فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مسعود اربابی*، محمد سعید امامی، پروانه برادران، نرگس جلیانی صفحات 1-9
  کنه های تارتن اولین آفت مقاوم به سموم در محیط های گلخانه ای جهان هستند. عدم مدیریت مصرف کنه کش ها در برخی واحدهای گلخانه ای کشور، اثر بخشی آن ها را در مدت کوتاهی به شدت کاهش داده است. به منظور ایجاد تنوع کنه کش ها و کارایی بیشتر آن ها، مطالعه ای روی دزهای 3/0، 4/0 و 5/0 در هزار کنه کش جدید بایوفنزیت (فلورامایتSC 24% ®)، در مقایسه با دزهای مجاز کنه کش های آبامکتین (ورتی مک®1.8% EC)، هگزی تیازوکس (نیسورون®10% EC) و اتوکسازول (باروکEC 10% ®) به همراه تیمارآب پاشی علیه جمعیت کنه تارتن توت فرنگی، خیار و رز گلخانه ای در استان های تهران و اصفهان انجام شد. از طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار و هر تکرار شامل ردیف های 30 متری بوته های کشت شده توت فرنگی، خیار و رز گلخانه ای استفاده شد. نوبت نمونه برداری به صورت یک روز قبل، 4، 7 و 14 روز بعد روی خیار و توت فرنگی در تهران و تا 21 روز بعد از سم پاشی روی رز گلخانه ای در اصفهان با شمارش جمعیت زنده کنه تارتن در سطح زیرین 30 برگ از هر تیمار توسط میکروسکوپ بینوکولار انجام شد. درصد تلفات تیمارها توسط فرمول هندرسون- تیلتون محاسبه و تجزیه آماری توسط نرم افزار SAS انجام شد. نتایج نشان داد هر سه دز فلورامایت دارای بالاترین تلفات کنه تارتن خیار گلخانه ای در سطح زیرین برگ (68/81 الی 24/85 درصد) تا مدت 14 روز در مقایسه با سایر تیمارها در منطقه ورامین داشتند. بیشترین تلفات کنه تارتن رز گلخانه ای فقط به مقدار 14/61 درصد و برای دز 5/0 در هزار فلورامایت نسبت به سایر تیمارها در مدت 21 در اصفهان به ثبت رسید. نتایج نشان داد از غلظت های 4/0 و 5/0 در هزار این کنه کش می توان به ترتیب در گلخانه های که سابقه مبارزه شیمیایی دارند علیه جمعیت کنه های تارتن استفاده نمود.
  کلیدواژگان: توت فرنگی، خیار، رز، فلورامایت، کنترل، کنه تارتن، گلخانه
 • علی اکبر کیهانیان، حسن براری، مسعود تقی زاده، سلیمان خرمالی صفحات 10-18
  کرم غلاف خوار سویاHub. Helicoverpa armigera یکی از آفات مهم این محصول است که لاروهای آن با تغدیه از برگ و غلاف سویا خسارت وارد می کنند. به منظور بررسی کارایی سموم جدید، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 7 تیمار و 3 تکرار در استان های گلستان، مازندران واردبیل (مغان) در سال 1390 اجرا شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از:کلرفلوآزورون (آتابرون®EC 5%) 750، 500 و 1000 میلی لیتر در هکتار، ایندوکساکارب (SC 15%) 250 میلی لیتر در هکتار، تیودیکارب (DF 80%) یک کیلوگرم در هکتار، پروفنفوس (EC 50%) 5/2 لیتر در هکتار و شاهد (آب پاشی). عملیات سمپاشی زمانی اجرا شد که اکثر تخم ها تفریخ و لاروهای جوان شروع به تغذیه کرده بودند. نمونه برداری یک روز قبل از سمپاشی و به ترتیب 3 ، 7 و 14 روز بعد از سمپاشی انجام شد. در هر نمونه برداری 10 بوته به طور تصادفی انتخاب و تعداد لاروهای زنده روی هر بوته شمارش شد. درصد تاثیر حشره کش ها با استفاده از فرمول هندرسون-تیلتون محاسبه و تجزیه واریانس داده ها، با استفاده از نرم افزار SAS 9.1انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که