فهرست مطالب

گیاه پزشکی - سال سی و نهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال سی و نهم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علمی - پژوهشی
 • فرشید شخصی زارع*، رضا وفایی شوشتری، حسین فرازمند، عارف معروف، مهران غزوی، علی محمدی پور صفحات 1-11
  حساسیت دو گونه آفت انباری، Tribolium confusum (Col.، Tenebrionidae) وOryzaephilus surinamensis (Col.، Silvanidae) به دو جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae، سراوان (DMEI001) و نور (DMEI002) با استفاده از دو روش زیست سنجی غوطه ورسازی و اسپور خشک ارزیابی شد. در این بررسی پس از کشت انبوه هر جدایه در شرایط آزمایشگاهی (دوره نوری 16:8، دمای °C1±28 و RH %5±65) و تهیه سوسپانسیون مادری، در روش غوطه ورسازی، پنج غلظت بر اساس فواصل لگاریتمی تعیین شد و تیمار حشرات بر اساس آنها انجام گردید. در روش اسپور خشک، به منظور تهیه دزهای مناسب، یک گرم اسپور خشک در 10 میلی لیتر محلول Tween 80 به صورت سوسپانسیون مخلوط شد و تعداد کنیدی های آن محاسبه گردید. سپس بر اساس آن معادل وزنی چهار دز برای هر جدایه مورد استفاده قرار گرفت. تمامی آزمایشات در چهار تکرار انجام و در هر تکرار از 20 عدد حشره کامل 10-7 روزه استفاده گردید. نتایج نشان داد، در هر دو روش، شپشه دندانه دار حساسیت بیشتری به هر دو جدایه در مقایسه با شپشه آرد داشت و جدایه سراوان با LD50 105×37/2 و 104×35/5 کنیدی بر میلی لیتر در روش غوطه ورسازی و 109×5/9 و 108×2/8 کنیدی بر میلی لیتر در روش اسپور خشک به ترتیب بر روی شپشه آرد و شپشه دندانه دار، بیماریزایی بالاتری نسبت به جدایه نور بر روی هر دو گونه حشره داشت. نتایج مقایسه دو روش زیست سنجی، حاکی از کارایی بالاتر روش غوطه ورسازی نسبت به روش دیگر بود.
  کلیدواژگان: قارچ متاریزیوم، شپشه آرد، شپشه دندانه دار، سراوان، نور
 • مرجان سویزی*، فرزاد افشاری، سعید رضایی صفحات 13-22
  زنگ زرد یا زنگ نواری ناشی از بیمارگر Puccinia striiformis f.sp tritici شایعترین بیماری قارچی گندم در ایران و اکثر مناطق گندم خیز جهان ارزیابی شده است. برای تولید ارقام مقاوم به این بیماری بررسی و شناخت خصوصیات نژادهای قارچ عامل بیماری الزامی است. بدین منظور 29 جدایه عامل بیماری از مناطق مختلف کشور جمع آوری شد. با استفاده از 44 لاین افتراقی زنگ زرد و رقم حساس بولانی به عنوان شاهد در مرحله ی گیاهچه ای مورد آزمایش قرار گرفته و تعیین نژاد شدند. گیاهچه ها با جدایه های بیمارگر مایهزنی شدند و پس از 17 روز ظهور علائم و شدت بیماری ارزیابی و تعیین نژاد به روش جانسون و همکاران انجام شد. براساس نتایج حاصل، برای گیاهان حامل ژن های YrA در تمام جدایه های مورد مطالعه بیماری زایی مشاهده شد. برای گیاهان حامل ژن های ،Yr15 Y15 ،Yr10 وYrSP در هیچ یک از جدایه های مورد بررسی بیماری زایی مشاهده نشد. جدایه اهواز3 با نژاد 132E156A+،Yr27 به عنوان پرآزار ترین و جدایه طرق مشهد 3 با نژاد 2E2A+ به عنوان کم آزار ترین نژاد مشخص گردیدند.
