فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید حمید خداداد حسین صفحه 1

  طبق ارزیابی های صنایع کشورهای مختلف، کار مفید هر فرد در هفته در کره 72-54، در ژاپن 60-49 و در امریکا 40-36ساعت در حالی که این رقم در ایران فقط 9-6 ساعت در هفته است. این فقط یکی از نشانه های مصرف نامناسب زمان در میان ما ایرانیان است. با توجه به این آمار و اهمیت استفاده آگاهانه از زمان در توسعه یافتگی و هدفمندی کشور، باید توجه داشت هویت و عزت ملی فقط به داشتن پیشینه تاریخی نیست بلکه آگاهانه عمل کردن و آگاهانه زیستن از مهمترین ویژگی های قدرتمندی و توسعه یافتگی به شمار می رود. یکی از مواردی که ما ایرانیان به صورت بی رویه مورد استفاده قرار می دهیم، زمان است به گونه ای که بی اهمیتی به این امر موجب شده است بسیاری از مفاهیم اعتقادی ما نیز مورد خدشه قرار گیرد و بی انصافی و بی مبالاتی در کارهایمان جایگزین پاسخگویی و قانونگرایی گردد. زمان از مقولاتی است که از نظر دینی نیز مورد توجه است. در این راستا پیامبر اکرم می فرمایند «در ایام زندگی شما، اوقات و فرصتهای مناسبی را خداوند در اختیارتان قرار می دهد؛ بکوشید از آن فرصتها استفاده کنید». از این رو با توجه به اینکه امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است، به نظر می رسد توجه به زمان به عنوان غیر قابل بازگشت ترین ورودی هر سیستم و در عین حال کنترل ناپذیرترین آنها، برای گام نهادن در این مسیر بسیار مهم و سرمنشا بسیاری از توسعه یافتگی ها و یا عدم توسعه یافتگی است. در این مقاله سعی می شود این مهم به عنوان یکی از ارکان هر روزه سبد مصرفی مردم مورد تحلیل و مدیریت آن به عنوان یک راه حل مهم در اصلاح الگوی عمومی آن در کشور مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس در ابتدا با ارائه تعریف و مفاهیم زمان و مدیریت زمان، نقش مدیران در بهره وری آن، بیان شده است و با ترسیم اصول و راهکارهای اجرایی برای مدیریت زمان، مقاله به پایان می رسد.

  کلیدواژگان: مدیریت زمان، بهره وری در زمان، اصلاح الگوی مصرف، تعریف و مفهوم زمان
 • بررسی رابطه انگیزش پیشرفت با عملکرد افسران و مدیران ناجا
  محمد حسین الیاسی صفحه 2

  این پژوهش از آنرو به سامان رسید که اولا: سطح و میزان کنونی انگیزش پیشرفت افسران و مدیران صف و ستاد ناجا را شناسایی کند. ثانیا: رابطه بین انگیزه پیشرفت و میزان عملکرد شغلی آن افسران و مدیران را بررسی کند و ثالثا: رابطه چهار متغیر فردی (تحصیلات، سن، درجه و سابقه خدمت) افراد مورد بررسی را مورد اندازه گیری قرار دهد. برای این منظور نخست ادبیات موضوع و پژوهشهای صورت گرفته در این قلمرو مرور شدند. آنگاه بر اساس آن ، شاخص های انگیزه پیشرفت تدقیق شدند. سپس یک مقیاس اندازه گیری برای سنجش این ویژگی روان شناختی تهیه و پایایی و روائی آن بر آورد شد . این مقیاس بر روی نمونه ای به حجم 644 نفر از مدیران و افسران صف و ستاد ناجا اجرا ء شد. داده های حاصل به کمک نرم افزار کامپیوتری spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج نشان داد که اولا : سطح انگیزش پیشرفت افسران و مدیران ناجا از خیلی زیاد تا متوسط در نوسان است . ثانیا: همبستگی معنا داری بین سطح انگیزش پیشرفت مدیران ناجا و عملکرد شغلی آنان وجود دارد . و ثالثا: بین انگیزش پیشرفت مدیران ناجا و ویژگی های فردی آنان رابطه مستقیم یا معکوس وجود دارد.