از نظر درصد تاثیر بین تیمارها اختلاف معنی دار وجود دارد و نتایج تیمارها در هر سه استان مشابه بوده است. مقایسه میانگین درصد تلفات بر اساس آزمون دانکن نشان داد که کمترین درصد تلفات کرم غلاف خوار 3 روز پس از سمپاشی بوده است. میانگین درصد تاثیر آفت کش های مورد بررسی در استان های اردبیل، مازندران وگلستان نشان داد که کلرفلوآزورون 1000، به ترتیب با میانگین درصد کارایی 30/89، 67/74، 05/60 و ایندوکساکارب با میانگین کارایی 57/87، 73/77 و 68/57 درصد در رده نخست قرار داشت. کلرفلوآزورون 750 (69/83، 87/60، 86/35 درصد) کلرفلوآزورون 500 (42/75، 1/53، 93/40 درصد)، تیودیکارب (69/75، 33/45، 81/34 درصد) و پروفنفوس (64/68، 17/35، 85/31 درصد) به ترتیب در گروه های بعدی قرار گرفتند. بنابراین حشره کش های آتابرون ( با دز 1000 میلی لیتر در هکتار) و ایندوکساکارب SC 15% (به میزان 250 میلی لیتر در هکتار) بیشترین تاثیر را روی کرم غلاف خوار سویا داشتند و در نتیجه هر دو آن ها برای کنترل غلاف خوار سویا H. armigera توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آتابرون، ایندوکساکارب، تیودیکارب، پروفنفوس، سویا، کرم غلاف خوار سویا، Helicoverpa armigera
 • یحیی آذرمی، حسین لطفعلی زاده*، مسعود تقی زاده صفحات 19-30
  ساقه خوار اروپایی ذرت،Ostrinia nubilalis (Hubner) ، از مهمترین آفات ذرت در ایران می باشد که هر ساله سبب خسارت اقتصادی به این محصول می شود. به منظور مقایسه کارایی حشره کش های رایج با حشره کش های جدید برای کنترل کرم ساقه خوار اروپایی ذرت، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 8 حشره کش پیریدالیل (EC 50%)، اسپینوساد (SC 24%)، ایندوکساکارب (EC 15%)، دلتامترین (EC 2.5%)، تیودیکارب (DF 80%)، Bt شرکت فن آوری زیستی مهر آسیا (EC 3.6%)، Bt شرکت S.A. Ctra. Madrid کشور اسپانیا (WP 32%) و کلرپایریفوس (EC 40%) و یک تیمار شاهد بدون سمپاشی بودند. نمونه برداری ها یک روز قبل و 3، 7 و 14 روز بعد از اعمال تیمارها با شمارش تعداد لارو زنده آفت و تعداد سوراخ ساقه ذرت انجام شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد کارایی مربوط به حشره کش میکروبی اسپینوساد و به میزان 8/83 درصد بود. حشره کش های پیریدالیل، ایندوکساکارب و تیودیکارب نیز به ترتیب با 15/67، 23/66 و 93/64 درصد کارایی در گروه بعدی پس از تیمار اسپینوساد در هر دو نسل آفت قرار گرفتند. در مقایسه ی میانگین تعداد سوراخ در ساقه 10 ذرت، کمترین تعداد سوراخ در تیمارهای اسپینوساد (6 سوراخ) و پیریدالیل (33/10 سوراخ) مشاهده شد که با بقیه تیمارهای آزمایش اختلاف معنی داری داشتند و بیشترین تعداد سوراخ ساقه ذرت نیز در تیمارهای دلتامترین (22 سوراخ)، کلرپایریفوس (24 سوراخ) و شاهد (37 سوراخ) قرار داشت. بطور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که حشره کش اسپینوساد با بالاترین تاثیر بهترین حشره کش در کنترل ساقه خوار اروپایی ذرت بود و حشره کش های پیریدالیل، ایندوکساکارب و تیودیکارب با درجه تاثیر کمتر نسبت به اسپینوساد در رتبه دوم قرار داشتند. همچنین ترکیب بیولوژیک Bt با دارا بودن کارایی مطلوب روی ساقه خوار ذرت و نیز عدم تاثیر منفی روی دشمنان طبیعی می تواند در تلفیق با سایر روش های کنترل در کاهش جمعیت این آفت موثر باشد.
