فهرست مطالب

میکروب شناسی پزشکی ایران - سال دهم شماره 2 (خرداد و تیر 1395)
 • سال دهم شماره 2 (خرداد و تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات مروری
 • داود آزادی، حسن شجاعی* صفحات 1-15
  بیماری سل یکی از مهم ترین بیماری های عفونی در طول تاریخ بوده که همواره جوامع مختلف در تلاش برای کنترل و مبارزه با این بیماری بوده اند. با کشف باسیل سل توسط کخ و کشف واکسن BCG بیماری سل در دنیا کنترل گردید و پیش بینی شده بود که این بیماری در نهایت می تواند ریشه کن شود. ظهور سویه های مقاوم در این باکتری، توزیع وسیع این بیماری در جهان و این واقعیت که تقریبا یک سوم از جمعیت جهان با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس آلوده بوده که به عنوان مخزن عفونت عمل می کنند و همین طور ظهور بیماری همه گیر ایدز هرگونه امکان کنترل جهانی سل در آینده نزدیک را از بین برد. این مسئله با شناسایی مایکوباکتریوم غیر سلی (NTM) که ارگانیسم های محیطی حاضر در همه مکان ها بوده و مسبب ایجاد بیماری های ریوی و غیر روی غیرقابل تشخیص از سل می باشند پیچیده تر شد. از این رو، آزمایشگاه های تشخیص سل نقش محوری را در تشخیص، نظارت و کنترل سل با ارائه نتایج قابل اعتماد و به موقع جهت هدایت کنترل بالینی سل. ایفا می کنند. در این مقاله قصد داریم به بررسی چند اثر علمی که در ارتباط باکیفیت و عملکرد آزمایشگاه های تشخیصی سل است بپردازیم. همان طور که محققان در حوزه آزمایشگاه سل اعتقاد دارند افزایش ظرفیت آزمایشگاه با استفاده از کارکنان آموزش دیده، به کار بردن کنترل کیفیت برای تجهیزات و فرآیندها، می تواند میزان کیفیت و صحت نتایج در آزمایشگاه ها را بالا ببرد و به طور کلی با ایجاد یک سیستم مدیریت ملی بر آزمایشگاه های تشخیصی، می توان به شکل موثرتری سل را کنترل کرد.
  کلیدواژگان: سل، تشخیص آزمایشگاهی، مایکوباکتریوم غیرسلی
 • مقالات پژوهشی
 • بررسی فراوانی جدایه های شیگلا سونئی از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به دو بیمارستان امام خمینی و میلاد در تهران در سال 1391 و بررسی الگوی حساسیت آنتی بیو تیکی ایزوله ها
  نسیم افشاری ابرغان، بیتا بخشی *، اعظم محمودی ازناوه، فاطمه فلاح، محمد رهبر، صدیقه رفیعی طباطبایی صفحات 16-22
  زمینه و اهداف
  شیگلا از عوامل شایع اسهال و مرگ و میر در کودکان زیر 10 سال در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است. روش های روتین ازمایشگاهی برای جداسازی انواع شیگلا وقت گیر و هزینه بر می باشد، در این مطالعه به جداسازی زیر گونه های شیگلا سونئی و شیگلا فلکسنری از نمونه بیماران مبتلا به دیسانتری بر اساس اهمیت تشخیص ژن تهاجمی و اختصاصی ipaH nvasion Plasmid Antigene H) ) ((ipaH با PCR در مقایسه با روش های روتین بیوشیمیایی و سرولوژیک پرداخته شده است.مطالعات اخیر در ایران نشان داده که شیگلا از عوامل مهم اسهال باسیلی است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تعداد 3000 نمونه مدفوع از کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به دو بیمارستان امام خمینی و میلاد در تابستان و پاییز 1391 جمع آوری گردید. سپس بر روی نمونه ها آزمون های استاندارد بیوشیمیایی و سرولوژیک مربوط به گونه های شیگلا انجام شد. برای تایید ایزوله های شیگلا شناسایی شده به وسیله آزمون ها بیوشیمیایی، حضور ژن ipaH به وسیله PCR مورد ارزیابی قرارگرفت. آزمون سرولوژیک مربوط به زیر گونه های شیگلا (تهیه شده از شرکت بهار افشان) انجام شد و سویه شیگلا سونئی جداسازی گردید. تست انتی بیوگرام مربوط به 10 آنتی بیوتیک ) بر اساس جدول CLSI ) بر روی ایزوله های شیگلا سونئی انجام شد.
