فهرست مطالب

پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی - پیاپی 17 (پاییز 1392)
 • پیاپی 17 (پاییز 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/09/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مژگان هاشمی، منوچهرخان زرین کفش، مهرزاد مستشاری صفحات 1-6
  اهمیت خاک به عنوان اساسی ترین منبع تولید مواد غذایی و حفظ بقای جامعه بشری هرروز بیشتر از روز پیش شناخته شده است و باعث می گردد تا بامطالعه و شناخت دقیق تر خصوصیات مختلف آن در جهت استفاده بهتر و مناسب تر گام برداریم. شناخت دقیق خاک و خصوصیات وابسته آن در رشد گیاه موثر است. گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور می باشد که تاکنون در منطقه اقبالیه ارزیابی کیفی به تناسب اراضی برای آن انجام نشده است. به منظور ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصول گندم تحقیقی در منطقه اقبالیه قزوین صورت پذیرفت. این منطقه دارای رژیم رطوبتی زریک و رژیم حرارتی ترمیک است. جهت بررسی این خاک ها از نقشه توپوگرافی با مقیاس 1:50000 استفاده گردید و هشت پروفیل در این اراضی حفر گردید. سپس در عمق های مختلف نمونه برداری خاک انجام و خصوصیاتی نظیر رنگ خاک، تعداد ریشه در 100 سانتی متر مربع، وجود درز و شکاف، مقدار سنگریزه و وجود آهک تعیین و به آزمایشگاه ارسال گردید. در آزمایشگاه صفات فیزیکی و شیمیایی شامل pH، شوری، کربنات کلسیم، بافت، نسبت جذب سدیم، مواد آلی، فسفر و پتاسیم اندازه گیری گردید. ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای محصول گندم با توجه به صفات خاکی و اقلیمی انجام شد. بعد از پردازش آن به سه روش محدودیت ساده، تعداد و شدت محدودیت و پارامتریک تناسب کیفی برای گندم تهیه و نقشه ی آن ترسیم گردید. نتایج نشان داد که ارزیابی کیفی تناسب اراضی برای کلاس تناسب اراضی گندم در کلاس های S1 (مناسب) و S2 (نسبتا مناسب) قرار گرفت.
  کلیدواژگان: استان قزوین، ارزیابی کیفی تناسب اراضی، گندم
 • سعید رشوند صفحات 7-16
  گونه Astragalus demavandicus یکی از گون های دائمی بی خار و خوش خوراک مهم مراتع کوهستانی البرز میانی می باشد. این گونه، سطح پراکنش وسیعی در ناحیه رویشی ایران و تورانی به خصوص منطقه نیمه استپی دارد. جزو گونه های باارزش رجحانی بالا در مراتع کوهستانی الموت است اما فراوانی آن در مراتع کم است. بدین منظور مطالعه فوق جهت نشان دادن تغییرات میزان تولید و مصرف گیاه گون بی خار و خوش خوراک طی سال های 1386 الی 1389 در مراتع سایت کوهستانی الموت قزوین انجام گردید. نتایج نشان می دهد میانگین تولید گونه Astragalus demavandicus در سال 86 الی 89 به ترتیب 5/2، 6/2، 3/1 و 2/4 کیلوگرم در هکتار می باشد. همچنین میانگین مصرف گونه فوق 9/1، 4/2، 9/0 و 6/3 کیلوگرم در هکتار به ترتیب مربوط به سال های 86، 87، 88 و 89 می باشد. تولید نسبی گونه Astragalus demavandicus در مرتع در سال های 86، 87، 88 و 89 به ترتیب 1/0، 2/0، 1/0 و 3/0 درصد و مصرف نسبی آن نیز 1/0، 4/0، 1/0 و 6/0 درصد می باشد. تعیین تغییرات میزان تولید در فصل رویش و تغییرات میزان مصرف در فصل چرا گیاهان مرتعی موجب مدیریت برنامه ریزی تولید و مصرف پایدار در مرتع خواهد شد.
