فهرست مطالب

پژوهش های ژنتیک گیاهی - سال یکم شماره 2 (1393)
 • سال یکم شماره 2 (1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرهاد نظریان فیروزآبادی* صفحه 1
  نشاسته پلی ساکاریدی مرکب از واحدهای گلوکز است که از دو جزء آمیلوز و آمیلوپکتین تشکیل شده است. آمیلوز ترکیبی خطی از واحدهای گلوکز (4-1)α است، اما آمیلوپکتین نسبتا دارای شاخه های (6-1)α فراوانی است. بسته به نوع گونه گیاهی و محل ساخت و ساز نشاسته، نسبت این دو جز متغیر است، اما به طور کلی در بیشتر گونه ها میزان آمیلوز در حدود 20 درصد است. اگرچه این پلی ساکارید مهم به همان شکلی که در گیاه تولید می شود دارای کاربردهای متعددی در صنایع غذایی، دارویی و... است، اما استفاده از آن به همین شکل و بدون اعمال تیمار های فیزیکو-شیمیایی با محدودیت های فراوانی مواجهه است و لذا چندان مناسب کاربردهای صنعتی نمی باشد. درست به همین دلیل و برای تولید نشاسته هایی با خصوصیات مطلوبی چون حداقل پس رفت (Retrogradation) و پایداری در چرخه های متعدد ذوب و انجماد مجدد (Freez-thaw stability)، در نهایت نسبت به تیمار نشاسته با مواد شیمیایی اقدام می شود. صرف نظر از هزینه بر بودن چنین تیمارهایی در صنعت، نگرانی در مورد سلامت بشر و آلودگی محیط زیست را می توان از مضرات دیگر این روش ها برشمرد. دست ورزی در سطح آنزیم های دخیل در بیوسنتز نشاسته امکان اصلاح کیفیت نشاسته تولیدی در گیاهانی مانند سیب زمینی، کاساوا، ذرت، گندم، برنج و... را فراهم آورده است. به منظور تغییر در خصوصیات فیزیکو-شیمیایی نشاسته به کمک راهکارهای مهندسی ژنتیک، از آنزیم های جالب توجهی از منابع میکروبی متعددی استفاده می شود تا در جریان بیوسنتز نشاسته، بتوانند تغییرات مورد نظر را در داخل آمیلوپلاست اعمال کنند. خاموش سازی ژن های درگیر در بیوسنتز نشاسته و یا افزایش بیان آن ها، منجر به تولید نشاسته هایی با خصوصیات فیزیکو شیمیایی متفاوت شده است. همچنین تولید بیوپلیمرهای که واحدهای سازنده ی آن ها به غیراز (4-1)α و (6-1)α به صورت پیوندهای (3،6-1)α و (4،6-1)α و یا ترکیبی از این ها به هم متصل شده باشند، به دلیل اهمیت این بیوپلیمرها در صنعت، در حال حاضر از جمله زمینه های تحقیقاتی مهم امروزی است.
  کلیدواژگان: بیوپلیمر، دست ورزی، گلوکان سوکراز، نشاسته
 • سمیرا خدایی، سید ابوالقاسم محمدی*، بهزاد صادق زاده صفحه 15
  فسفر یکی از عناصر پرمصرف مهم است که در فرآیند های مختلف فیزیولوژیکی و متابولیکی، نقش عمده ای در تولید و انتقال انرژی دارد. برای مکان یابی QTL های صفات مرتبط با تجمع فسفر در بخش هوایی جو، 148 لاین هاپلوئید مضاعف حاصل از تلاقی ارقام Sahara3771 و Clipper در شرایط گلخانه ای ارزیابی و غلظت و محتوای فسفر در مرحله پنج برگی و رسیدگی اندازه گیری شدند. تجزیه واریانس داده ها نشان داد که بین لاین ها از نظر صفات مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود داشت و برای کلیه صفات تفکیک متجاوز مشاهده شد. تجزیه QTL بر اساس مکان یابی فاصله ای مرکب و نقشه پیوستگی جمعیت مشتمل بر 246 نشانگر SSR، EST-SSR، 238 نشانگر RFLP، 26 نشانگر رتروترانسپوزونی IRAP و REMAP و یک نشانگر مورفولوژیک با پوشش09/1099 سانتی مورگان از ژنوم جو و با متوسط فاصله بین دو نشانگر مجاور برابر 15/2 سانتی مورگان انجام و در مجموع سیزده QTL برای غلظت و محتوای فسفر در مراحل پنج برگی و رسیدگی شناسایی شد. برای غلظت و محتوای فسفر در مرحله پنج برگی، به ترتیب سه و دو QTL مکان یابی گردید از چهار QTL شناسایی شده برای غلظت فسفر در مرحله رسیدگی، سه و یک QTL به ترتیب دارای اثر افزایشی مثبت و منفی بودند. برای محتوای فسفر تک بوته در مرحله رسیدگی نیز چهار QTL با مجموع تبیین فنوتیپی 60 درصد مکان یابی گردید. از سیزده QTL شناسایی شده، تعداد ده QTL دارای اثر افزایشی مثبت بودند که نشان دهنده نقش آلل های والد Clipper در این جایگاه ها در افزایش ارزش صفات مربوطه در نتاج است. در این مطالعه، یکQTL مشترک برای صفات مورد مطالعه شناسایی شد که ممکن است ناشی از پیوستگی ژنی و یا اثر پلیوتروپیک باشد.