  کلیدواژگان: حشره کش شیمیایی، ذرت، ساقه خوار اروپایی، فرآورده بیولوژیک
 • مهدی نصر اصفهانی* صفحات 31-43
  بیماری لکه موجی در اثر قارچAlternaria solani و A. alternata، از معضلات بسیار مهم مزارع سیب زمینی کاری کشور به شمار می آید. لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی هایی در خصوص امکان کنترل شیمیایی این بیماری با قارچ کش ایمینواکتادین تریس (بلکیوت® WP 40%، شرکت نیپون سودای ژاپن) در سه دز 500، 750 و 1000گرم در هکتار در مقایسه با چند قارچ کش دیگر با نام فلینت (تری فلوکسی استروبین® WG 50%) 25/0 در هزار، قارچ کش رورال (ایپرودیون®WP 52.55) 2 در هزار؛ قارچ کش داکونیل (کلروتانولین® WP 75%) 3 در هزار، قارچ کش مانکوزب (WP 80%) 2 در هزار انجام گردید. تیمار شاهد، بدون محلول پاشی در نظر گرفته شد. آزمایش در منطقه ی فریدن در استان اصفهان در سه ناحیه رزوه، دامنه و چغا روی رقم آگریا سیب زمینی، حساس به بیماری لکه موجی، با تعیین درصد و نیز شدت بیماری در شش طیف 0، 10، 25، 50، 75 و 100، در دو مرحله گل دهی و پس از آن انجام یافت. نتایج نشان دادکه قارچ کش بلکیوت به میزان 1000 و 7500 گرم در هکتار به ترتیب با 45/16 و 75/17 درصد بیماری، بیشترین کاهش بیماری را داشتند. قارچ کش مانکوزب با 95/22 درصد بیماری، کمترین تاثیر را در مقایسه با سایرقارچ کش ها و شاهد با 95/32 درصد بیماری، با اثر معنی دار نشان داد. نتایج این بررسی ها، نشان داد که قارچ کش بلکیوت با دز 750 گرم در هکتار، برای کنترل بیماری لکه موجی سیب زمینی قابل توصیه می باشد.
  کلیدواژگان: Alternaria، رورال، داکونیل، فریدن، فلینت، مانکوزب
 • غلامرضا گل محمدی* صفحات 44-51
  شته ها از آفات مهم محصولات گلخانه ای می باشند. در سالیان اخیر کنترل زیستی این آفت و سایر آفات گلخانه ای مورد توجه قرار گرفته است. زنبور پارازیتوئید Aphidius colemani Viereck از مهمترین دشمنان طبیعی شته ها است. در این تحقیق، اثر حشره کش ایمیداکلوپرید (SC 350) به دو روش تیمار آب آبیاری و محلول پاشی در سه غلظت مزرعه ای (7/0 در هزار)، یک و نیم برابر غلظت مزرعه ای (1 درهزار) و نصف غلظت مزرعه ای (35/0 در هزار) به همراه تیمار شاهد روی مرحله حشره کامل با استفاده از طرح پایه ی بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار بررسی شد. همچنین به دلیل تلفات بالای غلظت های مورد آزمایش، آزمایشات زیست سنجی حشرات کامل به روش تماسی انجام شد. مقادیرLC50 و LC25 ایمیداکلوپرید برای حشرات کامل بترتیب 028/0 و 012/0 گرم ماده موثره بر لیتر برآورد گردید. بنابر نتایج روش محلول پاشی، غلظت های 350، 700 و 1000پی پی ام به ترتیب سبب تلفات 95، 100 و 100 درصدی حشرات کامل زنبورهای پارازیتوئید شدند. در روش تیمار با آب آبیاری، در همه غلظت ها مرگ و میر کمتر از 10 درصدی مشاهده شد. بنابر طبقه بندی به روش IOBC این حشره کش در گروه حشره کش های کم خطر قرار گرفت. بنابر نتایج، حشرات کامل این زنبور به حشره کش ایمیداکلوپرید حساسیت بالایی نشان دادند، بنابراین زمانی که تراکم جمعیت حشرات کامل در گلخانه بالا است بایستی از سمپاشی با این ترکیب خوداری نمود.
