فهرست مطالب

Jorjani Biomedicine Journal - Volume:4 Issue: 1, 2016
 • Volume:4 Issue: 1, 2016
 • تاریخ انتشار: 1395/05/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پدرام ترابیان، وحید عرفانی مقدم * صفحات 1-13
  برای ده ها سال محققان تلاش کرده اند روش هایی با مکانیزم های غیر تخریبی (noninvasive) برای بررسی وضعیت بیماری درون بدن بیمار ابداع نمایند. ظهور نانوتکنولوژی این امکان را فراهم نمود. مقیاس نانو توانایی کشف اولیه بیماری را در مراحل سلولی و قبل از این که بافت بیمار یا تومور به وجود آید، فراهم آورده است که می تواند کمک بزرگی برای درمان بیماری ها باشد. در چند سال اخیر، ترانوستیک (Theranostics) به عنوان یکی از جدیدترین نگرش ها در نانو مطرح شده است که عمل شناسایی و درمان و ردیابی پس از درمان همزمان صورت می پذیرد. بنابراین ترانوستیک را می توان نوعی راهبرد درمانی مناسبی برای پزشکی شخصی، فارماکوژنومیکس و تصویربرداری مولکولی دانست تا بدین وسیله بتوان راهی در جهت توسعه درمان های نوین پدید آورد و با بهره از درک مولکولی بهتر، در انتخاب داروهای موثرتری عمل کرد. درنهایت، محققان بر این باورند که ترانوستیک می تواند در پاسخ به درمان ها نظارت داشته و ایمنی و درجه تاثیر دارو را افزایش دهد و از درمان های نابجای بیماران جلوگیری کند و درنهایت منجر به کاهش بخش زیادی از هزینه های درمان در تمام نظام سلامت گردد. در این مطالعه، به طور اجمالی بخش های ساختاری و برخی قابلیت های کاربردی نانوحامل های ترانوستیک بررسی می شود.
  کلیدواژگان: ترانوستیک، درمانی، تشخیصی، سیستم های نانوی دارورسانی، چندعملکردی
 • ثریا کرمی *، لعیا سادات خرسندی صفحات 14-27
  زمینه و هدف
  دانه های گلرنگ زراعی که در حال حاضر در صنعت دارو و غذا استفاده می گردد، سفید رنگ است و هیچ ژنوتیپ رنگی از گلرنگ زراعی به طور تجاری تا به حال گزارش نشده است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات توکسیک احتمالی ناشی از مصرف دانه های پوسته سیاه یک ژنوتیپ جدید گلرنگ زراعی (A82) بر بافت های کبد و کلیه رت آزمایشگاهی انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 54 سر رت نر، با نژاد Wistar به صورت تصادفی به 2 گروه تیماری 24 تایی (شامل 4 زیرگروه 6 تایی) و یک گروه کنترل 6 تایی تقسیم شدند. گروه 1 (گروه کنترل)، آب مقطر و گروه های 2 (CTBS) و گروه 3 (CTWS) به ترتیب سوسپانسیون دانه پوسته سیاه (A82) و پوسته سفید (C111) گلرنگ را به طور روزانه به ترتیب با دوزهای30، 60، 180 و 240 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت 5 هفته به صورت دهانی دریافت کردند. جهت انجام آزمایش های بیوشیمیایی سرم خون شامل آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، آسپارات آمینوترانسفراز (AST) و آلکالین فسفاتاز (ALP)، نیتروژن اوره خون (BUN) و کراتینین (Cr)، نمونه خون از شریان ژوگلار گرفته شد. جهت بررسی های بافت شناسی، بافت کبد و کلیه بلافاصله خارج شد. از نمونه های کبد و کلیه پس از تثبیت در فرمالین 10 درصد و قالب گیری، مقاطع بافتی با ضخامت 5-4 میکرون تهیه گردید. مقاطع با روش هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی و با میکروسکوپ نوری بررسی شدند. برای مقایسه میانگین بین گروه ها از تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و برای اجرای آزمون های تکمیلی، آزمون حداقل اختلاف معنی دار (LSD) انجام شد.