  کلیدواژگان: جو، فسفر، مکان یابی فاصله ای مرکب، نشانگر رتروترانسپوزونی
 • محمد مجدی*، قاسم کریم زاده، محمدعلی ملبوبی صفحه 25
  بابونه کبیر (Tanacetum parthenium L.) گیاهی است دارویی از خانواده گل ستاره ای ها (Asteraceae) که به دلیل وجود ترکیب ترپنی پارتنولید، توجه زیادی را به علت ارزش دارویی و فعالیت های فارماکولوژیکی (به عنوان پیشگیری کننده میگرن و درمان سرطان) به خود جلب کرده است. پارتنولید یک سزکویی ترپن لاکتون می باشد که گفته می شود به طور عمده از مسیر MVA (Mevalonic acid) بیوسنتز می شود. اخیرا نشان داده شده است که مسیر MVA و مسیر MEP (Methyl erythritol phosphate) از طریق تبادل پیش ماده IDP (Isopentenyl diphosphate) برای بیوسنتز ترپن های مختلف با هم در ارتباط می باشند؛ بنابراین بیوسنتز پارتنولید می تواند تحت تاثیر مسیر MEP نیز قرار بگیرد. در تحقیق حاضر، بیان دو ژن کلیدی مسیر MVA (TpHMGR و TpGAS) و دو ژن کلیدی مسیر MEP (TpDXR و TpHDR) با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی (Real time PCR) در برگ های مربوط به مرحله رویشی و زایشی و در گل های ژنوتیپ های مختلف بابونه کبیر بررسی شد. نتایج نشان داد که میزان بیان این ژن ها می تواند تحت تاثیر مرحله رشدی و ژنوتیپ تغییر کند، به نحوی که در برگ های مرحله رویشی و گل ها ژنوتیپ های مختلف فقط بیان ژن TpGAS تفاوت نشان داد، در حالی که در برگ های مرحله زایشی میزان بیان ژن های TpHMGR، TpGAS و TpDXR اختلاف معنی دار( 01/0 P<) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: بابونه کبیر، بیان ژن، سزکویی ترپن، مرحله رشدی، مسیر MVA
 • پریا دری، سعید خاوری خراسانی*، محمود ولیزاده، پریسا طاهری صفحه 33
  انتخاب روش اصلاحی در برنامه های به نژادی گیاهان زراعی بستگی به نظام ژنتیکی کنترل کننده صفت گزینش شده دارد. این پژوهش به منظور مطالعه پارامترهای ژنتیکی برخی صفات فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد با استفاده از تجزیه میانگین نسل های حاصل از تلاقی اینبرد لاین های KE72012 (P1) × K1263/1(P2) ذرت در ایستگاه طرق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی در سال زراعی 1391 انجام شد. شش نسل P1، P2، F1، F2، BC1 و BC2 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نسل ها نشان داد در کلیه صفات مورد بررسی، جزء غالبیت (H) بیشتر از جزء افزایشی (D) بود، البته در بعضی صفات تفاوت بین دو جزء غالبیت و افزایشی بسیار زیاد بود که این موضوع بیانگر اهمیت اثرات غالبیت در کنترل ژنتیکی صفات می باشد. متوسط غالبیت ژنی 1/2(H/D) در کلیه صفات، نشان دهنده غالبیت کامل به سمت فوق غالبیت بود که بیان کننده اهمیت اثرات غالبیت می باشد. براساس تجزیه میانگین نسل ها با استفاده از آزمون مقیاس وزنی، برازش مدل ساده افزایشی-غالبیت صورت گرفت و عدم کفایت آن در صفات، حاکی از اهمیت اثرات اپیستازی در توجیه تغییرات ژنتیکی این صفات بود. متوسط وراثت پذیری عمومی برای صفات مورد مطالعه در تلاقیKE72012 (P1) × KE1263/1 (P2) بین 10/0 تا 88/0 و دامنه وراثت پذیری خصوصی در این تلاقی بین 02/0 تا 59/0 برآورد گردید. همچنین تخمین تعداد ژن کنترل کننده صفت عملکرد دانه نشان داد که در تلاقی KE 72012 (P1) × K1263/1 (P2)، یک تا 5 ژن دخالت دارند.
