فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (زمستان 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/10/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حامد دهقانان صفحات 9-38

  در شرایطی که ضرورت تغییر در نظام اداری ایران بر کسی پوشیده نیست، قانون مدیریت خدمات کشوری فرصت مغتنمی را ایجاد کرده تا فرآیند نظارت بر ارائه خدمات عمومی از سوی دولت در یک مسیر تازه قرار بگیرد. این قانون به دلیل نواندیشی ها و جامعیتی که دارد بیانگر رویکردی بنیادین است که برای نخستین بار در ساختار بوروکراسی ایران به کار گرفته می شود تا بنیاد روابط و هنجارهای نظام اداری کشور را دگرگون سازد و چارچوب راهبردهای تحول در مدیریت بخش دولتی را تعیین کند. یکی از موضوعاتی که در فصول مختلف این قانون مورد توجه قرار گرفته، ساز وکارهای نظارت بر نظام اداری کشور می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی الگوهای نظارت در ساختارهای نوین سازمانی، وضعیت موجود ساز وکارهای نظارتی در نظام اداری ایران مورد توجه قرار گرفته است و پس از ارائه برخی از محورهای عمده در آسیب شناسی وضعیت موجود، به رویکرد قانون مدیریت خدمات کشوری درباره نظارت و ارزیابی در دستگاه های اجرایی اشاره شده و ضمن تحلیل کارایی و اثربخشی ساز و کارهای پیشنهادی ، شاخص های وضعیت مطلوب نظارت در چارچوب احکام این قانون بررسی شده است.

  کلیدواژگان: نظارت، نظام جامع کنترل، قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام اداری، روندگرایی
 • حسن شریفی صفحات 39-62

  امروز پلیس در پرتو نگرش هنجاری شهروند مدارانه در فرایند تامین امنیت جدید، به ناچار به مقوله های خدمات عمومی و حمایتگر و پیشگیری نیز رهنمون شده است؛ امری که هم اقتضائات خاص خود را دارد و هم حساسیت ها و مطالبات ویژه ای را طلب می کند. بالطبع توسعه وظایف و کارکردهای نهادهایی که هم دارای قدرت هستند و هم با زندگی روزمره آحاد مردم سر و کار دارند در کنار کارکردهای سنتی حفظ نظم و امنیت در جامعه زمینه ساز تکوین و تدوین اصول بنیادی شده اند که از آنها، به عنوان «معیارهای بین المللی رفتار پلیس» نام برده می شود؛ معیارهایی که بستر اجرا و اعمال آنها میسر و فراهم نیست مگر اینکه در پرتو چارچوب ارجاع «مشارکت» و «نظارت» شهروندان، ساز و کارهای لازم طراحی شود. در این نوشتار با تاکید بر گفتمانهای «حقوق بشر و شهروندی» و نیز با توجه به «معیارهای بین المللی رفتار پلیس»، ضرورت نظارت بر عملکرد پلیس به منظور دستیابی به «اهداف غایی» ملحوظ در ماموریتهای پلیس و اطمینان از عدم سوء استفاده از قدرت و نیز «مسئولیت پذیری» و تضمین رفتارهای قانونی و اخلاقی، به ویژه در وضعیت هایی که مستلزم بهره برداری از زور و اسلحه است، مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: نظارت همگانی، حقوق شهروندی، مسئولیت پذیری، معیارهای بین المللی رفتار پلیس، حقوق بشر
 • محمدحسین الیاسی صفحات 63-84

  در این پژوهش به منظور تهیه و هنجاریابی یک مقیاس مداد-کاغذی برای سنجش عملکرد فرماندهان میانی و عالی نیروی انتظامی، ابتدا ادبیات موضوع مرور، و بر اساس آن، عوامل و شاخص های اصلی عملکرد استخراج شد. سپس بر اساس آن شاخص ها مقیاس اولیه تدارک دیده شد. این مقیاس در اختیار 15 کارشناس و متخصص قرار داده شد تا درباره تک تک موارد آن اظهار نظر کنند. سرانجام بر اساس نظرکارشناسان، یک مقیاس 56 ماده ای تهیه شد. این مقیاس روی نمونه ای به حجم 644 نفر از مدیران و فرماندهان صف و ستاد ناجا اجرا، و پایایی آن با استفاده از سه روش اسپیرمن، براون، گاتمن و آلفای کرونباخ برآورد شد. نتایج نشان داد که مقیاس، هر یک از ضمیمه های آن از پایایی خوب برخوردار است. همچنین برای تعیین عامل های مقیاس از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج آشکار ساخت که مقیاس عملکرد از سه عامل اصلی به نام های فرایند رفتاری، فرایند اخلاقی و عملکردی تشکیل شده است.

