فهرست مطالب

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران - پیاپی 18 (تابستان 1395)

فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
پیاپی 18 (تابستان 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/05/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • داود محمودی نیا*، رحیم دلالی اصفهانی، جکوب انجوردا، رسول بخشی دستجردی صفحات 1-34
  در این مقاله چندین هدف دنبال می شود. در ابتدا به بررسی مفهوم نظریه بازی ها و چگونگی شکل گیری مفاهیم کاربردی و بنیادی آن پرداخته شده است و سپس این موضوع که چگونه کارهای فن نیومن و مورگن اشتاین (1944) و جان نش (1950-1953)، سبب شکل گیری نظریه بازی مدرن شد، مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی چگونگی ورود نظریه بازی در فضای اقتصاد کلان مدرن، متوجه دستاوردهای عظیمی می شویم؛ این دستاوردها را می توان مدیون کار کیدلند و پرسکات (1977) دانست. در این بررسی، دلیل اهمیت بازی های دیفرانسیلی برای ما روشن می شود. برای بررسی کاربردی این نحوه از تقابل استراتژیک، در ادامه مقاله، تلاش شده است در قالب بازی استاکلبرگ یا همان بازی رهبر- پیرو با ساختار اطلاعاتی حلقه باز و بازخورد در چارچوب مدل تابلینی (1986)، مدل تعادلی برای اقتصاد ایران را طراحی و شبیه سازی نماییم. نتایج نشان می دهد که سرعت همگرایی به سمت تعادل در بازی با اطلاعات حلقه باز بیش از بازی با اطلاعات بازخورد است و همچنین سطح بدهی تعادلی در وضعیت پایا در بازی با اطلاعات بازخورد کمتر از بازی با اطلاعات حلقه باز است. همچنین نتایج حاصل از این مدل نشان می دهد که در بازی رهبر پیرو بین دولت و بانک مرکزی، می توان سطح بدهی را به سطح هدف و مطلوب آن نزدیک کرد و حتی دولت می تواند با استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، مانع از انتشار پول بیش از اندازه توسط بانک مرکزی شود.
  کلیدواژگان: نظریه بازی ها، بازی های دیفرانسیلی، بازی های استاکلبرگ، سیاست پولی و مالی، اقتصاد ایران
 • عبدالمجید جلایی، مهدی نجاتی، مینا جوادی نیا* صفحات 35-51
  میزان بهره وری هر کشور با میزان سهم آن کشور از تجارت جهانی ارتباط مستقیم دارد. همچنین نفت و گاز به عنوان یکی از شاخص ترین کالاهای صادراتی در سطح جهان در حوزه انرژی محسوب می شوند. با توجه به اینکه ایران جزء کشورهای مطرح در تجارت جهانی انرژی (سهم ایران 2/3 درصد از تجارت جهانی انرژی می باشد) محسوب می شود، شایان ذکر است که، تاثیر بهره وری شرکای عمده تجاری را بر اقتصاد این کشور در حوزه انرژی مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش، تاثیر تکانه های بهره وری بخش صنعت کشورهای گروه شانگهای به عنوان گروه عمده ی تقاضاکننده انرژی ایران بر اشتغال و سرمایه گذاری بخش نفت و گاز ایران ارزیابی شد. بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که آیا تکانه های بهره وری بخش صنعت گروه کشورهای شانگهای بر سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران تاثیرگذار است؟ برای پاسخ به این سوال از رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای برای چهار بخش (کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و گاز) استفاده و داده ها از ماتریس حسابداری اجتماعی تعدیل شده سال 1383 و پایگاه داده GTAP8 استخراج شده است. نتایج حاکی از آن است که با افزایش مبادلات تجاری ایران با کشورهای گروه شانگهای، در صورتی که میزان بهره وری بخش صنعت این گروه از کشورها به میزان 5 درصد افزایش داشته باشد، با افزایش تجارت ایران با این گروه از کشورها و سرریز حاصل از این بهره وری، میزان سرمایه گذاری و اشتغال بخش نفت و گاز ایران افزایش خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تکانه بهره وری، سرمایه گذاری، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمنطقه ای
