فهرست مطالب

تحقیقات کاربردی علوم ورزش بدون مرز - پیاپی 1 (شهریور 1395)
 • پیاپی 1 (شهریور 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/30
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محسن شیر محمدزاده*، هیمن مجیدی صفحه 1
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سازمانی و مدیریت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی؛ و از لحاظ شبوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی هستند که نمونه ای به حجم 120 نفر از آن ها به شیوه تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ساختار سازمانی و مدیریت دانش بود. روایی پرسشنامه ها، با استناد به نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت. پایایی آن ها با استناد به ضریب آلفای کرونباخ، برای دو پرسشنامه ساختار سازمانی و مدیریت دانش، به ترتیب (89/.) و (86/.) گزارش شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، رگرسیون خطی دو متغیره و مجذور کای استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ساختار سازمانی مکانیکی تاثیر معکوس و معناداری بر مدیریت دانش و ساختار سازمانی دانشی تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد. در ادمه بررسیها مشخص شد که وضعیت مدیریت دانش و ابعاد آن در ادارات ورزش و جوانان آذربایجان غربی بالاتر از حد متوسط است.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی مکانیکی، ساختار سازمانی دانشی، مدیریت دانش
 • بررسی تاثیر آموزش شش هفته تمرین طرح ملی طناورز (طناب زنی) بر تعادل ایستاء / مطالعه موردی: دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی شهرستان پیرانشهر
  خالد دودمان، فخرالدین حسنلویی* صفحه 11
  هدف
  بررسی تاثیر آموزش شش هفته (12جلسه)، طرح ملی طناورز(طناب زنی)، بر توانایی ادراکی-حرکتی تعادل ایستاء دانش آموزان پسر چهارم ابتدایی شهرستان پیرانشهر می باشد.
  روش
  این پژوهش، از نوع آزمایش-میدانی بود که درآن دانش آموزان دو کلاس از دو مدرسه متفاوت به طور نمونه گیری خوشه ای مرحله اول، یکی درگروه آزمایش(61نفری)، و دیگری در گروه کنترل(64)، انتخاب شدند. برای اندازه گیری تعادل ایستاء از آزمون لک لک استفاده شد. ابتدا از آزمودنیهای دو گروه پیش آزمون گرفته شد، سپس گروه آزمایش به مدت 12جلسه و هرجلسه به مدت 45 دقیقه، به تمرینهای مصوب وزارت آموزش وپرورش بصورت انفرادی،گروهی پرداختند.
  یافته ها
  مقایسه نتایج تفاوت میانگینهای پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و کنترل نشان داد، که شرکت در تمرینات طناورز موجب می شود که آزمودنیهای گروه تعلیم دیده در مقایسه با گروه کنترل، مهارت تعادل ایستاءی خود را افزایش داده اند. این تفاوت درسطح اطمینان 05/0≤p و 01/0≤pمعنادار بود.
  نتیجه گیری
  طرح ملی طناورز باعث رشد ادراکی-حرکتی(تعادل ایستاءء)، دانش آموزان شد. پس می توان از طرح ملی طناورز جهت پیشرفت در ورزشهای که نیازمند تعادل ایستاء می باشد، استفاده نمود.
  کلیدواژگان: طناورز، توانایی ادراکی، حرکتی، تعادل ایستاء، دانش آموزان
 • فاطمه سادات حسینی*، هوشیار مهرفام صفحه 17
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین سبک مسئله مدار مقابله با استرس و کیفیت زندگی در دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری پژوهش حاضر 290 نفر مرد با میانگین سنی 11/26 سال که از میان دانشجویان ورزشکار (به روش نمونه گیری در دسترس) و غیر ورزشکار (به صورت نمونه گیری تصادفی منظم) دانشگاه پیام نور پیرانشهر بودند، انتخاب شدند. ابزار جمع-آوری داده ها، پرسشنامه های سبک مسئله مداری مقابله با استرس اندلر و پارکر (1990) و کیفیت زندگی WHOQOL-BRIEF-1991)) بودند. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، بین سبک مسئله مدار مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بین کیفیت زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار تفاوت معناداری وجود دارد. بین سبک مقابله مساله مدار و کیفیت زندگی دانشجویان ورزشکار رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتیجه اینکه دانشجویان ورزشکار بیشتر از سبک مساله مدار و دانشجویان غیرورزشکار کمتر استفاده می کنند و دانشجویان ورزشکار، دارای کیفیت زندگی مطلوب تری نسبت به دانشجویان غیرورزشکار هستند. همچنین دانشجویان ورزشکاری که از سبک مقابله موثر (مساله مدار) استفاده میکنند دارای کیفیت زندگی مطلوبتری نسبت به دانشجویان ورزشکاری هستند.