  یافته ها
  در هر دو گروه تیماری CTBS و CTWS متناسب با افزایش میزان دریافت دوز، وزن بدن رت ها در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار نشان داد (74/4±00/233 ، 43/5±76/ 218 و 88/4±79/196 به ترتیب در گروه تیماری CTBS، CTWS و کنترل) به طوری که این روند افزایشی در گروه CTBS در مقایسه با CTWS قابل ملاحظه بود (P<0.05). بر خلاف تغییرات وزن بدن، وزن ارگان های کبد و کلیه گروه های تیماری تغییر معنی داری نشان نداد. سطح سرمی ترانس آمیناز های کبدی ALT و AST بین گروه های تیماری و همچنین در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری نشان نداد. سطح سرمی ALP به طور قابل ملاحظه ای در گروه تیماری CTBS (5/32±39/567) در مقایسه با گروه کنترل (21/38±50/819) و گروه تیماری CTWS (5/30±94/609) با افزایش میزان دوز، روند کاهشی نشان داد (P<0.05). میزان BUN و Cr در گروه های تیماری نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرده بود (P>0.05). از نظر مطالعات هیستوپاتولوژی، متناسب با افزایش میزان دریافت دوز، نکروز یا آسیبی در بافت کبد و کلیه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج بررسی حاضر نشان داد که دانه گلرنگ، به خصوص گلرنگ پوسته سیاه (A82) هیچ گونه اثر سمی بر روی بافت کبد و کلیه ندارد. اثرات مثبت دانه های پوسته سیاه روی وزن بدن رت ها می تواند یک اثر قابل توجه جهت بررسی های بیشتر برای بهره برداری در صنعت پرورش ماکیان باشد.
  کلیدواژگان: دانه پوسته سیاه گلرنگ، اثرات هیستوپاتولوژیک و بیوشیمیایی، رت
 • سهیلا میمنت آبادی، فضل الله غفرانی پور، فائق یوسفی، فرهاد مرادپور* صفحات 28-40
  زمینه و هدف
  آسیب های ناشی از حوادث به عنوان یکی از علل عمده مرگ کودکان زیر 5 سال مطرح می باشد. برای طراحی برنامه های پیشگیری کننده می توان از تئوری های آموزش بهداشت بهره گرفت. این مطالعه برای تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر آسیب های ناشی از حوادث در کودکان زیر 5 سال شهرستان قروه در سال 92 اجرا شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت یک کارآزمایی میدانی تصادفی شده بر روی 120 مادر دارای کودک زیر 5 سال تحت پوشش 4 مرکز بهداشتی درمانی انجام شد. این مراکز به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. اثر مداخله با استفاده از پرسشنامه استاندارد شامل 85 آیتم از سازه های مدل اعتقاد بهداشتی مورد بررسی قرار گرفت. پرسشنامه ها با استفاده از مصاحبه و توسط پرسشگران آموزش دیده تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داه ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و آزمون های تی مستقل و زوجی انجام گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه بعد از مداخله بین دو گروه از لحاظ آگاهی، حساسیت، شدت، موانع درک شده و خودکار آمدی اختلاف معنی داری و مثبتی وجود داشت (05/0>P). میانگین اختلافات قبل و بعد از مداخله در دو گروه آزمون و کنترل و همچنین میانگین نمره قبل و بعد از مداخله در تمام موارد معنی دار گزارش شد (05/0>P). بین آسیب دیدگی خفیف کودکان زیر 5 سال در دو گروه بعد از مداخله اختلاف آماری معنی دار بود (023/0=P).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آموزش بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی به عنوان یکی از تئوری های آموزش بهداشت تاثیر مثبت بر ارتقاء دانش ایمنی، تغییر نگرش و بهبود عملکرد مادران در خصوص آسیب های کودکان زیر 5 سال و در نتیجه ارتقاء سلامت و ایمنی کودکان دارد.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، آموزش، حوادث، کودکان زیر پنج سال
 • خالد اصلانی، علی محمدی *، زهرا رضایی نیا صفحات 41-54
  زمینه و هدف
  امروزه توجه به ماهیت عشق ورزی به عنوان یک مقوله مهم در روانشناسی اجتماعی و ارزیابی شخصیت افراد قابل تامل است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف مقایسه ی اضطراب اجتماعی، نگرش های ناکارآمد و پندار تن در گروه های سه گانه عشق ورزی در دنیای واقعی، عشق ورزی در دنیای مجازی و بدون عشق ورزی انجام شده است.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 94-1393 می باشد. نمونه ای با حجم 300 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی از میان آن انتخاب شد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از: پرسشنامه اضطراب اجتماعی (SAD)، مقیاس نگرش های ناکارآمد (DAS) و پرسشنامه چند بعدی خود- بدن (MBSRQ). داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS ویرایش16و آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان داد که بین نمرات اضطراب اجتماعی، پندارتن و نگرش های ناکارآمد در گروهای سه گانه عشق ورزی در دنیای واقعی، دنیای مجازی و بدون عشق ورزی تفاوت معناداری وجود دارد (0001/0>P). نتایج آزمون تعقیبی توکی نشان داد که پندارتن، اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد در گروه عشق ورزی واقعی نسبت به گروه عشق ورزی مجازی و گروه بدون عشق ورزی به طور معناداری متفاوت و دارای سطحی پایین تر می باشد و همچنین پندار تن، اضطراب اجتماعی و نگرش های ناکارآمد گروه عشق ورزی مجازی به طور معناداری متفاوت و دارای سطحی پایین تر می باشد (0001/0 >P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه می تواند در مشاوره پیش از ازدواج و آگاهی بخشی به افراد در مورد انواع روابط و ترویج الگوی ارتباط صحیح و سالم در جامعه مفید باشد.
