فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1395)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 47، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسین غیاثیان، احمد رجبیان، سپیده جعفری* صفحه 93
  بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی های مسلح
  با ژئو تکستایل
  شیروانی های خاکی از جمله سازه هایی هستند که در موارد بسیار از جمله راه ها˓ جاده ها و ابنیه هایی از این قبیل کاربرد فراوانی دارند. این سازه ها در بسیاری از موارد مثل مقاومت کم خاک یا نوع بارگذاری بر روی شیب یا مشخصات هندسی آن همچون شیب بسیار تند یا ارتفاع زیاد نیاز به تسلیح دارند تا پایداری مورد نیاز حاصل شود. یکی از روش های تحلیل رفتار و ارایه الگوی مناسب طراحی و ساخت برای شیروانی ها روش اشمرتمن می باشد.
  در این روش˓ نحوه تاثیر المان تسلیح در مجاورت سطح لغزش به گونه ای در نظر گرفته شده که مولفه قائم نیروی مسلح کننده باعث افزایش نیروهای قائم بر سطح لغزش و در نتیجه افزایش مقاومت برشی می شود. اما اندر کنش خاک و ژئوتکستایل در هنگام حرکت توده (گوه) لغزش و بیرون کشیده شدن مسلح کننده می تواند باعث کاهش نیروهای مقاوم عمود بر سطح لغزش و در نتیجه ضریب اطمینان شیروانی گردد. به منظور بررسی صحت درستی این مساله تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار ABAQUS که مبتنی بر روش المان محدود می باشد انجام شده است. به عنوان نتیجه دیده می شود که اندرکنش ژئوتکستایل و خاک تاثیر چندانی در کاهش نیروهای مقاوم و ضریب اطمینان حاصل از آن ندارد.
  کلیدواژگان: شیروانی خاکی، تسلیح، روش اشمرتمن، سطح لغزش، المان محدود
 • علی خاکساری* صفحه 101
  حمل و نقل ریلی به عنوان عامل ارتباط دهنده مراکز عرضه و تقاضا و عنصر تداوم بخش به فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، از دو بعد توسعه ملی و قیمت نهایی کالا وخدمات دارای اهمیتی خاص می باشد و نقش اساسی و کلیدی در تقریبا تمامی فرآیندهای اقتصادی یک کشور دارد. بنابر این توجه دقیق و جامع به هریک از عوامل زیرساختی حمل و نقل ریلی در تامین بازده اجتماعی- اقتصادی جزو الزامات اصلی به ثمر رساندن اهداف رشد و توسعه یک کشور به شمار می رود. کشور ایران با 1648195 کیلومتر مربع وسعت یک استثناء نمی باشد و بنابر این توسعه اقتصادی آن بطور جدی به توسعه زیرساخت های ریلی آن بستگی دارد. این مقاله به بررسی تاثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی سالهای 1350 الی 1393 اختصاص دارد. برای تخمین مدل از الگوهای خودرگرسیون برداری استفاده شده است و برای بررسی توسعه حمل و نقل ریلی از فاکتورهای میزان بار برحسب تن -کیلومتر، مسافت پیموده شده توسط قطار، تعداد مسافر جابه جا شده توسط بخش حمل ونقل ریلی و گازوییل مصرفی در بخش حمل-ونقل ریلی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان میدهد که میزان بار برحسب تن-کیلومتر، مسافت پیموده شده توسط قطار و تعداد مسافر جابه جا شده توسط بخش حمل ونقل ریلی تاثیر معنی دار مثبت و گازوییل مصرفی در بخش حمل ونقل ریلی تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی کشور ندارد. این مطالعه با استفاده از نرم افزار EViews انجام شده است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل ریلی، رشد اقتصادی، ایران، خود رگرسیون برداری، نرم افزار E، Views
 • امیرمسعود رحیمی*، سیدرامتین باقری، آرش مظاهری، رضا شهنی دزفولیان صفحه 115
