فهرست مطالب

مدیریت ورزشی - پیاپی 30 (فرودین و اردیبهشت 1395)
 • پیاپی 30 (فرودین و اردیبهشت 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سمیه صفری*، علیرضا امیدی، نصرالله سجادی، محمد خبیری صفحات 1-23
  هدف این پژوهش، تعیین ارتباط توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی مدارس متوسطه ایران است و اینکه به طور ویژه کدام یک از ابعاد این متغیرها بروز رفتارهای شهروندی سازمانی را افزایش می دهد. بدین منظور 330 معلم تربیت بدنی با استفاده از نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای تصادفی به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر[1] (1996)، تعهد سازمانی آلن و می یر[2] (1993) و رفتار شهروندی سازمانی دیپائولا و همکاران[3] (2005) بود. به منظور تعیین روایی صوری و محتوایی (از نظرهای متخصصان)، روایی سازه (از تحلیل عاملی تاییدی نوع اول) و پایایی (از آلفای کرونباخ) و در راستای تحلیل های تکمیلی و تعیین روابط علی و ارائه مدل، از تحلیل مسیر استفاده شد. در نهایت یافته های تحقیق ضمن تایید مدل استخراج شده، نشان دادند که توانمندسازی روان شناختی به ترتیب تاثیر مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری برابر با 46/0 و 66/0 بر رفتار شهروندی سازمانی دارد. تعهد سازمانی نیز تاثیر مثبت و معناداری (58/0) بر رفتار شهروندی سازمانی و در نهایت توانمندسازی روان شناختی تاثیر مثبت و معناداری (34/0) بر تعهد سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی روان شناختی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی، معلمان تربیت بدنی
 • مهناز مرادی کمره*، محمود گودرزی، ابوالفضل فراهانی صفحات 25-36
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه تهران و تربیت معلم است. جامعه پژوهش، شامل تمامی کارکنان دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه تهران و تربیت معلم به تعداد 180 نفر و تعداد نمونه برابر با 108 نفر بوده است. در این پژوهش به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر[1](1995) و پرسشنامه یادگیری سازمانی شفی (1385) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان و ضریب پایایی کلی پرسشنامه ها توسط آلفای کرونباخ (توانمندسازی 95/0α= و یادگیری سازمانی 96/0α= ) به دست آمد و تایید شد. از روش های آماری شامل کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و تحلیل ماتریس همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین توانمندسازی در کارکنان برابر با 89/69 درصد و میانگین یادگیری سازمانی برابر با 46/73 درصد است. علاوه بر این، بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی ارتباط مثبت و معناداری (01/0P<، 588/0=r) به دست آمد. با توجه به نتایج حاضر، می توان گفت سیاستگذاران و مدیران این دو دانشکده قادر خواهند بود از توانمندسازی و تاکید بر پرورش کارکنانی توانمند به عنوان شیوه ای موثر به منظور توسعه و بهبود یادگیری سازمانی و ایجاد دانشکده هایی یادگیرنده استفاده کنند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، دانشکده های تربیت بدنی، یادگیری سازمانی
 • احسان ططری *، هاشم کوزه چیان، مهدی خطیب زاده صفحات 37-50
  هدف از این پژوهش بررسی نقش اخلاق کار در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی شهرستان های استان تهران بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفته است. نمونه آماری پژوهش 244 نفر از معلمان تربیت بدنی شهرستان های تهران بودند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا و پرسشنامه اخلاق کار بود که روایی و پایایی آنها تایید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از بسته نرم افزاری SPSS 18 به منظور انجام آمار توصیفی و از نرم افزار لیزرل به منظور تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادله ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد میزان ضریب اثر اخلاق کاری بر رضایت شغلی 46/0 بود و از میان مولفه های مربوط به اخلاق کار، «جو اخلاقی» با ضریب اثر 03/1 و مقدار 8/85 t، «موفقیت ناشی از رفتار اخلاقی» با ضریب اثر 38/0 و مقدار 4/37 t، «حمایت مدیریت ارشد از رفتار اخلاقی» با ضریب اثر 49/0 و مقدار 5/39 t، تاثیر مولفه فضای اخلاقی بر اخلاق کاری بیش از دو مولفه دیگر بود. همچنین، در میان سوالات مربوط به رضایت شغلی نمونه ها، به ترتیب متغیرهای«شرایط مطلوب کاری»، «احترام به پیشنهادها از طرف مافوق»، «حقوق و دستمزد» و «موقعیت اجتماعی مناسب در بین همکاران» بیشترین بار عاملی را داشتند.
