فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:22 Issue:1, 2016
 • Volume:22 Issue:1, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/05/24
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سید رضاصفوی صفحات 1-5
  Scorzonera karkasensis Safavi به عنوان گونه جدیدی از ایران معرفی و نشانویژه های ریختی آن با نزدیکترین آرایه مقایسه شده است. گونه جدید از نظر ریختی نزدیک به S. tenax Rech. f.بوده و با توجه به تفاوتهایی که در یقه، ساقه ها، برگها، براکته ها، گلچه ها و فندقه ها دارد از آن جدا می شود. نقشه پراکندگی، نقاشی و تصویرگونه جدید نیز ارایه شده است.
  کلیدواژگان: Compositae، Scorzonera، new species، Karkas Mountain، Natanz، Iran
 • سمیه سلیمی*، محمدرضا رحیمی نژاد صفحات 6-7
  گونه ی Sporobolus virginicus واقع در روستای زرآباد، شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان برای اولین بار از فلور ایران گزارش می گردد. این گونه از کشور پاکستان گزارش شده است وبا گونه مشابه خود Sp. helvolus (Trin.) Dur. & Schinz در برابر بودن اندازه پوشه پایینی از نظر طول با پوشینه بیرونی و در صفاتی مانند برگ نیزه ای با نوک تیز، اندازه بساک تقریبا 5/1 میلی متر طول، پوشه دارای مژک از این گونه متمایز می گردد.
 • پیمان رجایی، ولی الله مظفریان* صفحات 8-10
  یک گونه جدید ازجنس Helichrysum قبیله Gnaphalieae تیره Asteraceae با نام Helichrysum kermanicum برای ایران و جهان گیاهشناسی شرح داده شده، تصویر آن ارائه گردیده است. صفات تاکزونومیک گونه مذکور به عنوان گونه ای منحصر در میان دیگر گونه های این جنس )با داشتن فقط یک کپه) در ایران شرح داد ه شده است.
 • علی اصغر ارجمندی*، حمیدرضا شرقی، فرشید معماریانی، محمدرضا جوهرچی صفحات 11-15
  گونه Rosakokanica(Regel) Regel ex Juz. به عنوان گزارش جدیدی برای فلور ایران از کوههای بینالود در استان خراسان رضوی معرفی می شود. این گونه از نظر ریخت شناسی با نزدیکترین گونه های خویشاوند خود یعنی R. hemisphaerica Herrm. و R. foetida Herrm. که قبلا از ایران گزارش شده اند، مورد مقایسه قرار می گیرد. تصاویر، نقشه پراکندگی و اطلاعاتی درباره جغرافیای زیستی، وضعیت حفاظتی و زیستگاه آن ارایه می گردد.
 • نسترن جلیلیان*، مصطفی نعمتی پیکانی، مصطفی اسدی صفحات 16-20
  جهت بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران نمونه های گیاهی هرباریوم های مختلف ایران مورد مطالعه قرار گرفت و جهت تکمیل مطالعات به رویشگاههای آنها مراجعه گردید. کلید شناسایی گونه ها به همراه مشخصات نمونه های انتخاب شده از هر تاکسون ارایه گردید. بر اساس نتایج 8 گونه از جنس Lotus در ایران شناسایی گردید و همچنین تغییرات زیر اعمال گردید: دو واریته ی var. corniculatus و var. tenuifolius L. از گونه L. L. corniculatus پذیرفته شد؛ گونه های L. tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. و L. krylovii Schischk. & Serg. مترادف گونه L. corniculatus var. tenuifolius L. قرار گرفتند؛ واریته های L. corniculatus L. subsp. corniculatus var. hirsutus W. D., var. kochii Chrtkova- Zertova; J. Koch وvar. brachyodon Boiss. مترادف با L. corniculatus L. var. corniculatus قرار گرفتند؛ گونه L. michauxianus Ser. مترادف با L. gebelia Vent. قرار گرفت. همچنین گونهL. gebelia Vent. بدون هرگونه واحد تحت گونه ای پذیرفته شد.