  کلیدواژگان: Aphidius colemani، اثر کشندگی، روش IOBC، زیست سنجی، حشره کش
 • فاطمه شفقی*، غلامرضا گل محمدی، سید سعید مدرس نجف آبادی، عباس خانیزاد صفحات 52-59
  کرم های طوقه بر(Agrotis spp.) از جمله آفات جهانی پلی فاژی هستند که به محصولات زراعی مختلف از جمله نخود خسارت زیادی وارد می کنند. در این مطالعه تاثیر برخی از آفت کش های کم خطر روی کرم طوقه بر نخود، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 تیمار و 4 تکرار، در استان های مرکزی و کردستان در سال زراعی 1392 مورد بررسی قرار گرفت. تیمار ها شامل تبوفنوزید (میمیک® (SC 20% به میزان 5/0 و 75/0 لیتر در هکتار، فیپرونیل+ هگزافلومورون (EC 5%)، به میزان 1 لیتر در هکتار ، امامکتین بنزوات (امامکتین®SG 5%)، به نسبت 200 گرم در هکتار، ایندوکساکارب (آوانت® (SC 15%، به نسبت 250 میلی لیتر در هکتار و تیمار شاهد بدون سمپاشی بودند. اثرات تیمارها در هر دو استان کردستان و مرکزی، براساس تعداد بوته های خسارت دیده و میزان کل عملکرد نشان داد که تیمار سم پاشی شده با تبوفنوزید به میزان 75/0 لیتر در هکتار به ترتیب با 85/0±75/5 و 48/0± 67/5 بوته خسارت دیده در هر واحد آزمایشی، کمترین میزان آسیب دیدگی توسط آفت، و با عملکردی معادل 25/8±52/401 و 07/9± 65/415 کیلوگرم محصول در هر هکتار، بیشترین میزان محصول در بین تیمارهای آزمایشی را به دست آورده است. در حالی که در بین تیمارهای آزمایشی در هر دو استان کردستان و مرکزی تیمار محلول پاشی شده توسط ایندوکساکارب به ترتیب با 86/2± 75/23 و 56/2± 25/24 بوته خسارت دیده و 02/4 ± 15/279 و 89/3± 25/300 کیلوگرم محصول در هکتار، بیشترین خسارت و کمترین محصول را پس از تیمار شاهد دارا بوده است. بنابراین تبوفنوزید برای مبارزه با کرم طوقه بر در مزارع نخود پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: حشره کش، عملکرد، کرم طوقه بر نخود، گیاهان آسیب دیده، میمیک
 • سید سعید مدرس نجف آبادی*، احمد حیدری صفحات 60-72
  کنه تارتن دولکه ای (Tetranychus urticae Koch.) از مهم ترین آفات لوبیا در ایران است. در این تحقیق کارایی دو نوع سمپاش بر پایه الکترواستاتیک و صفحه چرخان شامل اتومایزر الکترواستاتیک، اتومایزر میکرونر و میکرونر بوم دار پشتی در مقایسه با سمپاش های رایج شامل فرقونی لانس دار، اتومایزر پشتی و کتابی پشتی تلمبه از بغل با دو غلظت (3/0 و 5/0 لیتر در هکتار) از کنه کش هگزی تیازوکس (نیسورونEC10% ®) روی کنه تارتن دو لکه ای لوبیا بررسی شد. این مطالعه در قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی، در سه تکرار انجام شد. نمونه برداری از جمعیت کنه در فواصل یک روز قبل از سم پاشی و به ترتیب 1، 3، 5، 7، 14، 21 و 28 روز بعد از سم پاشی انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مقایسه میانگین درصد مرگ و میر کنه نشان داد که بیشترین و کمترین درصد مرگ و میر با مقادیر 74/83 و 46/23 درصد، به ترتیب مربوط به سم پاش الکترواستاتیک و میکرونر بوم دار پشتی بود، درحالی که سم پاش های فرقونی صد لیتری لانس دار، اتومایزر پشتی با هد میکرونر، اتومایزر پشتی با هد معمولی و سمپاش پشتی تلمبه از بغل به ترتیب با 50/76، 41/57، 22/43 و 81/36 درصد، در رده های بعدی قرار داشتند. میزان محلول مصرفی در سمپاش های اتومایزر الکترواستاتیک، اتومایزر میکرونر و میکرونر بومدار پشتی به ترتیب معادل 69/42، 4/134 و 25/56 لیتر در هکتار بود که بیانگر کاهش حجم محلول مصرفی در این نوع سمپاش ها در مقایسه با سمپاش های رایج است. بر این اساس سم پاش الکترواستاتیک به عنوان موثرترین سم پاش، با حداقل مصرف کنه کش، جهت کاربرد کنه کش ها در مزارع لوبیا توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تکنیک های مختلف سم پاشی، سم پاش الکترواستاتیک، کنه تارتن دو لکه ای، لوبیا، مبارزه شیمیایی
|
 • Arbabi M.*, Imami , Baradaran P., Jaliani N Pages 1-9