 • سید پرویز جلیلی کامجو*، رحمان خوش اخلاق صفحات 53-80
  هدف این پژوهش استفاده از نظریه بازی ها تحت سناریوهای مختلف در ارزیابی رابطه بین پنج متقاضی آب شامل مسکونی، کشاورزی، صنعت، گردشگری و محیط زیست و عرضه بلندمدت اقتصادی آب در حوضه آبریز زاینده رود است. به منظور برآورد توابع عرضه و تقاضا از یک سیستم معادلات همزمان در دوره 1391-1380 استفاده شد. تابع تقاضای بخش صنعت و کشاورزی با استفاده از تابع تولید ترانسلوگ و تابع هزینه متناظر از بسط دوم سری تیلور و استخراج معادله سهم هزینه آب و لم شپارد برای نهاده آب، تصریح شد. قیمت حدی آب در بخش صنعت و کشاورزی2/12072 و 442/1698 ریال برآورد شد. تابع تقاضای مسکونی آب به صورت تابع غیرخطی با استفاده از حداکثر نمودن تابع مطلوبیت کلین- روبین مقید به بودجه خانوار و حداقل نیاز آب تابعی از دمای هوا، استخراج و سرانه حداقل معاش آب برای نیازهای شرب و مسکونی، عمومی، تولیدی و تجاری و فضای سبز 91/101 لیتر در روز برآورد شد. نتایج حاصل از مجموع برآوردها تحت دو بازی انسان- انسان و بازی انسان- طبیعت در سه حالت تحلیل شد. ابتدا نقطه تعادل مشابه دنیای واقعی بدون در نظر گرفتن تقاضای گردشگری و محیط زیست تحت بازی (HH) به صورت قیمت اسمی تعادلی 37/1932 ریال و مقدار تعادلی 74/2696 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در یک بازی گسترده تر، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفی در بخش گردشگری به صورت جمع افقی، نقطه تعادل بازار آب در بازی (HN) به صورت قیمت اسمی تعادلی 64/1973 ریال و مقدار تعادلی 58/2743 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد. در نهایت در حالت سوم در بازار آب، با لحاظ تمایل نهایی به پرداخت آب و نیاز مصرفیدر بخش گردشگری و تمایل به پرداختو نیاز مصرفی در بخش زیست محیطی به صورت جمع افقی نقطه تعادل بازار آب در بازی بین انسان و طبیعت به صورت قیمت اسمی تعادلی 715/2004 ریال و مقدار تعادلی 83/2777 میلیون مترمکعب در سال برآورد شد.
  کلیدواژگان: عرضه بلندمدت اقتصادی آب، تقاضای کلی آب، نظریه بازی ها، تقاضای زیست محیطی و گردشگری آب
 • یونس سلمانی، کاظم یاوری*، بهرام سحابی، حسین اصغرپور صفحات 81-107
  کسری بودجه ی ساختاری یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای درحال توسعه محسوب می شود. این کشورها جهت تامین بخشی از این کسری اقدام به استقراض از نظام بانکی، بخش خصوصی و یا دنیای خارج می کنند. این رویکرد با توجه به ترکیب بدهی ها و ساختار و شرایط اقتصادی کشورها می تواند آثار متفاوتی بر روی اقتصاد داشته باشد. به دلیل اهمیت این مساله، مطالعه ی حاضر تاثیر کوتاه مدت و بلندمدت بدهی های دولت بر رشد اقتصادی در ایران را با استفاده از روش ARDL طی دوره ی زمانی 1354-1392 بررسی کرده است.
  نتایج نشان داد، نسبت بدهی دولت به GDP بر رشد اقتصادی ایران تاثیر منفی دارد. این تاثیر در الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی نسبت به الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی و همچنین در بلندمدت نسبت به کوتاه مدت بیشتر است. از دیگر نتایج این مطالعه می توان به اهمیت قابل توجه سرمایه ی فیزیکی در هر دو الگوی رشد اقتصادی مبتنی بر GDP نفتی و غیرنفتی و اهمیت سرمایه ی انسانی فقط در الگوی رشد مبتنی بر GDP غیرنفتی اشاره کرد.