  یافته ها
  تعداد 160 ایزوله ی شیگلا جدا سازی شد و حضور ژن ipaH در انها تائید گردیدودقت این روش در مقایسه با آزمون های روتین سرولوژیک 100% گزارش می شود. از میان 160 ایزوله 50 ایزوله (32%) با استفاده از آزمون های بیوشیمیایی و هم چنین آنتی سرم های اختصاصی در گروه شیگلا سونئی طبقه بندی شده اند. همچنین 90% ایزوله های شیگلا سونئی مقاومت به تتراسایکلین و کوتریماکسازول و استرپتومایسین و مینو سایکلین نشان دادند.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش PCR در کنار روش های استاندارد بیوشیمیایی و سرولوژیک جهت تست تاییدی پیشنهاد می شود. شیوع بالای شیگلا سونئی مقاوم به چند دارو در میان بیماران مورد مطالعه نشان دهنده وقوع یک اپیدمی فصلی شیگلا سونئی در میان کودکان در تابستان و پاییز 1391 در شهر تهران می باشد.
  کلیدواژگان: شیگلا سونئی، حساسیت انتی بیوتیکی، کودکان بیمار
 • زهرا نساجی، علیرضا سعیدی نیا *، مهدی زین الدینی، علی اصغر دلدار صفحات 23-32
  زمینه و اهداف
  بروسلوز از مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام محسوب می گردد. بهترین راه مقابله با بروسلوز انجام واکسیناسیون مناسب می باشد. واکسن های موجود از قبیل واکسن Rev1 با معایبی چون سقط جنین در حیوانات باردار همراه است لذا تهیه واکسن مناسب برای درمان بروسلوز ضروری می باشد. هدف از انجام این مطالعه، طراحی و ساخت وکتور خودکشی pDS132-ΔkanR به منظور حذف ژن مقاومت به آنتی بیوتیک کانامایسین در بروسلا ملی تنسیس سویه Rev1 جهش یافته برای تولید سویه کاندید واکسن بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه برای حذف ترادف هدف، تصمیم به استفاده از پلاسمید pDS132 به عنوان وکتور خودکشی گرفته شد. به منظور ساخت کاست حذف، پس از طراحی و سنتز جداگانه قطعات دارای همولوژی با ترادف های هدف، این قطعات جهت ساخت قطعه واحد، با استفاده از آنزیم های محدودگر مناسب در وکتور pBluescriptSK(-) کلون شد. سپس به منظور ساخت وکتور خودکشی، قطعه کاست حذف با استفاده از آنزیم های محدودگر مناسب از وکتور فوق جدا و در وکتور pDS132 ساب کلون شد.
  یافته ها
  وکتور خودکشی pDS132-ΔkanR با در برداشتن 590 جفت باز از توالی بالادست و 421 جفت باز از توالی پایین دست ترادف هدف می تواند به عنوان یک ناقل خودکشی اختصاصی در ایجاد تداخل در ژن kanR در ژنوم باکتریبروسلا ملی تنسیس سویه Rev1 جهش یافته موجب حذف مقاومتآنتی بیوتیکی در آن بشود.
  نتیجه گیری
  استفاده از سیستم خودکشی مورد نظر با استفاده از وکتور pDS132-ΔkanR، ایجاد جهش هدفمند را تسهیل و در مقایسه با سایر روش های خودکشی وابسته به مارکر مثبت و نیز روش های ابتدایی مانند پاساژ متوالی، روش موثرتری می باشد.
  کلیدواژگان: kanR، بروسلا ملی تنسیس Rev1، وکتور خودکشی
 • معصومه صمدی، سید شهرام شکرفروش*، حمیدرضا قیصری صفحات 33-41
  زمینه و اهداف
  آلودگی میکروبی مواد غذایی خطر بزرگی برای سلامت انسان محسوب می شود. فناوری نانو روشی برای تولید و ترکیبات ضدمیکروبی جدید فرآروی بشر قرار داده است. نانو اکسیدهای فلزی پتانسیل خوبی برای کاهش آلودگی میکروبی دارند. هدف از این تحقیق بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات اکسید منیزیم و پلی ال لایزین بر علیه دو پاتوژن مهم غذازاد اشریشیا کلیO157:H7 و لیستریا منوسیتوژنز بود.
