فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال سی و هشتم شماره 3 (پیاپی 123، مرداد و شهریور 1395)
 • سال سی و هشتم شماره 3 (پیاپی 123، مرداد و شهریور 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/18
 • تعداد عناوین: 12
|
 • یدالله احمدی عصر بدر، کمال الدین حسن زاده، الهام جهان تابی* صفحات 6-11
  زمینه و اهداف

  واریکوسل یکی از مهمترین و شایعترین فاکتورهای ناباروری قابل درمان در مردان است. واریکوسلکتومی اینگوینال میکروسکوپیک یک تکنیک نوآورانه بوده که اجازه لیگاتور تمامی ورید ها را می دهد. به نظر می رسد قطر و تعداد ورید های لیگاتور شده در نتایج درمانی نقش داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی نقش تعداد و قطر وریدهای لیگاتور شده در تغییرات پارامترهای آنالیز سمن است.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی 50 بیمار مبتلا به واریکوسل مطالعه شدند. قبل از عمل دو نوبت آنالیز سمن انجام شد. همه بیماران تحت واریکوسلکتومی اینگوینال میکروسکوپیک قرار گرفتند. نتایج با آنالیز سمن 6 ماه بعد مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه 50 بیمار با میانگین سنی 7/0±30 سال مشارکت داشتند. در 28% شکایت درد و 72% شکایت ناباروری وجود داشت. در 12% گرید 1، 42% گرید 2 و 46% گرید 3 وجود داشت. شمارش اسپرم، مورفولوژی و موتالیتی بین قبل و بعد از عمل تفاوت آماری معنی داری وجود داشت. در بیمارانی که بیش از 10 ورید لیگاتور شده بود بهبودی معنی داری در شمارش اسپرم، مورفولوژی و موتالیتی رخ داده بود. در سایر بیمارانی که کمتر از 10 ورید لیگاتور شده بود بهبودی فقط در شمارش اسپرمی مشاهده شد. قطر ورید های لیگاتور شده نقشی در تغییرات آنالیز سمن نداشت.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه ما نشان دهنده تاثیر درمان جراحی واریکوسلکتومی در بهبود برخی از پارامترهای آنالیز سمن بود. با افزایش تعداد وریدهای لیگاتور شده بهبودی در شمارش اسپرمی و موتالیتی رخ می دهد ولی قطر وریدی تاثیری در پارامترهای آنالیز سمن ندارد.

  کلیدواژگان: ناباروری، واریکوسلکتومی، ورید
 • حسین اصلانی، حسین خراشادیزاده*، اصغر علمی صفحات 12-17

  زمینه ها و

  اهداف

  درمان ایده آل برای شکستگی پایلون هنوز مورد بحث است. این مطالعه برای ارزیابی پیامدهای بالینی درمان شکستگی پایلون تیپ C2 و C3 (بر اساس طبقه بندی AO/OTA) با استفاده از جااندازی باز محدود و تثبیت با پلاک های کوچک و سیم های کرشنر داخل مفصلی کمکی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  31 شکستگی پایلون تیپ C2 و C3 شامل 5 شکستگی باز در این مطالعه وارد شدند. برای 10 بیمار شامل 5 مورد شکستگی باز تثبیت به وسیله فیکساتور خارجی دربرگیرنده مچ پا بلافاصله انجام گرفت. سایر 21 بیمار به طور موقت با اسپیلینت بی حرکت شدند. در مرحله نهایی شکستگی تیبیا و فیبولا با جااندازی باز محدود و سیم های کرشنر و پلاک کوچک تثبیت شد. ارزیابی رادیولوژیک و کلینیکی در بیماران انجام شد. ارزیابی عملکرد بر اساس سیستم امتیازدهی انجمن پا و مچ پای ارتوپدی آمریکا (AOFAS) اندازه گیری شد.

  یافته ها

  جااندازی آناتومیک سطح مفصلی در 29 بیمار (94%) مشاهده شد. هیچ موردی از عدم جوش خوردگی و نکروز پوستی مشاهده نشد. عفونت خفیف در 2 بیمار و عفونت عمقی در 1 مورد رخ داد. بدجوش خوردگی در 3 بیمار (9%) مشاهده شد. نتایج کارکردی نهایی بر اساس سیستم امتیازدهی AOFAS در 41/77% بیماران عالی، در 35/19% متوسط و در 22/3% ضعیف بوده است.

  نتیجه گیری

  جااندازی محدود و تثبیت با پلاک کوچک و سیم کرشنر یک درمان قابل اعتماد برای شکستگی های باز و بسته تایپ C2 و C3 پایلون دیستال تیبیا است.