 • فاطمه فدایی* صفحات 21-22
  به منظور اجرای طرح «تهیه و نگارش فلور ایران به زبان فارسی»، جنس (Caryophyllaceae) Sagina L. کلیه نمونه های موجود از این جنس در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (TARI) مورد مطالعه و بررسی دقیق مورفومتری قرار گرفته و در نهایت شناسایی علمی گردیدند. از میان نمونه های شناسایی شده یک نمونه با نامSaginaprocumbens L. شناسایی شد در حالی که پیش از این گونه مذکور از ایران گزارش نشده است. بنابراین مقاله حاضر گزارش جدیدی برای این گونه از ایران و محدوده فلور ایرانیکا می باشد. پراکنش جغرافیایی و تصویر مربوط به گونه ارایه گردیده است.
 • عفت جعفری *، مصطفی اسدی، غلام عباس قنبریان صفحات 23-29
  تیره سس (Cuscutaceae) بر اساس منابع و نمونه های هرباریومی مورد بازنگری قرار گرفته است. این خانواده. شامل یک جنس، سه زیر جنس و هجده گونه در سطح ایران است. به طورکلی اهداف این پژوهش شامل: شناسایی گونه ها، ارائه کلیدهای مربوطه بر اساس ویژگی ها و صفات مهم، تهیه نقشه پراکنش و نهایتا« نگارش فلورفارسی برای این خانواده است. به این منظور پس از بررسی منابع و مطالعات کتابخانه ای و تعیین محل پراکنش گونه های مختلف، مطالعات بر اساس جمع آوری نمونه های کمبود از مناطق رویشی و بررسی نمونه های هرباریومی موجود درهرباریوم موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور (TARI)، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور (IRAN)، هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی (FUMH) و هرباریوم های مختلف سایر مراکز آموزشی و پژوهشی صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی به صورت کلید های شناسایی و شرح هجده تاکسون پذیرفته شده و مشخص شدن دقیق مراکز تنوع و پراکنش گونه های این جنس در ایران و ترتیب گونه ها به همراه اسامی مترادف و نمونه های دیده شده ارایه می گردد. در این تحقیق نویسندگان رویشگاه ها و میزبان های جدیدی برای این جنس از ایران معرفی کرده اند.
 • سید محمد مهدی حمدی * صفحات 30-32
  گونه Asparagus capitatus subsp. gracilis برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. این گونه از جنوب سیستان و بلوچستان جمع آوری شده است. ویژگیها، محل دقیق جمع آوری، رویشگاه، پراکنش جغرافیایی و آخرین وضعیت نامگذاری گونه توضیح داده می شود.
 • راضیه تقوی زاد * صفحات 33-38
  بررسی های ریخت شناختی و تشریحی حاکی از تفاوت های بین گونه ای با نمونه های موجود و اثبات رکورد جدید در ایران است. گونه Riccia pseudo- frostii در بخش غربی استان مازندران در شمال ایران مشاهده شد. این گونه بر روی خاک های مرطوب باغ ها با کلسیم و منیزیوم زیاد دیده شد و با گونه هایFunariaو Marchantiaتشکیل جوامعی را داده اند. تال به طور متوسط دو تا سه بار دیکوتومی شده، در انتها شکاف دار با شکل کلی رزت و دیسکوئیدی منظم است. قاعده تال جوان، ارغوانی کم رنگ، تک پایه و با فراوانی کمتر آنتریدی نسبت به آرکگن و فاقد مو است. سطح شکمی اکثرا فاقد فلس است. اسپورها چهار وجهی با میانگین قطر mμ70 با آراستار مشبک منظم هستند و بال به طول mμ4 می رسد. میانگین قطر منفذها mμ5، حفره ها mμ7-5 و دندانه ها mμ2 تعیین شد. ریزویید بر دو نوع صاف و زگیل دار است.
 • مریم اهوازی، زیبا جم زاد، غلامرضا بلالی*، حجت الله سعیدی صفحات 39-58
  جنس Marrubium L. متعلق به تیر نعنائیان و زیر تیره Lamioideae است. این جنس در ایران با 11 گونه حضور دارد که در بین آنها تنها گونه Marrubium procerum Bunge انحصاری ایران است. گونه های این جنس اکثرا در مناطق خشک ایران می رویند. در این تحقیق کرک های سطح برگ و کاسه گل با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مورد بررسی قرار گرفتند. نوع غالب کرک ستاره ای است که عموما با یک شاخه مرکزی بلند تر از سایر شاخه ها متمایز است. تعداد شاخه های کوتاه، طرز قرار گرفتن آنها و طول شاخه های بلند و کوتاه در گونه های مختلف متفاوت است. نتایج نشان می دهد تراکم کرک، طول شاخه بلند و تعداد شاخه های کوتاه در هر کرک با شرایط محیطی رویشگاه گونه ها مرتبط است.
