فهرست مطالب

مطالعات راهبردی ورزش و جوانان - پیاپی 30 (زمستان 1394)
 • پیاپی 30 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1395/02/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • زهرا بیگمی*، مهرزاد حمیدی، سید نصرالله سجادی، حبیب هنری صفحه 9
  هدف این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی و از جهت روابط بین متغیر ها، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(466 نفر) بود که با استفاده از جدول کرجسی مورگان، 214 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند، اما به جهت لزوم کفایت تعداد نمونه در مدلسازی معادلات ساختاری، پرسشنامه های تحقیق در اختیار 320 نفر قرار گرفت. از مجموع پرسشنامه های برگشتی، اطلاعات 294پرسشنامه(92 درصد) قابل استفاده بود که به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش نیز پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه محقق ساخته سیاست های مدیریت منابع انسانی و انگیزش، پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی بوزمن و پرریو (2001)، همکاری با مدیر و همکاران کاستر، لامبویج (2005) و ساندرز و ون امریک(2004) و رضایت شغلی لینز(2003) بود که روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط اساتید رشته مدیریت ورزش و پایایی آنها به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. برای شناسایی عوامل متغیرهای تحقیق و تعیین بار عاملی و روایی ساختاری ابزار، از تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های کفایت نمونه برداری (KMO) و کرویت بارتلت، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر و برای ارایه الگو مناسب به روش مدل معادلات ساختاری از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب رگرسیون چندگانه بین ابعاد سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در سطح اطمینان 99 درصد معنی دار و حدود 23 درصد تغییرات دستاوردهای مدیریت منابع انسانی متاثر از ابعاد سیاست های مدیریت منابع انسانی می باشد. مدل پیشنهادی تحقیق نیز از برازش مناسبی در جامعه مورد نظر برخوردار بود. همچنین، سیاست های مدیریت منابع انسانی دارای ضریب اثر 67/0 بر دستاوردهای مدیریت منابع انسانی بود. بنابراین، سیاست های مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن، قدرت تبیین دستاوردهای مدیریت منابع انسانی را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: سیاست های مدیریت منابع انسانی، دستاوردهای مدیریت منابع انسانی، مدل معادلات ساختاری و وزارت ورزش و جوانان
 • حسین زارعیان*، علیرضا الهی، نصرالله سجادی، امین قاضی زاهدی صفحه 37
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو با استفاده از روش هوشمند MLP انجام شد. این پژوهش، در دو مرحله کیفی (تعیین شاخص ها) و کمی (جمع آوری داده های مربوط به کشورهای منتخب) صورت گرفت. در مرحله اول ، مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند و عمیق با 28 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش به صورت غیرتصادفی هدفمند تا حد اشباع نظری انجام شد. پس از شناسایی شاخص ها، اطلاعات شاخص های انتخاب شده - شاخص های 22 گانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، فناوری و ورزشی (PEST+S)- برای 42 کشور منتخب به صورت غیرتصادفی در دسترس در بازه زمانی 40 ساله از بازی های المپیک 1976 مونترال تا 2012 لندن جمع آوری گردید. در مرحله بعد، از آزمون مدل مفهومی شبکه های پرسپترون چندلایه (MLP) برای مقایسه شاخص های 22 گانه ایران با مقادیر واقعی در سال 2012 استفاده شد. نتایج نشان داد در مقایسه مقادیر واقعی با مقادیر پیش بینی شده در سال 2012، روش MLP از خطای پایینی در پیش بینی شاخص های 22 گانه برخوردار است. همچنین، در خصوص مقایسه رتبه واقعی و رتبه پیش بینی شده 42 کشور منتخب در سال 2012، روش MLP از ضریب خطای مطلق میانگین پایینی (4629/0) برخوردار بود. در مرحله نهایی، شاخص های 22 گانه در سال 2016 تخمین زده شد و رتبه کشورهای منتخب در المپیک 2016 ریودوژانیرو پیش بینی شد. با استناد به نتایج تحقیق، کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین و انگلستان در بازی های المپیک 2016 در رتبه اول تا سوم قرار خواهند گرفت. همچنین ایران نیز در بین تیم های شرکت کننده در جایگاه 21 قرار خواهد گرفت. به طور کلی، با استفاده از الگوی شبکه های عصبی، برای سیاستگذاران ورزش کشورها این امکان فراهم است تا از شاخص ها و مولفه های شناسایی شده در برنامه ریزی های آتی خود جهت شرکت موفق تر در بازی های المپیک استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: پیش بینی، بازی های المپیک و شبکه های پرسپترون چندلایه
 • هما درودی، حمید حسنی* صفحه 55
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل موثر در گسترش گردشگری ورزشی در استان زنجان با تمرکز بر گردشگران شرکت کننده در رویدادهای ورزشی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی – اکتشافی و از نظر روش استنتاج، توصیفی- تحلیلی به شیوه پیمایشی از نوع علی است. جامعه آماری آن 832 نفر از ورزشکاران قهرمان و مربیان استان زنجان در سال های 1391 و 1392 بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی، تعداد 263 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. از روش کتابخانه ای در تدوین مبانی نظری و از پرسشنامه محقق ساخته در مرحله بررسی میدانی استفاده گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از روش های صوری و روایی محتوایی(75/0CVR>) و تحلیل عاملی(75/0KMO>) تایید و پایایی آن به وسیله آزمون کرونباخ 843/0 به دست آمد. همچنین، در تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار AMOS نسخه 22، از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی متناسب بهره گیری شد.