  کلیدواژگان: انواع عشق ورزی، اضطراب اجتماعی، نگرش های ناکارآمد، پندارتن
 • راضیه سادات حسینی، معصومه علیجانپور اقا ملکی، شهرام اعتمادی فر *، حسین رفیعی صفحات 55-64
  زمینه و هدف
  انسان موجودی چند بعدی است که بعد معنوی در مرکز این ابعاد قرار داشته و در کسب سلامتی تاثیر بسزایی دارد. بخش مهمی از مراقبت های پرستاری خانواده – محور کمک به افراد جهت دستیابی به حد مطلوب تندرستی بوده و از طرفی در دوران سالمندی نگرش مذهبی و سلامت معنوی از جنبه های مهم زندگی می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین نگرش مذهبی و سلامت معنوی در سالمندان بستری شده در بیمارستان های شهر کرد انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود که در سال 1392 در بیمارستان های شهرکرد انجام گرفت. 308 نفر از سالمندان بستری در یکی از بخش های داخلی و جراحی، از طریق نمونه گیری تصادفی وارد مطالعه شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، دو پرسشنامه نگرش مذهبی خدایاری فرد و سلامت معنوی SWBS بود. پس از جمع آوری داده ها، از روش های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین، واریانس، انحراف معیار) و تحلیلی (تی مستقل و آزمون هم بستگی پیرسون) و نرم افزار آماری SPSS برای تجزیه تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که 8/68 درصد نمونه ها دارای نگرش مذهبی زیاد با میانگین 14/30±68/140 بوده اند. سلامت معنوی در 3/51 درصد از نمونه ها پایین توصیف شده بود و میانگین نمره به دست آمده 61/16±18/86 بود. با این وجود، آزمون پیرسون نشان داد که ارتباط مثبت معنی داری بین نگرش مذهبی و سلامت معنوی وجود دارد (83/0 r= و 05/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نگرش مذهبی و سلامت معنوی با هم ارتباط دارند و با توجه به این که یکی از ابعاد سلامتی از دیدگاه سازمانی جهانی بهداشت سلامت معنوی است، می توان با افزایش نگرش مذهبی در افراد، سلامت کلی آن ها را ارتقا داد.
  کلیدواژگان: سالمند، نگرش مذهبی، سلامت معنوی
 • علیرضا محبوب اهری، سکینه حاج ابراهیمی *، فاطمه صادقی غیاثی، محمود یوسفی، مریم رادین منش صفحات 65-78
  زمینه و هدف
  مطالعه از نوع ارزیابی فناوری سلامت (HTA) می باشد که فناوری لیزر هلمیوم را از نظر ایمنی، اثربخشی و اقتصادی در جراحی بزرگی خوش خیم پروستات با روش جاری (TURP) مقایسه می کند.
