فهرست مطالب

جامعه شناسی تاریخی - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/24
 • تعداد عناوین: 12
|
 • هادی آجیلی*، حجت الله کاظمی صفحات 1-30
  نظام سرمایه داری، از طریق عوامل ارادی و غیر ارادی، در راستای بازتولید خود، برنامه هایی را به گونه ای مدون و غیر مدون، طراحی و دنبال می نماید و با عملیاتی کردن آن ها تلاش دارد تا از مانایی باز نماند ودراین بستر به تقویت و بازتعریف «معناها و بودن» هایی می پردازد تا «شدن های» مطلوب را نظاره گر باشد. ودر پی نشانگاهایی می باشدکه با عبور از آنها دچار دگرگونی و صیرورت مورد نیاز شوند .بنابراین این سوال مطرح می باشد که چرا و چگونه این نظام ماندن و بودن خود را ،از طریق برساختن هویت مطلوب دنبال می کند ودرصددتثبیت آن می باشد؟ شاید این پاسخ را بتوان داد که ورود به عرصه هویت ها و برسازی و واسازی آنان می تواند ماندن این نظام را در پی داشته باشد که دراین فرایند ازابزار هایی که این هدف را برآورده می کند ، صحبت شده است .دراین پژوهش از مکتب گرامشی به عنوان چارچوب نظری استفاده شده و با شناخت این نظام و چگونگی برساخته شدن هویت ها به مصداق هایی از تغییر در حوزه های مختلف هویتی و ایجاد هویت کاذب و مطلوب،در جهت بازتولید خود، پرداخته شده و سپس به آسیبهای هویتی ناشی از حاکمیت و رسوخ مولفه های نظام سرمایه داری در جامعه ایران و اثر آن بر هویت ملی،اهتمام می ورزد.
  کلیدواژگان: هویت ملی، جامعه ایرانی، هژمونی، نظام سرمایه داری، هویت
 • محمد جواد اسماعیلی*، علیرضا شجاعی زند، علی ساعی، احمدرضا یزدانی مقدم صفحات 31-58
  اگر مهمترین ویژگی انقلاب اسلامی 1357 را در وجه فرهنگی و اندیشه ای آن جست و جو کنیم پرسش اصلی مقاله حاضر این است که تحلیل گفتمان نسبت به رهیافت های رقیب ( هرمنوتیک و چارچوب تحلیلی ایدئولوژی) که به تحلیل و تبیین جنبه فکری انقلاب ها و در اینجا انقلاب اسلامی پرداخته است، از چه رجحانی برخوردار است؟ در این نوشتار، ابتدا به بیان مسئله پرداخته سپس به بررسی رجحان تحلیل گفتمان در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی نسبت به رهیافت هرمونتیک و چارچوب تحلیلی ایدئولوژی اقدام می نماییم و نوشتار خود را با جمع بندی یافته های تحقیق به پایان می رسانیم. ما به این علت رهیافت گفتمان نسبت به رهیافت هرمنوتیکال را در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی دارای ارجحیت می دانیم که نگاه گفتمانی بهتر می تواند به پیوند اندیشه انقلاب اسلامی با مقوله قدرت –دانش و قدرت-حقیقت بپردازد. نوشتار حاضر، با بررسی امتیازها و قابلیت های تحلیل گفتمان نسبت به ایدئولوژی، به این یافته رسیده که نظریه گفتمان از حیث روش از قابلیت و رجحان ویژه ای برخوردار است و چشم اندازهای جدید و متفاوتی در بررسی اندیشه انقلاب اسلامی از جمله بررسی اندیشمندان غیرسیاسی، تکثر اندیشه انقلاب، ارائه تاریخ هستی شناسانه از اندیشه انقلاب اسلامی می گشاید.