  کلیدواژگان: افزایشی، غالبیت، واریانس وزنی، وراثت پذیری خصوصی، وراثت پذیری عمومی
 • رضا میردریکوند*، گودرز نجفیان، محمدرضا بی همتا، آسا ابراهیمی صفحه 43
  این مطالعه به منظور شناسایی نشانگر های پیوسته به برخی صفات دانه گندم انجام شد. یک صد ژنوتیپ گندم، در قالب طرح آلفا لاتیس با دو تکرار کشت شدند و پس از برداشت دانه ی ژنوتیپ های مورد آزمایش، صفاتی چون سختی دانه، طول، عرض و وزن هزار دانه ی آن ها اندازه گیری شد. نقشه یابی ارتباطی با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره، در کل ژنوم و همچنین برخی نشانگرهای ریزماهواره پیوسته به کیو.تی.ال ها (QTLs)، انجام گرفت. از تعداد 96 نشانگر به منظور بررسی ساختار جمعیت و 22 نشانگر پیوسته به صفات استفاده شد. ساختار جمعیت، با استفاده از نرم افزار Structure تعیین شد و ژنوتیپ ها به شش زیر جمعیت تقسیم شدند. در مجموع تعداد 35 نشانگر پیوسته به صفات با استفاده از نرم افزار Tassel شناسایی شدند که از این تعداد هشت نشانگر SSR پیوسته به کیو.تی.ال بودند. سایر نشانگرها که با صفات پیوستگی نشان دادند برای بررسی ساختار جامعه مورد استفاده قرار گرفته بودند. نشانگرهای پیوسته به کیو.تی.ال برای صفات، سختی دانه در کروموزوم 5B، 5D و 6D، طول، عرض و وزن هزاردانه در کروموزوم های 1B، 2B، 2D، 5B، 5D، 6D، 7B و 1A شناسایی شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که نقشه یابی ارتباطی می تواند به عنوان یک روش مکمل برای مکان یابی کیو.تی.ال به منظور انتخاب به کمک نشانگر در گندم نان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: صفات دانه، گندم، نقشه یابی ارتباطی، QTL
 • صدیق ابراهیمی، عبدالحسین رضایی نژاد*، احمد اسماعیلی، فرهاد کرمی صفحه 55
  بررسی تنوع ژنتیکی زردآلو، موجب افزایش شناخت نسبت به این گیاه شده و امکان انتخاب ژنوتیپ های مرغوب تر را برای توسعه کشت و کار فراهم می نماید. در این پژوهش، تنوع ژنتیکی 26 رقم و ژنوتیپ زردآلوی موجود در کلکسیون ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی کردستان با استفاده از ارزیابی ویژگی های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر ژنوتیپ بر ویژگی هایی مانند شروع گل دهی، طول دوره ی گل دهی، محتوای نسبی آب، میزان نشت یونی، پرولین و پتاسیم بافت مادگی گل، میزان خسارت سرمازدگی بهاره به گل ، زمان برداشت، میزان مواد جامد محلول، اسیدیته قابل تیتراسیون و اسیدیته میوه ها، در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. اختلاف بین ژنوتیپ ها از نظر این ویژگی ها حاکی از وجود تنوع بالا در بین ژنوتیپ-های مورد بررسی بود. تاریخ باز شدن 90 درصد گل ها دارای کمترین میزان توارث پذیری (5/28 درصد) بود که نشان می-دهد این ویژگی به شدت تحت تاثیر عوامل محیطی قرار می گیرد. بیشترین میزان توارث پذیری در بین ویژگی های اندازه-گیری شده مربوط به عملکرد، مواد جامد محلول، دوره برداشت میوه و یکنواخت رسیدن میوه با توارث حدود 99 درصد بود که حاکی از تاثیر پذیری بسیار کم این ویژگی ها از عوامل محیطی می باشد.
