فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 145 (تیر 1395)
 • پیاپی 145 (تیر 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فاطمه خیاطی، مهناز صارمی *، مرجان فیروزه، امیر کاوسی صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه گردن وشانه ها از شایعترین مشکلات گزارش شده در مشاغل نشسته مانند دندانپزشکی می باشد. این اختلالات علاوه بر ایجاد درد می توانند منجر به ایجاد اختلال در مکانیسم های کنترل وضعیتی شوند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین میزان اختلال ثبات وضعیتی با وضعیت سر جلو آمده در بین دندانپزشکان بوده است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی70نفراز دندانپزشکان شاغل در دو مرکز دندانپزشکی شهر تهران بررسی شدند. مشخصات فردی و شغلی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. با استفاده از تست کلینیکی ارزیابی وضعیت سرجلوآمده، موقعیت سر افراد ارزیابی شد. از آزمون تعادلی رومبرگ و سه وضعیت تغییر یافته آن برای ارزیابی ثبات ایستا و از آزمون تعادلی گام درجا برای ارزیابی ثبات پویا استفاده شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها و از آزمون تی مستقل برای بررسی میزان تفاوت متغیرهای ثباتی بین گروه مبتلا و سالم استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج 1/57%از دندانپزشکان شرکت کننده در این مطالعه دچار وضعیت سر جلو آمده بودند. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون تی مستقل اختلاف میانگین زمان نگهداری آزمون های تعادلی ایستا و درجه انحراف از مقدار طبیعی آزمون تعادلی پویا بین دو گروه مبتلا به وضعیت سر جلو آمده و گروه سالم معنی دار بود(05/0= p).
  نتیجه گیری
  تفاوت مشاهده شده بین نتایج آزمونهای تعادلی دو گروه مبتلا و سالم، تایید کننده این فرضیه است که وضعیت سرجلوآمده تاثیر منفی بر مکانیسم حفظ ثبات وضعیتی افراد مبتلا دارد.
  کلیدواژگان: وضعیت سر جلوآمده، ثبات ایستا، ثبات پویا، دندانپزشکان
 • مجید کرمانی، مینا آقایی، فرشاد بهرامی اصل، میترا غلامی، سودا فلاح جوکندان، محسن دولتی، سیما کریم زاده* صفحات 12-21
  زمینه و هدف
  آلودگی هوا به عنوان یکی از مضرات توسعه ناپایدار بدون ملاحظات زیست محیطی، علاوه بر تخریب محیط زیست، سبب اثرات بهداشتی کوتاه و بلند مدت زیادی می گردد؛ بنابراین تحقیق حاضر با هدف کمی سازی و برآورد پیامدهای بهداشتی منتسب به آلاینده SO2 در شش شهر (تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و ارومیه) در سال 1390 با استفاده از مدل AirQ انجام گرفت.
  روش کار
  ابتدا داده های خام مربوط به آلاینده SO2 از سازمان های محیط زیست شهرهای تحت بررسی اخذ گردید. سپس طبق معیارهای WHO و برنامه نویسی در نرم افزار Excel، شاخص های مورد نیاز در نرم افزار AirQ محاسبه گردید، در نهایت نتایج به صورت موارد مرگ و میر در قالب جداول و گراف ارائه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد متوسط غلظت سالیانه SO2 در شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و ارومیه به ترتیب 49، 31، 11، 12، 21 و 76 μg/m3 می باشد. بیشترین و کمترین تعداد تجمعی مرگ قلبی عروقی منتسب به آلاینده SO2 مربوط به شهر ارومیه و تبریز به ترتیب 89 نفر با جزء منتسب 64/5 و 32 نفر با جزء منتسب 91/0 است.
  نتیجه گیری
  میزان آلودگی در کلان شهرهای ایران روز به روز افزایش یافته و شدیدتر می شود، بنابراین نیازمند توجه هرچه بیشترمسئولین و متخصصین امر جهت کنترل آلودگی هوا می باشد.
