فهرست مطالب

پژوهش های پنبه ایران - سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز و زمستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/10/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • خجسته مهدویان، کمال قاسمی بزدی*، حسین عباسپور صفحات 1-13
  بیماری ورتیسیلیومی از مهم ترین بیماری های پنبه کشور است که منجر به محدودیت کشت و کاهش عملکرد می شود. در تحقیق حاضر، از توکسین قارچ ورتسیلیوم (Verticillium dahliae) به عنوان عامل گزینش سلول های بافت کالوس ارقام پنبه جهت تحمل به این بیماری استفاده شد. ریزنمونه ها از گیاهچه های سترون 7 روزه تهیه شدند و در محیط کشت MS به همراه دو میلی گرم بر لیتر از هورمون های NAA و BAP کشت شدند. پس از توزین اولیه، کالوس های حاصله به محیط کشت جدید با غلظت 0/3 و 0/5 میلی گرم بر لیتر از هورمون های NAA و BAP به همراه غلظت های صفر (شاهد)، 5، 10، 20 و 30 درصد توکسین قارچ ورتیسیلیوم منتقل شدند و پس از سه هفته، رشد نسبی کالوس ها محاسبه شد. بیشترین میزان رشد نسبی کالوس ها در محیط کشت بدون توکسین و کمترین میزان رشد در غلظت های 20 و 30 درصد توکسین بود. رشد نسبی کالوس در رقم پنبه گلستان در محیط کشت بدون توکسین و در غلظت توکسین 5 درصد به ترتیب با 115/2 و 100 درصد بالاترین میزان بود و در مورد رقم ساحل، در غلظت های توکسین 20 و 30 درصد به ترتیب با 24/5 و 8 درصد کمترین میزان رشد نسبی مشاهده شد. تغییر رنگ کالوس های ارقام گلستان، کوکر-100 ویلت و ساحل که به رنگ سبز متمایل به سفید بودند در غلظت های 5 و 10 درصد خیلی محسوس نبود اما با افزایش غلظت توکسین تا 30 درصد به رنگ شیری متمایل به قهوه ای درآمدند. در رقم بومی هاشم آباد، کالوس ها کرم رنگ بودند و با افزایش درصد توکسین از 5 تا 30 درصد به دامنه ای از قهوه ای تغییر رنگ دادند که نشان دهنده تاثیر توکسین بر روی خصوصیات ظاهری کالوس ها بود. لذا در شرایط درون شیشه ای با انتخاب کالوس های مناسب تر، می توان غربال گیاهان متحمل را تسریع نمود.
  کلیدواژگان: بیماری، پنبه، تحمل، درون شیشهای، ریزنمونه، محیط کشت
 • سید مجید عالیمقام*، فرشید قادری فر، افشین سلطانی، امید سپهری صفحات 15-28
  افزایش عملکرد از طریق آگاهی از تاثیر عوامل مدیریتی بر گیاهان و به دنبال آن استفاده حداکثر از ظرفیت محیط، قابل دسترسی است. استفاده از مدل های شبیه سازی رشد گیاهی، یکی از راهکارهای مفید جهت شناسایی تاثیر عوامل مختلف مدیریتی بر عملکرد می باشد. اما استفاده از مدل ها در صورتی امکان پذیر است که اطلاعات اولیه برای هر گیاه در هر منطقه موجود باشد. در همین راستا به منظور بررسی تاثیر ارقام مختلف پنبه (گلستان، ساحل و سپید) در دو تراکم (250000 و 62500 بوته در هکتار) بر روی ضریب خاموشی و کارایی مصرف تشعشع، آزمایشی در گرگان به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1390 انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر ارقام بر ضریب خاموشی و کارایی مصرف تشعشع معنی دار نبود. با افزایش تراکم بوته در واحد سطح، ضریب خاموشی به صورت معنی داری از 0/87 به 0/61 کاهش یافت. این در حالی بود که کارایی مصرف تشعشع در تراکم 62500 بوته در هکتار، برابر 1/35 و در تراکم 250000 بوته در هکتار، برابر 3/17 گرم بر مگاژول به دست آمد. در تراکم کشت بیشتر، افزایش شاخص سطح برگ و بسته شدن سریع تر کانوپی در زمان های وقوع دمای بیشتر هوا، باعث افزایش کارایی مصرف تشعشع شد.