  کلیدواژگان: گفتمان، ایدئولوژی، اندیشه، انقلاب اسلامی
 • محمد توکل، نسیم تراب نژاد* صفحات 59-80
  با ورود امواج تجدد در قلمرو عثمانی که برای سال های متمادی مرکزیت تمدن اسلامی را در اختیار داشت، زیست فرهنگی، سیاسی و اجتماعی مسلمانان بتدریج دگرگون شد، به دنبال این دگرگونی ها زمینه های بروز مسایل ناشی از رویارویی سنت و تجدد و به دنبال آن شرایط ظهور رشته ی جامعه شناسی بوجود آمد. جامعه شناسی در ترکیه، در پاسخ به پرسش هایی که در ارتباط با بحران های بوجود آمده در حیات فکری، نظامی و سیاسی امپراطوری عثمانی مطرح شد توسعه یافت. تلاش های فکری متفکرین این دوره برای پاسخ گویی به این پرسش ها منجر به ظهور سه جریان عمده ی غرب گرایی، ترک گرایی و اسلام گرایی گردید. بنابرین ظهور جامعه شناسی در ترکیه با فرایند تکوین جریان های فکری غرب گرایی، اسلام گرایی و ترک گرایی به دنبال افول سیاست عثمانی گرایی در هم تنیده است. در این مقاله با بهره گیری از روش مطالعه ی کتابخانه ای و با هدف کلی گسترش شناخت از وضعیت رشته ی جامعه شناسی در ترکیه به شرح فرایندهای تاریخی و اجتماعی موثر بر شکل گیری این رشته و مسائلی که جامعه شناسی در این کشور از گذشته تا کنون با آن مواجه بوده است پرداخته ایم.
  کلیدواژگان: ترکیه، ترک گرایی، ضیا گوک آلپ، نیازی برکس
 • مریم جلالی*، معصومه صادقی صفحات 81-106
  کنش گفتاری یکی از مبانی ایجاد ارتباط کلامی در متون ادبی به شمار می آید. بر مبنای نظریه ی گفتار، مبادله ی اطلاعات در قالب ساختار و کنش گفتار صورت می پذیرد. با تمرکز بر کنش های گفتاری یک متن، می توان وضعیت و موقعیت اجتماعی اشخاص موجود در اثر را تحلیل کرد. گرشاسب نامه اثر اسدی طوسی، متعلق به قرن پنجم هجری قمری از جمله آثار داستانی منظوم تاریخی است که کنش های گفتاری قابل ملاحظه ای دارد. این کنش های گفتاری با توجه به جنسیت اشخاص متفاوت است. در مقاله ی حاضر تلاش شده است تا بر مبنای تئوری کنش های گفتاری سرل، گفتارها استخراج شود سپس به تبیین و تحلیل گفتار زنان و مردان موجود در گرشاسب نامه پرداخته شود. در این میان ارتباط کنش های گفتاری با وضعیت اجتماعی اشخاص موجود در اثر نیز سنجیده شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که میان زنان و مردان در جامعه ی معرفی شده در گرشاسب نامه نابرابری های جنسیتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: کنش گفتار، گرشاسب نامه، اجتماع، تمایز جنسیتی
 • مریم حسین قربان*، فیروز مهجور صفحات 107-126
  از دیرباز عالمان صنعت موسیقی و عاملان این فن، انواع مختلفی از موسیقی را مطابق اطباع و حالات مختلف انسانی از جمله شادی، غم، ترس، اضطراب و آسایش مناسب دانسته و به کار می گرفته اند. انسان به تجربه دریافته بود که موسیقی بر جان دیگر جانواران زنده از جمله حیوانات تاثیر می گذارد و می توان مناسب اطباع حیوانات وحشی و اهلی، پرندگان و حتی حشرات نیز انواعی از موسیقی را به کار برد. به این ترتیب شکارچیان، بازداران، یوزبانان، ساربانان و دیگر کسانی که حرفه ای در ارتباط با حیوانات داشتند توانسته بودند به واسطه دریافتن نوایی که مناسب طبع برخی از جانوران بود، رفتار آن حیوانات را تا حدودی تحت کنترل درآورند. شکار، از جمله فعالیت هایی به شمار می رفت که موسیقی به آن راه یافته و به جزئی از آن تبدیل شده بود. یکی از اهدافی که نوای سازها در شکارگاه ها تامین می کرد، کنترل حرکات حیوانات مطابق خواست و اراده شکارچی بود تا به واسطه آن، کار شکار آسان تر شود. شکارچیان با به کار بردن انواعی از سازها، حیوانات را از