  کلیدواژگان: عملکرد، سنجش عملکرد، مقیاس سنجش عملکرد، پایائی، تحلیل آمار، هنجار
 • مهدی ناظمی صفحات 85-98
  رشد و تعالی جوامع و دستیابی انسان به آسایش و آرامش درخور طبیعت و فطرت او بر اساس آموزه های فرهنگهای اصیل الهی امکانپذیر است. توسعه اقتصادی جوامع پیشرفته امروز، نیازهای زندگی انسان را به خوبی تامین نکرد. وجود سرمایه طبیعی فراوان و رشد سرمایه فیزیکی و حتی توسعه سرمایه انسانی نتوانست حیات اجتماعی رضایت بخشی را به ارمغان آورد. انسان پدیده ای است که جنس و نوع آن در فراوانی خود، وحدتی می یابد که از فردیت در هراس است. سرمایه اجتماعی، دارایی ذاتی و جوهری اجتماع انسانی است که آن را از اجتماع غیر انسانی متمایز می سازد. سرمایه اجتماعی، موجبات بهره گیری هر چه بیشتر و بهتر از سایر گونه های سرمایه اعم از سرمایه طبیعی و سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را فراهم می سازد. چیستی، چرایی، ضرورت وجود سرمایه اجتماعی و چگونگی تولید آن در سطوح مختلف جامعه، موضوع بحث و بررسی این مقاله است.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه، پیوستگی، سرمایه انسانی
 • اکبر محمد علیزاده صفحات 99-108

  در گذشته واژه «بازرسی»، مفهوم و معنای منفی و نامطلوبی را در ذهن افسران و درجه داران سازمان های نظامی و انتظامی ایجاد می کرد لذا این نیاز و ضرورت احساس شد که چگونه می توان بازرسی را از این وضعیت و نگرش ناصواب بیرون آورد. این مقاله نتیجه بررسی ها و تغییراتی است که در طول سالهای اخیر در مورد مفهوم، رویکردها و اصول بازرسی در سازمان های نظامی و انتظامی بوجود آمده است. امروزه دو رویکرد اساسی (رویکرد ساختاری و سیستمی) برای «بازرسی» وجود دارد که بازرسان از آنها استفاده می کنند. بازرسی ها در سازمان های نظامی و انتظامی پنج اصل اساسی (هدفمند بودن، هماهنگ بودن، تمرکز بر بازخوردها، آموزنده و پیگیری) را دنبال می کنند.

  کلیدواژگان: بازرسی، رویکردهای بازرسی، اصول بازرسی، سازمان های نظامی و انتظامی
 • برزو فرهی بوزنجانی صفحات 109-124

  در جهان پرتلاطم امروز که سازمانها را با تحولات شگرف محیطی ر وبه رو ساخته است، توان دستیابی به سطح مطلوب و مورد انتظاری از عملکرد در هاله ای از ابهام فرو رفته است. در این گذار آنچه می تواند حیات بالنده و روبه رشد سازمان ها را تضمین نماید، وجود نظام مدیریتی مقتدر و کارآمد است، به عبارتی دیگر تنها درصورت اقتدار و توانمندی رکن مدیریت سازمان است که می توان حسن عملکرد سازمان ها را در شرایط کنونی انتظار داشت. به این منظور ضرروی به نظر می رسد که چارچوبی پدید آید تا بتوان از آن طریق بر تعالی و شکوفایی مدیران همت گماشت تا به تبع آن، اهداف و استراتژیهای سازمان به عالیترین شکل ممکن محقق شوند. به طور کلی آنچه مقصود توسعه مدیریت است ایجاد سازمانی یادگیرنده است که در آن افراد با دانش اندوزی، صرف انرژی و تحریک قوه خلاقیت خود اهداف استراتژیک سازمان را شکل دهند. به عبارتی کلی تر هدف نهایی توسعه مدیریت تغییر و غنی سازی رفتارهای سازمانی از طریق موضوعات آموزنده برای بالابردن مهارت های مدیریتی است. نظر به خطی بودن فرآیند توسعه می توان آن را به صورت توالی یکسری اقدامات نمایش داد: شناسایی نیازها و ابعاد توسعه،طراحی و گزینش الزامات توسعه، طراحی و اجرای راهکار و روش، ارزیابی دستاوردها برخی از الزامات توسعه را می توان به قرار زیر برشمرد: نگرش مثبت نسبت به رشد و توسعه، تمایل و رغبت درونی افراد به یادگیری و گسترش قابلیت های خود، شناخت و امکان استفاده از ابزار مناسب برای توسعه، شناخت مولفه های شایستگی مورد نیاز حال و آینده، کنترل عوامل محیطی موثر بر موفقیت طرح توسعه مدیران. (Fonda 1989)