  Spider mite is the most acaricide resistant pest of the greenhouses in the world. Improper acaricide management caused reduction in the effectiveness of the pesticide in a short period of time in a few greenhouses in the country. To increase the diversity and the impact of the acaricidal efficacy, an investigation was carried out to compare the efficacy of the new acaricide biofenzite (Floramite® SC 24%), at the doses of 0.3, 0.4 and 0.5 ml/1000L with the registered doses of hexythiazox (Nissorun® EC 10%), abamectin (Vertimec® EC 1.8%) and etoxazole (Baroque® SC 10%) respectively. Treatments included application of these acaricides against Tetranychus urticae infested strawberry, cucumber and rose plant leaves in Tehran and Esfahan provinces with a control (water spray). The complete randomized block design with three replications was used and with each replicate consisting of crops planted in 30 meter long rows. Samplings were done randomly at intervals of one day before and 3, 7, 14 days after spraying for strawberry and cucumber and this period extended up to 21 days for rose in Esfahan. The effect of each treatment was evaluated by counting the active mite stages on the lower side of 30 randomly collected leaves of strawberry, cucumber and roses. Percent mortality was calculated by Henderson- Tilton formula and statistical analysis was done with SAS software. Acaricidal treatments were compared with Duncan Multiple Rang Test Method. Results showed that all Floramite doses caused higher percent mortality (81.68-85.24%) up to 14 days on cucumber leaves. Maximum rose spider mite percent mortality was observed by 0.5 ml/1000L Floramite dose (61.14%) up to 21 days after treatment in Esfahan. The results show that, 0.4 and 0.5 ml/1000L of Floramite doses could be used in greenhouses with previous records of chemical control measures against spider mite infestation.
  Keywords: Strawberry, Cucumber, Rose, Floramite, Control, Tetranychus urticae, Greenhouse
 • Keyhanian A. A., Barari H., Taghizadeh M., Khormali S Pages 10-18
  The soybean pod borer, Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae) is the most important pest of soybean crop. Its larva feeds on young leaves, terminal and apical buds and pods of the crop and causes damage. In order to introduce new insecticides for chemical control of this pest, present experiment was carried out in a Randomized Complete Block Design with seven treatments in three replications in Mazandaran, Ardabil (Moghan) and Golestan provinces in 2011. The treatments included chlorfluazuron (Atabron® EC 5%), with three doses (500 ml/ha, 75 ml/ha and 1000 ml/ha) as a new insecticide, indoxacarb SC15 (250ml/ha), thiodicarb (1000g/ha), profenofos (2500ml/ha) and control (sprayed with plain water). Insecticide application was carried out when most of the pest eggs were hatched and very young larvae started feeding on the crop. Sampling and counting of the pest larvae were performed 1 day before and 3, 7, and 14 days after the treatments by randomly selecting 10 plants from four middle rows in each plot. Data were analyzed with SAS software, the means were compared using Duncan and the larval mortality was calculated by Henderson-Tilton formula. The results show that there is a significant difference in the percent efficacy among the treatments. The results of all three provinces are similar. The mean comparison of percent lethality based on Duncan test showed that the least larval lethality percentage occurred on the day three after the treatment. Mean comparison of percent efficacy of the tested pesticides in provinces of Ardabil, Mazandaran and Golestan showed that Chlorfluazuron (1000ml/ha) with 89.3%, 74.67%, and 60.05% and indoxacarb SC15 (250ml/ha) with 87.57%, 77.73% and 57.68% ranked first in the group. Chlorfluazuron, 750 ml/ha (83.69%, 60.87%, 35.86%), Chlorfluazuron, 500 ml/ha (75.42%, 53.1%, 40.93%), thiodicarb (75.69%, 45.33%, 34.81%) and profenofos (68.64%, 35.17%, 31.85%) were ranked in the next groups respectively. Chlorfluazuron (1000ml/ha) and Indoxacarb SC15 (250ml/ha) showed the highest efficacy against the larvae and therefore both of them could be recommended for the chemical control of H. armigera in soybean fields.
