فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (بهار 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی حسین کشاورزی صفحات 9-28

  در این مقاله مبانی نظری همانندسازی سازمانی به عنوان یکی از موضوعات مهم، که امروزه مورد توجه پژوهشگران سازمانی قرار گرفته، معرفی شده است تا امکان استفاده از آن توسط مدیران در زمینه بهبود عملکرد و کنترل رفتار کارکنان بررسی شود. در این راستا، شاخص های همانندسازی سازمانی شامل احساس وابستگی به سازمان، سازگاری با اهداف و ارزش های سازمانی، احساس مثبت از عضویت در سازمان، قدرشناسی از سازمان، احساس مقبولیت و احساس امنیت در سازمان بیان شده است و ضمن معرفی مدل چهاربعدی همانندسازی سازمانی، آثار همانندسازی بر ارضای نیازها و عملکرد فردی بررسی می شود. در پایان چگونگی استفاده از همانندسازی به عنوان ابزاری جدید به منظور کنترل رفتار افراد در سازمان ها مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: همانندسازی، کنترل سازمانها، عملکرد فردی
 • محمد جعفر حبیب زاده صفحات 29-52

  دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از اعضای سازمان ملل متحد و امضاکننده اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز اعلامیه اسلامی حقوق بشر، اجرای تکالیفی را برعهده گرفته و موظف است که تمامی امکانات و توانایی های خویش را در جهت ایجاد زمینه مساعد برای تحقق اهداف و آرمان های مذکور در اسناد حقوق بشری به کار گیرد. در این میان نیروهای انتظامی و پلیس به دلیل تعامل پیوسته و مستقیم با شهروندان و نقش انکارناپذیرشان در فرایند دادرسی های کیفری، نقش بسزایی در دستیابی به این اهداف دارند. در این مقاله پس از مرور عدالت و حقوق بشر در شئون حکومت و مردم و نظریات و پژوهش های موجود در این زمینه، الزامات پلیس در زمینه حقوق و آزادیهای شهروندان، شامل رعایت عملی فرض بی گناهی متهمان، عدم مداخله در حریم خصوصی افراد، رعایت قانونی بودن توقیف، تضمین انسانی بودن اوضاع بازداشتگاه، رعایت روش های قانونی در بازجویی، ممنوع بودن شکنجه و رعایت روش های قانونی در جمع آوری مدارک به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است. با جمعبندی موارد مطرح شده و با توجه به اوضاع خاص کنونی کشور به نظر می رسد که یکی از مهمترین اولویت ها در خصوص جلوگیری از نقض قواعد و اصول حقوق بشر، اقدام در جهت آموزش افراد جامعه نسبت به حقوق حقه خویش در فرایند دادرسی است.