  کلیدواژگان: اخلاق کار، جو اخلاقی، رضایت شغلی، شهرستان های تهران، معلمان تربیت بدنی
 • مرجان صفاری *، محمد علی قره صفحات 51-68
  هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی مهم ترین عوامل محیطی موثر در همگانی شدن ورزش های تفریحی در ایران بود و تنها جنبه هایی از محیط که ورزش های تفریحی ایران نسبت به آنها حساسیت دارد و برای بقا و ادامه حیات خود باید در برابر آنها از خود واکنش نشان دهد، مورد توجه قرار گرفت. این مطالعه به روش آمیخته اکتشافی بود و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی درپی انجام گرفت. برای این منظور در مرحله کیفی به خبرگان ورزش های تفریحی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق به جمع آوری اطلاعات از آنها پرداخته شد و روش نمونه گیری به صورت گلوله برفی بود؛ سپس داده های حاصل از بیست ونه مصاحبه به روش نظریه پردازی داده بنیاد در سه مرحله کدگذاری و تجزیه وتحلیل شد؛ نتیجه گروه بندی شش عامل محیطی اثرگذار را نشان داد. در مرحله کمی پرسشنامه ای براساس یافته های مرحله پیشین طراحی و پس از بررسی و تایید ویژگی های روان سنجی آن بین 301 نفر از دست اندرکاران ورزش همگانی ایران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شده بودند، توزیع و جمع آوری شد. سپس از طریق تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی با در نظر گرفتن ضرایب مسیر برای پیش بینی عوامل تاثیرگذار محیطی عوامل به ترتیب اهمیت مشخص شدند که عبارت اند از محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی-حقوقی، محیط زیست فرهنگ و محیط بین المللی.
  کلیدواژگان: حقوقی، سیاسی فرهنگ، محیط اجتماعی، محیط اقتصادی، محیط بین الملل، محیط زیست، ورزش تفریحی
 • مهرعلی همتی نژاد، تریسی تیلور، محمدحسن قلی زاده، رسول فرجی* صفحات 69-85
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل اصلی موثر بر امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران و اولویت بندی آنها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی جهت تصمیم گیری های آینده بود. در بخش کیفی پژوهش عامل های اصلی موثر بر امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران طی دوازده مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان شناسایی شد. در بخش کمی نیز هفده کارشناس، پرسشنامه های AHP را تکمیل کرده و عامل های اصلی شناسایی شده در بخش کیفی پژوهش را به صورت دوبه دو مقایسه کردند. چهار عامل زیرساختار، حفاظت فیزیکی ورزشگاه، برنامه ریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و کارکنان به عنوان مهم ترین عامل های موثر بر امنیت ورزشگاه ها شناسایی شدند. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد عامل زیرساختار با وزن 460/0 بیشترین نقش را در امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران دارد. عامل های حفاظت فیزیکی ورزشگاه، برنامه ریزی و مدیریت مسابقه و نیز پرسنل و کارکنان به ترتیب با اوزان 204/0، 173/0 و 162/0 در اولویت های بعدی قرار گرفتند. می توان گفت عوامل متعددی بر ارتقای سطوح امنیت ورزشگاه های فوتبال تاثیر دارند، اما براساس یافته های این پژوهش سرمایه گذاری روی زیرساختارها و به ویژه طراحی و ساخت ورزشگاه و نیز فناوری به عنوان عوامل بسیار مهم و ضروری شناسایی شد که به منظور بهبود امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران باید به آنها توجه شود.
