فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (بهار 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جلیل دژم پور*، حمید رهنمون، سعدالله اسکندری، حسین منصورفر، ناصر بوذری، ابراهیم گنجی مقدم، محمد زرین بال صفحات 1-13
  انتخاب و معرفی ژنوتیپ های مطلوب از میان توده های بومی به عنوان یکی از روش های اصلاحی درختان میوه در دنیا متداول می باشد. ایران به عنوان یکی از مراکز مهم تنوع زردآلو است و از سال 1350 کلکسیون بسیار غنی از ژنوتیپ های بومی و خارجی در ایستگاه تحقیقات باغبانی سهند احداث شد. از سال 1372 رقم نصیری 90 به همراه چهار ژنوتیپ برتر در قالب طرح پژوهشی10 ساله در سه منطقه استان آذربایجان شرقی بررسی شدند. در ارزیابی های این رقم علاوه بر ثبت کلیه خصوصیات رویشی و زایشی چندین ساله برخی آزمایش های مهم نظیر نیاز سرمایی و حرارتی، میزان خود ناسازگاری و رقم گرده دهنده، قابلیت تولید برگه و قیسی، اثر دانه گرده در کیفیت و زمان رسیدن میوه، بهترین زمان برداشت و نوع بسته بندی تعیین شد. نتایج نشان داد رقم نصیری 90 با عمکرد بالای 10 تن در هکتار، میوه درشت، گوشت ضخیم و درصد قند بالا بسیار مناسب برای تهیه برگه و قیسی است. این رقم نیاز سرمایی 825 واحد سرمایی یوتا و 3350 واحد حرارتی (درجه ساعت رشد) داشت و به جهت خود ناسازگار بودن و وجود اثر متازنیا، بهتر است از ارقام آیباتان و مراغه ی 90 به عنوان گرده دهنده استفاده شود. همچنین بهترین زمان برداشت رقم نصیری 90، 81 روز پس از مرحله تمام گل معادل 27750 درجه ساعت واحد حرارتی بود. خصوصیات رویشی و کیفیت میوه آن در سال های مختلف و در مناطق مختلف از پایداری مطلوبی برخوردار بود درحالیکه باردهی و عملکرد سالیانه بسته به منطقه متفاوت بود.
  کلیدواژگان: خشکباری، خودناسازگاری، زرد آلو، ژنوتیپ بومی و نصیری 90
 • حبیب الله قزوینی*، شیرعلی کوهکن، ایرج لک زده، حسینعلی فلاحی، جبار آلت جعفربای، معرفت قاسمی، علی اکبر امینی، سیدمحمود طبیب غفاری، بهزاد سرخی لله لو صفحات 15-26
  کشت جو آبی در مناطق گرم جنوب کشور در سطح بیش از50 هزار هکتار با میانگین عملکرد 2000 کیلوگرم در هکتار انجام می گیرد. سازگاری وسیع و پایداری عملکرد دانه، از معیارهای اصلی مورد نظر کشاورزان در انتخاب یک رقم می باشد. رقم جو زهک حاصل دورگ گیری و انتخاب در نسل های در حال تفکیک جو در مرکز بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (CIMMYT) بود که با توجه به سازگاری وسیع و پایداری عملکرد دانه و صفات مطلوب زراعی در آزمایش های انجام گرفته در طی سال های 76-1375 تا 89-1388 برای کاشت در مناطق گرم جنوب کشور نامگذاری و آزاد سازی شد. رقم زهک دارای میانگین عملکرد 4846 کیلوگرم در هکتار بوده که حدود 524 کیلوگرم در هکتار نسبت به شاهد نیمروز برتری دارد. این رقم دارای تیپ رشد بهاره با سنبله شش ردیفه بوده و ارتفاع بوته آن متوسط (90-85 سانتی متر) است. میانگین طول دوره رشد آن 138 روز ولی طول دوره پر شدن دانه آن به علت تاریخ زودترظهور سنبله در این رقم، طولانی تر از دیگر ارقام جو منطقه گرم و خشک جنوب کشور نظیر نیمروز و جنوب می باشد. از خصوصیات بارز دیگر این رقم می توان به عدم وجود گلچه های عقیم در سنبلچه های پایینی سنبله این رقم اشاره کرد. همچنین رقم زهک مقاوم به خوابیدگی و شکنندگی محور سنبله می باشد و واکنش آن در بیشتر مناطق گرم جنوب کشور نسبت به بیماری سفیدک پودری و لکه قهوه ای جو نیمه مقاوم است.
