فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/11/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • کورش نادر محمودی *، جمشید قبادی بیگوند، محمد آرمیون، یوسف انصاری ملکی، فرهاد آهک پز، کاظم سلیمانی، ابراهیم روحی، مظفر روستایی، نوذر بهرامی صفحات 253-263
  رقم جدید «نادر» (Gorgan4 × 2/Xmuse) در سال های1373 و 1374 از تلاقی برگشتی هدفمند بین رقم جو گرگان4 و لاینXmuse حاصل شد. بدین منظور، ابتدا یک تلاقی بین رقم گرگان4 و لاین Xmuse داده و سپس نسل 1F حاصل با رقم گرگان4 تلاقی برگشتی داده شد. در سال های 80-1375 در لاین جدید مراحل انتخاب در نسل های در حال تفکیک انجام و سپس در سال های 88-1381 در قالب آزمایش های مقایسه عملکرد مقدماتی و پیشرفته، تحقیقی- تطبیقی و تحقیقی- ترویجی ارزیابی شد. میانگین عملکرد دانه رقم نادر، شاهد سرارود1 و رقم محلی در مدت هشت سال به ترتیب 3240 ، 3072 و 2160 کیلوگرم در هکتار و وزن هزار دانه آنها به ترتیب 43، 39 و 41 گرم بود. در آزمایشات طرح های تحقیقی- ترویجی سال زراعی87-1386 رقم نادر در مناطق دالاهو، سرفیروزآباد و روانسر به ترتیب 25، 10 و 8 درصد نسبت به رقم سرارود1 عملکرد بیشتری نشان داد و این درحالی بود که رقم محلی قابل برداشت نبود. رقم نادر دارای صفات مهم زراعی از قبیل عملکرد بالا (3249 کیلوگرم در هکتار)، دانه درشت (وزن هزار دانه 43 گرم)، ارتفاع مناسب (115 سانتی متر)، تحمل به سرما، واکنش نیمه مقاوم به ورس و نیمه زود رس بوده و دارای حساسیت کم به تاریخ و عمق کاشت است و در خاک های متوسط دارای عملکرد قابل قبولی می باشد. این رقم در برابر بیماری هایی مانند سفیدک و لکه نواری مصون و به کچلی جو مقاوم است. رقم نادر به دلیل داشتن ویژگی های مناسب زراعی و سازگاری خصوصی با منطقه معتدل و سرد برای دیمزارهای استان کرمانشاه انتخاب و معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: جو، دیم، رقم، معتدل سرد و نادر
 • همایون کانونی*، یدالله فرایدی، سید حسین صباغ پور، داوود صادق زاده اهری، محمدرضا شهاب، مسعود کامل، علی سعید، علی اکبر محمودی، پیام پزشکپور، خشنود نورالهی، مقصود حسنپور حسنی، محسن مهدیه، سامان بهرامی کمانگر، فرشید محمودی صفحات 265-276
  انتخاب و معرفی ارقام نخود که پرمحصول بوده و در عین حال برای کاشت پاییزه در مناطق سرد و مرتفع مناسب باشنداز اهمیت زیادی برخوردار است. رقم سارال (Sel93TH24460) دو رگ حاصل از تلاقیILC3470 × ILC8617 در مرکز بین المللی تحقیقات کشاورزی در مناطق خشک (ICARDA)است. این ژنوتیپ از سال 1379 تا سال 1389 در آزمایش های مختلف از جمله آزمایش هایبین المللی، مقدماتی، پیشرفته و سازگاری و مطالعات مربوط به مقاومت به بیماری های برق زدگی و پژمردگی فوزاریوم در ایستگاه های تحقیقاتی و همچنین در مزارع کشاورزان در کشت پاییزه مناطق سردسیر کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج، رقم سارال با میانگین عملکرد 4/1 تن در هکتار، نسبت به شاهدهای جم، آرمان و ILC482 به ترتیب 15، 34 و 10 درصد افزایش عملکرد داشت و سرمای 16- درجه سانتیگراد را در شرایط مزرعه به خوبی تحمل نمود. در شرایط کنترل شده این رقم از تحمل قابل توجهی در برابر دماهای زیر صفر برخوردار بود و در آزمایش تحقیقی- تطبیقی (آنفارم) برتری آن به اثبات رسید. با توجه به نتایج فوق و نتیجه آزمایش میزان پروتئین، نخود سارال جهت کشت پاییزه در مناطق سردسیر غرب و شمال غرب کشور انتخاب و معرفی گردید.