مخفیگاه خود بیرون کشیده و به محل مشخصی هدایت می کردند تا کار شکار آسان تر و مطمئن تر شود. در این مقاله سعی شده تا شواهدی که نشان دهنده علم و اشراف پیشینیان ما به تاثیر موسیقی بر رفتار حیوانات است، مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور حکایات و توصیه هایی که در ارتباط با تاثیر موسیقی در تسهیل کنترل حیوانات اهلی و شکار حیوانات وحشی در متون، بویژه کتب عجایب المخلوقات، وجود دارد استخراج و مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: موسیقی، شکار، حیوان، عجایب المخلوقات
 • علی رجبلو*، مژگان خوشنام صفحات 127-158
  امروزه دیگر بحث بر سر این نیست که دموکراسی در بنیان خود مطلوب است یا نه ، بلکه بحث بر سر این است که شکل بهتر و کارامد تر دموکراسی چیست و ملاک تشخیص دموکراتیک بودن کنش های افراد کدام است.
  تحولات جهانی در ربع اخر قرن بیستم تا عصر حاضر، با توجه به پهنا و گستره ی ان ، که بیشتر نقاط جهان را در بر می گیرد و نیز تعمیق آن در لایه های مختلف جوامع – که این هر دو از ویژگی های جهانی شدن به شمار می روند – موجب کاهش نقش و کارویژه های دولت و ظهور شرایطی تازه برای گذار به دموکراسی و دولت دموکراتیک و تخصصی شده است.
  امروزه الگوهای «دموکراسی مشارکتی و خودمختاری » به منزله آخرین نظریه ها در الگوهای دموکراسی مطرح اند. این الگوهای دموکراسی بسیار گسترده تر از الگوهای پیشین خود و حتی الگوهای دموکراسی نمایندگی لیبرال هستند ، چرا که بر مشارکت افراد در تعیین سرنوشت خود بیشتر تاکید می کنند.
  در این مقاله سعی بر این است تا سیر این تحولات را از دید نظریه پردازان بزرگ این حوزه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، مدل های دموکراسی، الگوی دموکراسی جهانی
 • سید ابوالفضل رضوی* صفحات 159-180
  حمله ویرانگر مغول، جامعه و اقتصاد ایرانی را با بحرانی جدی مواجه نمود و برای چند دهه فعالیت های اقتصادی را در محاق فرو برد. بازشناخت اندیشه و کنش دولتمردان و اندیشمندان مسلمان در برخورد با وضعیت موجود، ضمن اینکه سهم آنها را در سیر تفکر اقتصادی و اجتماعی این عصر نشان می دهد، فهم بهتر ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران عهد ایلخانان را در خود دارد. نوشتار حاضر با طرح این سوال که مبانی حکمی و اخلاقی نصیرالدین طوسی شرایط سیاسی و اقتصادی زمانه وی در اندیشه های اقتصادی او چه جایگاهی داشته است؟ دستاورد تحقیق حاکی از این است که نصیرالدین اندیشه های اقتصادی خود را در پرتو اصول اخلاقی و ضرورت تامین محبت، امنیت و عدالت اقتصادی مطرح ساخته است. وی علاوه بر تبیین اقتصاد فردی و خانوادگی، به جایگاه اقتصاد در جامعه پرداخته و سعی در تبیین اقتصاد سیاسی با رویکرد اخلاقی و روانشناختی کرده است. در همین جهت، مقاله حاضر با ابتنای بر تاثیر شرایط زمانی عهد ایلخانان، بازشناخت اندیشه های اقتصادی وی را مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: نصیرالدین طوسی، اقتصاد، اندیشه اقتصادی، ایلخانان، اقتصاد سیاسی
 • کبری روشنفکر، علیرضا کاوه نوش آبادی*، فرامرز میرزایی صفحات 189-208
  جامعه الجزایر طی تاریخ پرفراز و نشیبش، انقلاب های متعددی را تجربه کرده است، انقلاب تاریخی 1962م ضد استعمار فرانسه، انقلاب کشاورزی و پدیده ی اصلاحات ارضی 1971م از جمله مهم ترین رخدادهای واقعی به شمار می روند که تاریخ معاصر الجزایر آن را به خود دیده است. از این رو بدیهی می نماید ادبای برجسته و متعهد الجزایری، این رخدادها را زیر ذره-بین قرار داده و از منظر خود در این باره قلم زنی کنند.