  نتایج پژوهش نشان داد که زیرساخت گردشگری، زیرساخت ورزشی، رویداد ورزشی و توجه مسئولان از عوامل موثر در گسترش گردشگری ورزشی در استان زنجان می باشند. این تاثیرات به ترتیب مربوط به زیرساخت ورزشی، توجه مسئولان، زیرساخت گردشگری و رویداد ورزشی بوده است. در متغیرهای زیرساخت گردشگری و رویداد ورزشی، تفاوت معناداری وجود دارد و مربیان به زیرساخت گردشگری و رویداد ورزشی به نسبت ورزشکاران توجه بیشتری نشان می دهند.
  کلیدواژگان: گسترش گردشگری ورزشی، زیرساخت گردشگری، زیرساخت ورزشی و رویداد ورزشی
 • بهرام یوسفی*، سحر امیری، بهشت احمدی، کیوان شعبانی مقدم صفحه 71
  تصویر برند ورزشکار شامل سه بعد اصلی است: عملکرد ورزشی، جذابیت ظاهری و سبک زندگی بازارپسند. هدف این مطالعه آزمون الگوی رابطه تصویر برند ورزشکار با همذات پنداری با ورزشکار بود. 530 دانشجو (241 دختر و 289 پسر)، مقیاس تصویر برند ورزشکار (آرایی و همکاران، 2013) و مقیاس اصلاح شده همذات پنداری با ورزشکار کوهن و پرس (2003) را تکمیل کردند. مدل معادلات ساختاری نشان داد که عملکرد ورزشی و سبک زندگی بازارپسند که از ابعاد تصویر برند ورزشکار هستند و بازتابی از توانایی های ورزشی در میدان ورزش و تلقی از خبرگی ورزشکار و همچنین شخصیت ورزشکار و ادراک اجتماعی از ورزشکاران می باشند، ضریب مسیر معنی داری بر همذات پنداری با ورزشکار داشتند. بر این اساس، به منظور ارتقای سطح همذات پنداری هوادار با ورزشکار، به چهره های ورزشی و مدیران پیشنهاد می شود که علاوه بر تقویت مهارت ها و توانایی های مربوط به عملکرد در رقابت های ورزشی، بر ایجاد سبک زندگی بازارپسند ورزشکاران تمرکز نمایند. این موضوع از طریق رفتار اخلاقی در درون و بیرون زمین رقابت، حساس بودن در موضوعات اجتماعی- فرهنگی، رهبری خوب و مدل مناسب برای هوادار بودن، مسئولیت اجتماعی و نشان دادن احترام برای هواداران و تماشاچیان قابل دستیابی است.
  کلیدواژگان: تصویر برند، همذات پنداری و سبک زندگی بازارپسند
 • شعله سهرابی پور*، لیلا قربانی قهفرخی صفحه 91
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی استان هرمزگان براساس مدلSWOT بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارشناسان و صاحبنظرانی است که در زمینه فعالیت های ورزشی در این استان نقش دارند که عبارت اند از : اعضای هیات علمی، اساتید تربیت بدنی و علوم ورزشی موسسات آموزش عالی استان، مدیران و کارشناسان ورزشی استان، دانشجویان ارشد مدیریت ورزشی و کلیه مسئولان ورزش همگانی. 120 نفربه عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته ای شامل4 سوال باز و 63 سوال بسته بود. روایی این پرسشنامه توسط تعدادی از صاحبنظران تایید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 87/0 در حد مطلوب گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، آزمون دو جمله ای(معادل ناپارامتری آزمون t-test)، آزمون فریدمن و تحلیل واریانس توسط نرم افزار (18SPSS) انجام گرفته است.
  پس از تجزیه و تحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی ورزش همگانی، محرز شد که اداره کل ورزش و جوانان استان درموقعیت WO قرار دارد که باید ازراهبرد محافظه کارانه استفاده کند.
