فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/04/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • امیرحسن امیدی*، محمدرضا شهسواری، ابوالقاسم الحانی، بهمن پاسبان اسلام، بصیر صمدی، عباس جهان بین، حمیدرضا فنایی، محسن باقری، فرناز شریعتی صفحات 81-90
  رقم گل مهرحاصل تلاقی بین رقم های گلرنگ زراعیZarghan279 و I.L.111 در منطقه کرج است. این رقم به همراه 19 لاین و رقم به منظور تعیین پایداری و سازگاری، در چهار منطقه کرج، اصفهان، زابل و داراب فارس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار به مدت سه سال زراعی (89-1386) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل با استفاده از روش های مختلف پایداری نشان داد که رقم جدید گل مهر دارای پایداری عمومی خیلی خوب در تمام محیط ها بود و با عملکردی بالا (2862کیلوگرم در هکتار) به عنوان ژنوتیپ مطلوبی شناخته شد. رقم جدید در یک بررسی دو ساله (90-1388) در سه منطقه کرج، داراب و اصفهان برتری خود را با عملکرد 3078 کیلوگرم در هکتار نشان داد. در آزمایش های تحقیقی- تطبیقی رقم گل مهر با تولید دانه2726، 2322 و 2903 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در مناطق قراملک تبریز و دو منطقه استان گلستان شامل بندر ترکمن و آق قلا نسبت به ارقام رایج برتری معنی داری نشان داد.
  کلیدواژگان: بی خار، گلرنگ، گل قرمز و گل مهر
 • داود حسن پناه* صفحات 91-103
  این تحقیق به منظور بررسی تاثیر محلول های غذایی مختلف بر تولید مینی تیوبر سیب زمینی رقم آگریا در سیستم هواکشت در آزمایشگاه و گلخانه شرکت بهپرور سبلان اردبیل در سال 1392 انجام شد. تعداد چهار محلول غذایی شامل محلول های غذایی توصیه شده توسط لومن و استرویک (1992)، کنگ و هان (2005)، اوتازو (2010) و هوگلند و آرنون (1950) براساس طرح کاملا تصادفی در سه تکرار بررسی شدند. در طی دوره رشد و بعد از برداشت برخی صفات مهم شامل ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلی در بوته، تعداد و وزن مینی تیوبر در مترمربع، میانگین وزن مینی تیوبر و وضعیت انبارمانی مینی تیوبرها اندازه گیری و یادداشت برداری شدند. نتایج تجزیه واریانس صفات نشان داد که بین محلول های غذایی مورد مطالعه از لحاظ صفات تعداد و وزن مینی تیوبر در متر مربع، میانگین وزن مینی تیوبر و ارتفاع بوته اختلاف معنی داری وجود دارد. بیشترین تعداد و وزن مینی تیوبر در مترمربع (به ترتیب با 1600 عدد و 11074 گرم)، میانگین وزن مینی تیوبر (64/8 گرم) و ارتفاع بوته (87 سانتی متر) در محلول غذایی 1 (لومن و استرویک،c 1992) مشاهده شد. در این آزمایش تعداد 1600 مینی تیوبر در مترمربع از رقم آگریا با تراکم 20 گیاهچه در مترمربع (تعداد 80 مینی تیوبر در بوته) تولید شد. در سیستم معمولی (با بستر پیت ماس) حدود 200 مینی تیوبر در مترمربع با تراکم 100 گیاهچه در مترمربع (تعداد دو مینی تیوبر در بوته) برداشت می شود. در این آزمایش تعداد 78 مینی تیوبر در بوته نسبت به سیستم معمولی بیشتر بدست آمد.