  نگاهی به تاریخچه حمل و نقل نشان می دهد که ایجاد سیستم کارآمد حمل و نقل، یکی از فاکتورهای مهم در جوابگویی به تقاضای روزافزون حمل و نقل می باشد یکی از این روش های بهبود تردد در معابر ایجاد دوربرگردان می باشد. مانور واگرد یکی از پیچیده ترین مانورها در هنگام رانندگی با خودرو می باشد که مطالعه آن اخیرا مورد استقبال پژوهشگران قرار گرفته است. در این مطالعه محور کرمانشاه – بیستون در محدوده جاده قدیم تهران مورد مطالعه قرار گرفت. برداشت حجم در یک روز با شرایط جوی نرمال با استفاده از تکنیک فیلمبرداری به مدت 6 ساعت و در سه دوره اوج صبحگاهی، ظهرگاهی و شب گاهی انجام گرفت. پس از تحلیل های حجم، شبکه پایه در نرم افزار شبیه ساز خردنگر AIMSUN مدل گردید. با توجه به وضع موجود دوربرگردان در محور مورد مطالعه ، 5 سناریو به منظور یافتن بهترین روش جهت تکیمل مانور واگرد طراحی گردید. هر سناریو 5 بار و هر بار به مدت 1 ساعت شبیه سازی گردید. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که حذف دوربرگردان وضع موجود و احداث زیرگذر در همان محدوده، سناریوی برترمی باشد، به طوری که شاخص های ترافیکی از جمله تاخیر و زمان سفر شبکه در صورت اجرای این سناریو به طور چشمگیری بهبود می یابد. با توجه به برداشت های صورت گرفته، اعتبارسنجی بر روی مدل شبیه-سازی انجام گرفت و نتایج حاصل از آن، درستی و اعتبار مدل را اثبات کرد. این مقاله برگرفته از پروژه پژوهشی با عنوان « مطالعه تعیین مکان مناسب دوربرگردانها در راه های اصلی کرمانشاه » است که به کارفرمایی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی انجام شده است.
  کلیدواژگان: دوربرگردان، شبیه سازی، نرم افزار AIMSUN
 • حمید سپهردوست*، پرستو معصومی صفحه 129
  حمل و نقل زمینی از زیر مجموعه فعالیت های حمل و نقل است که تاثیر بسزایی بر روی فعالیت اقتصادی سایر بخش ها نیز دارد، به طوریکه انجام هرگونه تلاش در جهت افزایش کارایی این بخش موجب افزایش رونق در دیگر فعالیت های مرتبط می شود. هدف اصلی از این مطالعه، بررسی و سنجش اجزای کارایی بخش حمل و نقل ریلی- مسافری در نواحی 14 گانه راه آهن کشور طی سال های 1386 الی 88 می باشد. برای این منظور از روش تحلیل پوششی داده ها برای اندازه گیری کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس در شرایط بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید، الگوی منتسب به چارز، کوپر، رودز (CCR) و در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید، الگوی منتسب به بنکر، چارز، کوپر (BCC) استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل، میزان ناکارایی موجود در این بخش برای سال های 86 ، 87 و 88 به ترتیب 44/0، 42/0 و 38/0 به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از برآورد اجزای کارایی نشان داد که میانگین کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس بخش حمل و نقل ریلی- مسافری در سال های مورد بررسی به ترتیب 59/0، 65/0 و 87/0 می باشد و بنابراین، بخش مذکور جهت باقی ماندن در صحنه رقابتی حمل و نقل عمومی و در کنار حمل و نقل مسافری جاده ای می بایست به میزان 41 درصد به خروجی فعالیتی بخش یعنی مقدار نفر-کیلومتر خود اضافه نماید. از دلایل عمده ای که باعث به وجود آمدن ناکارایی فنی در بخش حمل و نقل ریلی- مسافری برخی نواحی شده، می توان به فرسودگی، محدود بودن ناوگان حمل ونقل ریلی و عدم توسعه میزان خطوط راه آهن کشور که باعث اتلاف انرژی و وقت می شود اشاره نمود.
  کلیدواژگان: کارایی فنی، حمل و نقل عمومی، حمل و نقل زمینی، حمل و نقل ریلی، تحلیل پوششی داده ها
 • حسن طاهرخانی*، میثم شفیعی ماتک صفحه 141
  نواقص مربوط به قیرهای خالص تولید شده توسط پالایشگاه ها منجر به بروز خرابی های زودرس در روسازی های آسفالتی می گردد. یکی ازروش های جلوگیری ازآن اصلاح قیرها با مواد افزودنی است. از مواد افزودنی متنوعی در اصلاح رفتار قیر استفاده گردیده است، که ازجمله آنها انواع پلیمرها و اخیرا از مواد نانو، شامل نانو رس می باشند.