  کلیدواژگان: راهبرد، راهبرد، SWOT و ورزش همگانی
 • ملیحه ملکی*، معصومه حسینی، زهرا استادی، فاطمه مردانی صفحه 107
  هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل (موانع و انگیزه ها) موثر بر مشارکت زنان شاغل در فعالیت های ورزشی می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی در شاخه مطالعات میدانی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه زنان کارمند در ادارات دولتی شهر بیرجند در سال 1392 (N = 14978) تشکیل داده اند. نمونه های تحقیق به صورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و از طریق فرمول کوکران (a=0/05 و B=0/05) محاسبه و 375 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری جهت بررسی موانع مشارکت، پرسشنامه محقق ساخته با 48 پرسش 5 ارزشی و برای بررسی انگیزه مشارکت، پرسشنامه استاندارد انگیزه ورزشی با 28 سوال 7 ارزشی بوده است. با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 20 و روش آماری ANOVA یافته های تحقیق بررسی شدند که در بحث مربوط به انگیزه زنان شاغل در بیرجند، انگیزه درونی برای تجربه بالاترین میانگین در بین انگیزه های درونی و انگیزه بیرونی درون فکنی بالاترین میانگین را در بین انگیزه های بیرونی دارد. زنان شاغل حاضر در طرح، ساده انگاشتن ورزش بانوان در ادارات (69/2)، تامین نشدن علایق و نیازهای بانوان در برنامه های رادیو و تلویزیون (7/2)، ترس از آسیب دیدگی (8/2)، وجود حجاب به عنوان مانع برای شرکت در فعالیت های ورزشی (88/2)، عدم وجود امکانات مناسب در محل زندگی (69/2)، عدم گرایش به سمت فعالیت های ورزشی مفرح و جذاب در محیط برای بانوان (87/2) را به عنوان مهم ترین موانع مشارکت در فعالیت های ورزشی بیان کرده اند.
  کلیدواژگان: مشارکت ورزشی، زنان کارمند، موانع، انگیزه درون فکنی و انگیزه بیرون فکنی
 • زهرا حضرتی صومعه*، محمد رحیمی صفحه 123
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه استفاده از رسانه های جدید و شکاف بین نسلی در بین جوانان و والدین شان در شهر خلخال انجام گرفته است. چارچوب نظری پژوهش حاضر بر اساس نظریات دگرگونی ارزشی اینگلهارت، جامعه شناسی شناخت برگر و لاکمن، فردگرایی جورج زیمل و سطوح ارزشی بنگستون می باشد. روش این پژوهش، پیمایشی و از نوع توصیفی و تبیینی است و با تکنیک «پرسشنامه توام با مصاحبه و مشاهده» که دارای اعتبار صوری و اعتبار سازه ای و اعتماد (آلفای کرونباخ بالای 70 درصد) به گردآوری اطلاعات اقدام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه جوانان 28-20 سال شهر خلخال و والدینشان (6489 نفر) هستند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه و 364 نفر به دست آمد. روش نمونه گیری، تلفیقی از نمونه گیری های خوشه ایچندمرحله ای و سهمیه ای است. در نهایت در بررسی فرضیه های تحقیق نتایج زیر حاصل شده است: بین استفاده از رسانه های جدید (متغیر مستقل) و شکاف ارزشی، شکاف نگرشی، شکاف رفتاری و شکاف ارتباطی جوانان و والدین(متغیر وابسته) رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، شکاف بین نسلی در بین گروه های مختلف پایگاه اجتماعی- اقتصادی اختلاف معنی داری در سطح 0.01 وجود دارد و گروه های اجتماعی- اقتصادی بالا با میانگین 3.9357 بیشترین شکاف نسلی را دارا بودند.
