری بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 100 بیمار بستری در بخش های داخلی و جراحی بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فردوس، با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای شامل دو قسمت مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه حریم خصوصی در ابعاد قلمرو انسانی (12 سوال) و فضای شخصی (18 سوال) بود. اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تی، آنالیز واریانس، من ویتنی، اسپیرمن) در نرم افزار SPSS 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  ملاحظات اخلاقی: پس از توضیح درباره اهداف پژوهش، بی نامی پرسشنامه ها و محرمانگی اطلاعات، رضایت شفاهی شرکت کنندگان کسب شد. همچنین جمع آوری داده ها توسط افراد همجنس با بیماران صورت گرفت.
  یافته ها
  اکثر بیماران میزان رعایت قلمرو انسانی با میانگین امتیاز 5/73±16/95( 74 %) و نیز میزان رعایت فضای شخصی را با میانگین امتیاز 2/15±11/55 (99 %) در حد ضعیف بیان کردند. همچنین نمره حریم خصوصی کل نیز در سطح ضعیف به دست آمد (6/54±28/50). بین متغیر جنس و میزان رعایت قلمرو انسانی و حریم خصوصی کل ارتباط آماری معنی دار دیده شد.
  نتیجه گیری
  میزان رعایت حریم بیماران سالمند در ضمن ارائه مراقبت پرستاری از سطح پایینی برخوردار بود. از این رو آموزش پرستاران و مراقبین سلامت در مورد رعایت حریم بیماران سالمند و تقویت عملکرد نظارتی مدیران و مسوولان در این زمینه ضرورت دارد. همچنین رفع کمبود نیروی انسانی در راستای ارتقای کیفیت مراقبت توام با تکریم بیماران کمک کننده می باشد.
  کلیدواژگان: حریم خصوصی، سالمندی، مراقبت پرستاری
|
 • Somayeh Mohammadi, Fariba Borhani, Mostafa Roshanzadeh* Pages 7-14
  Background And Aim
  Phenomenon of moral distress in critical care environments, have different effects on the quality of care and good communication between members of caring team, especially Physician and nurses could to be effective in prevention of moral distress in nurses through creating desirable ethical atmosphere. This study aimed to determine the relationship between moral distresses with the Physician-nurses relationship in ICUs of the South Khorasan province.
  Materials And Methods
  215 nurses were recruited to the study by convenience method. Corly moral distress questionnaire and Shortell questionnaire of communication assessment between physician and nurses in ICUs were used for data collection. Data were analyzed by SPSS 16 software and using descriptive and inferential statistics.
  Ethical Considerations: Participants verbal consent was obtained and anonymously and confidentiality of the completing questionnaires was assured to them.
  Findings: The mean scores of moral distress severity, moral distress frequency and Physician-nurses relationship were 3±0/59, 3/66±0/5 and 3/2±1/1, respectively. There was significant direct correlation between mean score of communication between physician and nurses with moral distress frequency (r=-0/34, P
  Conclusion
  regarding undeniable role of good communication between physician and nurses in reducing the frequency of moral distress, it is necessary to determine the effective factors on this relationship and also provide strategies to promote desirable ethical atmosphere, in order to diminish of this phenomenon.
  Keywords: Moral Distress, Communication, Nurses, ICU
 • Naser Momeni, Mahdi Zamani, Mansour Darvishi Tafvizi * Pages 15-24
  The right of patients to make decisions about their medical care, based on informed consent rule and the principle of respect for autonomy rooted from philosophy of liberalism. Patients with capacity are responsible for decision-making, but in those lacking capacity, a surrogate decision maker is needed. This process consisted of three parts: choosing surrogate decision maker, how to make decision and its criteria, if they founded on the intellectual foundations of liberalism, will faced with the challenges, so, must be sought the its solution ways in other philosophical systems. This narrative research tries to analyze and criticize the process of surrogacy decision making based on theoretical essentials of liberalism, meanwhile descript epistemic sources of liberalism. In conclusion, although, medical ethics based on liberalism principles has been designed in a structured manner and can resolve some problems of ethical decisions in medicine, could be however faced with serious challenges.
