فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 139 (مرداد 1395)
 • پیاپی 139 (مرداد 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/02
 • تعداد عناوین: 26
|
 • شهناز ترک زهرانی، فاطمه محمودی کهنی، کیارش ساعتچی، ریحانه سفیدکار، مژده بنایی صفحات 1-9
  سابقه و هدف
  تسکین درد و کم کردن مداخلات حین لیبر و زایمان یکی از جنبه های اساسی مراقبت های مامایی محسوب می شود. طب فشاری روشی برای کاهش درد و تسهیل زایمان است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر طب فشاری قبل از شروع زایمان بر میزان مصرف مسکن و اکسی توسین در طی لیبر طراحی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 162 زن باردار ترم و بدون علائم زایمانی مراجعه کننده به بیمارستان شهید اکبرآبادی شهر تهران در سال 1394 به طور تصادفی دریکی از سه گروه طب فشاری، طب فشاری ساختگی و کنترل قرار گرفتند. طب فشاری در نقاط Sp6، BL32 و BL60 در هفته 40-39 بارداری های نخست و کم خطر انجام و واحدهای پژوهش در طی لیبر پیگیری می شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 22 و آزمون های آمار توصیفی شامل میانگین، انحراف معیار، فراوانی و آزمون های آماری دیگر شامل مجذور کای، کروسکال والیس و آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.
  یافته ها
  از نظر میزان استفاده از مسکن در طی لیبر در گروه طب فشاری 30 درصد، طب فشاری ساختگی 42 درصد و مراقبت روتین 50 درصد بود، که آزمون آماری کروس کال والیس تفاوت معنی داری را بین سه گروه نشان نداد (122/0=p). از نظر استفاده از اکسی توسین نیز در گروه طب فشاری 54 درصد، طب فشاری ساختگی 58 درصد و مراقبت روتین 78 درصد بود که آزمون آماری تفاوت معنی داری را بین سه گروه نشان داد (028/0=p). میزان استفاده از اکسی توسین در گروه طب فشاری کم تر از دو گروه دیگر بود.
  استنتاج: طب فشاری قبل از شروع لیبر سبب کاهش مصرف اکسی توسین حین لیبر شده، بنابراین می توان از طب فشاری به عنوان کاهنده مداخلات حین لیبر استفاده نمود.
  کلیدواژگان: طب فشاری، مسکن، اکسی توسین، زایمان
 • ابولفضل فیروزیان، سید عبدالله عمادی، عالیه زمانی کیاسری، افشین قلی پور برادری، ایوب برزگرنژاد، مهران فضلی، مریم منتظمی، مریم دانشیان، مائده صادقیان صفحات 10-17
  سابقه و هدف
  : با وجود اثبات اثر پروپوفول بر کاهش تون عضلات صاف، اثر این دارو بر اسپاسم حالبی تاکنون بررسی نشده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر پروپوفول در سنگ شکنی داخل حالبی (TUL) و تاثیر آن بر کاهش اسپاسم حالبی در فاز حاد رنال کولیک اجرا شد.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سو کور 122 بیمار وارد مطالعه شدند. ابتدا به تمامی بیماران میدازولام mg/kg 02/0و فنتانیل μg/kg2 داده شد. سپس به طور تصادفی برای گروه اول پروپوفول با دوز mg/kg 5/2 (گروه پروپوفول، 65 نفر) و برای گروه دوم نیز نسدونال با دوز mg/kg5 (گروه نسدونال، 57 نفر) تجویز شد. TUL با روش پنوماتیک انجام شد. طول مدت انجام TUL، تغییرات همودینامیک، میزان موفقیت، نیاز به Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)، نیاز به استفاده از استنت حالبی، Double J insertion (DJ) و عوارض ثبت شد.
  یافته ها
  سن، جنس، وزن و اندازه سنگ بین دو گروه اختلاف آماری معناداری نداشت (05/0p>). زمان انجام TUL (004/0p=) و میانگین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و ضربان قلب در دقایق یک و پنج (01/0p>) به طور معناداری در گروه پروپوفول کم تر بود. میزان موفقیت TUL در گروه پروپوفول و نسدونال به ترتیب 9/96 و 5/89 درصد (097/0p=)، نیاز به استنت به ترتیب در 20 و 5/17 درصد (729/0p=) و نیاز به DJ در 8/22 و 9/16 درصد (415/0p=) وجود داشت.
  استنتاج: پروپوفول با کاهش بیش تر فشار خون سیستولی، دیاستولی، تغییرات کم تر ضربان قلب، کاهش زمان TUL، افزایش نسبی موفقیت TUL، نیاز کم تر به DJ و همچنین نیاز کم تر به ESWL همراهی داشت.
  کلیدواژگان: رنال کولیک، پروپوفول، یورتروسکوپی، سنگ شکنی
 • محسن شهریاری، آرش خلیلی، مرتضی شمسی زاده، داود مردانی، اکوان پایمرد، مهدی مولوی وردنجانی صفحات 18-26
  سابقه و هدف
  درد پس از قطع عضو، پیامدهای مختلفی از جمله ناتوانی،کاهش کیفیت زندگی و کاهش توانایی های ارتباطی بیمار با دیگران دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ماساژ بازتابی پا بر درد بیماران پس ازقطع عضو اندام تحتانی بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه کارآزمایی بالینی حاضرروی بیماران کاندید عمل آمپوتاسیون اندام تحتانی بستری شده در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان به تعداد 25 نفر در هر گروه (گروه مداخله و گروه کنترل) انجام شد. جهت ارزیابی شدت درد از مقیاس عددی درد (Numeric Rating Scale) استفاده گردید و مدت 30 دقیقه تکنیک ماساژ بازتابی پا (پای سالم) برای بیماران گروه مداخله انجام شد و برای گروه کنترل نیز ماساژ ساق و کف پا به صورت ساده به مدت 30 دقیقه انجام گردید و این حرکت 8 الی 10بار تکرار شد. از آزمون های آماری کای اسکویر، T-test، فیشر و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه استفاده گردید.
  یافته ها
  ماساژ بازتابی پا باعث کاهش معنی دار شدت درد در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل شد به صورتی که بیماران گروه مداخله به طور معنی داری از شدت درد کم تری بعد از مداخله برخوردار بودند (009/0 = p). طبق آزمون
  T-test بین میانگین شدت درد قبل از عمل گروه مداخله و شاهد، تفاوت معنی دار نبود (52/0=p). بین دو گروه از نظر اختلاف میانگین شدت درد، تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0˂p).
  استنتاج: ماساژ بازتابی پا در بیماران تحت آمپوتاسیون موجب کاهش درد بعد از عمل می گردد بنابراین استفاده از آن جهت کاهش درد بیماران توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آمپوتاسیون، درد، ماساژ بازتابی پا
 • فرزاد بزرگی، مینا الوندی پور، سید حسین منتظر، ایرج گلی خطیر، حامد خدابخش، محمد یاسین کرمی صفحات 27-33
  سابقه و هدف
  با توجه به این که عمل آپاندکتومی از جمله شایع ترین اعمال جراحی اورژانس بوده و تشخیص دقیق موارد مشکوک این مشکل بالینی بسیار از نظر عوارض و هزینه های درمانی و کاهش خطرات مربوطه مهم می باشد لذا هدف از این مطالعه مقایسه ارزش تشخیصی استفاده از تست تعیین سطح بیلی روبین با تعداد گلبول سفید خون در تشخیص آپاندیسیت حاد بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه مقطعی حاضر در فاصله مرداد ماه تا بهمن ماه سال1393 روی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان امام خمینی(ره) ساری با شکایت درد شکم و تشخیص اولیه آپاندیسیت جهت تعیین ارزش تشخیصی هایپربیلی روبینمی در آپاندیسیت حاد انجام شد. 4 فاکتور ارزش تشخیصی حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و ارزش اخباری منفی محاسبه و گزارش گردید.
  یافته ها
  هایپربیلی روبینمی توتال در تشخیص آپاندیسیت حاد دارای حساسیت 8/75 درصد، ویژگی 7/66 درصد، ارزش اخباری مثبت 8/95درصد و ارزش اخباری منفی 4/21 درصد و نیز لکوسیتوز در تشخیص آپاندیسیت حاد دارای حساسیت 4/71 درصد، ویژگی 100درصد، ارزش اخباری مثبت 100درصد و ارزش اخباری منفی 7/25 درصد بود.
  استنتاج: مقدار بیلی روبین و گلبول سفید ارزش تشخیصی نسبتا مشابه در تشخیص آپاندیسیت حاد دارند. بنابراین اندازه گیری سطح بیلی روبین در زمان بررسی بیمار با علایم و نشانه های آپاندیسیت حاد ممکن است کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: آپاندیسیت، هایپربیلی روبینمی، ارزش تشخیصی
 • شهرام علا، افشین قلی پور، اعظم سادات قاسمی، بیژن کوچکی گلفزانی صفحات 34-41
  سابقه و هدف
  بیمارانی که در بخش مراقبت های ویژه پذیرش می شوند، بسیار سریع دچار مشکلات گوارشی می شوند. زخم و خونریزی گوارشی وابسته به استرس می تواند منجر به افزایش طول مدت بستری و مرگ و میر شود. هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای زخم گوارشی ناشی از استرس در بیماران و مروری بر مصرف داروها در بخش مراقبت های ویژه می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از دی ماه 1392 لغایت دی 1393 انجام شد. در این مطالعه، 100 بیمار در بخش های مراقبت های ویژه مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران با توجه به پروتکل انجمن داروسازان سیستم سلامت آمریکا (ASHP) ثبت شد و نحوه تجویز SUP بررسی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 51 درصد بیماران مرد بودند. 92 درصد از بیماران درمان پیشگیرانه دریافت کردند و 34 درصد بیماران که داروی پیشگیری به فرم تزریقی دریافت کردند، قادر به تحمل فرم خوراکی بودند. 31 درصد از بیمارانی که دارو دریافت کردند، اندیکاسیون درمان پیشگیرانه نداشتند. در کل 64 درصد از بیماران طبق گایدلاین های ASHP درمان پیشگیرانه دریافت کردند.
  استنتاج: مصرف غیر منطقی داروهای ضدترشح اسید معده می تواند منجر به عوارض دارویی، افزایش خطر پنومونی بیمارستانی و هزینه دارویی برای بیماران و مراکز درمانی شود. جهت تعیین رژیم درمانی پیشگیرانه زخم گوارشی ناشی از استرس باید ریسک فاکتورها ارزیابی شده و برحسب وضعیت بیماری فرد، بهترین درمان صورت گیرد. متخصصین باید ارزیابی لازم را به عمل آورده و نیاز به پیشگیری زخم گوارشی را برآورد کنند.