  کلیدواژگان: گندم، بیماری زنگ زرد، نژاد، پرآزاری
 • روژین مرادی، جهانشیر امینی*، غلامحسین احمدی، هدیه بدخشان صفحات 23-36
  در این تحقیق واکنش 55 ژنوتیپ گندم نان از چهار اقلیم گرم و خشک جنوب، اقلیم معتدل، اقلیم سرد و اقلیم گرم و مرطوب نسبت به نژاد غالب قارچ عامل بیماری زنگ زرد (6E158A+)در شرایط مزرعه در استان کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی مزرعه ای به منظور بررسی مقاومت مرحله گیاه کامل گندم با استفاده از واکنش ژنوتیپ ها به بیماری در سه نوبت با فاصله هفت روز بین دو مرحله ظهور برگ پرچم تا اواسط پر شدن دانه انجام شد. همچنین شدت بیماری در ژنوتیپ های آلوده به نژاد زنگ نیز در سه نوبت اندازه گیری گردید وسپس سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری (AUDPC) وهمچنین مقدار نسبی سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری(rAUDPC) ژنوتیپ های گندم محاسبه گردید.سرانجام از ترکیب داده های مربوط به شدت آلودگی و تیپ آلودگی، ضریب آلودگی محاسبه گردید. با توجه به اینکه بین ضریب آلودگی و AUDPCهمبستگی بالا و معنی دار بود، لذاتجزیه خوشه ایژنوتیپ ها بر اساس AUDPC به منظور گروه بندی آن ها بر اساس مقاومت نسبت به پاتوتیپ 6E158A+ انجام شد. ژنوتیپ ها ی گندم عکس العمل متفاوتی از نظر شدت آلودگی نسبت به نژاد قارچ نشان دادند. نتایج نشان داد که 25 درصد ژنوتیپ ها پایین ترین سطح AUDPC، 18 درصد سطح متوسط، 14 درصد بالاترین سطح و 43 درصد دارای سطح نزدیک متوسط یا نسبتا بالایAUDPC را از خود نشان دادند.
  کلیدواژگان: تیپ آلودگی، شدت آلودگی، AUDPC، گندم
 • عزیز شیخی گرجان، رویا ارباب تفتی*، رئوف کلیایی، علی محمدی پور صفحات 37-45
  کرم خراط مهمترین آفت درختان گردو در مناطق خشک ایران است. یکی از راهکارهای مدیریت آفات، استفاده از حشره کش ها با آب آبیاری در سطح محدود است. کنترل شیمیایی به روش آبیاری یکی از روش های کنترل شیمیایی است که می تواند در کاهش خسارت کرم خراط موثر باشد. برای این منظور، آزمایش در منطقه کرج در تاریخ 25/2/1391 روی رقم گردوی آذرشهر انجام گرفت. درخت های مورد آزمایش همسن، 25 ساله و آلوده به کرم خراط بودند. این آزمایش با 5 تیمار و 5 تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. در این آزمایش از حشره کش ایمیداکلوپرید SC350 به مقدار 20، 60، 100 و 140 میلی لیتر به ازای هر درخت به عنوان تیمارهای آزمایشی و شاهد (بدون سم ریزی) استفاده شد. برای نمونه برداری ابتدا 5 درخت از هر تیمار به صورت تصادفی انتخاب شد. سپس از هر درخت 10 سرشاخه 60 سانتی متری همان سال (شاخه رشد) انتخاب و محل های نفوذ آفت (لاروهای سنین مختلف) روی آنها شمارش و ثبت گردید. نتایج نشان داد میانگین تعداد سوراخ نفوذ در هردرخت برای تیمارهای ایمیداکلوپرید100 و 140 میلی لیتر به ترتیب28/14 و 25/8 سوراخ بود که از لحاظ آماری کمتراز میانگین تعداد سوراخ نفوذ در تیمار شاهد (28) بود. درتیمارهای 20 و 60میلی لیتر از ایمیداکلوپرید، میانگین تعداد سوراخ نفوذ در هردرخت 32 و 38 سوراخ بود. بررسی ها نشان داد، کاربرد حشره کش در غلظت 20 و60 میلی لیتر سبب افزایش شدت آلودگی شده درصورتی که کاربرد حشره کش در غلظت 100 و 140میلی لیتر به ازای هردرخت سبب کاهش 50 و 75 درصد آلودگی به کرم خراط شده است.کاربرد حشره کش به روش آبیاری یک روش کاملا تخصصی بوده و باید توسط کارشناس با توجه به شرایط فیزیکی خاک، فیزیولوژی درخت و بیولوژی آفت انجام شود، در غیر این صورت آلودگی های زیست محیطی، هزینه ی کنترل آفت و میزان آلودگی به کرم خراط افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: کنترل شیمیایی، حشره کش، غلظت، نئونیکوتینوئید، ایمیداکلوپرید
