فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مظفر روستایی*، مقصود حسنپور حسنی، حسن اسماعیل زاد، داود صادق زاده، بهزاد صادق زاده، عارف امیری، رسول اسلامی، رضا رضایی، صابر گلکاری، کاظم سلیمانی، غلامرضا عابدی اصل، ابراهیم روحی، هوشنگ پاشاپور، رضا حق پرست، مصطفی آقایی صفحات 233-242
  رقم جدید باران در سال زراعی 79-1378 در قالب خزانه های بین المللی گندم های زمستانه و بینابین در نسل های سوم و چهارم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم مراغه مورد مطالعه و انتخاب قرار گرفت و مراحل انتخاب و گزینش آن طی سال های 1385-1379 تکمیل گردید. این رقم جدید در قالب آزمایش های مقایسه عملکرد و سازگاری در ایستگاه های تحقیقاتی مراغه، قاملو، زنجان، اردبیل، سرارود، شیروان و ارومیه از سال زراعی 92-1384 مورد مطالعه قرار گرفت. میانگین عملکرد دانه رقم باران، آذر 2 و سرداری در کل سال های مورد بررسی (92-1383) در ایستگاه های تحقیقاتی به ترتیب 2383، 2260 و 2004 کیلوگرم در هکتار بود. در سال زراعی 92-1391 رقم جدید به همراه ارقام آذر2 و اوحدی در استان آذربایجان شرقی و در مزارع کشاورزان شهرستان های هشترود و اهر مورد بررسی و نتایج نشان داد که میانگین عملکرد دانه رقم باران، آذر2 و اوحدی به ترتیب 1727، 1493 و 1403 کیلوگرم در هکتار بود. همچنین رقم باران در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح تحقیقی- ترویجی در شهرستان مراغه در سطح دو هکتار با شاهد سرداری مقایسه و میانگین عملکرد دانه این رقم و رقم سرداری به ترتیب 2652 و 1750 کیلوگرم در هکتار بود که رقم باران برتری معنی داری نسبت به رقم متداول در منطقه داشت. این رقم دارای تیپ رشد زمستانه، دانه سفید، مقاوم به سرما، مقاوم به ورس و مقاوم به ریزش دانه، با میانگین ارتفاع بوته 83 سانتی متر، میانگین وزن هزار دانه 37 گرم و متحمل به تنش خشکی بود. رقم باران در مجموع به دلیل دارا بودن میانگین عملکرد بالا، کیفیت خوب نانوایی، تحمل به تنش های خشکی، سرما، نیمه مقاوم به زنگ زرد و سایر ویژگی های مناسب زراعی، رقم برای کاشت در شرایط دیم مناطق سرد و معتدل کشور مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: شرایط دیم، کیفیت نانوایی، گندم نان
 • حسن براری* صفحات 243-254
  در این تحقیق به منظور تعیین بهترین زمان کنترل حشرات آفت با استفاده از روش های مختلف نمونه برداری (از قبیل نصب تله های آبی زردرنگ، تله های فرمونی، تکانیدن غنچه و ساقه های انتهایی گیاه داخل سینی و همچنین جمع آوری مراحل نابالغ آفات از مزارع و پرورش آنها در شرایط آزمایشگاهی) دوره ی فعالیت تغذیه ای حشرات آفت در مزارع کلزای استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت و مناسب ترین زمان کنترل آفات کلزا بدست آمد. بر اساس نتایج این تحقیق، تخم ریزی سرخرطومی های ساقه خوار کلزا و ورود لاروهای ریز به داخل بافت گیاه در آذرماه رخ داد، که زمان مناسب کنترل می باشد. دوره ی مبارزه با لاروهای ریز شب پره ی برگ خوار پنبه هم زمان با جوانه زنی کلزا در آبان تا نیمه ی آذرماه تعیین گردید. بهترین زمان کنترل کک های کلزا نیمه ی آبان ماه بدست آمد. برای کنترل سوسک گره خوار ریز کلزا در مناطق دشت (با ارتفاع کمتر از 500 متر) در دهه ی آخر اسفندماه و در مناطق میان بند و ارتفاعات (به ترتیب با ارتفاع 700-500 و بیش از 700 متر) در فروردین ماه باید اقدام گردد. در حال حاضر بقیه ی آفات کلزا از قبیل سوسک منداب، سفیده ی کلم، شته ها و زنبور شلغم در منطقه از اهمیت اقتصادی چندانی برخوردار نبوده و نیازی به کنترل ندارند.