  کلیدواژگان: خطر نسبی، جزء منتسب، دی اکسید گوگرد، کلانشهر، مدل AirQ
 • اسیه عباسی دلویی *، فاطمه فانی، احمد عبدی صفحات 22-29
  زمینه و هدف
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی و مهار کننده نیتریک اکساید بر آپلین بافت عضله قلبی و گلوکز در رت های نر سالمند بود.
  روش کار
  به همین منظور 24 سر موش صحرایی نر با نژاد ویستار 20 ماهه از انستیتو رازی خریداری و به مرکز تحقیقات منتقل شدند که به صورت تصادفی به 4 گروه کنترل، تمرین، مهارکننده و تمرین- مهارکننده تقسیم شدند. دوره تمرینی به مدت 8 هفته اجرا شد که هر هفته 5 روز و شدت تمرین 75-80 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی بود. تمامی موش ها 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و بعد از 24 ساعت ناشتایی کشته و نمونه های بافت قلب جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی در سطح معناداری p<0/05 انجام شد.

  نتایج
  نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد بین اپلین بافت عضله قلبی گروه ها اختلاف معنی داری وجود دارد (p<0/05). با وجود این، نتایج نشان داد بین سطوح گلوکز گروه ها اختلاف معنی داری وجود ندارد(P>0/05).
  نتیجه گیری
  این احتمال وجود دارد که ترکیبی از تمرین استقامتی و مهار کننده نیتریک اکساید، سطوح آپلین بافت عضله قلبی را تغییر دهد.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، مهار کننده نیتریک اکساید، آپلین بافت عضله قلب، گلوکز، موش های نر سالمند
 • ناهید رحیم زاده *، صدف اصفهانی، سارا سماواتی، حسن اتوکش، رزیتا حسینی، سید آرش جوادموسوی، غزال جوادموسوی صفحات 30-33
  مقدمه
  امروزه روش های مختلفی برای درمان سنگ های کلیوی در کودکان به کار می روند. با توجه به کاربرد روز افزون این روش درمانی در سنگ های ادراری کودکان، تعیین درصد فراوانی پاسخ به درمان و عوارض ناشی از آن در کودکان جهت اصلاح نواقص احتمالی، ضروری به نظر می رسد. به همین جهت در این مطالعه درصد فراوانی پاسخ به درمان سنگ شکنی (SWL) و عوارض ناشی از آن را در کودکان مبتلا به سنگ کلیه مراجعه کننده به بیمارستان لبافی نژاد طی سالهای 1380 تا 1389 بررسی نموده ایم.
  روش انجام کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی، تمام بیماران کمتر از 15 سال که در طی یک سال در بیمارستان لبافی نژاد سنگ شکن شدند مورد بررسی قرار گرفتند. سپس پاسخ مثبت به درمان و عوارض سنگ شکن ارزیابی شدند.
  نتایج
  200 کودک ( 103 پسر: 7/51 درصد) با میانگین سنی 9/3 ± 9/5 سال وارد مطالعه شدند. 170 بیمار(85%) درمان موفقیت آمیز داشتند، ولی در 30 بیمار (15%) عود مشاهده شد. از نظر سایز سنگ ها به سه گروه 6 تا 10 میلی متر، 11 تا 15 میلی متر و بیش از 16 میلی متر تقسیم شدند،که در گروه پاسخ به درمان از مجموع 170 نفر 87 نفر در گروه1، 35 نفر در گروه دوم و 48 نفر نیز در گروه سوم قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که با توجه به عوارض پایین و موفقیت بالای روش سنگ شکن در کودکان مبتلا سنگ های کلیوی، این روش می تواند یکی از درمانهای انتخابی این گروه از بیماران باشد.
  کلیدواژگان: سنگ کلیه، کودکان، سنگ شکن
 • مینا زرین گل *، محمدرضا فاضلی، نعمت الله رزمی صفحات 34-43
  زمینه و هدف
  در ایران، نان عمدتا از آرد های با درصد استخراج بالا و زمان عمل آوری کوتاه تهیه می گردد که باعث بالا رفتن اسید فیتیک و عدم تجزیه آن در فرآیند تهیه نان شده و در نتیجه باعث کاهش قابلیت استفاده از عناصر معدنی مهم در بدن می شود. در این مطالعه، اثر مخمر نانوائی و چند لاکتوباسیلوس بر اسید فیتیک نان باگت مقایسه شد.