  کلیدواژگان: پایلون تیبیا، جا اندازی باز، سیم کرشنر
 • سجاد اصلانی مغانجوقی*، رزیتا فتحی، الهه طالبی گرگانی، علیرضا صفرزاده، فاطمه رودباری صفحات 18-25
  زمینه و اهداف
  امنتین-1 آدیپوکینی است که از بافت چربی احشایی ترشح می شود و حساسیت به انسولین را افزایش می دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح پلاسمایی امنتین-1 در موش های صحرایی نر بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 24 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±220گرم که تحت شرایط استاندارد (دما، چرخه روشنایی و تاریکی و دسترسی آزاد به آب و غذا) نگهداری شده بودند، به طور تصادفی به 3 گروه کنترل، تمرین مقاومتی و تمرین استقامتی تقسیم شدند. گروه تمرینی استقامتی، هشت هفته تمرین استقامتی را به طور فزاینده اجرا کرد (پنج جلسه در هفته دویدن بر روی تریدمیل، 60 دقیقه با سرعت 20 متر در دقیقه). گروه تمرین مقاومتی، 3 روز در هر هفته تمرین شامل بالا رفتن از یک نردبان با وزنه آویزان شده به دم موش ها را اجرا کردند. نمونه گیری قبل و پس از تمرینات برای اندازه گیری غلظت پلاسمایی امنتین-1، انسولین و گلوکز به عمل آمد. آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای آنالیز داده ها در سطح معنی داری 05/0>P مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تمرینات استقامتی سطوح پلاسمایی امنتین-1 را به طور معنی دار افزایش داده و غلظت انسولین و گلوکز پلاسما را کاهش داد، درحالیکه در گروه تمرین مقاومتی تغییرات امنتین-1 و انسولین معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، تمرین استقامتی نسبت به تمرینی مقاومتی بر تغییرات امنتین1 موثرتر بود. هر دو نوع برنامه تمرینی از افزایش وزن که در گروه کنترل مشاهده شد جلوگیری کرد. بر اساس نتایج می توان نتیجه گیری کرد که امنتین-1 ممکن است در تاثیرات متابولیکی ورزش نقش داشته باشد اما برای اظهارنظر قطعی در این زمینه نیاز به تحقیقات بیشتری می باشد.
  کلیدواژگان: امنتین، 1، تمرین مقاومتی، تمرین استقامتی، انسولین
 • علی بهادری*، سیدعلی شبستری اصل، مهسا اسماعیل لو، محمدحسین سروش برحقی، فرهاد بهادری، مجتبی عطارحسینی صفحات 26-33
  زمینه و اهداف
  هلیکوباکترها به شکل ویبروئید یا مارپیچی،گرم منفی، کم هوازی و تاژکدار می باشند و در داخل غدد معدی، سلول های جداری و مخاطی معده زندگی می کنند. یافته های اخیر بیانگر این نکته هستند که علاوه بر هلیکوباکتر پیلوری، دیگر گونه های هلیکوباکتر نیز با عوارضی مثل گاستریت، زخم های پپتیک، سرطان معده و لمفوم بافت لنفوئید مخاط در انسان ها ارتباط دارند. در سگ ها و گربه ها ارگانیسم های بزرگ هلیکوباکتریایی با اندازه ی بزرگ و خمیده وجود دارند. هدف از اجرای این تحقیق ارائه یک نمای کلی از گونه های هلیکوباکتر غیرپیلوری است که به صورت طبیعی در معده ی انسان، حیوانات خانگی و پستانداران دیگر کلونیزه شده و در مواردی منجر به بیماری های مزمن، تحت حاد و حاد در انسان می شوند. از طرفی به علت عدم وجود کارهای تحقیقی کافی بر روی این موضوع در ایران هدف اصلی این مقاله نگاهی دقیق تر به اهمیت این میکروارگانیسم ها در سلامت انسان و بررسی میزان آلودگی سگ های ولگرد به عنوان مخزنی برای این میکروارگانیسم ها در ایران است.
  مواد و روش ها
  به منظور انجام این بررسی از 55 قلاده سگ سالم ولگرد (به طور تصادفی) استفاده گردید. به منظور بررسی سلامت کلی سگ های مورد مطالعه، از هر کدام به منظور انجام آزمایش CBC، نیم میلی لیتر خون از ورید سفالیک اخذ و بعد از انجام گسترش و رنگ آمیزی مورد بررسی قرار گرفت. سپس سگ های مورد مطالعه بیهوش و با روش گاستروسکوپی نمونه ها از معده اخذ و با روش های شیمیایی و میکروسکوپیک (رنگ آمیزی گیمسا) مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه 5/87 درصد از نمونه های اخذ شده از معده، اوره آز مثبت بوده و در لام های مستقیم (اسمیر فشاری) اخذ شده از بافت معده، از مجموع 55 لام رنگ آمیزی شده به روش گیمسا در 11 لام هلیکوباکتر مشاهده نشد ولی 44 لام باقی مانده از لحاظ مشاهده و حضور هلیکوباکترها مثبت بوده اند (80٪). از بین لام های بررسی شده تعداد 25 لام دارای آلودگی همزمان با چند گونه بودند که اکثرا در این ها باکتری های مارپیچی فشرده با تعداد هلیکس زیاد و زاویه دار (اشکال شبیه به هلیکوباکتر فلیس) همراه با باکتری های مارپیچی فشرده ولی لبه هلیکس ها به صورت غیر زاویه دار یا گنبدی (اشکال شبیه به هلیکوباکتر بیزازرونی) مشاهده گردید (لازم به ذکر است که شناسایی گونه ها با استفاده از میکروسکوپ نوری ممکن نیست و در اینجا فقط تشبیه اشکال به گونه های مشابه جهت تجسم اشکال فضایی صورت می گیرد).
  کلیدواژگان: هلیکوباکترهای غیر از پیلوری، هلیکوباکتر پیلوری، سرطان معده، لنفوما، MALT
 • مهناز جبرئیلی، آلهه سیدرسولی، محمد باقر حسینی، مرتضی قوجازاده، هانیه نشاط اسفهلانی* صفحات 42-49
  زمینه و اهداف
  تحقیقات نشان می دهند که نوزادان نارس و ترم هر دو می توانند بوهای مربوط به محیط داخل رحمی و مادر خود را به خاطر آورده و بشناسند و این بوها را به سایر بوهای محیط ترجیح دهند. مطالعات نشان داده است استفاده از محرک های بویایی در حین انجام مداخلات دردناک سبب کاهش واکنش نوزادان به درد می گردد. لذا این مطالعه به منظور تعیین تاثیر بوی شیر مادر بر درد ناشی از خونگیری وریدی در نوزادان انجام یافته است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار تصادفی می باشد. 90 نوزاد نارس که حائز شرایط ورود به مطالعه بودند به طور تصادفی به دو گروه کنترل و مداخله تقسیم شدند و نوزادان گروه مداخله، 5 دقیقه قبل از خونگیری تا 30 ثانیه پس از اتمام آن در معرض بوی شیر مادر خود قرار گرفتند. درد نوزادان در هر دو گروه با استفاده از ابزار PIPP، 30 ثانیه قبل، حین و 30 ثانیه پس از اتمام خونگیری اندازه گیری و ثبت شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که بین نمره درد دو گروه در حین خونگیری (01/0=p). و پس از اتمام خونگیری (05/0=p). تفاوت معنی دار آماری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، استفاده از شیر مادر برای کنترل درد رویه های دردناکی همانند خونگیری وریدی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: بوی شیر مادر، درد، خونگیری وریدی، نوزاد نارس، PIPP
 • مریم حیدری زهره حجتی*، مریم کی صفحات 50-57
  زمینه و اهداف
