فهرست مطالب

طب جنوب - سال نوزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1395)
 • سال نوزدهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/16
 • تعداد عناوین: 13
|
 • زیور صالحی *، فاطمه حسینی، فرزام عجمیان، حمید سعیدی ساعدی صفحات 334-341
  زمینه
  استرس اکسیداتیو شرایطی است که در آن تعادل بین گونه های اکسیژن فعال (ROS) و آنتی اکسیدان ها مختل می شود. گلوتاتیون پراکسیداز 1 (GPX-1)، به عنوان یک آنزیم آنتی اکسیدان ROS را طی یک فرایند متوالی از میان می برد. یکی از پلی مورفیسم های عملکردی ژن GPX1، پلی مورفیسم Pro198Leu می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی ارتباط پلی مورفیسم Pro198Leu ژن
  GPX-1 با سرطان کولورکتال می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد - شاهدی، 130 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال و 170 فرد سالم با یکدیگر مقایسه شدند. DNA ژنومی از لوکوسیت های خون محیطی استخراج شد. تعیین ژنوتیپ DNA در پلی مورفیسم GPX-1 Pro198Leu توسط تکنیک RFLP-PCR انجام گرفت. بررسی های آماری با استفاده از آزمون مربع کای (2χ) صورت پذیرفت.
  یافته ها
  فراوانی های ژنوتیپی GPX1 در گروه کنترل شامل 64 درصد ژنوتیپ CC، 24 درصد ژنوتیپ CT، 12 درصد ژنوتیپ TT و در افراد بیمار شامل 60 درصد ژنوتیپ CC، 30 درصد ژنوتیپ CT، 12 درصد ژنوتیپ TT بود. فراوانی آلل C در گروه بیمار و کنترل به ترتیب شامل 75/0 و 76/0 و فراوانی آلل T به ترتیب شامل 25/0 و 24/0 بود. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معنی داری در توزیع ژنوتیپی و آللی GPX-1 بین گروه کنترل و بیمار وجود نداشت (2/0=P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که پلی مورفیسم Pro198Leu ژن GPX1 به عنوان فاکتور خطر برای سرطان کولورکتال مطرح نمی باشد. گرچه جهت اثبات این نتایج، مطالعات در جمعیت های بزرگ تر لازم است صورت گیرد.
  کلیدواژگان: سرطان کولورکتال، GPX، 1، ROS، پلی مورفیسم ژنی
 • سعید عابدیان کناری، عطیه رفعت منش *، یونس آفتابی، مجتبی نجفی صفحات 342-350
  زمینه
  آسم آلرژیک یک بیماری مزمن ریوی همراه با افزایش پاسخ و التهاب مجاری تنفسی است. سنجش تغییرات سایتوکاین ها در اثر این بیماری می تواند در یافتن مسیر کنترل و یا درمان آسم آلرژیک موثر باشد. در این مطالعه تغییرسطحIL-4 و IFN-γ در بیماران مبتلا به آسم آلرژیک بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد– شاهدی 26 بیمار مبتلا به آسم آلرژیک و 26 فرد سالم به عنوان گروه کنترل که با گروه بیمار از لحاظ سن و جنس همسان سازی شده اند مورد مطالعه قرار گرفتند، پس از خونگیری، سلول های تک هسته ای خون محیطی جدا گردید و به مدت 72 ساعت در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد حاوی 5 درصد CO2 کشت داده شدند. مایع رویی کشت سلولی (سوپرناتانت) جمع آوری شده و سطوح سایتوکاین های IL-4 و IFN-γ با استفاده از روش الایزا مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد سطح IFN-γ در مایع رویی کشت سلولی بیماران در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافته است (05/0>P). با این حال سطح IL-4و نیز نسبت IL-4/IFN-γدر مایع رویی کشت سلولی بیماران در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری افزایش نشان می دهد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد تغییر سطوح IFN-γ و IL-4 نقش مهمی در پاسخ ایمنی علیه آسم آلرژیک ایفا می کند. ارزیابی سطح IFN-γ و IL-4می تواند در مطالعه پاسخ ایمنی و تظاهرات بالینی آسم آلرژیک مفید بوده و احتمالا کنترل تعادل آنها به عنوان چشم انداز نوینی در درمان این بیماری مطرح خواهد شد.
  کلیدواژگان: آسم آلرژیک، سایتوکاین، IFN، ?، IL، 4
 • امیرپویان افضلی، محمد ارجمندزادگان، اعظم احمدی *، سیدحسین حسینی، منیژه کهبازی، مجتبی توشه صفحات 351-360
  زمینه
  طی سال های اخیر، بروز و گسترش مقاومت داروئی در مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، باکتری مولد سل، این بیماری را در اولویت های سازمان بهداشت جهانی هم ردیف بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت قرار داده است. بررسی دقیق ژنوتیپ سویه های کلینیکی مقاوم و حساس برای غلبه بر مقاومت دارویی ایجاد شده ضرورت دارد. از میان سیستم های متعدد ترمیم تنها تعداد محدودی ژن کد کننده آنزیم های ترمیم DNAدر مایکوباکتریوم توبرکلوزیس وجود دارد. این ژنها عموما حفاظت شده اند و هر گونه تغییر در آنها احتمالا باعث افزایش رخداد موتاسیون به دلیل عدم امکان تصحیح موتاسیون های خود به خودی در سویه های حساس این باکتری می شوند. ژن های mut آنزیم های ترمیم کننده DNA را کد می کنند. در این مطالعه موتاسیون در این ژن ها و تاثیر این موتاسیون در ایجاد مقاومت داروئی توبرکلوزیس بررسی شد.
  موادوروش ها
  در این تحقیق از 29 نمونه کلینیکی موجود، 8 سویه حساس و 21 سویه مقاوم انتخاب و پس از سفارش پرایمرهای مناسب و انجام واکنش تکثیر دو نوع آمپلیکون شامل قطعاتی از ژن های mut T2 و mut T4 تولید و به منظور توالی یابی ارسال شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از واکنش زنجیره ای پرایمر نشان دهنده انتخاب مناسب پرایمرهای مورد بررسی بود. نتایج توالی یابی نشان داد در مجموع 73 درصد سویه های مقاومی که برای بررسی ژن mut T4 انتخاب شده بودند، فاقد جهش در کدون 48 ژن mut T4 و 70 درصد از سویه های مقاوم نیز فاقد موتاسیون GGA>>>CGA در محل کدون 58 از ژن mut T2 بودند.