  کلیدواژگان: Astragalus demavandicus، تولید، مصرف، سایت کوهستانی الموت قزوین
 • علی اصغر اسماعیل زاده، وحید اعتماد، قوام الدین امیری زاهدی، سارا نوروزی صفحات 17-22
  یکی از مشکلات عمده در جنگل کاری نواحی خشک و نیمه خشک کمبود آب می باشد که منجر به خشک شدن درصد بالایی از نهال های غرس شده می شود. در چنین وضعی صرفه جویی در مصرف آب و جلوگیری از هدر رفت آن از طریق مدیریت صحیح از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. مواد اصلاح کننده جدیدی که به تازگی کاربرد وسیعی در دنیا پیداکرده اند، به پلیمرهای سوپر جاذب معروف هستند. این پلیمرها ضمن برخورداری از سرعت و ظرفیت زیاد جذب آب به میزان ده ها برابر وزن خود، به مثابه آب انبارهای مینیاتوری عمل کرده و در موقع نیاز ریشه، به راحتی آب را در اختیار آن قرار می دهند؛ لذا این پروژه به منظور بررسی نقش پلیمر استاگوزورب در میزان ذخیره رطوبتی خاک بر روی دو گونه جنگلی عرعر و زبان گنجشک به صورت آزمایشات فاکتوریل با دو فاکتور، سوپر جاذب در سه سطح (بدون مصرف، 150 گرم، 300 گرم)، گونه گیاهی در دو سطح (عرعر و زبان گنجشک) در قالب بلوک های کامل تصادفی جمعا با 6 تیمار در 3 تکرار با 18 واحد آزمایشی با دور آبیاری 20 روزه در شهرستان بوئین زهرا در استان قزوین به مدت یک سال به مرحله اجرا درآمد. میزان رطوبت وزنی خاک در دو مرحله 10 و 20 روز پس از آبیاری اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر اصلی سوپر جاذب بر میزان نگهداری رطوبت خاک در سطح یک درصد معنی دار گردید. ولی اثر اصلی گونه گیاهی نشان داد که بین گونه ها در ذخیره رطوبتی خاک اختلاف معنی داری مشاهده نشد. همچنین اثر متقابل سوپر جاذب و گونه گیاهی بر ذخیره رطوبتی خاک در سطح یک درصد معنی دار گردید. بیشترین میزان رطوبت مربوط به اثر اصلی سطح 300 گرم مصرف سوپر جاذب با میزان 50/13 درصد و اثر متقابل سطح 300 گرم مصرف سوپر جاذب و گونه زبان گنجشک به میزان 99/13 درصد در فاصله 10 روز پس از آبیاری به دست آمد.
  کلیدواژگان: استاگوزورب، رطوبت خاک، زبان گنجشک و عرعر
 • سارا نوروزی، علی اصغر اسماعیل زاده صفحات 23-29
  استان قزوین یکی از مناطق مهم کشت پسته در ایران می باشد. از مشکلات باغات پسته در قزوین عملکرد پایین، درصد پایین تشکیل میوه و درصد پوکی می باشد. بور و اسید جیبرلیک از عوامل موثر در تشکیل میوه و نیز کاهش درصد پوکی پسته می باشند؛ بنابراین، پروژه حاضر به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه عامل 1- محلول پاشی بور در سطوح (0، 3 و 5 در هزار) 2- محلول پاشی اسید جیبرلیک در سطوح (0، 2500 و 5000 میلی گرم در لیتر) و 3- رقم در دو سطح (فندقی و کله بزی) با 18 تیمار و در سه تکرار، در یکی از باغات پسته بوئین زهرا از سال 87 تا 89 به مدت سه سال به مرحله اجرا درآمد. نتایج نشان داد که اثر اصلی بور و اسید جیبرلیک و اثرات متقابل آن ها تاثیر معنی داری در کاهش درصد پوکی پسته داشتند و کمترین درصد پوکی به میزان 21/15 درصد مربوط به تیمار محلول پاشی 5000 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک و 5 در هزار بور در سطح یک درصد به دست آمد.