  کلیدواژگان: انگیزه، انگیزش پیشرفت، عملکرد، تحصیلات، سن، درجه، سابقه خدمت
 • غلامرضا محمدنسل، علیرضا صوفی صفحه 3

  واقعیت این است که جرائم زیادی در اماکن انتظامی ارتکاب می یابد. این جرائم گستره وسیعی از جرائم ماموران دولت و سایر اشخاص را شامل می شود. رشا و ارتشا، اختلاس، ضرب و شتم متهمان، سرقت اموال دولتی، فرار متهمان، سوء استفاده از موقعیت شغلی، خودزنی متهمان، توقیف غیرقانونی و سایر جرائم از این دست، عمده جرائم ارتکابی در محیطهای انتظامی را تشکیل می دهد. هدف از این مقاله بررسی روش های پیشگیری وضعی می باشد این پیشگیری از شیوه های اثربخش پیشگیری از جرم بوده و بزه دیده مدار می باشد و تلاش دارد با تدابیری از ارتکاب جرم توسط بزهکاران مصمم به ارتکاب جرم جلوگیری کند. روش های مختلف پیشگیری وضعی شامل افزایش زحمت ارتکاب جرم، افزایش خطر، کاهش منافع، از بین بردن عذرها و سرانجام، کاهش تحریک و روش های فرعی منشعب از هر یک از آنها، راهکارهای عملی را برای پیشگیری و کاهش ارتکاب جرم در اماکن ناجا در اختیار خوانندگان محترم قرار می دهد. مدیران و فرماندهان در طراحی و اجرای راهکارهای پیشگیرانه نقشی بسیار کلیدی دارند. انتخاب و استفاده صحیح از راهکارهای پیشگیری وضعی، اثربخشی این قبیل مداخلات را افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: پیشگیری وضعی، جرم شناسی محیطی، اماکن انتظامی، جرم های عمومی
 • سید محمد اعرابی *، سید کاظم چاوشی صفحه 4

  با اینکه بیش از چند دهه از ورود مباحث استراتژیک در ادبیات مدیریت می گذرد، تا کنون معیارهای دقیقی برای تفکیک مباحث استراتژیک از غیر آن ارائه نشده است. در این مقاله "نگرش استراتژیک"، به عنوان نگرش جدیدی معرفی شده است که در کنار سایر نگرش های علمی، روابط انسانی، سیستمی و اقتضایی به تکمیل دانش مدیریت می پردازد. هدف از چنین نگرشی این است که به موضوعات مدیریت در سطح مفهومی و ذهنی توجه شود. تئوری های استراتژیک میان دو مفهوم ذهنیت و عینیت تفاهم و وحدت ایجاد می کنند. برنامه ریزی ، اجرا و کنترل استراتژیک سه بخش بهم وابسته الگوی جامع مدیریت استراتژیک هستند که هرکدام بدون دیگری موثر نبوده بلکه هماهنگی این سه بخش موجب هم افزایی خواهد شد . با توجه به مفاهیم بیان شده ، "کنترل استراتژیک ، به معنای کنترل در سطح مفهومی و ذهنی ،جزئی از الگوی جامع مدیریت استراتژیک است و به فرآیندهای رسمی و غیر رسمی اطلاق می شود که سازمان را در ایجاد و حفظ پویایی پایدار آن یاری می بخشد . "طبق این تعریف دو نوع کنترل استراتژیک وجود دارد، کنترل استراتژیک فرآیندی و کنترل استراتژیک محتوایی. این مقاله به بیان اقسام هریک از این دو نوع کنترل استراتژیک پرداخته است.

  کلیدواژگان: نگرش استراتژیک، کنترل استراتژیک، کنترل استراتژیک محتوایی، کنترل استراتژیک فرآیندی
 • محمد جعفر حبیب زاده صفحه 5

  تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یکی از جرائم علیه آسایش عمومی است که با اختلاس و خیانت در امانت دارای وجوه تشابه است. با توجه به گزارشات بازرسی های انجام شده در سازمان های دولتی، تحلیل جرم مذکور و تفکیک آن از اختلاس از اهمیت فراوانی برخوردار است. جرم مذکور شامل مصادیق متعددی است که بعضی اصیل و بعضی در حکم جرم مذکور هستند. از نظر نتیجه مجرمانه هم بعضی از مصادیق آن، جرم مطلق و بعضی مقید هستند. در این مقاله تلاش برآن است تا با تحلیل عناصر تشکیل دهنده جرم مذکور، شبهات موجود مرتفع شود.