  با توجه به این که اثر این دونوع مواد در تحقیقات انجام گرفته با هم مقایسه نشده اند، در تحقیقی که نتایج آن در این مقاله ارایه می گردد، اثر دو نوع ماده افزودنی شامل یک نوع نانورس و پلیمر استایرن-بوتادین-استایرن SBS بر روی خواص یک نوع قیر خالص 70/60 مورد مطالعه قرار گرفته و با هم مقایسه گردیده است. درصدهای وزنی مختلف از این مواد به قیر اضافه شده و درجه نفوذ، نقطه نرمی، شاخص نفوذ، ویسکوزیته دینامیکی، و زاویه فاز و مدول دینامیکی مختلط قیر در دماهای مختلف مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده این است که افزایش این مواد باعث کاهش درجه نفوذ، افزایش نقطه نرمی، شاخص نفوذ و ویسکوزیته، کاهش زاویه فاز و افزایش مدول دینامیکی می شود. اما، این تاثیر به نوع ماده افزودنی و مقدار آن بستگی دارد. پلیمر SBS مقاومت در مقابل تغییر شکل را بیشتر از نانو رس افزایش می دهد که به دلیل تاثیر بیشتر آن در سخت کنندگی و ارایه خاصیت ارتجاعی به قیر است.
  کلیدواژگان: قیر خالص، نانو رس، SBS، زاویه فاز، مدول دینامیکی مختلط
 • مریم کشاورزیان* صفحه 153
  حمل و نقل نقطه اتصال چرخه محصولات تولیدی به مصرف و بازمانده مصرف به تولید می باشد. توسعه و گسترش این بخش زمینه ساز رشد اقتصادی هر کشوری محسوب می شود .آمار نیز حاکی از رشد سریع بخش حمل ونقل، پیشرفت های تکنولوژی و سهم بالای آن در فعالیت های اقتصادی می باشد.خدمات این بخش به گونه های مختلفی از قبیل جاده ای، ریلی، هوایی، راه آهن، دریایی و خط لوله ارایه می گردد که هر یک از این بخش ها به دو دسته بار و مسافر تقسیم می گردند. ترکیب استفاده از هرکدام از گونه های مختلف این خدمت در هر کشور و نیز بهره بردن از ارزش افزوده ناشی از آن ها بستگی به ساختار آن کشور دارد. تحولات این بازار به دلیل تاثیر وسیع بر بازار تقاضای انرژی و نیز رشد و توسعه اقتصادی دارای اهمیت فراوان می باشد. در این مطالعه به تخمین و پیش بینی ترافیک هوایی برای کل دنیا و 12 منطقه تا 2030 پرداخته می شود. متدولوژی اصلی مورد استفاده در این پژوهش تخمین ترافیک هوایی برای مناطق مختلف دنیا توسط روش اقتصاد سنجی-پانل دیتای مقطعی- می باشد. در این بخش بر اساس سناریوهای مختلف پیش بینی از تعداد مسافرت ها تا 2030 برای کل دنیا و 12 منطقه انجام می گردد. دادهای مورد استفاده برای حمل و نقل هوایی از سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری (ICAO) به دلیل دارا بودن کامل ترین پایگاه داده حمل و نقل هوایی داخلی و بین المللی، مسافر و بار (اعم از برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده) برای سال های 1980 الی 2013 جمع آوری شده است.
  کلیدواژگان: ترافیک هوایی، تقاضای نفت خام، پانل دیتای مقطعی، قیمت سوخت جت، تولید ناخالص داخلی
 • رضا مویدفر*، حمید نیک پسند صفحه 169
  در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه مطلوبیت و جذابیت استفاده از مود مترو از سوی مسافران در کنار آیتم های اصلی هزینه و زمان در انتخاب این مود تاثیرگذار خواهد بود. روش ما جهت ساده سازی این مورد، استفاده از تراکم و ازدحام مسافرین به عنوان موردی است که می توان میزان رضایت و مطلوبیت مسافرین را جهت انتخاب مود نشان دهد. جهت کمی کردن این آیتم و در نهایت مقایسه آن با موارد ذکر شده از تراکم مسافران سرپایی در هر متر مربع از وسیله نقلیه استفاده می کنیم. با استفاده از مدل لاجیت خطی، با مقایسه دو شرایط : یک- شرایط بدون ازدحام در مترو و اتوبوس و دو- شرایط ازدحام جمعیت در مترو و بدون ازدحام در اتوبوس، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چه تعداد از مسافران ترجیح خواهند داد تا از مزایای مترو (هزینه و زمان) چشم پوشی کنند و در عوض آسایش بیشتری داشته باشند و در نهایت از نتایج به دست آمده می توان متوجه شد که تغییرات در میزان ازدحام جمعیت می تواند تاثیر زیادی بر روی انتخاب مود مسافران داشته باشد.