  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، بدهی دولت، درآمدهای نفتی، کسری ساختاری بودجه، ARDL
 • هادی غفاری، مسعود سعادت مهر *، علی سوری، محمدرضا رنجبر فلاح صفحات 109-132
  مداخله دولت در بازارهای مالی از طریق تعیین سقف نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ های بالای ذخایر قانونی، دخالت در نحوه توزیع اعتبارات بانکی و وضع قوانین و مقررات محدودکننده سرمایه، باعث پایین آمدن نرخ سود بانکی به سطحی کمتر از نرخ تورم و در نتیجه منفی شدن نرخ بهره حقیقی می شود. این شرایط در متون اقتصادی به سرکوب مالی موسوم است. در اقتصاد ایران در طول چند دهه گذشته، سیستم مالی دچار محدودیت های زیادی بوده است که مهمترین آنها تعیین نرخ سود به صورت دستوری هم برای سپرده ها و هم برای تسهیلات بانکی می باشد؛ اما آیا افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اساس نظریه مکینون و شاو می تواند باعث افزایش رشد اقتصادی در ایران شود؟ ازاین رو، در تحقیق حاضر تاثیر افزایش نرخ سود سپرده های بانکی بر اقتصاد ایران بررسی شده است. برای این کار از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید استفاده شد. در این الگو، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان یک شوک به مدل وارد گردید. نتایج نشان داد، افزایش نرخ سود سپرده های بانکی باعث کاهش تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری و تولید ناخالص داخلی بدون نفت شده در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد؛ بنابراین فرضیه مکینون و شاو در اقتصاد ایران رد می شود.
  کلیدواژگان: نرخ سود بانکی، رشد اقتصادی، تعادل عمومی پویای تصادفی، سپرده های بانکی
 • مسعود یارمحمدی، رحیم محمودوند* صفحات 137-146
  تاثیر نرخ های ارز خارجی بر متغیرهای اقتصادی در هر کشوری، ضرورت مدل سازی و پیش بینی آن را نشان می دهد. در این مقاله روش تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین (SSA) که یک روش ناپارامتری برای تحلیل سری های زمانی است، برای مدل سازی و پیش بینی نرخ روزانه دلار به ریال در بازه زمانی تیرماه 1392 تا شهریور 1394 مورد استفاده قرار گرفته است. برای ارزیابی کیفیت مدل ارائه شده از مدل ARIMA به عنوان یک مدل رقیب استفاده شده است. برای یافتن بهترین مدل ARIMA از بسته نرم افزاری auto.arima در نرم افزار R استفاده شده است. همچنین برای مقایسه دو مدل، خطای برازش (درون نمونه ای) و خطای پیش بینی (خطای برون نمونه ای) برای گام های پیش بینی کوتاه، متوسط و بلند مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که SSA می تواند به عنوان یک روش توانمند برای این منظور به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: سری های زمانی، تحلیل مجموعه ی مقادیر تکین، نرخ ارز، مدل ARIMA
 • سجاد ابراهیمی*، سیدعلی مدنی زاده صفحات 147-170
  نرخ ارز با توجه به ماهیتی که دارد می تواند سطح عمومی قیمت ها را تحت تاثیر قرار دهد. ازاین رو برای سیاست گذارانی که هدفشان کنترل تورم است، بررسی چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش میزان تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت های داخلی (گذر نرخ ارز) در اقتصاد ایران با استفاده از مدل SVAR محاسبه شده و عوامل موثر بر آن بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، گذر نرخ ارز در اقتصاد ایران بین سال های 1371 تا 1393 بین 30 تا 40 درصد تخمین زده شده است. همچنین گذر نرخ ارز در سبد مصرف کننده بیشتر از قیمت های تولیدکننده موثر است. به علاوه نتایج نشان می دهد که بازتر شدن اقتصاد باعث افزایش گذر نرخ ارز شده است. همچنین کاهش نوسانات تورم و نرخ ارز می تواند باعث کاهش گذر نرخ ارز شود؛ اما دوره های با تورم پایین کاهش در گذر نرخ ارز در ایران رخ نمی دهد. در بسیاری از کشورها کاهش گذر نرخ ارز با اجرای سیاست های پولی با ثبات و هدف گذاری تورم اتفاق افتاده است که به نظر می رسد موثرترین راه در جهت کاهش گذر نرخ ارز باشد.