 • مهدی مرادی، وحیده ناظری جونقانی*، محمدرضا حسندخت صفحات 59-64
  کاریوتیپ 5 جمعیت از گونه Thymustranscaspicus از مناطق مختلف ایران ارایه می شود. عدد پایه کروموزومی x=15 برای جمعیت های مورد مطالعه بدست آمد. وجود 30 کروموزوم در جمعیت های تیوان، هیکوه، پاکتل و گلمخاران و 60 کروموزوم در جمعیت رئین نشان دهنده دو سطح دیپلوئید و تتراپلوئید در گونه است. عدد کروموزومی 2n=30 برای اولین بار در گونه گزارش می شود. کروموزوم های متا سانتریک نوع غالب و ساب متاسانتریک بندرت دیده می شود. بر اساس شاخص عدم تقارن کروموزومی A1 و TF جمعیت رئین دارای متقارن ترین کاریوتیپ و جمعیت گلمخاران دارای نامتقارن ترین کاریوتیپ بود. بر اساس شاخص عدم تقارن کروموزومی A2 و DRL در بین جمعیت های دیپلوئید پاکتل دارای کاریوتیپ نامتقاران بود. نتایج نشان می دهد که حداقل در ایران این گونه یک گونه یکنواخت نیست . همچنین پلوئیدی در تکامل گونه نقش موثری دارد.
 • جرن فصیحی، شاهین زارع*، نسیم اذانی، یاسمن سلمکی صفحات 65-71
  عدد کروموزومی و کاریوتایپ 15 گونه از سرده فرفیون از بخشه های مختلف موجود در ایران مورد بررسی قرار گرفت. عدد کروموزومی چهار گونه شامل، E. polycaulis (2n=18)، (2n=18) E. inderiensis، E. phymatosperma (2n=16) و E. gypsicola (2n=54) برای اولین بار گزارش می شود. همچنین نتایج مطالعه حاضر برای 11 گونه دیگر مورد مطالعه، تایید کننده پژوهش های پیشین بود. وجود دو تیپ هسته ای دیپلویید وتتراپلویید برای گونه E. microsciadia تایید می شود. کاریوتایپ ها متقارن بوده و اغلب شامل کروموزوم های متاسنتریک و ساب متا سنتریک هستند. همچنین نتایج ما تایید کننده وجود اعداد کروموزومی پایه متفاوت شامل x = 7, 8, 9, 10 برای این سرده است که بر اهمیت تکاملی چنین داده هایی دلالت دارد.
 • سعیده سادات میرزاده واقفی*، عادل جلیلی، فرزانه سادات قاسمی، سهیلا اشرافی صفحات 72-74
  در این مقاله تعداد کروموزوم ها برای دو گونه Frankenia hirsuta (10=n2) از خانواده Frankeniaceae و Chenopodium foliosum (18=n2) از خانواده Chenopodiaceae گزارش شد. شمارش کروموزومی آنها برای اولین بار در جمعیت های ایران صورت گرفته است. ایدیوگرام هر گونه رسم گردید.
|
 • Seyed Reza Safavi Pages 1-5

  Article 1, Volume 22, Issue 1, Summer and Autumn 2016, Page 1-5 XML PDF (978 K)
  Document Type: Research Paper
  Authors
  Botany Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO)
  Keywords
 • Somaieh Salimi *, Mohammad Reza Rahiminejad Pages 6-7
  During the study of plant specimens in Isfahan herbarium, one new record for the Flora of Iran including Sporobolus virginicus (L.) Kunth was identified. It has been collected in Sistan va baluchestan Province. Taxonomic characters and illustrations for the new record is provided.
  Keywords: Sporobolus virginicus, Sistan va Baluchestan Province, new record, flora of Iran
 • Peyman Rajaei, Valiollah Mozaffarian* Pages 8-10
  A new species of Helichrysum (Gnaphalieae) is described and illustrated. Characteristic features of new species have been described as a unique species (typically unicephalous) and is compared with closely related species of Helichrysum in the world and Iran.