  روش کار
  دو سری نمونه خمیر تهیه شد (حاوی مخمر، فاقد مخمر)، به هر نمونه سوسپانسیون باکتریایی حاوی (cfu/g) 8 10 باکتری از هر سویه لاکتوباسیلوس به طور جداگانه تلقیح شد و به مدت 20 ساعت در دمای C ̊37 نگهداری شد و بعد از پخت، میزان اسید فیتیک در هر دو سری نمونه ارزیابی و با هم مقایسه شد. مقدار اسید فیتیک با روش اسپکتروفتومتری تعیین شد (مقدار فسفر از روش مولیبدووانادات تعیین شد).
  یافته ها
  در سری اول نمونه ها (حاوی مخمر)، متوسط میزان اسید فیتیک در خمیرترش ساخته شده با لاکتوباسیلوس های فرمنتوم 84/138، اسیدوفیلوس 22/126، کازئی 31/148 و پلانتاروم 37/129 میلی گرم در 100 گرم بود. در سری دوم نمونه ها (فاقد مخمر)، متوسط میزان اسید فیتیک در خمیرترش ساخته شده با لاکتوباسیلوس های فرمنتوم 22/268، اسیدوفیلوس 60/255، کازئی 53/274 و پلانتاروم 91/261 میلی گرم در 100 گرم بود. نتایج حاصل نشان داد که اثر مخمر و باکتری های اسید لاکتیک در کاهش مقدار اسید فیتیک معنی دار است (05/0 ˂p).
  نتیجه گیری
  مخمر نانوائی و لاکتوباسیلوس ها به طور چشمگیری میزان اسید فیتیک را کاهش دادند.
  کلیدواژگان: مخمر نانوائی، باکتریهای اسید لاکتیک، اسید فیتیک، تخمیر
 • افسانه آقازاده نایینی، رکسانا کارگر *، حمیدرضا خدامی ویشته صفحات 44-51
  زمینه و هدف
  امروزه از برخی ترکیبات موضعی نظیر کرم لیدوکایین پریلوکایین (Eutectic Mixture of Local Anesthetics -EMLA) برای کاهش درد در جراحی های کوچک استفاده شده است. هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثر کرم EMLA و تزریق لیدوکایین بر کاهش درد حین ترمیم اپیزیوتومی بود.
  روش کار
  این کارآزمایی بالینی تصادفی در 46 زن پرایمی پار با حاملگی نرمال و سن حاملگی بیشتر از 37 هفته مراجعه کننده برای زایمان طبیعی انجام شد. زنان به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در یک گروه پیش و پس از زایمان، از 5 گرم کرم EMLA در محل برش مدیولترال برای ایجاد بی حسی جهت برش اپیزیوتومی و نیز ترمیم آن استفاده شد. در گروه دیگر نیز از لیدوکایین 2% استفاده شد. خصوصیات بیماران، میزان درد حین ترمیم بر اساس مقیاس (Visual Analogue Scale ) VAS) و نیز میزان رضایت از روش ترمیم بین دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین طول مدت ترمیم اپیزیوتومی و درد حین ترمیم در تمام موارد به ترتیب 10 ± 26 دقیقه بود و 3/2 ± 2/4 سانتیمتر بود و تنها 8 نفر (19%) نیازمند بی حسی بیشتر بودند. 40 نفر (93%) رضایتمندی نسبی یا کامل داشتند. هیچ مورد عفونت محل اپیزیوتومی نیز یافت نشد. مقایسه بین دو گروه EMLA و لیدوکایین تفاوتی بین خصوصیات دموگرافیک، خصوصیات زایمانی، طول مدت ترمیم، نیاز به بی حسی بیشتر، میزان درد حین ترمیم و رضایتمندی نشان نداد.
  نتیجه گیری
  استفاده از کرم EMLA در محل برش اپیزیوتومی در زنان پرایمی پار با زایمان واژینال طبیعی قادر است بی حسی معادل لیدوکایین ایجاد کند.