  پروتئین اینترفرون بتا (IFNβ) به عنوان یک داروی نوترکیب تولید شده و در درمان برخی بیماری ها مثل مالتیپل اسکلروزیس استفاده می شود. در سلول های یوکاریوتی mRNA IFNβ به سرعت تجزیه می شود و نیمه عمر آن بسیار کوتاه است. یکی از عواملی که باعث این امر می شود وجود توالی غنی از AU (ARE) در UTR 3 این mRNA می باشد. این ناحیه اثر مهاری بر ترجمه نیز دارد. هدف این تحقیق حذف ARE از ژن اینترفرون بتا جهت افزایش پایداریmRNA و سطح ترجمه می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور حذف یک توالی 18 نوکلئوتید از ARE از روش Megaprimer PCR استفاده شد. محصول PCR با آنزیم های EcoRI و BglII برش داده شد. وکتور نیز توسط همین آنزیم ها اما به صورت نسبی برش داده شد. محصول برش یافته PCR خالص سازی شد و داخل وکتور کلون شد. در ادامه وکتور نوترکیب حاصل به رده سلولی CHO ترانسفکت شدند.
  یافته ها
  محصول مرحله اول واکنش PCR حاوی جهش حذفی بود و به عنوان مگاپرایمر در واکنش دوم استفاده شد. هضم نسبی وکتور، قطعاتی با وزن های مختلف ایجاد کرد. قطعه مورد نظر ما از ژل استخراج و به عنوان وکتور کلونینگ استفاده شد. محصول نهایی PCR داخل وکتور کلون شد. صحت واکنش کلونینگ تایید شد و وکتور نوترکیب حاصل، به رده سلولی CHO ترانسفکت شد.
  نتیجه گیری
  منطقه ای 18 نوکلئوتیدی از mRNA IFNβ حذف شد. اثر این میکروحذف بر پایداری mRNA و بازدهی ترجمه درآینده بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: اینترفرون بتا، توالی غنی از آدنین، یوراسیل، Megaprimer PCR
 • هادی خدابنده لو، یحیی رسول زاده*، رمضان میرزایی، محمد اهنگرزاده رضایی صفحات 58-65
  زمینه و اهداف
  تماس با بیوآئروسل ها با گستره ی وسیعی از اثرات بهداشتی شامل بیماری های عفونی و واگیر، اثرات سمی حاد، آلرژی و حتی سرطان در ارتباط است و محیطهای بیمارستانی از این منظر می تواند مشکلات ثانویه ای را برای بیماران و مراجعان ایجاد نمایند. این مطالعه با هدف بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل ها در بخش های مختلف بیمارستانی در فصل زمستان انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بوده و جمع آوری و آنالیز نمونه ها براساس استاندارد NIOSH-0800 در زمستان سال 1391 صورت گرفت. نمونه برداری از هوا به کمک ایمپکتور تک مرحله ای و به صورت مداوم فعال با استفاده از پمپ نمونه بردار دبی بالا با گذر حجمی3/28 لیتر بر دقیقه در مدت زمان 10 دقیقه انجام شد. در مجموع 276 نمونه از هردو بیمارستان جمع آوری گردید. از محیط های کشت سابرودکستروز آگار، Blood AgarوEMB به عنوان بستر جمع آوری بیوآئروسل ها در داخل ایمپکتور استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که بطور متوسط بخش های نوزادان در بیمارستان فاطمه زهرا (س) و درمانگاه عمومی در بیمارستان عباسی دارای بیشترین بار آلودگی باکتریایی و بخش های اتاق عمل در بیمارستان فاطمه زهرا (س) و رادیولوژی در بیمارستان عباسی دارای کمترین بار آلودگی باکتریایی میباشد. آزمون آماری T-testمستقل نشان داد که تراکم بیوآئروسل ها در بیمارستان عباسی به طور معنی داری بیشتر از بیمارستان فاطمه زهرا می باشد. همچنین بیشترین نوع قارچ های مشاهده شده از جنس های آسپرژیلوس، پنسیلیوم و کلادوسپوریوم می باشند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه تراکم بیوآئروسل ها در اکثر بخش های بیمارستان های مورد مطالعه، بیشتر از حد پیشنهادی (CFU/m3 30) تشخیص داده شد و بنابراین جهت کاهش میزان مواجهه مراجعان و بیماران بستری با بیوآئروسل ها لازم است اقدامات کنترلی نظیر سیستم تهویه استاندارد طراحی و اجرا گردد.
  کلیدواژگان: بیوآئروسل، باکتری، قارچ، نمونه برداری، آلودگی هوا، بیمارستان
 • یعقوب سالک زمانی، سید کاظم شکوری، ناضره عمیدفر*، روح الله سهرابی، اسمعیل محمدی پاینده، حامد صباغ جدید صفحات 66-71
  زمینه و اهداف
  در حال حاضر، فلج حاد اطفال بیماری ناشایعی است ولی عوارض طولانی مدت آن هنوز هم، یک چالش می باشد. سندرم متعاقب فلج اطفال شامل علایم نوروماسکولر جدیدی است که اغلب افراد مبتلا به فلج اطفال سال ها پس از حمله حاد با آن مواجه می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی در افراد مبتلا به سندرم متعاقب فلج اطفال می باشد.
  روش بررسی
  204 نفر با سابقه ابتلا به فلج اطفال در این مطالعه مقطعی شرکت کردند. از بین این افراد 52 نفر مبتلا به سندرم متعاقب فلج اطفال بودند که کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی این بیماران با 50 نفر فرد سالم (به عنوان گروه کنترل) مقایسه شد. ابزارهای ارزیابی شامل پرسش نامه SF-36 و دو زیر مجموعه عملکرد فیزیکی و سلامت روانی آن، Visual Analog Scale، مقیاس شدت خستگی و Manual Muscle Testing، بودند. آنالیز داده ها با استفاده میانگین و انحراف معیار، independent t test، Kruskal-Wallis test و multivariate regression انجام شد. مقدار P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، میانگین سنی بیماران 74/8±65/41 بود. ما دریافتیم که بیماران در مقایسه با گروه کنترل کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی پایین تری داشتند. آنالیز رگرسیون multivariate نشان داد که عملکرد فیزیکی با ضعف عضلات و عملکرد روانی با درد و خستگی تحت تاثیر قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی و روانی در افراد مبتلا به سندرم متعاقب فلج اطفال کاهش می یابند. این بیماران، برای مقابله با مشکلات عصبی-عضلانی جدید نیازمند حمایت تیمی چند رشته ای هستند.
  کلیدواژگان: سندرم متعاقب فلج اطفال، کیفیت زندگی، عملکرد فیزیکی، عملکرد روانی
 • پروین صادق زاده ریکا، کاترین ابزاهیمی* صفحات 72-77
  زمینه و اهداف
  کاندیدا آلبیکنس به عنوان یک مخمر فرصت طلب در افراد مستعد نظیر مبتلایان به ایدز و افرادی که پیوند عضو یا دچار سوختگی شده اند، ایجاد عفونت می کند. موکورمایکوزیس، عفونتی حاد با سیر سریع و کشنده است این بیماری در افرادی که مکانیسم دفاعی بدنشان مختل شده است، توسط گونه ها ی مختلف موکورال ها (رایزوپوس اوریزه آ) بروز پیدا می کند. سمیت داروهای ضد میکروبی، مقاومت در قارچ ها و تداخل دارویی، ضرورت استفاده از داروهایی با تاثیر بیشتر و سمیت کمتر را موجب می شود؛ بنابراین، غربالگری گیاهان دارویی به عنوان عوامل ضد قارچی ضروری است. در این مطالعه، حداقل غلظت مهاری و کشندگی عصاره گیاه رومکس آلوئولاتوس (Rumex alveolatus) علیه قارچ های بیماریزای کاندیدا آلبیکنس (NCPF 3153) و رایزوپوس اوریزه آ(ATCC 52311) بررسی شد.
  مواد و روش ها