  کلیدواژگان: گذر نرخ ارز، تورم، قیمت واردات
 • زینب شاعری، مصیب پهلوانی*، سعید عیسی زاده صفحات 171-195
  یکی از پدیده های منفی که منجر به تصمیم گیری های نامناسب اقتصادی توسط عوامل موجود در بازار می شود، نبود تقارن اطلاعات است. با توجه به اهمیت و لزوم بررسی شرایط اطلاعات نامتقارن در بازار و راهکارهای مقابله با مسائل ناشی از آن به خصوص در شرکت ها و موسسات صنعتی، مطالعه حاضر تاثیر تئوری قرارداد را به عنوان یکی از راهکارها در یک جامعه آماری، شرکت ایران تایر بررسی نماید. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر تئوری قرارداد بر حداکثر مطلوبیت شرکت ایران تایر، با تاکید بر رابطه نمایندگی میان شرکت ایران تایر به عنوان کارفرما و یکی از عرضه کنندگان مواد اولیه مورد نیاز در تولید لاستیک (عرضه کننده ماده اولیه نخ) به عنوان کارگزار از دیدگاه انتخاب معکوس و با استفاده از رویکرد عددی می باشد. این بررسی در ابتدا تاثیر تئوری قرارداد را در شرایط اطلاعات متقارن تحت عنوان مدل بهینه درجه اول به دست آورده و سپس در مرحله بعد این تاثیر را با وجود اطلاعات نامتقارن و به صورت مدل بهینه درجه دوم مورد سنجش قرار می دهد و در پایان نتایج حاصل از هر دو مدل مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که اگرچه وجود شرایط اطلاعات نامتقارن منجر به کاهش سطح حداکثر مطلوبیت تولیدکننده تایر می گردد، اما وجود نظریه قرارداد باعث می شود کاهش سطح مطلوبیت و عدم کارایی حاصل از آن محسوس نباشد؛ بنابراین به شرکت ها و موسسات صنعتی پیشنهاد می گردد به تئوری قرارداد و اهمیت بستن قراردادهای شفاف به عنوان راهکاری برای کاهش مشکلات و مسائل ناشی از اطلاعات نامتقارن و همچنین عدم کارایی حاصل از آن توجه بیش از پیش داشته باشند.
  کلیدواژگان: تئوری قرارداد، تئوری نمایندگی، انتخاب معکوس
 • ناصر الهی *، اسدالله فرزین وش، سیدضیاء الدین کیاء الحسینی، مانوش خطیبی، مهدی صارم صفحات 197-219
  هدف از مقاله حاضر بررسی اثرات شوک های ساختاری و ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی است. به منظور استخراج معادلات مربوط به پویایی های اقتصاد کلان، سه فرض مهم در نظر گرفته شده است. اول اینکه، اقتصاد مواجه با انواع چسبندگی های اسمی است، ثانیا وجود سلطه مالی در کشور باعث عدم تعریف یک سیاست پولی مشخصی می شود و ثانیا اقتصاد ایران یک کشور تولیدکننده باز کوچک است که نوسان های ارزی نقش مهمی بر مسیر متغیرهای کلان دارند. بدین منظور و با استفاده از داده های فصلی دوره 91-1369، پارامترهای الگو برآورد و نتایج تخمین حاکی از تاثیرپذیری تورم و رشد اقتصادی از نرخ ارز حقیقی، شکاف قانون قیمت های واحد و نرخ ارز اسمی خواهد بود. همچنین بر اساس شبیه سازی انجام شده، علاوه بر شوک های ساختاری، نوسان های ارزی باعث تغییر در مسیر تعادلی نرخ تورم و تولید می شوند.