  کلیدواژگان: امنیت، تروریسم، ورزشگاه، هولیگانیسم، AHP
 • محمد دادرس، سارا کشکر *، فاطمه فرزندی صفحات 87-101
  زمان یکی از مولفه های اثربخشی آموزش در برگزاری درس تربیت بدنی است. هدف تحقیق حاضر بررسی تناسب زمان درس تربیت بدنی عمومی (1) با میزان اثربخشی آموزش این درس و رابطه آن با اثربخشی مولفه های آموزش بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود و داده ها به شکل میدانی جمع آوری شد. جامعه تحقیق شامل مربیان و استادان دانشگاه های تهران به تعداد 82 نفر بود که به آموزش درس تربیت بدنی عمومی اشتغال داشتند و به شکل کل شمار در تحقیق حضور یافتند. ابزار اندازه گیری تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از تایید روایی و پایایی (77/0=α) استفاده شد. یافته ها نشان داد که میزان زمان اختصاص یافته به درس تربیت بدنی در هر جلسه و در طول ترم تناسبی با محتوا، روش تدریس، اهداف درس و نوع ارزشیابی درس ندارد و تنها با موثر بودن بازخور ارائه شده و ارزشیابی پس از هر مبحث درسی تناسب داشت. تدوین محتوا و سرفصل درس تربیت بدنی عمومی باید با توجه به زمان اجرای این درس تناسب یابد و نیز تعداد شرکت کنندگان در هر کلاس محدود شود تا امکان بهره برداری بهتر از کلاس در زمان معین شده و سرفصل های مشخص فراهم شود.
  کلیدواژگان: اثربخشی آموزشی، ارزیابی، تربیت بدنی، دانشجو، زمان
 • جاسم منوچهری*، فرشاد تجاری، سهیل سمیعی صفحات 103-120
  پژوهش حاضر به بررسی خودکارامدی مربیان و ورزشکاران جوان می پردازد و در ادامه نیز لذت بخشی ورزشکاران جوان از فعالیت ورزشی بررسی شده است. در نهایت هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر خودکارامدی بر لذت فعالیت بدنی در ورزشکاران جوان با بهره گیری از روش مدلسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل بوده است. یافته ها حاکی از عدم تاثیر معنادار خودکارامدی مربیان بر خودکارامدی دانش آموزان، تاثیر مثبت و معنادار خودکارامدی جسمانی بر لذت بخشی فعالیت بدنی دانش آموزان و همچنین عدم تاثیر معنادار خودکارامدی مربیان بر لذت بخشی فعالیت بدنی دانش آموزان بود. ازاین رو با توجه به تاثیر خودکارامدی بر لذت بخشی ورزشکاران جوان به مربیان و دست اندرکاران تیم ها و مدارس ورزشی پیشنهاد می شود تا با برگزاری دوره ها و کلاس های کوتاه مدت روان شناسی، به تقویت مهارت های روانی و افزایش میزان خودکارامدی ورزشکاران بپردازند. همچنین پیشنهاد می شود بر میزان لذت بخشی ورزشکاران به خصوص ورزشکاران جوان و نوجوان توجه شود، زیرا لذت بخشی حاصل از فعالیت جسمانی به عنوان منبع مهم مشارکت و همچنین ادامه مشارکت ورزشکاران در نظر گرفته می شود.