  کلیدواژگان: عملکرد دانه، مقاومت به سرما و نخود زراعی
 • محسن آذرنیا*، حمیدرضا عیسوند صفحات 277-287
  به منظور افزایش تولید گیاهان زراعی در واحد سطح راه های مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها استفاده از بذر با کیفیت بالاست. پرایمینگ بذر روشی ساده و کم هزینه برای افزایش کیفیت بذر است که در صورت انجام صحیح آن به افزایش عملکرد منجر می شود. پرایمینگ بذر به اعمال هر نوع تیماری قبل از کاشت به منظور ارتقاء مولفه هایی چون جوانه زنی، استقرار اولیه و غیره اطلاق می شود. بذر به واسطه پرایمینگ و پیش از قرار گرفتن در بستر خود به لحاظ فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دچار تغییر می شود که تبعات آنها در گیاه حاصل از آن نیز دیده می شود. به طور کلی این موارد را می توان در چگونگی جوانه زنی، استقرار اولیه گیاهچه، بهره برداری بهتر از نهاده های محیطی، مقاومت بیشتر در برابر شرایط نامساعد محیطی، رقابت بهتر با علف های هرز، زودرسی و افزایش کمی و کیفی محصول مشاهده کرد. با وجود فواید این روش بزرگترین عیب بذرهای پرایم شده این است که نمی توان آنها را انبار کرد و بایستی هرچه زودتر بعد از پرایمینگ کشت شوند. یادآوری می شود پارامترهایی نظیر پتانسیل اسمزی محلول پرایمینگ، مدت زمان پرایمینگ، دمای پرایمینگ، تهویه محلول پرایمینگ، کنترل عوامل بیماریزا در حین پرایمینگ و نحوه خشک کردن بذر پس از پرایمینگ بر میزان تاثیر این تکنیک موثرند.
  کلیدواژگان: بذر، پرایمینگ، قدرت بذر، کیفیت بذر و مولفه های جوانه زنی
 • رجب چوکان *، افشاراستخر، غلامرضا افشارمنش، علی شیرخانی، عزیز آفرینش، محمدرضا شیری، حمید نجفی نژاد، شراره فارغی، همایون دارخال، مجید زمانی، سعید خاوری خراسانی، مسعود رفیعی، کامران انوری، محمدحسین حدادی، ثریا قاسمی صفحات 289-298
  هیبرید جدید ذرت سینگل کراس کرج 703 حاصل تلاقی K47/2-2-1-3-3-1-1-1 × MO17 یا K47/3 می باشد. در سال 1389 در آزمایش مقایسه عملکرد نیمه نهایی در میانگین هفت منطقه با تولید 034/12 تن در هکتار در مقایسه با هیبرید شاهد سینگل کراس 704 با تولید 318/11 تن در هکتار برتری خود را نشان داد. در سال های 1390 و 1391 در آزمایش مقایسه عملکرد نهایی در میانگین دو سال و 12 منطقه، هیبرید امید بخش 703 با میانگین 291/11 تن در هکتار در مقایسه با شاهد سینگل کراس 704 با میانگین 506/9 تن در هکتار، 785/1 تن در هکتار (8/18 درصد) افزایش تولید نشان داد. در آزمایش های انجام شده در شرایط زارعین سال 1392 منطقه اسلام آباد کرمانشاه، این هیبرید با تولید 400/14 تن در هکتار با 5/20 درصد رطوبت دانه در زمان برداشت نسبت به رقم شاهد سینگل کراس 704 با 11 تن در هکتار با رطوبت 1/23 درصد با افزایش 667/3 تن در هکتار و کاهش رطوبت دانه 6/2 درصد در زمان برداشت، برتری قابل توجهی نشان داد. در منطقه روانسر کرمانشاه نیز این هیبرید با تولید 