  Keywords: New species, Helichrysum, Gnaphalieae, Kerman, Iran
 • Ali Asghar Arjmandi *, Hamid Reza Sharghi, Farshid Memariani, Mohammad Reza Joharchi Pages 11-15
  Rosa kokanica (Regel) Regel ex Juz. is reported as a new species for the flora of Iran from Binalood Mountains in Razavi Khorassan Province. This species is morphologically compared with its closely related species, R. hemisphaerica Herrm. and R. foetida Herrm., previously recorded for Iran. Illustrations, distribution map and notes on biogeography, conservation status and habitats of R. kokanica are provided.
  Keywords: Rosa sect. Pimpinellifoliae, biodiversity, conservation, Afghanistan, Khorassan, Iran
 • Nastaran Jalilian *, Mostafa Nemati Paykani, Mostafa Assadi Pages 16-20
  In a revision of the genus Lotus L. in Iran, the specimens of several herbaria were studied, moreover, the studies were completed in the field. Based on the studies, an identification key to the Iranian species and their selected specimens was prepared. According to the results of this study eight species within the Iranian materials of Lotus were recognized. Also the following changes were applied: two varieties of L. corniculatus L. (var. corniculatus and var. tenuifolius L.) were accepted; L. krylovii Schischk. & Serg. and L. tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. as synonyms to L. corniculatus L. var. tenuifolius L.; three varieties including L. corniculatus L. subsp. corniculatus var. kochii Chrtkova-Zertova, var. hirsutus W. D. J. Koch and var. brachyodon Boiss. as synonyms of L. corniculatus L. var. corniculatus L.; L. michauxianus Ser. as synonym to L. gebelia Vent. Furthermore, no infraspecific taxa were recognized for L. gebelia Vent.
  Keywords: Lotus, Loteae, Fabaceae, taxonomy, Iran
 • Fatemeh Fadaie* Pages 21-22
  The genus Sagina L. (Caryophyllaceae) was reviewed during the preparation of Flora of Iran (in Persian). All specimens of Sagina and close taxa were studied and identified in the Herbarium of Research Institute of Forests & Rangelands (TARI). A specimen from SW of Ramsar, W. of Javaher-deh was identified as Sagina procumbens L. which is new for Iran and the Flora Iranica region. Geographical distribution and its illustration are presented here.
  Keywords: Carophyllaceae, Sagina new record, Flora Iranica, Iran
 • Efat Jafari *, Mostafa Assadi, Gholam Abbas Ghanbarian Pages 23-29
  Cuscutaceae family is reviewed based on the literature and available herbarium materials. This is a monotypic family and includes a single genus, three subgenera and eighteen species in Iran, among them Cuscuta haussknechtii Engelm, is the only endemic species in Iran. This genus has been studied for the ongoing project of the Flora of Iran. The study was based on fresh materials from field as well as herbarium specimens. All specimens existed in the herbaria of Research Institute of Forests and Rangelands (TARI), herbarium of Iranian Research Institute of Plant Protection (IRAN), Ferdowsi University of Mashad (FUMH), Research Center of Agricultural and Natural Resources of Fars Province were revised. A synopsis and identification key is provided to the eighteen species. Diversity centers and distribution of taxa in Iran are presented. Also the checklist of accepted species, synonyms, typical characters of the taxa are given. In this research new localities and new host plants are added to species and a new variety C. lehmanniana var. lehmanniana is introduced as a new record to Iran.
  Keywords: Cuscuta, taxonomy, species, hosts, Iran
 • Seyed Mohammad Mahdi Hamdi * Pages 30-32
  Asparagus capitatus subsp. gracilis is a new record for the flora of Iran. This species has been collected from Balouchestan province in SE. of Iran. Characteristics, exact localities, habitat, geographical distribution and the last state of nomenclature are explained.