  کلیدواژگان: خودکارامدی، دانش آموزان، فعالیت بدنی، لذت بخشی، مربیان
 • رسول نظری*، زهرا سهرابی، محمد احسانی صفحات 121-135
  هدف این تحقیق تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه بندی مدیران براساس مهارت های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان های ورزشی استان اصفهان بود. ازاین رو این تحقیق از نوع مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را مدیران ورزشی استان اصفهان تشکیل دادند. حجم جامعه آماری پژوهش 550 نفر بود. 207 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی (81/0)، پرسشنامه هوش فرهنگی (85/0) و پرسشنامه محقق ساخته طبقه بندی مدیران (86/0) بود. روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج مدل مهارت های ارتباطی، هوش فرهنگی و طبقه بندی مدیران ورزشی از برازش مناسبی برخوردار بود (037/0RMSEA=، 912/0 GFI=، 902/ AGFI=،910/0NFT=). ازاین رو لازمه برنامه ریزی صحیح برای ارتقای مهارت های ارتباطی و هوش فرهنگی مدیران ورزشی به عنوان افراد اثرگذار ضروری است. ضمن اینکه مسئولان باید راهبردهای مناسبی در انتخاب مدیران تحلیل گر و شهودی برای پست های مدیریتی داشته باشند، چراکه به نظر می رسد با این مدیران بهتر می توان چشم انداز روشن تری برای ورزش متصور بود.
  کلیدواژگان: طبقه بندی مدیران، مدیران ورزشی، معادلات ساختاری، مهارت های ارتباطی، هوش فرهنگی
 • بررسی زیرساخت های شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مردان
  بهرام یوسفی، حسین عیدی *، محمد کوشا صفحات 137-150
  مدیران پیشتاز در عرصه توسعه شهری، راهبرد های کلانی را دنبال می کنند تا در سطح جهانی مورد توجه قرار گیرند؛ بنابراین کانون توجه خود را به رویدادهای بزرگ ورزشی متمرکز می کنند. در این پژوهش، شهر تهران به عنوان کلان شهری که دارای برنامه های توسعه راهبردی است، از جنبه ظرفیت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی ارزیابی و تحلیل شد. روش پژوهش کیفی و از نوع مطالعات اکتشافی است. با استفاده از چک لیست و مصاحبه نیمه هدایت شده با مدیران ارشد ورزش و استادان برجسته مدیریت ورزشی با سابقه برگزاری، مشارکت یا حضور در رویدادهای بزرگ ورزشی و بررسی پیشینه پژوهش، اطلاعات جمع آوری شد. یافته ها نشان داد شهر تهران برای برگزاری موفق رویدادهای ورزشی در مقایسه با استانداردهای میزبانی دارای مشکلات زیرساختی، حمل ونقل، اسکان و فضاهای ورزشی است. همچنین، منابع انسانی و مدیریتی متناسب با رویدادهای کلان ورزشی برنامه ریزی نشده است. وضعیت اقتصادی، اجتماعی و آب وهوای تهران و دیگر عامل های تعیین کننده در موفقیت میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی نیز شاخص های دیگر اثرگذار بر میزبانی بودند. تحلیل یافته ها نشان داد شهر تهران دارای زیرساخت های میزبانی برای رویدادهای بزرگ تک رشته ای (جام جهانی کشتی) و چندرشته ای ورزشی (بازی های آسیایی) است.