  مواد و روش کار
  حداقل غلظت مهارکنندگی نانوذرات اکسید منیزیم و پلی ال لیزین بر علیه علیه اشریشیا کلی و لیستریا منوسیتوژنز به تنهایی و در ترکیب با هم به روش میکرودایلوشن و احیاء رزازورین بررسی گردید و غلظت های مهاری مشترک (شاخص FIC) محاسبه گردید.
  یافته ها
  نانو اکسید منیزیم در غلظت 4/10 میلی گرم در میلی لیتر رشد هر دو باکتری را مهار نمود و پلی ال لایزین در غلظتهای 2/05 و 0/13 میلی گرم در میلی لیتر به ترتیب رشد اشریشیا کلی و لیستریا منوسیتوژنز را مهار نمود. FIC ترکیب نانوذرات اکسید منیزیم با پلی ال لایزین بر علیه اشریشیا کلی و لیستریا منوسیتوژنز به ترتیب 0/52 و 0/75 بود.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که نانوذرات اکسید منیزیم و ماده ضد میکروبی طبیعی پلی ال لایزین اثر ضد میکروبی بر روی اشریشیا کلیO157:H7 و لیستریا منوسیتوژنز داشتند و استفاده توام آن ها با محاسبه شاخص FIC اثر هم افزایی جزیی (0/75 – 0/5 ) داشت.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید منیزیم، پلی ال لایزین، اشریشیا کلیO157:H7، لیستریا منوسیتوژنز
 • سپیده کریمی اردستانی، فرزانه تفویضی*، مریم تاج آبادی ابراهیمی صفحات 42-50
  زمینه و هدف
  با توجه به شیوع بالایی سرطان کلون در جوامع انسانی و از جمله ایران، هدف این مطالعه شناسایی مولکولی و بررسی اثر سایتوتاکسیک باکتری پروبیوتیک کشته شده توسط حرارت و القا آپوپتوز بر رده سلولی HT-29 سرطان کلون و مقایسه آن با رده سلولی نرمال می باشد.
  مواد و روش ها
  شناسایی مولکولی باکتری بومی جدا شده از دوغ ترخینه (TD4) انجام شد. دو رده سلولی HT-29 و HEK-293 تحت تاثیررقت های 00/01، 0/1، 1، 10، 100 و 1000میکروگرم بر میلی لیتر از باکتری کشته شده با حرارت، در 3 زمان 24،48،72 ساعت قرار گرفتند. درصد زیستایی سلول ها توسط آزمون MTT سنجیده شد. آزمون قطعه قطعه شدن DNA در غلظت IC50 از باکتری کشته شده با حرارت انجام شد.
  یافته ها
  باکتری TD4 به عنوان لاکتوباسیلوس برویس در بانک ژنی ثبت گردید. لاکتوباسیلوس برویس (TD4) در الگوی وابسته به زمان و دوز، بقا و تکثیر سلول های سرطانی کلون رده HT-29 را کاهش داد که بیشترین اثر سایتوتوکسیتی مربوط به رقت 1000 میکروگرم بر میلی لیتر در زمان 72 ساعت بود. درصد زیستایی در دوز و زمان فوق الذکر، در سلول های HT-29 و HEK-293، به ترتیب 23% و 50% برآورد شد. آزمون قطعه قطعه شدن DNA هم، القا آپوپتوز توسط باکتری کشته شده با حرارت را تایید کرد.
  نتیجه گیری
  لاکتوباسیلوس برویس، اثر سایتوتوکسیک و القا آپوپتوز بر روی رده سلولی HT-29 نشان داد و اثر سایتوتوکسیک کمتری در رده سلولی HEK- 293 نسبت به رده HT-29 مشاهده شد. بطوریکه با انجام مطالعات بیشتر می توان از این باکتری ها به عنوان یک محصول بیولوژیک ضد سرطانی در درمان و پیشگیری بهره جست.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، لاکتوباسیلوس برویس، سرطان کولون، آپوپتوز، رده سلولی HT، 29
 • سارا رمضانپور، فاطمه اردستانی*، محمد جواد اسدالله زاده صفحات 53-62
  زمینه و اهداف
  خواص ضدباکتریایی اسانس های آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، برگ بو (Laurus nobilis) و بابونه (Chamaemelum nobile) بررسی و دوز بهینه باکتری کشی این اسانس ها بر روی باکتری اشریشیاکلی PTCC1330 تعیین گردید.