  کلیدواژگان: رسانه های جدید، شکاف ارزشی، شکاف نگرشی، شکاف رفتاری و شکاف ارتباطی
 • محمود شیخ، علی کاشی* صفحه 145
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی شیوع مصرف مواد مخدر و روان گردان در بین دانش آموزان ایرانی و شناسایی ویژگی های جمعیت شناختی مرتبط با مصرف این مواد در بین آنها بود. جامعه آماری این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تمامی دانش آموزان ایرانی بودند که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای2400 پرسشنامه خودگزارش دهی و محقق ساخته در میان دانش آموزان مشغول به تحصیل در سال 1391-1392در پنج استان (تهران، قم، خوزستان، مازندران و کرمانشاه) توزیع، جمع آوری و توسط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که شیوع مصرف مواد مخدر در بین پسران دانش آموز ایرانی 25/5 درصد و در بین دختران دانش آموز ایرانی 75/3 درصد بود. تحلیل این نتایج حاکی از آن بود که مهمترین متغیرهای اثر گذار در مصرف این مواد شامل مصرف سیگار، تعداد فرزندان خانواده، داشتن فعالیت های ورزشی، نمره آگاهی کلی از وضعیت مصرف مواد مخدر و روان گردان، میزان تحصیلات مادر، شغل پدر، میزان ساعات بیکاری فرد، مصرف مواد نیروزا توسط دانش آموز و میزان شناخت نام مواد مخدر و روان گردان می باشد. نتیجه آن که مصرف مواد مخدر و روان گردان در بین دانش آموزان ایرانی دارای نرخ شیوع بالایی است و تدوین برنامه های پیشگیری با توجه به کنترل متغیرهایی اثر گذار در مصرف این مواد ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: مواد مخدر، شیوع و دانش آموزان دبیرستانی
 • حسین افراسیابی*، حامد سیارخلج، کاوه شکوهی فر صفحه 161
  مدگرایی یکی از مهم ترین پدیده های اجتماعی مدرن است که هم زاده تحولات فرهنگی و اجتماعی معاصر و هم ریشه بروز بسیاری از تغییرات فرهنگی به شمار می آید. هدف این تحقیق، بررسی مدگرایی جوانان در یک رویکرد جامعه شناختی است. مبنای نظری برای طرح فرضیه چندمتغیره، نظریات بوردیو، گیدنز، بلاو، تاجفل و ترنر است و فرضیه پژوهش در قالب یک مدل ساختاری و چندمتغیره طرح شده است. مطالعه به روش پیمایشی، با نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای با حجم 400 نفر در میان جوانان 15 تا 29 ساله شهر یزد با استفاده از پرسشنامه انجام شد. نتایج نشان داد میانگین شاخص کلی مدگرایی پایین تر از متوسط است. بیشترین تاثیرات بر مدگرایی به ترتیب ناشی از مدگرایی خانواده، منش، همنوایی اجتماعی، دینداری و دلبستگی به خانواده است. برآورد شاخص های کلی برازش و همچنین ضرایب ساختاری و اندازه گیری، کلیت مدل طرح شده را تایید می کند.- هرچند برخی اصلاحات در آن می تواند به بهبود مدل در مطالعات آینده کمک کند.
  کلیدواژگان: مدگرایی، جوانان، خانواده، دینداری و منش
 • منصور حقیقتیان، سیدعلی هاشمیان فر، مسعود دارابی* صفحه 179
  با بصری شدن نمادهای منزلت و هویت در مدرنیته متاخر، بدن به محملی برای ابراز هویت و نمادی از شخصیت فرد مبدل گشته است. مراقبت و نظارت بر بدن این امکان را برای افراد فراهم می کند تا روایت مشخصی از هویت خویش را حفظ کنند و آن را در معرض تماشای دیگران قرار دهند. این مقاله با توجه به اهمیت موضوع، به بررسی رابطه سبک زندگی و تصویر بدن در بین زنان جوان می پردازد. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریات گیدنز، بوردیو و فوکو تنظیم شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، 2659681 نفر و نمونه آماری آن 415 نفر از زنان جوان شهر تهران می باشند که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شده اند. داده ها و اطلاعات نیز با استفاده از روش پیمایشی و کاربرد تکنیک پرسشنامه جمع آوری گردیده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره و مدل سازی معادلات ساختاری (AMOS) استفاده شده است. آزمون فرضیه ها بیانگر آن است که بین متغیرهای مصرف فرهنگی، سرمایه فرهنگی، مدیریت بدن، گرایش مذهبی، فعالیت های فراغتی، تحصیلات، سن و تصویر بدن رابطه معنادار وجود دارد. نتایج رگرسیون هم حاکی از آن است که برحسب ارزش بتا به ترتیب: مدیریت بدن، گرایش مذهبی، مصرف فرهنگی، سرمایه فرهنگی، تحصیلات و سن، بیشترین تاثیر را در تبیین تصویر بدن داشته اند. همچنین، به منظور آزمون کلی و جزئی الگوی نظری، از مدل سازی معادلات ساختاری بهره گرفتیم که شاخص های برازش بالا حاکی از حمایت بسیار خوب داده ها از مبانی نظری می باشد.