  کلیدواژگان: خشک و گرم شرایط و سازگاری جو، جنوب
 • رئوف کلیایی*، داراب حسنی صفحات 27-37
  کرم خراط Zeuzera pyrina L.)) یکی از آفات مهم چوبخوار در ایران است و دارای میزبانان مهمی در بین درختان میوه می باشد. گردو میزبان اصلی این آفت بوده و بیشترین خسارت را می بیند. درختان دانه دار سیب، گلابی و به از جمله دیگر میزبانان این آفت می باشند. در حال حاضر دامنه خسارت آفت استان های شرقی و مرکزی کشور را با شدت بیشتری در برگرفته است. در این تحقیق، یکی از روش های نسبتا جدید و مرسوم کنترل آفت در دنیا که استفاده از فرمون جنسی مصنوعی آفت به منظور شکار انبوه (حشرات نر) آن است، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از فرمون پروانه زنبور مانند (Synanthedon tipoliformis)به تعداد 4، 8، 12 و 16 عدد در هکتار به عنوان چهار تیمار اصلی به همراه تیمار شاهد، هر کدام در پنج تکرار استفاده شد. به منظور نصب فرمون های جنسی در باغ، از تله دلتا استفاده گردید. آزمایش به مدت دو سال (1390-1389) در ایستگاه تحقیقات باغبانی کمال شهر انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد در سال اول تیمارهای آزمایشی در پنج گروه و در سال دوم در سه گروه متفاوت قرار گرفتند. ارزیابی تیمارهای آزمایشی بر اساس شمارش تعداد نفوذ لاروهای سن یک آفت درون شاخه های غیر خشبی بود. بر این اساس در سال اول تعداد16 عدد تله با میانگین (0.133±1.84) عدد نفوذ و در سال دوم تعداد چهار عدد تله با میانگین (0.169±0.66) بهترین نتیجه را به خود اختصاص دادند. از اینرو در کرج و مناطق مشابه، باغداران با انجام فراگیر و همگانی این روش به مدت دو سال، می توانند خسارت آفت را به میزان زیادی کاهش دهند.
  کلیدواژگان: خراط کرم و جنسی فرمون انبوه، شکار گردو، درخت
 • سید جلیل نوربخشیان* صفحات 39-51
  به منظور استفاده از گیاه شبدر برسیم در کشت دوم بعد از برداشت محصولات پاییزه در منطقه شهرکرد در سال 1384 یک آزمایش مشاهده ای انجام شد. سپس در سال های 86-1385آزمایشی در قالب طرح کرت های خرد شده با سه تکرار که در آن سه تاریخ کاشت 15، 25 تیر و 4 مرداد به عنوان کرت اصلی و سه میزان بذر (20، 25، 30 کیلوگرم در هکتار) به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شد، انجام شد. نتایج نشان داد که امکان کشت شبدر برسیم بعد از برداشت کلزا در منطقه وجود دارد و یک چین علوفه خشک با عملکرد 3343 کیلوگرم در هکتار تولید شد. همچنین در تاریخ کاشت 15 تیر ماه با میانگین دمایی25.7، تا 25 تیر ماه با میانگین دمایی 24.4 درجه سانتی گراد با مقادیر بذر 25 تا 30 کیلوگرم بیشترین تولید علوفه خشک (بیش از 4000 کیلوگرم در هکتار) از شبدر برسیم در کشت دوم بعد از کلزا قابل استحصال بود. نتایج آزمایش تحقیقی- ترویجی سال 1392 نشان داد که امکان کشت شبدر برسیم در شرایط مزرعه کشاورز وجود دارد و یک چین علوفه با عملکرد 2750 کیلوگرم علوفه خشک و 20.7 درصد پروتئین بعد از برداشت جو حاصل شد. بطور کلی نتایج این سه بررسی نشان داد که امکان کشت دوم شبدر برسیم بعد از برداشت جو و کلزا در منطقه و مناطق مشابه وجود دارد. همچنین این گیاه اثرات مثبتی از نظر کارایی تولید و بهبود حاصلخیزی خاک در تناوب خواهد داشت.