  کلیدواژگان: پیشگیری، استرس، زخم
 • مهدی قزلسفلو، رضوان سادات جزایری، فاطمه بهرامی، رحمت الله محمدی صفحات 37-48
  سابقه و هدف
  یکی از ویژگی مهم ازدواج های موفق و طولانی مدت، تعهد زناشویی است و شفقت خود، پیش بینی کننده خوبی برای بهبود روابط زناشویی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سلامت خانواده اصلی و شفقت خود با تعهد زناشویی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک تحقیق توصیفی با طرح همبستگی است. افراد موردمطالعه 372 فرد متاهل بودند که به صورت نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سلامت خانواده اصلی، شفقت خود و تعهد زناشویی بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان (42/7 ±37) سال بود. نتایج تجزیه وتحلیل آماری نشان داد که بین سلامت خانواده اصلی و خرده مقیاس های مهربانی با خود، احساسات مشترک انسانی و ذهن آگاهی با تعهد زناشویی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد (01/0 p<) و بین سلامت خانواده اصلی با خرده مقیاس های قضاوت در مورد خود، انزوا و فزون همانندسازی با تعهد زناشویی، همبستگی منفی معناداری وجود دارد (01/0 p<). همچنین سلامت خانواده اصلی و خرده مقیاس های مهربانی با خود، قضاوت در مورد خود، احساسات مشترک انسانی و ذهن آگاهی، توانایی بالایی در پیش بینی تعهد زناشویی دارند
  استنتاج: با توجه به اهمیت نقش سلامت خانواده اصلی و شفقت خود در بهبود روابط زناشویی، با آموزش درمان های متمرکز بر شفقت خود، می توان باعث افزایش سلامت روان و خود شفقت ورزی شد و از این طریق موجب دوام ازدواج ها گردید.
  کلیدواژگان: سلامت خانواده اصلی، شفقت خود، تعهد زناشویی
 • سینا دو برادران، سحر گراوندی، غلامرضا گودرزی، اسماعیل ایدنی، شکرالله سلمان زاده، فرهاد سلطانی، احمد رضا یاری، محمد جواد محمدی صفحات 42-52
  سابقه و هدف
  ذرات معلق کم تر از 10 میکرون، یکی از مهم ترین آلاینده هایی است که سبب بروز خسارات جبران ناپذیر به محیط زیست و سلامت انسان ها در عصر حاضر می شوند. مطالعه حاضر به منظور برآورد اثرات بهداشتی ذرات معلق کم تر از 10 میکرون بر سلامت شهروندان بوشهری انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی در سال 1392 در شهر بوشهر انجام شد. داده های مربوط به ذرات معلق کم تر از 10 میکرون از سازمان محیط زیست بوشهر اخذ شد. غلظت آلاینده ذرات معلق کم تر از 10 میکرون با استفاده از دستگاه گریم اندازه گیری گردید. داده های دریافت شده از سازمان محیط زیست پردازش (مجموعه دستورات میانگین گیری، کدنویسی شده و پس از تاثیر دادن پارامتر های هواشناسی به عنوان فایل ورودی، به مدل تبدیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که غلظت ذرات معلق کم تر از 10 میکرون در شهر بوشهر با میانگین سالانه g/m3μ 35/251 می باشد. تعداد کل بیماری های قلبی عروقی منتسب به تماس با ذرات معلق کم تر از 10 میکرون در یک سال، 130 نفر و تعداد موارد تجمعی بیماری های تنفسی با توجه به برآورد حد وسط خطر نسبی در اثر تماس با ذرات معلق کم تر از 10 میکرون طی یک سال، 346 نفر بوده که 52 درصد آن ها مربوط به غلظت کم تر از 150 میکروگرم بر متر مکعب بود. در منطقه مطالعاتی، به ازاء هر g/m3μ 10 افزایش غلظت ذرات معلق کم تر از 10 میکرون نسبت به مقادیر قبل از آن، میزان خطر مرگ قلبی- عروقی 8/1 درصد و خطر مرگ های تنفسی 1/2 درصد افزایش می یابد.
  استنتاج: مقایسه منطقه نشان می دهد بالا بودن درصد بیماری این دو پیامد با توجه به نتایج حاصل می تواند به دلیل میانگین بالاتر ذرات معلق کم تر از 10 میکرون و یا شاید تداوم روزهای با غلظت بالا در شهر بوشهر باشد.
  کلیدواژگان: ذرات معلق، بیماری های قلبی عروقی، بیماری های تنفسی، بوشهر
 • عبدالرسول علایی، حامد چراغ مکانی، محمد خادملو، ارازمحمد اق ارکاکلی صفحات 53-65
  سابقه و هدف
  سردرد به عنوان یکی از سندرم های درد مرتبط با مولتیپل اسکلروزیس (MS) در نظر گرفته می شود. میگرن یکی از فراوان ترین سردردهای اولیه در میان بیماران مبتلا به MS است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین MS و سردرد میگرنی می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که روی 60 بیمار مبتلا به MS انجام شد. در اسکن MRI مغزی به دست آمده از بیماران، محل ضایعه، تعداد محل های ضایعه و تعداد ضایعات ثبت و مقایسه گردید.
  یافته ها
  این مطالعه شامل 51 بیمار زن و 9 بیمار مرد بود. 82 درصد بیماران به MS عودکننده- فروکش کننده و 18 درصد بیماران به MS پیشرونده ثانویه مبتلا بودند. بیماران MS مبتلا به سردرد دارای تعداد محل های درگیر بیش تری نسبت به بیماران MS بدون سردرد بودند (0001/0=p). در مقایسه با بیماران MS بدون میگرن، بیماران MS مبتلا به میگرن دارای درگیری بیش تری (اندازه ضایعه بزرگ تر) در مغز میانی، مخچه، تالاموس، لوب های فرونتال و تمپورال بودند (05/0>p-)، درحالی که بیماران میگرنی با اورا دارای درگیری بیش تر معنی دار در لوب فرونتال و درگیری کم تر معنی دار در لوب اکسیپتال بودند (به ترتیب 035/0=p و 011/0=p). نتایج مشابهی برای تعداد پلاک ها در بیماران با و بدون سردرد به دست آمد. تفاوت در تعداد ضایعات در گروه های با و بدون اورا در لوب اکسیپتال مشاهده شد(031/0=p).
  استنتاج: وجود پلاک های MS در نواحی اینفراتنتوریال عمدتا مغز میانی و مخچه و نواحی سوپراتنتوریال غالبا لو ب های فرونتال و پریتال و هم چنین تالاموس با یک افزایش وقوع سردرد با خصوصیات سردرد میگرنی همراه هستند.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، سردرد میگرنی، اورا، MRI
 • افشین قلی پور برادری، ناهید زرگر، محسن اعرابی، الهه کوهساری، امیر امامی زیدی صفحات 66-72
  سابقه و هدف
  برخی از بیماران نیاز به اندازه گیری مکرر برخی آزمایشات دارند، ولی علی رغم وجود کاتتر محیطی در بیمار، به طور معمول از ورید برای تهیه نمونه خون استفاده می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف مقایسه نتایج آزمایشات بیوشیمیایی و هماتولوژیک در دو روش خونگیری معمول و خونگیری از کاتتر ورید محیطی به انجام رسید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مورد- شاهدی است که بر روی 96 بیمار بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان امام خمینی (ره) ساری در سال 1393 صورت پذیرفت. هر بیمار به عنوان گروه کنترل خود محسوب گردیده و خونگیری با روش معمولی به عنوان کنترل و خونگیری از کاتتر محیطی به عنوان گروه مورد در نظر گرفته شد. جهت تهیه نمونه خون، ابتدا کاتتر ورید محیطی با 2cc نرمال سالین شستشو داده شده و پس از 5 دقیقه با دور ریختن CC 5/0 خون، خونگیری انجام شد. تمامی نمونه ها از نظر هموگلوبین، هماتوکریت، سدیم، پتاسیم، BUN، Cr و FBS بررسی گردیدند. یافته ها با استفاده از آزمون های کای دو، تی زوجی، ویلکاکسون، فیشر و با نسخه هجدهم نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  2/56 درصد از شرکت کنندگان (54 بیمار)مرد و بقیه زن بودند. میانگین سنی آن ها 83/17± 58/47 سال بود. نتایج نشان داد تفاوت معنی دار آماری بین نتایج آزمایشگاهی خون گرفته شده در دو روش جهت نمونه های هموگلوبین (452/0= p)، هماتوکریت (718/0= p)، پتاسیم (282/0= p)، BUN (239/0= p)،Cr (247/0= p) و قندخون ناشتا (074/0= p) وجود ندارد. اما تفاوت معنی دار آماری بین نتایج نمونه های سدیم بیماران وجود دارد (034/0= p).
  استنتاج: خونگیری از طریق کاتتر ورید محیطی در حال دریافت مایع، روشی قابل اعتماد در بررسی آزمایشات هماتوکریت، هموگلوبین، BUN و Cr است.
  کلیدواژگان: اخذ نمونه خون، آزمایشات هماتولوژیک، آزمایشات بیوشیمی، کاتتر ورید محیطی
 • زینب رئوفی، امیر احمدی، نادر معروفی، جواد صراف زاده صفحات 73-83
  سابقه و هدف
  حس عمقی یکی از حس های پیکری است که به منظور کنترل عضلانی توسط سیستم عصبی مورد استفاده قرار می گیرد. پوسچر نا مناسب یا درد از عوامل برهم زننده حس عمقی است. یکی از پوسچرهای نامناسب، پوسچر جلوآمده سر می باشد. هدف از این مطالعه بررسی خطای بازسازی وضعیت گردن در افراد مبتلا به جلو آمدگی سر با و بدون گردن درد و افراد سالم است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مورد- شاهدی است که 31 فرد مبتلا به جلو آمدگی سر بدون گردن درد، 31 فرد مبتلا به جلو آمدگی سر با گردن درد و 31 فرد سالم در آن شرکت کردند. ابتدا دامنه حرکات گردن در سه گروه، ارزیابی شد و سپس خطای بازسازی وضعیت گردن در زاویه ی هدف (50 درصد ازکل دامنه حرکتی در هر حرکت) برای حرکات خم شدن گردن به جلو و عقب، خم شدن جانبی گردن به راست و چپ و چرخش گردن به راست و چپ، با استفاده از دستگاه سنجش دامنه حرکتی گردن (Cervical Range Of Motion) اندازه گیری شد. به منظور بررسی شدت درد از مقیاس آنالوگ دیداری درد (VAS) استفاده شد.
  یافته ها
  دامنه حرکتی در افراد مبتلا به جلو آمدگی سر در برخی جهات به طور معنی داری کمتر از افراد سالم بود (05/0< p) هم چنین خطای مطلق بازسازی زاویه هدف در بیش تر حرکات در افراد مبتلا به جلو آمدگی سر (با و بدون درد) به طور معنی داری بیش تر از افراد سالم بود (05/0< p). در افراد مبتلا به گردن درد، میانگین شدت درد 68/0± 4گزارش شد.
  استنتاج: احتمالا وجود پوسچر جلوآمده سر چه با درد و چه بدون درد باعث می شود که خطای بازسازی وضعیت تحت تاثیر قرار گرفته و میزان خطا بیش تر شود اما وجود درد باعث ایجاد خطای بیش تر نمی شود.