  کلیدواژگان: شوک های ساختاری، نوسان ارزی، الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، پویایی اقتصاد کلان
 • اکبر خدابخشی *، فردین کرمی صفحات 221-242
  شاید بتوان گفت که موضوع اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها مهمترین سیاست اقتصادی دولت طی دو دهه اخیر بوده است. یارانه حامل های انرژی قسمتی از این سیاست را در برمی گیرد و از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ایران برخوردار است. اهمیت این موضوع موجب شده است که موضوع هدفمندی یارانه ها به عنوان موضوعی اثرگذار و تعیین کننده توجه پژوهشگران را به خود جلب کند. این پژوهش سعی دارد که تاثیر یارانه های پرداختی به حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) بر روی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بخش های اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) ایران (1386-1391) را مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور آخرین سری جدول داده - ستانده منتشرشده توسط مرکز آمار ایران (مدل قیمتی داده - ستانده) به کارگرفته شده است. برای تجزیه وتحلیل روابط متغیرها و رسیدن به پاسخ سوالات تحقیق روش ماتریسی داده - ستانده مورد استفاده قرار گرفت. نتایج و یافته های تحقیق نشان داد که با افزایش قیمت حامل های انرژی (فرآورده های نفتی و گاز طبیعی) تولیدات بخش کشاورزی، به دلیل وابستگی واسطه ای کمتر به حامل های انرژی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و قیمت نسبی پایین تر نسبت به سایر بخش های اقتصاد افزایش یافته است و تولیدات در بخش صنعت، به دلیل مصرف بالای انرژی توسط صنایع، کاهش یافته است و تولیدات بخش خدمات نیز نتایج متفاوتی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: هدفمندی یارانه ها، جدول داده، ستانده، رشد اقتصادی، انرژی
 • امیر حسین منتظرحجت*، بهزاد منصوری صفحات 243-269
  جوامع پیرامون تالاب ها منافع بی شماری از این سرمایه های طبیعی کسب می کنند. ارزش گذاری اقتصادی با ارزیابی ترجیحات جامعه برای تغییر در وضعیت تالاب ها، می تواند منافع مستقیم و غیرمستقیم آنها را پولی کند و اطلاعات مفیدی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. تالاب بامدژ یکی از چهار تالاب بزرگ استان خوزستان با وسعت 4000 هکتار است که در جنوب غربی ایران واقع شده است. در این مطالعه با استفاده از روش قیمت های بازاری، ارزش منافع استفاده ای مستقیم این تالاب برای سال 1394 محاسبه شده است. این منافع شامل کشاورزی، باغداری، دامداری و صیادی می باشد. همچنین، با بهره گیری از تحلیل مدل سازی انتخاب تمایل به پرداخت نهایی، برای ویژگی های غیربازاری تالاب شامل چشم انداز طبیعی، عملکرد اکولوژیکی و تنوع زیستی برآورد شده است. سپس، اعداد به دست آمده برای تمایل به پرداخت به کل جامعه تعمیم داده شد و در نتیجه ارزش سالانه منافع استفاده ای غیرمستقیم، ارزش بالقوه و غیراستفاده ای تالاب به دست آمد. در نهایت، در نبود نرخ بهره اجتماعی و با بهره گیری از نرخ بهره واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کلیه ارزش های سالانه ی به دست آمده به ارزش کل تبدیل گردید. این عدد 47289 میلیارد ریال به دست آمد که نشان دهنده ارزش بالای تالاب و ترجیحات مثبت جامعه برای حفاظت از آن است. بنابراین هرگونه برنامه حفاظتی از سوی سیاست گذاران و مدیران توسط جامعه مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت.