  طاهر وطار (2010-1936م)، از جمله بزرگترین رمان نویسان الجزایر، در رمان «الزلزال» خود، با نگاهی واقع گرایانه به برخی از مهمترین مسائل تاریخی جامعه ی خود می پردازد. پرداختن به پدیده ی اصلاحات ارضی و یا انقلاب کشاورزی، استعمار، آزادی و مسائل ریز و درشت مرتبط با آنها، پدیده هایی واقعی به شمار می رود که نویسنده با خلاقیت ادبی خود، آن ها را بازآفرینی می کند.
  اندیشه ی سوسیالیستی حاکم بر رمان در مسائلی چون تبعیض های اجتماعی، عدم امنیت و آرامش، و ظلم و جور و... نمود پیدا کرده و راه حل رهایی از همه ی این مشکلات و وقائع تاریخی- اجتماعی در انقلاب های سوسیالیستی خلاصه می شود.
  این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در صدد واکاوی نوع رویکرد نویسنده، در پرداختن به موضوعات اساسی رمان است و با توجه به تطابق رمان «الزلزال» با بسیاری از ویژگی های رمان تاریخی- رئالیستی، به نظر می رسد می توان رویکرد نویسنده را در این رمان، واقعگرایانه ی تاریخی توصیف کرده و آن را یک رمان تاریخی- رئالیستی قلمداد کرد.
  کلیدواژگان: طاهر وطار، رمان الزلزال، رویکرد واقع گرایانه تاریخی، تاریخ معاصر الجزایر
 • ایلناز رهبر، رضا افهمی*، محمود طاووسی، علی شیخ مهدی، حسنعلی پورمند صفحات 209-230
  برای درک آثار هنری یک عصر و بنیادهای موثر بر آن، کشف رابطه بین تصویر و رخدادهای اجتماعی برای کشف دلایل تولید آنها ضروری می نماید. از اینرو، پژوهش حاضر سعی در تبیین رابطه ی میان تصاویر یک دوره و عناصر مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موثر بر آن را دارد. در تاریخ ایران در غالب موارد هنر وابسته به دربار و به عنوان بیانیه ای بازتاب دهنده قدرت و اندیشه های حاکم در جامعه است و تولید و بازتولید آن مبتنی بر نیازهای حکومت به رسانه های تصویری برای بیان ایده های مورد نظر خود است. به این منظور، مورد بررسی در این پژوهش، دوره ی ساسانی به عنوان نقطه اوج دوره ی گفتمانی ایران پیش از اسلام و یکی از دوره های طولانی دارای چالش های گوناگون از منظر قدرت و مشروعیت انتخاب شده و از بین رسانه های تصویری و هنری آن سکه ها مورد نظر بوده که شواهد زیادی از تغییرات بازنمایی تصویری را آشکار می سازند. مورد بررسی خاص این پژوهش، سکه های دوره قباد اول و جاماسب در سیر زمانی خلع قباد اول از قدرت به واسطه ظهور فرقه مزدکیه، جانشینی جاماسب و رسیدن مجدد قباد اول به سلطنت و تغییرات تصویری سکه های پادشاهان مزبور در طی این دوره بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که این پادشاهان در طی دوره های مزبور با قصد افزایش اقتدار و مشروعیت خود، از عناصر و نمادهای ریشه دار در عقاید زردشتی، به منظور شکل دادن به سیمای تصویری این امر بهره می برند .