  مواد و روش کار
  استخراج اسانس از برگ های آویشن شیرازی و برگ بو و کاپیتول های بابونه به روش تقطیر با آب توسط دستگاه کلونجر انجام شد. بر اساس آزمایشات طراحی شده با نرم افزار Qualitek-4 و روش آماری کسری از فاکتوریل کامل، تاثیر ترکیبی سه اسانس در دوزهای مختلف بر باکتری اشریشیاکلی بررسی شد. اثرات متقابل اسانس ها بر یکدیگر و سهم هر اسانس در بازدارندگی رشد باکتری تعیین گردید.
  یافته ها
  حداقل غلظت بازدارندگی برای اسانس های آویشن شیرازی، برگ بو و بابونه به ترتیب برابر با 01/0، 1/0 و 05/0 و حداقل غلظت کشندگی نیز به ترتیب برابر با 0/1، 0/5 و 0/5 میلی گرم در میلی لیتر تعیین گردید. اسانس آویشن شیرازی با 2/64% مشارکت دارای بیشترین اثر ضدباکتریایی بر باکتری اشریشیاکلی بود. سهم اثر ضدباکتریایی اسانس های برگ بو و بابونه به ترتیب 13/54% و 6/89% برآورد شد. در شرایط بهینه، دوز هر سه اسانس باید برابر با 1 میلی گرم بر میلی لیتر باشد. درصد ممانعت از رشد باکتری اشریشیاکلی در این شرایط، 72/76% تعیین گردید که دارای 81/8% تطابق با نتایج واقعی در شرایط بهینه (نزدیک به 60%) بود. بیشترین اثرات متقابل مابین فاکتورهای دز اسانس آویشن شیرازی و در اسانس بابونه با 33/44% شاخص شدت اثر متقابل برآورد شد.
  نتیجه گیری
  اسانس آویشن شیرازی دارای خاصیت ضدباکتریایی قابل توجهی بر باکتری اشریشیاکلی بوده در حالیکه خواص ضدباکتریایی اسانس های برگ بو و بابونه ضعیف می باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، آنالیز آماری، مواد ضد میکروبی، اویشن شیرازی، برگ بو، بابونه
 • علی اکبر خاصه، مسعود سوسرایی، مهدی فخار* صفحات 63-74
  زمینه و اهداف
  استفاده از روش های علم سنجی به منظور شناسایی پژوهشگران برتر در حوزه های مختلف از یک طرف، و ترسیم نقشه های علمی مربوط به رشته های خاص از طرف دیگر در سطح بین المللی رواج بسیاری یافته است. لذا هدف مطالعه حاضر ، شناسایی پژوهشگران برتر حوزه انگل شناسی با توجه به شاخص های ترکیبی و همچنین شاخص های مربوط به انواع مرکزیت بود.
  مواد و روش کار
  این تحقیق از نوع مطالعات علم سنجی به شمار می رود. جامعه پژوهش را کلیه تولیدات علمی پژوهشگران ایران در حوزه انگل شناسی که در پایگاه تامسون رویترز (آی.اس.آی) بین سالهای 2015 – 1972 نمایه شده اند تشکیل داده اند. پس از بارگیری و ذخیره رکوردهای مذکور، با توجه به سوالات پژوهش از روش ها و نرم افزارهای مختلف علم سنجی برای پاسخ گویی استفاده شد. به بیان دقیق تر، به منظور خوشه بندی و مصورسازی موضوعات حوزه انگل شناسی که با توجه به فراوانی رخداد کلمات در عنوان مقالات انجام می شود از نرم افزار VOSviewer استفاده شده است. محاسبه و ترسیم شبکه های هم تالیفی و تعیین انواع مرکزیت های آن با استفاده از نرم افزارهای UCInet و NetDraw صورت گرفته است.
  یافته ها
  یافته های استخراج شده از نمایه نامه های استنادی آی.اس.آی حاکی از آن است که تاکنون تعداد 1271 تولید علمی توسط پژوهشگران ایران در حوزه انگل شناسی انجام شده است که Mohebali، Vatandoost، و Oshaghi به ترتیب با 102، 72، و 55 مدرک پرتالیف ترین پژهشگران این حوزه می باشند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی و با توجه به یافته های حاصل از قسمت های مختلف این پژوهش (تعداد مقالات، شاخص اچ، شاخص های مرکزیت) می توان چنین اظهار داشت که Mohebali تاثیرگذارترین پژوهشگر انگل شناسی ایران به شمار می رود.