  روش بررسی
  یک جستجوی نظام مند در پایگاه های اطلاعاتی مورد نظر بر اساس کلید واژه های مرتبط تا بهمن ماه سال 1387 انجام گرفت. جستجو به مطالعات مرور نظام مند، متا آنالیز، ارزیابی های فناوری سلامت، کارآزمایی های بالینی تصادفی شده و کارآزمایی های بالینی شاهددار محدود شدند. بر اساس سوال بالینی طرح شده، کلیدواژه های Laser، Holmium YAG laser (HOLEP)، Tolmium Laser،Transurethral Resection of the Prostate (TURP) و Prostate برای جستجو تعیین و واژه های مترادف، مرتبط و نیز واژ های کنترل شده از پایگاه اطلاعاتی MeSH مشخص و مورد جستجو قرار گرفتند. محاسبه اثربخشی بالینی بر پایه داده های ثانویه بوده و از هزینه یابی استاندارد جهت تحلیل هزینه ها استفاده شده است. به منظور مقایسه روش های جدید با روش جاری از نسبت هزینه اثربخشی افزایشی استفاده گردید. از تحلیل حساسیت یک طرفه و تحلیل آستانه به منظور آزمون تاثیر متغیرهای مختلف بر نتایج تحقیق استفاده گردید. کلیه محاسبات در فضای نرم افزار Excel انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده از مرور نظام مند شواهد نشان داد، عملا تفاوت معنی داری در فاکتورهای ایمنی و اثربخشی بالینی روش TURP با روش های لیزری مشاهده نگردید. عوارض جانبی و طول مدت بستری در روش های لیزری کمتر گزارش شده است. هزینه تمام شده لیزر تولمیوم، هولمیوم و روش جاری از دیدگاه ارائه کننده به ترتیب برابر 3403541 ،3019261 و 2455794 ریال و از دیدگاه اجتماعی برابر 340354، 4719261 و 4325794 برآورد گردید.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه در حوزه اثربخشی و اقتصادی نشان می دهد، در اغلب سناریوها، روش TURP با توجه به هزینه پایین تر، هزینه اثربخش می باشد. لیکن در صورت دو کاربره بودن دستگاه، لیزر تولمیوم حتی با تعداد سالانه 200 عمل جراحی بر روش جاری ارجحیت دارد. در صورتی که دیدگاه مطالعه را به دیدگاه اجتماعی تغییر دهیم، روش های لیزری به دلیل کاهش روزهای بستری و غیبت از کار هزینه های کمتری به اجتماع وارد می کنند. ولی فقط روش تولمیوم ارجح به نظر می رسد. می توان نتیجه گرفت روش تولمیوم لیزر می تواند به عنوان یک روش هزینه اثر بخش در در مراکز تخصصی جراحی پروستات مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی فن آوری سلامت، هزینه - اثربخشی، TURP، بزرگی خوش خیم پروستات
 • محمدحسین تازیکی *، محمدمهدی تازیکی صفحات 79-86
  مقدمه
  نازوفارنکس می تواند مبتلا به تومورهای مختلف شود که از جمله آنان کارسینومای نازوفارنکس و لنفوم می باشد. این تومورها با علائم بالینی خاصی تظاهر می کنند. در برخی موارد نادر ممکن است به شکل غیر معمول تظاهر و در صورت عدم دقت کافی ممکن است سیر تشخیصی و درمانی را تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به اهمیت موضوع ما در این مقاله موردی از لنفوم نازوفارنکس با شکایت توده گونه را معرفی می کنیم.
  معرفی مورد: خانم 72 ساله ای که به علت تورم و التهاب گونه چپ و گرفتگی بینی سمت راست مراجعه و با احتمال تومور سینوس ماگزیلاری، CTS انجام شد و به دلیل پاک بودن سینوس ها تحت درمان داروئی قرار گرفت. به علت عدم پاسخ به درمان CTS تکرار و مشخص شد در دیواره لاترال نازوفارنکس در سمت چپ، توده ای زیر مخاطی و در بینی راست هم توده پولیوئید دارد که با عمل جراحی آندوسکوپیک حذف شد. گزارش پاتولوژی کارسینومای آندیفرانسیه نازوفارنکس و گونه و پولیپ بینی راست گزارش شد. در بررسی IHC لنفوما گزارش شد. هیچ قسمت دیگر از بدن بیمار درگیری نداشت و در نهایت جهت ادامه درمان به بخش آنکولوژی معرفی گردید.
  نتیجه گیری
  هر چند تظاهر بسیاری از بیماری ها به شکل کلاسیک صورت می گیرد، لیکن در برخورد با بیماری ها تظاهر غیر معمول را باید مد نظر داشت، از جمله تظاهر لنفوم نازوفارنکس که می تواند به صورت توده در گونه باشد.