  Keywords: Liberalism, Medical Ethics, Autonomy, Surrogate, Decision, Making
 • Shiva Rafati, Nahid Rejeh*, Ali Davati, Fatemeh Foroutani Pages 25-34
  Background And Aim
  Empathy plays an important role in the interaction between physician and patient. This study aimed to assess the empathic attitudes of medical students that studing in Medical Sciences schools of Tehran city, in 2015.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 373 medical students were selected using stratified random sampling. Data was collected using the Jefferson Scale of Empathy-the Student Version. Data was analyzed using descriptive and inferential statistics via the SPSS v.16 software. The significant level was set as pEthical Considerations: Participants verbal consent was obtained and anonymously and confidentiality of the completing questionnaires was assured to them.
  Findings: According to the empathy scale (20-140), the medical students had a mean empathy score of 82.94 (SD=±7.08), with the highest level for perspective-taking dimension (26.81±2.80). Empathy scores among students varied depending on gender, age, and marital status (p
  Conclusion
  Empathy with patients was different among medical students in various years of education. Such, the rate of empathy with patient was reduced with increasing the students’ age and educational level. Regarding to significance of empathy as a moral virtue, it is recommended planning to strengthent empathy with patients and inclusion of it in medical students’ curriculum, in order to improve the mental and spiritual health of patients.
  Keywords: Empathy, Medical Student, Jefferson Scale of Empathy
 • Faezeh Ghafoori *, Abouali Vedadhir, Shahnaz Golian Tehrani Pages 35-45
  Background And Aim
  Genetic manipulation of the embryo is a field of human knowledge, where that genetic engineering can provide an acceptable treatment for some disorders. This new technologies meanwhile, important developments in the treatment of some diseases, has been caused numerous issues in the field of bioethics; in the medical, biologic, ethical and legal aspects. Thus, this narrative review aimed to evaluate the challenges and disadvantages of the embryo genetic manipulation.
  Materials And Methods
  The present narrative study was conducted by using key words such as gene therapy or genetic manipulation or genetic engineering, and ethical and legal issues. This comprehensive search was conducted in the SID, PubMed, Scopus and Google Scholar databases and in the period 1990 to 2015. Then, 30 related articles were reviewed and analyzed.
  Ethical considerations: Honesty and integrity in the search, analysis and reporting texts were taken into consideration.
  Findings: we identified two issues under the embryo genetic manipulation: gene therapy and eugenics. This study showed that embryo genetic manipulation increased some problems such as the occurrence of viral infections, ‘eugenics’ and ‘children Order’ phenomena and also, high financial costs. These problems can causes ethical issues such as monopoly, discrimination against persons with disabilities, aggression to fetus autonomy and the conflict between private and public interests.
  Conclusion
  It is required to be Precise controlling in the genetic manipulation of embryo, especially by considering ethics and legislation.
  Keywords: Genetic Manipulation, Embryo, Bioethics, Eugenics
 • Elham Fazljoo, Fariba Borhani*, Abbas Abbaszadeh, Atena Dadgari Pages 47-54
  Background And Aim
  The nurses need to possess moral reasoning besides the clinical skills. Therefore, this study was conducted to determine the moral reasoning ability of the registered nurses in academic hospitals affiliated by Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd in 2012.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was carried out on 360 registered nurses at 4 Educational hospitals through convenient sampling. Data were collected by using Nursing Dilemma Test questionnaire. Spss software version 18 was applied to analyze the data.
  Moral Considerations: The aims of the study and confidentiality of the data were explained to the participants and their verbal consent for participation in the study were obtained.
  Findings: The mean score of the nurse's moral reasoning was (44/1±6/15). No significant relationship was found between the moral reasoning ability of the nurses and the frequency of their exposure with each of moral dilemmas (P>0.05, r=0.013). There was no significant relationship between the mean score of the moral reasoning and the participant's age and work experience (P>0.05). There is not significant relation between mean score of the participants with their sex and work place (P>0.05).
  Conclusion
  Since the nurse's moral reasoning ability in the current study was moderate, and given the importance of nurse's abilities in dealing with moral dilemmas, and also, its effect on delivering optimal care for patients, we suggest planning and putting into action proper strategies.
  Keywords: Reasoning, Moral Dilemma, Nursing, Hospital
 • Mahsa Reihani, Zohreh Keshavarz*, Abouali Vedadhir, Farid Zaeri Pages 55-64
  Background and Aim
  The importance of culture, tradition and spirituality has been well- known in pregnancy and childbirth. Cultural safety is met through actions which recognize, respect, and nurture the unique cultural identity of people, and safely meet their needs, expectations, and rights. Cultural safety empowers people and promotes self-confidence. This study aimed to investigate knowledge, attitude and practice of the nurses and midwives, about the mothers’ cultural safety.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 104 midwives and nurses working in hospitals of North Khorasan province were studied. A researcher-made check list and a three-part questionnaire including: Demographic information, knowledge and attitude were used to data gathering. Data was analyzed using SPSS ver.21 software in significance level Ethical Considerations: After presenting the objectives of the study and emphasize on privacy and confidentiality of data to participants, informed consent was obtained.