  کلیدواژگان: انگل شناسی، نقشه علمی، شاخص اچ، هم تالیفی، علم سنجی
 • مقالات کوتاه
 • شیرین شهسواری*، سیاوش سلمانزاده، اهرابی طاهره فلسفی، غلامرضا ایراجیان صفحات 75-82
  زمینه و اهداف
  با توجه به رشد روبه افزایش باکتری های تولید کننده ESBL، در میان اعضای خانواده Enterobacteriaceae، ردیابی و درمان عفونت های بیمارستانی ناشی از ایزوله های بالینی تولید کنندگان ESBL متعلق به این خانواده، دارای اهمیت است. هدف از این پژوهش، ارزیابی یک روش سریع، با استفاده از محیط کلریمتریک جدید ساخته شده در دانشگاه الزهراء (تهران، ایران)، می باشد.
  مواد و روش کار
  ایزوله های بالینی جدا شده از بیماران متعلق به خانواده انتروباکتریاسه، برای ردیابیESBLs با استفاده از دیسک های ceftazidim (CAZ)، ceftazidime + clavulanate (CZA)، cefotaxime +clavulanate (CTC) وCefotaxime (CTX) در دو محیط مولر- هینتون آگار و محیط کلریمتریک در این مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  در محیط کلریمتریک، در مدت 6-5 ساعت، به دلیل فعالیت متابولیکی باکتری، تغییر رنگی در محیط کشت رخ داده و محیط از رنگ قرمز به زرد تغییر کرده و در اطراف دیسک ها هاله های مهاری قرمز رنگ ایجاد می گردد. نتایج به دست آمده با روش کلریمتریک مشابه با نتایج به دست آمده از روش استاندارد انتشار دیسک در مولر- هینتون آگار پس از یک شبانه روز، می باشد.
  کلیدواژگان: محیط کشت کلریمتریک، ESBLs، تشخیص سریع، آزمون انتشار دیسک
 • کریم درویش پور*، هاشم حشمتی صفحات 83-88
  زمینه و اهداف
  براساس مطالعات، اگر مواردی از بیماری ابولا مشاهده شود، اولین کسانی که باید بسیار مراقب خطر باشند، کارکنان مراکز بهداشتی- درمانی هستند. از طرفی اطلاعات دقیقی از رفتارهای پیشگیری کننده در این گروه در دسترس نیست، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری ابولا و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه مقطعی با رویکرد توصیفی- تحلیلی، 191 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه درسال 1393 به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه دو قسمتی دموگرافیک و رفتار جمع آوری شد که روایی و پایایی آن مورد سنجش قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS20 و آمار توصیفی (فراوانی، درصد) و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی انجام شد.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  میانگین سنی دانشجویان 1/75±21 بود. نمره میانگین رفتارهای پیشگیری کننده 25/3±84/2 بود. از بین راهنماها برای عمل، نقش پرستار (20/3±88/3) مهم ترین راهنما برای عمل بود. بین رفتار با رشته تحصیلی ارتباط معنی داری مشاهده شد (0.009=P). همچنین بین رفتار با تمام راهنماها برای عمل ارتباط معنی داری مشاهده شد (0.05 > P). نمره میانگین رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری ابولا در سطح مطلوبی بود. لذا پیشنهاد می شود تا برای ارتقاء و حفظ عملکرد دانشجویان جهت انجام رفتار های پیشگیری کننده از بیماری ابولا ، مداخلات آموزشی با تاکید بر نقش تاثیر گذار پرستار صورت گیرد.
  کلیدواژگان: محیط کشت کلریمتریک، ESBLs، تشخیص سریع، آزمون انتشار دیسک
|
 • Davood Azadi, Hasan Shojaei* Pages 1-15
  Tuberculosis is one of the most important infectious diseases during the history of humans’ life, various societies always have been trying to control and struggle against this disease. Tuberculosis could be controlled by Koch's discovery of the tubercle bacillus as etiologic agent and the discovery of Bacillus Calmette–Guérin (BCG) vaccine all around the world. In fact, it had been assumed Tuberculosis could ultimately be eradicated, however any possible global control of tuberculosis will be destroyed in the near future because of the existence of tolerant strains, the worldwide distribution of the disease, as well as the emergence of the AIDS epidemic. The fact that one-third of the world's population is infected with Tuberculosis which can consider as a reservoir of infection. This issue has become even more complicated now since non-tuberculous mycobacteria (NTM) is indistinguishable than tuberculous mycobacteria because they are environmental organisms which present in all places and cause lung diseases and tuberculosis. Therefore, the laboratories diagnosis of tuberculosis (TB Laboratories) play a key role in diagnosing, monitoring and control of tuberculosis by providing prompt and reliable laboratory results, which can be the guidance clinical for control of tuberculosis. The aim of this research is a review of some scientific works (achievements) in relation to the quality and performance of TB Laboratories. As the researchers in the field of tuberculosis laboratories believe that increasing the capacity of laboratories using trained staff, implementation of quality control of equipment and procedures, can enhance the quality and accuracy of laboratory results. Generally, by creating a System National Administration for diagnostic laboratories, TB can be more effectively controlled.
