فهرست مطالب

مدل سازی در مهندسی - پیاپی 46 (پاییز 1395)
 • پیاپی 46 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/31
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مازیار دهقان*، یوسف رحمانی، سیف الله سعدالدین، محمدصادق ولیپور، داوود دومیری گنجی صفحه 1
  جریان اجباری در محیط متخلخل فلزی اشباع از سیال در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش اغتشاش هموتوپی بررسی می شود. مدل دارسی-برینکمن برای جریان سیال در محیط متخلخل برای دیدن تاثیرات دیواره استفاده می شود. شار حرارتی ثابتی به دیواره کانال وارد و انتقال حرارت تشعشعی به کمک هدایت حرارتی متغیر با دما مدلسازی می شود. در مطالعه حاضر برای اولین بار مساله انتقال حرارت غیر خطی همبسته جابجایی-تشعشع به کمک یک روش نیمه تحلیلی حل می شود. تاثیرات پارامترهای تشعشعی λ) و Tr) و پارامتر شکل محیط متخلخل (s) روی عدد ناسلت و پروفیل دمای بدون بعد بررسی و نشان داده می شود که محیط متخلخل و تشعشع حرارتی باعث افزایش میزان انتقال حرارت خواهد شد. همچنین بر دقت روش اغتشاش هموتوپی و محدودیت های آن نیز بحث خواهد شد.
  کلیدواژگان: محیط متخلخل، اغتشاش هموتوپی، مدل غیر دارسی، تشعشع حرارتی، فوم های فلزی
 • ایمان حاجی زاده، سعید ابراهیمی*، پدرام پیوندی صفحه 11
  مساله طراحی ماشین دوخت به دلیل وجود مکانیزم های پیچیده و جواب های طراحی متعدد، جزء مسائل مشکل به شمار می رود. بدون شک کیفیت دوخت در این ماشین ها تا حد زیادی متاثر از پارامترهای مکانیزم محرک سوزن است. با توجه به تاثیر سرعت سوزن در محدوده نفوذ در پارچه بر نیروی تماس و حرارت ایجاد شده در سوزن، استفاده از یک مکانیزم محرک بهینه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متاسفانه علی رغم اهمیت این موضوع از دید عملی، تحقیقات زیادی در این راستا صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، ابتدا به معرفی یک مکانیزم جدید محرک سوزن پرداخته شده است. سپس، مراحل بهینه سازی آن برای دستیابی به سرعت بهینه سوزن با استفاده از روش تکاملی الگوریتم ژنتیک به تفصیل بیان گردیده است. در ادامه، با اصلاح تابع هدف، تغییرات شتاب سوزن (جرک سوزن) به منظور کاهش لرزش های نامطلوب و حرکت یکنواخت سوزن کمینه شده است. نتایج حاصل از این تحقیق در مقایسه با تحقیقات دیگر، موید دستیابی به سرعت و جرک بهینه سوزن با استفاده از این مکانیزم جدید می باشد.
  کلیدواژگان: سرعت سوزن، ماشین دوخت، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، مکانیزم لنگ و لغزنده
 • علی خلیلی، علی خیرالدین، محمدکاظم شربتدار، احمد فراهانی * صفحه 25
  یکی از روش های مورد استفاده برای مقاوم سازی قاب های بتن مسلح، استفاده از طوقه و دستک فولادی در اتصال به تنهایی و یا ترکیب آن با تقویت تیر ها به وسیله ورق های فولادی و زره پوش کردن ستون با پروفیل و ورق های فولادی می باشد. در این مقاله پس از مدل سازی و صحت سنجی عملکرد مدل، به بررسی رفتار قاب های بتن مسلح مقاوم سازی شده با این روش، پرداخته شده است. به این منظور، یک قاب بتن مسلح در 4 حالت کلی (دستک و طوقه، دستک و طوقه به همراه ورق تقویتی بین دو طوقه ی تیر، دستک و طوقه به همراه زره پوش کردن ستون در ناحیه پایین طوقه ستون و ترکیب سه حالت قبلی) و سه مساحت مختلف برای دستک، مقاوم سازی شده است. نتایج این مطالعه حاکی از این بود که به کارگیری دستک و طوقه سختی و مقاومت قاب را افزایش چشم گیری می دهد. اگر دستک و طوقه به همراه زره پوش کردن ستون برای مقاوم سازی قاب مورد استفاده قرار گیرد افزایش مقاومت قاب تا بیش از 3/3 برابر حالت معمولی می شود. اضافه کردن ورق تقویتی تیر به سیستم طوقه و دستک موجب زودتر جاری شدن دستک کششی و کمانش زودهنگام دستک فشاری نسبت به حالت های بدون ورق تقویتی ما بین دو طوقه تیر می شود.