  کلیدواژگان: هنر ساسانی، سکه های ساسانی، قباد اول، جاماسب، قدرت و مشروعیت
 • کورش صالحی* صفحات 231-262
  با در نظر گرفتن تغییرات عظیم در رفتار مردمان ساکن ایران زمین با همسایگان مهاجم خود، می توان به نقش با اهمیت مادها در تکوین و تحول سیاست های نظامی در درون جامعه ایرانی آن زمان پی برد. مادها ناگزیر بودند که یا به عنوان رعایای گمنام قدرتهای بین النهرین و اقوام مهاجم روزگار سپری کنند و یا اینکه با اتحاد و تقویت بنیانهای نظامی خود حیات اجتماعی دوباره ای را ترسیم کنند. به جهت اتحاد و تجمع نیروی نظامی قبایل مادی در سایه تشکیل ارتش، ترکیب آن با افواج نظامی اقوام متحد غیر مادی و شیوه جنگهای نامنظم، نظامی شکل گرفت که تا مدت ها در دنیای کهن بی نظیر بود. در این پژوهش، با توسل به شیوه های مختلف، به تبیین و تحلیل چگونگی روند تکوین و تحول در جنبه های مختلف حیات نظامی مادها پرداخته خواهد شد. این روند تکوین و تحول از دل سیستم ملوک الطوایفی قبایل مادی شروع شد و به تدریج از حالت انزوا یا تدافعی به صورت حالت تهاجمی فرامرزی تحول پیدا کرده و مراحلی را پشت سر گذارد که در اینجا شایسته بررسی و تدقیق بیشتر است.
  کلیدواژگان: ماد، نظامیان، آشور، دیااکو، هووخشتره
 • هادی نوری* صفحات 263-300
  هدف نوشتار حاضر تبیین جامعه شناختی تجزیه سرزمینی ایران در عصر قاجار است. لذا با مطرح کردن این پرسش که تجزیه سرزمینی در عهد قاجار، محصول ضعف دولت مرکزی ایران بود یا تغییر موازنه قدرت دولت های مرکز در نظام جهانی سرمایه داری، سعی دارد با نگاهی جامعه شناختی به بررسی این واقعیت اجتماعی - تاریخی بپردازد. بر این اساس نوشته حاضر معتقد است که جدایی بخش هایی از ایران و تغییر جغرافیایی این کشور در عصر قاجار یک تغییر اجتماعی است که این تغییر را می توان همانند والرشتاین در بافت یک نظام جهانی به گونه ای تاریخی در نظر گرفت. بدین منظور در تبیین عوامل موثر بر این جدایی، هم نقش عوامل داخلی و هم نقش عوامل خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مقاله از نوع موردی تاریخی و روش گرداوری داده ها کتابخانه ای است.
  بدین منظور در تبیین عوامل موثر بر این جدایی، هم نقش عوامل داخلی و هم نقش عوامل خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مقاله از نوع موردی تاریخی و روش گرداوری داده ها کتابخانه ای است.