  کلیدواژگان: پنبه، ضریب خاموشی، کشت باریک، کارایی مصرف تشعشع
 • سیمین دخت قاسمیان*، علی دریجانی، سید صفدر حسینی، ابراهیم حسن پور، سید علیرضا بی نظیر صفحات 29-41
  اهمیت استفاده ازگیاه پنبه درمصارف غذایی، دارویی و صنعتی منحصر به فرد می باشد و به دلیل ارزآوری قابل توجه و خاصیت درآمدزایی، اشتغالزایی و برخورداری از مزیت نسبی به عنوان یک گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی تلقی می شود. از آنجا که سیاست های حاکم بر بازرگانی و قیمتگذاری این محصول در دو دهه اخیر نسبت به دیگر محصولات منطقه، بر تولید، سطح زیرکشت و صادرات آن بیشتر تاثیرگذار بوده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین هزینه تولید محصول پنبه، سهم هزینه نهاده های کشاورزی و حامل های انرژی و قیمت تمام شده محصول پنبه، در اثر اجرای سیاست حذف یارانه حامل های انرژی، بر محصول استراتژیک پنبه استان گلستان صورت گرفته است. داده های موردنیاز به صورت مقطعی و از بانک هزینه تولید محصولات کشاورزی و تکمیل 20 پرسشنامه توسط صاحبنظران و کارشناسان با استفاده از رهیافت دلفی گردآوری شد. سپس، هزینه تولید محصول پنبه، هزینه نهاده های کشاورزی، و قیمت تمام شده محصول پنبه با استفاده از تکنیک حسابداری صنعتی تعدیل یافته در قالب سه سناریوی «قبل از اجرای سیاست» (قیمت گازوییل 165 ریالی و برق 20 ریالی)، «حین اجرای سیاست» ( شرایط فعلی با قیمت گازوییل 1500، 3500 ریالی و برق 140 ریالی) و «پس از اجرای سیاست» (قیمت تمام شده حامل های انرژی، قیمت گازوییل 7900 ریالی و برق 550 ریالی) تعدیل یارانه محاسبه گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که هزینه تولید محصول پنبه در اثر افزایش قیمت گازوییل در حین اجرای سیاست (1 و 2 ) و پس از اجرای سیاست به ترتیب 5، 12 و 23 درصد و افزایش قیمت برق، هزینه تولید محصول پنبه درحین اجرای سیاست 42 درصد و بعد از اجرای سیاست به 185 درصد افزایش می یابد. لذا در اثر اجرای سیاست قیمت تمام شده محصول پنبه از 7130 به رقم 8190 ریال (حذف کامل یارانه گازوییل) و 13200 ریال (حذف کامل یارانه برق) افزایش نشان داد. بنابراین پیشنهاد می شود حذف یارانه ها تدریجی و بااحتیاط انجام شود.