  کلیدواژگان: قاب بتن مسلح، اتصال تیر، ستون، مقاوم سازی، دستک و طوقه فولادی، ورق های تقویتی، زره پوش فولادی
 • سیدعلی احمدی*، هادی پورشهسواری، جعفر اسکندری جم صفحه 39
  در این مقاله، تحلیل کمانش پانل های استوانه ای تشکیل شده از مواد هدفمند (FGM) تحت سه نوع بارگذاری های حرارتی مختلف مطالعه می شود. در ابتدا معادلات حاکم بر کمانش پانل های استوانه ای بر اساس حل الاستیسیته سه بعدی و بر پایه تانسور تنش مرتبه دوم پیولا-کیرشهف به دست می آیند. همچنین به منظور مقایسه نتایج از معادلات کمانشی پوسته های استوانه ای بر پایه تئوری دانل استفاده شده است. برای حل معادلات حاکم از دو روش عددی و تحلیلی استفاده شده است. در روش عددی، معادلات به دست آمده از حل استاندارد با استفاده از روش کوادریچر تفاضلی (DQM) گسسته سازی و حل شده اند. حل بسته ای نیز برای معادلات کمانشی به دست آمده بر اساس تئوری دانل ارائه شده است. فرض شده خواص ماده به غیر از ضریب پوآسون، در راستای ضخامت دارای تغییرات پیوسته ای بر طبق قانون ساده توزیع توانی کسر حجمی باشد. تاثیر عوامل مختلفی از جمله توان نمایی، زاویه پانل، شرایط مختلف بارگذاری حرارتی و پارامترهای هندسی بر روی رفتار کمانشی پانل های استوانه ای مورد بررسی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: کمانش، پانل استوانه ای، بارگذاری حرارتی، ماده هدفمند، کوادریچر تفاضلی
 • علی قدوسیان، امین نیکوبین، مجتبی ریاحی وزواری* صفحه 51
  در این مقاله روش بهینه سازی فراابتکاری جدید تحت عنوان الگوریتم مثلث بهینه گر برای پایین آوردن وزن سازه های خرپا ارائه شده است. این روش از مثلث الهام گرفته است. در این روش بردار اولیه متغیرهای طراحی بعنوان قاعده مثلث (سطر اول) در نظر گرفته می شوند. سپس توابع هدف محاسبه و بهترین و بدترین پاسخ مشخص می شوند. بدترین پاسخ از جمعیت حذف می گردد و بقیه جمعیت با بازیابی سطر دوم را تشکیل می دهند. این عمل ادامه پیدا می کند تا به راس مثلث همان جواب بهینه برسد. در تکرار دوم، تعداد مشخصی از متغیرهای اولیه طراحی بوسیله جواب بهینه مثلث اول بازیابی و باقیمانده این جمعیت، جهت گریز از بهینه های محلی در بازه اولیه ایجاد می شوند. به این صورت قاعده مثلث بهینه دوم تشکیل می گردد. بعد مراحل قسمت قبل انجام می شود تا پاسخ بهینه مثلث دوم بدست آید. این عملیات تا برآورده شدن شرط همگرایی ادامه پیدا می کند. جهت اثبات توانمندی های الگوریتم پیشنهادی، بهینه سازی شکل و اندازه-شکل چهار سازه خرپا انجام می گیرد. نتایج آماری بدست آمده از بهینه سازی سازه های خرپا قابلیت الگوریتم مثلث بهینه گر را جهت دستیابی به پاسخ های بهینه بهتر در مقایسه با روش های بهینه سازی دیگر نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فراابتکاری، الگوریتم مثلث بهینه گر، سازه های خرپا، بهینه سازی شکل، بهینه سازی اندازه، شکل