  کلیدواژگان: پتاسیم، پرولین، تنوع ژنتیکی، دامنه تغییرات، زردآلو
 • الهام قاضیزاده، امیر موسوی *، فرانک هادی صفحه 71
  امروزه زیست فناوری گیاهی راهکار مناسبی را در جهت توسعه مواد غذایی مشتق از محصولات تراریخته فراهم نموده است. در ایران نیز با توجه به اینکه عمده سویای مصرفی به صورت وارداتی بوده، انجام برچسب گذاری این محصولات از لحاظ کیفی و کمی همواره مد نظر بوده است. مطالعات وسیعی بر روی تجزیه و تحلیل کیفی محصولات تراریخته با استفاده از راه کارهای مولکولی انجام گرفته است. در این مطالعه، از روش واکنش زنجیره ای پلیمراز در زمان واقعی (Real-time PCR)، برای شناسایی کیفی و کمی بذور سویای تراریخته مقاوم به رانداپ در سطح توالی پیش بر CaMV 35S سویای مقاوم به رانداپ نسبت به توالی ژن خانه دار لکتین استفاده شد. بررسی ها برای تعیین میزان دقیق حضور مواد تراریخته در دو نمونه بذر وارداتی انجام گرفت که سنجش مبتنی بر توالی پیش بر CaMV 35S، میزان حد آستانه تشخیص کمتر از یک درصد را نشان داد. میزان حساسیت و دقت این روش، مطابق استانداردهای تجاری برای برچسب گذاری نمونه های بذری می باشد. لذا، برای اولین بار، از یک روش کمی به طور موفقیت آمیزی برای تعیین دقیق درصد محتوای تراریخته یک توده بذر تجاری در ایران استفاده به عمل آمد.
  کلیدواژگان: حد آستانه، سویای مقاوم به رانداپ، گیاهان تغییریافته ژنتیکی
|
 • Farhad Nazarian, Firouzabadi* Page 1
  Starch¡ a complex carbohydrate¡ is a polymer of glucose residues. It occurs in two main forms: amylose¡ consisting of predominantly linear chains of glucose units linked by α(1-4) glycosidic bonds¡ and amylopectin¡ in which the chains are highly branched by the addition of α(1-6) glycosidic bonds. Depending upon the plant species and the site of storage¡ the proportion between these two components varies. In most plant species¡ amylose comprises about 20% of the starch and the rest is amylopectin. Although in its native form it has some applications in food and non-food industries¡ the properties of currently available starches (native starch) do not comply with most industrial standard and enhanced commercial applications. To obtain starches with particular properties such as starches with lower retrogradation and more freeze-thaw stability¡ starch is often chemically modified. Manipulation of the starch structure with chemical reactions or additives will eventually impart certain properties which are desired for industrial uses. Techniques including cross-linking (to strengthen against shear) or acetylation (to reduce the retrogradation) are the most common starch modifications. The use of chemicals¡ however¡ may not only cause concern over health and safety¡ but there is also a cost involved with the chemical modification. Knocking out/ over expression of genes involved in starch biosynthesis¡ has resulted to alteration of starch physic-chemical properties. Production of biopolymers consisting of glucose residues linked by α(1-3) and α(1-6) or an alternatives [(α(1-3¡6)¡ α(1-4¡6)] of these linkages¡ are among hot topics in polysaccharides research fields.