233/16 تن در هکتار با رطوبت دانه 5/20 درصد نسبت به رقم شاهد سینگل کراس 704 با تولید 500/11 تن در هکتار با رطوبت دانه 23 درصد با افزایش 733/4 تن در هکتار و کاهش رطوبت دانه 5/2 درصد در زمان برداشت، از نظر هر دو صفت برتری قابل توجهی نشان داد. در منطقه مهتابی شهرستان عنبرآباد جیرفت در سال 1392، با تولید 070/15 تن در هکتار با میانگین رطوبت دانه 1/25 درصد در زمان برداشت، نسبت به رقم شاهد سینگل کراس 704 با تولید دانه 255/12 تن درهکتار و رطوبت دانه در زمان برداشت 35/28 درصد، 815/2 تن در هکتار(23 در صد) افزایش عملکرد و 25/3 درصد کاهش رطوبت نشان داد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی فوزاریومی، سیاهک معمولی، سینگل کراس، ذرت، عملکرد دانه و کاهش رطوبت دانه
 • سعید واحدی*، محسن آقایی زاده، محمدرضا اوراضی زاده، حسنعلی شهبازی، جمشید سلطانی، غلامرضا اشرف منصوری، فرشید مطلوبی، سعید صادق زاده حمایتی، محمود مصباح، داریوش فتح الله طالقانی، سید باقر محمودی، سعید دارابی، اباذر رجبی، مهدی حسنی صفحات 299-310
  بیماری ویروسی زردی نکروتیک رگبرگ چغندرقند (Beet necrotic yellow vein virus، BNYVV) یا‪ ریزومانیا یکی از مهم‪ترین و مخرب‪ترین بیماری های چغندرقند (Beta vulgaris L.) در دنیا است. این بیماری عامل محدودکننده زراعت چغندرقند در استان‪های مختلف کشور محسوب می‪شود. به ‪منظور تهیه رقم مقاوم که بهترین روش مبارزه با بیماری است در سال 1381، ژرم‪پلاسم حامل ژن مقاوم به ریزومانیا (جمعیت W114)، در برنامه کشت انتخابی قرار گرفت. در سال 1382، از هر بوته انتخابی بذر فامیل تمام خواهری تهیه شد. در سال 1383، هر یک از فامیل‪ها با یک پایه مادری تلاقی شدند. در سال 1385 طی ارزیابی محصولی در خزانه بیماری استان فارس، یکی از هیبریدهای تولیدی با ترکیب SB37 × SHR02-P.4 به‪ عنوان برترین هیبرید شناسایی شد. این هیبرید با کدSBSI006 نام‪گذاری و به ‪منظور ارزیابی تکمیلی در سال‪های 1387 تا 1391 در شرایط آلودگی طبیعی از نظر مقاومت به بیماری و همچنین صفات محصولی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج تجزیه مرکب نشان داد هیبرید فوق با عملکرد ریشه 12/76 تن در هکتار اختلاف معنی‪داری با عملکرد ریشه رقم شاهد حساس (جلگه، 08/41 تن در هکتار) و شاهد متحمل داخلی (رقم زرقان، 12/49 تن در هکتار) داشت. برتری نسبی این هیبرید در استان خراسان نسبت به ارقام داخلی زرقان و پارس در آزمایش‪های تحقیقاتی در حوزه عمل کارخانه های قند استان خراسان و مزارع تحقیقی ترویجی این استان و همچنین فراوانی حضور ژن مقاوم در70 درصد از بوته های این هیبرید، با توجه به تنوع ژنتیکی بالای عامل بیماری در استان‪های خراسان، این هیبرید را مناسب کشت در شمال شرق کشور ساخته است و به نام تربت نامیده شد. هیبرید منوژرم دیپلویید «تربت» مناسب کشت بهاره چغندرقند در مناطق آلوده به بیماری ریزومانیاست.