 • حامد غلامی، سید احسان سیدیحسینی نیا* صفحه 61
  در این مقاله، ظرفیت باربری شالوده های حلقوی تحت بار قائم مورد مطالعه قرار گرفته است. استفاده از این نوع شالوده در مقایسه با شالوده دایروی اقتصادی تر می باشد. زیرا از مصالح کمتری استفاده می شود. این در حالیست که تحقیقات نظری کمی در خصوص ظرفیت باربری اینگونه شالوده ها در ابیات فنی موجود است. روش تحلیلی مورد استفاده در این مقاله، روش خطوط مشخصه از نوع تنش می باشد که از آن، جهت تعیین ظرفیت باربری شالوده حلقوی بر روی سطح افقی زمین استفاده شده است. در محاسبات، از اصطکاک میان خاک و سطح زبر شالوده صرف نظرشده است. خاک زیر شالوده، از نوع اصطکاکی چسبنده بوده و برای آن، از معیار گسیختگی مور- کولمب استفاده شده است. در این مقاله، با استفاده از مفهوم اصل رویهم گذاری که اولین بار توسط ترزاقی برای تعیین ظرفیت باربری شالوده های سطحی بکارگرفته شد، ضرایب ظرفیت باربری برای شالوده های حلقوی بدست آمده است. هندسه شالوده حلقوی با کمک نسبت شعاع داخلی به شعاع خارجی تعریف شده و ضرایب ظرفیت باربری برای نسبت های مختلف صفر (حالت دایروی)، 25/0، 5/0، 7/0 و 9/0 بدست آمده است. جهت ارزیابی روند صحیح مدل سازی، مقادیر بدست آمده با مقادیر موجود در ادبیات فنی مقایسه شده که نشان دهنده تطابق خوبی با نتایج کسب شده می باشد. مقادیر این ضرایب بصورت جدول، نمودار و رابطه های ریاضی جهت کاربرد در مهندسی ژئوتکنیک ارایه شده است. در پایان، با درنظرگفتن چندین مثال، نشان داده شده است که استفاده از معادله ساده شده ظرفیت باربری، نسبت به یک تحلیل دقیق خمیری، جوابهای کمتر و درنتیجه محافظه کارانه تری را نتیجه می دهد و درنتیجه، با اطمینان خاطر می توان از این شیوه استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ظرفیت باربری، ضرایب و معادله، شالوده حلقوی، روش خطوط مشخصه
 • سیدعلی سلیمانی ایوری، محمدرضا فدوی امیری*، حسین مروی صفحه 75
  با توجه به استفاده روز افزون از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی برای محاسبه پاسخ سیستم ها، تولید شتابنگاشت های مصنوعی مناسب، به علت کمبود رکوردهای ثبت شده زلزله و همچنین محدودیت و اشکالات موجود در آنها، امروزه امری ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، یک روش جدید برای تولید سیگنال مصنوعی سازگار با طیف پاسخ با استفاده از شبکه های عصبی M LFF، آنالیز ویولت و آنالیز MFCC ارائه می شود. در این روش از ضرائب MFCC جهت فشرده سازی اطلاعات سیگنالهای زلزله، استفاده خواهد شد. در نهایت این شبکه ها توسط رکوردهای موجود زلزله های ایران آموزش داده می شوند، بعد از آموزش شبکه ها بر اساس طیف پاسخ موجود، شتابنگاشت نظیر هر طیف پاسخ را بدست می آوریم. در پایان به ارائه کاربرد این روش پرداخته و با کنترل نتایج بدست آمده صحت این روش را بررسی می نمائیم.