  کلیدواژگان: مترو، ازدحام جمعیت، چگالی مسافران سرپایی، آنالیز الاستیسیته
|
 • H. Ghiathian, A. Rajabian, S. Jafari* Page 93
  Soil slopes are structures that apply in many cases such as roads, rail ways and many others. These structures need to be reinforced in the case of low-resistance ground, loading on a slope or geometric properties such as very steep or high slope. One of the methods for analyzing the behavior and providing appropriate model for designing the slopes is the Schmertmann method. In this method ,the influence of reinforcement in the vicinity of sliding surface is considered so that the vertical component of reinforcement force increase the vertical forces on the slip surface ,thus increasing the shear strength .but pulling out the reinforcement during mass movement and interaction between soil and geotextile and the vertical component of resultant shear stress between them can decrease the resistance forces perpendicular to the slip surface and so the safety factor of the slope. In order to verify the accuracy of the problem, this study is performed using ABAQUS software based on the finite element method .seen as a result that interaction between soil and geotextile has little effect on reducing the resisting force and the factor of safety of slope.
  Keywords: Soil Slopes, Reinforcing, Schmertmann Method, Slip Surface, Finite Element
 • A. Khaksari* Page 101
  Rail transportation¡ as link between demand and supply centers and the maintaining factor for economic and social activities within a country¡ is important from two dimensions: national development and final prices for goods and services and has a key and essential role in almost all economic processes of a country. Therefore¡ a precise and comprehensive attention to each one of the rail transportation infrastructure elements considers being main components of reaching growth and development goals of a country. Iran is no exception¡ in which with 1648195 square km its economic development has been seriously affected by its rail transportation infrastructure development. This paper is aimed to review the effect of rail transportation development of Iranian economic growth in the period of 1972-2010. In order to estimate the model the Vector Autoregressive has been used and for review of rail transport development factors such as the amount of load in tons times km¡ distance in person times km¡ number of passengers¡ and diesel consumption were used. The results from estimating the model show that load in tons distance in person time’s km¡ number of passengers have positive impact and diesel consumption has negative impact on economic growth. The study was done by using E-Views software.
  Keywords: Rail transportation, economic growth, Iran, Vector autoregressive, E, Views software
 • A. M. Rahimi*, S. R. Bagheri, R. Shahni Dezfoulian, A. Mazaheri Page 115
  Look at the History of Transportation shows that efficient transport system, an important factor for the preservation and conservation of cities from ancient times to modern age. Technological and economic development of human society, human evolution happened very fast. With skyrocketing demand in the Networks, the traffic is not carried out to meet the transport demand. In such Networks, management solutions in the field of supply and demand, generally using a temporary solution to the problems remain. That is why other methods known as Unconventional method, used. One of these methods is U-turns. U-turn maneuver is one of the most complicated maneuvers which recently welcomed researchers. In this study, the Kermanshah - Biston highway were studied. Data collection was performed in one day with normal weather conditions for 6 hours using video techniques. After Data analyzing, network was modeled in Aimsun micro simulation. Considering the U-turn’s current condition in the study area, five scenarios were designed to find the best way to U-turn maneuver must be matched. Each scenario was simulated 5 times and each time for 1 hour. The simulations’ results revealed that replacing current U-turn with underpass is the best scenario in study area based on measure of effectiveness, so that network’s delays and travel time improved. Considering the data collection, validation on the simulation Model was performed and the results confirmed the accuracy of the model.