  کلیدواژگان: تربیت، چغندر قند، رقم مقاوم و ریزومانیا
 • عباس شریفی تهرانی*، بهمن یزدی صمدی، سید محمد اشکان صفحات 311-320
  یکی از اهداف مهم ایجاد دوره های دکتری انجام پژوهش های اصیل در قالب رساله های دکتری است که نه تنها به پیشرفت علم کمک کند بلکه در راستای رفع نیازهای جامعه باشد. در این طرح تعداد 257 رساله از رشته های مختلف کشاورزی و منابع طبیعی از دانشگاه های سراسر کشوراز جنبه علمی و کاربردی بررسی و برای هر رساله مجموعا 100 امتیاز در نظر گرفته شد. امتیاز رساله ها در 13 شاخه تخصصی گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم به شرح زیر بود:1- آبیاری: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 29/67 و با امتیاز کیفی «متوسط».
  2- اقتصاد، ترویج و آموزش کشاورزی: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 53/83 و با امتیاز کیفی «خوب».
  3- علوم باغبانی: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 85/69 و با امتیاز کیفی «متوسط».
  4- جنگل و محیط زیست: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 9/72 و با امتیاز کیفی «متوسط».
  5- چوب شناسی: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 02/82 و با امتیاز کیفی «خوب».
  6- علوم خاک: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 5/71 و با امتیاز کیفی «متوسط».
  7- علوم دامی: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 41/54 و با امتیاز کیفی «ضعیف».
  8- زراعت و اصلاح نباتات: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 5/77 و با امتیاز کیفی «خوب».
  9- شیلات: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 27/75 و با امتیاز کیفی «خوب».
  10- علوم و صنایع غذایی: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 44/71 و با امتیاز کیفی «متوسط».
  11- گیاه پزشکی: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 97/74 و با امتیاز کیفی «متوسط (نزدیک به خوب)».
  12- ماشین های کشاورزی: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 28/75 و با امتیاز کیفی «خوب».
  13- مرتع و آبخیزداری: میانگین کل امتیاز کمی رساله ها 72/71 و با امتیاز کیفی «متوسط»
  میانگین امتیاز کمی رساله در شاخه های مختلف علوم کشاورزی و منابع طبیعی 73 بود که به لحاظ کیفی «متوسط» ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: دانشگاه، رساله دکتری، کشاورزی و منابع طبیعی و فرهنگستان علوم
|
 • Kouresh Nader Mahmoodi *, Jamshid Ghobadi Beigvand, Mohammad Armion, Yousef Ansari Maleki, Farhad Ahak Paz, Kazem Soleimani, Ebrahim Roohi, Mozafar Roostaei, Nozar Bahrami Pages 253-263
  New barley cultivar"Nader" was derived from a cross between cultivar Gorgan4 and Xmuse and a complementary back crossing to Gorgan4 in 1994 and 1995. This line has been evaluated and selected through segregating populations during 1996- 2001 and advanced, on-farm and demonstration field yield trials during 2002-09. The results of 8 years yield trials experiments indicated that the average yield of Nader, Sararood1 (check1) and Mahalli (check2), were 3240, 3072 and 2160, respectively. Also average of 1000 kernel weight of Nader was 43 grams, while Sararood1 and Mahalli were 39 and 41 grams, respectively. In 2007-08, Nader in demonstration fields in Dalahoo, Safirozabad and Ravansar regions yielded 25, 10 and 8 percents more than Sararood1, respectively, while the Mahalli was not harvestable. The main agronomic characteristics of this line are high yielding, cold tolerance, and more adaptability to moderate fertile soils, low susceptibility to date and deep planting, more tolerance to diseases such as smuts, scald and powdery mildew. Its plant height and grain size was more than Sararood1 and Mahalli cultivars. Based on its superiority and good performance compared to the check cultivars in Sararood Research Station and farmer's field, Nader cultivar was released in 2013 and recommended for cultivation at rainfed condition in moderate and cold regions of Kermanshah province.