  نتیجه گیری
  یکی از راهکارهای غلبه بر مقاومت دارویی سل بررسی دقیق ژنوتیپ سویه های بالینی مقاوم و حساس است. نتایج این مطالعه با بررسی تغییر در توالی ژن های mut T2 و mut T4 انجام گرفت. موتاسیون در mut T2 همیشه مرتبط با موتاسیون درmut T4 است به این صورت که اولین موتاسیون ممکن است در mut T4 و پس از آن موتاسیون دوم در mut T2رخ می دهد. اهمیت این امر با بررسی پروتئین های کد شده توسط این دو ژن و حالت قرارگیری mut t4 نسبت به mut T2 در ساختار فضایی کمپلکس پروتئینی MUTHLS مشخص می گردد. نتایج مقایسه بررسی مقاومت دارویی و وجود موتاسیون در hot-spotهای ژن های mut T2 و mut T4 حاکی از کانزرو بودن ژن های مورد مطالعه در سویه های مقاوم است. هرچند در سویه های حساس این ارتباط بی معنا است.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، mut T2، PCR، تعیین توالی
 • سهند جرفی *، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد، مهدی احمدی، افشین تکدستان، محمد حسن بازافکن، سیده مریم موسوی، سمانه میرعالی صفحات 361-371
  زمینه
  PAHs محصول احتراق ناقص سوخت های فسیلی بوده و به دلیل ماهیت نشر، آلاینده خاک و سواحل به شمار می روند. این ترکیبات در زمره آلاینده های دارای اولویت، سرطان زا و جهش زای قطعی به شمار می روند. دشواری اصلی پاکسازی مناطق آلوده به PAHs، ماهیت به شدت آبگریز این آلاینده ها و جذب شدید آنها به بافت خاک می باشد. هدف اصلی این پژوهش تعیین بازده حذف فنانترن از خاک و سواحل آلوده با استفاده بیوسورفکتانت تولید شده از گونه باکتریایی جداسازی شده از خلیج فارس بود.
  مواد و روش ها
  با غربالگری اولیه، یک گونه باسیلوس sp با قابلیت تولید سورفکتین در آزمایشگاه جداسازی و خالص سازی گردید. یک کنسرسیوم باکتریایی مخلوط متشکل از سه گونه باکتریایی با قابلیت متابولیسم فنانترن از سواحل آلوده خارک جداسازی و به عنوان بذر میکروبی استفاده شد. نمونه های خاک های دارای آلودکی مصنوعی با غلظت اولیه میلی گرم بر کیلوگرم 100 و دارای آلودگی طبیعی طی 9 هفته متوالی مورد اصلاح زیستی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بازده حذف فنانترن در نمونه های حاوی بیوسورفکتانت و دارای آلودگی مصنوعی و طبیعی به ترتیب 82 درصد و 39 درصد بود. بازده حذف در نمونه های دارای آلودگی مصنوعی و فاقد بیوسورفکتانت 11 درصد بود.
  نتیجه گیری
  فرایند اصلاح زیستی با استفاده از بیوسورفکتانت های میکروبی گزینه ای کارامد، دوست دار محیط زیست و عملیاتی برای اصلاح سواحل و خاک های آلوده به هیدروکربن های نفتی به شمار می رود.
  کلیدواژگان: آلودگی سواحل، PAHs، بیوسورفکتانت، اصلاح زیستی
 • مهسا نوروززاده، فهیمه رمضانی تهرانی *، آزیتا زاده وکیلی، عباس پیریایی، اصغر قاسمی، فریدون عزیزی صفحات 372-384
  •: عوامل محیطی و اختلالات هورمونی در طول زندگی پیش از تولد، می توانند تکامل و تمایز سیستم تولید مثلی جنین را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت اسپرم و بافت بیضه، در موش های صحرایی بالغی بود که در طول زندگی پیش از تولدشان در معرض تستوسترون خارجی قرار گرفته بودند.
  مواد و روش ها
  موش های صحرایی باردار به دو گروه تقسیم شدند، آزمایشی و کنترل. در گروه آزمایشی، به موش های صحرایی باردار در طول روزهای 19-16 بارداری به طور روزانه 3 میلی گرم تستوسترون خارجی به صورت زیر جلدی تزریق شد، و کنترل ها حلال دریافت کردند. سیستم تولید مثلی در زاده های نر این حیوانات، بعد از بلوغ بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار SPSS ویرایش 15 انجام شد. توزیع بین گروه ها با آزمون Mann-Whitney مقایسه می شوند.
  یافته ها
  در زاده های گروه آزمایشی، حرکت و تعداد اسپرم به طور معنی داری کاهش پیدا کردند (05/0P<). ناهنجاری در شکل ظاهری اسپرم در دو گروه مشاهده نشد. تعداد سلول های سرتولی، نسبت های سلول های اسپرماتوسیت و اسپرماتید گرد در زاده های گروه آزمایشی به طور معنی داری کاهش پیدا کردند (05/0P<). اختلاف معنی داری در قطر لوله های اسپرم بر بین دو گروه مشاهده نشد. سطوح تستوسترون سرم در زاده ها از گروه آزمایشی به طور معنی داری کاهش پیدا کرد (05/0>P).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که در معرض گذاری پیش از تولد با تستوسترون منجر به کاهش کیفیت اسپرم و تغییرات در بافت بیضه در موش های صحرایی نر، بعد از سن بلوغ می شود.