  کلیدواژگان: پلیس، حقوق بشر، کرامت انسانی، نظام عدالت کیفری
 • حسن بختیاری صفحات 53-66
  احساس توانمندی کارکنان در واقع ادراک کارکنان از توانمندیهای آنان است که تحت تاثیر عوامل مختلفی است. صاحبنظران حوزه مدیریت منابع انسانی بعضی ازاین عوامل را شناسایی و آنها را در کتابها و مقالات متعدد مطرح کرده اند. به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت آشنایی مدیران عالی و مدیران منابع انسانی سازمانها با این عوامل در این مقاله، 15 مورد از مهمترین عواملی که تاکنون در ادبیات حوزه توانمندسازی مطرح شده است و به زعم صاحبنظران ، احساس توانمندی کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد، مورد بحث قرار گرفته است. سطح تحصیلات ، سنوات خدمت، عزت نفس، مرکزکنترل، خلاقیت، مشارکت در هدفگذاری، مشارکت در تصمیم-گیری، شفافیت نقش، بازخوردعملکرد، دریافت پاداش، کارگروهی، حمایت اجتماعی- سیاسی، احساس احترام و پذیرفته شدن افراد، دسترسی به آموزش، دسترسی به منابع و دسترسی به اطلاعات از جمله عواملی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: توانمند سازی، احساس توانمندی
 • حامد دهقانان صفحات 67-88
  ارزیابی و تعیین اهمیت و جایگاه هر یک از استراتژیهای سازمانی در تصمیم گیریهای راهبردی، تخصیص منابع و طرحهای توسعه هر سازمان تاثیر بسزایی دارد. در این میان اگر چه روش ها و الگوهای متعددی به منظور ارزیابی عملکرد سازمان وجود دارد، مسئله مهمی که در استفاده از روش های موجود مطرح می شود این است که کدام روش نزدیکترین تخمین به واقعیت را در اختیار کاربران آن قرار می دهد. تجربیات سازمانها در سالهای پایانی قرن بیستم بیانگر این واقعیت بود که کنترل های سنتی مبنی بر یک منبع نمی تواند پاسخگوی نیازهای پیچیده و گوناگون محیط های سازمانی عصر حاضر باشد. بر اساس روش های نوین کنترل عملکرد سازمان دو رویکرد کلی روش های مبتنی بر زمان و روش های یکپارچه عملکرد مطرح شد. در این میان روش سنجش متوازن (BSC) را می توان از جمله روش های نوین کنترل یکپارچه عملکرد سازمان دانست که با رویکردی متوازن به ابعاد مختلف سازمان، استراتژیهای سازمانی را به راهکارهای اجرایی ترجمه می کند. در این مقاله تلاش شده است تا به یک مدل مفهومی جامع و در عین حال علمی به منظور ارزیابی عملکرد سازمان دست یافته شود، لذا پس از بررسی تحولات شاخصهای ارزیابی عملکرد در قرن بیستم و نگرشهای نوین در مدیریت عملکرد سازمانها، روش ارزیابی متوازن و سیر تحولات، تکامل و نسلهای مختلف آن بیان شده است. بر این اساس الگوی پیشنهاد شده در این پژوهش تلفیقی از سیکل سه بخشی مدیریت عملکرد و الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن است. در این الگو، روش ارزیابی متوازن بر سیکل سه بخشی مدیریت عملکرد منطبق شده و یک مدل سه بخشی مدیریت عملکرد، مبتنی بر سنجش متوازن به دست آمده است. در این میان کارت امتیازی متوازن در هر یک از مراحل سه گانه مدل، وظایفی را ایفا خواهد کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی جامع عملکرد، سنجش متوازن، عملکرد سازمانهای دولتی، کارت امتیاز متوازن
 • سید حمید خداداد حسینی صفحات 89-110

  این تحقیق با عنوان بررسی شیوه های موثر نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان کلانتری های استان کرمان تدوین شده است. محقق در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ سوالاتی به شرح ذیل بوده است:1. روسای کلانتری ها از کدامیک از شیوه های نظارت و کنترل بیشتر استفاده می کنند؟
  2. کدامیک از شیوه های نظارت و کنترل بر عملکرد کارکنان موثرتر است؟
  با توجه به این سوالات، فرضیه هایی مبنی بر اینکه روسای کلانتریها به منظور نظارت و کنترل کارکنان بیشتر از شیوه پیش از عمل استفاده می کنند و شیوه نظارت و کنترل هنگام عمل بر عملکرد کارکنان موثر تر است، متصور است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش تمام روسا و کارکنان کلانتری های استان کرمان در سال 1385(جمعا 26 کلانتری) هستند. حجم نمونه آماری 146 نفر است که با توجه به سرشماری روسای کلانتری ها، کارکنان جمعی به تعداد 120 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از مطالعه منابع و پرسشنامه استفاده شده است. هم چنین برای تجزیه و تحلیل آماری از روش تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تکمیلی توکی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حاکی از رد فرضیه اول طبق نظر افسران و تایید آن براساس اظهار نظر درجه داران است، هم چنین بر طبق اظهار نظر روسای کلانتری ها فرضیه دوم تایید می گردد. در پایان بر اساس نتایج تحلیل های آماری، پیشنهادهایی ارائه شده است.