  کلیدواژگان: تصرف غیر قانونی، وجوه و اموال دولتی، اختلاس
 • دکتر رضا واعظی صفحه 6

  امروزه دانش یکی از دارایی های ارزشمند سازمان و منبع اصلی مزیت رقابتی شناخته می شود. کسب، انتقال و کاربرد دانش برای سازمان ها بسیار حیاتی است. اما آنچه از آن غفلت شده ماهیت اجتماعی بستر مورد نیاز برای این فرایندها است. سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع سازمانی به فراهم کردن چنین بستری کمک می کند. در این مقاله دانش در بستر سازمان معرفی و ابعاد و عوامل مدیریت دانش به عنوان استراتژی کسب مزیت رقابتی بیان شده است. هم چنین انواع سرمایه اجتماعی و ابعاد اصلی آن و نقشی که در مدیریت دانش ایفا می کند تشریح شده است. روابط اجتماعی، دسترسی سازمانها به پایگاه های ارزشمند دانش را امکان پذیر می سازد. سرمایه اجتماعی با تاثیر بر شرایطی که برای جمع آوری و مبادله دانش ضروری است، زمینه ایجاد سرمایه ذهنی را فراهم می آورد. در پایان به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد شرایط مناسب بررسی تسهیم و ترویج دانش در سازمان پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: دانش سازمانی، مدیریت دانش، تسهیم دانش، سرمایه اجتماعی، سرمایه ذهنی
 • محمد سهرابی صفحه 7

  هدف از این پژوهش، بررسی عوامل زمینه ای موثر در وقوع جرایم مهم با تاکید بر ارتشا در کارکنان ناجاست. بدین منظور، ضمن بررسی پرونده های مربوط به ارتشا از سال 1381 تا 1385 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 218 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات لازم از نمونه به دست آمد.. نتایج بیانگر این است که عوامل زمینه ای موثر در وقوع جرایم مهم با تاکید بر ارتشا عبارت است از: تفاوت سطح حقوق و مزایا، کم بودن سطح توان مالی و اقتصادی، تورم اقتصادی و مشکلات معیشتی، عدم اجرای دو فریضه شریف امر به معروف و نهی از منکر، سطح توقعات، لوث شدن قبح ارتکاب جرائم مالی (رشوه)، معاشرت با افراد ناباب و روآوردن به گرفتن رشوه و آلودگی جامعه در ارتکاب این جرم .

  کلیدواژگان: رشوه، عوامل زمینه ای رشوه، ارتشا، جرائم مهم
 • مایکل ای. پتریلو، دانیل دلباگنو صفحه 8

  این گزارش بخشی از ترجمه کتاب با عنوان « عصر جدید مدیریت و نظارت در سازمان پلیس» نوشته مایکل ای. پتریلو و دانیل دلباگنو می باشد. هدف از این ترجمه ارائه چارچوبی برای مطالعه رفتار فردی، گروهی و روش های مدیریت و نظارت کاربردی به ناظران و مدیران پلیس است. رهبری، نظارت و مدیریت اموری ناملموس و توصیف و ارزیابی آنها دشوار است. با این حال، ناظر با درک و به کارگرفتن مطالب این کتاب می تواند دریابد چگونه به زیردستانش انگیزه بدهد و به چارچوبی شخصی برای نظارت و مدیریت برسد. درک رفتار افراد لازمه روش های نظارت و مدیریت است. در این کتاب اصول دیرین نظارت با دیدی انتقادی تحلیل و بررسی شده و نشان می دهد، اصول نظارت همچنان معتبر و ارزشمنداند. این نتایج همچنین یادآوری می کند بهتر است به ناظران در حوزه علوم رفتاری و انگیزه آموزش دهیم، چگونه این اصول را موثرتر به کار برند. درک صحیح اصول نظارت و علت رفتارهای افراد، همراه با استفاده موثرتر از روش های نظارت، مدیران را در رسیدن به معیارهای نظارت مورد نیاز امروز یاری می دهد. این کتاب بر اساس این مفهوم شکل گرفته که هر ناظری می تواند با مطالعه و یادگیری به ناظر بهتری تبدیل شود و بر رفتار و ضوابط فردی که از ناظر انتظار می رود تاکید دارد.