  نده ارزش بالای تالاب و ترجیحات مثبت جامعه برای حفاظت از آن است. بنابراین هرگونه برنامه حفاظتی از سوی سیاست گذاران و مدیران توسط جامعه مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: تمایل به پرداخت نهایی، مدل لاجیت با پارامترهای تصادفی، ارزش استفاده ای و غیراستفاده ای، مدلسازی انتخاب
|
 • Davoud Mahmoudinia*, Rahim Dallali Esfahani, Jacob Engwerda, Rasul Bakhshi Dastjerdi Pages 1-34
  In this study, we follow several purpose. In the first section, the game theory concept and the formation of its fundamental concepts is examined. After that, we investigate that how von Neumann-Morgenstern (1944) and john Nash (1950-1953) works, caused the formation of modern game theory. Then, we discussed that how game theory enter to macroeconomic modern space. The achievement of this area can be found in Kydland and Prescott (1977). On the other hand, we consider the importance of differential game. This theory plays an important role in the applicable of strategic interaction between fiscal and monetary policy. Hence by extend Tabellini model (1986) in stackellberg case by open loop and feedback information, the equilibrium model in Iranian economy is investigated. The results show that, converge speed in open loop case is higher than feedback case and also debt equilibrium in the feedback case is lower than open loop case. On the other hand, the result shows that in stackelberg game between government and central bank, the level of debt can be brought to the target level, and even with huge oil revenues, the government could impose policy to prevent the creation of much money by central bank.
  Keywords: Game theory, Differential game, Stackelberg game, Fiscal, Monetary policy, Iran economy
 • Abdulmajid Jalaee, Mahdi Nejati, Mina Javadiniya* Pages 35-51
  Productivity of any country contact with share of that country of world trade directly. Also oil and gas have always been considered the most important commodity in the world. Given that Iran is among the main countries in the global energy business, it is important to be able to consider the influence of productivity of major trading partners of Iran in the energy sector. In this study the effect of productivity shocks of Shanghai group countries, as major energy-demanding groups, on the oil and gas sector is taken into consideration. On this basis, the original question of the paper is whether productivity shocks in the industry of Shanghai group countries have any effect on Iran's oil and gas sectors. To respond this question the computable general equilibrium approach for four economical sections (industry, oil and gas, agriculture, and services) and the social accounting matrix in 2004 and GTAP8 database have been adopted. The results indicate that if the trade of Iran with Shanghai group counties increases while productivity in the industry of Shanghai group countries increases 5%, it will cause an increase of investment and employment in the oil and gas sector in Iran.
  Keywords: Productivity shock, Investment, Multi, region Computable General Equilibrium Model
 • Seyed Parviz Jalili Kamjoo*, Rahman Khoshakhlagh Pages 53-80
  The purpose of this study is using game theory to evaluate the relationship between the five residential, agriculture, industry and mining, recreation and environment water demands in the Zayandehrud basin. In order to estimate the demand and supply functions, this study used system of simultaneous equations in the period 2001-2012. So the industry and mining and agricultural demand estimate with using a translog production function, the cost associated with it and using the second Taylor series expansion and the water cost share equation extracted in derivative with respect to the price of water and Shepard's lemma. The industry and mining demand Marginal price was estimated 12072.2 and 1698.442 Rials. Municipal water demand estimate as a nonlinear function by maximizing the Stone - Geary (Klean- Rubin) utility function restricted to family budget and the taking into account the minimum water requirement as a function of water temperature and population. The daily per capita minimum water requirement was estimated 101.91 Lit. The results of the above estimates under the two-play man and man (HH) and the game man and nature (HN) was evaluated in three states. The equilibrium estimate under the (HH) game, regardless of the demand for recreation and the environmental is for quantity 2696.74 mm3 and price 1932.37. In a wider game, by taking WTP of water and consumption requirement in recreation and the environmental sector in horizontal plural form the water market equilibrium between man and nature play is 2743.58 for quantity and 1973.64 for price. Finally, in the third case in the water market, by taking WTP of water and nonuse water in recreation sector in horizontal plural form and WTP of water and consumption requirement in the environmental sector in horizontal plural form the water market equilibrium between man and nature play is 2777.83 for quantity and 20004.715 for price.