  کلیدواژگان: توسعه مدیریت، توسعه مدیران، الزامات توسعه مدیریت، فرایند توسعه مدیریت، اهداف توسعه مدیریت
 • علی اصغر جمراسی صفحات 125-148

  یکی از کارکردهای عمده مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن، همه فعالیت ها و کوشش های خود را برای تحقق اهداف مورد نظر از جمله چابک سازی و دستیابی به بهره وری مناسب طی می کنند. در این مسیر، شاید مهمترین ثروت در هزاره سوم میلادی سرعت باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملا جدیدی از سازمان ها به وجود آید. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است؛ مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری و شهروندان، ارتقای کیفیت، بهره وری یا ارائه خدمات و... . موسسات و سازمان ها در راستای این اهداف باید بر حرکت سریع اطلاعات در زمینه بهره وری، ارائه خدمات مناسب و توزیع خدمات متمرکز شوند. هر چه این حرکت سریعتر باشد، سازمانها سریعتر پاسخگوی نیاز و تقاضای شهروندان خواهند بود. در این مسیر، سازمان پلیس نیز از این امر مستثنا نیست و به منظور اجرای ماموریت برقراری نظم و امنیت، بدون شک به بازنگری در ساختار سازمانی و نیروی انسانی، استفاده از فناوری کارآمد و پیشرفته نیاز دارد. در این مقاله ابتدا به بحث و بررسی تعاریف و مفاهیم چابکی از دیدگاه محققان پرداخته شده و سپس مدیریت چابک و ابعاد آن و همچنین ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی از جمله ساختار سازمانی، کارکنان، فناوری، فناوری اطلاعات و نوآوری و خلاقیت بحث گردیده است. در ادامه به اهداف و مزایای چابک سازی سازمان و موانع موجود برای برنامه ریزی و چابک سازی در سازمان ها و همچنین به شرایط و ضوابط مدیریت چابک سازی پلیس پرداخته، و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادهای لازم در خصوص چابک سازی پلیس و متغیرهای تاثیرگذار اشاره شده است.

  کلیدواژگان: پلیس چابک، پلیس جامعه محور، ساختار سازمانی
|
 • Hamed Dehghanan Pages 9-38

  In such situation that everyone with no doubt feels that the administrative system in Iran needs a change, civil service administration law has made a great opportunity for supervision process of government public service to be put on a new path. Because of initiative and comprehensiveness of this law that demonstrates a basic approach, for the first time it was practiced in the administrative structure of Iran in order to restructure the basic of relations and norms of system of our country and to determine the framework of development strategies in public sector management. The inspection mechanism on administrative system is one of the issues that have been noticed in different chapters of this law. In this research, in addition to reviewing the inspection model in modern organizational structures, the circumstances of inspection mechanism in Iran administrative system has been on the focus and after introducing some main subjects in diagnosing of current situation, it has pointed the approach of civil service administration law about the inspection and assessment of administrative agencies and beside the analysis of effectiveness and efficiency of proposed mechanisms, the suitable inspection situation standards in the framework of this law has been reviewed.

  Keywords: supervision, Comprehensive Control System, Civil Service Administration Law, Administrative System
 • Hassan Sharifi Pages 39-62

  Under the new attitude of police in the new process of providing safety which is based on citizens, it has necessarily been lead to general services, supporting and preventive issues. This is a kind of issue which has both its own requirements and sensitivity. Developing duties and the function of organizations which have power and dealt with everyday life of people and establishing security throughout the society, is called "criterion for international police behavior". The criterions which have no functional basis unless the required mechanism are designed under the framework of "association" and "supervision" of citizens. In this paper, with emphasis on discourses of "human and citizenship rights", and also considering the "international police behavior criterions ", the necessity of supervision on police function with the purpose of achieving the "final goal" stated in police missions and getting sure that the police is not abusing its power and also "accountability" and guarantee for legal and moral behaviors, specially in situations which involves using force and gun, are analyzed.