  کلیدواژگان: نظارت
 • اکبر وروایی * صفحه 9

  تخلفات و جرایم کارکنان ناجا آثار منفی و پیامدهای زیانبار فراوانی را در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی در بردارد که این امر اتخاذ استراتژی عقلایی و منسجم کنترل جرایم کارکنان در سازمان نیروی انتظامی را ضروری می نماید. در این برنامه تحت عنوان استراتژی سازمانی صیانت از کارکنان ناجا، فرماندهان و مدیران این سازمان نقش محوری را ایفاء می نمایند که در یک نگاه کلی و بدون توجه به نوع تهدیدات، محورهای اصلی که باید مورد توجه فرماندهان و مدیران در صیانت از کارکنان قرار بگیرد عبارتند از : تامین نیازهای اساسی مادی کارکنان ، حفظ بهداشت روانی کارکنان، تقویت باورهای دینی و اعتقادی کارکنان، آموزش و آگاه سازی کارکنان و افزایش روحیه خود کنترلی در بین کارکنان. با این حال در هر یک از سه حوزه تهدیدات سیاسی و امنیتی، تهدیدات اخلاقی و تهدیدات مالی نیز فرماندهان و مدیران ناجا نقش محوری و اساسی را در صیانت از کارکنان ایفاء می نمایند. اما شرط اساسی اجرای موفقیت آمیز این اقدامات، تعریف و شکل گیری اقدامات صیانتی فرماندهان و کارکنان ناجا، در چارچوب استراتژی مدون صیانت از کارکنان می باشد. فرماندهان و مدیران ناجا در راستای استراتژی صیانت از کارکنان در هر یک از سه حوزه تهدیدات خاص به تفکیک تدابیر و اقدامات ذیل را باید انجام دهند: الف) در مقابل تهدیدات اخلاقی؛ 1) تسهیل ازدواج کارکنان مجرد سازمان 2) استفاده از پلیس زن در ماموریت های مرتبط با زنان 3) کاهش دسترسی کارکنان به اقلام منکراتی 4) اصلاح ساختار اعزام کارکنان به ماموریت های طولانی مدت 5) رفع کمبود بازداشتگاه های ویژه زنان 6) تسریع در رسیدگی به امور زنان در یگان های انتظامی ب) در مقابل تهدیدات سیاسی و امنیت: 1) آموزش و هدایت سیاسی کارکنان 2) آگاهسازی کارکنان نسبت به شگردهای مختلف دشمنان در به دام انداختن کارکنان 3) افزایش سطح تعلق و تعهد سازمانی ج) در مقابل تهدیدات مالی: 1) بهبود وضعیت معیشتی کارکنان 2) تقویت رضایت شغلی در بین کارکنان 3) تقویت عدالت سازمانی و احساس عدالت در بین کارکنان

  کلیدواژگان: صیانت، پیشگیری، کنترل جرم، تهدید، آسیب شناسی، جرم شناسی
|
 • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini Page 1

  According to the evaluation of different countries' industries, the efficient job of the man in a week is 54-72 hours in Korea, 49-60 hours in Japan and 36-40 hours in the United States while this is only 6-9 hours in Iran. This is just one of the indicators of inappropriate use of time among Iranian. Based on these statistics and the importance of time deliberate usage in developing a country, it should be notified that the national identity and confidence are not just due to a rich history but deliberate act and living are used exaggeratedly by Iranians is the time, so that neglecting this has caused many idealogical beliefs change and unfairness and incosiderateness substitute accountability. Time is one of the issues which is considered according to religion. The prophet says that " The great Allah provides you with opportunities during your life; you should try to use them." Thus based on the fact that this year has been nominated the year of modifying consumption pattern by Supreme Leader, it would seem that the time is the least controllable and irreturnable input of each system to follow this pattern and is the source of many advances or lacks. In this paper, we have tried to analyze and manage this factor as one of important solutions in general consumption pattern in country. Based on this, the role of managers in time efficiency has been illustrated by clarifying definitions of time and its management and the paper concludes with defining principals and practical approaches in time management.

  Keywords: Time Management, time efficiency, modifying consumption pattern, definition, concept of time
 • The consideration of the relation between motive to improvement and performance of police officers and leaders
  Mohammad Hossein Elyasi Page 2


  This paper has been done in order to: 1) Determine the level of current motives for improving staff and field police officers and leaders, 2) Consider the relation between improving motives and job performance of police officers and leaders and 3) Measure the relation between the four personal variable (education, age, rank and work experience). In order to do so, we have reviewed the field literature and researches done on this field first. Then we have modified the motive indices and estimated a measuring scale to evaluate this psychological feature and determined its validity and reliability. This scale was done on a population of 644 police leaders and officers. The data were analyzed by SPSS. The results showed that 1) The level of improving motives for police officers and leaders fluctuates, 2) there is a meaningful correlation between the level of police officers' and leaders' improving motive and their job performance and 3) There is a direct or reverse relation between police leaders' improving motives and personal characteristics.

  Keywords: Motivation, motive for improvement, performance, Education, age, Rank, work experience
 • Qolamreza Mohammad Nasl Page 3

  In fact, many crimes are committed in police fields. These crimes include a vast area of government officials' crimes and other people. Bribery, embezzlement, hitting the offenders, official properties' robbery, offenders' fleeing, exploiting job situation, the suicide of offenders, illegal enforcement and other crimes are of the most important committed crimes in police fields.The situational prevention is one of the effective ways of crime prevention. This prevention is crime-oriented and tries to prevent crime commitment by offenders through some decisions.This paper is to clarify the situational prevention and its techniques, and also providing leaders and managers with some practical ways of crime prevention in police area.