  کلیدواژگان: پیشنهاد، تهران، رویداد، زیرساخت ها، میزبانی
 • بررسی تاثیر درس پژوهی بر انگیزه تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی شهرستان پیرانشهر
  چیمن مصطفی نژاد*، عثمان سواره، فاروق خاکزاد، زینب اکبرزاده صفحات 151-168
  مطالعه شبه تجربی حاضر، به بررسی تاثیر استفاده از درس پژوهی به عنوان نمونه ای از پژوهش مشارکتی در کلاس درس بر انگیزه تدریس و خودکارامدی معلمان تربیت بدنی پرداخته است. برای گردآوری داده ها از روش های پژوهش توصیفی، موردکاوی و کیفی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش تمامی معلمان تربیت بدنی شهر پیرانشهر بودند که با روش نمونه گیری هدفمند، دو نمونه ده نفری، یکی به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. تجزیه وتحلیل نتایج پژوهش با استفاده از نرم افزارهای آماریSPSS که از تحلیل کوواریانس استفاده شده است، انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مشاهده بود. داده های کیفی شامل مشاهده فعال کلاس های درس تربیت بدنی در فرایند درس پژوهی، مصاحبه با معلمان تربیت بدنی، بررسی طرح درس ها، تجزیه وتحلیل درس های تربیت بدنی و یادداشت های معلمان است. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که درس پژوهی می تواند به عنوان الگویی مطلوب در ایجاد انگیزه تدریس و خودکارامدی معلمان مطرح شود. همچنین با توجه به مشکلات و موانع اجرایی در پایان برای هر یک از آنها راه حل هایی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: انگیزه تدریس، تربیت بدنی، خودکارامدی، درس پژوهی، معلمان
|
 • Somaye Safari *, Alireza Omidi, Nasrolla Sajadi, Mohammad Khabiri Pages 1-23
  The aim of this study was to determine the relationship of psychological empowerment, organizational commitment and organizational citizenship behavior in physical education teachers in Iran high schools and to determine which dimensions of these variables increase organizational citizenship behavior. 330 physical education teachers were selected using multistage cluster random sampling method. Spreitzer’s Psychological Empowerment Questionnaire (1996), Allen & Meyer’s Organizational Commitment Questionnaire (1993) and DiPaola et al.’s Organizational Citizenship Behavior Questionnaire (2005) were used. To determine the face and content validity, construct validity and reliability, panel of experts, confirmatory factor analysis (1) and Cronbach's alpha were used respectively. For developed analyses and to determine causal relationships and to design a model, path analysis was applied. Results approved the designed model and showed that psychological empowerment had significant and positive direct and indirect effects (0.46 and 0.66) on organizational citizenship behavior. Organizational commitment had a significant and positive effect (0.58) on organizational citizenship behavior and finally psychological empowerment had a significant and positive effect (0.34) on organizational commitment.
  Keywords: organizational citizenship behavior, organizational commitment, physical education teachers, psychological empowerment
 • Mahnaz Moradi *, Mahmoud Goudarzi, Abolfazl Farahani Pages 25-36
  The purpose of the present research was studying the relationship between empowerment and organizational learning in staffs of university of Tehran and Tarbiyat Moalem physical education faculties. The research population consist of all university of Tehran and Tarbiyat Moalem physical education faculties staffs that consist of 180 people. The research sample is 108 people.
  In order to data gathering Spreitzer (1995) and Shafi (2005) questionnaires was applied. The validity and reliability of questionnaire in the target population examined and approved. For data analysis some statistical techniques (like: k-s, Pearson correlation, linear regression and correlation matrix analysis) were used. The results show that the mean of empowerment is equal to 69.89% and the organizational learning is equal to 73.46%. Moreover, the positive and significant relationship between empowerment and organizational learning was observed (p
  Keywords: empowerment, Organizational learning, physical education faculties
 • Ehsan Tatari*, Hashem Kouzehchian, Mehdi Khatibzadeh Pages 37-50
  The aim of this study was to investigate the role of work ethics in job satisfaction of PE teachers of Tehran cities. The research method was descriptive correlation conducted as a field. The statistical sample consisted of 244 PE teachers of Tehran cities. Data were collected by two questionnaires: Minnesota Job Satisfaction and Work Ethics and their validity and reliability were approved. For data analysis, the SPSS 18 software was used for descriptive statistics and LISREL software was used for confirmatory factor analysis and Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that the effect coefficient of work ethics on job satisfaction was 0.46. Among work ethics factors: ‘’ethical atmosphere’’ (effect coefficient=1.03, t=8.85), ‘’success resulting from ethical behavior’’ (effect coefficient=0.38, t=4.37), ’’support of top managers from ethical behavior’’ (effect coefficient=0.49, t=5.39), the effect of ethical atmosphere on job ethic was more than the other two factors. Also, among the items related to job satisfaction, ‘’suitable job conditions’’, ‘’superior's respect for suggestions’’, ‘’salary and payment’’ and ‘’appropriate social status among colleagues’’ had the most factor loading.