  Keywords: General Supervision, citizenship rights, Accountability, Police International Behavior Criterions, Human Rights
 • Mohammad Hossein Elyasi Pages 63-84


  In this study in order to arrange and find a measurement scale for evaluating the performance of mid-level and superior law enforcement commanders, first we reviewed the literature of issue and the main indices and standards were extracted based on it. Then, based on those indices a preliminary scale was provided. This measurement was given to 15 experts to give their opinions about each of the items. Finally based on the experts' opinions, a 56-item measurement was arranged. This measurement was executed on a 644 managers and line-officers and law enforcement command center and their stability was assessed by using the three methods of Spearman, Brawn, Guttmann, and Alpha Kronbach. The results demonstrated that measurement of each of its concomitant, possess that mentioned stability. Also, for determining the measurement factors, factor analysis method was used. The results clarified that performance measurement is comprised of three main factors.

  Keywords: performance, Performance evaluation, Performance Evaluation Measurement, Stability, Statistics Analysis, Norm
 • Mahdi Nazemi Pages 85-98
 • Akbar Mohammad Alizadeh Pages 99-108

  In the past the word of "Inspection" raised a negative and unwelcome meaning in the minds of officers and superiors of military organizations and law enforcement agencies. So, such a feeling of need and necessity was felt that how we can change this negative attitude. This paper is the result of reviews and changes that was made in the recent years about the concept, approaches, and principles of inspection in military organizations and law enforcement agencies. Nowadays there are two main inspection approaches (structural and systematic approach) which inspectors make use of them. Inspections in military organizations and law enforcement agencies follow five prime principles (meaningfulness, being concordant, concentration on feedbacks, being educative and the perseverance).

  Keywords: Inspection, Inspection Approaches, Inspection Principles, Military Organizations, Law Enforcement Agencies
 • Borzoo Farrahi Bouzanjani Pages 109-124

  In today rough world that the organizations have encountered prodigious and strong environmental changes, the ability for achieving the ideal and expected level of performance is in dimness. In this path, something that can guarantee the growing and flourishing existence of organizations is a strong and efficient managerial system. In other words, as long as we don’t have a strong organization management, we can't expect to achieve the high performance outcome of organizations in present situations. For achieving this goal, a framework is needed that by using it our managers can achieve the highest and most flourishing points and as a result of that the goals and strategies of organizations are ascertained and obtained in the most perfect form.
  In general, what we mean by management development is creating a learning organization in which people create the strategic goals of organization by learning, consuming time and energy and stimulating the creativity faculty. In more general words, the final goal of management development is to change and enrich the organizational behaviors by using the informative issues for raising the managerial skills.
  Since the development process is a linear one, it can be illustrated as a continual series of action and procedures: Some of the development requirements are as follows:- Positive outlook toward growth and development, inner tendency and interest for learning and developing the abilities, distinguishing and ability for using the suitable tool for development, distinguishing the required element of competencies for present and future, and controlling the environmental factors effective on successes of managers development plan (Fonda, 1989).

  Keywords: Management Development, Managers Development, Management Development Requirements, Management Developing Process, Management Development Goals
 • Ali Asghar Jamrasi Pages 125-148

  One of the main elements in management is planning. Planning is the basis of management elements and is a process that organizations use it for all their attempts and activities related to their goals, such as making agile units and achieving suitable productivity. Probably, in this path, the speed is the most important asset in the third millennium. In order to reduce the time of accountability and for bettering the resilience, new forms of organization must be established. Nowadays, the competition is in different dimensions, such as the speed of delivery or servicing to the customers and citizens, developing the productivity quality or servicing and … For achieving these goals, the organizations and institutions must focus on rapid movement of data for productivity issue and delivering suitable services.
  The more rapid the movement is, the more expeditious the organizations are in responding to the needs and requests of citizens. In this path the police organization is not an exception and for doing its missions and establishing order, undoubtedly needs to review organizational structure and human resource and benefit from effective and modern technology. In this paper we firstly discuss the meaning and definition of agility from the point of view of researchers and then the agile management and its dimensions and also organization devices for achieving the agility such as organizational structure, personnel, technology, information technology, creativity is discussed. And as it goes on, it has focused on the goals and advantages of having an agile organization and the existing obstacles for planning and making an agile organization, and also the ground rule and requirements of police management and in the end it has proposed conclusion and necessary recommends and has pointed out the effective variables about making agile police.

  Keywords: Agile Police, Society-based Police, organizational structure