  کلیدواژگان: زندگی پیش از تولد، تستوسترون، کیفیت اسپرم، بیضه، موش صحرایی
 • سپیده قلی زاده، عباس مقیم بیگی *، جلال پورالعجل، محمدعلی خواجه ئیان، فاطمه بهرامیان صفحات 385-397
  زمینه
  چاقی و پرفشاری خون از مهم ترین بیماری های غیرواگیرند که در مطالعات بسیاری به بررسی شیوع و عوامل خطر آ نها در هر منطقه جغرافیایی به صورت تک متغیره انجام شده است. بررسی عوامل موثر بر پیامد توام چاقی و پرفشاری خون از اهمیت زیادی می تواند برخوردار باشد که در این مطالعه به آن پرداخته می شود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 1000 نفر از افراد 70-20 ساله ساکن استان بوشهر انجام و فشارخون افراد در سه نوبت اندازه گیری شدکه میانگین آنها به عنوان یکی از متغیرهای پاسخ در نظر گرفته شده است. فشارخون سیستولیک 140≤ (و-یا) فشارخون دیاستولیک 90≤ پرفشاری خون و به شاخص توده بدنی ≤25 چاقی گفته می شود. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک چند متغیره چندسطحی در نرم افزار MlwiN تحلیل شد.
  یافته ها
  ضریب همبستگی درون گروهی در سطح خوشه ها برای پرفشاری خون برابر با 33 درصد و برای چاقی 37 درصد به دست آمد، لذا مدل دو سطحی به داده ها برازش شد. شیوع چاقی 6/43 درصد (5/46-6/40CI:95/0 درصد) و پرفشاری خون 4/29 درصد
  (1/32-6/26 CI: 95/0 درصد) حاصل شد. متغیرهای سن، جنس، استعمال سیگار، هیپرلیپیدمی، دیابت، مصرف میوه و سبزی و فعالیت بدنی بر پرفشاری خون (05/0≥p) و متغیرهای سن، جنس، هیپرلیپیدمی، دیابت، مصرف میوه و سبزی، فعالیت بدنی و محل سکونت بر چاقی موثرند (05/0≥p).
  نتیجه گیری
  مدل های چندسطحی با لحاظ نمودن پراکندگی سطوح برآوردهای دقیق تری ارائه می دهند. با توجه به اینکه چاقی و پرفشاری خون از عوامل خطر اصلی بیماری های قلبی- عروقی می باشد، با دانستن گروه های پرخطر می توان برنامه ریزی دقیقی جهت پیشگیری از بیماری های غیرواگیر و ارتقای سلامت جامعه به عمل آورد.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، چاقی، چندسطحی، چندمتغیره، عوامل خطر
 • کامران میرزایی، ثریا زحمتکش *، میترا امینی صفحات 398-410
  زمینه
  پزشکی مبتنی بر شواهد (EBM) عبارت است از توانایی و مهارت پزشکان در بکارگیری و ادغام بهترین شواهد بالینی روز متناسب با شرایط ویژه بیمار، که این شواهد از پژوهش های بالینی تکرارپذیر و بدون سوگرایی به دست آمده باشد. در سال های اخیر، جهت ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت مراقبت های بالینی ارائه شده جهت بیماران، تجربه بالینی پزشکان با شواهد پژوهشی حاصل از موارد بالینی مشابه ترکیب شده است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اجرای دوره کوتاه مدت آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد بر آگاهی و توانایی بکارگیری دانشجویان دوره های بالینی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه فوق یک مطالعه شبه تجربی شاهددار به صورت قبل و بعد از آموزش بود که بر روی دو گروه از دانشجویان پزشکی دوره های بالینی (دانشجویان اینترن شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 92- 1391) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام شد. انتخاب دانشجویان به روش سرشماری (کل شماری) انجام شد. در ابتدا دوره، در گروه مداخله، پس از ارائه شرحی از اهداف اجرایی فرآیند، دانشجویان 5 مرحله استاندارد اجرای پزشکی مبتنی بر شواهد شامل پرسش، جستجو، ارزیابی نقادانه شواهد، بکارگیری و ارزشیابی را به ترتیب،طی 4 جلسه چهار ساعته آموزش دیده و سپس با راهنمایی استاد به اجرا درآوردند. سپس سطح آگاهی و توانایی دانشجویان دو گروه مداخله (26 نفر) و گروه شاهد (23 نفر) در رابطه با بکارگیری پزشکی مبتنی بر شواهد با استفاده از پرسشنامه روا و پایا، پیش آزمون و پس آزمون (در گروه مداخله به فاصله سه ماه از دوره آموزشی) مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه بیانگر افزایش سطح آشنایی دانشجویان با اصطلاحات کاربردی و منابع در پزشکی مبتنی بر شواهد بود (000/0P=). همچنین در این مطالعه، سطح آگاهی دانشجویان از روند اجرای پزشکی مبتنی بر شواهد و نیز توانایی آنان در اجرا و کاربرد پزشکی مبتنی بر شواهد پس از اجرای مداخله افزایش نشان داد. (به ترتیب 000/0p= و 000/0p=).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد نیاز به آموزش دانشجویان پزشکی در مقطع بالینی در خصوص مفاهیم و واژه های اپیدمیولوژی رایج در بحث پزشکی مبتنی بر شواهد به منظور افزایش توانایی آنان در تحلیل نقادانه مقالات مورد مطالعه آنان با هدف افزایش توانایی آنان در اتخاذ تصمیمات بالینی مناسب و صحیح به خصوص به صورت عملی و به شکل آموزش کارگاهی و عملی وجود دارد.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، پزشکی مبتنی بر شواهد، آموزش بالینی، دانشجو
 • یوسف دهقانی * صفحات 411-424