  کلیدواژگان: سیب زمینی، محلول غذایی، مینی تیوبر و هوا کشت
 • محتشم محمدی *، مقصود حسن پور حسنی، حسن قوجق، طهماسب حسین پور، اصغر مهربان، محمد آرمیون، مظفر روستایی، جبار آلت جعفربای، فرزاد افشاری، محسن یاسایی، محمود عطاحسینی صفحات 105-115
  رقم آفتاب حاصل ارزیابی خزانه بین المللی تحقیقات ذرت و گندم (سیمیت) در سال زراعی 1387-1388 در ایستگاه های تحقیقاتی گچساران و گنبد است. رقم جدیدآفتاب با توجه به عملکرد دانه برتر و ویژگی های مطلوب زراعی، در آزمایشات مقایسه عملکرد پیشرفته و در ایستگاه های گچساران، گنبد، خرم آباد و ایلام به مدت پنج سال مورد ارزیابی قرار گرفت و با میانگین عملکرد 3183 کیلوگرم در هکتار، نسبت به رقم های شاهد (کوهدشت و کریم)، 373 کیلوگرم در هکتار(3/13 درصد) افزایش عملکرد نشان داد. در این بررسی رقم جدید در مقایسه با رقم سازگار کوهدشت از لحاظ معیارهای پایداری به ترتیب دارای رتبه یک، انحراف معیار رتبه و ضریب تغییرات درون مکانی بسیار پایین بود. رقم آفتاب نسبت به بیماری های زنگ زرد، زنگ قهوه ای و فوزاریوم سنبله از مقاومت خوبی برخوردار است. این رقم از لحاظ صفات مهم کیفیت نانوایی نسبت به رقم کوهدشت برتری دارد.رقم آفتاب در آزمایشات تحقیقی- تطبیقی از عملکرد بالایی برخوردار بود.
  کلیدواژگان: پایداری عملکرد دانه، تنش های محیطی، خشکی، رقم آفتاب و گرما
 • محسن اسماعیل زاده مقدم *، محمد عابدینی اسفهلانی، احمدرضا نیکزاد، حسین اکبری مقدم، سیدمحمود طبیب غفاری، غلامعباس لطفعلی آینه، محمدرضا جلال کمالی، فرزاد افشاری، مجتبی وهابزاده صفحات 117-126
  چمران 2 با شجره Attila 50y//Attila/Bacanora، حاصل از برنامه به نژادی ملی غلات کشور است. دو رگ گیری این رقم در سال زراعی 76-1375 و بررسی دو رگ (F1) حاصل از این تلاقی در سال زراعی77-1376، در کرج انجام پذیرفت. این رقم در آزمایش سازگاری اقلیم گرم و خشک جنوب در سال زراعی 1385-1383 به مدت دو سال زراعی و در شش ایستگاه اقلیم گرم و خشک جنوب کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، این رقم با پایداری عملکرد دانه خوب، پتانسیل عملکرد بالا، تحمل نسبتا خوب آن به گرمای آخر فصل، زودرسی نسبی، مقاومت قابل قبول به بیماری زنگ زرد و قهوه ای و ریزش دانه و کیفیت نانوایی خوب برای کشت در مناطق گرم جنوب به خصوص مناطقی که فشار بیماری ها و به ویژه زنگ زرد در آن مناطق عامل محدود کننده است (مناطق شمالی استان خوزستان، مناطق جنوبی استان فارس، مناطق گرم استان های لرستان، کرمان و کرمانشاه) توصیه می شود.
  کلیدواژگان: اقلین گرم و خشک جنوب، پتانسیل عملکرد دانه و گندم نان
 • عبدالامیر راهنما* صفحات 127-136
  به منظور بررسی تعیین نوع گرده و زمان مناسب گرده افشانی رقم مجول نخل خرما آزمایشی با استفاده از سه نوع گرده غنامی، وردی، سمسماوی و دو دوره گرده افشانی یک تا سه روز قبل از باز شدن طبیعی اسپات های ماده و از روز باز شدن اسپات تا سه روز پس از آن به مدت دو سال (1390-1389) در نخلستان ستاد موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور واقع در اهواز اجرا شد. نتایج نشان داد، گرده رقم وردی سبب افزایش معنی دار بر درصد تلقیح، تعداد حبه در رشته و عملکرد خرما می شود، در حالیکه صفات کیفی میوه شامل قند، اسیدیته و مواد جامد محلول تحت تاثیر این نوع گرده قرار نگرفت. همچنین نتایج نشان داد که گرده افشانی قبل از باز شدن اسپات ها باعث افزایش معنی دار درصد تلقیح و تعداد حبه در رشته، کاهش وزن حبه و عملکرد محصول در واحد می شود، ولی بر صفات کیفی میوه تاثیر معنی داری ندارد. اثرات متقابل نوع گرده و زمان گرده افشانی نشان داد که کاربرد گرده وردی از زمان باز شدن اسپات های ماده تا سه روز پس از آن با تولید 9/19 کیلوگرم خرما در هر نخل بالاترین عملکرد را موجب می شود و قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: زمان گرده افشانی، عملکرد، میوه نشینی نخل محول ونوع گرده
 • خالد میری* صفحات 137-147