  کلیدواژگان: تصویر بدن، سبک زندگی، مدیریت بدن، مصرف فرهنگی، سرمایه فرهنگی و گرایش مذهبی
 • شراره مهدیزاده*، عاطفه شمس بیرانوند صفحه 203
  ازدواج، سنگ بنای تشکیل خانواده است. با توجه به اهمیت ازدواج، از یک سو و افزایش استفاده جوانان از اینترنت در زندگی روزمره، از سویی دیگر و پیدایش و رواج پدیده ای به نام «ازدواج اینترنتی»، این تحقیق با هدف بررسی و شناخت نگرش جوانان به ازدواج از طریق سایت های همسریابی و عوامل موثر بر آن انجام شده است. سوالات اساسی این پژوهش عبارت اند از:ا- جوانان چه نگرشی به استفاده از سایت های همسریابی دارند؟
  2- عوامل موثر برنگرش جوانان به استفاده از سایت های همسریابی کدام اند؟
  در پژوهش حاضر از نظریات حوزه فضای مجازی، نظریات روانشناسی اجتماعی و نظریات مرتبط با جامعه پذیری استفاده شده است. این پژوهش با روش پیمایش انجام شده و جامعه آماری آن، جوانان 18 تا 29 سال شهر تهران است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 266 نفر محاسبه شد که به صورت نمونه گیری خوشه ایتصادفی از میان مناطق 22 گانه شهر تهران سه منطقه 3 ، 11 و 18 انتخاب شدند. با استخراج و تحلیل داده ها این نتیجه حاصل شد که از میان متغیرهای مستقل، نگرش خانواده و نگرش دوستان به استفاده از سایت های همسریابی، دینداری، گمنامی فضای مجازی، اعتماد به سایت های اینترنتی، در دسترس بودن اینترنت و متغیر زمینه ای جنسیت با متغیر وابسته دارای رابطه معنادار بودند.
  کلیدواژگان: اینترنت، نگرش، خانواده، دوستان، رسانه و ازدواج اینترنتی
 • علی عباس کمری*، عباسعلی الهیاری، علیرضا مرادی، پرویز آزاد فلاح صفحه 221
  پژوهش حاضر درصدد تدوین مدل نظری سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان در جامعه ایرانی بوده است. از این منظر پس از واکاوی سوابق نظری و تجربی مرتبط با موضوع تحقیق، از روش «نظریه داده بنیاد» و طرح نظام مند اشتراوس و کوربین داده های تحقیق با استفاده از مصاحبه هدایت شده با 20 نفر از صاحبنظران و متخصصانی که در حوزه سلامت دانشجویی به عنوان افراد مطلع شناخته می شدند به مرحله اشباع نظری و اجماع کلی رسیده است. پس از تحلیل داده ها در سه بخش کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مدل سالم زیستی سبک زندگی ایرانی- اسلامی دانشجویان تدوین شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که براساس این مدل می توان چنین بیان کرد که شرایط علی موثر در سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان عبارت اند از: عادات زندگی، تغذیه، اوقات فراغت، ویژگی های شخصیتی، تاب آوری، قوام یافتگی شخصیتی، خودکنترلی، احساس کارآمدی، آموزش، آموزش رسمی تحصیلی و آموزش غیرمستقیم. مولفه های زمینه ای عبارت اند از: حمایت عاطفی، حمایت خانواده، حمایت دوستان، حمایت اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، احساس ثبات اقتصادی و احساس منزلت اجتماعی. عوامل مداخله گر محیطی نیز عبارت اند از: نارضایتی تحصیلی، ابهام در اشتغال، بی انگیزگی تحصیلی، مناسک دینی، فشار اجتماعی، پیروی از مد، رفتار ناسالم اطرافیان و محله ی سکونت. مقوله اصلی سالم زیستی سبک زندگی عبارت است از شناخت که شامل شناخت از خود و شناخت از جامعه. تاکید بر فرایند آموزش به ویژه آموزش مهارت های زندگی نیز مهمترین راهکار ارتقای سالم زیستی سبک زندگی دانشجویان به شمار می آید . در نهایت، سالم زیستی سبک زندگی در دانشجویان دارای پیامدهایی همچون: سلامت روانی(آگاهی عاطفی و عزت نفس)، پیشرفت تحصیلی و انتخاب های خردمندانه است.
  کلیدواژگان: سالم زیستی سبک زندگی، آموزش مهارت های زندگی و سلامت روانی
|
 • Zahra Beigomi*, Mehrzad Hamidi, Seyyed Nasrollah Sajadi, Habib Honari Page 9
  The purpose of this research was to design structural equation model of human resource management policies and outcomes in Ministry of Sports and Youth. Research method was Descriptive and correlation type. The statistical population was 466 experts who were working in Ministry of Sports and Youth. Using krejcie- Morgan table¡ the sample size was determined 214. However¡ due to need of adequate number of samples in structural equation modeling method¡ 320 questionnaires were distributed. 294 questionnaires (92%) were returned that considered as sample size. The research instruments included basic demographic information¡ human resource management policies questionnaire (researcher – made) and motivation questionnaire¡ organizational commitment questionnaire (Bozeman and Perrewé¡ 2001)¡ cooperation (with director and co-worker) questionnaire (Lambooij¡ 2005 and Sanders & Van Emmerik¡ 2004) and job satisfaction (Linz¡ 2003). Content Validity of questionnaires was confirmed by sport management professors and reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach''s alpha coefficient. To identify the dimensions of variables and the factor load and construct validity¡ exploratory factor analysis was used with varimax rotation. For data analysis some statistical techniques were used such as: test sampling adequacy (KMO) and Bartlett¡ Pearson correlation¡ regression¡ factor analysis¡ path analysis and structural equation modeling techniques with using SPSS and LISREL sortwares. Findings indicated: multiple regression coefficients between human resource management policies and outcomes were significant. Human resource management policies predicted 23 percent of variance of human resource management outcomes. The proposed research model had good fit in target population. Also¡ impact factor of human resource management policies and it’s dimensions on human resource management outputs was 0/67. Therefore¡ human resource management policies and its dimensions could explain the human resource management outcomes and its dimensions.