  Keywords: Atabron, Indoxacarb, Profenfos, Soybean, Thiodicarb, Pod borer, Helicoverpa armigera
 • Azarmi Y., Lotfalizadeh H.*, Taghizadeh M Pages 19-30
  European corn borer, Ostrinia nobilalis (Hubner), is one of the most important pests of corn which causes economic losses annually. To compare the efficacy of some customary insecticides with new insecticides against the European corn borer current research was undertaken in a randomized complete block design with 9 treatments and in 3 replications. Treatments included eight insecticides namely Pyridalyl (EC 50%), spinosad (SC 24%), indoxacarb (EC 15%), deltamethrin (EC 2.5%), thiodicarb (DF 80%), Bt (Fanavar Zyst Mehr Asia Co.), Bt (S.A. Ctra. Madrid Co.), chlorpyriphos (EC 40%) and a check without spraying. Samplings were carried out one day before and 3, 7 and 14 days after spraying by counting the number of live larvae and bores on corn stems. The results show that spinosad with maximum efficacy (83.8%) was the best treatment against European corn borer. Pyridalyl, indoxacarb and thiodicarb were in second place with 67.15%, 66.23% and 64.93% efficacy, respectively, on both the generations. Mean comparison of number of bores on 10 plants showed minimum numbers in spinosad (6) and pyridalyl (10.33) treatments which are significantly different from deltamethrin (22) and chlorpyrifos (24) treatments. It is concluded that spinosad with maximum efficacy could be recommended to be used against European corn borer and pyridalyl, indoxacarb and thiodicarb could be in second rank. Moreover Bt with acceptable efficiency could be used in IPM programs of this pest.
  Keywords: Chemical insecticide, Maize, European corn borer, Biological product
 • Nasr Esfahani M.* Pages 31-43
  The early blight disease of potato, Alternaria solani and A. alternata is an important fungal disease in potato growing areas in Iran. Thus, the chemical control experiments were conducted with iminoctadine tris (Belkute® WP 40%, Japan's Nippon soda Co.) at the rates of 500, 750 and 1000 g/ha, compared with other fungicides like trifloxystrobin (Flint® WG 50%) 2.5:10 , iprodione (Ruvral® WP 52.55, 1:1000), chlorothalonil (Daconil® WP 75%) 3:1000, mancozeb (WP 80%) 2:1000. The control was considered without any chemical application. The experiment was conducted in three growing regions of Rozveh, Damaneh and Chogha in Feraydan, Isfahan province on Agria, a susceptible potato variety. The disease index determination was by the extent of disease in six ranges 0, 10, 25, 50, 75 and 100, at the two growing stages, at and after flowering stages. The results show that, the Belkute fungicide at the rates of 1000 and 750 g/ha with 16.45 and 17.75 percent disease severity, effectively controlled the early blight disease respectively. The efficacy of Mancozeb at the rate of 1:1000 with 22.99% disease severity was significantlythe lowest in comparison with the other fungicides and the control with 32.95% severity. These results suggest that application of the Belkute fungicide at the rate of 750 g/ha could be recommended for the control of early blight disease of potato.