  کلیدواژگان: حامل های انرژی، پنبه، تکنیک حسابداری صنعتی تعدیل یافته، گلستان
 • حمید رضا ذبیحی*، محمد رضا رمضانی مقدم، سید مجتبی نوری حسینی صفحات 43-55
  به منظور بررسی اثرات متقابل مقادیر مختلف کود نیتروژنه و آب آبیاری بر کارایی مصرف آب وعملکرد پنبه رقم ورامین طرحی با سه سطح آب آبیاری به میزان 45، 60، 75 درصد تبخیر از تشت کلاس A بعنوان فاکتور اصلی و 5 سطح نیتروژن خالص (0، 60، 120، 180 و 240) کیلوگرم در هکتار به عنوان فاکتور فرعی بصورت کرتهای خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار به مدت دوسال در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کاشمر و در خاکی با شوری 2/2 دسی زیمنس بر متراسیدیته 7/8 با بافت سیلتی لوم به اجرا درآمد.نتایج حاصل حاکی ازآن بود که اثر تیمارهای نیتروژن بر عمکرد وش ،تعداد قوزه، تعداد شاخه های جانبی و ارتفاع بوته معنی دار بود. درحالیکه اثر نیتروژن بر وزن قوزه معنی دار نبود. اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد معنی دار بود. اثر متقابل آب و نیتروژن بر عملکردوش ،تعداد قوزه، تعداد شاخه و ارتفاع بوته معنی دار بود و بیشترین عملکرد وش، تعداد قوزه، تعداد شاخه و ارتفاع بوته از تیمار نیتروژنی 180 کیلوگرم در هکتار و تیمار آبیاری به میزان 75 درصدتبخیر از تشت کلاس A بدست آمد. با کاهش میزان آب آبیاری کارآئی مصرف کود نیتروژنه نیز کاهش یافت. بطور کلی نتایج حاصل از اجرای طرح حاکی از آن است که در شرایط آزمایش تیمار برتر شامل مصرف 180 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار و آبیاری به میزان 75% تبخیر از تشت کلاس A (با مصرف 11647/5 متر مکعب آب در هکتار) بود.
  کلیدواژگان: پنبه، عملکرد وش، نیتروژن، کارایی مصرف آب
 • سعیدسلطانی*، مهدی عزیزی صفحات 57-68
  این طرح با هدف ارزیابی مناسب ترین الگوی کشت زمستانه ازنظرخصوصیات زراعی برای پنبه دراستان گلستان، به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در منطقه کارکنده در سال 1388- 89 انجام گرفت. محصولات زمستانه شامل (نکاشت، باقلا، نخودفرنگی، کلزا و گندم) بعنوان عامل اصلی و ارقام پنبه (گلستان و سپید) عامل فرعی بودند. در این مطالعه برخی صفات زراعی، کیفیت الیاف و بیماری های پنبه اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که نوع محصول زمستانه و رقم تاثیر معنی داری بر صفات تعداد قوزه، وزن قوزه، زودرسی و عملکرد کل وکیفیت الیاف داشت. از نظر بیماری مرگ گیاهچه و پژمردگی ورتیسلیوم محصول زمستانه اثر معنی دارای نشان داد، بطوریکه بیشترین درصد مرگ گیاهچه در تیمار کشت پنبه بعد از نخود فرنگی (16/37 درصد) و کمترین در کشت پنبه پس از گندم (6/25 درصد) مشاهده گردید. همچنین بیشترین درصد پژمردگی ورتیسلیومی در کشت پنبه پس از نکاشت (13/45 درصد) و کمترین در کشت پنبه پس از گندم (5/75 درصد) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: مرگ گیاهچه، زودررسی، ورتیسلیوم، پنبه