  کلیدواژگان: لنفوم، نازوفارنکس، کارسینوما، تظاهر کلینیکی
 • سید مصطفی قوامی، ناهیده قره آغاجی * صفحات 87-92
  زمینه و هدف
  علی رغم ابداع روش های جدید تصویربرداری مانند سی تی اسکن و تصویربرداری تشدید مغناطیسی، هیستروسالپنگوگرافی اهمیت خود را در بررسی علل نازائی حفظ نموده است. هیستروسالپنگوگرافی یک روش غربالگری استاندارد در نازایی های ناشی از اختلال در لوله های رحمی است؛ علاوه بر آن، اطلاعات ارزشمندی در مورد وضعیت حفره رحمی ارائه می نماید. هدف از این مطالعه بررسی ارزش هیستروسالپنگوگرافی در بیماران نازا و تشخیص علل مربوط به رحم و لوله های رحمی در تبریز بود.
  روش بررسی
  تعداد 1260 مورد بیمار دارای نازائی اولیه و ثانویه که برای انجام هیستروسالپنگوگرافی توسط متخصصین زنان به مرکز تصویربرداری ارجاع شده بودند، در فاصله ده روز اول قاعدگی مورد آزمون قرار گرفتند. فراوانی یافته های غیر طبیعی در رحم و لوله های رحمی با استفاده از نرم افزار SPSS 16 مشخص گردید.
  یافته ها
  از تعداد 1260 مورد بررسی شده، 1045 بیمار (94/82 درصد) رحم نرمال و لوله های رحمی باز داشتند. در 215 مورد (06/17 درصد) یافته غیرطبیعی در شکل رحم و انسداد یک یا هر دو لوله مشاهده گردید. شایع ترین یافته غیرطبیعی در 78 بیمار (28/36 درصد) بسته بودن یکی از لوله ها با رحم طبیعی بود. در32 مورد (88/14درصد) انسداد هر دو لوله با رحم طبیعی و در یک بیمار (47/0 درصد) انسداد هر دو لوله با دوشاخ بودن رحم مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بیشترین یافته غیرطبیعی در این بررسی، انسداد یک یا هر دو لوله رحمی بود. پیشگیری ازعفونت های لگنی، تشخیص و درمان به موقع ضایعات التهابی لگن، اجتناب از اعمال جراحی غیرضروری و ارتقاء سطح آگاهی و بهداشت جامعه از فاکتورهای مهم در کاهش میزان نازایی زنان است.
  کلیدواژگان: هیستروسالپنگوگرافی، رحم، لوله رحمی، ناباروری
|
 • Pedram Torabian, Dr Vahid Erfani-Moghadam* Pages 1-13
  For decades¡ researchers have tried to develop non-invasive mechanisms for monitoring of pathological conditions within the body of patients. Emerging nanotechnology enabled us to reach this aim. Scale of nano has the potential to increase early detection of pathological conditions from abnormal cells before diseased tissue or tumors development¡ can be considerable help to treat the diseases. In the recent years¡ “theranostics” has been emerged as a novel nano approach¡ which perform diagnostic detection¡ therapy and follow up¡ simultaneously. Therefore¡ theranostics can be considered as an appropriate therapeutic approach for personalized medicine¡ pharmacogenomics and molecular imaging which can develop novel therapies. Additionally¡ with a deeper molecular understanding¡ choosing drugs that are more effective will be possible. Finally¡ researchers believe that theranostics has the potential to monitor treatments with increasing drug effectiveness and prevention from inappropriate treats will reduce the cost of national health¡ significantly. In this survey¡ structure and some applications of theranostics and nano drug delivery systems have been evaluated¡ briefly.
  Keywords: Theranostics, Therapeutic, Diagnostic, Nanoparticulate drug delivery systems (NDDSs), Multifunctional
 • Dr Khaled Aslani, Zahra Rezaee Nia, Ali Mohammadi * Pages 41-54
  Background and Objective
  Today¡ it is noteworthy to consider the nature of lovemaking as an important issue in social psychology and individual personality assessment. Therefore¡ this study was done aiming to compare the social anxiety¡ dysfunctional attitudes and body image in the three groups of lovemaking in the real world¡ lovemaking in the virtual world without lovemaking.