  اثر عصاره های اتانولی و متانولی ساقه و برگ گیاه Rumex alveolatus که با روش سوکسله تهیه و روی قارچ های کاندیدا آلبیکنس (NCPF 3153) و رایزوپوس اوریزه آATCC 52311)) به شیوه ی انتشار در دیسک، MIC(حداقل غلظت مهارکنندگی) و MFC (حداقل غلظت کشندگی) بررسی و نتایج با فلوکونازول مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق اثر عصاره اتانولی و متانولی ساقه و برگ در غلظت های 200،100، 50 و 25 میلی گرم بر میلی لیتر با قطر ناحیه مهارکنندگی بین 66/21 تا 33/10 میلی متر را علیه کاندیدا آلبیکنس نشان داد اما اثر ضد قارچی علیه رایزوپوس اوریزه آرا نشان نداد. هم چنین بیشترین غلظت مهارکنندگی 25/31 میلی گرم برمیلی لیتر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به مقاومت گونه های کاندیدا آلبیکنس در برابر داروهای صنعتی نظیر فلوکونازول، این عصاره گیاهی می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای شیمیایی جهت درمان عفونت های کاندیدیازیس باشد. همچنین استفاده از گیاه alveolatus Rumex به عنوان یک منبع ضد قارچی امید بخش است.
  کلیدواژگان: کاندیدیازیس، موکورمایکوزیس، عصاره الکلی، alveolatus Rumex
 • شراره صالحی، حیدر شرفی، سید مجتبی حکیم، غلام حسین رنجبر عمرانی، فاطمه ابراهیمی، علی پوریاسین* صفحات 78-83
  زمینه و اهداف
  پوکی استخوان بیماری است با کاهش تراکم استخوان که باعث از بین رفتن ساختار بافت استخوان می شود و در نتیجه خطر شکستگی را افزایش می دهد. اخیرا یکی از فاکتورهای مطرح شده در این مورد، ژنتیک فرد می باشد که نیاز به بررسی در جمعیت های مختلف را به وجود آورده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D با سطح سرمی کلسیم، سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D و پوکی استخوان در زنان ایرانی یائسه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 194 زن یائسه بالای 50 سال مبتلا به استئوپنی و پوکی استخوان و 50 زن یائسه سالم بالای 50 سال به عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی پلی مورفیسم ها، DNA بیماران از نمونه خون حاوی EDTA استخراج گردید و DNA های استخراج شده توسط روش PCR-RFLP از نظر دو پلی مورفیسم FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  متغیرهای وزن، قد، سن، سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D و سطح سرمی کلسیم در سه گروه شاهد، استئوپنی و پوکی استخوان بررسی گردیدند و مشخص شد که سطح سرمی کلسیم در این سه گروه اختلاف معنا داری ندارد اما قد، وزن، سن و سطح سرمی 25-هیدروکسی ویتامین D در این سه گروه اختلاف معنادار نشان داد. همچنین توزیع ژنوتیپ های پلی مورفیسم FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D در سه گروه شاهد، استئوپنی و پوکی استخوان اختلاف معناداری نداشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که بین پلی مورفیسم های FokI و ApaI ژن گیرنده ویتامین D و بیماری پوکی استخوان ارتباطی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: کلسیم، پلی مورفیسم ژنتیکی، پوکی استخوان، گیرنده ویتامین D
 • رقیه فخرپور*، خسرو ابراهیم، سجاد احمدی زاد، حمید طیبی خسروشاهی صفحات 84-91
  زمینه و اهداف
  مرگ و میر ناشی از بیماری قلبی- عروقی در بیماران کلیوی مزمن به طور گسترده ای در حال افزایش است. هدف این مطالعه ارزیابی اثر بخشی تمرینات منظم ترکیبی حین دیالیز بر فاکتورهای خطر مداخله گر در کلسیفیکاسیون عروقی در بیماران همودیالیزی بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 45 نفر بیمار همودیالیزی با میانگین سن وزن، به طور تصادفی در دو گروه تمرین (24 نفر) و گروه کنترل (21 نفر) انتخاب شدند. گروه تمرین در یک دوره برنامه تمرین ترکیبی 16 هفته ای شرکت کردند. تمرینات شامل رکاب زدن بوسیله ارگومتر و تمرینات مقاومتی پا با استفاده از وزنه در طول سه جلسه هفتگی دیالیز بود. قبل از شروع تمرینات و پس از پایان دوره تمرینی، پارامترهای مرتبط با کلسیفیکاسیون و عملکرد کلیه (فاکتور رشد فیبروبلاستی 23، پاراتورمون، فسفر و کلسیم) و کیفیت زندگی اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  بر اساس نتایج، 4 ماه تمرین ترکیبی، موجب کاهش معنی دار مقدار هورمون پاراتیروئید و فسفر گردید. اما تغییر معنی داری در مقدار فاکتور رشد فیبروبلاستی 23 و کلسیم در اثر تمرین مشاهده نگردید . همچنین فعالیت ورزشی به طور معنی داری، باعث بهبود کیفیت زندگی و عملکرد بدنی بیماران همودیالیزی گردید .
  نتیجه گیری
  تغییر در برخی فاکتورهای مرتبط با کلسیفیکاسیون عروقی و همچنین بهبود کیفیت زندگی نشان دهنده اثر مثبت تمرینات ترکیبی بر این بیماران است.
  کلیدواژگان: بیماران همودیالیزی، تمرین ترکیبی، فاکتور فیبروبلاستی 23، هورمون پاراتیروئید، فسفر، کلسیم، کیفیت زندگی
 • علیرضا لطفی نیکزاد*، شهیدی مهرنوش موسوی اقدس، حسن محمدی پور انوری صفحات 92-98
  زمینه و اهداف
  عفونت های عمقی گردن به صورت بالقوه شرایطی تهدیدکننده برای حیات محسوب می شوند که می توانند با وجود استفاده وسیع از انواع آنتی-بیوتیک ها همچنان روی دهند. اقدامات تشخیصی و درمانی زودرس برای رویکرد به این عفونت ها بسیار ضروری است. به علت شیوع این عفونت ها و نیز دشواری های موجود در تشخیص و درمان بر آن شدیم تا به بررسی نتایج کشت و آنتی بیوگرام در این بیماران بپردازیم تا علاوه بر بررسی این موارد میزان حساسیت و مقاومت ارگانیسم-های موجود به آنتی بیوتیک های به کار رفته را تعیین کرده و آنتی بیوتیک مناسب را نیز انتخاب کنیم.
  مواد و روش ها
  در 100 بیمار بستری شده با تشخیص عفونت فضاهای عمقی گردنی در بازه مرداد 1387 تا آذر 1391، ترشحات چرکی آسپیره شد و جهت رنگ-آمیزی گرم و کشت و آنتی بیوگرام به آزمایشگاه میکروب شناسی ارسال گردید. نوع باکتری های ایزوله شده و مقاومت و حساسیت باکتریایی تعیین شدند.
  یافته ها
  در مطالعه ما تعداد 100 بیمار با تشخیص عفونت فضاهای عمقی گردنی مورد بررسی قرار گرفتند. در 71 % بیماران کشت منفی گزارش شد. در 29% کشت مثبت بود. . 9/68% موارد کوکسی گرم مثبت و 1/31% باسیل گرم منفی بودند. در 22 % موارد اتیولوژی فارنژیت، در 18% علل ادونتوژنیک، در 5% عفونت مجاری تنفسی فوقانی، در 2% عفونت پوستی و در 1% جسم خارجی اتیولوژی بیماری بودند. اتیولوژی بیماری در 51% ناشناخته بود. بیشترین حساسیت به ونکومایسین (100%)، ایمی پنم (100%)، اریترومایسین (80%) و لووفلوکساسین (80%) و کمترین حساسیت به جنتامایسین (50%) و پنی سیلین G (6/28%) دیده شد.
  نتیجه گیری
  عفونت عمقی گردن یک بیماری تهدید کننده حیات می باشد و لازم است آنتی بیوتیک مناسب بعد از اخذ نمونه جهت کشت و آنتی بیوگرام شروع شود و بر اساس نتایج آنتی بیوگرام ادامه یابد. شروع آنتی بیوتیک قبل از گرفتن نمونه برای کشت سبب مخدوش شدن نتایج آنتی بیوگرام خواهد شد.
  کلیدواژگان: عفونت، فضاهای گردنی، کشت
|
 • Yadollah Ahmadi Asr Badr, Kamaledin Hasanzadeh, Elham Jahantabi * Pages 6-11