  Keywords: Economic Long, term water supply, Aggregate water demand, Game theory, Environmental, Recreation Water demand
 • Yunes Salmani, Kazem Yavari *, Bahram Sahabi, Hosein Asgharpour Pages 81-107
  The structural budget deficit is one of the most important problems of developing countries. They borrow from the banking system, the private sector or outside world to finance this deficit. This approach can have different effects on the economy with regard to the composition and structure of debt and economic conditions of countries. The present study investigated the short-run and long-run effects of government debt on economic growth of Iran using ARDL in the period of 1975 to 2013.
  Results showed that the ratio of government debt to GDP has a negative impact on economic growth. This impact on economic growth model based on oil revenues is more than the model based on non-oil GDP, also that in long run more than short term. Also results indicated the importance of physical capital is remarkable in both models in the short-term and long-term, but the human capital is significant only in non-oil growth pattern.
  Keywords: Economic Growth, Government Debt, Oil Revenues, Structural Budget Deficit, ARDL
 • Hadi Ghafari, Masoud Saadatmehr*, Ali Souri, Mohammadreza Ranjbar Fallah Pages 109-132
  Government interference in the financial markets by interest rate ceiling determination of bank deposits, high rate of legal reserve, interference on how bank credits distribution and capital limited codification is caued to reduce the bank interest rate with level lower than inflation rate and thus is negative the real interest rate. In economic contexts, these conditions is called financial repression. The past several decades, in Iran economics, the financial system had been had many restrictions which the important restriction is interest rate determination for bouth deposits and loans bank imperative form. But based on Mackinnon and Shawۥ theory, if interest rate increase of bank deposits can be cause to increase the economic growth in Iran? In present research, it has been investigated the bank deposits interest rate increase effect in Iranۥs economics. In order to, it was used DSGE mogel. The results indicated that bank deposits interest rste increase is caused to reduce the investment, bank credits and GDP. Thus is reduced economic growth. Therefore, Mackinnon and Shaw ۥtheory is rejected in economics of Iran.
  Keywords: interest rate, Economic Growth, DSGE, bank deposit
 • Masoud Yarmohammadi, Rahim Mahmoudvand* Pages 137-146
  The effects of foreign exchange rates on economic variables in every countries show the importance of modeling and prediction of exchange rates.In this paper, singular spectrum analysis (SSA), which is a non-parametric technique for time series analysis, are used for modeling and predicting daily exchange rate US dollar when compares with Iranian Rials (USD/IRR) during June 2013 to Sep. 2015. ARIMA model is used as a benchmark to assess the performance of SSA. In order to find the best ARIMA model, R package auto.arima is used. In addition, errors in sample and out of samples for short, medium and long term forecasts are considered to compare the capabilities of models with together. Results indicate that SSA is able to be used for modeling exchange rate data.
  Keywords: Time series, Singular Spectrum Analysis, Exchange rates, ARIMA model
 • Sajad Ebrahimi *, Seyed Ali Madanizadeh Pages 147-170
  The exchange rate is one of the macroeconomic fundamentals which significantly affect inflation. For policy makers who care about the inflation control, analyzing the relationship between exchange rate changes and domestic inflation is very important matter. In this study we carry out an investigation about Exchange rate pass through in Iran using econometric model. According to the results, Exchange Rate Pass-Through (ERPT) in Iran fluctuates within 30-40 range. Also, exchange rate pass through in producer prices is significantly lower than consumer prices. Furthermore based on results, more distance from Dual exchange rate regime, higher degree of trade openness increase ERPT and lower inflation volatility and exchange rate volatility can decrease ERPT. In the most countries applying stable monetary policy and inflation targeting policy lead to decrease of ERPT.