 • Homayon Kanouni *, Yadollah Farayedi, Seyed Hosein Sabaghpour, Davood Sadeghzadeh, Ahari, Mohammad Reza Shahab, Masoud Kamel, Ali Saeid, Ali Akbar Mahmoodi, Payam Pezeshkpour, Khoshnood Norollahi, Maghsoud Hasanpour, Hosni, Mohsen Mahdie, Saman Bahrami Kamangir, Farshid Mahmoodi Pages 265-276
  Selecting and introducing of cold tolerant chickpea varieties with high yielding potential as well as suitable to autumn sowing has highly importance. Sel93TH24460 is hybrid of a cross, ILC 3470 × ILC 8617 which has done at International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). This genotype has been sent to Iran in an International cold tolerance nursery in 1999 and evaluated in different trials including international, national, advanced and adaptability yield trials and disease screening as well as on-farm examinations at autumn planting of cold areas during 2000 to 2010. According to the results, Saral (Sel93TH24460) with mean yield of 1.4 tons/hectare had increased performance rather than to the check varieties, Jam, Arman and ILC 482 by 15, 34 and 10 percent, respectively, and fairly tolerated -16°C at farm conditions. At controlled conditions of cold room, the mentioned line had considerable tolerance to below zero temperatures and its superiority has confirmed at on-farm trials. Regards to these results and protein assay trial; Saral has been released as a fall sowing variety for cold dry land regions.
 • Mohsen Azarnia*, Hamid Reza Eisvand Pages 277-287
  There are several methods to increase crops yield, including use of high quality seeds. Seed priming is a simple and low-cost method to increase seed quality, if be done right, will lead to increasing plant performance and yield. Seed priming treatment applied before planting to enhance germination parameters, seedling establishment and etc. Primed seeds get some physiological and biochemical changes before sowing that these changes will express in produced seedling and also whole plants. Benefits of priming including more and rapid germination, better seedling establishment, utilization of environmental factors, and resistance to adverse environmental conditions, better compete with weeds, earliness and increase quality and quantity of the products. Despite these positive features, the biggest flaw is that primed seeds cannot be stored and should be planted immediately after priming. It is a reminder that important parameters such as osmotic potential of priming, priming period, the temperature of the priming solution, priming aeration, control of pathogens during priming and drying of seeds after priming are factors that affect efficacy of this technique.
 • Rajab Choukan*, Afshar Estakhr, Gholam Reza Afsharmanesh, Ali Shirkhani, Aziz Afarinesh, Mohammad Reza Shiri, Hamid Najafinejad, Sharare Fareghei, Homayon Darkhal, Majid Zamani, Saeid Khavari Khorasani, Masuod Rafiei, Kamran Anvari, Mohammad Hosein Haddadi, Soraya Ghasemei Pages 289-298
  Maize hybrid KSC 703 (K47/3 x MO17) produced grain yield 12.034 t/ha over seven locations in 2010, compared to KSC 704 with 12.034 t/ha, as check. During two years evealuation ( 2011-2012) over 12 locations, this hybrid revealed grain yield 11.291 t/ha, comparing to KSC 704 with 9.506 t/ha, showing 1.785 t/ha (18.8%) yield increase. On farm experimants carried out in Islam Abad, Ravansar, Mahtabi, in 2013, revealed 14.400 t/ha with 20.5% moisture, compared to KSC 704 by 11 t/ha with 23.1% moisture contenet in Islam Abad, Kermanshah province (3.667 t/ha yield increase and 2.6% less moisture content). In Ravansar (Kermanshah province), this hybrid showe average grain yied 16.233 t/ha with 20.5% moisture content, comparing to KSC 704, with 11.500 t/ha, with 23% moisture contenet, meaning 4.733 t/ha yield increase and 2.5% lower moisture content . In Mahtabi (Jiroft region), this hybrid yielded 2.815 t/ha more grain than KSC 704 (23%), and 3.815% less grain moisture at harvesting time.