  کلیدواژگان: اسید جیبرلیک، بور، پسته، درصد پوکی
 • عبدالله حسن زاده قورت تپه، رستم مرویی میلان، شیرین نیکو، غلامرضا خلیل زاده صفحات 30-40
  تعیین تاریخ کاشت و تراکم کاشت محصول زراعی جهت حصول عملکرد کمی و کیفی بالا از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا به منظور بررسی تاثیر فاصله کاشت بوته روی ردیف (15، 20 و 25 سانتیمتر) و تاریخ کاشت (15 خرداد، 25 خرداد، 4 تیر و 14 تیرماه) بر روی ارقام آفتابگردان روغنی (ایروفلور و آذرگل) آزمایشی به صورت طرح اسپیلیت اسپلیت پلات در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان ارومیه در سال 1388 اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق در سطح احتمال 1% معنی دار بود. اثر فاصله بوته روی ردیف بر روی کلیه صفات موردبررسی معنی دار بود. اثر رقم بر عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد روغن معنی دار بود. در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه با عملکرد 4057 کیلوگرم در هکتار در رقم ایروفلور بافاصله کاشت بوته 25 سانتیمتر روی ردیف و تاریخ کاشت 4 تیرماه به دست آمد.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، زمان کاشت، فاصله بوته، رقم، ایروفلور، آذرگل، شاخص برداشت
 • احمد اکبری نیا، حسین ایمانیه، لیلا حسن پور، آیدا اکبری نیا صفحات 41-47
  این پژوهش به منظور تعیین نوع و مقدار اسیدهای چرب و توکوفرول های موجود در روغن دانه های کاپرCapparis spinosa L. جمع آوری شده از استان قزوین انجام شد. روغن دانه های گیاه موردبررسی به روش سوکسله و با استفاده هگزان نرمال استخراج گردید. سپس به منظور تعیین اجزای تشکیل دهنده روغن، نمونه ها به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی آنالیز شدند. نتایج نشان داد که دانه های کور جمع آوری شده از استان قزوین حاوی 63/29 درصد روغن بودند. در بین اسیدهای چرب بیشترین آن ها مربوط به لینولئیک اسید (6/47%) بود. اولئیک اسید (1/22%)، سیس اولئیک (9/16%) و پالمتیک اسید (1/7%) در رتبه های بعدی قرار داشتند. استرول ها 27/0% روغن را تشکیل دادند که سیتواسترول با 1/52% بیشترین مقدار بود. از دیگر ترکیب های تشکیل دهنده روغن، توکوفرول ها بودند که گاما توکوفرول با 65/43% بالاترین مقدار اندازه گیری شده بود. بر اساس نتایج به دست آمده، دانه کور حاوی مقدار زیادی روغن و اسیدهای چرب ضروری و توکوفرول می باشد که ازنظر دارویی، صنعتی و تغذیه ای از ارزش بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: گیاه دارویی، کور، اسید چرب، استرول، توکوفرول، قزوین
 • مهرنوش میرزایی، محمدعلی نجاتیان، مجید اسماعیلی صفحات 48-59
  استان قزوین با دارا بودن حدود 35494 هکتار باغ انگور و تولید سالیانه 348000 تن از این محصول رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است. با این وجود، بازار محصولات انگور استان همواره دستخوش نوسانات قیمتی و درآمدی بوده و این امر باعث نگرانی باغداران شده است. هدف از اجرای این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر کاهش هزینه های بازاررسانی و موثر بر حاشیه بازار، انتخاب مسیر مناسب بازاررسانی و بررسی مشکلات تولیدکنندگان محصول انگور در استان و راهکارهایی جهت بهبود مکانیسم بازار، کاهش ریسک های قیمتی و درآمدی و بیان ابزارهای لازم در جهت کنترل ریسک ناشی از افزایش عرضه، کاهش قیمت و کاهش درآمد باغداران می باشد. تحقیق به روش پیمایشی و در سطوح مختلف کانال های بازاررسانی انجام شد. نتایج نشان داد که انگورکاران استان قزوین سود کمی از عملیات بازاررسانی محصول بدست می آورند و خدمات بازاررسانی بهینه عمل نکرده و کارآمد نیستند. همچنین، نتایج نشان داد که بهترین مسیر بازاررسانی انگور و کشمش مسیری است که تعاون روستایی و تشکل های تولیدی در آن ورود پیدا کرده اند.