  کلیدواژگان: پوسچر، سر، حس وضعیت، گردن درد
 • فروغ رهنمای رودپشتی، نجمه رنجی، لیلا اسدپور صفحات 84-92
  سابقه و هدف
  سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن مهم فرصت طلب در افراد مبتلا به بیماری تنفسی مزمن یا افراد با نقص ایمنی است. این باکتری مقاومت ذاتی و اکتسابی به انواع آنتی بیوتیک ها را نشان می دهد. یک مکانیسم مهم مقاومت به فلوروکوئینولون ها در سودوموناس آئروژینوزا جهش در gyrA، یک زیرواحد توپوایزومراز نوع II می باشد. هدف از این مطالعه بررسی جهش های ژن gyrA در جدایه های مقاوم به دارو در استان گیلان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 44 جدایه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های مختلف از جمله سوختگی، ادرار و ترشحات تنفسی به کمک روش های بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. حساسیت و مقاومت به آنتی بیوتیک به روش کربی بور تعیین گردید. از آزمون χ2 بهره برده شد و برای معنی دار بودن نتایج 05/0< P لحاظ شد. برای بررسی جهش های ژن gyrA در جدایه های مقاوم به سیپروفلوکساسین، PCR- سکونسینگ انجام شد. نرم افزار CLCmain workbench v3.5 و نرم افزار بلاست (BLAST) برای مقایسه توالی ژن gyrA در جدایه های مقاوم با ژن رفرنس در PAO1 مورد استفاده قرار گرفتند.
  یافته ها
  بالاترین میزان مقاومت به سیپروفلوکساسین در جدایه ها MIC>512 μg/ml بود. دو جهش T83I و D87Y در ژن gyrA در جدایه های مقاوم شناسایی شد. هم چنین این مطالعه نشان داد که بین میزان MIC در جدایه های مقاوم به سیپروفلوکساسین و جهش در ژن gyrA ارتباطی وجود ندارد.
  استنتاج: این نتایج نشان می دهد که جهش در ژن gyrA یکی از مهم ترین مکانیسم های مقاومت به سیپروفلوکساسین در جدایه های کلینیکی سودوموناس آئروژینوزا در گیلان بوده و به نظر می رسد جهش در gyrAبه همراه چند ژن درگیر در ایجاد مقاومت، باعث افزایش مقاومت در جدایه های مختلف شده باشد.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، کوئینولون، gyrA، جهش
 • آنا عبدالشاهی، فریده طباطبایی یزدی، علی اکبر شعبانی، سیدعلی مرتضوی، عبدالرضا محمدی نافچی صفحات 93-102
  سابقه و هدف
  مانوپروتئین موجود در دیواره سلولی مخمر ساکارومیسس یک ترکیب گلیکوپروتئینی است که دارای خواص ضدمیکروبی و آنتی توکسینی است. در این مطالعه اثرات ضدقارچی پوشش خوراکی بر پایه ژلاتین حاوی مانوپروتئین (مانان) مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر رشد آسپرژیلوس و اثر مهارکنندگی آن بر روی مغز پسته بررسی شد.
  مواد و روش ها
  اثرات ضد قارچی پوشش خوراکی بر پایه ژلاتین حاوی مانوپروتئین (مانان) مخمر ساکارومیسس سرویزیه بر آسپرژیلوس فلاووس (PTCC 5004) به روش رقت سازی متوالی لوله ای و پلیت و نیز انتشار در چاهک اندازه گیری و اثر مهار کنندگی آن بر روی مغز پسته ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پوشش ژلاتینی حاوی مانان اثر مهارکنندگی بر رشد آسپرژیلوس فلاووس دارد. کم ترین غلظت مهارکنندگی (MIC) و کم ترین غلظت کشندگی قارچ (MFC) برای مانان به ترتیب برابر 005/0 و 01/0 میکروگرم بر میلی لیتر به دست آمد.
  استنتاج: کاربرد پوشش ژلاتینی حاوی مانان بر روی مغز پسته سبب تعویق و کاهش رشد آسپرژیلوس فلاووس گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، از این پوشش فعال می توان برای نگهداری مواد غذایی از جمله پسته در جهت کاهش رشد آسپرژیلوس فلاووس و نهایتا کاهش مقدار تولید آفلاتوکسین استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس فلاووس، مانوپروتئین، پسته، MIC، MFC1
 • افشین تکدستان، عادل نظرزاده، نغمه عروجی، پرویز جوانمردی صفحات 103-110
  سابقه و هدف
  استروژن یک از هورمون استروئیدی است که از طریق پساب های شهری و بیمارستانی وارد منابع آب شده، لذا باعث ایجاد خطراتی برای موجودات آبزی به خصوص ماهی ها می شود و سلامت انسان را به مخاطره می اندازد. هدف از این تحقیق بررسی کارایی و عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهری و بیمارستانی به ویژه تصفیه بیولوژیکی در حذف ترکیبات استروژنی از فاضلاب شهری و بیمارستانی می باشد.
  مواد و روش ها
  ردیابی استروژن در محیط های آبی به وسیله نمونه برداری انجام گرفت. تعداد 56 نمونه طی 8 ماه از نقاط مختلف تصفیه خانه فاضلاب شهری و بیمارستانی شهر اهواز گرفته شد. نمونه ها به روش الکترو کمی لومینسانس (ECL) توسط آزمایشگاه مورد آنالیز قرار گرفتند و نتایج به صورت نانوگرم بر لیتر گزارش شد.
  یافته ها
  میانگین هورمون موجود در فاضلاب ورودی به تصفیه خانه فاضلاب شهری 8/58 نانوگرم بر لیتر و میانگین هورمون خروجی از تصفیه خانه 4/5 نانوگرم بر لیتر بود. میانگین هورمون موجود در ورودی تصفیه خانه بیمارستان امام خمینی شهر اهواز 8/61 نانوگرم بر لیتر و در خروجی تصفیه خانه 8/10 نانوگرم بر لیتر می باشد. نتایج نشان داد که تصفیه بیولوژیکی به روش لجن فعال قادر است مقادیر قابل ملاحظه ای از هورمون استروژن را حذف کند و به مقدار پایین تر از حد استاندارد پیشنهادی بین المللی برساند.
  استنتاج: مهم ترین مکانیسم حذف هورمون استروژن در سیستم تصفیه بیولوژیکی به ویژه فرآیند لجن فعال جذب سطحی و فرآیند تجزیه و تخریب بیولوژیکی می باشد. تصفیه خانه فاضلاب خصوصا واحد تصفیه ثانویه آن در کاهش هورمون از فاضلاب موثر می باشد که می توان این موضوع را به انجام تاثیر تصفیه بیولوژیکی در این مرحله نسبت داد.
  کلیدواژگان: هورمون استروژن، فاضلاب شهری، فاضلاب بیمارستانی، لجن فعال، هوادهی گسترده
 • حسین عبدالله زاده، بابک علیزاده، رسول خسروی، مهدی فضل زاده دویل صفحات 111-125
  سابقه و هدف
  وجود مواد آلی در منابع آبی که سهم عمده آن ها مربوط به هیومیک اسید می باشد، منجر به تشکیل THMs و HAAs می گردد. بنابراین حذف پیش ساز فراورده های جانبی گندزدایی مهم ترین روش برای جلوگیری از تشکیل THM ها می باشد. این پژوهش با هدف بررسی کارایی نانورس خام و شکل اصلاح شده آن با EDTA در حذف هیومیک اسید از محلول های آبی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  خصوصیات نانورس قبل و بعد از اصلاح با استفاده از تکنیک های FTIR،BET ،XRD و SEM مشخص گردید. غلظت هیومیک اسید با قرائت مستقیم در طول موج nm 254 با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر تعیین گردید. هم چنین ایزوترم های جذب با استفاده از مدل های لانگمویر و فروندلیچ و سینیتیک جذب از طریق بررسی مدل های سینیتیک درجه یک و دو کاذب تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از آنالیز XRD نشان داد که بعد از اصلاح نانورس با EDTA، فاصله بین لایه ای نانورس افزایش یافته است. هم چنین آنالیز BET مشخص نمود که مساحت ویژه نانورس بعد از اصلاح از 02/13 به m2/gr 36/28 افزایش یافته است. هم چنین با کاهش pH، کارایی حذف هیومیک اسید افزایش یافته و با افزایش دوز جاذب در غلظت ثابت هیومیک اسید، ظرفیت جذب کاهش می یابد. ایزوترم های جذب برای نانورس خام از مدل فروندلیچ (96/0=R2) و برای نانورس اصلاح شده از مدل لانگمویر (989/0=R2) و هم چنین سینیتیک جذب برای هر دو گونه نانورس از درجه یک کاذب تبعیت می کند.
  استنتاج: نانورس اصلاح شده با EDTA در pH های اسیدی کارایی خوبی برای حذف هیومیک اسید از محیط های آبی را دارد.
  کلیدواژگان: هیومیک اسید، نانورس، EDTA، THMs
 • ادریس بذرافشان، سمیرا نوروزایی، فردوس کردمصطفی پور صفحات 126-136
  سابقه و هدف
  آنیلین به طور گسترده ای به عنوان ماده خام در بسیاری از صنایع شیمیایی استفاده می شود. ازاین رو هدف از این پژوهش، بررسی کارایی حذف آنیلین از محلول های آبی با استفاده از فرایند فتوکاتالیستی نانو ذرات اکسید منیزیم بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت تجربی – آزمایشگاهی در یک راکتور ناپیوسته با حجم 2 لیتر تحت تاثیر پارامترهای pH محلول (11-3)، دوز نانو ذره (1-1/0 گرم در لیتر)، زمان واکنش (15 تا 120 دقیقه)، غلظت اولیه آنیلین (5 تا 250 میلی گرم در لیتر) و توان لامپ (8، 15 و 30 وات) جهت بررسی راندمان حذف آنیلین انجام پذیرفت. غلظت باقیمانده آنیلین، با استفاده از روش اسپکتروفتومتری در حداکثر طول موج 198 نانومتر موردسنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فرایند فتوکاتالیستی در حضور نانو ذرات اکسید منیزیم می تواند به طور موثری منجر به حذف آنیلین از پساب گردد. pH و دوز نانو ذرات اکسید منیزیم بهینه برای لامپ های 8، 15 و 30 وات به ترتیب 7 و 6/0 گرم در لیتر، 7 و 4/0 گرم در لیتر و 7 و 4/0 گرم در لیتر به دست آمد و در زمان بهینه 30 دقیقه راندمان حذف با افزایش غلظت آنیلین کاهش پیداکرد. تحت شرایط بهینه غلظت 5 میلی گرم در لیتر آنیلین و زمان واکنش 30 دقیقه راندمان حذف 63/90 درصد و راندمان CODمعادل 02/87 درصد به دست آمد.