  کلیدواژگان: زلزله، شتابنگاشت مصنوعی، شبکه عصبی مصنوعی، طیف پاسخ، آنالیز MFCC
 • سید کمال چهارسوقی*، زهرا طاهری صفحه 87
  مذاکرات کارگزار محور یکی از رویکردهای مورد توجه تجارت الکترونیک در زمینه مذاکرات خودکار است. برقراری مذاکرات خودکار نیازمند تبیین مکانیزمی برای مذاکره بوده و بدیهی است مکانیزمی مورد پذیرش کاربران قرار خواهد گرفت که به روش های مذاکره انسانی نزدیک و جایگزین قابل اعتمادی برای مذاکره کننده انسانی باشد. لذا نیاز به طراحی مکانیزم های مذاکره کارگزار محور کارا و قابل اعتماد برای کاربردهای تجارت الکترونیک به خوبی احساس می شود. در این مقاله یک مکانیزم مذاکره ی چند موضوعی ارائه می شود که بر خلاف سایر مطالعات در این زمینه، با نگاهی جامع تر به موضوع چند وجهی مذاکره، اصول اقتصادی را مدنظر قرار داده و از نظریه های اثبات شده در این علم برای ارزیابی و ایجاد پیشنهادهای متقابل مذاکره کنندگان مورد استفاده کرده است. علاوه بر این بر خلاف سایر مطالعات انجام داده شده تاکنون، در هر دور مذاکره به جای یک پیشنهاد متقابل تکی، پیشنهادهای متقابل به صورت جفتی و دوگانه تولید شده و در یک بسته پیشنهادی به طرف مقابل ارائه می شوند. مزیت عمده این کار کوتاه شدن زمان مذاکره و افزایش احتمال دست یافتن به توافق در زمان معقول است. کارایی و اعتبار مکانیزم مذاکره پیشنهادی با استفاده از شرایط از پیش تعریف شده ادبیات نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: مذاکرات خودکار، سیستم های چند کارگزار، تجارت الکترونیک، منحنی بی تفاوتی
 • بهاره بافنده، عباس رسول زادگان* صفحه 97
  هدف اصلی استفاده ی مجدد از مولفه های نرم افزاری، تولید نرم افزار های جدید با استفاده از مولفه های موجود به جای تولید آن ها از ابتدا است. توسعه ی مبتنی بر مولفه، یکی از روش های مطرح توسعه نرم افزار می باشد. امروزه در گرایش های مختلف مهندسی، ترکیب مولفه های قابل استفاده ی مجدد و باکیفیت از اهمیت بسزایی برخوردار است اما در مهندسی نرم افزار، استفاده ی مجدد از مولفه ها هنوز با چالش های متعددی مواجه است. به منظور افزایش کارآمدی و سرعت بخشیدن به فرآیند استفاده ی مجدد در توسعه ی نرم افزار، اندازه گیری کمی قابلیت استفاده ی مجدد مولفه ها امری ضروری می باشد. در این راستا مدل ها و سنجه های مختلفی ارائه شده اند. با توجه به تعدد روش های موجود، ضرورت ارائه ی یک مرور جامع، کامل و منصفانه در این زمینه، به شدت احساس می گردد. در این مقاله، با انجام یک مرور نظام مند و با ارائه ی یک دسته بندی جدید، روش های موجود به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند و به تحلیل نقاط قوت، محدودیت ها و کاربردهای آن ها پرداخته شده است. در نهایت، بر مبنای نتایج مطالعات و تحلیل های صورت پذیرفته، برخی از چالش ها و مسائل باز مرتبط معرفی شده اند.