  Keywords: Alternaria, Rovral, Daconil, Feraydan, Flint, Mancozeb
 • Golmohammadi, Gh.R.* Pages 44-51
  Melon aphid, Aphis gossypii Golver, is a key pest of greenhouse crops. In the recent years, attention has been paid to the biological control of this pest. The most important natural enemy of this pest is the parasitoid wasp, Aphidius colemani Viereck. In this study, lethal and sublethal effects of imidacloprid (SC 350) applied by two different application methods (irrigation and foliar spraying) were assessed against this parasitoid at three doses (field dose, half of the field dose and one and half times the field dose) in a randomized complete block design with four replications. Due to high mortality rates, bioassay tests on adults were performed using contact method. The LC50 and LC25 values were estimated as 0.028 and 0.012 g ai/l for adults, respectively. The foliar spraying of Imidacloprid at concentrations of 350, 700 and 1000 ppm caused 95, 100 and 100 percent mortality of the adult parasitoids, respectively. Ten percent mortality was observed when these concentrations were applied by the irrigation method. According to IOBC classification imidacloprid was grouped in the slightly-harmful category. Based on the present results, the adult parasitoid showed high susceptibility to imidacloprid; therefore, imidacloprid should not be applied when the population density of this parasitoid is high in the greenhouse.
  Keywords: Aphidius colemani, Lethal effect, IOBC method, Bioassay, Insecticide
 • Shafaghi F.*, Golmohammadi Gh. R., Modarres Najafabadi S. S., Khanizad A Pages 52-59
  The cutworms (Agrotis spp.) are cosmopolitan polyphagous pests and cause damage to a variety of crops including chickpea. In this study, the efficacies of some safe insecticides on chickpea cutworms, Agrotis segetum (Denis and Schiff.) were examined. The experiments were carried out in randomized complete block design with 6 treatments in 4 replications. The insectiside treatments included spraying with: tebufenozide (Mimic® SC 20%) at the rates of 0.75 and 0.5L/ha, fipronil hexaflumuron (EC 5%) at the rate of 1 L/ha, emamectin benzoate (Emamectin® SG 5%) at the rate of 200 g/ha, indoxacarb (Avaunt® EC 15%) at the rate of 0.25 L/ha and the control treatment. The results in both Markazi and Kurdestan provinces based on the number of damaged plants and total production, show significant differences among the treatments at level of 1%. Tebufenozide (Mimic® SC20%, 0.75 L/ha) with 5.75±0.85 and 5.67±0.48 damaged plants and the yield equivalent of 401.525±8.25 and 415.65±9.07 kg/h respectively, was the most effective insecticide and Indoxacarb (Avaunt® EC15%) with 23.75 ± 2.86 and 24.25 ± 2.56 damaged plants and 279.15 ± 4.02 and 300.25 ± 3.89 kg/h a yield, respectively showed maximum loss and minimum product after the control. Therefore tebufenozide is recommended for the control of cutworms on chickpea.
  Keywords: Insecticides, Yield, Pea cutworm, Damaged plant, Mimic
 • Modarres Najafabadi S. S.*, Heidari A Pages 60-72
  Two-spotted spider mite (Tetranychus urticae Koch.) is an important pest on common bean in Iran which causes quantitative and qualitative damages to legumes. Its activity on the backside of host leaves reduces the efficiency of sprayer machines. In this research, efficiency of six sprayer machines using two concentrations of hexythiazox (Nissorun®, 0.5 and 0.3 L/ha) were studied. The experimental design was a factorial test conducted based on the completely randomized block design with 14 treatments in 3 replications. The sprayers included wheelbarrow sprayer 100 liters), atomizer sprayer with simple head, atomizer sprayer with electrostatic head, atomizer sprayer with micronair head, micronair sprayer with tail boom and knapsack sprayer. Sampling of T. urticae population was performed one day before and 1, 3, 5, 7, 14, 21 and 28 days after spraying. The results show that the highest and the lowest efficiency percentages are 83.74 and 23.46% for electrostatic sprayer and micronair sprayer with tail boom, respectively. Also, the efficiency percentages for other sprayers measured are 76.50%, 57.41%, 43.22%, and 36.81 for wheelbarrow sprayer, atomizer sprayer with micronair head, atomizer sprayer with simple head and knapsack sprayer, respectively. The amount of solution used in the electrostatic sprayer, atomizer sprayer with micronair head and micronair sprayer with tail boom were 42.69, 134.4 and 56.25 l/ha, respectively, which indicates decrease in the consumption as compared with the others. Hence, the electrostatic sprayer is recommended as the most effective sprayer for the control of Two-spotted spider mite in the bean fields.
  Keywords: Different spraying techniques, Electrostatic sprayer, Two, spotted spider mite, Common bean, Chemical control