  استنتاج: فرایند فتوکاتالیستی نانوذره اکسید منیزیم می تواند به عنوان یک روش موثر و کارآمد برای حذف آلاینده آنیلین از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسید منیزیم، فرآیند فتوکاتالیستی، آنیلین، پرتو فرابنفش
 • مجتبی حبیبی عسگرآباد، مریم فلاحت پیشه، محمود شمشیری، منصوره سادات صادقی صفحات 149-165
  سابقه و هدف
  نرخ رو به رشد فرار دختران نوجوان از خانه در ایران، نشان دهنده اهمیت بررسی عمیق تر این پدیده است. هدف مطالعه حاضر، تبیین تجارب زیسته از خانواده نابسامان دخترانی بود که پس از دستگیری به کانون اصلاح و تربیت شهر تهران ارجاع داده شده بودند.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی بر پایه رویکرد پدیدارشناسی بود. دوازده دختر ساکن در کانون اصلاح و تربیت به وسیله نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تجارب زیسته آن ها به وسیله مصاحبه نیمه ساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت. سپس متن های حاصل از مصاحبه ها به وسیله رویکرد پدیدارشناسی تفسیری و با روش Van Manen تحلیل شدند. در نتیجه مضمون های اصلی، زیرمضمون های آن ها و واحدهای معنایی حمایت کننده از مضمون ایجاد شدند.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه به وسیله سه زیرمضمون که نشان دهنده تجارب زیسته مشارکت کنندگان بود، به نمایش گذاشته شد. این زیرمضمون ها به ترتیب شامل آشفتگی در خانواده، بی توجهی و کمبود حمایت ها و اقدامات ضد اجتماعی خانواده نام گذاری شدند. هر یک از زیرمضمون های فوق دارای چندین واحد معنایی حمایت کننده بودند.
  استنتاج: نتایج به دست آمده بر لزوم تبیین عمیق تر تجارب زیسته این دختران توسط روانشناسان و مددکاران کانون اصلاح و تربیت، انجام روان درمانی اساسی مبنی بر مضامین برآمده از مطالعه حاضر و برگزاری جلسات خانواده درمانی با تمرکز بر بهبود تعارضات مبتنی بر یافته های مطالعه و با حضور افراد کلیدی خانواده که در فرار نقش مهمی داشته اند، تاکید دارد. این امر به منظور آماده کردن بستر خانواده به منظور بازگشت فرزند، پیش گیری از فرار مجدد و شروع یک زندگی سالم دارای اهمیت فراوان است.
  کلیدواژگان: فرار از خانه، تجارب زیسته، کانون اصلاح و تربیت، پدیدارشناسی، خانواده
 • مهدی حسنوند عموزاده صفحات 166-177
  سابقه و هدف
  هراس اجتماعی یکی از شایع ترین اختلال های روان پزشکی بوده که با طیف گسترده ای از تاثیرات منفی بر ابعاد مختلف زندگی مبتلایان ارتباط دارد. ساخت یک ابزار ساده و سودمند در مطالعات شیوع شناسی و غربالگری بالینی جهت ارزیابی افرادی که از هراس اجتماعی رنج می برند ضروری می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی سیاهه هراس اجتماعی (SPIN) در میان دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی می باشد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع روش شناسی است. اطلاعات این پژوهش از 110 نفر از دانشجویان کارشناسی مبتلا به اضطراب اجتماعی دانشگاه پیام نور لرستان (سال 1393-1394) که با روش خوشه ایمرحله ای برگزیده شدند، فراهم گردید. پایایی ابزار با استفاده از روش آلفای کرونباخ، دو نیمه آزمون، ضریب اسپیرمن براون وآزمون باز آزمون بررسی شد و به منظور بررسی روایی این مقیاس، ارتباط ماده های SPIN با چهار مقیاس دیگر شامل، زیر مقیاس هراس از«سیاهه نشانگان تجدید نظر شده 90 ماده ای»(SCL-90-R)، پرسشنامه خطای شناختی (CEQ)، مقیاس درجه بندی حرمت خود (SERS) و سیاهه تصویر بدنی (MBRSQ) با روش همبستگی گشتاوری پیرسون محاسبه شد. هم چنین از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل عامل تاییدی برای ارزیابی روایی SPIN استفاده شد.
  یافته ها
  روایی همگرای SPIN با اضطراب فوبیک (SCL–90–R) وبا مقیاس CEQ به ترتیب 83/0r=، 47/0r= و روایی افتراقی SPIN با مقیاس SERS و با مقیاس MBRSQ به ترتیب70/0-r= ، 44/0- r= به دست آمد (001/0p<). پایایی با روش آلفای کرونباخ، ضریب اسپیرمن براون وآزمون باز آزمون به ترتیب 97/0، 97/0 و 82/0 به دست آمد (0001/0p<).
  استنتاج: به نظر می رسد که SPIN به عنوان ابزاری روا و پایا می تواند برای استفاده پژوهشگران و متخصصان سلامت در حوزه بهداشت روان دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مقیاس هراس، اجتماعی، روایی، پایایی
 • علی اصغر نادی قرا، قاسم عابدی، احسان عابدی، فریده رستمی صفحات 178-189
  سابقه و هدف
  احساس امنیت پیش نیاز هرگونه توسعه ای در ارائه خدمت و ارتقا سلامت در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی محسوب می شود. آگاهی از وضعیت احساس امنیت بیماران از طریق ابزاری مناسب می تواند نقش موثر در شناخت راهکارهای ارتقا کیفیت خدمات داشته باشد. لذا هدف مطالعه طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه احساس امنیت بیماران در بیمارستان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روش شناسی در900 بیمار بیمارستان های منتخب استان مازندران انجام شده است. پرسشنامه 78 گویه و 11 عاملی براساس مقیاس لیکرت تنظیم و مورد تحلیل قرار گرفت. جهت بررسی روایی محتوایی از روش CVR و CVI و ارزیابی روایی سازه ای از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است و پایایی نیز از همسانی درونی عوامل به دست آمده (آلفای کرونباخ) استفاده گردید.
  یافته ها
  تنها 6 گویه فاقد روایی محتوایی مناسب بوده و براساس تحلیل عاملی اکتشافی؛ عامل اول (11 گویه) با بیش ترین بار عاملی 66/27، و عامل یازدهم (4 گویه) با کم ترین بار عاملی 54/1 می باشد. ضمنا همسانی درونی همه گویه ها بیش تر از 80/0 شده است.
  استنتاج: پرسشنامه تدوین شده پرسشنامه ای روا و پایا می باشد که می توان از آن با هدف مشخص شدن عوامل مرتبط با تامین احساس امنیت در بیماران بستری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مطالعات اعتبارسنجی، پرسشنامه، احساس امنیت، بیماران
 • معصومه کردی، مه سیما بنایی هروان، نگار اصغری پور، سید رضا مظلوم، فریده اخلاقی صفحات 190-202
  سابقه و هدف
  دیابت بارداری عارضه طبی شایع همراه با استرس درک شده بالاست. الزام بیمار به خود مراقبتی، موجب تنش های فراوانی در زندگی روزمره می شود که استفاده از راهبرد های مقابله ای را به منظور سازگاری ضروری می سازد. لذا، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط رفتار های خود مراقبتی و راهبرد های مقابله ای در زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر، یک مطالعه همبستگی پیش بینی کننده می باشد که بر روی 400 زن مبتلا به دیابت بارداری مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مراکز بهداشتی- درمانی در سال 1394 در شهر مشهد انجام شد. داده ها به وسیله پرسشنامه اطلاعات فردی، خود مراقبتی بر گرفته از مقیاس خلاصه فعالیت های خود مراقبتی (SDSCA) توبرت و گلاسگو و پرسشنامه راهبرد های مقابله ای فولکمن و لازاروس جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، مدل رگرسیون خطی عمومی و رگرسیون چندگانه صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه، 312 نفر (78 درصد) از زنان مبتلا به دیابت بارداری از راهبرد مقابله ای مساله مدار استفاده می کردند و 261 نفر (2/65 درصد) خود مراقبتی متوسط داشتند. نتایج آزمون پیرسون نشان داد، بین راهبرد مقابله ای مساله مدار با خود مراقبتی، همبستگی مستقیم معنی دار وجود دارد (0001/0>p، 21/0=r)؛ ولی، با راهبرد مقابله ای هیجان مدار رابطه خطی معنی داری نداشت (200/0=p، 06/0=r) و بر اساس مدل رگرسیون خطی عمومی، فقط راهبرد مقابله ای مساله مدار به عنوان متغیر پیش بینی کننده خود مراقبتی محسوب می شود (0001/0>p، 345/0=β، 140/20=F).
  استنتاج: بر اساس یافته های پژوهش، کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی، به خصوص ماما ها، با تشویق زنان مبتلا به دیابت بارداری، برای به کار گیری راهبرد مقابله ای مساله مدار برای مقابله با استرس، می توانند موجب ارتقای خود مراقبتی آنان شوند.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، خود مراقبتی، راهبرد مقابله
 • سید جواد ساغروانیان، مسعود فریدونی، علی اسداللهی صفحات 203-208
  سابقه و هدف
  گیاه کمای بیابانی (Ferula szowitsiana) از گیاهان دارویی بومی ایران است که به دلیل تاثیر بر گیرنده های اپیوئیدی، کانابینوئیدی و آدنوزینی بر درد موثراست. در این مطالعه اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی بر درد موش صحرایی نر مورد بررسی قرار گرفته ست.
  مواد و روش ها
  عصاره هیدروالکلی گیاه کمای بیابانی در سالین، اتانول و تویین 80 به نسبت 1:1:8 حل شد، سپس موش های صحرایی نر با وزن تقریبی 200تا250 گرم در گروه های کنترل، کنترل با درد احشایی، دریافت کننده حلال (تجویز داخل صفاقی،i.p.)، حلال با درد احشایی، دوزهای 50، 100، 200 و 400 میلی گرم/کیلوگرم عصاره، نالوکسان، عصاره به همراه نالوکسان، عصاره با درد احشایی، تجویز نخاعی حلال (i.t.)، تجویز نخاعی 8 میکروگرم/10 میکرولیتر عصاره و 8 میکروگرم/10 میکرولیتر عصاره با درد احشایی قرار گرفتند. برای سنجش درد حرارتی در این تحقیق از دستگاه Tail flick استفاده گردید.
  یافته ها
  عصاره گیاه کمای بیابانی باعث کاهش آستانه درد حرارتی گردید (01/0p<). تجویز نخاعی غلظت معادل موثرترین دوز عصاره در تجویز صفاقی آن بر خلاف تجویز سیستمیک منجر به افزایش درد نشد. از طرفی نتایج، نشان دهنده عدم تفاوت معنی دار بین گروه های دریافت کننده عصاره و عصاره بهمراه نالوکسان بود، هم چنین تجویز صفاقی عصاره باعث ایجاد درد احشایی گردید (001/0p<).
  استنتاج: احتمالا عصاره گیاه کمای بیابانی به دلیل ایجاد درد احشایی در تجویز صفاقی، علاوه بر ایجاد درد ارجاعی در ناحیه دم، باعث فعالسازی گیرنده های TRPV1 به صورت غیر مستقیم شده و منجر به کاهش آستانه درد حرارتی می شود.