  Keywords: Structural Equation Modeling, Human Resource Management Policies, Human Resource Management Outcomes, Ministry of Sports, Youth
 • Hossain Zareian*, Alireza Elahi, Seyyed Nasrollah Sajadi, Amin Ghazi Zahedi Page 37
  The aim of the study was prediction of countries’ success that participating in the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro with intelligent method of MLP. This study was conducted on two qualitative (setting indices) and quantitative (collecting data from selected countries) steps. In the first phase, non-randomly and purposeful procedure, semi-structured qualitative and depth interviews was conducted with 28 elites that were aware of the issue of study up to theoretical saturation. After identification of indexes, Information of selected indicators (22 Indexes political, economic, social, cultural, technological and sporting as Theoretical Model (PEST)) was collected for 42 selected countries, in 40-years period, since 1976 Montreal Olympics to 2012 London. On the next step, from test of the conceptual model of multilayer perceptron networks (MLP) were used in comparison the actual values of Iran’s 22 indexes with predicted values in 2012. The results showed, in comparison the actual values with predicted values in 2012, the MLP has small errors in predicting of indices. Also, comparison of actual rank and predicted rank of 42 selected countries in 2012, MLP method had less Mean absolute error rate (0.4629). In final step, indices were estimated and rank of selected countries was predicted in Rio de Janeiro (2016). According to research results, Countries United States of America, China and the Great Britain will be in the first to third places, in 2016 Olympic Games. Also, Islamic Republic of Iran will be in 21st place among participating teams. Generally, using of Neural Networks Model, Iranian sport Policymaker’s can use identified indices to planning for successful participation in the Olympic Games.
  Keywords: Prediction, Olympic Games, Multilayer Perceptron Networks
 • Homa Dorodi, Hamid Hasani* Page 55
  The study is to identify factors underpinning the spread of sport tourism in Zanjan city¡ considering tourists participating in sport events. Research methodology is descriptive-analytical deduction and has been done in causal survey method. Statistical society consisted of 832 athletes and coaches of Zanjan city in years 1391 and 1392 that 263 of them were chosen as research sample using random sampling method. Also documentary method was used to codify the theoretical framework and the data was gathered by a researcher made questionnaire. Validity of the questionnaire was approved by face validity and content validity (CVR> 0.75) and factor analysis (KMO>0.75) and reliability was checked by Cronbach test (alpha = 0.843). Data were analyzed by AMOS¡ version 22¡ applying descriptive and inferential statistics.
  Findings indicated that sport infrastructures¡ authorities'' concern¡ tourism infrastructures and sport events are respectively the most effective factors on the spread of sport tourism. Also¡ there was a significant difference in tourism infrastructures and sport events¡ as the coaches more than athletes pay attention to these two factors.
  Keywords: Spread of Sport Tourism, Tourism Infrastructures, Sport Infrastructures, Sport Events
 • Bahram Yousefi*, Sahar Amiri, Behesht Ahmadi, Keyvan Shabani Moghadam Page 71
  Athlete Brand Image (ABI) consists of three main dimensions: athletic performance, attractive appearance and marketable life style. The purpose of this study was to analysis the pattern of on fan- player identification with athlete brand image. A total of 530 University students completed Scale of Athlete Brand Image (SABI) which developed by Arai, Jae Ko and Kaplandou (2013), and modified Cohen & Perse’s (2003) Identification Scale respectively. Structural Equation Model (SEM) showed that from ABI dimensions, athletic performance and marketable life style has significant path loading on fan- player level of identification. This dimension reflects personality of an athlete and the social perception toward athletes. Therefore, despite athlete’s performance, to enhance fan- player level of identification, athletes and their manger are recommended to invest a substantial part of their activities on generate athlete effective marketable life style. This could be achieved by behaving ethically in and out off the field with sensitivity toward socio-cultural issues, being good role model and good leader for fans, socially responsible, and showing appreciation for fan/ spectators.