  کلیدواژگان: حشرات آفت، زمان کنترل، کلزا
 • ابراهیم گنجی مقدم*، زهره هوشیار صفحات 255-265
  در این بررسی به منظور استفاده از منابع ژنتیکی خودبارورگیلاس و دست یابی به ارقام پر محصولو سازگار، مطالعه ای با هدف تعیین خود(نا) سازگاری و بررسی خصوصیات کمی وکیفی رقم استلا در شرایط آب و هوایی مشهد طی چهار سال زراعی(92-1389) انجام شد. نتایج حاصل از بررسی خود(نا) سازگاری نشان داد که رقم استلا در شرایط آب و هوایی مشهد رقمی خودسازگار است و بین درصد تشکیل میوه آن در شرایط گرده افشانی آزاد و خودگرده افشانی طبیعی تفاوت معنی داری وجود ندارد. گلدهی رقم استلا از یازدهم فروردین شروع و تمام گل آن در 15 فروردین است. دوره رسیدن میوه آن حدود 67 روز است. استلا دارای عادت رشدی نیمه افراشته است. میوه بیضی شکل با میانگین وزن 71/7 گرم، وزن هسته 42/0گرم و طول دم میوه 92/20 میلی متر است. مواد جامد محلول در حدود 06/18 و اسید قابل تیتراسیون حدود 9/0 است. در نهایت استلا به علت خودباروی و عملکرد مناسب برای کشت در مناطق کشت و پرورش گیلاس قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: استلا، خودسازگاری، درصد تشکیل میوه، ناسازگاری
 • مسعود کامل* صفحات 267-282
  به منظور ارزیابی قدرت رقابت ارقام مختلف لوبیا قرمز با علف های هرز در الگوهای مختلف کاشت، تحقیقی از سال 86-1385 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان در یک آزمایش فاکتوریل اسپلیت پلات سه عاملی، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دو سال اجرا شد. عامل اصلی شامل حضور و عدم حضور علف های هرز، عامل فرعی شامل ارقام لوبیا قرمز (صیاد، درخشان، محلی زنجان)، فواصل ردیف کاشت (20 و 30 سانتی متر) و تراکم کاشت ( 20، 30، 40 و50 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل بود. از شاخص های غیر پارامتری تحمل برای اندازه گیری قدرت رقابت ژنوتیپ ها استفاده شد. اثر عامل اصلی در تمام صفات به جز وزن صد دانه و ارتفاع بوته، در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. اثر رقم برای صفت زیست توده مرحله دوم در سطح احتمال پنج درصد و برای بقیه صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. رقم محلی بیشترین عملکرد ( 35/1626 کیلوگرم در هکتار) و تعداد دانه در غلاف (51/8) را داشت. اثر تراکم بوته در صفات زیست توده مرحله اول و دوم و تعداد غلاف در بوته در سطح احتمال یک درصد معنی دار گردید. بیشترین تعداد غلاف در بوته (8408/7) در تراکم 20 و کمترین مقدار (08/6) در تراکم 50 بوته در مترمربع بود. رقم محلی در فاصله 30 سانتی متری با تراکم های 30 و 40 بوته لوبیا در مترمربع و در فاصله 20 سانتی متری با تراکم 40 بوته در مترمربع، بیشترین تحمل به حضور علف های هرز را داشت.
  کلیدواژگان: زیست توده، شاخص های تحمل، عملکرد، فاصله ردیف، لوبیا قرمز
 • رضا حق پرست *، سیدسعید پورداد، فرهاد فری، رحمان رجبی، اسماعیل پرویزی فر، آرش برشاهی، تیمور ایزدی، ژیلا مرادی، صباح محمدی، زری صالحی نیا، وحید شعبانی، یعقوب شاماری صفحات 283-295
  مصرف کود سرک نیتروژنه در زراعت گندم دیم از تصمیمات مهم و بحرانی در مدیریت مزرعه می باشد. بر اساس شواهد موجود در بسیاری از سال ها که میزان و توزیع بارندگی نا مناسب است، مصرف کود سرک موجب افزایش شدت تنش خشکی و خسارت ناشی از آن در مزارع گندم دیم استان کرمانشاه گردیده است. در این پژوهشمشارکتی تاثیر مصرف و عدم مصرف کود سرک نیتروژنه بر عملکرد گندم نان در مزارع کشاورزان در مناطق مختلف استان کرمانشاه در دوسال زراعی 91-1390 و 92-1391 بررسی شد. در پنج منطقه از استان کرمانشاه مزارعی انتخاب شدند و در قسمت هایی از این مزارع که از نظر حاصلخیزی یکسان بودند، دو تیمار عدم مصرف کود اوره و مصرف 50 کیلو کود اوره در هکتار اعمال گردید و میانگین عملکرد دانه این دو تیماربر اساس نمونه گیری و آزمون تی محاسبه و مقایسه شد. بر اساس یافته های بدست آمده مصرف کود سرک نیتروژنه در این دو سال زراعی متوالی بطور متوسط موجب 289 کیلو گرم کاهش محصول گردید.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، کود سرک نیتروژنه، گندم دیم
 • حسین عظیمی* صفحات 297-300