  کلیدواژگان: کمای بیابانی، درد، تجویز صفاقی، تجویز نخاعی
 • فرهنگ بابامحمودی، الهام افضلیان اشکذری، فاطمه آهنگرکانی، لطف الله داودی، صادق شیردل صفحات 209-215
  ویروس آنفولانزای H1N1 یکی از گونه های بسیار مسری می باشد که همه ساله باعث ایجاد اپیدمی در فصول سرد می گردد و در این موارد باید منتظر عوارض نادرآن هم بود. هدف این مطالعه معرفی یک مورد نادر آنسفالیت ناشی از ویروس H1N1 در یک مرد 52 ساله بوده است. بیمار بعد از یک روز تب و علائم آنفولانزا به علت کاهش سطح هوشیاری بستری شد که در بررسی های صورت گرفته، CT مغز نرمال بوده و تحت درمان تجربی با وانکومایسین، سفتریاکسون، آسیکلوویر و تامیفلو با توجه به اپیدمی آنفولانزا قرار گرفت. در روز سوم درمان، بیمار هوشیار شد و اختلال عملکرد مغزی نداشت. نمونه CSF با روش RT PCR از نظر H1N1 مثبت شد. نتیجه رنگ آمیزی و کشت CSF منفی بود. در نمونه CSF ده عدد لنفوسیت دیده شد و از نظر پروتئین و قند نیز نرمال گزارش گردید. با تشخیص آنسفالوپاتی ناشی از آنفلوانزا تحت درمان 10 روزه با تامیفلو قرار گرفت و با حال عمومی خوب مرخص گردید. باید دقت نمود که آنفلوانزا می تواند یکی از علل کاهش سطح هوشیاری به صورت آنسفالیت یا مننگو آنسفالیت مخصوصا در ایام اپیدمی باشد.
  کلیدواژگان: آنسفالیت، آنفولانزای H1N1، اپیدمی
 • محمود موسی زاده، محمدرضا حق شناس، لطف الله داودی، طهورا موسوی صفحات 216-226
  سابقه و هدف
  پروفیلاکسی با آنتی بیوتیک یکی از استراتژی های موثر در کاهش عفونت پس از عمل جراحی می باشد. از جمله آنتی بیوتیک های مورد استفاده در پروفیلاکسی بیماران تحت جراحی در ناحیه لگن و زانو در مطالعات مختلف، داروهای سفازولین و ونکومایسین می باشد. بر همین اساس هدف مطالعه حاضر برآورد میزان عفونت پس از پروفیلاکسی با سفازولین و ونکومایسین در جراحی زانو و لگن می باشد.
  مواد و روش ها
  با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، پاب مد، Web of scienceو موتور جستجوی گوگل اسکولار، کلیدواژه های مرتبط (زانو، لگن، سفازولین، ونکومایسین) مقالات مورد جستجو قرار گرفتند. پس از محدود نمودن استراتژی جستجو و حذف موارد تکراری، مقالات باقیمانده با بررسی عنوان و چکیده مورد غربالگری قرار گرفتند. در نهایت شاخص هتروژنیتی بین مطالعات با استفاده از آزمون کوکران (Q) و I2 تعیین گردید. بر اساس نتایج هتروژنیتی از مدل اثر تصادفی برای برآورد شیوع عفونت استفاده گردید.
  یافته ها
  در19 مطالعه وارد شده به متاآنالیز، میزان عفونت پس از جراحی در ناحیه لگن و زانو در 77108 بیمار مورد بررسی قرار گرفت. شیوع عفونت در بیماران تحت پروفیلاکسی با سفازولین با فاصله اطمینان 95 درصد (5/1-9/0) 2/1 درصد، تحت پروفیلاکسی با ونکومایسین (7/1-04/0) 9/0 درصد و تحت پروفیلاکسی با هر دو دارو (6/1-04/1) 3/1 درصد برآورد گردید.
  استنتاج: نتایج متاآنالیز نشان می دهد که میزان عفونت ناحیه لگن و زانو پس از جراحی در بیماران تحت پروفیلاکسی با آنتی بیوتیک های مورد بررسی پایین بوده و تفاوت معنی داری بر حسب نوع آنتی بیوتیک مورد استفاده مشاهده نشده است.


  واژه های کلیدی:
  کلیدواژگان: مرور ساختار یافته، متاآنالیز، آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، لگن، زانو، تعویض مفصل
 • طهورا موسوی، علی اصغر زکوی، فرشته حسینی ولیکی، محمد یوسف پور، مهدی فخار، علیرضا رفیعی، رضا علیزاده نوایی، آتنا رمضانی صفحات 227-245
  سابقه و هدف
  گیاهان دارویی علاوه بر ارزش غذایی، به واسطه داشتن ترکیبات مختلف از جمله آنتی اکسیدان ها، از دیر باز جهت کنترل و درمان بیماری ها مورد توجه واقع شده اند. در این میان سیر از جمله گیاهانی می باشد که هم در منابع اسلامی و هم در طب سنتی برای درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. این مقاله مروری با هدف بررسی خواص تغذیه ای- درمانی سیر از دیدگاه منابع اسلامی و ارزیابی کاربردهای درمانی آن در طب سنتی با یافته های علمی طب انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری روایتی (narrative)، جستجوی منابع مختلف با استفاده از کلید واژه های سیر، قرآن، ترکیبات مغذی و گیاهان دارویی و هم چنین واژه های انگلیسی Allium stivum، Medicinal plant و Holy Quran در پایگاه های SID، Scopus، Pub med،Science Direct ، ISC، Google scholar وSID و Magiran از سال 1994 تا 2015 انجام گرفت. هم چنین قرآن کریم، تفاسیر قرآن، کتب حدیث و کتب معتبر طب سنتی و گیاهان دارویی نیز مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده های استخراج شده دسته بندی و تحلیل گردید.
  یافته ها
  سیر به علت داشتن ترکیبات مختلف آنتی اکسیدان و هم چنین ترکیبات سولفوردار نظیر آلیسین، فیتوآلکسین، دی آلیل دی سولفید و تری سولفید در بهبود بیماری های مفصلی نقش دارد. هم چنین آژئونین، دی آلیل دی– و تری سولفید دارای اثرات پیش آپوپتوزی بوده و در کاهش رشد سلول های سرطانی موثر است.
  استنتاج:یافته های اخیر نشان می دهد این گیاه حاوی ترکیبات آنتی اکسیدانی، ریز مغذی هایی هم چون سلنیوم و ترکیباتی از قبیل آلیسین و دی آلیل تری سولفید است که دارای خاصیت ضد توموری و ضد میکروبی می باشند. شناسایی ترکیبات موثره در سیر و مکانیسم های تاثیر آن ها می تواند کمک موثری در رمزگشایی الهامات قرآنی به ویژه در توصیه به مصرف برخی از گیاهان نماید.
  کلیدواژگان: سیر، گیاهان دارویی، ترکیبات مغذی، قرآن، آنتی اکسیدان، سلنیوم، ضد تومور
 • طاهره امیریان، سیده زهرا مداحی، محمد آزادبخت، محمد یوسف پور صفحات 246-257
  سابقه و هدف
  در طب ایرانی، تشنگی به عنوان یک بیماری قلمداد شده و لذا به طور مفصل در مورد انواع تقسیم بندی، علل و مکانیسم های ایجاد این بیماری و نیز راه کارهای درمانی آن توضیح داده شده است. هدف این مطالعه بررسی دیدگاه های طب ایرانی و رایج در زمینه سبب شناسی تشنگی است، بدان امید که افق تازه ای را فراروی محققین برای تحقیقات بالینی در این زمینه بگشاید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک بررسی مروری کتابخانه ای بوده که ابتدا داده ها با کلید واژه تشنگی و عطش در کتب معتبر طب سنتی ایرانی استخراج و سپس با کلید واژه های thirst، etiology، physiology جستجو در پایگاه های علمی Google scholar، PubMed، SID، Scopus انجام گرفت. بعد از استخراج داده ها، نتایج در غالب مفاهیم و جدول دسته بندی گردید.
  یافته ها
  تشنگی در بیان ساده همان احساس نیاز به آب است که در مکتب طب ایرانی به اعتبارات مختلف، تقسیم بندی های متفاوتی برای آن ذکر شده که اکثر این تقسیمات به اعتبار علل ایجادی آن صورت گرفته است. این علل به طور کلی به دو دسته بدنی و غیربدنی تقسیم می شود. علل بدنی خود شامل بیماری هایی است که تحت عنوان سوءمزاج، ورم و انسداد بیان شده است و علل غیر بدنی نیز شامل خوردن انواع غذاها و داروهایی است که می توانند موجب تشنگی شوند.
  استنتاج: در مقوله تشنگی در طب ایرانی و طب رایج شباهت هایی از نظر علل و انواع وجود دارد. طبق یافته های این مطالعه، برخی از علل تشنگی عواملی هستند که در طب رایج کم تر به آن ها پرداخته شده است و به نظر می رسد با مطالعه و بررسی آثار اطبای بزرگ طب ایرانی و با درک عمیق تری از مقوله تشنگی بتوان در جهت درمان بیماران گام های بهتری برداشت.
  کلیدواژگان: تشنگی، طب سنتی ایرانی، طب رایج
 • محمد سلطانی زاده، حمیدطاهر نشاط دوست، مهرداد کلانتری، مهرداد صالحی، محمدحسین ایزدپناهی صفحات 258-272
  انزال زودرس احتمالا شایع ترین کژکاری جنسی در مردان است که شیوع آن در کل دنیا تقریبا 30 درصد است. انجام پژوهش های شیوع شناسی، تشخیص دقیق، انجام درمان مناسب و ارزیابی کارآزمایی های بالینی، نیازمند تعریفی است که مورد پذیرش همگانی قرار گیرد و قابلیت عملیاتی سازی داشته باشد. متون پژوهشی، تعاریف مختلفی از انزال زودرس ارائه داده اند. پرکاربردترین آن ها، تعریف راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) است. با این حال، اکثر این تعاریف نویسنده- محور بوده تا مبتنی بر شواهد و بر اساس پژوهش های همه گیرشناسی یا پژوهش های بالینی نیست. در این مقاله با بررسی 41 مقاله، تعاریف مختلف از انزال زودرس مرور گردید، ملاک های این تعاریف برای انزال زودرس مورد بحث قرار گرفت و طبقه بندی انواع نشانگان این اختلال ذکر شد. یافته ها نشان داد تعاریف و طبقه بندی هایی که چند بعدی بوده و دارای چند ملاک تشخیصی خصوصا ملاک های عینی مانند زمان انزال دورن واژنی (IELT) باشند، تعاریف و طبقه بندی های مناسب تری هستند.
  کلیدواژگان: انزال زودرس، تعریف، عملیاتی سازی، طبقه بندی
 • عصمت بیات، اسحق رحیمیان، سیاوش طالع پسند، پارسا یوسفی چایجان صفحات 273-273
|
 • Shahnaz Torkzahrani, Fatemeh Mahmoudikohani, Kiarash Saatchi, Reyhaneh Sefidkar, Mojdeh Banaei Pages 1-9
  Background and
  Purpose
  Pain relief and reducing the interventions during labor is an essential aspect of obstetric care. Acupressure is one of the methods that is used to reduce pain and facilitate delivery. This study was designed to investigate the effect of acupressure before the onset of labor on the use of analgesics and oxytocin in term nulliparous women.