  Keywords: Asparagaceae, Asparagus, new record, Balouchestan, Iran
 • Razieh Taghavizad* Pages 33-38
  Morphological and anatomical studies indicate interspecific differences with the existing samples which demonstrate a new record in Iran. Riccia pseudo-frostii was seen on the western parts of Mazandaran in the North of Iran. This species was distributed often on the wet soils understory of gardens containing high calcium and magnesium which formed community with Marchantia polymorpha and Funaria sp. Thallus is averagely dichotomously two or three times divided and has apical notch with rosette and regular discoidal shape. The young thallus base is tinged purple and is monoecious with less antheridium frequency in comparison with archegonium and is hairless. In many of samples there are not scales on the ventral surface. Tetragonal spores with average diameter 70 μm are regularly reticulated surface and the length of wings reach to 4 μm. The average diameter of pores, lumens and odontos were determined 5 μm, 5–7 μm, and 2 μm, respectively. There are two types of smooth and tuberculate rhizoids in the species.
  Keywords: Bryoflora, tetragonal spores, tuberculate rhizoid, north of Iran
 • Maryam Ahvazi, Ziba Jamzad, Gholam Reza Balali *, Hojatolah Saeidi Pages 39-58
  The genus Marrubium L. belongs to Lamiaceae family and Lamioideae subfamily. Itis present in Iran with 11 species from which only one is endemic (M. procerum Bunge). Most Marrubium species are distributed in steppes, arid and semiarid areas of Iran. In this research the trichomes of leaf and calyx surface were examined using Scanning Electron Microscope. Trichome micro-morphological characters in studiedspecies showed that the main hair type is stellate with unequal rays, one of the rays 3-15 times longer than the others. The general trichome shapes are similar but there are variations in stellate trichomes based on their long branches length, the short branches length and the number of short branches. The effect of environmental condition i.e. arid areas and altitude are important factors for morphological variations and density of trichomes.
  Keywords: Trichome, micromorphology, environmental factors, Marrubium, Lamiaceae, Iran
 • Mehdi Moradi, Vahideh Nazeri *, Mohammad Reza Hassandokht Pages 59-64
  Karyotypes of five populations of Thymus transcaspicus from different geographic sites in Iran are presented. The basic chromosome number of the studied populations was obtained as x=15. Presence of 30 chromosomes in Tiwan, Hikooh, Pakotel and Golmakharan populations and 60 chromosomes in Reiin population corresponds to diploid (2n = 2x = 30) and tetraploid levels (2n = 4x = 60), respectively. Chromosome number of 2n= 30 is reported for the first time in the species. Metacentric chromosomes are the most common, but sub-metacentric chromosomes are rare. Based on intrachromosomal asymmetry (A1 and TF %), population Reiin had the most asymmetric karyotype and population Golmakharan had the most symmetrical karyotype among the populations. According to interchromosomal asymmetry (A2 and DRL), among diploid populations, population Pakotal had the asymmetrical karyotype. The results indicate that at least in Iran T. transcaspicus is not a uniform species in regard to its chromosome number and karyotype. Meanwhile poloidy has played a role in the evolution within species.
  Keywords: Thymus, Lamiaceae, symetric karyotype, diversity, cytology, Iran
 • Jeren Fasihi, Shahin Zarre *, Nasim Azani, Yasaman Salmaki Pages 65-71
  The somatic chromosome numbers and karyotype features of 15 species of Euphorbia (Euphorbiaceae) from Iran were analyzed. The chromosome counts of four species including E. inderiensis (2n=18), E. polycaulis (2n=18), E. phymatosperma (2n=16) and E. gypsicola (2n=54) are reported for the first time, while the chromosome number of 11 more studied species are confirmed. We also confirm the occurrence of two different cytotypes in E. microsciadia: one diploid (2n=18) and the other tetraploid (2n=36). The karyotypes are often symmetrical composing mainly of metacentric and submetacentric chromosomes. The results also confirm the presence of different basic chromosome numbers including x= 7, 8, 9 and 10 within the genus, indicating the potential evolutionary importance of such data in the genus.
  Keywords: Cytotypes, Euphorbia, flora of Iran, karyology, taxonomy, evolution
 • Saeedeh Sadat Mirzadeh Vaghefi *, Adel Jalili, Farzaneh Sadat Ghasemi, Soheila Ashrafi Pages 72-74
  The paper reports somatic chromosome numbers for two native Iranian species: Frankenia hirsuta (2n=10) of Frankeniaceae family, Chenopodium foliusum (2n=18) of Chenopodiaceae family. Their chromosome numbers are reported as the first counts on Iranian populations. Ideograms were depicted for each species.
  Keywords: Chromosome numbers, Chenopodium foliosum, Frankenia hirsuta, ideograms, Iran