  کلیدواژگان: نظارت وکنترل برعملکرد، کنترل قبل از عمل، کنترل هنگام عمل، کنترل بعد از عمل، شیوه های موثر نظارت
 • دکتر نادر نوروزی صفحات 111-132
  نقش و تاثیرات زیانبار اجتماعی، اقتصادی و اخلاقی رشوه بر کسی پوشیده نیست. صرف نظر از بحث آماری و ریشه های اجتماعی و انسانی و اخلاقی این عمل مجرمانه و حرمت شرعی این فعل و رفتار خلاف ، بروز پدیده ارتشا در نیروی انتظامی، که ایجاد امنیت داخلی و تامین آسایش فردی و عمومی از وظایف اصلی آن است، می تواند امنیت و ثبات حکومت و جامعه را خدشه دار سازد. از این رو به منظور بررسی علل دریافت رشوه توسط برخی از کارکنان و ارائه راهکارهای رویارویی با آن، تحقیق حاضر به روش پیمایشی - تحلیلی طراحی، و پس از تنظیم پرسشنامه با نظر سنجی از خبرگان و کارشناسان اهل فن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، تعداد 248 نفر از کارکنان سرکلانتری ششم فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان نمونه آماری انتخاب، و پرسشنامه ها توسط آنان تکمیل شد. نتایج ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که میزان حقوق و مزایای دریافتی کارکنان ، ضعف ایمان و اعتقادات کارکنان، فرایند کار در کلانتریها و ارتشا در سایر سازمانها، کنترل و نظارت ضعیف سازمانهای نظارتی مربوط و واگذاری مشاغل، درجه و تحصیلات شاغلان غیر واجد شرایط بر دریافت رشوه توسط برخی از کارکنان کلانتریها تاثیر مثبت دارد .
  کلیدواژگان: رشوه و ارتشا، کارکنان کلانتریها، نیروی انتظامی، زمینه های ارتشا
 • سا رمینا سامد صفحات 133-144
  هدف این مقاله تعیین سهم ویژگی های ساختاری اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان و مشخص کردن اینکه آیا شخصیت پویشگرا نقشی در متعادل سازی رابطه اشاره شده بالا در میان مدیران کشور مالزی دارد یا خیر می باشد. تحلیل های رگرسیون سلسله مراتبی از 584 پاسخ نشان داد که ویژگی های ساختاری اجتماعی خودباوری ، توزیع قدرت ، اشتراک گذاری اطلاعات ، دانش ، پاداش ، رهبری و فرهنگ سازمانی در تعیین میزان توانمندسازی کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. در ضمن، این نتیجه حاصل شد که شخصیت پویشگرا نقشی تعدیل کننده را در ارتباط بین ویژگی های ساختاری اجتماعی و توانمندسازی کارکنان داراست. کاربردهای نظری و مدیریتی این یافته ها نیز بحث خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی، توانمند سازی
|
 • Ali Hossein Keshavarzi Pages 9-28

  The aim of this article is to introduce the theoretical basics of organizational identification as one of important issues which has attracted the attention of organizational researchers, and to investigate the possibility of its usage by managers to improve the performance of employees and to control their behavior. For this purpose, the identification indices including commitment to the organization, organization appreciation, and sense of satisfaction and feeling of security in organization have been introduced. Besides introducing the four-dimension model of organizational identification, the effects of identification on fulfillment of needs and personal performance are investigated. Finally, as a conclusion the use of identification as a new tool to control individuals' behavior in organizations is discussed.

  Keywords: Identification, Control, organization, Personal Performance
 • Mohammad Jafar Habibzadeh Pages 29-52

  Islamic Republic of Iran government as one of the members of United Nations and International Protocol of Human Rights and International Treatment of Civilian and Political Rights and also the Islamic Intimation of Human Rights, is responsible for doing some tasks and must apply all the facilities and potentials to provide a suitable ground, for achieving the goals and objectives mentioned on human rights documents. In such situation the law enforcement has a critical role to achieve these goals and objectives because of persistent and direct interactions with citizens and their undoubted role in criminal justice. In this paper, after reviewing the justice and human rights in government tasks and citizens and opinions and available researches on this field, police necessities on rights and liberties of citizens including: the practical commitment to innocence of culprits, not interfere with citizen's privacy, guaranteeing the suitable condition of concentration camp, following the rules of inspection, forbidding the torture, following the rules of gathering documents have been thoroughly investigated. After reviewing the mentioned problems and according to specific conditions of country it seems that one of the most important priorities involving the prevention of breaking the human rights is training the members of society to defend their rights in trials.