 • نعیمه عنایتی ضمیر *، مهدی مهرابی کوشکی، فاطمه نصرابادی، محمود شمیلی صفحات 47-58
  بسیاری از جدایه های قارچ بیوکنترلی Trichoderma با افزایش تحمل گیاه به تنش های محیطی باعث بهبود شاخص های رشدی گیاه و افزایش محصول می شوند. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر روی 10 جدایه از هفت گونه قارچ تریکودرما آزمایشی بصورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطح شوری(7، 9، 13، 30، 60 دسی زیمنس بر متر) از سه منبع کلرید سدیم، کلرید کلسیم و کلرید منیزیم به نسبت1:2:3 و 10جدایه تریکودرما بود. اثر شوری بر روی رشد جدایه های تریکودرما برروی محیط کشت جامد سیب زمینی-دکستروز-آگار حداقلی ( -Strenghth PDA1⁄4 ) که دارای غلظت های مختلف نمک در سطوح شوری تعریف شده بود، انجام شد. همچنین جدایه ها از نظر تحمل به دما، در دماهای در دمای 30، 35 و 40 درجه سلسیوس غربالگری شدند. نتایج نشان دهنده اثر بازدارنده شوری بر روی رشد جدایه ها و تفاوت معنی دار آنها بود. مقاوم ترین قارچ به شوری با 12درصد بازدارندگی رشد در سطح شوری 60 دسی زیمنس برمتر جدایه T.virens Ham-65 و حساس ترین قارچ با100 درصد بازدارندگی رشد جدایه T. capillare Isf-7 بود. هیچ کدام از جدایه ها قادر به رشد در دمای 40 درجه سلسیوس نبودند و در دمای 35 درجه نیز تنها 4 جدایه رشد کردند. افزایش دما باعث کاهش رشد 3 جدایه و افزایش رشد T.virens Ham-65 نسبت به دمای 30 درجه شد. نتایج تلقیح بذر ذرت با جدایه مقاوم به شوری و دما(T.virens Ham-65) نشان دهنده تاثیر معنی دار قارچ در افزایش وزن تر، خشک و ارتفاع ریشه و اندام هوایی در شرایط شور و غیرشور بود.
  کلیدواژگان: شوری، تریکودرما، بازدارندگی، رشد شعاعی، افزایش رشد
 • اعظم فروزان، پرویز شیشه بر *، مهدی اسفندیاری، محمد سعید مصدق صفحات 59-69
  شپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis Tinsley (Hemiptera: Pseudococcidae) یکی از آفات مهم گیاهان خانواده Malvaceae است که اخیرا روی ختمی چینی در استان خوزستان خسارت شدیدی ایجاد نموده است. در یک مطالعه در شرایط آزمایشگاهی اثر دماهای مختلف (25، 30 و 35 درجه سلسیوس) (رطوبت نسبی 5±65 و طول دوره روشنایی: تاریکی 10:14) بر خصوصیات زیستی و پارامترهای جدول زندگی این شپشک مورد بررسی قرار گرفت. میانگین طول دوره رشد پیش از بلوغ شپشک ماده در سه دمای 25، 30 و 35 درجه سلسیوس به ترتیب 02/19، 6/16 و54/13 روز بود. میانگین میزان مرگ و میر پیش از بلوغ در سه دمای مذکور به ترتیب 94/26، 72/32 و 12/39 درصد بود. در سه دمای فوق میانگین طول عمر شپشک ماده به ترتیب 94/41، 8/33 و 6/26 روز، میانگین تعداد پوره روزانه 9/13، 06/12 و 12/15 عدد، میانگین تعداد پوره کل 68/389، 23/318 و 45/214 عدد، میانگین نسبت جنسی 71، 70 و 89 درصد (ماده) و نرخ ذاتی رشد 157/0، 181/0 و 207/0 تعیین شد. بر اساس نتایج کسب شده در این مطالعه بهترین دما برای رشد و تولید مثل P. solenopsis 35 درجه سلسیوس بود.ر اساس نتایج کسب شده در این مطالعه بهترین دما برای رشد و تولید مثل P. solenopsis 35 درجه سلسیوس بود.ر اساس نتایج کسب شده در این مطالعه بهترین دما برای رشد و تولید مثل P. solenopsis 35 درجه سلسیوس بود.