  Findings: The mean score of the participants knowledge, attitude and practice were 4/32 from maximum 10 (inappropriate), 46/62 from maximum 60 (relatively appropriate) and 101/13 out of 150 (relatively appropriate), respectively. Correlation test results revealed significant relationship between knowledge, attitude and practice of the participants (P0.05).
  Conclusion
  Although, the practice of participants for observance of the cultural safety was Favorable, regarding to new national approach of the population policy, and cultural diversity of Iran society, educational planning for students, midwives and nurses, and other health care providers about mothers’ cultural safety is suggested.
  Keywords: Safety, Culture, Mother, Midwife, Nurse
 • Mohammad Reza Bastami, Toktam Kianian, Milad Borji, Mehdi Amirkhani, Saman Saber* Pages 65-72
  Background And Aim
  Cultural diversity among patients is of the issues affecting nurses in clinical settings. Therefore, the cultural competence of nurses is essential to communicate effectively with patients and improve their health. This study was designed to evaluate the cultural competence among nurses employed in the hospitals affiliated with Ilam University of Medical Sciences, Iran, in 2014.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on nurses working in hospitals of Ilam University of Medical Sciences, in which 215 nurses selected by convenience sampling. Data were collected using Moulder's cultural competence questionnaire by self-assessment method, and then analyzed using descriptive tests, t-test and Spearman correlation coefficient via the SPSS 18 software.
  Moral Considerations: Informed consent was obtained from the participants for attending and conducting research, after complete description of the research objectives and assuring that the information is completely confidential and has no effect on their professional evaluation process.
  Findings: 55.81% of female participants had a bachelor's degree (95.34%) with 2 to 5 years of work experience (45.58%). Average score of cultural competence of nurses was at a moderate level (115.03±25.56). The results also showed the highest average score of cultural competence in terms of preparation for cultural care (50.16±13.16) and the lowest average for attitudes towards cultural care (12.69±2.50). In addition, there was significant difference in the scores of cultural competence between females and males (P=0.001), so that the level of cultural competence was higher in females compared with males. A significant correlation was found between cultural competence and years of work experience (P=0.040), so that the level of cultural competence improved with increasing work experience.
  Conclusion
  The cultural competence of nurses in this study was reported at the moderate level. Thus, according to the importance of culture in health and social relations, planning toward promotion of cultural competence among nurses is essential.
  Keywords: Culture, Cultural Competence, Nurses, Ilam
 • Ellnaz Yazdanparast*, Seyed Hasan Ghorbani, Marzeye Abbaspoor Pages 73-80
  Background And Aim
  Privacy is one of the fundamental rights of human being that should be respected, particularly in health care organizations. However, most studies in this area have been in intensive care units and non-older age group. The aim of this study was to determine elderly patient’s views about the observance of the different aspects of their privacy during nursing care.
  Materials And Methods
  this descriptive-analytic study was done on 100 patients (by using Cochran) in the medical and surgical wards of the hospitals affiliated in Birjand University of Medical Sciences-Ferdows that were selected conveniently. Data were collected by a questionnaire consisted of two parts: demographic characteristics and privacy in the realm of human (12 questions) and personal space (18 questions). Data was analyzed by using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (t-test, ANOVA, Mann-Whitney, Spearman tests) through SPSS version 18.
  Ethical considerations: informed consent was obtained, after explaining about study aim, anonymously and confidentiality of the information, verbal consent of the participants was obtained. Data collection was done by persons with similar sex.
  Findings: The most of participants reported weak rate of the observance of human area with a mean score of 16/95±5/73 (74%) and also, personal space with a mean score 11/55±2/15 (99%). The mean of the total score of the patient privacy was low (28/50±6/54). There was no significant relation between patient sex with the rate of the observance of human area and total score of the patient privacy.
  Conclusion
  the elderly patients’ privacy was being observed at low level. Therefore, it is necessary to educate nurses and health providers about observance of the elderly patients’ privacy and enhance of the supervisory practice of the managers in related area. Elimination of Shortage of human resources in order to improve the quality of care with respect of patients also is helpful.
  Keywords: Privacy, Elderly, Nursing Care