  به منظور تعیین مناسب ترین روش کشت و میزان بذر یونجه نیکشهری آزمایشی با دو عامل روش کشت در سه سطح (روش کشت درهم، کشت با فاصله ردیف 12 و 24 سانتی متر) و میزان بذر در چهار سطح (20، 30، 40 و 50 کیلوگرم در هکتار) به صورت طرح کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در مزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان واقع در شهرستان ایرانشهر اجرا شد. عامل روش کشت در کرت های اصلی و میزان بذر در کرت های فرعی اعمال گردید. نتایج سه ساله آزمایش نشان داد که اثر روش کاشت بر عملکرد خشک علوفه و نسبت برگ به ساقه در سطح احتمال یک درصد و بر تعداد ساقه در متر مربع و قطر ساقه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. روش کاشت با فاصله 12 سانتی متر بیشترین عملکرد خشک را با میانگین 3/35 تن در هکتار تولید نمود. عملکرد خشک یونجه و قطر ساقه بطور معنی داری در سطح احتمال پنج درصد تحت تاثیر میزان بذر قرار گرفتند. بیشترین عملکرد خشک علوفه به ترتیب با میانگین 84/33 تن در هکتار با مصرف میزان بذر 30 کیلو گرم در هکتار بدست آمد. با توجه به نتایج این بررسی روش کشت با فاصله 12 سانتی متر و مصرف میزان بذر 30 کیلوگرم در هکتار جهت حداکثر عملکرد یونجه نیکشهری در شرایط استان سیستان و بلوچستان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: روش کشت، عملکرد علوفه، میزان بذر و یونجه نیکشهری
|
 • Amir Hassan Omidi *, Mohammad Reza Shahsavari, A. Alhani, B. Pasban Eslam, B. Samadi, A. Jahanbin, Hr. Fanaee, M. Bagheri, F. Shariati Pages 81-90
  Golmehr cultivar originated by crossing between I.L.111 line and Zarghan 279 cultivar in Karaj. The new cultivar and 19 safflower lines and cultivars were studied for grain yield and its stability, at karaj, Isfahan, Darab and Zabol regions in 2006 -2009. The experimental design was Randomized Complete Block with four replications. Based on the results, Golmehr cultivar with the highest grain yield (2862.2 Kg.ha-1) was selected as a desirable genotype. In addition Golmehr cultivar was classified as the best genotype in Karaj, Darab and Isfahan with an average grain of yield 3078 Kg.ha-1 for two years (2009-2001). On-farm experimental results, in Garamalek, Bandar-e-Torkaman and Ag-gala, revealed that the new cultivar superior grain yield as 2726, 2322 and 2930 Kg.ha-1 respectively.
 • Davood Hassanpanah* Pages 91-103
  This study was conducted to evaluate different nutrient solutions effects on Agria potato mini-tubers production under aeroponic system. The experiment was conducted in the laboratory and greenhouse of Ardabil Sabalan Behparvar Company in 2013. Four recommended nutrient solutions including: Lommen and Struik (1992), Kang and Han (2005), Otazu (2010) and Hoagland and Arnon (1950) were used in a Randomized Complete Block Design with three replications. Some important traits such as: plant height, no. of main stem per plant, no. of mini-tubers and mini-tubers weight per m2, mini-tubers weight mean and mini-tubers storage conditions were measured and recorded during the growth period and after harvesting time. Results of ANOVA showed that nutrient solutions were significant on mini- tubers numbers and mini-tubers weight per m2, and plant height. Maximum mini-tubers weight per m2 (11074 g), mini-tuber weight mean (8.64 g) and plant height (87 cm) were observed in Lommen and Struik nutrient solution respectively. The highest number of mini-tubers (1600 per m2) was achieved from 20 plantlets per m2 (80 mini-tubers per plant), It was more than the conventional system, with peat moss bed and 100 plantlets per m2,that produce about 200 mini-tubers per m2 (2 mini-tubers per plant).