  Keywords: ethical atmosphere, job satisfaction, physical education teachers, Tehran cities, work ethics
 • Marjan Safari *, Mohammad Ali Ghareh Pages 51-68
  This study aimed to identify and rank the most important environmental factors for the popularity of recreational sports in Iran. Only those sensitive aspects of the environment to which recreational sports should react were considered in order to survive. This study was performed consecutively in two qualitative and quantitative phases by mixed heuristic method. For this purpose the experts of recreational sports of Iran were consulted in the qualitative stage to gather their information through in-depth questionnaire. Sampling was made by snowball method. Data obtained from twenty nine interviews was coded and analyzed by data-based theorization in three stages. The result of classification was six effective ambient factors. In the quantitative stage a questionnaire was designed based on the findings from the previous part. Upon reviewing and confirming psychometric characteristics, the questionnaires were distributed among 301 individuals engaged in public sports in Iran and selected by stratified random sampling method. Then the factors were specified by the order of priority through hierarchical regression analysis taking into account route coefficient for prediction of effective ambient factors. These factors include social ambient, economic ambient, political-legal ambient, cultural ambient, and international ambient.
  Keywords: Political, legal, Cultural, Social ambient, Economic ambient, International ambient, Recreational sport
 • Mehrali Hemati Nezhad, Tracy Taylor, Mohammad Hassan Gholizadeh, Rasoul Faraji * Pages 69-85
  This study aimed at identifying critical factors affecting the security of Iranian football stadiums and prioritizing them using the Analytical Hierarchy Process (AHP) for future decisions. In the qualitative stage of the study, the main factors affecting the security of Iranian football stadiums were identified in 12 semi-structured interviews with experts. In the quantitative stage, 17 experts completed AHP questionnaires and compared identified factors in a pairwise manner. 4 factors, namely infrastructure, physical protection of the stadiums, game planning and management and personnel and staff were recognized as those main factors affecting the security of the stadiums. The results of Analytical Hierarchy Process indicated that the infrastructure (weight=0.460) played the most important role in the security of Iranian football stadiums, followed by stadium physical protection (0.204), game planning and management (0.173), and personnel and staff (0.162) respectively. It can be stated that numerous factors affect the enhancement of security levels in football stadiums; however, based on the results of this study, investment in infrastructure, particularly stadium design and building and stadium technology was identified as a critical area that requires attention to improve the security of the Iranian football stadiums.
 • Mohammad Dadras, Sara Keshkar *, Fatemeh Farzandi Pages 87-101
  Time is one of the effective factors of education in physical education courses. The aim of this study was to investigate the proportion of time of general PE course (1) to the educational effectiveness of this course and its relationship with the effectiveness of different aspects of education. The method was descriptive-survey and the data were gathered by field method. The population included coaches and professors of Tehran universities who taught general PE courses (N=82). The sample equaled the population. A researcher-made questionnaire was used after its validity and reliability were approved (α=0.77). Findings showed that the time dedicated to PE course in each session and during each semester was not proportionate to the content, teaching methods, objectives and type of evaluation. It was just proportionate to the effectiveness of feedback and the evaluation after each subject. It is essential that the content and syllabus of the general PE course are proportionate to the time of this course and the number of participants in each class is limited so that the course can be more useful in the determined time and syllabus.
  Keywords: educational effectiveness, evaluation, physical education, student, time
 • Jasem Manouchehri *, Farshad Tojari, Sohail Samie Pages 103-120
  The aim of the present study was to investigate coaches and young athlete's self-efficacy andyoung athlete's enjoyment from physical activity. The study examined the effect of self-efficacy on enjoyment from physical activity in young athletes using Structural Equation Model (SEM) and Lisrel software. Results showed thatcoache's self-efficacyhad no significant effects onstudent's self-efficacy. Physical self-efficacy had a significant and positive effect on enjoyment from physical activity in students. Coache's self-efficacy had no significant effects on enjoymentfrom physical activity in students. With regard to the effect of self-efficacy on young athlete's enjoyment, coaches and authorities of sport teams and schools are recommended to improve psychological skills and self-efficacy of athletes through short-term psychological courses and classes. Also, it is suggested that athlete's enjoyment (especially young athletes and adolescents) should receive attention as enjoyment from physical activity is considered as an important source of participation and its persistence in athletes.