 • تقی درویش مجنی*، عمران عالیشاه صفحات 69-84
  پنبه یکی از محصولات استراتژیک کشور محسوب می شود و رقم پنبه مورد کشت معمول منطقه دارای آفات مهمی از قبیل تریپس ، شته، عسلک ، سنک قوزه و زنجرک سبز پنبه می باشد که در سنوات گذشته مطالعه روی بیواکولوژی آفات پنبه و دشمنان طبیعی و نحوه کنترل آنها و اثرات تاریخ کاشت در دینامیسم جمعیت آفات مهم پنبه تحقیقات زیادی انجام گرفته است . با توجه به آزادسازی ارقام در دست معرفی جدید با عملکرد مناسب برای مناطق پنبه خیز کشور انجام این مطالعه ضروری به نظر می رسد . این طرح با کشت 17 لاین موفق پنبه با 17 تیمار در 4 تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی (سابقه شجره لاین ها در بخش تحقیقات به نژادی موسسه تحقیقات پنبه کشور موجود می باشد) در ایستگاه تحقیقات هاشم آباد در قطعه بدون سمپاشی در ابعاد 110×30 مترمربع کشت گردید . آمار برداری از مراحل مختلف آفات مهم با بازدیدهای هفتگی منظم روی 10 بوته تصادفی و از هر بوته 3 برگ جمعا 30 برگ برای آفات مکنده (شته ، عسلک ، تریپس و زنجرک) شمارش و در جداول مخصوص ثبت و یادادشت می گردد و سپس در پایان فصل زراعی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت . با توجه به مقایسه میانگین آلودگی لاین های موفق پنبه به آفات مکنده و همچنین با در نظر گرفتن میانگین عملکرد و زود رسی آنها در طی سال های 86 و 87 لاین های متحمل و مناسب انتخاب و بررسی تکمیلی روی آفات مهم مکنده آنها روی 6 لاین انتخاب شده به اسامی Tabladila×Sahel-180،80 N200×Gukorova، Tabladila×Sahel-60، Siokra×Tabladila-133، Tabladila×Sahel-174 و Siokroa×Tabladila-134 می باشد.
  کلیدواژگان: لاینهای پنبه، پنبه، آفات مهم مکنده پنبه، استان گلستان
 • محمدرضا زنگی* صفحات 85-98
  بیماری های پوسیدگی قوزه در تمام اراضی کشت پنبه در جهان مشاهده شده است که میزان خسارت آن بسته به شرایط اقلیمی بسیار متفاوت است و طبیعتا درمناطق مرطوب میزان خسارت آن بیشتر است. دراین تحقیق جهت شناسایی و تعیین میزان آلودگی ژنوتیپ های مختلف پنبه به بیماری پوسیدگی قوزه،20 ژنوتیپ وارداتی از کشور تاجیکستان درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ S-65 ASR با 11/63 درصد پوسیدگی قوزه، حساس ترین ژنوتیپ نسبت به بیماری پوسیدگی قوزه بود. بقیه ژنوتیپ ها از نظر صفت درصد پوسیدگی قوزه کمترین میزان را داشته و در گروه B قرار گرفتند. ژنوتیپ C148-TSHL ASR با 2/24 درصد، TSHL ASR با 2/18 درصد، SIO با 0/77 درصد، NAMANGAN-77 با 1/16 درصد، F-108-1 با 0/83 درصد، N-13 با 1/5 درصد، AK ASR با 1/12 درصد، HYSOZ با 0/25 درصد، F-108 با 0/68 درصد، B-201-TSHL ASR با 0/76 درصد، TAKHI-4 با 1/66 درصد،
  J-74-6 با 3/24 درصد، KIRGIZY-3 با 0/76 درصد، H-220 ASR با 1/82 درصد، F-108-6 با 1/46 درصد، TSKHI-7 با 1/01 درصد، SOGD-3 ASR با 0/59 درصد، N-13 با 2/78 درصد و رقم ساحل با 0/81 درصد، کمترین درصد پوسیدگی قوزه را داشته و از ارقام متحمل به شمار رفتند.