  کلیدواژگان: خصوصیات زیستی، پارامترهای جدول زندگی، شپشک آردآلود، پنبه
 • علی الماسی، آرش راسخ *، مهدی اسفندیاری، مجید عسکری سیاهویی، معصومه ضیایی صفحات 71-83
  شته جالیز Hemiptera: Aphididae)) Glover Aphis gossypii یکی از آفات مهم و خسارت زا در مزارع و گلخانه ها بوده و استفاده از آفت کش ها یکی از روش های کنترل این آفت محسوب می شود. کاربرد بی رویهی آفت کش ها علاوه بر ایجاد مقاومت در آفات، منجر به بجا گذاشتن باقیمانده آن روی گیاهان میشود. اتخاذ تدابیری از جمله کاهش دز مصرف میتواند در سلامت مصرف کنندگان موثر باشد. در پژوهش حاضر، حساسیت مراحل مختلف پورگی و حشره کامل شته جالیز به دز توصیه شدهی مزرعهای و نیم دز حشره کش های ایمیداکلوپرید و پریمیکارب بررسی شد. همچنین آزمون زیست سنجی روی پوره سن سوم شته جالیز انجام و بر اساس LC50 میزان حساسیت این سن پورگی شته، در فاصله های زمانی 24، 48 و 72 ساعت مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش سن پورگی، سمیت آفت کشها به طور معنی داری کاهش یافته است. میزان LC50 و LC90 ایمیداکلوپرید، 24 ساعت پس از تیمار به ترتیب، 648/71 و 548/365 و پریمیکارب 62/212 و 49/457 پی.پی.ام محاسبه شد. مرگ و میر غلظت LC50 این حشره کش ها پس از گذشت 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب برای ایمیداکلوپرید 45، 89/48، 45/49 و برای پریمیکارب 89/43، 78/47، 56/50 درصد بهدست آمد. نتایج نشان داد در هر دو حشره کش، بیشترین میزان مرگ و میر در 24 ساعت اول صورت گرفت و گذشت زمان ( 48 و 72 ساعت) منجر به افزایش معنی دار مرگ و میر نشد. مطابق با نتایج به دست آمده، می توان با کاربرد دز کاهش یافتهی حشره کش ها، ضمن کنترل مناسب آفت، زیان های حاصل از کاربرد آفتکش ها بر مصرف کنندگان و محیط زیست را کاهش داد.
  کلیدواژگان: دز کاهش یافته، غوطه وری، مرگ و میر
|
 • Farshid Shakhsi Zare*, Reza Vafaei Shushtari, Hussein Farazmand, Aref Marouf, Mehran Ghazavi, Ali Mohammadipour Pages 1-11
  This study was conducted to evaluate the susceptibility of two stored product pests, Tribolium confusum (Col., Tenebrionidae) and Oryzaephilus surinamensis (Col., Silvanidae) treated with two Iranian fungal isolates of Metarhizium anisopliae Sorokin, Saravan (DMEI001) and Nour (DMEI002), based on two bioassay methods, suspension and dry conidia. After mass production of fungal isolates under laboratory conditions (16:8 photoperiods, 28± 1°C, 65±5% R.H) and preparing main suspension, five different conidial concentrations were prepared separately based on the logarithmic distances and then each insect were treated by immersing them in five milliliter of conidial suspensions for five second. In dry conidia bioassay method, to prepare the appropriate dosages, one gm dry conidia was blended with 10 milliliter Tween 80 and then the number of its conidia was calculated. Finally, five concentrations of each isolates were prepared, separately. All experiments were carried out in four replicates and for each replication 20 adult (7-10 days old) of each species were treated, separately. The results showed that in both bioassay methods, Saw-toothed grain beetle was more susceptible to both fungal isolates and Saravan isolate with LD50, 2.37×105 and 5.35×104 in suspension method and 9.5×109 and 8.2×108 conidia per milliliter in dry spore method on red flour beetle and sow-toothed grain beetle, respectively had higher pathogenicity than Nour isolate. In comparison of two bioassay methods, the suspension method had higher efficacy than dry conidia method for both fungal isolates.