  Backgrounds and

  Objectives

  The most common correctable cause of male infertility is varicocele. The inguinal microsurgical techniques are innovative techniques that allow the ligation of all of the veins. Diameter and number of the veins ligated seems to be effect the treatment results. The purpose of this study was to investigate the effect of the number and diameter of ligated veins on the changes of semen analysis parameters.

  Materials And Methods

  In a descriptive analytical study, 50 patients with varicocele were studied. Preoperative semen analysis was performed in two steps. In all of them, inguinal microscopic was done. Results were compared with semen analysis after 6 months.

  Results

  Fifty patients with mean age 30±0.7 years were enrolled. The patient’s complaint was pain in 28% of case and infertility in 72% of case. Varicocele grading was 12% grade 1, 42% grade 2 and 46% grade 3. A significant difference was seen in the sperm count, morphology and motility before and after the surgery. There were no significant differences in other parameters of semen analysis. In patients with over 10 ligated veins, a significant improvement in the sperm count, morphology and motility was seen. In other patients with less than 10 ligated veins, the improvement was seen in the sperm count only. The diameter of the ligated veins had no effect on the changes in semen analysis.

  Conclusion

  Our results indicate that the varicocelectomy has improving effects on the semen analysis parameters. Improvement in the sperm count, morphology and motility was occurred with increasing the number of ligated veins. However, venous diameters had no effect on the semen analysis parameters.