  زمینه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق سوء مصرف کنندگان مرد شهر بوشهر انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که یک کار شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود، نمونه مورد مطالعه به روش نمونه گیری خوشه ای و از مردان مراجعه کننده به کلینک های ترک اعتیاد بوشهر انتخاب شد که از میان آنها تعداد 30 نفر به طور تصادفی، به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزارهای اندازه گیری، پرسشنامه سازگاری زناشویی- فرم کوتاه، پرسشنامه رضایت زناشویی و مقیاس تنظیم خلق گرانسفکی بود که توسط شرکت کنندگان در مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل گردیدند. گروه آزمایش 8 جلسه تحت درمان مبتنی بر کیفیت زندگی به شیوه گروهی قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکرد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پس از اعمال مداخله میان گروه آزمایش و کنترل از لحاظ متغیر سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق تفاوت معنی داری وجود دارد (001/0P<). میزان سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق در گروه آزمایش در پس آزمون به طور معنی داری بیش از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر کیفیت زندگی که از ترکیب روان شناسی مثبت نگر و با رویکرد شناختی- رفتاری شکل گرفته، می تواند سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی و تنظیم خلق افراد سوء مصرف کنندگان را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر کیفیت زندگی، سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی، تنظیم خلق، سوء مصرف کنندگان مرد
 • شکوفه پیردومویی، مسعود مصلحی *، احمد شانئی صفحات 425-434
  زمینه
  اسکن کلیه یکی از روش های تشخیصی در مرکز پزشکی هسته ای برای تشخیص بیماری های کلیوی است، با تمام مزایای تصاویر پزشکی هسته ای بدون شک کار با مواد پرتوزا مشکلات متعددی را به همراه خواهد داشت، به همین علت اندازه گیری دز جذبی هر روش برای ارزیابی خطر و سود آن مفید است. هدف ما از انجام این مطالعه محاسبه دز جذبی ارگان کلیه ها، کبد، طحال و مثانه در سنتی گرافی کلیه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به هر یک از بیماران مقدار mCi 10 رادیو داروی 99mTc-EC تزریق شد. تصویربرداری از بیماران توسط دوربین گاما، در مدت زمان های 2، 30، 60، 180 دقیقه بعد از تزریق به دست آمد، در هر یک از زمان ها با رسم ROI روی هر یک از ارگان ها و سپس با روش تلقیق نماها مقدار اکتیویته به دست آمد. در نهایت توسط روش MIRD مقدار دز جذبی محاسبه شد.
  یافته ها
  دز جذبی به ازای اکتیویته تجویزی برای ارگان های کلیه ها، کبد، طحال و مثانه به ترتیب 66/0±13، 24/0±1/2، 38/0±2/2، 3/3±43/335 میلی راد بر میلی کوری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مثانه ماکزیمم دز جذبی و کبد مینیمم دز جذبی را دریافت کردند. همچنین، نتایج به دست آمده در این مطالعه تطابق خوبی را با گزارش ICRP no.106 نشان دادند.
  کلیدواژگان: دز جزبی، روش تلفیق نماها، MIRD، سنتی گرافی، ارگان
 • الهام عربی، شایسته صالحی *، سعید نجف پور بوشهری صفحات 435-445
  زمینه
  بارداری یکی از دوره های حیاتی در طول زندگی یک زن محسوب می شود. بارداری زمان مناسبی برای آموزش تغذیه است. مادران باردار توجه خاصی به جنبه های مختلف بر سلامت خود و جنین دارند و در رابطه با میزان و نوع مواد غذایی مصرفی خود دقت می کنند. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی بر اساس مدل بزنف بر عملکرد تغذیه ای زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشتی معراج بوشهر در سال 1392 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت نیمه تجربی در دو گروه شاهد و آزمون انجام شد. قبل از مداخله آموزشی در هر دو گروه پرسشنامه بسامد غذایی تکمیل گردیده، سپس مداخله آموزشی برای گروه آزمون در قالب چهار جلسه آموزشی (سه جلسه ویژه زنان باردار و یک جلسه ویژه همسران آنها) برگزار شد و همچنین پمفلت آموزشی در زمینه تغذیه صحیح در دوران بارداری به آنها داده شد. سپس اطلاعات از طریق نرم افزارSPSS ویرایش 18 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 55 درصد از زنان سطح تحصیلات تا دیپلم داشتند، اکثر آنها خانه دار بودند (65 درصد) و درآمد بیشتر آنها (5/47 درصد ) بیش از یک میلیون تومان بود. همچنین نتایج نشان داد که بین عملکرد تغذیه ای آزمودنی ها در گروه غذایی نان و غلات (11/27=F و 0001/0=p)، گروه گوشت و مواد پروتئینی (647/7=F و 009/0=p)، گروه میوه جات (9/20=F و 0001/0=p)، گروه سبزیجات (236/6=F و 018/0=p) و گروه محصولات لبنی (66/3=F و 048/0=p) با گروه شاهد تفاوت معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  طراحی و بکارگیری مدل بزنف در تغذیه دوران بارداری می تواند موثر باشد. این مدل می تواند با ساختاری مناسب و هماهنگ در بهبود عملکرد تغذیه های مادران باردار موثر باشد. طراحی برنامه های مداخله ای و آموزشی با استفاده از این مدل، ارزان، کاربردی و قابل اجرا می باشد و چارچوبی سازمان یافته را در اختیار افراد قرار می دهد.