  Keywords: Metarhizium anisopliae, Red Flour beetle, Saw, toothed grain beetle, Saravan, Nour
 • Marjan Soweizy* Pages 13-22
  Yellow rust or stripe rust is the most prevalent fungal disease in Iran and also different regions of the world. Therefore, it is necessary to study and identify the properties of different races of this fungal pathogen. For this purpose, 29 Pst isolates collected from different regions of Iran, were tested at the seedling stage using 44 differancial lines and the susceptible cultivar Bolani.. The seedlings were inoculated with the pathogenic isolates. After 17 days, notes were taken using Johnson et al method, and the races were determined. According to the results, pathogenicity was detected for the plants carrying the gene YrA all isolates. No pathogenicity was recorded for the plants carrying the genes Yr5, Yr10, Y15, and YrSP in this study. The races 132E156A,Yr27 of Ahvaz 3 and the race 2E2A of Mashhad were identified as the most and least agreesive races, respectively.
  Keywords: wheat, yellow rust disease, race, Pathogenieity
 • Rojin Moradi, Jahanshir Amini *, Gholamhossein Ahmadi, Hediyeh Badakhshan Pages 23-36
  In this study, the reaction of 55 bread wheat genotypes to the dominant race of yellow rust was investigated under field condition in Kermanshah province. The genotypes were selected from four different climates including southern hot and dry, moderate, cold and hot and wet. Adult plant reaction of genotypes to yellow rust was evaluated following artificial inoculation by pathogen in booting stage and flowering stages. Disease severity, area under disease progress curve (AUDPC) and relative area under disease progress curve (rAUDPC) were also measured in wheat genotypes. Then, infection coefficients were calculated by combination of disease severity and infection type. Due to high significant correlation among infection coefficients and AUDPC, the cluster analysis of data was performed based on AUDPC. The wheat genotypes were partitioned to different groups according to 6E158A resistance. The results showed that 25% genotypes had the lowest AUDPC, 18% average level, 14% the highest level and 43% average or high level of AUDPC.
  Keywords: Infection Type, Disease severity, AUDPC, Wheat
 • Aziz Sheikhi, Rouya Arbabtafti *, Raouf Kolyaee, Ali Mohammadipour Pages 37-45
  The leopard moth borer (LM), Zeuzera pyrina L., is a serious pest of walnut trees in semiarid regions of Iran. Chemigation, or irrigation in which an insecticide is incorporated into the irrigation water, is one strategy by which LM might be controlled. The experiment was carried out with five treatments in five replications in a completely randomized design in a 25 year-old walnut (variety Azarshahr at Kamalshahr) orchard in Karaj on 15 May, 2011. The treatments included imidacloprid SC350 at 20, 60, 100, 140 ml/tree and check (without spray). For sampling, 5 treated trees were randomly selected in each treatment. Ten annual branches were sampled in each tree and then the number of insect bore holes was counted in each 60 cm-branches individually. The mean numbers of bores per tree in imidacloprid treatments of 100 and 140 ml/tree were 14.25 and 8.25 bore holes, respectively, which were significantly fewer than the mean number of bores in the check (28). Lower imidacloprid treatments of 20 and 60 ml/tree had 32 and 38 bore holes per tree, respectively. Both of the last treatments could increase severity of LM infestation, whereas imidacloprid treatments of 100 and 140 ml/tree reduced LM infestation (50, 75%). The study showed that insectigation is a specialized method and should be carried out by a specialist knowledgeable about the physiochemical characters of the soil, tree physiology and pest biology; otherwise, this method can increase environmental pollution, LM infestation and the costs of pest control.