 • Saeid Vahedi *, Mohsen Aghaiizadeh, Mohammad Reza Orazizadeh, Hasan Ali Shahbazi, Jamshid Soltani, Gholam Reza Ashraf Mansouri, Farshid Matloobi, Saeid Sadeghzadeh Hemayati, Mahmood Mesbah, Dariush Fatollah Taleghani, Seyed Bagher Mahmooodi, Saeid Darabi, Abazar Rajabi, Mehdi Hasani Pages 299-310
  Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) or rhizomania is one of the most important and destructive diseases of sugar beet (Beta vulgaris L.) in the world. This disease is considered as a limiting factor of sugar beet production in Iran such as Khorasan, Fars, West Azerbaijan, Isfahan and Kermanshah. In order to develop of resistant variety, as simple and easy methods for disease control, a germplasm carrying the Rhizomania resistant gene was incorporated into the selection program in 2002. At harvest, desirable single plants were selected and S1 seeds were produced from each individual plant under cage in 2003. In 2004, each S1 family was test-crossed with a monogerm male sterile female. In 2006, yield trials conducted in a disease nursery in Fars province showed that a hybrid SB37×SHR02-P.4 was superior. This hybrid, coded as SBSI006, was further evaluated in naturally infected fields for disease resistance and root yield during 2008-2012. Results of combined analysis showed that the above-mentioned hybrid with a root yield of 76.12 t/ha was significantly different from the susceptible (Jolgeh, 41.08 t/ha) and recently developed tolerant (Zarghan, 49.12 t/ha) check varieties. The relative superiority of this hybrid as compared to the domestic varieties Zarghan and Pars in yield trials conducted in the field of sugar factories as well as research-extension fields of Khorasan province and also the frequency of disease resistance genes in 70% of the plants of this hybrid makes the hybrid suitable for the northeastern part of the country, considering that the disease agent has a high genetic variation in Great Khorasan province. The hybrid is a diploid monogerm variety tolerant to Rhizomania disease and is suitable for spring sowing. The growing period of this variety is 180 days with the most suitable sowing date being late March. The optimum plant density of the variety is recommended to be 120000 plants per hectare.
 • Abbas Sharifi Tehrani *, Bahman Yazdi Samadi, Seyed Mohammad Ashkan Pages 311-320
  This research project was carried out to evaluate the Ph.D.theses in agricultural and natural resources branches in the universities of the country in the years of 2011 and 2012. Totally 257 theses were evaluated. In this study, six scientific and applied indices were evaluated. One hundred points were given to each thesis; 70 points for scientific and 30 points for applied aspects of the thesis. All theses were qualitatively evaluated on the basis of “Very good”, “Good”, “Average” and “Weak”. The results of this investigation showed that: In Irrigation Branch: 14 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 67.29% and “Average”, respectively.
  In Agricultural Economics, Extension and Education Branch: 15 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 83.53% and “Good”, respectively.
  In Horticulture Sciences Branch: 20 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 69.65% and “Average”, respectively.
  In Forestry and Environment Branch: 16 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 72.9 % and “Average”, respectively.
  In Wood Sciences Branch: 16 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 82.02 and “Good”, respectively.
  In Soil Science Branch: 21 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 71.5 % and “Average”, respectively.
  In Animal Sciences Branch: 17 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 54.41 % and “Weak” , respectively.
  In Crop Production and Breeding Branch: 24 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 77.5 % and “Good”, respectively.
  In Fishery Branch: 11 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 75.27 % and “Good”, respectively.
  In Food Science and Technology Branch: 25 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 71.44 % and “Average”, respectively.
  In Plant Protection Branch: 39 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 74.97 % and “Good”, respectively.
  In Farm Machinery Branch: 21 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 75.28% and “Good” , respectively.
  In Range and Watershed Management Branch, 18 theses were evaluated and as a result, the total average credits for quantitative and qualitative aspects were 71.72% and “Average” , respectively.
  The mean for all branches of the Agricultural Sciences Group from qualitative point of view, was evaluated as “Average”.
  Some points on problems are pointed out and some suggestions are made.