 • M. Mohammdi *, M. Hassanpour Hosni, H. Ghojegh, T. Hosseinpour, A. Mehrban, M. Armion, M. Rostaii, J. Alt Jafarbay, F. Afshari, M. Yasaii, M. Ata Hosseini Pages 105-115
  Aftab cultivar originated from national cereal breeding programs .The new cultivar was evaluated in International high rainfall wheat yield trial nursery at Gachsaran and Gonbad Agricultural Research Stations (2008-2009). Due to optimum grain yield and other agronomic traits, the new cultivar was tested in advanced yield trials in Gachsaran, Ilam, Khoram Abad and Gonbad research stations (2009-2010). Aftab cultivar with high grain yield, high kernel weight and earliness compare to Koohdasht cultivar as check was classified as desirable genotype .Aftab cultivar showed high grain yield (3183kg.ha-1) in advanced experiment trials during five years, it was 13.3% more than check cultivars (Koohdasht and Karim) with 2810 kg.ha-1.The new cultivar showed the best rank, compering to all cultivar and advanced lines, such as Koohdasht which cultivated in large scale by farmers in warm dryland regions, based on stability parameters: low standard deviation and small within location coefficient of variation. Aftab cultivar showed remarkable resistance against important current wheat diseases such as yellow rust, brown rust, and fusarim head blight in warm dryland stations under natural infection and artificial inoculation conditions, in addition it has optimum bread flour quality. On-farm experimental results, the new cultivar showed high grain yield.
 • M. Esmaeilzadeh Moghaddam, M. Abedini Esfahlani, Ar Nikzad, H. Akbari Moghaddam, Tabib Ghaffari Sm., Gh A. Lotfali Aeineh, Mr. Jalal Kamali, F. Afshari, M. Vahabzadeh Pages 117-126
  Chamran 2 cultivar with the pedigree Attila 50y//Attila/Bacanora, originated from national cereal breeding program by crossing between Chamran cultivar and Attila line in Karaj (1996-97). The F1 plants were evaluated and selected in 1997-98 cropping season. The new cultivar was evaluated in six warm and dry southern research stations of the country (2004-2006). Chamran cultivar with good adaptability, high grain yield, acceptable level of resistance to different physiological stripe and leaf rust races, good grain quality (11-13.2 protein%), earliness, resistance to terminal heat stress and shattering, was selected and released in 2013. Chamran 2, can be recommended for southern dry and warm agro-climatic zone of Iran, especially in north and west parts of Khozestan, and Fars provinces, and also Warm areas of Lorestan, Kerman and Kermanshah, provinces (hot spots).
 • Aa. Rahnama* Pages 127-136
  To determine the effects of different pollen types and suitable pollination time in Medjhol date palm, an experiment was carried out with three pollen cultivars: Ghaname, Vardy and Samesmave and two pollination times (1-3 days before or after spathe opening) during 2010-2011 in Date Palm and Tropical Fruit Research Institute in Ahwaz. The results showed that the Vardy pollen had the most significant effects on fertility%, no. of fruit per strand and fruit yield, but had no effect on fruit quality traits (total sugar, acidity, and bricx). The pollination time showed no effect on the fruit quality traits in spathe opening stage, while increased fertility% and no. of fruit per strand, and decreased fruit weight and date palm yield, significantly. Interaction of pollination time × pollen type showed the highest palm yield (19.9Kg.plant-1) can be achieved from Vardy pollen in 1-3 days after spathe opening stage.
 • Kh Miri * Pages 137-147
  In order to study the effect of sowing methods and seeding rates on fodder yield and some agronomic characters of Nikshahri alfalfa ecotype, an experiment was conducted in a split plot arrangement in Randomized Complete Block Design with four replications in the field of Agricultural and Natural Resources Center of Baluchistan in Iranshahr region. In this study, sowing
  Methods
  hand spread, 12 and 24 cm rows spacing were assigned to main plots and seeding rates: 20, 30, 40 and 50 kg.ha-1 were randomized in sub plots. The results showed that the effect of sowing methods was significant on fresh and dry fodder yields, leaf to stem ratio, and also stem no. per m2 at the 1% and 5% of probability levels. The highest fresh and dry fodder yields (222.3 and 35.3 ton.ha-1) were achieved in 12 cm row spacing. The effect of seeding rate was significant (p