  در این تحقیق اثر قارچ کش های ارگانیک بیکربنات پتاسیم (کالیبان SP 85%) و سی جی-تری (میلدیوکیور SL 83%) در کنترل سفیدک پودری خیار بررسی شد. نتایج نشان داد که کالیبان 5، 7 و 10 در هزار به ترتیب با کاهش بیماری به مقدار 8/34، 2/57 و 6/59 درصد در مزرعه و 4/55، 5/59 و 64 درصد در گلخانه نسبت به شاهد قادر به رقابت با قارچ کش مرجع دینوکاپ (کاراتان WP 25/18%) 5/2 در هزار نبود. در تلفیق کالیبان با قارچ کش های آلی کروزکسیم متیل (استروبیWG 50%) و تتراکونازول (دومارک EC 10%) در شرایط گلخانه، نتایج نشان داد دو نوبت استفاده از کالیبان پس از دومارک و استروبی به عنوان سم پاشی های سوم و چهارم و یا دوم و چهارم به ترتیب بیماری را 9/87 و 4/86 درصد نسبت به شاهد کاهش می دهد. همچنین، سه نوبت استفاده از کالیبان پس از استروبی و یا دومارک بیماری را نسبت به شاهد به ترتیب 7/75 و 3/74 درصد کاهش داده است.در بررسی اثر میلدیوکیور به عنوان قارچ کش ارگانیک تماسی و محافظت کننده بر پایه مواد گیاهی، نتایج نشان داد که میلدیوکیور 5/7، 10 و 15 در هزار بیماری را نسبت به شاهد به ترتیب 3/49، 2/69 و 3/74 درصد در مزرعه و 12/69، 57/78 و 8/81 درصد در گلخانه کاهش دادند. بر اساس این نتایج، در استفاده از میلدیوکیور میزان 10 در هزار برترین گزینه به لحاظ ارجحیت های اقتصادی در مدیریت بیماری سفیدک پودری است.
  کلیدواژگان: بیکربنات پتاسیم، تتراکونازول، تریفلوکسی استروبین، سفیدک پودری، سی جی، تری، کروزکسیم متیل، مدیریت ارگانیک
|
 • M. Rostaii *, M. Hassanpour Hosni, H. Esmailzad, D. Sadeghzadeh, B. Sadeghzadeh, A. Amiri, R. Eslami, R. Rezaii, S. Golkari, K. Soleimani, Ghr. Abedi Asl, E. Rohi, H. Pashapour, R. Haghparast, M. Aghaee Pages 233-242
  New wheat cultivar baran has been selected through segregation population (F3-F6) of international bread wheat germplasm in Maragheh Research Station (1999-2004). The new cultivar was evaluated during 2005-2009 in Maragheh, Qamlo, idar, Ardebil, Sararood, and Uromieh research stations. The results of the experiments indicated that the average yield of Baran, Azar2 and Sardari cultivars were 2383,2260 kgha-1 respectively. Onfarm study results showed that means of grain yield for Baran, Azar2 and Ohadi cultivars were 1727, 1493 and 1403 kgha-1 in Hashtrood and Ahar area in East Azarbayjan province respectively (2012-13). The new cultivar evaluated in large scale in farmer fields of Maragheh region (2012-2013), with means of grain yield of 2652 while Sardari cultivar was 1750 kgha-1. Baran cultivar showed winter habit, early maturity, high 1000 kernel weight (37gr), 11.2% protein content, good bread quality,oderate rusts resistant and logging resistant and also cold tolerance. Baesd on the results then new wheat cultivar baran, is suitable for cold and semi cold drylands of Iran.
  Keywords: Bread quality, Bread wheat, Dryland Conditions
 • H. Barari * Pages 243-254
  To determine suitable controlling time for some important insects pets of rapeseed and their feeding duration, different methods such as: setting yellow water and pheromone traps in fields, jarring buds and terminal shoots of plant on tray and rearing field-cllected larvae in the lab were used in Mazandaran province. Based on the results, early December was appropriate time for controlling stem-borer weevils, Ceutorhynchus spp., as the egg hatching and entering of the young larvae in the plant tissue occurred in the same time. The suitable time to control young larvae of Spodoptera littoralisis from mid-November until December, coinciding with rapeseed germination and cotyledon stages. The best time for treatment of flea beetles is early November. The best time for control of Meligethes aeneusin lowland (>500m high) is mid-March andin midland (500-700m high) as well as upland (Athalia rosae, Entomoscelis adonidis and Brevicoryne brassicae are not economically important and need no treatment in the region.