  کلیدواژگان: قابلیت استفاده ی مجدد از نرم افزار، توسعه نرم افزار مبتنی بر مولفه، اندازه گیری کمی، روش های ارزیابی جعبه سیاه، روش های ارزیابی جعبه سفید
 • سید حسین حسینی، اشکان محصلی صفحه 123
  بسترهای سیال به دلیل خصوصیات انتقال حرارتی مناسب در بسیاری از فرایندهای حرارتی استفاده می⁣شوند. به دلیل پیچیدگی های مربوط به مدل⁣سازی انتقال حرارت در بسترهای سیال، پژوهش⁣های محدودی در این خصوص صورت گرفته است. در تحقیق موجود با استفاده از مدل دو سیالی ترکیب با تئوری جنبشی جریان دانه⁣ای یک راکتور گاز-جامد حبابی حاوی ذرات کروی با قطر میانگین 280 میکرون شبیه⁣سازی شده است. تاثیر دو مدل دراگ مهم یعنیGidaspow و Syamlal-O’Brien و برخی پارامترهای هیدرودینامیکی همچون ضریب ارتجاع ذره-ذره و نیز تاثیر شرایط مرزی ذره-دیواره بررسی شده است. نتایج شبیه⁣سازی حاکی از این است که هر دو مدل دراگ، عبور حباب از درون بستر را بخوبی نشان می⁣دهند. اگرچه هر دو مدل دراگ روند تغییرات محلی ضریب انتقال حرارت با زمان را بطور مناسبی پیش⁣بینی می⁣کنند، اما مدلGidaspow انطباق بهتری را نتایج تجربی ضریب انتقال حرارت از دیواره به بستر را نشان می⁣دهد. همچنین دیده شده که ضرایب ارتجاع ذره-ذره و ذره-دیواره و نیز ضریب آینه⁣ای تاثیر بسزایی بر انتقال حرارت درون بستر گاز-جامد حبابی دارند.
  کلیدواژگان: انتقال حرارت، KTGF، CFD، مدل دو سیالی، مدل دراگ، ضریب آینه ای
 • مهدی درفشیان مرام*، نیما امجدی صفحه 137
  بررسی تجربیات گذشته نشان می دهد که بروز حوادث شدید در شبکه های قدرت از جمله خروج کلیه واحدهای یک نیروگاه یا سقوط یک دکل از خطی چند مداره می تواند بیش از یک نوع پایداری را در سیستم قدرت در معرض خطر قرار دهد. طی سالیان اخیر خاموشی های سراسری بسیاری در سرتاسر نقاط جهان به علت بروز ناپایداری ولتاژ، گذرا و یا ترکیبی از آنها رخ داده است. یکی از راهکارهای مناسب و کارآمد در این زمینه به کارگیری طرح های اقدامات اصلاحی می باشد. در این مقاله یک طرح اقدامات اصلاحی جدید حادثه محور مبتنی بر قطع تولید و حذف بار، جهت جلوگیری از بروز ناپایداری های گذرا و ولتاژ پیشنهاد شده است. در همین راستا یک مساله بهینه سازی بر اساس یک چارچوب چند منظوره ایجاد شده که حل این مساله بهینه سازی چندهدفه کمینه ترین مقادیر حذف بار و قطع تولید را جهت رسیدن به بیشترین حاشیه پایداری بعد از رخداد حوادث شدید تعیین می کند. همچنین یک روش موثر جهت حل مسائل بهینه سازی چندهدفه ارائه شده است. این روش و مدل پیشنهادی بر روی شبکه انتقال ایران در پیک سال 1393 پیاده سازی شده است و نتایج به دست آمده کارآمدی روش فوق را در مقایسه با طرح های فعلی اقدامات اصلاحی و سایر روش های حل مسائل بهینه سازی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: بهینه سازی چندهدفه، پایداری گذرا، پایداری ولتاژ، طرح های اقدامات اصلاحی
 • احمد حسین بیگ، جواد سلیمان میگونی صفحه 151
  در این مقاله شیوه طراحی و تحلیل تمام موج یک ساختار آنتنی پهن باند مایکرواستریپی، با استفاده از حل معادلات انتگرالی حجمی – سطحی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. توزیع جریانهای روی عناصر فلزی و زیرآیند دی الکتریکی با استفاده از بسط این جریانها به توابع پایه تقریب زده می شود. ضرایب مجهول از حل معادلات تلفیقی انتگرالی حجمی - سطحی قابل محاسبه است. نتایج مربوط به تلفات بازگشتی و الگوی تشعشعی آنتن پهن باند 3.5 تا 10.5 گیگاهرتز با استفاده از این روش مورد ارزیابی و صحه گذاری قرار گرفته است. نمونه ای از آنتن مورد نظر ساخته شده است ومقایسه نتایج آن با روش ارائه شده و نیز با تحلیل نرم افزار CST آورده شده است. نتایج رضایت بخش شبیه سازی و ساخت آنتن، از سرعت بالا و کارآمد بودن روش تحلیل آنتن حکایت دارد.