  کلیدواژگان: بازاررسانی، انگور و کشمش، نوسانات قیمتی، تشکل های تولیدی
|
 • Mozhgan Hashemi, Manochehr Zarin Kafsh, Mehrzad Mostashari Pages 1-6
  Today we known the importance of soil as a source of food production and survival of human society more than before, it will be closer to the study and understanding of the various properties of soil in order to make better use of the appropriate step. Understanding the characteristics of the soil and its associated is affected on plant growth. In order to qualitative evaluation of land suitability for wheat research carried out in Eqbalieh region of Qazvin State. This area has Zerrik moisture regime and thermic temperature regime. Topographic maps were used in this project. Eight profiles were drilled on these lands. The soil was sampled at various depths. Soil colore, number of plants roots in 100 cm2, seams, the grit were determined and the samples were transfer to the laboratory. Chemical and physical characteristics of soil including pH, EC, calcium carbonate, texture, sodium adsorption ratio, organic matter, phosphorus and potassium were measured. Qualitative evaluation of land suitability due to soil and climatic characteristics for wheat were performed. Aftre the above processing, qualitative suitability was procesed with simple constraints the number and severity of restrictions and parametric method for wheat and map was drawn. The results showed that the qualitative evaluation of land suitability for wheat were determined in the class S1 (suitable) and S2 (moderately suitable) after determining.
  Keywords: Qazvin province, Land suitability, Quality evaluation wheat
 • Saeed Rashvand Pages 7-16
  One of the most delicious, permanent and thorn-less species in the central Alborz is A. demavandicus. This species is distributed widely in the Irano-Touranian region especially in the semi-steppic areas. The preference value of A. demavandicus was higher than other rangeland plants in the high altitude pastures of central Alborz (Alamut region). However, the frequency was lower than other species. There was lack of relevant data regarding to production and consumption values of A. demavandicus. In the current research the changes of production and consumption of above-mentioned plant were investigated from years 2007 to 2010. The results showed that, average value of mass production of A. demavandicus was 2.5, 2.6, 1.3 and 4.2 kg ha-1 in 2007, 2008, 2009 and 2010, respectively. The mean value of plant feeding from 2007 to 2010 of that species was 1.9, 2.4, 0.9 and 3.6 kg ha-1, respectively. Relative production and consumption of that species was 0.1, 0.2, 0.1 and 0.3%, and 0.1, 0.4, 0.1 and 0.6%, respectively in the period of four years. The results of present research could contribute in the dataset of range land information. Also the data is useful for policy and decision makers of forest and range land organization to manage the high altitude pasture under sustainable pasture management approach.
  Keywords: Astragalus demavandicus, Production, consumption, Alamut mountain site
 • Ali Asghar Esmail Zade, Vahid Etemad, Ghavamodin Amiri Zahedi, Sara Norouzi Pages 17-22
  Water scarcity is one of the serious problems in arid and semi-arid plantation causing to the drying up of a high percentage of seedlings. Therefore, saving water in such a situation and prevent its loss through proper management is of particular importance. The new modifier material applied widly in the world, known as superabsorbent polymers. These polymers have high capacity and speed for water absorption, as these are able to absorb and save ten times their weight in water. The superabsorbent polymers act as a reservoirs, the absorbed water can be opened easly and gently for plant roots. This project was done to study the effect of superabsorbent polymers on soil moisthure of ash and juniper forest in Qazvin. This project was carried out as factorial experiment with two factors and three levels of superabsorbent (no intake, 150 gr and 300 gr). The experiments were arranged as a randomized complete block design with 6 treatments in 3 replicates with a total of 18 experimental units with irrigatio period 20 days. The experiments was conducted in Buiin Zahra, Qazvin province, Iran. The amount of soil moisthure was measured in two stages, 10 and 20 days after irrigation. The results showed that the main effect of superabsorbent on soil moisture was significant at the one percent level. The main effect of plant species showed no significant differences between species in soil moisture storage. Also super absorbent and plant species interaction on soil moisture storage was significant at the one percent level. Most of amount moisture was obtioned from level 300 gr superabsorbent soil ingestion rate of 13.50%, and the interaction of 300 gr superabsorbent and the ash is 13.99% within 10 days after irrigation.