  کلیدواژگان: تولید علوفه، شبدر برسیم، کشت دوم و مناطق سرد
 • محتشم محمدی *، مقصود حسن پور حسنی، مهدی کلاته، حسن خانزاده، طهماسب حسین پور، مظفر روستایی، حسن قوچق، معرفت قاسمی، محمد آرمیون، محمدمهدی پورسیابیدی، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی صفحات 53-63
  لاین CMSS00M02400S-030M-030WGY-030M-9M-0YKAUZ/PASTOR//BAV92/RAYON (رقم قابوس) با منشا مرکز بین المللی تحقیقات گندم و ذرت (CIMMYT)در سال زراعی 86-1385 در ایستگاه های گچساران و گنبد مورد ارزیابی اولیه قرار گرفت و با توجه به زودرسی، ارتفاع بوته و وزن هزار دانه مناسب انتخاب شد. این لاین به دلیل دارا بودن عملکرد دانه بالا و صفات زراعی مطلوب در آزمایش های مقدماتی و پیشرفته به مدت سه سال (91-1388) به همراه 16 لاین پیشرفته دیگر و رقم شاهد کوهدشت در آزمایش های یکنواخت سراسری در ایستگاه های گرمسیری گچساران، گنبد، مغان و خرم آباد ارزیابی شد. متوسط عملکرد رقم قابوس در تمام ایستگاه ها، 3514 کیلوگرم در هکتار بوده که در سطح احتمال پنج درصد نسبت به شاهد کوهدشت با عملکرد 3333 کیلوگرم در هکتار برتری داشت. قابوس دارای بهترین میانگین رتبه با انحراف معیار کم و ضریب تغییرات درون مکانی بسیار کمی بود. در حالیکه رقم شاهد کوهدشت با میانگین رتبه هفتم، کمترین ضریب تغییرات درون مکانی و انحراف معیار رتبه نسبتا بالایی داشت. علاوه بر این، رقم قابوس در شرایط آبیاری تکمیلی در مقایسه با شاهد سازگار کوهدشت در سطح احتمال پنج درصد، برتری معنی داری داشت. تفاوت چشمگیر اغلب مولفه های مرتبط با کیفیت نانوایی بویژه میزان پروتئین، ارتفاع رسوب SDS، گلوتن تر و میزان آب قابل جذب، از دیگر صفات برجسته این رقم بود. همچنین در مقابل بیماری های مهم شایع در ایستگاه های هم اقلیم در شرایط طبیعی و آلودگی مصنوعی مزرعه و گلخانه حساسیتی از خود نشان نداد.
  کلیدواژگان: تنش های محیطی، خشکی، دیم، رقم قابوس، عملکرد دانه و گرما
 • علیرضا توکلی* صفحات 65-80
  به منظور بررسی کاربرد مواد سوپر جاذب در ذخیره رطوبت و افزایش بهره وری بارش تحت سامانه های مختلف استحصال و جمع آوری آب باران در حوضه های کوچک، این مطالعه در استان آذربایجان شرقی، شهرستان اسکو و در اراضی دیم زارعین اجرا شد. تیمارهای مورد مطالعه شامل سطوح مختلف کاربرد سوپر جاذب در خاک پای درختان (طبیعی و بدون استفاده از پلیمر، با کاربرد یک کیلوگرم پلیمر سوپر جاذب برای هر درخت) تحت شرایط شکل و ابعاد مختلف سامانه های استحصال و جمع آوری آب باران و مدیریت های مختلف بهبود رواناب برای دو رقم بادام دیر گل پیوندی بود. نتایج نشان داد که کاربرد مواد سوپر جاذب نه تنها نقشی در بهبود وضعیت رشد ندارد بلکه در مواردی به عنوان یک مانع عمل می نماید. طول کل شاخه های ایجاد شده در شرایط استفاده از پلیمر و بدون آن به ترتیب 432 و 393 سانتی متر و تغییر قطر ساقه بادام در این تیمار طی یک سال زراعی، به ترتیب 3/48 و 1/46 درصد بود. آرایش 49 متر مربع سطح رواناب که تمیز، صاف و غلطک زده باشد برای ایجاد باغ دیم روانابی بادام بهترین گزینه بود و نیازی به کاربرد مواد سوپر جاذب نیست و برای بهبود ظرفیت آب خاک در پای درختان، استفاده از کود دامی پوسیده و تعویض خاک چاله ها کفایت می کند. میزان عملکرد تک درخت در سطح رواناب 49 متر مربع حدود سه کیلوگرم برآورد شد که با توجه به تراکم 204 نهال در هکتار در این تیمار، عملکرد بادام 612 کیلوگرم در هکتار خواهد بود.