  کلیدواژگان: قاجار، تجزیه سرزمینی، جامعه شبکه ای، نظام جهانی، دولت ضعیف
 • رضا قاسمی *، کمال الدین نیکنامی، رضوان رضایی صفحات 301-314
  پژوهشی در نقوش مذهبی خدایان، ایزدان و الهه های یونانی بر روی مهرها و اثرمهرهای به دست آمده از قلمرو امپراتوری سلوکیان و اشکانیان با فروپاشی شاهنشاهی هخامنشی و ورود یونانیان به آسیا، تغییرات وسیعی در همه ابعاد زندگی در سرزمین های مفتوحه اسکندر و جانشینان وی بوجود امد. این تغییرات را به اشکال مختلف در همه زمینه های اجتماعی سیاسی و بخصوص در زمینه های فرهنگ و هنر، معماری و حتی در اعتقادات نیز می توان مشاهده کرد. مهرها و اثرمهرهای بر جای مانده از دوران سلوکی و اشکانی این دگرگونی ها را بخوبی نمایش داده و نقوش اساطیری و مذهبی یونانی که بر آنها حک شده اند. نقشمایه هایی با مضامین هلنی از جمله تصاویر خدایان، ایزدان و الهه های یونانی را نشان می دهند. از مشهورترین این نقوش می توان به نقش آتنا، آفرودیت، زئوس، آپولو، تیکه، هرمس، اروس، نیکه و ایزد عدالت اشاره نمود. نمونه های مذکور از مراکزی چون سلوکیه کران دجله، کدش اروک نسا و صالح داوود خوزستان به دست آمده اند. حضور عناصر مذکور در روی مهرها و روی اثرمهرها یکسان نبوده و با توجه به میزان بافت جمعیتی و نفوذ فرهنگ یونانی متفاوت می باشد. این مقاله تاثیر ایدئولوژی یونانی را در تغییرات اعتقادی سرزمین های مفتوحه با مطالعه مهر ها و آثار مهر ها بصورت تطبیقی بررسی می نماید. مهرها بخشی از مواد تاریخی محسوب میگردند که با توجه به وجود تصاویر روی آن ها بخوبی می توانند میزان و روند تغییرات مذکور را منعکس نمایند. دوره سلوکی و اشکانی، مهر و اثرمهر، الهه ها و خدایان یونانی، هلنیسم
  کلیدواژگان: سلوکیان و اشکانیان، مهر و اثر مهر، نقوش مذهبی یونانی، سلوکیه و هلنیسم
|
 • Mohamadjavad Esmaeili *, Alireza Shojaeizand, Ali Saeey Pages 31-58
  Iran revelution is a cultural and thinking event. we try here reply this question that what it is usese and capacities of discourses analysis relation to others approach (hermenutics and idieologic analysis) in study about iran revelution? here, at ferst we explain the problem then comprise discourses analysis with others approach (hermenutics and idieologic analysis) in study about think of Iran revelution 1n 1357. then, we present outcom and output . we perefer use of of discourses analysis relation to hermenutics approach because discourses analysis cover better power- knoledge and power-truth. so,discourses analysis go away from comprehention. this text believse that discourses analysis comprison with idieologic analysis can explain culthral and thinking dimension of Iran revelution. discourses analysis openes diffrence and new perspectives to this revelution. for example, in study about unpolitical thinkers and thinking elite, diversity and plural in revelution. or in study about think of Iran revelituion from ontologial historical view.
  Keywords: discourse, idieology, think, revolution
 • Mohamed Tavakol, Nasime Torabnejad* Pages 59-80
  With the arrival of waves of modernization in the Ottoman generally cultural, political and social life of muslems changed and the backgrounds of problems due to the confrontation between tradition and modernity and subsequently sociology emerged. Sociology in Turkey was raised in response to questions that have arisen in connection with the crisis expanded in intellectual, political and military life of the Ottoman Empire. The most important questions in the course are as follows: Why is collapsing Ottoman Empire? What is the government's rescue remedy? (Berkes: 1936). Intellectual efforts of scholars of the period for responding to these questions lead to the emergence of three main streams westernism, Turkism and Islamism. Thus the emergence of sociology in Turkey is linked with the development process of Westernism, Islamism and Turkism followed the decline of the Ottomanism policy. In this paper an overview of the history of the establishment of sociology in Turkey until now and expression of the problems encountered in Sociology in Turkey from the past to now are among the objectives that were studied.