  Keywords: Biopolymers, Glucan sucrase, Manipulation, Starch
 • Samira Khodaei, Seyed Abolghasem Mohammadi*, Behzad Sadeghzadeh Page 15
  Phosphorus is one of the important macronutrients involved in various physiological and metabolic pathways. It has also major role in development and transmission of energy. To map QTLs for the traits associated with phosphorus accumulation at shoot stage in barley¡ 148 doubled haploid lines de-rived from a cross between Sahara3771 and Clipper cultivars were evaluated in greenhouse condition. Analysis of variance showed¡ that significant differences among the lines for all traits. Transgressive segregation was observed for all traits. Linkage map of population consist of 246 SSR¡ EST-SSR markers¡ 238 RFLP¡ 26 retrotransposone markers including IRAP¡ REMAP and a morphological marker that coverd 1099.09 cM of barley genome and an average distance of 2.15 cM between two adjacent markers. In total¡ 13 QTLs were identified for phosphorus concentration and content at five-leaf and maturity stages. For phosphorus concentration and content at five leaf stages three and two QTLs were found¡ respectively. Four QTLs were detected for phosphorus concentration at maturity stage. Out of which three and one QTL showed positive and negative additive effects¡ respectively. For phosphorus content of single plant at maturity stage¡ four QTLs explaining 60% of phenotypic variance were mapped. Out of 13 QTLs identified for the trait¡ 10 QTLs had positive additive effects¡ indicating the role of Clipper alleles in this loci in increasing the related traits value in offspring. In the present study¡ one common QTL identified which could be due to genetic linkage or pleiotropic effect.
  Keywords: Barley, Phosphorus, Interval composite mapping, Retrotransposone marker
 • Mohammad Majdi*, Ghasem Karimzade, Mohammad Ali Malboobi Page 25
  Feverfew (Tanacetum partheniumL. Schulz Bip.) is a medicinal herb belonging to the Asteraceae which recently raised researcher’s attention due to its medicinal value and pharmacological activities¡ especially as a migraine prophylaxis agent and also for treatment of cancer. Parthenolide has a sesquiterpene lactone structure which is most likely synthesized through the mevalonic acid (MVA) pathway. Recently¡ it has been shown that there is cross a talk between the MVA and the MEP pathways through IDP (Iosopentenyl diphosphate) exchange as a precursor for the biosynthesis of different terpenes; hence¡ parthenolide biosynthesis could be affected by the MEP pathway as well. In the present work¡ the relative gene expression of two key genes of the MVA pathway¡ including 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A reductase (HMGR) and germacrene A synthase (GAS) and two key genes of the MEP pathway including 1-deoxy-D-xylulose-5-phosphate reductoisomerase (DXR) and hydroxy-2-methyl-2-(E)-butenyl4-diphosphate reductase (HDR) were examined in leaves derived from the vegetative or generative phases¡ also in flowers using real time PCR. The results of our study showed that expression of these genes depend on the growth stage and genotype. Moreover¡ in which in the flowers and leaves derived from vegetative phase in different genotypes only the TpGAS gene expression showed a significant difference¡ while in the leaves derived of generative phase the relative gene expression showed a significant difference for TpHMGR¡ TpGAS and TpDXR.
  Keywords: Tanacetum parthenium, Sesquiterpene, Gene expression, MVA pathway, Growth stage
 • Pariya Dorri, Saeed Khavari Khorasani*, Mahmood Vali Zadeh, D. Parisa Taheri Page 33
  Selection of breeding methods for plant genetic improvement largely depends on the genetic basis of selected traits. This research was carried out in order to study the genetic parameters of phenological and morphological traits ¡ yield and yield components of maize using generation mean analysis of inbred lines derived from crosses KE72012 (P1) × K1263 / 1 (P2) inbred lines. This study was conducted at Torough Station of Khorasan Razavi Agriculture and Natural Resources Research Center¡ Mashhad¡ Iran¡ during 2012. Six maize generations include BC2¡ BC1¡ F2¡ F1¡ P2 and P1 was evaluated in a randomized complete block design (RCBD) with three replications. Analysis of variance showed higher dominance gene effects than additive effects. Average dominance gene effects (H / D) ½ in all measured traits¡ showed complete and over dominance gene effects indicating the importance of dominance effect in studied traits. A simple additive-dominance model performed using weighted least square analysis. Results showed not it’s adequacy for traits¡ indicating the importance of epistatic effects in controlling genetic variations. Broad sense heritability for all measured traits in crosses KE72012 (P1) × KE1263 / 1 (P2) ranged between 0.10 to 0.88 and the range of narrow sense heritability in this cross was between 0.02 to 0.59. Estimation of number of genes controlling grain yield showed that the one to five genes are involved in KE72012 (P1) × K1263 / 1 (P2).