  Keywords: coaches, enjoyment, physical activity, self, efficacy, students
 • Rasoul Nazari *, Zahra Sohrabi, Mohammad Ehsani Pages 121-135
  The purpose of this research was Develop a Structural Equation Model Based on the Classification of Manager's Communication Skills and Cultural Intelligence in Isfahan Sports Organizations. Hence this study method was structural equation modeling. The study population consisted of Isfahan’s Sport Managers. In this research 550 sport manager’s as a Statistical society was considered. The samples of 207 subjects were randomly selected. Measuring instruments consisted of communication skills (0.81), cultural intelligence (0.88) and classify sport managers (0.84). Statistical methods included analysis of both descriptive and inferential statistics using SPSS and LISREL software. Model of communication skills, cultural intelligence and classification sport managers was the perfect fit (RMSEA=0.037 ¡¡ GFI=912.¡ AGFI=0.902, NFT= 0.910). Hence the necessity of proper plans to improve communication skills and cultural intelligence and athletic directors as necessary to influence people. While the authorities have to choose appropriate strategies analyst and intuitive managers have for management positions, because it seems to be better managers can be expected to exercise a clearer perspective
  Keywords: Classify Managers, Communication Skills, Cultural Intelligence, Sports Manager, Structural Equation
 • A Survey of Tehran Infrastructures to Host Men's Major Sporting Events
  Bahram Yousefi, Hossain Aide*, Mohammad Kosha Pages 137-150
  Those managers who are pioneers in city development arena follow major strategies that can receive international attention, so they focus their attention to major sporting events. This study evaluated Tehran as a metropolis that has plans for strategic development from the perspective of hosting major sporting events. In this qualitative exploratory study, data were collected with a checklist and semi-structured interview with chief sport managers and sport management professors who had experience of managing, participating or attending major sporting events and examining research background. Results showed that Tehran had weaknesses in infrastructure, transportation, accommodation and sport facilities for successful hosting of sporting events in comparison with hosting standards. Also, human and management resources were not planned to properly suit major sporting events. Also, economic and social situations and weather of Tehran were other important factors for successful hosting of major sporting events. The analysis of findings showed that Tehran had infrastructures to host single-field sporting events (such as Wrestling World Cup) and multi-field sporting events (Asian games).
  Keywords: bidding, event, hosting, infrastructures, Tehran
 • An Investigation of the Effect of Lesson Study on Teaching Motivation and Self-Efficacy of Physical Education Teachers in Piranshahr City
  Chiman Mostafanezhad *, Osman Savareh, Farough Khakzad, Zaynab Akbarzadeh Pages 151-168
  The present quasi-experimental study investigated the effect of using lesson study as an example of collaborative research in the classroom on the teaching motivation and self-efficacy of physical education teachers. For data collection, descriptive, case study, and qualitative methods were applied. The statistical population consisted of all physical education teachers in Piranshahr city. 20 subjects were selected as the sample by purposive sampling method and were assigned to two groups: experimental (10 subjects) and control (10 subjects). Data were analyzed by covariance analysis and SPSS software. Data were collected by a questionnaire and interview. Qualitative data consisted of active observation of physical education classes during the lesson study process, interview with physical education teachers, review of the lesson plans, analysis of physical education lessons, and teachers’ notes. The results of covariance analysis revealed that lesson study can be brought up as a desired pattern to create teaching motivation and self-efficacy of teachers. Moreover, given executive barriers and problems, some solutions were provided for each of them.
  Keywords: lesson study, physical education, self, efficacy, teachers, teaching motivation