  Keywords: Turkey, Turkism, Ziya Gokalp, Niyazi Berkes
 • Maryam Jalali *, Masume Sadeghi Pages 81-106
  Serel ʹs Speech Act Theory and its Connection to Gender and classes of society in Garshasbnameh:Speech act is considered as one of the bases creating speech act in literal texts. Due to this theory, speech is information interaction in form of structure and speech act. The individualsʹ social position and situation can be analyzed according to the speech act in one certain text. Garshasbnameh, written by Asadi Tusi, dates back to 5 A.D and it is identified as one of the historical verses presenting remarkable speech acts. Theses speech acts varies from people’s gender. The current essay aims at bringing out, defining and analyzing the speech acts of both men and women in Garshasbnameh based on Serelʹs speech act theory. The speech acts of these characters have been evaluated by their social situations. The results of this study represent that there are gender inequalities between the males and females introduced in Garshasbnameh.
  Keywords: Speech act, Garshasbnameh, society, Gender
 • Maryam Hoseinghorban*, Firouz Mahjour Pages 107-126
  Different types of music in accordance with different human characters and emotions have always been made and performed. Similarly, there have been various music types suitable for diverse wild and domestic animals such as quadrupeds, poultries, and even insects. To put it simply, the behavior of these animals would stay somehow under control through different melodies appropriately-chosen for the nature of each of them. Hunting was one of the activities which music had become integrated with. In the course of hunting, the music by various instruments, either martial or festive (lyric), was played in different purposes. One of the purposes procured by the performed melodies was controlling animals’ movements of the hunter’s volition, which would ease the act of hunting. The hunters had very well understood that a group of animals were attracted to the soft tuneful music they hear, so they would try to approach the sound source; besides, another group hearing the strident sound of ear-splitting musical instruments like horn and drums would become terrified and then leave their places fearfully, which would provide their more exposure to the hunters. Thus, employing musical influence, the hunters would make animals leave their nests and guide them to a desired area for hunting them much more easily and in a reassured way. This paper revolves around the existence of the above-discussed awareness of such an influence together with the pieces of advice and recommendations being made to the hunters in this regard.
  Keywords: music, hunting, animal, Ajayeb al makhlūqāt (eccentricity of creatures)
 • Ali Rajabloo*, Mojgan Khoshnam Pages 127-158
  Today, the debate over the foundations of democracy good or not, but the debate over what is better and more efficient form of democracy? And what is the democratic criterion of individual actions. Global developments in the last quarter of the twentieth century until the present, given the breadth and scope that encompasses much of the world and also deepening it in different layers of society - both of which are features of globalization - reducing the role and functions of government and the emergence of new conditions for the transition to democracy and democratic government and is specialized. Nowadays patterns "participatory democracy and self-determination" as the latest theories on democracy patterns have emerged. Democracy is much wider than its previous models of these patterns and even patterns of liberal representative democracy, because more focus on the contributions of individuals to determine their destiny. This paper has reviewed and analyzed over the course of the evolution of the field of view of the great theorists.
  Keywords: Globalization, Models of democracy, Models of global democracy
 • Seyed Aboolfazl Razavi * Pages 159-180
  The Mongol invasion to Iran in fronted Iranian society & economy to series crisis and caused the economic depression for decades. Recognition of Muslim statesmen’s and thinker’s attitude and behavior in encounter to that time circumstance, While the depict their role in economic thought in that era cause the better understanding of social-economic structure of Ilkhanids era. This article with asking this main question which: what was the influence of the philosophical and esthetical approach of Nasir Al-Din tusi,on his economical thoughts, has this
  Conclusion
  that the great philosopher and Thinker who lived in that Nasir Al-Din tusi, sentimental era, introduced his economical thought on moral element, economic justice and affection base. This essay to consider Ilkhanids era effects, survey recognition of Nasir Al-Din tusi;s economic thought. Nasir Al-Din tusi,on pay attention to justice, ethic and security express his economical thoughts.