  Keywords: Brand Image, Identification, Marketable Life Style
 • Sholeh Sohrabipour*, Leila Ghorbani Ghahfarrokhi Page 91
  The study is to design the Public Sport development strategies in Hormozgan province based on SWOT model. This is a descriptive study by Survey research method. The research population was the experts in field of sports activities in this province who are the members of faculty professors, sport managers and experts, sport management MSC students and all the public sport authorities. We selected 120 people as the sample of study. It was used researcher- made Questionnaire including 4 open and 63 closed questions. Some professors and experts confirmed the validity of the questionnaire and its reliability confirmed by Cronbach 0/ 87. Data analyzing was performed by descriptive statistics indicators, binomial test (nonparametric equivalent of t test), Friedman and analysis of variance using the software SPSS18.After analyzing the strengths, weaknesses, opportunities and threats and forming of the matrix and evaluation of internal and external factors about public sport in Hormozgan province, it was determined "Hormozgan province sport and adolescence organization" is on WO position that ought to be concerned as conservative strategy.
  Keywords: Strategy, SWOT, Public Sport
 • Malihe Maleki*, Masoomeh Hosseini, Zahra Ostadi, Fatemeh Mardani Page 107
  This study is to analyze the factors (i.e. barriers, motives) influencing the time spent by employed women in physical activities. The approach to this study is descriptive and analytical and done according to field research methodologies. Statistical population of this study consisted of all the women employed in state offices in the city Birjand in 1392(Iranian calendar) _N=14978.The research sample was chosen through random cluster sampling and calculated by Cochran’s formula (B=0.05, a=0.05) and resulted in 375 people (n=375). Measuring means for analyzing barriers to working out was five-valued questionnaires with 48 questions and the means for analyzing motives was standard seven-valued questionnaires with 28 questions Data of the research was analyzed by SPSS version 20 and Statistical methods ANOVA. Our findings suggest that in the discussion of the motivation of women working in Birjand ¡Inner motive of experiencing had the highest average among inner motives and outside stimulus of self-awareness had the highest average among outside motives. Employed women taking part in the study Easy to imagine the sport in offices with an average of 2.69, Not meet the interests and needs of women in radio and television with an average of 2.7 Fear of injury with an average of 2.8, There veil as a barrier to participation in sports with an average of 2.88¡ Lack of proper facilities in place with an average of 2.69 and Lack of interest in the sport exhilarating and exciting environment for women with an average of 2.87as the main barriers to participation in sport have chosen.
  Keywords: Showing up in Sports Activities, White, collar Women, Barriers, Self, awareness Motive, Others, oriented Motive
 • Zahra Hazrati Someeh*, Mohammad Rahimi Page 123
  This study aimed to investigate the relationship between use of new media and intergenerational gap between young people and their parents in the city of Khalkhal. The theoretical framework of this study based on the theory of value change Ingelhart, Berger and Luckmann's sociology of knowledge, individualism Georg Simmel and levels is worth Bngstvn. This research method is descriptive and explanatory survey and the techniques of questionnaire and interview and observation- that has face validity and construct validity and reliability (Cronbach's alpha of 70%) - were used to collect data. All 20-28 year old youth of Khalkhal and their parents (6489 persons) are the study population. The sample size of 364 was calculated by Cochran. Sampling and compilation of multi-stage cluster sampling is quota. The following results have been achieved based on the research hypotheses: The use of new media (independent variable) and the value gap, the gap attitudinal, behavioral gap and communication gap. There was a significant difference (0.01) in the generation gap among various groups of different socio-economic status and highSES groups had an average of 3.9357 greatest inter generational gap.
  Keywords: New Media, Value gap, Attitude Gap, Behavioral Gap, Communication gap
 • Mahmoud Sheikh, Ali Kashi* Page 145
  The aim of this present study was to evaluate the Prevalence of narcotic abuse among Iranian high school student and factors related to it among them. The statistical population of this descriptive survey was all Iranian high school students that by cluster sampling we distributed and collected 2400 self-report questionnaires between high school student in 20011-2012 academic year in five provinces (Tehran, Ghom, Khoozestan, Mazandaran and Kermanshah) .Then these questionnaires were coded and analyzed by SPSS software in descriptive and inferential statistics. The results showed that prevalence of Narcotic substance in Iranian boy student was 5.25% and in Iranian girl student was 3.75%. The researchers showed most important variables that affect to use these substances including Smoking, number of siblings, having sports activities, general knowledge of drugs and psychotropic status, maternal education, father's occupation, the unemployment odd hours, use of drugs by the student and the knowledge of narcotics and psychotropic substances Battalion. The survey results showed high prevalence of Narcotic substance use and the need to develop prevention programs by attention to some variable that affect to drug abuse among this people.