  کلیدواژگان: پوسیدگی قوزه، تحما یا مقاومت، ژنوتیپ پنبه
 • فرهاد قهاریان، آی دین حمیدی *، نبی الله نعمتی، فرزاد شریف زاده، ویکتوریا عسگری صفحات 99-111
  پنبه از مهمترین محصولات زراعی صنعتی و لیفی در جهان و ایران است. بذر مهمترین نهاده تولید محصولات زراعی از جمله پنبه بوده و کرک گیری بذر پنبه مهمترین مرحله فرآوری آن می باشد که به روش حرارتی، شیمیایی و مکانیکی انجام می شود. این پژوهش به منظور بررسی اثر سه غلظت 30، 40 و 50 درصد و دماهای 40،60 و80 درجه سانتی گراد اسید سولفوریک بر قابلیت جوانه زنی و بنیه بذر ارقام ساحل و ورامین با استفاده از آزمون جوانه زنی استاندارد اجرا گردید. صفات مورد بررسی شامل زمان مورد نیاز کرک زدایی، درصد جوانه زنی نهایی بذر و طول، وزن تر و وزن خشک ریشه چه و ساقه بودند. نتایج این آزمایش مشخص ساخت که مطلوب ترین روش کرک گیری، استفاده از محلول اسید سولفوریک رقیق30 درصد در دمای40 تا60 درجه سانتی گراد (بسته به رقم) بود. به طوری که در رقم ساحل دمای 40 درجه سانتی گراد و در رقم ورامین دمای 60 درجه سانتی گراد مطلوب و برای کرک گیری در دمای 40 و 60 درجه سانتی گراد به ترتیب90 و30 دقیقه زمان لازم بود. همچنین برتری رقم ورامین نسبت به ساحل به عنوان رقم متحمل به دمای بالا در کرک گیری نشان داده شد.
  کلیدواژگان: پنبه، کرکزدایی، جوانهزنی و بنیه بذر
|
 • Kh. Mahdavian, K. Ghasemi Bezdi *, H. Abbaspour Pages 1-13
  Verticillium disease is one of the most important cotton diseases which led to limitations in cultivation and yeild reduction. The study was used fungal toxin Verticillium as selection agent of cotton callus cells resistant. The explants were prepared from sterilized 7-days old cotton seedling and were cultured on MS medium with 2 mg/l of each growth regulators NAA and BAP in order to produce callus. Following the initial weighing , the resulting callus were transferred to the new media mid 0.5 mg/l of NAA and BAP concentrations with zero (control ), 5, 10, 20, and 30 percent pathogen toxins, and after 3 weeks their relative growth was calculated. The highest relative callus growth was in non-toxin medium and the lowest one was in pathogen toxin concentrations of 20 and 30 percent. Golestan made more relative callus growth rate in non-toxin medium and the 5 percent toxin concentration, respectively, with 115.2, and 100 percent. Toxin concentrations of 20 and 30 percent showed the lowest relative growth rate of callus with 24.5 and 8 percent, respectively in Sahel cultivar. Golestan, Coker-100 wilt and Sahel calli that were green-white colored, didn’t change in 5 and 10 percent of toxin concentrations but discolored to brown with concentration increasing. Callus of Hashemabad Native cultivar that was cream, discolored to brown in the range of toxins from 5 to 30 percent. In general, this color change indicates the effect of the toxin on the quality of calli. So this method can be accelerate the screening of tolerance plant with selection of suitable calli.
  Keywords: Cotton, Disease, Explant, In vitro, Nutrient medium, Tolerant
 • S.M. Alimagham *, F. Ghaderi, Far, A. Soltani, O. Sepehri Pages 15-28
  Knowledge of management factors effect on plants and consumption the maximum capacity of environment can increase crop yield. Application of crops growth simulation models is a valuable approach to identify the impact of various management factors on yield. If the necessary information of each crop in each region is accessed, it is possible to use crop growth models. The aim of this study was to evaluate effect of planting density (250000 and 62500 plants per hectare) and cotton varieties (Golestan, Sepid and Armaghan) on extinction coefficient and radiation use efficiency. The experiment was carried out as split plot design based on randomized complete block design whit three replications in 2011. The plant density was as main plot factor while cotton varieties were considered as sub-plot factor. The results showed that effect of variety on the extinction coefficient and radiation use efficiency was not significant. Extinction coefficient decreased significantly from 0.87 to 0.61 when plant density was increased. However, the radiation use efficiency was 1.35 and 3.17 g.MJ-1 respectively for 62500 and 250,000 plants per hectare density. Higher plant density increased leaf area index and canopy closure at higher temperatures which caused to increase the radiation use efficiency in 250,000 plants density.