  Keywords: U, turn, Simulation, Aimsun
 • H. Sepehrdoust*, P. Masoumi Page 129
  Public ground transportation is one of the sectors that has a major impact on economic activity¡ such as increased efficiency in othe sectors and related activities. In this context¡ the knowledge of transportation economy¡ is trying to make the best use of transport facilities to meet the need to provide a definite shift in time and place. The main objective of the study was to analyse the components efficiency of regional rail-passenger transportation in 14 regions of Iran for the years 2007-2009. For this purpose data envelopment analysis (DEA) was used to measure technical¡ managerial and scale efficiency in terms of constant returns to scale production attributable to Charns¡ Cooper¡ Rhodes (CCR) and variable returns to scale in terms of production attributable to Bnker¡ Charns¡ Cooper (BCC).On the basis of results¡ inefficiency levels in rail-passenger transportation section are 0/44¡ 0/42 and 0/38 respectively during 2007-2009. The results showed that the average performance of the estimated components including technical¡ managerial and scale efficiency in rail-passenger transportation were 0/59¡ 0/65 and 0/85 respectively during the period of study. Therefore it is suggested that the rail passenger transport sector should increase its output potential level by 41 percent. The main reason behind the presence of weak performance in the sector could be attributed to old and frustrated rail way infrastructures and limited rail transport navigation system that causes waste of energy in the industry.
  Keywords: Technical Efficiency, Public Transportation, Ground Transportation, Rail Transportation, Data Envelopment Analysis
 • H. Taherkhani*, M. Shafiee Matak Page 141
  The weaknesses of the traditional asphalt cements produced by the refineries are the main factors in premature failure of asphalt pavements. One of the measures to prevent these failures is the modification of the asphalt using additives. A variety of materials have been used for modification¡ among which are polymers and nano materials¡ including nanoclays. As the effects of these two types have not been compared in the literature¡ this paper describes the results of an experimental work¡ in which the effects of a type of nanoclay and Styrene-Butadene-Styrene¡ SBS¡ on the properties of 60/70 penetration grade asphalt cement have been investigated. Different amounts of each additive have been added to the asphalt¡ and the properties of penetration grade¡ softening point¡ penetration index¡ dynamic viscosity¡ and the rheological properties including phase angle and complex dynamic modulus have been studied. The results show that¡ both the additives have a stiffening effect on the asphalt¡ which increase the strength against permanent deformation. However¡ the stiffening effect is dependent on the type of additive and the amount of them used for modification. The SBS polymer has a better effect for improving the resistance against permanent deformation.
  Keywords: Asphalt Cement, Nanoclay, SBS, Phase Angle, Dynamic Complex Modulus
 • M. Keshavarzian* Page 153
  Transportation is linkage between production cycles to consumption and remaining production to consumption. The development of this sector is Predisposing economic growth of any country. Statistics also show that the rapid growth of the transport sector advances in technology and high share in economic activities. In this section the services include road¡ rail¡ air¡ rail¡ marine and pipeline that each of these sections are divided into two categories of cargo and passengers. The Combination of any of these services in each country and Utilization of the added value of it depends on the structure of the country. Due to the great impact on energy demand and economic growth Market developments in this market is important.in this study estimates and forecasts for the entire world and 12 regional by 2030 will be discussed. The main methodology used in this study is panel cross section panel data. In this study prediction of the air traffic demand are based on different scenarios by 2030 for the world and the region is 12. Due to the most complete database of domestic and international¡ passenger and freight (both planned and unplanned) air transportation we use International Civil Aviation Organization (ICAO) data.
  Keywords: Air Traffic, Oil Demand, Cross Section Panel Data, Jjet Fuel Prices, the Gross Domestic Product
 • R. Moayedfar, H. Nikpasand Page 169
  In this paper¡ study for how favorite use of metro¡ impact in using metro for passengers. Us method for simplification¡ use passengers crowded for case that show level of favorite of the passengers. For quantity this item and finally comparison that by other impacted items use of standing space density of passengers. By using of Multinomial Logit Model¡ and by comparison of two condition : one- condition of crowded passengers in metro and bus¡ two- condition of crowded passengers in metro and no crowded in bus¡ studying for this fact that how many of passengers forgive because of premium of metro and prefer having comfort. And finally¡ as result could get that by changing in condition of crowded passenger¡ will change in mode selection of passengers.
  Keywords: Metro, Population Congestion, Density of Standing Passengers, Elasticity Analysis