  Materials And Methods
  In this clinical trial, 162 pregnant women without any symptoms of labor were randomly divided into three groups: acupressure, sham acupressure and control group. The subjects were selected from Shahid Akbar Abadi Hospital in Tehran, 2015. Acupressure was performed in the Sp6, BL32, and BL60 at 39-40 weeks of gestation in low risk participants. They were then followed during labor. Statistical analysis was performed in SPSS 22.0 applying Chi-square, Kruskal-Wallis and ANOVA.
  Results
  The use of analgesics during labor in the acupressure, sham acupressure, and control groups were 30%, 42%, and 50%, respectively and the Kruskal-Wallis test did not show a significant difference between the groups (P = 0.122). The use of oxytocin was 54% in the acupressure group, 58% in sham acupressure, and 78% in those who received routine care indicating statistically significant differences between the three groups (P = 0.028). The use of oxytocin was found to be lower in acupressure group compared with other groups.
  Conclusion
  Acupressure before labor decreased the consumption of oxytocin during labor. So it could be beneficial in decreasing interventions during labor.
  Keywords: acupressure, analgesics, oxytocin, labor
 • Abolfazl Firouzian, Seyed Abdollah Emadi, Alieh Zamani Kiasari, Afshin Gholipour Baradari, Ayyoub Barzegarnezhad, Mehran Fazli, Maryam Montazami, Maryam Daneshian, Maedeh Sadeghian Pages 10-17
  Background and
  Purpose
  Despite the proven effectiveness of propofol on reducing smooth muscle tone, the effect of this drug on ureteral spasm has not been investigated yet. This study was designed to investigate the effect of propofol on transurethral lithotripsy (TUL) and its influence on reducing acute ureteral spasm.
  Materials And Methods
  A double-blind clinical trial was conducted in 122 patients. Initially, all patients were given 0.02mg/kg midazolam and 2μg/kg fentanyl. The subjects were then randomly divided into two groups. The first group (n=65) received 2.5mg/kg propofol and for the second group (n= 57) 5mg/kg thiopental was injected. TUL was performed using pneumatic method. Duration of TUL, hemodynamic condition, and success rate of lithotripsy, using ESWL, ureteral stent, Double J and any complications were recorded.
  Results
  There were no significant differences in terms of gender, age, weight and stone size between the two groups (P> 0.05). Duration of TUL (P=0.004) and the mean of SBP, DBP and HR in one and five minutes were significantly lower in the propofol group (P
  Conclusion
  Propofol was associated with higher reduction in systolic and diastolic blood pressure, less changes in heart rate, reducing the duration of TUL, increasing the success rate of TUL, and less need to Double J and ESWL.
  Keywords: renal colic, propofol, transurethral lithotripsy
 • Mohsen Shahriari, Arash Khalili, Morteza Shamsizadeh, Davoud Mardani, Akvan Paymard, Mehdi Molavi Vardanjani Pages 18-26
  Background and
  Purpose
  Pain after amputation have several outcomes including disability, reduced quality of life and reduces the ability of communication with others. The aim of this study was to evaluate the effect of foot reflexology on pain in patients after lower limb amputation.
  Materials And Methods
  A clinical trial was conducted in patients undergoing amputation in Isfahan Al-Zahra Hospital who were divided into a control and an experimental group (n= 25 per group). To assess the pain intensity the Numeric Rating Scale (NRS) was used. The patients in experimental group received 30 minutes foot reflexology while simple massage was done for the control group for 30 minutes. Both techniques were carried out 8 to 10 times. To analyze the data Chi-square test, T-test, and ANOVA were used.
  Results
  Foot reflexology massage significantly reduced pain intensity in the experimental group compared with the control group (P= 0.009). The T-test showed no significant difference in pain intensity between intervention group and controls before the operation (P= 0.52). There was a significant difference between the two groups in mean pain intensity (P
  Conclusion
  Foot reflexology in patients undergoing amputation reduces post-operation pain and is suggested for pain relief.
  Keywords: amputation, pain, foot reflexology
 • Farzad Bozorgi, Mina Alvandipour, Seyed Hosein Montazer, Iraj Golikhatir, Hamed Khodabakhsh, Mohammadyasin Karami Pages 27-33
  Background and
  Purpose
  Appendectomy is the most common emergency surgery and diagnosis of this clinical problem is of great importance in decreasing the complications and treatment costs. In this study the diagnostic value of bilirubin level and WBC count in acute appendicitis were compared.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was performed in patients attending Emergency Department in Sari Imam Khomeini Hospital, 2014, with pain in abdomen and primary diagnosis of appendicitis. The diagnostic value of lab tests (bilirubin level and WBC count) was investigated. Also, the sensitivity, specificity, positive predictive value (PPV) and negative predictive value (NPV) of two tests were compared.
  Results
  The specificity, sensitivity, PPV, and NPV of hyperbilirubinemia for acute appendicitis was 66.7%, 75.8%, 95.8%, and 21.4%, respectively. The specificity and sensitivity of leukocytosis for appendicitis was 100% and 71.4%, respectively. The positive predictive value for an elevated WBC count was 100% and the negative predictive value was 25.7%.
  Conclusion
  Bilirubin level and WBC count were found to have fairly similar predictive values for acute appendicitis. Therefore, measuring bilirubin levels might be useful when investigating a patient with symptoms of acute appendicitis.
  Keywords: appendicitis, hyperbilirubinemia, diagnostic value
 • Shahram Ala, Afshin Gholipour Baradari, Azam Sadat Ghasemi, Bizhan Koucheki Golfazani Pages 34-41
  Background and
  Purpose
  Gastrointestinal complications frequently occur in patients admitted to intensive care units (ICUs). Of these, ulceration and bleeding due to stress-related mucosal disease (SRMD) can lengthen hospitalization and increase mortality. The purpose of this study was to evaluate the risk factors of SRMD in patients and review the rational use of SUP drugs in ICU.
  Materials And Methods
  The study was conducted in Sari Imam Khomeini Hospital, 2013-2014. We investigated 100 patients in ICU. Demographic and clinical data was recorded and the appropriateness of SUP administration was determined according to American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) protocol.
  Results
  The patients were 51% male and 43% female. Overall 92% of the patients received prophylaxis. 34% of the patients who were administered parenteral drugs tolerated oral medications too. Among the patients, 31% who received prophylaxis did not have any indication for SUP. We found that 64% of the patients received SUP according to ASHP guidelines.
  Conclusion
  Unnecessary prophylaxis could cause adverse drug reactions, increase the risk of hospital-acquired pneumonia, and increase the burden of treatment. The prophylactic regimen to prevent stress ulcer bleeding should be chosen based on risk factors and underlying diseases of patients in order to provide the best therapy. Health care professionals should evaluate the risks and assess the need for stress ulcer prophylaxis.
  Keywords: prophylaxis, stress, ulcer
 • Mehdi Ghezelsefloo, Rezvansadat Jazayeri, Fatemeh Bahrami, Rahmatollah Mohammadi Pages 37-48
  Background and
  Purpose
  One of the important features of a successful and long-term marriage is marital commitment. Self-compassion could well predict improvements in marital relations. The aim of this study was to examine the relationship between original family health and self-compassion with marital commitment.
  Materials And Methods
  A descriptive correlational study was performed in 372 married individuals selected by multiple cluster sampling. Data was collected using the Family of Origin Scale (FOS) and Self-Compassion Scale. Data analysis was done applying Pearson’s correlation coefficient and multiple linear regressions.
  Results
  The mean age of the participant was 37±7.42 years. The results showed a significant positive correlation between marital commitment and health of the original family, self–kindness, common humanity, and mindfulness subscales (P
  Conclusion
  Health of the original family and self-compassion play important roles in improving marital relationships. Therefore, self-compassion focused therapies could increase mental health and create self-compassionate behavior and consequently enhance marriage durability.
  Keywords: health of the original family, self, compassion, marital commitment
 • Sina Dobaradaran, Sahar Geravandi, Gholamreza Goudarzi, Esmaile Idani, Shokrollah Salmanzadeh, Farhad Soltani, Ahmad Reza Yari, Mohammad Javad Mohammadi Pages 42-52
  Background and
  Purpose
  Particulate matter less than 10 microns (PM10) is one of the main pollutants that cause irreparable damage to the environment and human health. The aim of this study was to estimate the health effects of PM10 on human health.
  Materials And Methods
  This analytic study was conducted in Bushehr, 2013. PM10 data were obtained from Bushehr Meteorological organization and Department of environment. PM10 concentration was measured by GRIMM. Raw data processing was done in Excel (instruction set correction of averaging and coding), then the impact of meterological parameters was considered and the data was converted into the Air Q model.
  Results
  The results showed that the annual average concentrations of PM10 in Bushehr was 251.35 µg/m3. Total number of cardiovascular diseases attributed to PM10 was 130 cases. The total cumulative number of respiratory diseases in a year was 346. 52 of which 52% were attributed to PM10 concentration less than 150 µg/m3. In areas studied per 10 µg/m3 increased concentrations of PM10, the risks of cardiovascular death and respiratory deaths increased by1.8% and 2.1%, respectively.
  Conclusion
  High rates of these two diseases could be due to higher average PM10 or continued days of high PM10 concentration in Bushehr.
  Keywords: Particulate Matter, Cardiovascular Diseases, Respiratory Diseases, Bushehr
 • Abdolrasool Alaee, Hamed Cheraghmakani, Mohammad Khademloo, Araz Mohammad Agh Arkakeli Pages 53-65
  Background and
  Purpose
  Headache is one of the pain syndromes in multiple sclerosis (MS). Migraine is one of most frequent types of headache among patients with MS. The aim of this study was to investigate the association between MS and migraines.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted in 60 patients with definite MS. The brain MRI scans were obtained and the location of lesions and number of lesions and locations were recorded and compared.
  Results
  The study population included 51 females and 9 males. Among the patients 82% were diagnosed with remitting-relapsing MS and 18% had secondary progressive MS. Patients with headache were found with higher number of lesion locations compared with those without headache (P= 0.0001). Compared with MS patients without migraines, migraineurs with MS had larger sizes of lesions in midbrain, cerebellum, thalamus, frontal and temporal lobes (P
  Conclusion
  The presence of MS plaques in the infratentorial region mainly midbrain and cerebellum and supratentorial region especially the frontal and temporal lobes, and thalamus may contribute to the increase in occurrence of headache with migraine characteristics.
  Keywords: multiple sclerosis, migraine disorders, aura, magnetic resource imaging
 • Afshin Gholipour Baradari, Nahid Zargar, Mohsen Aarabi, Elaheh Koohsari, Amir Emami Zeydi Pages 66-72
  Background and
  Purpose
  Some patients need to repeat certain tests. However, despite a peripheral vein catheter in the patients usually phlebotomy is done. This study examined the biochemical and hematological test results of the two methods of usual blood sampling and blood sampling through peripheral vein catheter.
  Materials And Methods
  A case-control study was carried out in 96 patients admitted to the intensive care unit in Sari Imam Khomeini Hospital, 2014. Each patient was considered as a control group. Blood samples were taken in the usual way (control) and peripheral venous catheter (case). To obtain a blood sample, peripheral venous catheters were washed by 2cc of normal saline. After 5 minutes, 0.5 CC blood was discarded and sampling was performed again. In all samples the levels of hemoglobin, hematocrit, sodium, potassium, BUN, Cr and FBS were investigated. Results were analyzed using Chi-square test, t-test, Wilcoxon, and Fisher’s exact test in SPSS V.18.