  Keywords: Situational Prevention, environmental criminology, police fields
 • Seyyed Mohammad Aarabi * Page 4

  There have been introduced different criteria for distinguishing strategic form operational management till the emergence of strategy in management literature. We believe these criteria are not accurate and acceptable. Strategic approach is a separate view beside scientific, human relations, systematic and contingency approaches toward management. This view helps us consider issues in objective and subjective(conceptual) level, and complete management theories by aligning and integrating these two levels. Strategic formulation, implementation and control are three parts of comprehensive strategic management model that these parts complete each other and create synergy in organizations through alignment and integration. Strategic control is the control in conceptual level and defined as formal and informal procedure that helps the organization to establish or maintain its sustainable dynamic situation. This article introduces a comprehensive model for strategic management according to the definition and discusses the component of the model within two kinds of strategic control: strategic process control and strategic content control.

  Keywords: Strategic approach, Strategic Control, strategic content control, strategic process control
 • Mohammad Jaafar Habibzade Page 5


  T
  The illegal intervention on public properties is one of the crimes against public welfare which is similar to embezzlement and betrayal. According to the inspections' reports in governmental organizations, the analysis of the forementioned crime and its differentiating from embezzlement are of the most significance. In terms of results, some of them are absolute crimes and some are partial. In this paper, we have tried to solve the ambiguities using the analysis of its elements.

  Keywords: Illegal intervention, public properties, embezzlement
 • Reza Vaezi Page 6


  T
  Today knowledge is recognized as one of the valuable organizational assets and the main source of competitive advantage, transferring and applying knowledge is of crucial importance. But what is often neglected is the social nature of required context on which the mentioned processes must be accomplished. Social capital as an organizational resource helps in providing such a context. In the paper, knowledge is the context of organization will be introduced and different dimensions and elements of knowledge management as a strategy to achieve competitive advantage will be explained. Furthermore, different type of social capital, its main dimensions and its role in knowledge management will be described. Social relations enable the organizations to access to valuable knowledge bases. Social capital makes it possible to create intellectual capital through impacting the conditions needed to acquire (capture) and transfer knowledge. Finally, the role of social capital in providing the suitable conditions to access knowledge sharing and promotion in the organizations will be discussed.

  Keywords: Organizational knowledge, knowledge management, Knowledge Sharing, social capital, Intellectual capital
 • Mohammad Sohrabi Page 7


  T
  The aim of this research is to consider effective ground factors in committing critical crimes particularly bribery among police personnel. In order to do so, the bribery complaints between 1381 and 1385 were analyzed through random sampling method, 218 people were selected as samples and the required data was taken out using a questionnaire. The results show that these factors are as follow: the difference in salary, the lack of economic and financial capabilities, the economic inflation and living problems, neglecting the act of vice prevention and virtue promotion, the expectation levels, removing the incidency of committing financial crimes (bribery), relationship with corrupt people and tending to accept bribe and society's corruption in committing this crime.

  Keywords: Bribery, the ground factors of bribery, bribe, critical crimes
 • Michael A. Petrillo, Daniel Delbagno Page 8
 • Akbar Varvaee * Page 9

  The police personnel crimes have negative results on three levels of personal, organizational and social which necessitates using a logical and unified strategy in controlling staffs' crimes in police section. In this program- organizational strategy of personnel protection, the leaders and managers of police section play an important role which with a general view and regardless of threats, the major facts in protecting personnel are as follow: providing the financial needs of personnel, providing the mental health of personnel, developing religious beliefs, staff training and improving self-controlling tendency among staffs. Police leaders and managers have an essential role in personnel protection in each of political, security, behavioral and financial threats. However, the significant factor of successful practice of these acts is defining and establishing the protective acts of police leaders and personnel in frame of strategy for personnel protection. The leaders and managers should do the following practice in the three field of special threats:a) Moral threats: 1) facilitating the staffs' marriage, 2)using female police in the field of feminine practices, 3)limiting the access to illegal properties, 4) modifying the structure of sending staffs to long-term mission, 5) removing the lack of female jails, 6)rapidity in females problems in police sections, b) political and security threats: 1) training staffs politically, 2)training staff entrapment, 3) increasing staff commitment, c) financial threats: 1) improving living conditions of staffs, 2) improving job satisfaction, 3) improving organizational justice

  Keywords: protection, prevention, crime control, Threat, Pathology, criminology