  کلیدواژگان: آنتن پهن باند مایکرواستریپی، تابع گرین، روش ممان، معادلات انتگرالی سطحی، حجمی
|
 • Maziar Dehghan *, Yousef Rahmani, Seyfolah Saedodin, Mohammad Sadegh Valipour, Davood Domiri Ganji Page 1
  Forced convection heat transfer in metal foams in the presence of radiation heat transfer is studied using the homotopy perturbation method (HPM). To see wall effects, Darcy-Brinkman model for the flow in porous media is used. A constant heat flux is imposed at the wall and the radiation heat transfer is modeled by a temperature-dependent conductivity. In the present study the case of conjugate convection and radiation heat transfer is analyzed by a semi-analytical approach for the first time. Effects of the radiation parameters (λ, Tr) and porous medium shape parameter (s) on the Nusselt number and dimensionless temperature profile are investigated. Moreover, a discussion on the accuracy and limitations of the HPM method will be presented.
  Keywords: Porous media, Homotopy perturbation method, non, Darcian model, Radiation, metal foams
 • Iman Hajizade, Saeed Ebrahimi *, Pedram Peyvandi Page 11
  The problem of designing sewing machines is known as a difficult task due to the existence of complex mechanisms and various solutions. The stitch quality in these machines is certainly most influenced by the effect of parameters of the needle drive mechanism. The needle heat generated during sewing process as well as the needle contact force are directly related to needle velocity in penetration zone which in turn depends on the needle driver mechanism of sewing machine. Unfortunately, despite the importance of this issue from practical point, very little publications have focused especially on the optimization of needle lever mechanism. Therefore, we first introduce a new needle derive mechanism for which an optimization procedure based on the genetic algorithm is followed to achieve minimum needle velocity during penetration. In addition, further modification of the objective function with respect to the variation of needle acceleration is applied to assure smooth movement of the needle during sewing process.
  Keywords: needle velocity, sewing machine, optimization, genetic algorithm, slider, crank mechanism
 • Ali Khalili, Ali Kheyroddin, Mohammad Kazem Sharbatdar, Ahmad Farahani* Page 25
  One of useful methods for strengthening for reinforced concrete frames, is to use steel prop and crub in connections, alone or combined with beam's revival steel sheets and column jacketing with steel sheets or profiles. In this paper, after modeling and verifying application of model, behavior of RC frames, strengthened with this method was studied. For this purpose, a RC frame has been strengthened in 4 general ways (crub and prop, crub and prop with revival sheet among two beam’s crub, crub with column jacketing in the bottom of column’s crub region, combination of three mentioned moods) with three different prop’s sectional area. Results showed that using crub and prop increases stiffness and strength of frame, significantly. If crub and prop are used with column jacketing for strengthening RC frames, frames’ strength increase up to 3.3 times of ordinary frame. Adding beam revival sheet to crub and prop, causes sooner yielding and bulking in compressive prop.
  Keywords: Reinforced concrete frame, beam, column connection, strengthening, steel crub, prop, revival sheet, steel jacketing
 • Seyed Ali Ahmadi *, Hadi Pourshahsavari, Jafar Skandari Jam Page 39
  In this paper, buckling analysis of cylindrical panels made of functionally graded material under the action of three types of thermal loads is investigated. At first, Governing equations of panels are obtained based on the second Piola-Kirchhoff stress tensor using three dimensional theory of elasticity. Stability equations of the shells subjected to thermal loading based on the Donnell shell theory are considered. Two methods of solution are employed. In the first method governing equations obtained by benchmark solution are discretized and solved using differential quadrature method. Then the closed form solution is presented for the buckling equations based on the Donnell shell theory. It is assumed that material properties of the shell vary continually through the thickness according to a power law distribution of the volume fraction of constituent materials, while the Poisson’s ratio is constant. The effects of various parameters including the power law exponent, panel angle, different thermal load conditions and geometric ratios on the buckling behavior of functionally graded cylindrical panels are studied.