  کلیدواژگان: بارداری، تغذیه، مدل بزنف، آموزش
 • سیدیونس محمدی، سعید ایمانی *، فاطمه صادقی پویا صفحات 446-456
  زمینه
  پدیده اعتیاد به عنوان یکی از معضلات اجتماعی، در جامعه، به ویژه در بین جوانان از شیوع بالایی برخوردار است. مطالعه و شناخت علمی مولفه های ذهنی و روانی افراد معتاد برای کمک به سازگاری و کاهش آسیب های روانشناختی در آنان اهمیت فراوانی دارد. بر همین اساس در پژوهش حاضر به مقایسه مولفه های ذهن آگاهی در معتادان به مواد محرک و افیونی پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 60 نفر (30 نفر سوء مصرف کننده مواد افیونی و 30 نفر سوء مصرف کننده مواد محرک) با استفاده از پرسشنامه ی 5 عاملی ذهن آگاهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA)، تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که معتادان به مواد محرک و افیونی در مولفه های ذهن آگاهی با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این بود که نمرات مصرف کنندگان به مواد افیونی نسبت به مصرف کنندگان مواد محرک از نظر عامل های ذهن آگاهی بالاتر بود. نتایج همچنین مولفه های ذهن آگاهی به عنوان متغیری تعیین کننده در آسیب شناسی معتادان به مواد محرک و افیونی مور تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، مواد محرک، مواد افیونی، افسردگی، اضطراب و استرس
 • اکرم نجفی *، ایرج نبی پور صفحات 457-481
  زمینه
  دینوفلاژله ها از عوامل اصلی شکوفایی جلبکی مضر می باشند. مطالعات مختلف نشان داده اند که بسیاری از گونه های دینوفلاژله ها، توانایی تولید انواع مختلفی از سموم طبیعی را دارا می باشند. از مهم ترین این سموم می توان به نوروتوکسین هایی مانند ساکسی توکسین، بروتوکسین، یسوتوکسین و غیره اشاره نمود. در این مطالعه مروری، مهم ترین سموم تولید شده توسط گونه های مختلف دینوفلاژله های دریایی، منشا، ساختار و مکانیسم اثر آنها مورد بررسی قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، مقالات نمایه شده در Pubmed، Science Direct،Google Scholar و Scirus مورد بررسی قرار گرفتند. واژگان مورد جستجو شامل دینوفلاژله، توکسین های دریایی، نوروتوکسین، مکانیسم فعالیت و ساختار بودند. در مجموع از میان 95 مقاله و گزارش، با حذف موارد مشابه، در نهایت تعداد 68 مقاله ارزیابی گردید.
  یافته ها
  توکسین های دینوفلاژله ها معمولا ترکیبات اتری چندحلقه ای یا پلی کتایدی هستند که مکانیسم های عمل متفاوتی شامل تغییر در کانال و یا پمپ های یونی غشا سلولی، اثر بر عملکرد طبیعی بافت های عصبی، مهار سرین/ ترئونین فسفوپروئتین فسفاتازها، اختلال در مکانیسم کنترل سلولی و تغییر در اسکلت سلولی را دارا می باشند. از طرف دیگر، مکانیسم های دقیق برخی از توکسین ها نیز هنوز شناخته نشده اند.
  نتیجه گیری
  شواهد به دست آمده از مطالعات پیشین نشان می دهد که آگاهی از ساختار شیمیایی و مکانیسم عمل این توکسین ها می تواند ابزار مفیدی در طراحی داروهای جدید، درمان بیماری ها و نیز مبارزه با مسمومیت های دریایی باشد.
  کلیدواژگان: دینوفلاژله، توکسین های دریایی، مسمومیت های دریایی، توکسینولوژی دریایی
 • اکرم نجفی *، ایرج نبی پور صفحات 482-510
  زمینه
  توکسین های میکروبی، ترکیبات سمی هستند که با هدف ایجاد بیماری و یا در پاسخ به سیستم ایمنی میزبان به منظور بقا، تولید می گردند. شواهد زیادی مبنی بر منشاء باکتریایی توکسین های شناخته شده دریایی مانند تترودوتوکسین، پالی توکسین، نئوسوروگاتوکسین و غیره وجود دارد. در این مطالعه مروری، مهم ترین سموم دریایی تولید شده توسط گونه های مختلف باکتری های دریایی، منشا، ساختار و مکانیسم اثر آنها بررسی شدند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقالات نمایه شده در Pubmed، Science Direct،Google Scholar و Scirus مورد بررسی قرار گرفتند. واژگان مورد جستجو شامل باکتری، توکسین های دریایی، مکانیسم فعالیت و ساختار بودند. در مجموع از میان 120 مقاله و گزارش، با حذف موارد مشابه، در نهایت تعداد 103 مقاله ارزیابی گردید.
  یافته ها
  بیشتر توکسین های باکتریایی دریایی در یکی از گروه های نوروتوکسین ها، هپاتوتوکسین ها و سیتوتوکسین ها قرار می گیرند. این توکسین ها با انسداد کانال های سدیمی در سلول های عصبی، عمل به صورت آگونیست گیرنده های استیل کولین، مهار پمپ های غشایی، مهار فعالیت آنزیمی پروتئین فسفاتازهای نوع 1 و 2A و مهار سنتز پروتئین نقش عملکردی خود را ایفا می نمایند.
  نتیجه گیری
  شواهد به دست آمده از مطالعات پیشین نشان می دهد که آگاهی از ساختار شیمیایی و مکانیسم عمل این توکسین ها می تواند ابزار مفیدی در طراحی داروهای جدید، درمان بیماری ها و نیز مبارزه با بیماری زایی آنها باشد.
  کلیدواژگان: باکتری های دریایی، توکسین های دریایی، مسمومیت های دریایی، توکسینولوژی دریایی
|
 • Zivar Salehi *, Fatemeh Hosseini, Farzam Ajamian, Hamid Saeidi Saedi Pages 334-341
  Background
  Oxidative stress is a condition in which the balance is disrupted between reactive oxygen species (ROS) and antioxidant. Glutathione peroxidase 1(GPX-1), as one of the antioxidant enzyme remove the ROS in a continuous process. One of the functional polymorphism of GPX1 gene is Pro198Leu polymorphism. The aim of this study was to study the association between GPX-1 Pro198Leu polymorphism with the risk of colorectal cancer.
  Materials and Methods
  in this case-control study, 130 patients with colorectal cancer were compared with 170 healthy subjects. Genomic DNA was extracted from peripheral blood leukocytes. Determination of DNA genotyping in GPX-1 Pro198Leu polymorphism were performed by the polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP). The χ2-test was used for statistical analyses.
  Results
  The GPX1 genotype frequencies were 64% for CC, 24% for CT and 12% for TT in control group, and 60% for CC, 30% for CT and 12% for TT among the patients. The C allele frequency in cases and controls including 0.75 and 0.76 and T allele frequency was including 0.25 and 0.24. Based on these data, there was no significant differences in the GPX1 Pro198Leu genotypes and allele frequencies between cases and controls (P=0.2).
  Conclusion
  The result of this study suggested that GPX-1 Pro198Leu polymorphism could not be a risk factor for colorectal cancer. However, studies in larger populations are needed in order to confirm the results.