  Results
  The patients were 56.2% male (n= 54). Mean age of the participants was 47.58±17.83 years. The results showed no significant difference in the values of hemoglobin (P=0.452), hematocrit (P=0.718), potassium (P=0.282), BUN (P=0.239), Cr (P=0.247) and FBS (P=0.074) between the two methods. But a significant difference was found between the values determined for sodium levels (P= 0.034).
  Conclusion
  Blood sampling through peripheral venous catheter while the patient is receiving liquid, is a reliable method for the analysis of hematocrit, hemoglobin, BUN and Cr.
  Keywords: blood specimen collections, hematologic tests, biochemical markers, peripheral venous catheterization
 • Zeinab Raoofi, Amir Ahmadi, Nader Maroufi, Javad Sarrafzadeh Pages 73-83
  Background and
  Purpose
  Proprioception is one of the somatic senses which is used by the nervous system for muscular control. Inappropriate posture or pain could result in impaired proprioception. One of these poor postures is forward head posture (FHP). The aim of this study was to investigate cervical repositioning error in FHP subjects with and without neck pain and normal individuals.
  Materials And Methods
  A case-control study was conducted consisting of people who had FHP without neck pain (n=31), individuals with FHP and neck pain (n=31), and healthy subjects (n=31). Cervical total range of motion (ROM) and then repositioning error in target angle (50% of full ROM in each movement( of flexion, extension, right and left lateral flexion, and right and left rotation were measured by cervical range of motion (CROM) device. Pain intensity was measured using the visual analog scale (VAS).
  Results
  Cervical ROM in FHP subjects was significantly less than that of healthy subjects in most movement directions. The absolute repositioning error of the target angle in FHP subjects was found to be significantly more than that of healthy subjects in most movement directions (p
  Conclusion
  FHP whether with or without pain may increase the cervical repositioning error. But presence of pain do not leads to higher rates of error.
  Keywords: posture, head, position sense, neck pain
 • Forough Rahnamay Roodposhti, Najmeh Ranji, Leila Asadpour Pages 84-92
  Background and
  Purpose
  Pseudomonas aeruginosa is an opportunistic pathogen in patients with chronic respiratory disease or in immunocompromised hosts. This bacterium shows intrinsic and acquired resistance to diverse antimicrobial agents. An important mechanism of resistance to fluoroquinolones in P. aeruginosa is the mutation in gyrA, a subunit of topoisomerases II. The aim of this study was to investigate the gyrA mutations in ciprofloxacin resistant isolates in Guilan province.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 44 P. aeruginosa strains were isolated from different clinical samples such as burn, urine and respiratory secretions identified by biochemical tests. The antibiotic resistance and susceptibility of strains was determined by Kirby Bauer method. Chi-square test was carried out and P value of
  Results
  The highest MIC of ciprofloxacin in some strains was >512 μg/ml. T83I and D87Y mutations were determined in gyrA gene in resistance isolates. Also, this study showed no relationship between MIC of ciprofloxacin in resistant isolates and mutation in gyrA.
  Conclusion
  These results demonstrated that gyrA mutations are one of the most important mechanisms of resistance to ciprofloxacin in clinical strains of P. aeruginosa in Guilan. It is believed that mutations in gyrA alongside several genes that are involved in development of resistance have increased the resistance in different strains.
  Keywords: Pseudomonas aeroginosa, Quinolone, gyrA, Mutation
 • Anna Abdolshahi, Farideh Tabatabaiee Yazdi, Ali Akbar Shabani, Seyed Ali Mortazavi, Abdolreza Mohammadi Nafchi Pages 93-102
  Background and
  Purpose
  Mannoprotein in the cell wall of Saccharomyces cerevisiae is a glycoprotein with antimicrobial and antitoxin effects. In this research antifungal properties of gelatin based edible coating containing Saccharomyces cerevisiae mannoprotein were tested against Aspergillus flavus growth and the inhibitory effect on pistachio kernel.
  Materials And Methods
  Antifungal properties of gelatin based edible coating containing Saccharomyces cerevisiae mannoprotein against Aspergillus flavus (PTCC 5004) were evaluated employing Serial Dilution (in plate and tube), Agar-well diffusion methods and inhibitory effects in coating of the pistachio kernels.
  Results
  Gelatin-based coating containing mannoprotein showed to have inhibitory effects against Aspergillus flavus growth. MIC and MFC values for mannoprotein were 0.005 and 0.01 µg/ml, respectively.
  Conclusion
  The application of gelatin based edible coating containing mannan delayed and reduced Aspergillus flavus growth. In this regard, this active coating could be applied in preservation and storing of foods such as pistachio to reduce Aspergillus flavus growth and eventually diminution of aflatoxin.
  Keywords: Aspergillus flavus, mannoprotein, MIC, MFC, pistachio
 • Afshin Takdastan, Adel Nazarzadeh, Nagmeh Oroogi, Parviz Javanmardi Pages 103-110
  Background and
  Purpose
  Estrogen is a steroid hormone that enters water sources through urban and hospital waste water and is a serious threat to aquatic organisms, especially fish, and human health. The aim of this study was to evaluate the performance of municipal and hospital waste water treatment, especially biological treatment in removal of estrogenic compounds.
  Materials And Methods
  Estrogens in aqueous samples were determined by tracking. Fifty six samples were obtained from various locations in Ahwaz municipal wastewater treatment plant and hospital waste water treatment facilities within 8 months. The samples were analyzed using Electrochemiluminescence (ECL). The results were reported in units of ng/L.
  Results
  The average influent and effluent hormone levels in municipal wastewater treatment plant were 58.8 ng/ L and 5.4 ng/L, respectively. In hospital treatment plant the average influent estrogen level was 61.8 ng/L and the average effluent level was 10.8 is ng/L. The results showed that biological treatment using activated sludge can remove significant amounts of estrogen and could reduce its level to a value lower than international standards.
  Conclusion
  The removal mechanism of estrogen in biological treatment system, especially activated sludge are adsorption and biological degradation. Secondary treatment of wastewater is effective in reducing hormones that could be due to wastewater biological treatment.
  Keywords: estrogen, municipal wastewater, hospital wastewater, activated sludge, extended aeration
 • Hossein Abdoallahzadeh, Babak Alizadeh, Rasoul Khosravi, Mehdi Fazlzadeh Pages 111-125
  Background and
  Purpose
  Natural organic matter in water resources (mainly caused by humic acid) leads to formation of THMs and HAAs. Removal of DBPs precursors from drinking water resources is the most important step to prevent from THMs formation. The aim of this study was to investigate the efficiency of modified nanoclay with EDTA and fresh nanoclay in adsorption of humic acid in aquatic solutions.
  Materials And Methods
  Characteristics and chemical structure of fresh and modified nanoclays were determined via scanning electronic microscope (SEM), BET, XRD, and FTIR techniques. HA concentration was determined by spectrophotometric method in 254 nm. Langmuir, Freundlich models and pseudo-first and pseudo second-order kinetics were used for adsorption isotherm and kinetics studies, respectively.
  Results
  The XRD results showed that the distance between the layers increased after modification of nanoclay with EDTA. Also, BET analysis revealed that specific area of nanoclay increased from 13.02 to 28.36 m2/gr after modification. By decrease in pH the efficiency in removal of humic acid increased and in constant initial concentration of HA by increasing adsorbent dosage the adsorption capacity decreased. Adsorption of HA onto modified nanoclay and fresh nanoclay complies with Langmuir (R2=0.989) and Freundlich (R2=0.96), respectively. The pseudo-first order kinetic complies for both adsorptions.
  Conclusion
  This study showed that in acidic condition the modified nanoclay has an appropriate efficiency on HA adsorption.
  Keywords: humic acid, nanoclay, EDTA, THMs
 • Edris Bazrafshan, Samira Noorzaei, Ferdos Kordmostafapour Pages 126-136
  Background and
  Purpose
  Aniline is widely used as raw material in many chemical industries. The aim of this study was to survey the photocatalytic degradation of aniline using magnesium oxide nanoparticles from aqueous solutions.
  Materials And Methods
  An experimental study was carried out in a 2 L volume batch reactor. Various parameters such as pH (3-11), dose of nanoparticles (0.1-1), contact time (15-120 min), initial aniline concentration (5-250 mg/L) and irradiation source power (8, 15 and 30 W) were investigated. The concentration of residual aniline was measured by UV spectrophotometer at λmax of 198 nm.
  Results
  The results showed that photocatalytic process of nMgO could effectively remove aniline from effluent. The optimal solution pH and dose of nanoparticles for 8 W, 15 W and 30 W UVA lamp were 7.0 and 0.6 g/L, 7 and 0.4 g/L, and 7 and 0.4 g/L, respectively. In 30 min optimum contact time the photocatalytic degradation efficiency decreased when the concentration of aniline was increased. In optimum conditions (5 mg/L of aniline and 30 min reaction time) the aniline removal efficiency was 90.63 % and COD removal was 87.02%.
  Conclusion
  The photocatalytic process of nMgO can be used as a suitable technique for aniline removal from aqueous solutions.
  Keywords: MgO nanoparticles, photocatalytic processes, aniline, ultraviolet radiation
 • Mojtaba Habibi Asgarabad, Maryam Falahatpishe, Mahmood Shamshiri, Mansoure Sadat Sadeghi Pages 149-165
  Background and
  Purpose
  The rising rate of Iranian runaway girls indicates a need for conducting deep studies on this issue. This study aimed at investigating the phenomenon of running away from home by studying the lived experience of the girls in a juvenile correction and rehabilitation center in Tehran, Iran.
  Materials And Methods
  A qualitative phenomenological study was performed in which 12 female in correction and rehabilitation center were selected using purposive sampling. The lived experiences of the participants were studied by semi-structured interview. Then, the transcripts were analyzed applying interpretative phenomenology and Van Manen approach. Afterwards, the main themes, subthemes and semantic units were created.
  Results
  The thematic analysis resulted in three subthemes for turmoil in the family including disturbed family, lack of parental support and affection, and family's antisocial behaviors. All subthemes included some semantic units.
  Conclusions
  According to this study, deep attention is needed on lived experiences of runaway girls, psychotherapy sessions based on the main themes achieved in this research, and family therapy sessions based on improving the conflicts, especially in presence of key family members. Such actions in correction and rehabilitation centers helps the psychologists to rebuild the life of affected individuals after coming back home and prevent future problems.
  Keywords: running away, lived experience, correction, rehabilitation center, phenomenology, family
 • Hassanvand Amouzadeh Mahdi Pages 166-177
  Background and
  Purpose
  Social phobia is a prevalent psychiatric disorder that negatively influences different aspects of life. Developing a simple and effective tool is necessary in epidemiological studies and clinical screening to assess the individuals suffering from social phobia. This study aimed at investigating the reliability and validity of the Social Phobia Inventory (SPIN) among students with social anxiety.