  Keywords: Narcotics Substance, Prevalence, High School Student
 • Hossein Afrasiabi*, Hamed Sayarkhalaj, Kaveh Shokouhifar Page 161
  Fashionism is an important social phenomena of modern societies that resulted from contemporary socio-cultural evolutions and simultaneously lead to cultural and social changes. The aim of this research was to a sociological analysis of fashionism among the youth of Yazd city. Theoretical frame was based on a multivariate hypothesis Bourdieu ¡ Giddens ¡ Blaw¡ Tajfel and Turner theories. In addition¡ the empirical literature has had a role in entering some variables into the model. The research method is survey in which 400 of youth of Yazd were selected based on a multi-stage cluster sampling method and data gathered by a questionnaire. The results showed that fashionism is under scale. Family fashionism¡ Habitus¡ social conformity¡ religiosity and attachment to family was more influencial variables on youth fashionism. The estimation of the global goodness-of-fit indices and the structural and measurement coefficients totally confirmed the model¡ although there are some recommendations for modification of the hypothesized model.
  Keywords: Fashionism, Youth, Family, Religiosity, Habitus
 • Mansoor Haghighatian, Seyyed Ali Hashemianfar, Masuod Darabi* Page 179
  With visual symbols of status and identity in late modernity, body has turned as a mean for the expression of identity and symbol of personality. Body care and monitoring provides the opportunity for people to maintain personal narrative of their bodies and put it on display. Given the importance attached to it, this article studies the relationship between lifestyle and body image among young women. The theoretical framework of the research is based on the theories of Giddens, Bourdiew, and Fouca. Study population of the research is 2659681, and the sample population is 415 women in Tehran. Cochran formula using multi-stage cluster sampling method has been applied to select the sample population. Data and information has been collected through survey and questionnaire. Also, multi-variable regression and structural equation modeling (AMOS) have been employed for analyzing the data. Test hypotheses suggest that there is a significant relationship among such variables as cultural consumption, cultural capital of body management, religious affiliation, leisure-time activities, education, age, and body image. The regression results indicate that, based on Beta value, variables like body management, religious affiliation, cultural consumption, cultural capital, education, and age have the greatest impact on explaining the body image, with the first one (body management) having the most powerful effect. In order to test major and minor theoretical pattern, structural equation modeling was used. Top fitting indicators suggest that the data support the theoretical foundations very well.
  Keywords: Body Image, Lifestyle, Body Management, Cultural Consumption, Cultural Capital, Religious Affiliation
 • Sharareh Mehdizadeh*, Atefeh Shams Beiranvand Page 203
  This study is to assess the attitudes of young people about using dating sites and the affecting factors. In many communities, finding a spouse is established through a variety of ways and non-judgmentlly about the way the spouse seeking another but in our culture, a particular sensitivity of the way young people are choosing spouse, the issue dealt with. At the same time, the mate-selection methods have recently been varied sensitivity towards families and yet none of the relative stability of the mechanism is not in place. Given the importance of the purpose of the present study to investigate attitudes of young people seeky a partner sites and social factors with cultural impact on the attitudes of young people, this study was done by survey method on the population of 18 to 29 year old young people in Tehran.The sample size was calculated using cochram formula about 266 respecttively.The cluster random sampling from 22 disticts of Tehran 3,11and 18 were selected. This results were obtained by analyzing data of independent variables like family attitudes to dating sites, friends attitude to dating sites, religious, and how to use the media and the internet, anonymity of cyber space, trusted sites, the availability of the internet and gender as a ground variable are of significant correlation.
  Keywords: Internet, Attitude, Family, Friends, Media, Internet Marriage
 • Ali Abbass Kamari*, Abbass Ali Alah Yari, Alireza Moradi, Parviz Azad Fallah Page 221
  This research tries to formulate a theoretical model on student’s lifestyle wellness in Iranian society. In this regard, after examining the experimental and theoretical backgrounds of the subject and using Grounded theory and Research Methods of Strauss & Corbin as the main methodology, the research data was collected by a Directive Interview among 20 people who were experts and scholars in the field of student’s health. After analyzing data in three distinct sections; Open coding, Axial Coding, and Selective Coding, an Iranian- Islamic student lifestyle wellness was framed. Based upon this model, the effective and causative conditions in student’s life style wellness are as follow: life habits, nutrition, leisure time, personality characterization, resiliency, personality stability, self controlling, being effectiveness, formal and indirect education. Its grounded components include: sentimental/ emotional supporting, family protection, friends backing, social assisting, socioeconomic status, economic stability sense, social dignity sense. Confounding or Intervening factors include: educational discontent, occupation obscurity, education demotivating, religious rituals, social pressure, faddism, unhealthy behavior of associates and residential area. The main and basic category of life style wellness includes cognition that is self understanding and others. Moreover, solutions to improve wellness in students include: education process specially education in life skills. At the end, there are some consequences such as mental health (emotional awareness, Self-esteem), achievement and sagacious selection in students’ life style wellness.
  Keywords: Life Style Wellness, Life Skills Education, Mental Health