  Keywords: Colorectal cancer, GPX, 1, ROS, gene polymorphism
 • Saeed Abedian Kenari, Atieh Rafat Manesh *, Younis Aftabi, Mojtaba Najafi Pages 342-350
  Background
  Allergic asthma is a chronic pulmonary disease with increasing of response and airways Inflammation. Measurement of cytokine changes caused by this disease can be effective to find control track or treatment of allergic asthma. In this study, we have investigated changes in IL-4 and IFN-γ in patients with allergic asthma.
  Materials and Methods
  In this case-control study, 26 patients with allergic asthma and 26 healthy subject as control group were studied and they have been matched in terms of age and sex. After bloodletting, peripheral blood mononuclear cells were isolated and they were cultured and incubated at 37 ºC containing 5% CO2 for 72 hour. Supernatant collected and IFN-γ and IL-4 levels were measured by utilizing ELISA method.
  Results
  this study showed that IFN-γ level significantly have decreased in cell culture supernatant of patients in comparison with control group. (p
  Conclusion
  According to results of this study, it seems that changing in IFN-γ and IL-4 levels have an important role in immune response against allergic asthma. Assessing IFN-γ and IL-4 levels can be useful in study of immune response and clinical demonstration of allergic asthma, and it probably will be raised their balance control as a new perspective in the treatment of this disease.
  Keywords: allergic asthma, Cytokines, IFN, ? IL, 4
 • Amirpoyan Afzali, Mohammad Arjomndzadegan, Azam Ahmadi *, Sayead Hossein Hosseini, Manijeh Kahbazi, Mojtaba Tousheh Pages 351-360
  Background
  during recent years, the incidence and spread of drug resistance in Mycobacterium tuberculosis, the bacterium causing tuberculosis, has set this disease in World Health Organizationpriorities alignment of diseases like AIDS and hepatitis. Study of close examination of resistant and susceptible clinical strains genotypes is necessary to overcome drug resistance. Among the numerous repair systems, only there are limited number of encoding genes of DNA repair enzymes in Mycobacterium tuberculosis. Commonly these genes have been conserved and any changes among them likely increasethe mutation occurance due to the impossibility of correctionof spontaneous mutations insensitive strains of this bacteria.mut genes encodeDNA repairable enzymes.This study investigated the mutations in these genes and the effect of these mutations on tuberculosis drug resistance.
  Materials and Methods
  In this study,of 29 available specimens,we were selected 8 susceptible strains and 21 resistantstrains andafter ordering appropriate primers and performing the proliferation reaction two types of amplicons produced which includingfragments of genes mut T2 and mut T4 and they were sent inorder to sequencing.
  Results
  The results of chain reactionprimer represents an appropriate choice of primerswhich were investigated. Sequencing results showed that overall 73% of resistant strains that had been selected for study of mutT4gene, have no mutations in codons 48of mutT4 gene, and 70% of resistant strains have no GGA >>> CGA mutation at codon 58 of mutT2 gene.
  Conclusion
  One of the strategies to overcome tuberculosis drug resistance is a close examination of genotypes of resistant and susceptible clinical strains. Results of this study was performedby examining changes in mut T2 and mut T4 gene sequence. The mutation in mut T2 always associated with mutation in mut T4, in this way, the first mutation may occurs in mut T4and after that, the second mutationmay occurs in mut T2. Importance of this is determined by study of encoded proteins by these two genes and position of mut t4thanmut T2 in the MUT HLS spatial structure of protein complex. Results of comparison of drug resistance and occurrence of mutations in hot-spots of mut T2 and mut T4 genes illustrated that these genes are conserved in resistant strains. However, there is no significant relation in susceptible strains.
  Keywords: Mycobacterium tuberculosis, mut T2, PCR, sequencing
 • Sahand Jorfi *, Neamatollah Jafarzadeh Haghighifard, Mehdi Ahmadi, Afshin Takdastan, Mohammadhassan Bazafkan, Seyadeh Maryam Mousavi, Samaneh Mirali Pages 361-371
  Background
  PAHs was producted from incomplete combustion of fossil fuels and due to nature of publishing, it was categorized as the soil and beaches pollutant. These compounds are considered in pollutants which have priority, carcinogenic and certain mutagenic. The main difficulty of clearing contaminated areas to PAHs is the nature of highly water repellent of these pollutants and a strong attraction to the soil texture. The main objective of this current study was to determine the efficiency of phenanthrene removal from contaminated soil and beaches by using biosurfactant produced by a bacterium isolated from Persian Gulf.
  Materials and Methods
  with primary screening, a Bacillus sp strain with surfactin production capability was isolated and purified in laboratory. A mixed bacterial consortium isolated which was consists of three bacterial species with of capable of metabolism of phenanthrene from Khark contaminated beaches and was used as a microbial seed. The synthetic soil samples with initial phenanthrene concentration of 100 mg/kg and also natural contaminated samples were subjected to bioremediation during 9 weeks.
  Results
  The phenanthrene removal efficiency in the samples containing biosurfactants and with artificial and natural pollution were 82% and 39% respectively. The removal efficiency for samples without biosurfactant was 11%.
  Conclusion
  The bioremediation process is considered an efficient, eco-friendly and operational for remediation of beache and soil polluted by petroleum hydrocarbons by using bacterial biosurfactant.
  Keywords: beches polluted, PAHs, Biosurfactan, Bioremediation
 • Mahsa Noroozzadeh, Fahemeh Ramezani Tehrani *, Azita Zadeh, Vakili, Abbas Piryaei, Asghar Ghasemi, Fereydoun Azizi Pages 372-384
  Background
  Environmental factors and hormonal disorders during prenatal life can impair the evolution and differentiation of fetus’s reproductive system. The aim of this study was to the examination of sperm quality and testis tissue in adult rats that had exposed to exogenous testosterone during their prenatal life.