  Keywords: Tuberculosis, Laboratory diagnosis, Non, tuberculous mycobacteria
 • Investigation of prevalence of shigella sonnei isolates among children with diarrhea admitted in to two hospital in Tehran in 1391 with Antimicrobial susceptibility of isolates
  Dr Nasim Afshari, Bita Bakhshi*, Azam Mahmoudi Aznaveh, Fatemeh Fallah, Mohammad Rahbar, Sedigheh Rafiei Tabatabaei Pages 16-22
  Background And Aim
  Shigella infection is one of the prevalent causes of diarrhea disease in most developing countries in children under 10 years old. Conventional microbiological examination to identify Shigella species are time-consuming and requires a lot of work and cost. The object of the present research was to isolate and identify of serotypes of Shigella species including Shigella flexneri, Shigella sonnei from patients with bacillary dysentery and to detect their one major virulence genes ipaH by using PCR. Recent research in Iran showed that Shigella species are a common cause of diarrhea. One of important specific &invasive gene is ipaH which is used for the identification in this bacterium.
  Materials And Methods
  3000 stool sample from children with diarrhea admitted in two famous hospitals in1391 in summer & autumn in Tehran were used in this study. The identification of isolated was done by serogrouping and biochemical test & the prevalence of ipaH gene determined by PCR method using specific pairs of primers. Antimicrobial susceptibility of isolates was performed according to the CLSI guidelines.
  Results
  All Shigella spp isolates in this study harbored the ipaH gene. Out of 160 shigella isolates, 50 isolates determined as S. sonnei with serogrouping and biochemical test. 90% of isolates were resistant to Tetracycline, Cotrimoxazole, Streptomycin and Minocycline.
  Conclusions
  We conclude that ipaH PCR procedure is more reliable, sensitive, easier, reproducible and specific which is significantly faster than current conventional detection assays such as serologic test. Althuogh in this study we report that among Shigella .spp cause diarrhea infection most of them are S .sonnei resistant antibiotic.
  Keywords: Shigell sonnei, antibiotic suspectibility, investigation
 • Zahra Nassaji, Alireza Saeedinia*, Mehdi Zeinoddini, Ali Asghar Deldar Pages 23-32
  Background And Aim
  Brucellosis is a common disease between humans and animals. Vaccination is the best approach to prevent brucellosis. Existing vaccines such as Rev1 are associated with disadvantages such as abortion in pregnant animals. Therefore, it is necessary to generate an appropriate vaccine that is produced by molecular methods. The aim of this study was designing and construction of pDS132-Δkanr suicide vector to delete kanamycin resistance sequence (kanR) in a mutant strain of Brucella melitensis rev1 to generate a candidate vaccine strain.
  Materials And Methods
  In this study, the plasmid pDS132 was used as a suicide vector to delete target gene. In order to construct the deletion cassette, two homologous fragments were separately designed and constructed by PCR, and tandemly cloned into the pBluescriptSK(-) vector using appropriate restriction enzymes. Then, the deletion cassette was digested from the recombinant vector by terminal restriction enzymes, and sub cloned into the pDS132 vector to construct the suicide vector pDS132-ΔkanR.
  Results
  The pDS132-ΔkanR contains 590bp upstream sequences and 421bp downstream sequences on the deletion cassette fragment; it can be used as specific suicide vector to disrupt the kanR sequence in genome of mutant strain of Brucella melitensis Rev1.
  Conclusions
  The use of suicide pDS132-ΔkanR system facilitated mutant construction which is a more specific and effective system in comparison with the other positive marker-dependent suicide systems and primary techniques such as serial passages.