  Keywords: Infertility, Varicocelectomy, Veins
 • Hossein Aslani, Hossein Khorashadizade*, Asghar Elmi Pages 12-17
  Background And Objectives

  The optimal treatment for Pilon fractures remains controversial. This study was conducted to evaluate the clinical outcome of the treatment of type C2 and C3 Pilon fractures (AO/OTA Classification) using limited open reduction and fixation with mini-plate and supplementary transarticular Kirschner wire.

  Materials And Methods

  31 type C2 and C3 Pilon fractures, including 5 open fractures, were included in this study. For 10 patients, including 5 open fractures, temporary external fixation spanning ankle joint was conducted as early as possible. Other 21 patients were temporarily immobilized in splint. At the final stage, tibial and fibular fractures were reduced and fixed using limited open reduction and transarticular Kirschner wires and mini-plates. Clinical and radiographic evaluations were performed. The American Orthopedic foot and Ankle Society Score (AOFAS) were obtained for the evaluation of function.

  Results

  Anatomic reduction in articular surface was obtained in 29 (94%) patients. No nonunion or skin necrosis was observed during the follow up period. Minor infection occurred in 2 patients and deep infection occurred in 1 patient. Malunion occurred in 3 (9%) patients. The final functional results, based on the AOFAS score, were excellent and good in 74.41%, average in 19.35% and poor in 3.22% of the patients.

  Conclusion

  Limited open reduction and fixation with mini-plate and transarticular Kirschner wires is a reliable treatment for closed and open AO/OTA type C2 and C3 Pilon fracture of the distal tibia.