  Materials And Methods
  The participants included 110 students in Lorestan Pyame Noor University who suffered from social anxiety. They were selected using cluster sampling. The reliability of SPIN was assessed using Cronbach's alpha, split-half reliability, Spearman-Brown coefficient and, test-retest. The validity of the instrument was evaluated by investigating the relationship between SPIN subscales and other scales including SCL-90-R, Cognitive Error Questionnaire (CEQ), Self-Esteem Rating Scale (SERS), and Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire (MBSRQ) using the Pierson's correlation coefficient.
  Results
  Convergent validity of the SPIN by SCL- 90-R and CEQ was r= 0.83 and r=0.47, respectively. Its discriminate validity was r= -0.70, r= -0.44 using the SERS and MBRSQ, respectively (α
  Conclusion
  Social Phobia Inventory can be used as a valid and reliable tool in investigating the mental health issues in students.
  Keywords: Social Phobia Inventory, Validity, Reliability
 • Ali Asghar Nadighara, Ghassem Abedi, Ehsan Abedi, Farideh Rostami Pages 178-189
  Background and
  Purpose
  Sense of security in patients is a prerequisite for developments in delivering appropriate health services. It can play a major role in finding solutions to improve the quality of care being delivered. The aim of this study was to design and validate a questionnaire to evaluate the sense of security in hospitalized patients.
  Materials And Methods
  This methodology was conducted in 900 patients in selected hospitals in Mazandaran province, Iran. A questionnaire consisting of 78 items and 11 factors based on a Likert scale of 1 to 5 was designed. The content validity of the scale was examined by content validity ratio and content validity index and construct validity was examined by exploratory factor analysis. The reliability of the questionnaire was evaluated by Cronbach's alpha.
  Results
  Only six items were found with no appropriate content validity. Exploratory factor analysis showed that the first factor (11 items) had the maximum of factor loadings (27.66) and factor 11 (4items) exhibited the minimum factor loadings (1.54). The internal consistency in all items was found to be more than 0.80.
  Conclusion
  The questionnaire designed is a valid and reliable scale for evaluating the sense of security in patients.
  Keywords: validation studies, questionnaire, sense of security, patients
 • Masoumeh Kordi, Mahsima Banaei Heravan, Negar Asgharipour, Seyed Reza Mazloum, Farideh Akhlaghi Pages 190-202
  Background and
  Purpose
  Gestational diabetes (GA) is a common complication associated with perceived stress. Patient’s commitment for self-care induces much stress in routine life which requires appropriate coping styles. The aim of this study was to determine the relationship between self-care behaviors and coping strategies in women with gestational diabetes.
  Materials And Methods
  A predictive correlational study was done in 400 women with gestational diabetes attending the clinics and health centers affiliated with Mashhad University of Medical Sciences in Mashhad, Iran, 2015. Data was collected by recording the participants’ personal information, using self-care questionnaire retrieved from Summary of Diabetes Self-Care Activities (SDSCA), and Ways of Coping Questionnaire (WOC; Folkman & Lazarus). Data analysis was performed by Descriptive Statistics, Pearson correlation coefficients test, Liner regressions model, and Multiple regression.
  Results
  In this study, 312 women (78%) with gestational diabetes were using problem-focused coping styles and 261 patients (65.2%) had moderate levels of self-care. Pearson correlation coefficient showed a significant direct correlation between problem-focused coping style and self- care, (P
  Conclusion
  According to the findings, clinical staff, especially midwives can improve self-care behaviors in women with gestational diabetes by encouraging them to apply problem-focused coping strategies.
  Keywords: gestational diabetes, self, care, coping behavior
 • Seyed Javad Saghravanian, Masoud Fereidoni, Ali Asadollahi Pages 203-208
  Background and
  Purpose
  Ferula szowitsiana is one of the Iranian medicinal plants that could be effective for pain relief since it affects opioid, cannabinoid and adenosine receptors. In this study the effects of hydroalcoholic extract of Ferula szowitsiana on pain was investigated in rats.
  Materials And Methods
  Hydroalcoholic extract of Ferula szowitsiana was solved in saline, ethanol and tween 80 (8:1:1). Male rats weighing 200-250g were placed in different groups: control, control with visceral pain, intraperitoneal administration (i.p.) of solvent, solvent with visceral pain, doses of 50, 100, 200, and 400 mg/kg of extract, naloxone, extract with naloxone, extract with visceral pain, intrathecal administration (i.t.) of solvent, 8μg/10μl of extract and 8μg/10μl of extract with visceral pain groups. Tail flick apparatus were used for thermal pain assessment.
  Results
  Ferula szowitsiana extract reduced thermal pain threshold (P
  Conclusion
  Ferula szowitsiana extract leads to visceral pain in i.p. administration and referred pain in tail region, therefore, it causes the activation of TRPV1 receptors in indirect pathway and then reduce thermal pain threshold.
  Keywords: Ferula szowitsiana, pain, intraperitoneal, intrathecal
 • Farhang Babamahmoodi, Elham Afzalian Ashkezari, Fatemeh Ahangarkani, Lotfollah Davoodi, Sadegh Shirdel Pages 209-215
  The H1N1 virus is one of the highly contagious strains that leads to epidemic influenza every year in winter. In this outbreak sometimes rare complications of this infection occur. This report presents a rare case of encephalitis caused by H1N1 virus in a 52-year old man. After a day fever and flu like symptoms the patient was admitted in hospital due to decreased level of consciousness. Brain CT was found to be normal and since it was the flu season empiric treatment with vancomycin, ceftriaxone, acyclovir, and Tamiflu was started. In third day of treatment the patient was alert and had no brain dysfunction. CSF samples were positive for H1N1. Staining and culture were negative for CSF and ten lymphocytes were found in CSF samples, also protein and sugar levels were in normal ranges. The patient with encephalopathy associated influenza was treated with Tamiflu within 10 days and he was discharged in good condition. It is noteworthy that influenza can cause loss of consciousness due to encephalitis or meningoencephalitis, especially during influenza season.
  Keywords: encephalitis_influenza A virus_H1N1 subtype_epidemics
 • Mahmood Moosazadeh, Mohammadreza Haghshenas, Lotfollah Davoodi, Tahoora Mousavi Pages 216-226
  Background and
  Purpose
  Antibiotic prophylaxis is an effective strategy for reduction of postoperative infection. Prophylactic cefazolin and vancomycin are used in patients undergoing hip and knee surgeries. The aim of this meta-analysis was to determine the knee and hip infection after surgery in patients under cefazolin and vancomycin regimen/s.
  Materials And Methods
  A literature search was performed in electronic databases including Google scholar, Pubmed, Web of science, and Scopus. The search keywords were hip, knee, cefazolin, and vancomycin. Eligible articles were determined after considering the inclusion/exclusion criteria. Finally, the heterogeneity among the results were defined by Q and I2 tests. Prevalence of infection were determined via randomized effect model based on heterogeneity results.
  Results
  The meta-analysis included 19 articles in which hip and knee infections were investigated in 77108 patients. Prevalence of infection (95% confidence interval) in patients receiving cefazolin, vancomycin, and both antibiotics was 1.2% (0.9-1.5), 0.9% (0.04-1.7), and 1.3% (1.04-1.6), respectively.
  Conclusion
  Current results showed low rates of postoperative knee and hip infections. There was no significant difference between the types of these antibiotics.
  Keywords: meta, analysis, systematic review, antibiotic prophylaxis, hip, knee, arthroplasty
 • Tahoora Moosavi, Aliasghar Zakavi, Fereshteh Hosseinivaliki, Mohammad Yousef Pour, Mehdi Fakhar, Alireza Rafiei, Reza Alizadeh, Navaei, Atena Ramezani Pages 227-245
  Background and
  Purpose
  Medicinal plants have received much attention in treatment and control of many diseases due to rich nutritional values and antioxidant properties. Garlic is one of these plants that is mentioned in Islamic sources because of its beneficial effects on human health. In traditional medicine it was used to treat different diseases. This review study aimed at presenting the nutritional properties of garlic according to Islamic sources and its therapeutic applications in traditional medicine.
  Materials And Methods
  A narrative review study was carried out, searching online databases including Google Scholar, Scopus, Pub med, Science direct, ISC, Magiran, and SID. Articles published in 1994-2015 were selected. Also, Holy Quran, Islamic narrations and hadith, traditional medicine and medicinal plants books were studied. The search keywords were Allium stivum, medicinal plant, and Holy Quran. Data was then categorized and analyzed.
  Results
  Garlic contains some antioxidant compounds and micronutrients such as selenium and alicin, diallyl disulfide and diallyl trisulfide that are effective in improving joint diseases. Also, ajoene, diallyl disulfide and diallyl trisulfide which are found in garlic have proapoptotic activities and reduce cancer cell growth.
  Conclusion
  Garlic contains antioxidant compounds such as selenium, allicin and diallyl trisulfid that have antimicrobial and antitumor activities. Identifying its effective compounds and mechanisms could help in deciphering the inspiration of holy Quran about some specific plants.
  Keywords: Garlic, herbs, nutrients, Quran, antioxidants, selenium, anti, tumor
 • Tahereh Amirian, Seyyedeh Zahra Maddahi, Mohammad Azadbakht, Mohammad Yousofpour Pages 246-257
  Background and
  Purpose
  In Persian medicine, thirst is regarded as a disease and its different aspects including the causes, mechanisms and treatment options are explained. The aim of this study was to determine the Persian medicine and conventional medicine view of thirst and its etiology to help researchers in clinical studies.
  Materials And Methods
  A search was conducted in Persian medical textbooks using thirst as the keyword. Then an electronic search was done in databases including pubmed, google scholar, Scopus, and SID using the following keywords: thirst, etiology, and physiology. After extracting the data, the results were presented in concepts and tables.
  Conclusion
  Thirst is the feeling of needing to drink water and Persian medicine has different divisions for this feeling. Many of these divisions are formed based on the causes of thirst which are divided into bodily and nonbodily causes. Bodily causes include: ill-tempered, swelling, and obstruction and non-bodily causes include some medications or having certain foods.
  Result
  Persian medicine and conventional medicine share similar views about thirst. However, compared to Persian medicine, conventional medicine does not address some causes of thirst. Therefore, traditional Persian medical textbooks are believed to be useful in treatment of patients.
  Keywords: thirst, traditional Persian medicine, conventional medicine
 • Mohammad Soltanizadeh, Hamid Taher Neshatdoost, Mehrdad Kalantari, Mehrdad Salehi, Mohammad Hossein Izadpanahi Pages 258-272
  Premature ejaculation is likely the most common sexual dysfunction in men with a worldwide prevalence of approximately 30%. Epidemiological studies, accurate diagnosis, appropriate treatment and evaluation of clinical trials need a universally acknowledged definition that is also capable of operationalization. Studies have defined premature ejaculation differently. The most widely used definition is the DSM-IV-TR definition. However, the majority of these definitions are authority-based rather than evidence-based, and has no support from clinical and/or epidemiological studies. In this article, 41 articles were examined, various definitions of premature ejaculation were reviewed, definition criteria of it were discussed and classification of this dysfunction was mentioned. The results showed that multidimensional classifications and definitions using various diagnostic criteria, especially objective criteria like IELT are the most appropriate ones.
  Keywords: premature ejaculation, definition, operationalization, classification