  Keywords: Buckling, Cylindrical panel, Thermal loading, Functionally graded material, Differential quadrature
 • Ali Ghoddosian, Amin Nikoobin, Mojtaba Riyahi Vezvari * Page 51
  In this article, triangular optimizer algorithm optimization method is presented for minimizing the weight of the truss structures. Triangular optimizer algorithm is a new metaheuristic method which is inspired of triangle. In this method, the initial vector of design variables is considered as the base of the triangle (first row). Then the objective functions are calculated and the best and the worst response are identified. The worst response is removed from the current population and the remaining population after some modifications is defined the second row. This process continues till reaching the apex of triangle, the optimal solution of this triangle. In the second iteration (second triangle), a certain number of the initial design variables are retrieved by the optimal solution of the previous triangle and the remaining of this population are created in the initial interval for escape from local optimums. So base of the second optimal triangle is formed. Then the mentioned algorithm is performed until optimum response of second triangle is achieved. These operations are continued until the convergence condition being satisfied. To prove the capabilities of the proposed algorithm shaping and sizing-shaping optimization of four truss structures are considered. The obtained statistical results of truss structures optimization show that the TOA is able to managed to achieve better optimal solutions compared to different optimization techniques.
  Keywords: Metaheuristic, Triangular Optimizer Algorithm, Truss Structures, Shaping Optimization, Sizing, Shaping Optimization
 • Graduate Hamed Gholami, Dr. Ehsan Seyedi Hoseininia* Page 61
  In this paper, the bearing capacity of ring footing is investigated. Ring footings are more economical in comparison with circular footings since less material is used in their construction. However, less investigation regarding the behavior and the bearing capacity of ring footings exits in the literature. The method of characteristics is applied in the present research in order to find the bearing capacity factors, which have been introduced in the so-called Terzaghi’s bearing capacity equation. The ring footing is assumed to be located on the horizontal ground surface, which carries vertical and centric load. The roughness between the footing base and the ground is ignored. The soil is assumed frictional-cohesive, which obeys Mohr-Coulomb yield criterion. The values of the bearing capacity factors are obtained for a wide range of soil friction angle (0~50 deg) and for different ring geometries in terms of the ratio of internal to outer ring radii (n), where n = 0, 0.2, 05, 0.7, and 0.9. The variations of the factors with n are presented in the forms of tables, graphs, and mathematical equations. The magnitude of the obtained factors is compared with the available data published in the literature. Comparisons show that there is good agreement between the results. In the end, by using some optional examples, it is shown that using the proposed bearing capacity equation for a ring footing is safe and conservative in comparison to applying a direct and rigorous plastic analysis.
  Keywords: bearing capacity, ring footing, method of stress characteristics
 • Dr. Seyyed Ali Soleymani Eyvari, Mohammad Reza Fadavi Amiri *, Dr. Hossein Marvi Page 75
  In this paper, a new method for generation of artificial earthquake record from the target spectra is proposed. This method uses new model in compression named MFCC analysis and MLFF Artificial Neural Networks and wavelet analysis. This procedure uses the learning capabilities of neural network to expand the knowledge of the inverse recording from response spectra to earthquake accelerogram. In the first step, wavelet analysis is used to decompose earthquake accelerograms to several levels in which each level covers a special range of frequencies, and then for every level a neural network is trained to learn to relate the response spectra to wavelet coefficients. Mel-Frequency Cepstral Coefficient (MFCC) compress signals for better training of neural networks. Finally, the generated accelerogram using inverse discrete wavelet transform is obtained. Some example is presented to demonstrate the effectiveness of the proposed method.
  Keywords: Earthquake, Artificial accelerogram, Artificial neural network, Target spectra, MFCC analysis
 • Seyed Kamal Chaharsooghi *, Zahra Taheri Page 87
  Agent-based negotiation is one of the interesting approaches in the field of automated negotiation in the E-Commerce world. Establishment an automated negotiation needs to develop a mechanism for it and it is obvious that users would accept a mechanism that is close to human methods of negotiation and reliable alternative for negotiating individual. Therefore, the need to developing efficient and reliable agent-based negotiation mechanism is being felt. In this paper we present a multi-issue negotiation mechanism. In contrast to previous studies, we had a multi-disciplinary to the negotiation problem and used micro economics theory to analysis and developing counter offers. In addition, in each round of this mechanism a twofold proposal is presented that caused the time of negotiation decreases while increasing the efficiency of negotiation and probability to reach better solutions. Validity and efficiency of proposed negotiation mechanism is indicated via predefined conditions of literature.