  Keywords: Tibia Pilon, Open Reduction, Kirschner Wire
 • Sajad Aslani Moghanjoughi *, Rozita Fathi, Elahe Talebi Gorgani, Alireza Safarzadeh, Fateme Roudbari Pages 18-25
  Backgrounds and
  Objectives
  Omentin is a member of adipokines secreted from visceral adipose tissue which increaseS insulin sensitivity. The aim of the present study was to investigate the effect of endurance and resistance training on plasma omentin-1 levels in male rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, twenty-four Wistar male rats¬ with average weight¬ of 220±20 gr were acclimatized with lab condition and then randomly divided into three groups of Control (C), Resistance training (RT) and Endurance training (ET). Endurance training group underwent an endurance training program for eight weeks (five bouts per week of treadmill running each 60min with 20 m/min). Resistance training group was subjected to a three-day per week resistance training program consisting of climbing a ladder carrying a load suspended from the tail. At the end of the experimental period, blood samples were taken to assess plasma omentin-1, insulin and glucose levels. Data were analyzed using one-way ANOVA and statistical significance was set at P>0.05.
  Results
  The results showed that endurance training significantly increased plasma omentin-1 levels and decreased plasma insulin and glucose levels while plasma omentin-1 and insulin levels did not change significantly in the resistance group.
  Conclusion
  Endurance training was more effective on omentin-1 levels than resistance training. Either training programs inhibited weight gain observed in the control group. It might be hypothesized omentin-1 contributes to metabolic effects of exercise training.
  Keywords: Omentin, 1, Resistance training, Endurance training, Insulin
 • Ali Bahadori*, Seyed Ali Shabestariasl, Mahsa Esmaeillu, Mohmad Hosein Surush Barhagi, Farhad Bahadori, Mojtaba Attarhosseani Pages 26-33
  Backgrounds and
  Objectives
  Helicobacter is a genus of Gram-negative bacteria with a characteristic helix shape. Today, a large number of non -H. pylori Helicobacter species in a wide variety of animals and humans have been described. Except helicobacter pylori, Non-pylori Helicobacter species has also been associated with some gastric problems such as gastritis, peptic ulceration and Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT) lymphoma in the human. However, due to the lack of sufficient researches on this subject in Iran, the main purpose of this study
  is scrutiny of these microorganisms on human health and the prevalence of Non-pylori Helicobacters in stray dogs as a reservoir for these microorganisms in Iran.
  Materials And Methods
  In this study, 55 healthy stray dogs (randomly) were used. For evaluation of the general health condition of the dogs, 0.5ml of blood collected from the cephalic vein and evaluated after staining.
  The dogs were anesthetized and samples were collected from stomach by gastroscopy. Infection confirmed by a positive urease test and studied by Giemsa staining and using light microscopic routs.
  Results &
  Conclusions
  In gastric samples, non-pylori helicobacter spp., have been observed. 87.5% of samples were positive for urease test. In light microscopic studies (we observed some spiral gram negative bacteria with 2-7 coils), 80% of samples were positive. Therefore the prevalence of helicobacter can vary from 80 to 87.5% in stray dogs. Among the investigated specimens, 25 specimens were contaminated along with several species of Helicobacter. It should be noted that, it is not possible to identify the species by using light microscopy.
  Keywords: Non, H. pylori Helicobacter species, Helicobacter, Gastric Cancer, lymphoma, MALT
 • Mahnaz Jebreili, Alehehseyyedrasouli, Mohammad Bagher Hosseini, Morteza Gojazade, Hanie Neshat Esfahlani* Pages 42-49
  Backgrounds and
  Objectives
  Research suggests that both preterm and term infants can be remember and understand their own womb odor and prefer them to environmental odors. Studies show that use of olfactory stimuli during painful medical procedures reduces pain responses of infants. The main purpose of this study is investigating the effect of breast milk odor on pain response in preterm infants during and after venipuncture.
  Materials And Methods
  This study is a randomized clinical trial research. 90 preterm infants who were eligible to participate in the study were randomly selected and divided to two groups; control and breast milk. In breast milk group, infants were exposed to the smell breast milk odor five minutes before sampling to thirty seconds after it finishes. Infants’ pain has been measured using PIPP score, 30 seconds before venipuncture, during sampling and 30 seconds after the end of venipuncture
  Results
  Statistical analyses showed that there are significant difference between pain score of infants of two groups during sampling (p=0.01) and after the end of venipuncture (p=0.05)
  Conclusion
  According to the results breast milk odor can be used for reduction of preterm infants’ response to pain during and after blood sampling
  Keywords: Mother's milk odor, Pain, Venipuncture, Preterm infant, PIPP
 • Maryam Heidari, Zohreh Hojati* Maryam Kay Pages 50-57
  Background And Objectives
  Beta interferon (IFNβ) protein is produced as a recombinant drug and used in treatment of some diseases like Multiple Sclerosis. In eukaryotic cells, IFNβ mRNA is rapidly degraded and its half-life is too short. One of the contributing factors to this short half-life is presence of the AU rich element (ARE) in 3´UTR of this mRNA. This region has an inhibitory effect on translation too. Our aim in this research was to delete ARE from IFNβ gene in order to increase its mRNA stability and translational level.
  Materials And Methods
  In order to delete an 18 nucleotide sequence from ARE, the Megaprimer PCR technique was used. The PCR product was digested with EcoRI and BglII enzymes. The vector was partially digested with the same enzymes. The digested PCR product was purified and cloned into the vector. Then, the recombinant vectors were transfected into CHO cell line.
  Results
  The first PCR reaction product contained a deletion mutation and was used as megaprimer in the second reaction. Partial digestion of the vector yielded a variety of fragments with different weights. The sufficient fragment was purified from the gel and used as a cloning vector. Final product of PCR was cloned into the vector. The accuracy of the cloning reaction was confirmed and the recombinant vector was transfected into CHO cell line.
  Conclusion
  An 18 nucleotide region of IFNβ mRNA was deleted. The influence of this microdeletion on mRNA stability and translational efficiency needs to be surveyed in future.
  Keywords: Beta Interferon (Ifnβ), AU Rich Element, Megaprimer PCR
 • Hadi Khodabandelou, Yahya Rasoulzadeh*, Ramezan Mirzaeei, Mohammad Ahangarzade Rezaeei Pages 58-65
  Backgrounds and
  Objectives
  Exposing with bioaerosols can be resulted in widespread adverse health effects including infectious and epidemic diseases, acute toxicities, allergies and even cancer. From this point of view, bioaerosol contaminations in hospitals can cause various secondary health problems. This study was conducted to survey the quality and quantity of bioaerosols in various hospital wards in winter.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive study, the air samples were collected and analyzed according to NIOSH-0800 standard method. Air samples were taken through single-stage impactor using a high volume sampler at 28.3 ±0.2 l/min flow rate during 10 minutes. Sabouraud dextrose agar and blood agar plates were used as sampling media within impactor for fungi and bacteria, respectively.
  Results
  The obtained results showed that, in average, the infants ward in Fatemeh hospital and general clinic in Abbasi hospital had the most bacterial contamination load. In contrast, the operating rooms in Fatemeh hospital and radiology ward in Abbasi hospital had the lowest bacterial contamination load. The independent T-test showed that the bioaerosol contamination in Abbasi hospital was significantly higher than Fatemeh hospital. Also, the most detected fungi were Aspergillus, Penicillium and Cladosporium.
  Conclusion
  This study indicated that the bioaerosol concentration in most wards of both hospitals exceeded the standard permissible limit (30 CFU/m3). Preventive control measures should be designated and implemented to decrease the exposure rate of patients and clients.
  Keywords: Bioaerosol, Bacteria, Funge, Sampling, Air pollution, Hospital
 • Yaghoub Salek Zamani, Seyed Kazem Shakouri, Nazereh Amidfar*, Rouhollah Sohrabi, Esmaiel Mohammadi Payandeh, Hamed Sabagh Jadid Pages 66-71
  Backgrounds and
  Objectives
  Acute poliomyelitis is now an uncommon disease but its long term morbidities are still a challenge. Post polio syndrome includes new neuromuscular symptoms that polio survivors are often confronted with several years after acute polio. The purpose of this study was to assess quality of life, and physical and psychological function in persons with postpolio syndrome (PPS).