  Materials and Methods
  Pregnant rats divided into two experimental and control groups. In experimental group, pregnant rats daily were subcutaneously injected with 3 mg exogenous testosterone during gestational days 16-19, and controls received solvent. The reproductive system was examined in male offspring of these animals after puberty. Data analysis was performed by using the SPSS software (version 15). Distributions between groups are compared by using the Mann-Whitney test.
  Results
  In the offspring of experimental group, motility and the number of sperm were significantly decreased (P
  Conclusion
  The present study showed that prenatal exposure to testosterone leads to decrease of sperm quality and changes in testis tissue in male rats, after puberty.
  Keywords: Prenatal life, Testosterone, Sperm quality, Testis, Rat
 • Sepedeh Gholizadeh, Abbas Moghimbeigi *, Jalal Poorolajal, Mohammadali Khjeian, Fatemeh Bahramian Pages 385-397
  Background
  Obesity and hypertension are the most important non-communicable diseases thatin many studies, the prevalence and their risk factors have been performedin each geographic region univariately.Study of factors affecting both obesity and hypertension may have an important role which to be adrressed in this study.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 1000 men aged 20-70 living in Bushehr province. Blood pressure was measured three times and the average of them was considered as one of the response variables. Hypertension was defined as systolic blood pressure ≥140 (and-or) diastolic blood pressure ≥90 and obesity was defined as body mass index ≥25. Data was analyzed by using multilevel, multivariate logistic regression model by MlwiNsoftware.
  Results
  Intra class correlations in cluster level obtained 33% for high blood pressure and 37% for obesity, so two level model was fitted to data. The prevalence of obesity and hypertension obtained 43.6% (0.95%CI; 40.6-46.5), 29.4% (0.95%CI; 26.6-32.1) respectively. Age, gender, smoking, hyperlipidemia, diabetes, fruit and vegetable consumption and physical activity were the factors affecting blood pressure (p≤0.05). Age, gender, hyperlipidemia, diabetes, fruit and vegetable consumption, physical activity and place of residence are effective on obesity (p≤0.05).
  Conclusion
  The multilevel models with considering levels distribution provide more precise estimates. As regards obesity and hypertension are the major risk factors for cardiovascular disease, by knowing the high-risk groups we can d careful planning to prevention of non-communicable diseases and promotion of society health.
  Keywords: Hypertension, obesity, multilevel, multivariate, risk factors
 • Kamran Mirzaei, Soraya Zahmatkesh *, Mitra Amini Pages 398-410
  Background
  Evidence Based Medicine is the ability of physicians to use and integrate the best clinical evidence based in accordance with patient's condition, that this evidence have obtained from reliable clinical trials and without bias. In recent years To improve the clinical care quality provided to patients, physicians clinical experience have been combined with research evidence of similar clinical case. The aim of this study was to determine the effect of short-term implementation of evidence-based medical education on knowledge and ability to apply it among clinical students of Bushehr University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  this study was a pre and post control quasi-experimental study which was performed on two groups of clinical medicine (senior students studying in the academic year 2012-13) in Bushehr University of Medical Sciences. The students were selected by census method. At the beginning of course, in the intervention group, after providing a description of the operational objectives, students trained four sessions for four hours and carried out by professor’s guidance 5 standard step implementation of evidence-based medicine included question, search, critical evaluation of evidence, implementation and evaluation respectively. The knowledge and ability of students were evaluated by using valid and reliable questionnaire, pre-test and post-test (the intervention group within three months of training) about the use of evidence-based medicine in intervention group (26 students) and control group (23 students).
  Results
  The results showed that increasing the student's familiarity with the terminology and sources used in evidence-based medicine (p=0.000). Also this study showed the increasing of students’ knowledge level from evidence-based medicine implementation process and also the ability of them in implementation and application of evidence-based medicine after intervention (p=0.000 & p=0.000, respectively)
  Conclusion
  It seems that there are the need for training of medical students in clinical courses about epidemiology of concepts and terms used in discussing evidence-based medicine toward epidemiological concepts and terms which used in the discussion of evidence-based medicine in order to enhance their ability in critical analysis of studied articles with the aim of increasing the ability of them in making appropriate and correct clinical decisions especially in the form of workshops and practical training.
  Keywords: Medical Education, Evidence based medicine, Clinical education, Student
 • Yoseph Dehghani * Pages 411-424
  Background
  The purpose of this research was to study the The effectiveness of group therapy based on quality of life on marital adjustment, marital satisfaction and mood regulation of Bushehr Male abusers.
  Materials And Methods
  In this study which was a quasi-experimental pre-test, post-test with control group, the sample group was selected by clustering sampling method from the men who referred to Bushehr addiction treatment clinics that among them a total of 30 patients randomly divided into two experimental and control groups of 15 individuals. The instrument included short version of the Marital Adjustment Questionnaire, Marital Satisfaction Questionnaire and Garnefski Emotional Regulation Scale that was completed by the participants in the pre-test and post-test stages.The experimental group was treated based on group life quality in eight sessions but the control group did not receive any treatment. Multi-variate covariance analysis is used for statistical analysis of data.
  Results
  The results revealed that after intervention there was a significant difference between two groups in terms of marital adjustment, marital satisfaction and emotional regulation variables (P
  Conclusion
  treatment based on quality of life which have formed from combination of positive psychology and cognitive-behavioral approach can increase marital adjustment, marital satisfaction and mood regulation of abusers.
  Keywords: treatment based on quality of life, marital adjustment, marital satisfaction, emotional regulation, mood regulation of male abusers
 • Shokofeh Pirdomooie, Massoud Moslehi *, Ahmad Shanei Pages 425-434
  Background
  kidney scan is a diagnostic procedure in nuclear medicine center to diagnose kidney diseases. With all the benefits of nuclear medicine images, undoubtedly work with radioactive materials would create many problems. For this reason, the measurement of absorbed dose of each method is useful for assessing risk and profit. The purpose of this study was to calculate absorbed dose of kidneys, liver, spleen, and bladder organs in kidney scintigraphy.
  Materials and Methods
  In this study, each of the patients were injected with 10 mCi of 99mTc-EC. Imaging of patients obtained at 2, 30, 60, 180 minutes after injection by using gamma camera. In each of the time by drawing the ROI on any of the organs and then the activity was obtained by using the conjugate view method. Finally, absorbed dose was calculated by using the MIRD method.