  Keywords: automated negotiation, multi, agent systems, E, commerce, Indifference Curves
 • Bahareh Bafandeh, Dr. Abbas Rasoolzadegan* Page 97
  The main goal of reusing software components is to produce new software systems using existing components rather than building it from scratch. Component-based software development is one of the most common approaches found today in different branches of engineering, but in software engineering reusing components is still faced with numerous challenges. In order to increase efficiency and accelerate the adoption of component reuse in software development, quantitative measurement of component reusability is necessary. In this regard, various models and metrics have been proposed, so it is important to review the research literature on this concept fairly and comprehensively. In this paper, we conducted a systematic review to identify and evaluate the methods that have been used for measuring component reusability and provide a new classification. Finally, based on the results of studies carried out, some of the relating challenges and issues have been introduced.
  Keywords: Software Components Reusability, Component based Software Development, Quantitative Measurement, Black Box Evaluation Methods, White Box Evaluation Methods
 • Seyyed Hossein Hosseini, Ashkan Mohasseli Page 123
  Due to the effective heat transfer in fluidized beds, these systems have been wieldy used in many thermal processes. There are limited published papers in the literature regarding heat transfer in fluidized beds, because of complexities existing in these systems. In the present study, a gas-solid bubbling fluidized bed including the spherical particles with diameter of 280 µm is simulated by a Eulerian-Eulerian Two-Fluid Model incorporating the kinetic theory of granular flow (KTGF). Influence of two important drag models of Gidaspow and Syamlal as well as some hydrodynamics parameters, namely, particle-particle restitution coefficient and solid wall boundary conditions are studied. Both drag models predict the behavior of the bubble passage through the bed reasonably. Although both drag functions show the same trend with the experimental data, Gidaspow drag model predicts the better results than the Syamlal one. The CFD results reveal that the modeling parameters of specularity coefficient, particle-particle and particle-wall restitution coefficients have a significant effect on the heat transfer coefficient between the wall and particles.
  Keywords: Heat Transfer, CFD, KTGF, TFM, Drag model, specularity coefficient
 • Mehdi Derafshian Maram *, Dr Nima Amjady Page 137
  Transient instability, voltage instability or a combination of both have been the cause of several power system blackouts all over the world in the recent years. Occurrence of a super-component contingency (SCC) that refers to multiple and simultaneous outages of grid facilities like a power plant or a multi-circuits line may lead to blackout if no remedial action schemes (RAS) are implemented. This paper proposes a new event-based RAS to overcome the transient and voltage instabilities caused by super-component contingencies through optimal generation shedding and load cut. To do this, a new multi objective framework is presented simultaneously optimizing the competing objective functions of transient and voltage stability margins and generation shed and load cut amount. Multi objective decision making is performed using a combination of analytical hierarchy process (AHP), modified augmented  constraint method and technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS). The effectiveness of both the proposed model and MODM solution approach is extensively illustrated on a simulated model of Iran’s power system in 2014.
  Keywords: Multi, objective optimization, Transient stability, Voltage stability, Remedial actions scheme
 • Ahmad Hosseinbeig, Javad Soleiman Meiguni * Page 151
  In this paper, a method based on hybrid Volume-Surface Integral Equation (VSIE) formulation in combination with Green's Function is presented to analyze a wide band planar microstrip antenna. Hybrid volume-surface Mixed Potential Integral Equation (MPIE) is used to analyze the structure. This hybrid integral equation is solved with the aid of spatial-domain Method of Moments (MoM) in order to compute surface current in metal faces and volume charge densities in dielectric substrate. The antenna is fed via a coaxial probe which is modeled in the developed code. Accuracy of the presented method is validated by comparing the results obtained from the proposed method with those of CAD simulations and measurements results.
  Keywords: Green's function, method of moments, volume, surface integral equation, wide band antenna