  Materials And Methods
  204 subjects with history of poliomyelitis were recruited in this cross sectional study. Finally, 52 people affected by post polio syndrome were compared with 50 healthy people (as control group) regarding the quality of life, and physical and psychological function. Utilized assessment instruments were: 36-Item Short Form Health survey (SF-36) and its two physical functioning and mental health subscales, visual analogue scale, fatigue severity scale and muscle manual muscle testing. The data were analyzed using mean and standard deviation, Independent t test, Kruskal-Wallis test and multivariate regression test. The level of significance was set at 0.05.
  Results
  The mean age of patients in this study was 41.65±8.74. Comparing the patients with control group revealed that the patients reported a poorer quality of life, and physical and psychological function. Multivariate analyses identified that physical function was affected by muscle weakness, while psychological function was affected by pain and fatigue.
  Conclusion
  Quality of life, and physical and psychological function of people with PPS were reduced. These patients need support from multidisciplinary teams to cope with new neuromuscular problems.
  Keywords: Postpoliomyelitis Syndrome, Quality of Life, Pain, Physical Function, Psychological Function
 • Parvin Sadeghzade Rika, Katrine Ebrahimi* Pages 72-77
  Backgrounds and
  Objectives
  Candida albicans causes the infection in patients with organ transplantation, AIDS burning as an opportunistic yeast. Mucormycosis which is caused by Rhizopus oryzae, is an acute rapidly progressive and fatal infection in immunocompromised patients. The toxicity of antimicrobial drugs, resistance in fungi and drug interactions warrant the need for a more effective and less toxic drugs.
  Materials And Methods
  In this study, the minimum inhibitory and lethal concentration of Rumex alveolatus against Pathogenic fungi Candida albicans (NCPF 3153) and Rhizopus oryzae (ATCC 52311) was evaluated. The effect of ethanol and methanol extracts of stem and leaves of Rumex alveolatus, which was prepared with soxhlet method on the Candida albicans (NCPF 3153) and Rhizopus oryzae (ATCC 52311) was investigated with using disk diffusion test, MIC (minimum inhibitory concentrations) and MFC (minimum fungicidal concentration), then results were compared with fluconazole.
  Results
  The results showed the effect of ethanol and methanol extracts of the stems and leaves in concentrations 25, 50,100, 200 mg/ml with inhibitory zone diameter between 21.66 to 10.33 mm against Candida albicans but not against Rhizopus oryzae and the highest inhibitory concentration was 31.25 mg / ml.
  Conclusions
  Due to the resistance Candida albicans strains to drugs such as fluconazole, this herbal extract is suitable alternative to synthetic drugs to treat candidiasis infections. The use of Rumex alveolatus plant as a antifungal agent is promising.
  Keywords: Candidiasis, Mucormycosis, Alcoholic extract, Rumex alveolatus
 • Sharareh Salehi, Heidar Sharafi, Seyed Mojtaba Hakim, Gholam Hosein Ranjbar Omrani, Fatemeh Ebrahimi, Ali Pouryasin* Pages 78-83
  Background and Objectives
  Osteoporosis along with decreased bone density can lead to bone structure loss which increases the risk of fractures. Recent identification of genetic factors impels researchers to assess association of genetic variations with osteoporosis. The aim of this study was to evaluate the relationship between FokI and ApaI polymorphisms of vitamin D receptor (VDR) gene and serum calcium level, serum 25-OH vitamin D level and osteoporosis in Iranian postmenopausal women.
  Materials And Methods
  In this study, we included 194 over 50 years old postmenopausal women with osteoporosis and osteopenia and 50 over 50 years old healthy postmenopausal women as the control group. To study the polymorphisms, genomic DNA was extracted from blood samples containing EDTA anticoagulant. Genotyping of FokI and ApaI polymorphisms of VDR gene was performed using PCR-RFLP method.
  Results
  Weight, height, age, serum 25-OH vitamin D, and calcium level were compared in three groups of control, osteopenia, and osteoporosis. The mean of serum calcium level was not significantly different but the means of age, weight, height, and serum 25-OH vitamin D level were significantly different between the patients and control group. Also, the differences in the distribution of FokI and ApaI genotypes were not statistically significant among the patients with osteopenia, osteoporosis and the control group.
  Conclusion
  It seems that there is no association between FokI and ApaI polymorphisms of VDR gene and osteoporosis.
  Keywords: Calcium_Genetic polymorphism_Osteoporosis_Vitamin D receptor
 • Roghayeh Fakhrpour*, Khosro Ebrahim, Sajad Ahmadizad, Hamid Tayebi Khoroshahi Pages 84-91
  Background and Objectives
  Deaths from cardiovascular diseases following chronic kidney diseases are rising widely .The aim of this study was to evaluate the efficacy of a combined regular exercise during dialysis on intervening risk factors for vascular calcification diseases.
  Materials And Methods
  Forty-five selected hemodialysis patients with a mean age of 61±9.02 years weighing 69±11.25 kg¡ were randomly assigned to the exercise (n=24) and control (n=21) groups. The exercise group participated in a 16-week combined exercise program. Training program included foot pedal ergometer and foot resistance exercises using weights during dialysis sessions three times a week. Parameters associated with calcification and renal function (FGF23¡ PTH¡ P and Ca) and quality of life were measured before and after the training program period.
  Results
  Following four months combined training¡ parathyroid hormone and phosphorus levels significantly reduced. There were not any significant changes in blood fibroblast growth factor 23 and calcium levels. Also¡ exercise significantly improved the quality of life and physical functions in hemodialysis patients.
  Conclusion
  Physical activity in hemodialysis patients is associated with changes in some factors related to vascular calcification and also improvement in the quality of life.
  Keywords: Hemodialysis Patients, Combined Exercise, Fibroblast Growth Factor 23, Parathyroid Hormone, Phosphorus, Calcium, Quality Of Life
 • Alireza Lotfi *, Nikzad Shahidi, Mehrnoosh Mousavi Aghdas, Hasan Mohammadipoor Anvari Pages 92-98
  Backgrounds and
  Objectives
  Neck deep infections are potentially threatening life conditions which can occur while using broad spectrum antibiotics. Early diagnostic and therapeutic interventions are essential in approaching these infections. As these infections are prevalent and there are difficulties in diagnosis and curing these infections and threatening morbidities they have, we decided to study the results of culture and anti-bio gram in these patients, for determination of these parameters, sensitivity, resistance of antibiotic used for these organisms and selection of appropriate antibiotic.
  Materials And Methods
  In 100 patients admitted with a diagnosis of deep neck spaces infection between July 2008 and November 2012, pus was aspirated and sent to microbiology lab for gram staining, culture and anti-bio gram. Types of isolated bacteria and the sensitivity and resistance rate were defined.
  Results
  In our study 100 patients with a diagnosis of deep neck spaces infection were studied. Average age was 33.8 ± 13.43 years old. 65% were male, 4% had diabetes, 3% had the history of abscess/cellulitis, 3% had liver disease, 2% had the history of opiate addiction and 6% had the history of alcohol consumption. In 71% culture was negative and in 29% it was positive. 68.9% were gram positive cocci and 31.1% were gram negative bacilli. From 29 positive cultures, 13(44.8%) were Streptococcus Viridans, 5(17.2%) were Staphylococcus, 5(17.2%) were Klebsiella Pneumoniae, 2(6.9%) were beta hemolytic Streptococcus, 2 (6.9%) were Haemophilus Influenzae and 2(6.9%) were Entrobacter. Final diagnosis was peritonsillar abscess and cellulitis. In 22% the etiology was pharyngitis, in 18% was Odontogenic, in 5% were upper respiratory tract infections, in 2% was dermatologic infection and in 1% was foreign body. Etiology was unknown in 51% of the patients. The most sensitivity was to Vancomycin (100%), Imipenem (100%), Erythromycin (80%) and Levofloxacin (80%). The less sensitivity was to Gentamycin (50%) and Penicillin G (28.6%). There was no statistically significant relation between the culture results and demographic variants or patient’s medical history.
  Conclusion
  Deep neck infection is a life threatening disease. Antibiotics should be started after blood sampling for culture and antibiogram and continued according to antibiogram results. Beginning antibiotics before blood sampling will result in wrong findings in culture and antibiogram.
  Keywords: Culture, Antibiogram, Deep neck infection