  Keywords: control, Insect pests, Rapeseed
 • E. Ganji Moghaddam *, Z. Hooshyar Pages 255-265
  In order to evaluate self compatibility and quantitative and qualitative characteristics of Stella sweet cherry cultivar, an experiment was conducted in Mashhad region during 2009-2013. Results showed that Stella cultivar is self fertile and there was not significant differences between self and open pollination for setting fruit. Phenological investigation showed that the flowering of the Stella starts at April 1 and full bloom is in April 5 and fruit ripening period is about 67 days. Stella has a semi-erect growth habit with average fruit weight of 7.71 g, stone weight 0.42 g, fruit peduncle length 20.92 mm, total soluble solids 18.06%, and titratable acid about 0.9%. Finally Stella cultivar with suitable traits such as self fertility and good yield potential, can be recommended in areas of sweet culture cherry.
  Keywords: Fruit set, Incompatibility, Self compatibility, stella
 • M. Kamel * Pages 267-282
  To evaluate the competitive ability of red bean cultivars with weeds in different planting patterns, this research was conducted in Agriculture and Natural Resources Research Center of Zanjan. It was performed as a Split Factorial based on Completely Randomized Block Design in three replicates for two years. Main plot included two levels with and without presence of weeds. Subplots included red bean cultivars (Sayyad, Derakhshan and local cultivar of Zanjan), Planting row distance (20 and 30 cm) and plant densities (20, 30, 40 and 50 plants per square meter). To measure the competitive ability of genotypes, different tolerant of non-parametric indices were used. Based on the results effects the main factors were significant at 1% probability level for all traits, except 100 grain weight and plant height. Cultivar effects on biomass yield and other recorded traits in the 50% flowering stage were significant at 5% and 1% probability levels respectively. Effect of planting density on biomass and number pods were significant (P>1% ) in the four-leaf and 50% flowering stages. The highest (7.8) and lowest(6.08) number of pods were obtained with 20 and 50 plant densities respectively. In this research, local cultivar showed the highest tolerance to weeds with 30 and 40 plants per m2. The cultivar also showed the same result when 40 plants per m2 and 20 row spacing were used.
  Keywords: biomass, density, Indexes tolerance, Red bean, Yield
 • R. Haghparast *, Ss. Pourdad, F. Fari, R. Rajabi, E. Parvizifar, A. Barshahi, T. Izadi, Zh. Moradi, S. Mohammadi, Z. Salehinia, V. Shabani, Y. Shamari Pages 283-295
  Application of top-dress nitrogen fertilizer for rainfed wheat is one of the important and critical decision in field management. As in many cropping seasons the amount and distribution of rainfall is unfavorable, application of top-dress nitrogen fertilizer causes intensity of drought stress and yield damage in wheat rainfed field in Kermanshah province. In this participatory investigation effect of application and non-application of top dress nitrogen fertilizer were examined on grain yield in farmer fields of the province in two cropping season of 2011-12 and 2012-13. In five regions of Kermanshah province some fields were chosen and in adjacent part of each field with similar fertility. Two non- top dress and 50 kg/ha urea fertilizer as top dress were applied for the fields. Based on the obtained results (T.Test), application of top-dress nitrogen caused 289 kgha-1 yield reduction.
  Keywords: Rainfed wheat, Top, dress nitrogen fertilizer
 • H. Azimi * Pages 297-300
  The present experiment was carried out to identify the effect of organic fungicides bicarbonate potassium (Kaliban® SP 85%) and Mildew Cure® 83% in controlling of cucurbit powdery mildew. The results revealed that Kaliban 0.50.7 and 1% decreased disease by the 34.8, 57.2 and 59.6% respectively in field and 55.4, 59.5 and 64% in glasshouse, but no competitiveness ability was observed when compared to reference (Karathane® WP 18.25%) at 25%. Integrated application of Kaliban with Kresoxim Methyl (Stroby® WG 50%) and Tetraconazole (Domark® EC 10%) in spraying programs at glasshouse conditions revealed that two times spraying of Kaliban in incorporation with Domark and Stroby as third and fourth or second and fourth sprayings, decreased disease by the rate 87.86 and 86.43% respectively compared to control. Also 3 times spraying by Kaliban after Stroby or Domark, decreased disease 75.71 and 74.29% respectively, compared to control. Mildew cure 0.75,1 and 1.5% as an organic fungicide, decreased disease 49.3, 69.2 and 74.3% in field and 69.12, 78.57 and 81.8% in glasshouse compared to control respectively. Based on the results application of Mildew Cure 1% is the best economic choice for the powdery mildew management.
  Keywords: Bicarbonate potassium, GC, 3, Kresoxim, Methyl, Organic control, Powdery mildew, Tetraconazole, Trifloxystrobin