  Keywords: Additive effect, Dominance effect, Weighted least square, Broad sense heritability, Narrow sense heritability
 • Reza Mir Drikvand*, Goodarz Najafian, Mohammad Reza Bihamta, Asa Ebrahimi Page 43
  This study was conducted to identify markers associated with some kernel traits in bread wheat in two separate experiments under field and laboratory. One hundred wheat genotypes were evaluated in an alpha lattice experimental design with two replications. Grain hardness¡ seed length¡ seed width and thousand kernel weights were measured. Association mapping was performed based on 96 unlinked and 22 SSR QTL linked markers¡ using structure and Tassel software. Correction for population structure was performed using genome wide SSR markers so that genotypes were divided into six sub-populations. Totally¡ 35 SSR markers linked to traits were detected; eight of them being QTL linked markers and other markers that were linked to traits¡ were used to investigate population structure. The QTLs linked markers were as follows: Chromosomes 5B¡ 5D and 6D had three QTL for grain hardness. Nine QTLs were detected on chromosomes 1A¡ 1B¡ 2A¡ 2B¡ 2D¡ 5B¡ 5D¡ 6D and 7B for kernel length¡ kernel width and thousand kernel weights. The results of this study demonstrate that association mapping is a useful approach to complement and enhance previous QTL information for marker-assisted selection in wheat.
  Keywords: Kernel traits, Wheat, Association mapping, QTL
 • Sedigh Ebrahimi, Abdolhossein Rezaei Nejad*, Ahmad Ismaili, Farhad Karami Page 55
  Evaluation of genetic diversity among apricot genotypes may increase our genetic knowledge and provide better plant materials for selection of desirable genotypes. In this study¡ genetic diversity of 26 apricot genotypes phenological and physiological traits of 26 apricot cultivars collected at Kurdistan agricultural research station was studied based on a randomized complete block design with three replications for phenological and physiological traits. Analysis of variance showed that the effect of genotype on flower initiation¡ flowering period¡ relative water content (RWC)¡ ion leakage¡ proline and potassium content of flower pistil tissue¡ spring frost damage to flowers¡ harvest date¡ total soluble solids¡ titratable Acidity (TA) and pH was significant at the 1% level. These results indicated that the existence of significant genetic variation among studied genotypes. The lowest heritability (28.5%) was belonged to date of 50% flowering¡ indicating the strong effect of environmental factors on this trait. The highest heritability (99%) estimated for related traits to yield including total soluble solids¡ fruit harvesting period and uniform rippening¡ suggested that the influence of environmental effects on these traits were very low.
  Keywords: Potassium, Proline, Genetic diversity, Range, Apricot
 • Elham Ghazizadeh, Amir Mousavi*, Faranak Hadi Page 71
  As genetically modified organisms (GMOs) development is now increasing¡ detection and determination of their quantitative threshold using reliable methods would be necessary. The goal of this study was to introduce a sensitive method for qualitative and quantitative detection of Roundup-ready soybean samples. For primary screening¡ semi-quantitative molecular assays have been used for detection of various percentages of transgenic and non-transgenic Roundup-ready soybean samples. Furthermore¡ an experiment was conducted using the CaMV 35S primers in combinations with soybean lectin-specific primers in two imported samples of soybean seeds. Real-time PCR-based analysis indicated that the amount of GMO material in the seeds and the limit of detection (LOD) obtained for 35S sequence was less than 1%. The sensitivity and accuracy of this method had conformity with the international standards of seed labeling. This is the first report of its type for quantitative detection of a genetically modified material in a commercial seed lot in Iran.
  Keywords: Limit of detection, Genetically modified crop, Roundup ready soybean