  کلیدواژگان: استحصال آب باران، بادام، بهره وری بارش، دیم و سوپر جاذب
|
 • Jalil Dejampour*, Hamid Rahnemon, Sadollah Eskandari, Hosein Mansorfar, Naser Bouzari, Ebrahim Ganji Moghadam, Mahammad Zarinbal Pages 1-13
  Selection and introduction of superior genotypes from native populations is one of the most common improving methods for fruit trees in the world. Iran as a very important origin of apricot has a huge diversity of varieties, so a rich collection of local and imported genotypes of apricot was induced in Sahand Horticultural Research Station from 1971. Nasiri 90 and other four superior varieties were evaluated as a ten years old project in three different areas of East Azerbaijan province. In addition to all vegetative and productive traits, some important tests such as evaluation of chill and heat requirement, determination of incompatibility and pollinizer, xenia and metaxenia, drying and processing, determining of suitable harvest time and packaging method were studied during these years. Results showed that Nasiri 90 had high yield (above 10 t/h), big fruit size, high flesh thickness, and high fruit sugar, so is suitable for drying. Its chill and heat requirements are 825 C.U and 3350 G.D.H respectively. Also because of its incompatibility and metaxenia, it is better to use from Aybatan and Maragheii90 apricots as pollinizer. Suitable harvest time of this variety was 81 days after full bloom synchronous with 27750 growth degree hour. Vegetative and fruit quality traits of this variety had a good stability in different area and years but its bearing and yield were depended on different climatic conditions.
 • Habib Olaah Ghazvini *, Shir Ali Kohkan, Iraj Lakzadeh, Hosein Ali Fallahi, Jabar Alt Jafarbay, Marefat Ghasemi, Ali Akbar Amini, Seyed Mahmoud Tabib Ghaffari, Behzad Sorkhi Lalelu Pages 15-26
  Irrigated barley is grown on about 50,000 hectares in the warm agro-climate zone in the south of Iran. The average grain yield of barley in these areas is 2,000 Kg/ha. Wide adaptability and high grain yield stability are important assets for barley varieties to be grown by farmers. Zahak barley cultivar was initially selected from international barley germplasm received from CYMMIT and based on its high grain yield and yield stability as well as its desirable agronomic characteristics in the experiments, which were conducted from 1996 to 2010, was released for growing in the warm agro-climate zone in the south of Iran. The average grain yield of Zahak is 4846 kg/ha that is 524 kg/ha higher than grain yield recorded for Nimrooz variety, a widely-grown barley variety in the warm regions of Iran. Zahak is six-rowed spring barley with a medium plant height (85-90 cm). The average of days from sowing to maturity for Zahak is 138 days but it has a longer grain filling period comparing to the older barley cultivars in southern parts of Iran such as Jonoob and Nimrooz. Possessing fertile florets at the lower spikelets of the mature spike is other important characteristic of Zahak. In addition, it exhibits lodging resistance, non-shattering rachis as well as semi-resistant infection responses to powdery mildew and spot blotch diseases in the most of warm agro-climate zone in the south of Iran.
 • Rayouf Kolyaee *, Darab Hasani Pages 27-37
  Leopard moth, Zeuzera pyrina L., is a xylophagous key pest in Iran. Pest has major hosts in orchards. Walnut is the main host in orchard trees. Other hosts in Iran are apple, pear and Quince. At present, this pest is active in the middle and eastern provinces of Iran. In this study, the efficacy of a new and common method which is mass trapping of male insects by synthetic pheromones was investigated. The test was conducted in a completely randomized block design with 5 treatments and 5 replications. The treatments included control, 4, 8, 12 and 16 pheromone traps/ha. The pheromone of clearwing moth, Synanthedon tipuliformis was used in this study. To install of pheromone traps in orchards, we used delta traps. We carried out this project in two years (1389-90) in two years (1389-1390) obtained in Horticultural Research Station in Kamal shahr, Karaj, indicated that in first and second years treatments can be placed in 5 and 3 statically groups, respectively. Evaluation of experimental treatments done on the base of number of first instars larvae penetrated in to non-woody branches. According to that in first year application of 16 traps with means of 1.84± 0.133 and in second year application of 4 traps with mean of 0.66±0.169 penetration showed the best results. Based on these results, orchards are recommended to do this 2- year's procedure in order to effectively reduce the damage.