  Method This is a descriptive study of causal – comparative type. The study population includes all male and female students of Shahid Chamran University in the academic year 2014-15. A sample size of 300 students were selected using snowball sampling method from among them. Data collection tools were: Social Anxiety Disorder (SAD)¡ Dysfunctional Attitude Scale (DAS) and Multidimensional Body – Self Relations Questionnaires (MBSRQ). Data were analyzed using SPSS 16 and ANOVA Multivariate Analysis.
  Results
  Multivariate analysis of variance showed that a significant difference exists between scores of social anxiety¡ body image and dysfunctional attitudes in three groups of lovemaking in the real world¡ in the virtual world and without lovemaking (P
  Conclusion
  The results of this study can be useful in pre-marriage and awareness counseling to people about the types of relationships and promotion of healthy communication patterns in society.
  Keywords: lovemaking group, social anxiety, dysfunctional attitudes, body image
 • Alireza Mahboub-Ahari, Sakineh Hajebrahimi *, Fatemeh Sadeghi-Ghyassi, Mahmood Yousefi, Maryam Radin Manesh Pages 65-78
  Background and Objective
  Current study Aimed to compare effectiveness and cost effectiveness of laser devices in BPH surgery. Study tries to provide clear evidence which could be used in prior approval and funding of such new emerging technologies.
  Method
  A systematic search of related databases was performed to find Randomized clinical trials¡ systematic reviews¡ Meta analyses and health technology assessment studies which had been published up to 2008.key words are: Laser¡ Holmium YAG laser (HOLEP)¡ Tolmium Laser¡ Transurethral Resection of the Prostate (TURP) and prostate. Data for clinical effectiveness was retrieved from the literature. Two Laser Assisted Technologies were analyzed in terms of efficacy¡ effectiveness and cost-effectiveness and compared with Trans-Urethral Resection of the Prostate (TURP) method from the perspective of Iran Ministry of Health. We used standard costing for analysis of costs. One-way sensitivity analysis was performed for the examination of calculated ICER in different probable scenarios.
  Results
  Literature review stressed that there is no statistically significant difference in clinical effectiveness of Lasers assisted devices and TURP technique. The length of hospital stay and severity of side effects are clinically and statistically lower in Laser Assisted devices. Estimated unit-cost of treatment for Tolmium¡ Holmium and TURP was 3403541¡ 3019261 and 2455794 (RLS) from MOH perspective and 340354¡ 4719261 and 4325794 from societal perspective.
  Conclusion
  Sensitivity analysis showed that¡ in most of the study scenarios TURP was dominant intervention because of low treatment costs. Tolmium laser only with the assumption of dual applicability and 200 patients per year would be considered as a cost-effective technology.
  Keywords: Benign Prostatic Hyperplasia, Laser, Cost, effectiveness, TURP
 • Seyed Mostafa Ghavami, Nahideh Gharehaghaji * Pages 87-92
  Background and Objective
  In spite of rapid development and arrival of newer medical imaging modalities such as computed tomography and magnetic resonance imaging¡ hysterosalpingography (HSG) has a great role among imaging techniques because of its enormous advantages. HSG is the standard screening test for the diagnosis of tubal infertility and can provide useful information about the uterine cavity. The aim of this study was to demonstrate the value of HSG in the evaluation of infertility and to diagnose the tubo-uterine causes of infertility in Tabriz.
  Method
  In current study¡ 1260 patients were investigated for infertility by HSG¡ patients of both primary and secondary infertility were included except those who have history of acute pelvic infection and allergy to contrast media. This study was conducted at Day Medical Imaging Center in Tabriz-IRAN.
  Results
  HSG outlined normal uterus cavity¡ normal tube bilaterally with peritoneal spill in 1045 patients (82.94%) and 215 cases (17.06%) were detected with abnormalities. Among these patients¡ 78 cases (36.28%) detected with normal uterine shape and block of one tube¡ 32 (14.88%) patients shows both tubal blockages with normal uterus. There was bicurnate uterus in one patient (0.47%) with blockage of both tubes.
  Conclusion
  The most common abnormal finding was normal uterus cavity with block of one or both tubes. Prevention of the pelvic inflammatory diseases¡ on time diagnosis and treatment of genital infectious¡ avoiding unnecessary pelvic surgeries¡ healthcare improvement and increasing the knowledge of society are the important decreasing factors in the women infertility.
  Keywords: Hysterosalpingography, Uterus, Fallopian Tubes, Infertility