  Keywords: kanR, Brucella melitensis Rev1, suicide vector
 • Masumeh Samadi, Seyed Shahram Shekarforoush*, Hamid Reza Ghaisari Pages 33-41
  Background And Aim
  Microbial food contamination is of great threat to human health. Nanotechnology is considered as a promising solution to produce and develop such novel antimicrobial substances. The potential effects of nanostructured metal oxides on the reduction of such contaminants are well established. The present study was aimed to investigate the antimicrobial activities of magnesium oxide (MgO) nanoparticles and ε-poly-L-lysine against two major food borne bacteria, Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes.
  Materials And Methods
  The minimum inhibitory concentration (MIC) values of the antimicrobial compounds, as single and in combination uses, against E. coli O157:H7 and L. monocytogenes were determined by resazurin reduction and micro-dilution methods, in order to calculate the fractional inhibitory concentration (FIC) index.
  Results
  The growing of both microorganisms was inhibited by nano MgO at the concentration of 4.10 mg/ml and at the concentrations of 2.05 and 0.13 mg/ml, ε-poly-L-lysine was effective against E. coli and L. monocytogenes, respectively. The FIC indices of 0.52 and 0.75 against E. coli and L. monocytogenes, were respectively confirmed, when the combination of both antimicrobial agents was employed.
  Conclusions
  The current study was revealed the inhibitory effects of both substances against E. coli and L. monocytogenes. Furthermore, a limited synergy (0.5-0.75) was noticed in using them, in combination.
  Keywords: Magnesium oxide nanoparticles, ε polylysine, Escherichia coli O157:H7, Listeria monocytogenes
 • Sepideh Karimi Ardestani, Farzaneh Tafvizi*, Maryam Tajabadi Ebrahimi Pages 42-50
  Background And Aim
  Due to the high prevalence of colon cancer in human societies such as Iran, the aim of this study is the molecular identification and assesses cytotoxic effects of heat-killed probiotic bacteria and induced apoptosis in HT-29 cell lines of colon cancer compared with normal cells.
  Materials And Methods
  Molecular detection was performed on local probiotic bacteria isolated (TD4) from Tarkhineh dough. Both cell lines HT-29 colon cancer and HEK-293 were affected by 0.01, 0.1, 1, 10, 100, and 1000 µg/ml of heat-killed TD4 isolate for periods of 24, 48, and 72 hours. Cell viability was measured using MTT assay. DNA fragmentation assay was performed after 48 and 72 hours base on the IC50 concentration of heat-killed bacteria.
  Results
  TD4 isolate was submitteded lactobacillus berevis in GenBank. According to MTT assay, lactobacillus berevis depended on time and dose reduced survival and proliferation of colon cancer of HT-29 cell line, with the highest cytotoxic effect in 1000 µg/ml for 72 hours. At this dose and time, viability was 23% and 50% in HT-29 and HEK-239 cell lines, respectively. DNA fragmentation assay showed apoptosis induction by heat-killed bacteria in the HT-29 cell line.
  Conclusions
  L.berevis showed cytotoxic effects and induced apoptosis on HT-29 colon cancer cell line while the cytotoxic effect was slight on HEK-239 compared to HT-29. Future studies are still required to confirm these bacteria as a biological anti-cancer product in treatment and prevention.
  Keywords: Probiotic, Lactobacillus brevis, colon cancer, apoptosis, HT, 29 cell line
 • Sara Ramezanpour, Fatemeh Ardestani*, Mohammad Javad Asadollahzadeh Pages 53-62
  Background And Aim
  In this study, antibacterial combination effects of Zataria multiflora, Laurus nobilis and Chamaemelum nobile essences was examined and the optimum bactericide dosages of the combination was determined on E. coli PTCC1330.
  Materials And Methods
  Essence extraction was conducted using water distillation method from Z. multiflora, L. nobilis leafs and C. nobile capitals by Clevenger apparatus. The combination effects of the essences were studied on E. coli in different dosages using Qualitek-4 software and fraction of the full factorial statistical method. Essences interactions and the contribution of each essence were evaluated on inhibition of E. coli growth.