 • Seyed Jalil Noorbakhshian* Pages 39-51
  The objective of these investigation were use of berseem clover (Trifolium alexandrinum ) in double cropping system (after autumns crop) to improve forage production in Shahrekord region. The experiments were carried out in the preliminary, research and farmer field condition in 2005, 2006-7 and 2013 respectively. In 2005 the results showed that there is possibility of double cropping of berseem clover after canola and one cut dry forage was harvested with 3343 kg ha-1. In 2006-7 results revealed that the most dry forage yield of berseem clover in double cropping after canola was obtained from 6 and 16 July planting (with 25.7ºC and 24.4ºC daily average temperature respectively) and use of 25 to 30 kg ha-1 seed rates (upper 4000 kg ha-1 dry forage) in research field condition. In 2013 results showed that there is possibility of double cropping of berseem clover after barely in farmer field condition and one cut dry forage was harvested with 2750 kg ha-1 and 20.7% protein. In generally the results represented that double cropping of berseem clover after canola and barley is advisable for Shahrekord region and other area with similar climate. This plant also had positive effects on production efficiency and soil fertility in rotation.
 • Mohtasham Mohammadi *, M. Hassanpour Hosni, Mehdi Kalateh, Hasan Khanzadeh, Tahmaseb Hoseinpour, Mozafar Rostaii, Hasan Ghojegh, Marefat Ghasemi, Mahammad Armion, Mohammad Mehdi Poursiabidi, Farzad Afshari, Mohsen Yasaii, Mahmood Ata Hosseini Pages 53-63
  The new line (KAUZ/PASTOR//BAV92/RAYON CMSS00M02400S-030M-030WGY-030M-9M-0Y) (Gaboos cultivar) was evaluated at Gachsaran and Gonbad Agricultural Research Stations in the first time in 2006-2007. Due to optimum earliness, plant height, kernel weight and successful performance of grain yield in observation nursery, preliminary and advanced yield trials (2007-2009), this genotype along to 16 promised lines and check (Koohdasht cv.) studied during three years (2009-2012) in uniform regional wheat yield trials in Gachsaran, Khoram Abad, Gonbad and Ilam stations. Three years average of grain yield across all stations for new cultivar was 3514 kg/ha which showed significant difference at 5% probability level in compare to check (3333 kg/ha), and also, considered line had 17 and 11 percent grain yield increasing with significant preference at 5% and 1% probability level in Gachsaran and Gonbad stations respectively. In view of stability parameters, Gaboos cultivar had the best rank with low standard deviation and small within location coefficient of variation among all advanced lines. Koohdasht cultivar (check) had seventh rank with partially high standard deviation of rank, but, the least within location coefficient of variation. Mean while, it has good preference for qualitative characteristics particularly: protein percent, wet gluten, gluten index, water absorption, seed hardiness, zeleny number, sodium dodecyl solphat and bread volume in compare to check. New cultivar has not showed remarkable susceptibility to important current diseases such as yellow rust, brown rust, common bunt and Fusarim head blight in warm dry land stations under natural infection and artificial inoculation conditions.
 • Ali Reza Tavakoli * Pages 65-80
  In order to investigate the effects of super absorbent material on water saving and increasing rain water productivity under micro catchments water harvesting systems, a field experiment was conducted in East Azarbaijan. The treatments included two MCWH patterns (small basins and semi-circular bunds), three catchments sizes, three runoff area treatments (Natural, cleared and smoothed, wetting and compacting) and two-infiltration areas (Natural, soil mixed with polymer at a rate of 1kg/tree) for two new almond varieties. Results of this experiment in comparison with farmer fields (traditional and irrigated) showed that super absorbent material had non significant effect on water holding and almond trees growth. Total length of branches created under polymer and without polymer treatments were 432 and 393 cm, respectively and stem thickness changes during crop season for these treatments were 48.3 and 46.1%, respectively. The optimal treatment was 49 square meter runoff area which cleared, smoothed and compacted and without polymer can be recommended. Under these conditions, using animal manures, evaporation control and soil changing is necessary for improving soil water contents on infiltration area. The fruit yield is estimated to 3 kg per tree, totaling 612 kg.ha-1 for the recommended treatment.