  Results
  Absorbed doses per administered activity for liver, kidneys, spleen, and bladder obtained 13±0.66, 2.1±0.24, 2.2±0.38, 335.43±3.3 mrad/mCi respectively.
  Conclusion
  in this study, Bladder and liver received highest and lowest absorbed doses respectively. Also, the results of this study, showed good agreement with ICRP no.106 report.
  Keywords: Absorbed Dose, Conjugate View Method, MIRD, Scintigraphy, organ
 • Elham Arabi, Shayesteh Salehi *, Saeed Najafpoor Bushehri Pages 435-445
  Background
  Pregnancy is one of the critical periods in a woman’s life. Pregnancy is a suitable time for nutrition education. Pregnant women pay special attention to various aspects of their health, their fetuses’ health and they are accurate about the amount and type of food who consume. So, the aim of this study was to determine the effect of educational program based on BASNEF model on pregnant women’s performance reffered to Meraj health centers in 2013 in Bushehr.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was conducted in two groups including control and experimental group. Before the intervention in both groups, food frequency questionnaires completed, then educational intervention for experimental group was done in four sessions (three sessions for pregnant women and one session for their husbands) and educational pamphlets were given to them about suitable nutrition during pregnancy. Data were analyzed by using SPSS18 software.
  Results
  Results showed that 55% of women had an education level until diploma, most of them were housewives (65%) or their income (47.5%) was more than one million Tomans. The results showed that between nutrition performance of experimental group in food groups of bread and cereals (F=27.11 and p=0.0001), meat and protein group (F=7.647 and p=0.009), fruit group (F=20.9 and p=0.0001), vegetables (F=6.236 and p=0.018) and dairy products (F=3.66 and p=0.048), had a significant difference with control groups.
  Conclusion
  Designing and implementation of BASNEF model can be effective in pregnancy nutrition. This model can be effective with proper and coordinated structure in improving the pregnant women nutrition. Designing intervention and educational programs is inexpensive, functional and applicable by using this model and provide an organizational framework to individuals as well.
  Keywords: Pregnancy, Nutrition, BASNEF model, Education
 • Sayeadyounes Mohammadi, Saeed Imani *, Fatemeh Sadeghi Pouya Pages 446-456
  Background
  Phenomenon of addiction as one of the social problem have the high prevalence, especially among youth. Study and scientific cognition of mental and psychological components of addicts is very important in order to help them to compatibility and reduce their psychological problem. Therefore, the aim of present study was to comparison of mindfulness components on stimulant and opiate addicts.
  Materials and Methods
  In this study 60 addicts (30 opiate addicts and 30 stimulants addicts) were studied by using Five Factor Mindfulness Questionnaire (FFMQ). Data were analyzed by using multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  findings showed that there was a significant difference between opiate and stimulant addicts in mindfulness components.
  Conclusion
  results illustrated that the opiate addicts gained higher scores than stimulant addicts in mindfulness components. The results also emphasized that mindfulness components are as determinant variable in opiate and stimulant addicts pathology.
  Keywords: mindfulness, stimulant substances, opiate substances, depression, anxiety, stress
 • Akram Najafi *, Iraj Nabipour Pages 457-481
  Background
  Dinoflagellates are the major causative agents of harmful algal blooms. In different studies, it has been shown that many dinoflagellate species produce various natural toxins. Saxitoxin, brevetoxin, yessotoxin, etc can be considered as the most important neurotoxins. The most important dinoflagellate toxins structures, their origin, structure and mechanisms of action were evaluated in a systematic review.
  Materials and Methods
  Marine dinoflagellates, marine toxins, and their mechanisms of action and structure were keywords for a comprehensive search in online databases including Pubmed, Science Direct, Google Scholar and Scirus. A total of 95 papers were evaluated, however, by omitting similar reports, 68 papers were included in the study.
  Results
  Dinoflagellates toxins are usually polycyclic ether and polyketaide compounds that have distinct mechanisms of action including alteration in different ion channels and/or pumps at cell membrane, effect on the normal functioning of neuronal and other excitable tissues, inhibition of serine/threonine phosphoprotein phosphatases, disrupting major mechanisms of controlling cellular functions, and alteration in cellular cytoskeleton. However, the precise mechanisms of action of few toxins are not determined yet.
  Conclusion
  The clarification of the dinoflagellate toxins structures and their mechanisms of action may be helpful for novel drug design, therapeutic measures and to overcome against marine toxicity.
  Keywords: Dinoflagellates, Marine toxins, Marine toxicity, Marine toxinology
 • Akram Najafi *, Iraj Nabipour Pages 482-510
  Background
  Bacterial toxins are toxic compounds which are produced in order to present microbial pathogenicity or to combat with the host immune system response. There is a cumulating evidence indicating bacterial origin for marine toxins such as tetrodotoxin, palytoxin, neosurugatoxin, etc. The most important marine toxins produced by different marine bacteria, their origin, structure and mechanisms of action were evaluated in a systematic review.
  Materials and Methods
  Marine bacteria, marine bacterial toxins, and their mechanisms of action and structure were keywords for a comprehensive search in online databases including Pubmed, Science Direct, Google Scholar and Scirus. A total of 120 papers were evaluated, however, by omitting similar reports, 103 papers were included in the study.
  Results
  The most of marine bacterial toxins are classified in one of the following groups: neurotoxins, hepatotoxins and cytotoxins. These toxins have distinct mechanisms of action including blocking of sodium channels in nerve cells, functioning as agonists of acetylcholine receptors, inhibiting of membrane pumps, the inhibition of protein phosphatases 1 and 2A type's enzyme activities and inhibiting of protein synthesis.
  Conclusion
  The clarification of the marine bacterial toxins structures and their mechanisms of action may be helpful for novel drug design, therapeutic measures and to overcome against bacterial pathogenicity.
  Keywords: Marine bacteria, Marine toxins, Marine toxicity, Marine toxinology