  Keywords: Cotton, Extinction coefficient, Narrow planting, Radiation use efficiency
 • S.D. Ghasemian *, A. Darijani, S.S. Hosseini, E. Hassanpour, S.A.R. Binazir Pages 29-41
  The cotton is unique plant in terms importance of food, medicine and industrial uses. Because of the considerable exchange technology and property income, employment and relative advantage of cotton, it is considered as a strategic and important crop to the national economy. During past two decades, trade and pricing policies on production, cultivated area and export of cotton has been more effective than any other regional crops. This study was carried out to determine the effects of removing energy subsidies policy on costs of cotton and its production, contribution of agricultural inputs costs and energy carriers and final price of the cotton in Golestan province. During a time-scaled, data was collected from production cost database of agricultural products and 20 questionnaires completed by scholars and experts using the Delphi approach. The costs of production, agricultural inputs, and final price of cotton were calculated by using modified industrial cost accounting techniques into three adjusting subsidies scenario "before policy accomplishment" (, price of gasoline and electricity in 165 and 20 Rials, respectively), "during the policy accomplishment "(the current situation with the price of gasoline in 1500, 3500 and electricity in 140 Rials) and" after policy implementation "(final price of energy carriers, the price of gasoline and electricity in 550 7900 Rials, respectively. The results showed that the cost of cotton production was increased during (1&2) and after implementation of the policy as 5, 12 and 23 percent, respectively, due to increasing gasoline. In terms increasing electricity price, cotton production was increased during and after implementation of the policy as 42 and 185 percent, respectively. Therefore, causing implementation of the policy, final price of cotton production will be increased from 7130 to 8190 Rials (complete removal of gasoline subsidies) and 13200 Rials (complete removal of electricity subsidies). Thus, it is recommended that removal of subsidies was done as gradually and warily program.
  Keywords: Energy Carriers, Cotton, Adjusted Industrial Accounting Technique, Golestan
 • H. Zabihi *, M.R. Ramazani Moghaddam, S.M. Nourihosseini Pages 43-55
  In order toinvestigation the effect of different amount of N-fertilizer and irrigation water on cotton yield of Varamin variety, an experiment was conducted in Kashmar agriculture and natural resource station in a Silty loam textured soil with EC=2.2 dS/m and pH=7.8. Experimental design was split plot as randomized complete block design with three replications which three levels of irrigation water including 45, 60 and 75 % cumulative evaporation of class A pan were as main plots and five levels of nitrogen including 0, 60, 120, 180 and 240 kg N/ha were as sub plots. Results showed that the effect of Nitrogen treatment on cotton yield, boll number, side branch number, and plant height was significant while N effect was not significant on boll weight. Irrigation treatments had significant effect on cotton yield. The highest cotton yield, boll number, side branch number, and plant height was obtained from 180 kg N/ha treatment and irrigation at 75 % evaporation from class A pan. By reducing of irrigation water, N-use efficiency decreased as well. In general results of this experiment showed that the best treatment was irrigation with 75 % evaporation from class A pan and 180 kg N/ha.
  Keywords: Cotton, Yield, nitrogen, Irrigation water, WUE
 • S. Soltani*, M. Azizi Pages 57-68
  In order to evaluationthe best double cropping system in Golestan province,an experiment was carried out in 2010 in Karkandeh region (Kord kuy) in a split plot design based on RCBD with two factors and four replications. Main plotswere winter crop (wheat, pea, canola, bean and fallow)and subplots were twocottoncultivars(GolestanandSepid).Some agronomical, linter quality and cotton disease measured in this study. Analysis of variance indicated that,winter crop and cotton cultivarshadsignificanteffect on bolls number, bolls weight,earliness, total yield and linter quality. The effects winter crop significant differenceson thedisease dampingand verticillium. The most plant disease damping off percentin pea(%16.37) and decreasingin wheat (% 6.25) wereshowed.The most plant disease verticillium percentin fallow (%13.45) and decreasing in wheat (% 5.75) wereshowed.