  Keywords: Exchange Rate Pass Through, Inflation, Import price
 • Zeynab Shaeri, Mosayeb Pahlavani *, Saeed Isazadeh Pages 171-195
  One of the negative phenomena that lead to the inappropriate decisions of economic agents in the market is asymmetric information. Therefore, Due to the importance of this subject and problems arising from it especially in companies and industrial organizations, in this paper, we make and solve numerical models of the raw material supply problems (an example of the adverse selection problems), and analyzing contract theory as a solution. We consider two supplier types (efficient and inefficient). We develop the first-best models, where the maker knows the supplier's type and second-best model, where the maker does not know the supplier's type. The results show that firstly a contract between raw material suppliers and Iran Tire company minimize the inefficiency resulted from asymmetric information and secondly Iran tire company second- best utility level is lower than the first- best one.
  Keywords: contract theory, principal, agent theory, adverse selection
 • Naser Elahi *, Asadallah Farzinvash, Seyed Ziyaaldin Kiaalhoseini, Manoosh Khatibi, Mehdi Sarem Pages 197-219
  This paper has investigated the effects of structural and exchange shocks on the macroeconomic variables by using a DSGE model. In macroeconomic dynamics, three assumptions had made. First, economy faces nominal rigidities, second, because of fiscal dominance in Iran, defining monetary policy is not possible, and third, Iran economy is an small open economy that its macro variables have been affected by exchange shocks. In this way and by using quarterly data in the 1369-91 period, model parameters has estimated and the results show the effectiveness of real exchange rate, law of one price gap, and nominal exchange rate on inflation and economic growth. Moreover, based on simulation results, exchange rate fluctuations cause change in the equilibrium path of inflation and output.
  Keywords: Structural Shocks, exchange fluctuations, DSGE Model, Macroeconomic Dynamics
 • Akbar Khodabakhshi *, Fardin Karami Pages 221-242
  Maybe it can be said that the issue of implementing the policy of making targeted subsidies the government's economic policy over the past two decades. Carrier's energy subsidies as part of this policy in place and is of special importance in the economy. The importance of this issue has caused the subject of targeted subsidies as a matter Effective and decisive attracted the attention of researchers. In this study, tried to consider of the effects of subsidies energy Carrier's (Products oil and natural gas) on the growth of gross domestic product (GDP) of the economy of Iran in three important section separately (agriculture, industry and services section) that are examined. For this purpose input-output table 1380 Statistical Center of Iran (input-output price model) is used. The results show that, with the rising cost of energy Carrier's (Products of the oil and natural gas), agricultural output, due to the lower dependence on oil products and natural gas energy Carrier's current price, relative lower than other economic sectors increases. Further industrial production, due to high energy consumption by industry, will be reduced. It is obtained In the Sector of Services different results.
  Keywords: Targeted subsidies, input, output table, Economic Growth, energy
 • Amirhossein Montazerhojat*, Behzad Mansouri Pages 243-269
  Wetlands surrounding communities have enormous benefits of this natural capital. Economic valuation study of society’s preferences for any change in the status of wetlands, can be direct or indirect interests them money and provide useful information to the planners. Bamdezh wetland is one of four large wetland with an area of ​​4000 hectares in Khuzestan province in southwestern Iran is located. In this study, using market prices for direct use value of wetland have been calculated for 2015. The interests of agriculture, horticulture, animal husbandry and fishing respectively. Also, using the model of the willingness to pay for nonmarket characteristics of wetlands, including the natural landscape, ecological function and biodiversity has been estimated. The values ​​obtained for the willingness to pay was extended to the whole of society and thus the annual value of use and nonuse values were obtained. Finally, in the absence of social interest rate and using the real interest rate in agriculture and natural resources, all the annual values​​ obtained were converted to the total value. This number was 47289 billion, equivalent to 1.9 billion dollars, which represents positive values ​​and preferences of society to protect its wetlands. So any protection program by policy makers and managers will be actively supported by the population if the level of public awareness about the values improves. The results of this study as a basic reference can be studied in this context.
  Keywords: Marginal willingness to pay, Random parameters logit model, use, nonuse value, choice modeling