  Keywords: Nasir Al Din tusi, economic, economic thought, Ilkhanid, political, economy
 • Kobra Roshanfekr, Alireza Kaveh Noshabadi *, Framarz Mirzaei Pages 189-208
  Algerian society throughout long history has experienced different revolutions, for example Revolution in 1962 against the French colonial history, the agricultural revolution and the process of land reform in 1971.
  Obviously, committed scholars try to write the events of Algeria in his view.
  Tahir wattar (1936-2010),one of the largest Algerian novelist, attended to some of the most important historical society in the novel "Alzlzal" a with realistic look.
  Socialist ideas in novel social issues such as discrimination, lack of peace and security, and oppression and to find a way to solve these problems and historical events the socialist revolution.
  This research try to explore the approach in the novel. Due to the adaptation of the novel "Alzlzal" with a lot of features of historical-realistic novel, it looks, we can assign it, a historical - realistic novel.
  Keywords: Tahir Wattar, The novel of (Alzalzal), The realistic, historical approach
 • Korushe Salehi * Pages 231-262
  Considering the tremendous changes in the behavior of the people of Iran with its aggressive neighbors, Could be Medes important role in the genesis and evolution of military policy within the community at the time realized.Medians were compelled either as subjects unknown Mesopotamia and invading powers and live, or that its military alliances and strengthening the foundations of social life to draw again To force tribes to unite and rally in the shadow of army material, combining it with other United Nations military Categories material and method for irregular warfare, the military formed a long and unique in the ancient world. In this paper, by resorting to various ways to define and analyze the nature of development and progress in various aspects of military life Madhya will be discussed.The process of formation and transformation of the heart feudal tribal system began gradually isolation material to be offensive or defensive border have evolved and the process leaves behind here that deserves to scrutinize and investigate further.
  Keywords: Media, Military, AShur, Diyaoko, Cyaxares
 • Hadi Noori * Pages 263-300
  The purpose of this paper is to explain the sociological analysis of the divide of Iran in Qajar age. So by bringing up the question “the divide in Qajar age is the product of central government weakness or change the balance of power in central governments in the capitalist world (global) system” use sociological approach to study this socio-historical reality. Accordingly, this paper argues that the dissociation of some parts of Iran and geographical change in the country in Qajar age is a social change that according to Valrshtayn the change is took into account in the texture of a global system historically. For this purpose, In explaining the factors affecting the separation, The role of internal factors and external factors both are examined. The research method is historical case study and the data collection method is the library collection.
  For this purpose, In explaining the factors affecting the separation, The role of internal factors and external factors both are examined. The research method is historical case study and the data collection method is the library collection.
  Keywords: Qajar, Divide, World system, Network society, Weak state
 • Reza Ghasemi * Pages 301-314
  With the fall of the Achaemenid Empire and the arrival of the Greeks in Asia, vast changes occurred in all aspects of life in the countries conquered by Alexander and his successors. These changes can be seen in different shapes in all social, political, cultural, art architecture aspects and even in religious beliefs. Seleucid and Parthian seals and seal expressions clearly show such changes. The mythological and religious pictures include Hellenistic themes such as images of Deities, Gods and Greek Goddesses. The most famous of these designs are Athena, Aphrodite, Zeus, Apollo, Tikkeh (Tikheh), Hermes, Eros, Nike (god of victory) and the god of justice. The samples were taken from centers such as Seleucia on the Tigris , Tel Kedesh, Uruk, Nisa and Saleh Davoude Khuzestan. The presence of these elements on the seals is not identical due to different demographics and the influence of Greek culture. In this paper, the effect of the Greek ideology on belief evolution in conquered territories were comparatively studied by evaluation of seals and seal Impressions. The seals and seal Impressions are historical materials whose pictures can clearly reflect the levels and trends of the changes.
  Keywords: Seleucid, Parthian periods, Seal, seal Impressions, Greek gods, Goddesses, Hellenism