  Keywords: Dampingoff, Earliness, Vertici llium wilt, Cotton
 • T. Darvish Mojeni*, O. Alishah Pages 69-84
  Cotton plant is invaded by several sucking insect such as thrips ,aphid ,whitefly ,bugs and leaf hopper in northern part of Iran ,Golestan province. As introduction of in proved cotton cultivar with higher yield is the main object of cotton research institute,so it is important to screen the supreme lines with suitable tolerance to sucking insect. This study was carried out in cotton research station of Hashemabad (Gorgan) in during 2007and 2008 as complete randomized block design (CRBD) with 17 treatments and 4 replicationsin plots without pesticide spraying by 110 ×30 meters areas. Samplings was done weekly on 10 plants which were selected randomly and in each plant 3 leaves from top ,middle and bottom were inspected for counting and reading of important sucking insects including thrips,aphid and whiteflyand leaf hopper) was counted and rerecorded. The data was analysis by Excel. Bases on mean comparison of infestation rate of new cotton lines to sucking pests and also regarding to yield and earliness percent, tolerant lines includedTtabladila×Sahel-180,N200×Gukorova-80, Tabladila×Sahel-60,Siokra×Tabladila-133, Tabladila×Sahel-174,Siokroa×Tabladila-134were selected and future breeding programwill be done in view.
  Keywords: Cotton line, Cotton, Cotton pests sucking, Golestan province
 • M.R. Zangi * Pages 85-98
  Cotton boll rot disease has observed in all the lands of world whichamount of damagesis different depending on the climate condition and it is more in humid areas. In this study, 20 different genotypes of cotton imported from Tajikistan were evaluated to identify and determine the amount of boll rotdisease. Experimentaldesign was based on randomized complete block with 4 replications. Results showed that S-65 ASR with 11.63% was the most sensitive genotypes to boll rot disease. The others genotypes had the least boll rot (B classe). The C148-TSHL ASR with 2.24%, TSHL ASR with 2.18%, SIO with 0.77%, NAMANGAN-77 with 1.16 %, F-108-1 with 0.83 %, N-13 with 1.5%, AK ASR with 1.12 %, HYSOZ with 0.25%, F-108 with0.68%, B-201-TSHL ASR with 0.76%, TAKHI-4 with 1.66%, J-74-6 with 3.24 %, KIRGIZY-3 with 0.76 %, H-220 ASR with 1.82%, F-108-6 with 1.46%, TSKHI-7 with 1.01%, SOGD-3 ASR with 0.59%, N-13 with 2.78%and Sahel with 0.81%had the least boll rot disease and were tolerance to boll rot disease.
  Keywords: Boll rot, Tolerance or resistanse, Cotton genotypes
 • F.Ghaharin, A. Hamidi*, N.A. Nemati, F. Sharifzadeh, V. Asgari Pages 99-111
  Cotton (Gossipum hirsutumL.) is one of the most important agricultural and industrial crops in the world and Iran. Seed in agricultural crops including cotton, is the most important production input and cotton seed delinting is the most important processing step which is done by thermal, chemical and mechanical methods. In order to evaluation effect of three sulfuric acid concentrations including30, 40 and 50% and three temperatures of 40, 60 and 80oc,an experiment was conducted by standard germination test on seed germinability and vigor of Sahel and Varamin cultivars. Traits of investigation were included required time for delinting, seed final germination percentage, length, wet and dry weight of stem and radicle. The results was showed that using of diluted sulfuric acid by 30% concentration and temperature between 40-60 (depend on cultivar) was the optimum method for delinting, so that in Sahel and Varamin, optimum temperature was 40 and 60oc at the time of 90 and 30 minute, respectively. Also, Varamin cultivar was tolerant to high temperature in delinting than Sahel.
  Keywords: Cotton seed, Delinting, time required for delinting, Seed germinability, vigor