  Keywords: Chemical control, Insecticide, Concentration, Neonicotinoid, Imidacloprid
 • Mahmood Shomeili, Naeime Enayatizamir*, Mehdi Mehrabi, Fateme Nasrabadi Pages 47-58
  Many of biocontrol isolates of Trichoderma by increasing plant tolerance to environmental stress improves plant growth and yields.In order to evaluate salinity stress on 10 isolates from seven strains of Trichoderma, an experiment carried out as randomized design with three replications. The treatments included five levels of salinity (7, 9, 13, 30 and60dS/m) from NaCl, CaCl2, MgCl2 sources and 10 isolates of Trichoderma. Salt stress effect on isolates growth was done on PDA medium (1/4-Strenghth PDA) containing different concentration of salts to get desired salinity level. Also, the isolates were screened from temperature tolerance at 30, 35 and 40 ̊C. The results demonstrated inhibitory effect of salinity on growth of isolates and showed significant difference among isolates. More tolerant and the most sensitive isolates against salinity (60dS/m) with respectively 12 and 100percent growth inhibition were T.virens Ham65 and T.capillare Isf-7. None of isolates are able to growth at 40 ̊C and at 35 ̊C and just 4 isolates could be grown. Temperature increase from 30 to 35 ̊C causes to decrease growth of 3 isolates and increase growth of T.virens Ham65. The results of zea mys inoculation with tolerant isolate to salinity and temperature (T.virens Ham65) indicated significant effect of this fungus to increase wet and dry weight and height of root and shoot of plants grown under both saline and non-saline condition.
  Keywords: Growth increment, Inhibition, Radial growth, Salinity, Trichoderma
 • Azam Forouzan, Mehdi Esfandiari, Mohammad Saeed Mossadegh, Parviz Shishebor Pages 59-69
  The cotton mealybug, Phenacoccus solenopsis Tinsley is one of the important pests of Malvaceae plants that has caused serious damage to China rose Hibiscus rosa-sinensis in Khuzestan province recently. Mean pre-imaginal duration of female P.solenopsis at 20, 25 and 35 °C (65±5% R.H. and 14:10 L: D) were 19.02, 16.6 and 13.54 days, respectively. Mean pre-imaginal mortality were 26.94, 32.72 and 39.12 % at above mentioned temperatures, respectively. One the same three temperatures, mean female longevities were 41.94, 33.8 and 24.6 days, mean daily nymph production were 13.9, 12.06 and 15.12 nymphs, mean total nymph production were 389.68, 318.23 and 214.45 nymphs, mean sex ratio were 70, 71 and 89% and intrinsic rate of increase were0.157, 0.181 and 0.207 most suitable temperature for developmental reproduction of P. solenopsis.
  mean total nymph production were 389.68, 318.23 and 214.45 nymphs, mean sex ratio were 70, 71 and 89% and intrinsic rate of increase were0.157, 0.181 and 0.207 most suitable temperature for developmental reproduction of P. solenopsis.
  Keywords: Biological characteristics, life table parameters, cotton, mealybug, Phenococcus solenopsis
 • Arash Rasekh* Pages 71-83
  Melon aphids, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) is one of the most important pests causing damages in vegetables fields and greenhouses. In this regard, pesticide application is usually considered as the most common forms of pest control. Excessive use of chemical pesticides, leads to an increase in pesticide residue in vegetables, and affects on consumer health. In this study, the sensitivity of the different nymphal instars and adult melon aphids to field recommended dose and half-dose of the insecticides imidacloprid (35% SC) and primicarb (50% WP) was surveyed by leaf dipping. The bioassay was also carried on the third instar of melon aphid. Moreover, based on LC50, the sensitivity of third instar was compared at intervals of 24, 48 and 72 hours, in both insecticides. The results showed that the toxicity of both pesticides was significantly reduced in later stages. Based on the results obtained, LC50 and LC90 of imidacloprid were 71.648 and 365.548 and for primicarb were 212.62 and 457.49 ppm, respectively. The mortality for imidacloprid was 45, 48.89 and 49.45% and for primicarb 43.89, 47.78 and 50.56%, after 24, 48 and 72 hours, respectively. The results also revealed that in both insecticides, the highest mortality were occurred after 24 hours and the passage of time (48 and 72 hours) did not result in higher mortality. According to results, the pest is well controlled by low doses of both insecticides, the issue that can also reduce harmful side effects on consumer health and the environment.