  Results
  MIC values was determined for Z. multiflora, L. nobilis and C. nobile essences as 0.01, 0.1 and 0.05 mg ml-1, also MBC values was 0.1, 0.5 and 0.5 mg ml-1, respectively. Z. multiflora essence dosages showed the highest percentage of antibacterial effect (64. 2%) on E. coli, while the antibacterial effect was evaluated 13.54% and 6.89% for L. nobilis and C. nobile essences, respectively. In optimum conditions, all three essences dosages should be equal to 1 mg. mL-1 and the percentage of bacterial growth inhibition was determined by 72.76% whereas it has 81.8% consistency with real results at optimum conditions (60%). The maximum interaction was observed between Z. multiflora and C. nobile essences dosages with 33.44% severity index.
  Conclusions
  Z. multiflora essence had a considerable antibacterial effect on E. coli, while antibacterial properties of L. nobilis and C. nobile essences were evaluated as a weak effect.
  Keywords: Antibacterial agents, Escherichia coli, Statistical analysis, Z. multiflora, L. nobilis, C. nobile
 • Ali Akbar Khasseh, Masoud Soosaraei, Mahdi Fakhar* Pages 63-74
  Background And Aim
  The use of bibliometric methods identify the best researchers in various fields on the one hand, and scientific mapping of specific disciplines on the other hand at the international level has become popular gradually. The aim of the present study was to determine top researchers in the field of parasitology based on centrality and combine indicators.
  Materials And Methods
  The study uses a bibliometric methodology. The initial data of this study, which comprises Iranian Parasitology researchers have been retrieved from Web of Science during 1972-2015. After loading and storage of records, the researchers used scientometric software (UCINet, NetDraw, VOSviewer, and BibExcel) to answer research questions.
  Results
  The results indicated there are 1271 scientific productions conducted by Iranians in the field of Parasitology.Mohebali, Vatandoost, and Oshagi are the most active researchers in Parasotology, respectively.
  Conclusions
  Generally, according to findings from different parts of the current study (number of articles, h-index, and centrality indicators), it can be stated that Mohebali is the most influential parasitology researcher in Iran.
  Keywords: Parasitology, Scientific map, H, index, Co, authorship, Scientometric measures
 • Shirin Shahsavari*, Siavosh Salmanzade Ahrabi, Tahereh Falsafi, Gholam Reza Irajian Pages 75-82
  Background And Aim
  Due to the increased growth of bacteria producing ESBL, among the members of the Enterobacteriaceae family, monitoring and treatment of nosocomial infections are important, especially caused by ESBL-producing clinical isolates belonging to this family. The aim of this study is to evaluate a rapid method, using new colorimetric culture was made at the University of Al-Zahra (Tehran, Iran).The used method to detect ESBLs, according to disk diffusion method based on CLSI on colorimetric culture and the results of it, compared with the Müller-Hinton agar for disk diffusion method.
  Materials And Methods
  In this study, the clinically isolated samples belonged to the Enterobacteriaceae family which was evaluated in both Müller-Hinton agar medium and colorimetric culture using ceftazidime (CAZ), ceftazidime clavulanate (CZA), cefotaxime clavulanate (CTC) and Cefotaxime (CTX) discs.
  Results &
  Conclusions
  Because of the metabolic activity of bacteria, a color change occurred from red to yellow in colorimetric culture after 5-6 hours and red inhibitory zone created around the disc. The obtained results from the colorimetric method are same with the results of Müller-Hinton agar method for disk diffusion after a day.
  Keywords: Colorimetric medium, ESBLs, Rapid detections, Disk diffusion test
 • Karim Darvishpour*, Hashem Heshmati Pages 83-88
  Background And Aim
  According to studies, healthcare workers are the first people who expose to Ebola and should be care. On the other hand. There isn’t exact information regarding prophylactic treatment for this group of people. So the aim of this study was done to determine the prophylactic treatment of Ebola and the related factors among students of Torbat Heydariyeh University of Medical science in 2014.
  Materials And Methods
  In this cross- sectional study with the descriptive- analytical approach, 191 students were selected from Torbat Heydariyeh University of Medical science by using simple randomized sampling method in the year 2015. Data were collected by using a two part of a questionnaire including demographic and behavior that was reliable and valid. Data was analyzed through SPSS20 software via descriptive statistics (Frequency &Percent) and ANOVA and Tukey tests.
  Results &
  Conclusions
  The average age of students was (21±1/75) and average score of prophylactic treatment was (84/2±25/3). Nurses Role were the most important Cues to action (88/2±20/3). There was a significant correlation between treatments and the field of study (p=0/009). There was also a significant relationship between behaviors and all of the Cues to action (P
  Keywords: Preventive behaviors, Students, Ebola Disease