  Keywords: Police, Human Rights, Human Dignity, Criminal Justice System
 • Hassan Bakhtiari Pages 53-66
  In fact, the employees' sense of empowerment is the understanding of their abilities which are influenced by many factors. Some of these factors have been recognized by human resources management's experts and published in their several articles and books. For the significance of the issue and necessity of introducing these factors to organizations' high-level and human resources managers, the 15 most important items , which have been mentioned in the literary review of empowerment till now and influenced employees' sense of empowerment, have been discussed. Level of education, years of experience, self-esteem, control center, innovation, participation in target-making, participation in decision-making, role clarity, performance feedback, rewards, team work, social and political support, sense of respect and acceptance, access to training, access to resources and access to information are some of the discussed factors in this paper.
  Keywords: Empowerment, Sense of empowerment
 • Hamed Dehghanan Pages 67-88
  The evaluation, significance and importance of each of organizational strategies have a great impact on strategic decision-making, source allotment and developmental plans of an organization. Here, inspite of several techniques and models to evaluate the performance of the organization, the critical issue in utilizing the current methods is that which one provides the users with the closest and real estimation. Organizations experiences in late 20th century indicated that the traditional methods of control based on one source cannot fulfill the complex and variable needs of current organizational environment. According to modern methods controlling organizational performance, two general approaches were suggested based on time and performance. Here, a balanced measuring method is one of the modern methods for controlling organizational performance which translates the organizational strategies into administrative approaches through a balanced approach toward different dimensions of organizations.
  There has been a great attempt to attain a comprehensive and scientific conceptual model to evaluate the performance of the organization. Hence, after reviewing the evolution of measurement indices of performance in the 20th century and current perspectives on performance management of organizations, the balanced measuring approach and its changes, evolution and different generations were discussed. Here, the balanced score card will fulfill a task in each of the triple-stage of model.
  Keywords: Comprehensive Evaluation, Balanced Measurement, performance, Public Organizations, Balanced Score Card
 • Hamid Khodadad Hosseini Pages 89-110

  This research with the subject of review of the sheriff's effective supervisory and control methods on performance of Kerman police stations' staff has been done in which the researcher is looking for answering the following questions:1. Which supervisory and control methods are being used more by sheriffs?
  2. Which supervisory and control methods is more effective on staff performance?
  According to above questions, it was assumed that sheriffs use pretask supervisory method to control their staff while supervising the staff during their action is more effective on the performance. This research is practical in terms of goal and surveying-descriptive in term of method. The group being counted of this research is all the sheriffs and employees of the Kerman police stations (totally 26 police stations) in 1385. The statistical sample was 146 people which 120 employees were selected using Kukeran formula according to the sheriff's census. The references and questionnaires were studied to attain the data. Also, the one-way variance analysis method and supplementary tookie test was used to analyze four statistical analysis. The results showed that high rank officers rejected the first assumption and low rank officers agreed with it. Also, the sheriffs agreed with the second premise and some suggestions were given according to the results.

  Keywords: Supervising, Control, performance, Pre-task Control, During-the-action Control, Post-task Control
 • Nader Norouzi Pages 111-132
  Nowadays, the destructive roles and effects of bribery on society, economy and ethic are unquestionable. Regardless of discussion on statistics and social, humanistic and ethical roots of this guilty action besides canonical veneration of this wrongful behavior, the emergence of bribery in police organization having the responsibility for national security and individual and public welfare can blemish the security and stability of government and society. Hence, this research was done in order to investigate the reasons for bribery by some employees and providing opposing solutions using analytical-surveying method. Also a sample of 248 employees from the sixth chief police station of Tehran were chosen in random after designing the repertory grid questionnaires by experts through the categorized random sampling method. Then the questionnaires were completed by them. The results of premises evaluation indicate that the followings affect the bribery among some employees of police stations:Salary of employees, weakness in their religious beliefs, the work process in police station, bribery in other organizations, weak supervision and control of involving supervisional organizations and the rank and education of disqualified employees.
  Keywords: Bribery, Police Stations, Police Station employees
 • Sarminah Samad Pages 133-144
  The purpose of this paper is to determine the contribution of social structural characteristics on employee empowerment and whether proactive personality plays a role in moderating the above stated relationship among managers in Malaysia. Hierarchical regression analyses of 584 responses revealed that social structural characteristics of self-esteem, power distribution, information sharing, knowledge, rewards, leadership and organizational culture are important in determining employee empowerment. Further, proactive personality was found to be a moderator to the leadership between social structural characteristics and employee empowerment. Theoretical and managerial implications of the findings are discussed.
  Keywords: Human Resource Management, Organizational Behavior