  کلیدواژگان: مقابله با استرس، سبک مقابله مساله مدار، کیفیت زندگی
 • حمزه صمیمی، دکتر مهرداد عنبریان*، امیر سرشین صفحه 25
  هدفاز این تحقیق بررسی کفی Arch support شاید آورانهای حسی کف پا را زیاد کند، بدین وسیله روی عملکرد عصبی- عضلانی تاثیر بگذارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات فوری این نوع توکفشی روی پایداری پوسچری و فعالیت عضلانی اندام تحتانی در هنگام ایستادن روی هر دو پا بود.روش بررسی براساس جابجاییهای مرکز فشارپا در دو جهت قدامی-خلفی و داخلی-خارجی و شدت فعالیت الکتریکی(EMG) هشت عضله اندام تحتانی پای برتر بصورت همزمان در مدت زمان 30 ثانیه در 15 نفر مرد سالمند در دو حالت چشم باز و چشم بسته ودر سه وضعیت پای برهنه،کفش معمولی و کفش همراه با توکفشی Arch support گرفته شد.نتایج این مطالعه نشان داد که جابجایی مرکز فشارپا در وضعیت پای برهنه کمتر از وضعیت کفش و کفش همراه با تو کفشی است. و از طرفی بین فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در حالتهای مشخص شده در این مطالعه هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. این مطالعه نقطه آغازی برای کارهای آینده در زمینه تاثیر کفی Arch support برروی کنترل پوسچری و فعالیت عضلانی اندام تحتانی در: افراد سالم در گروهای سنی مختلف ودرتستهای مختلف تعادل دینامیکی، بعد از خستگی و افراد با ساختار کف پا مختلف است. از طرفی نتایج این مطالعه پیشنهاد میکند که بهتراست قبل و بعد از پوشیدن کفی در یک دوره زمانی اثرات بیومکانیکی و حسی آن بر روی کنترل تعادل بررسی شود.
  کلیدواژگان: کفی Arch support، آورانهای حسی، پایداری پوسچری، فعالیت الکتریکی
 • بهزاد محمودیان، کیارش ملکی*، فاطمه نعمتی تمر، کوثر طهمزی صفحه 36
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد به اجرای تغییرات کارمندان ورزش و جوانان می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی همبستگی بود. افزون بر این به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ اجرا، میدانی تلقی می شد. جامعه آماری پژوهش حاضر آر کارکنان شاغل در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی تشکیل می دادند که بر اساس استعلام بدست آمده از اداره کل ورزش و جوانان استان تعداد 333 نفر اعلام گردید. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. براساس این جدول برای جامعه ای برابر مورد نظر حداقل بایستی (181 نفر) به عنوان معرف جامعه در نظر گرفته شود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه می باشد که برای جمع آوری داده های توانمندسازی از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر (1995) که دارای 19 سوال «مولفه معناداری در شغل، شایستگی در شغل، حق انتخاب، موثر بودن و مشارکت با دیگران» و پرسشنامه تعهد به اجرای تغییر هرسکویچ و مایر (2002) دارای 16 سوال که در مقیاس 5 ارزشی لیکرت طراحی شده بودند، استفاده گردید. ضمن اجرای مطالعه مقدماتی جهت تشخیص محدودیت های اجرایی و برطرف کردن ابهامات احتمالی، پایایی ابزار اندازه گیری در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب 76/0 و 83/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون همبستگی و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین توانمندسازی و مولفه های آن و تعهد به اجرای تغییرات سازمانی در ادارت ورزش و جوانان ارتباط معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، تعهد به اجرای تغییرات، کارکنان، سازمان