  Keywords: Superabsorbent, soil moisture, Juniper, Ash
 • Sara Norouzi, Ali Asghar Esmailzade Pages 23-29
  Qazvin is one of the most important areas of pistachio production in Iran. The high percentage of fruit loss per pistachio trees is one of major problems in pistachio trees. Boron is a nutrient that improves pollen germination and the development of the pollen tube. Gibberellic acid is a hormone that improves fruit growthand percentage. A complete randomized block factorial expriment with three replication and three factors including two different cultivars (Fandogi and Qazvini), three amounts of foliar application of boron fertilizer (0, 3 and 5 per thousand) and three amounts of foliar application of gibberellic acid hormone (0, 2500 and 5000 mg/l) was carried out in one of the pistachio orchards of Boinzahra city of Qazvin. Foliar application of boron and gibberellic acid in two times (bud swelling and after harvesting) was carried out. The percentage of fruit loss after harvesting was determined.The results showed that foliar application of boron reduced percentage of fruit loss at% 1 level of significance. As well as foliar application of gibberellic acid reduced percentage of fruit loss at% 1 level of significance. The intraction effect of boron and gibberellic acid reduced significantly percentage of fruit loss at% 1 level.
  Keywords: Boron, Cultivar, gibberellic acid, percentage of fruit loss, Pistachio
 • Abdolah Hasan Zade Ghort Tape, Rostam Marvi Milan, Shirin Niko, Gholam Reza Khalilzade Pages 30-40
  In order to evaluate the effect of plant density (row spacing) and, planting date on two varieties of sun flower (Iro-Flour and Azargol), this experiment was conducted. Split split-plot layout base on randomize complete block design with four replications was used during of 2009 summer at the Agricultural Research Station in Uremia. The analysis of collected data indicated that there were significant differences between planting date for oil and grain yield, 1000 seed weight and number of seeds per head at 1% level. The effect of plant density was significant on all studied characters in this experiment in 1% probably. Significant differences were observed between varieties for grain yield, harvest index and oil content at 1% level. The highest yield (4057 kg/ha) was observed in Iro-Flour variety at 25 cm plant spacing on rows and planting date of 25 June 2009.
  Keywords: Sunflower, Sowing date, Row spacing, varieties, Eiroflor, Azargol, Harvest Index
 • Ahmad Akbari Nia, Hosein Imaneeh, Leyla Hassanpoor, Ayda Akbari Nia Pages 41-47
  This study is carried out to detection and determination of fatty acids and tocopherols of oil caper (Capparis spinosa L.) seeds collected from Qazvin province in 2011. Seed oil was extracted by hexane in a soxhelt apparatus and the fatty acids were analyzed by GC-MS. The result showed the oil content of the seeds was 29.63% on a dry weight. Linoleic acid with 47.6% was the main fatty acid followed by Oleic acid (22.1%), Cis Oleic acid (16.9%) and palmitic acid (7.1%). Also 0.27% of the oil was related to sterols (2630 mg/kg of total extracted lipids) of which sitosterol, with 1633.2 mg/kg, was the most abundant (52.1%). C. spinosa seed oil also contains a high level of tocopherols (ca.4226.8 mg/100 g). G-Tocopherol was the major homologue (ca. 43.65%), followed by γ-tocopherol (ca. 29.9%). The results of this study indicated that caper seed has high oil and is rich in sterol and tocopherol that can be used for pharmaceutical, nutritional and industrial purpose.
  Keywords: Capparis spinosa, Sterol, Tocopherol, Qazvin
 • Mehrnosh Mirzaee, Mohammad Ali Nezatian, Majid Esmaeli Pages 48-59
  This province contain 35494 hectare of under cultivation area of fertile grape and annual grape production of 348000 ton, has allocated the second ranked in country. In this regard, due to the market of raisin & grape product of province , constantly was undergoing of price and income fluctuations and this fact has been concerned to gardeners ,the aim of this study is recognizing effective factors on reducing marketing cost and effective on market margins selecting appropriate path marketing and review of manufacturing problem in raisins & grape product in province and strategies to improved the market mechanism, reduction in income and price risks and express the necessary tools toward to control the risks due to increased supply, price reduction and income reduction of gardener. The research method is measurement and it will be exist in various level of marketing network. The analysis also will be performed by spss software. Results show that farmers have less profit & income of production. Marketing services aren’t optimum. The best marketing chanel is rural cooperative.
  Keywords: Marketing, Grapes, raisins, Price volatility, Production organizations