  کلیدواژگان: اپیزیوتومی، درد، لیدوکایین، کرم لیدوکایین پریلوکایین (EMLA)
 • سید احسان صفاری، عادله هاشمی فرد* صفحات 52-61
  زمینه و هدف
  امروزه مقایسه دو گروه مستقل در بسیاری از مطالعات پزشکی جهت بررسی تاثیر یک روش یا داروی جدید بسیار صورت می پذیرد اما متاسفانه در برخی تحقیقات مربوط به این دسته از مطالعات پزشکی، قسمت حجم نمونه به صورت علمی محاسبه نشده است و بیشتر مبنی بر روش تجربی می باشد و این موضوع نتایج مطالعات را مخدوش می کند. لذا این مقاله به بررسی چگونگی تعیین حجم نمونه برای داده های دوتایی هنگامی که هدف از تحقیق مقایسه دو گروه مستقل می باشد پرداخته است و جداولی در این راستا ارائه شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کاربردی، چگونگی تعیین حجم نمونه برای داده های دوتایی جهت مقایسه دو نسبت، مورد بحث قرار گرفته است. آزمون های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون های مجذور کای، دقیق فیشر و مجذور کای با استفاده از تصحیح یتس می باشد و روابط و جداول ارائه شده در راستای تعیین حجم نمونه لازم در سطح معنی داری 05/0 با توان آزمون 80 و 90 درصد است. از نرم افزار SAS نسخه 2/8 جهت محاسبه حجم نمونه در حالت های مختلف استفاده شده است.
  یافته ها
  جهت درک بیشتر خوانندگان از روش صحیح تعیین حجم نمونه، مثال های کاربردی و پزشکی ارائه شده اند و نحوه استفاده از روابط و جداول بحث شده در مقاله برای تعیین حداقل حجم نمونه لازم در مطالعه توضیح داده شده اند.
  نتیجه گیری
  در مطالعاتی که طرح تحقیق آنها بر مبنای مقایسه دو گروه مستقل در داده های دوتایی می باشد، جهت افزایش توان مطالعه و اعتبار بیشتر نتایج تحقیق، استفاده از روابط و جداول تعیین حجم نمونه که در این مقاله ارائه شده اند، اکیدا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: حجم نمونه، دو گروه مستقل، متغیر دوتایی، توان آزمون، مطالعات پزشکی
 • بی تا صداقتی *، کریستفر اچ اوانس، جانی هوارتز صفحات 62-78
  آسیب های دستگاه اسکلتی- ماهیچه ای شایع و ناتوان کننده بوده، به علاوه درمان آنها بسیار هزینه بر می باشد. در بسیاری از موارد، بهبود ناکامل منجر درد مزمن می شود. انتقال ژنی توسط فعال کردن بیان موضعی، پایدار و تنظیم شده ژن از جمله: ماکروفاژها، فاکتورهای رشد و عوامل ضد التهابی می تواند باعث بهبود فرایند ترمیم و بازسازی محل های آسیب دیده شود. پروتئین های آندوژن تولید شده در نتیجه انتقال ژنی، مولکول های نوپایی هستند که تحت اصلاحات پس از ترجمه قرار گرفته اند. علاوه بر این، انتقال ژنی مزایای خاصی برای تحویل محصولات پروتئینی در درون سلول ودرمحل ایفای نقششان، مانند عوامل رونویسی، RNA های بدون کد و پروتئین هایی که نیاز به ورود به درون سلول (مثلا داخل غشاء) دارند را ارائه می دهد. ترانس ژن ها می تواند توسط وکتورویروسی و یا غیر ویروسی در داخل بدن (in vivo) و یا با تحویل در شرایط ازمایشگاهی (ex vivo)و با استفاده از پروتکل های سلول های مولد و یا سلول های تمایزیافته تحویل داده شوند. اولین انتقال ژنی در مطالعات بالینی برای آرتروز و ترمیم غضروف ها در حال حاضر تکمیل شده است. پروتکل های مختلف درمان استخوان ها در مرحله پیشرفته مطالعه شامل مطالعات آزمایشگاهی با حیوانات بزرگ هستند که می تواند(در آینده) به آزمایش های انسانی منجر شوند. کاربردهای دیگر آن،در ترمیم و نوسازی عضله اسکلتی، دیسک مهرهای، مینیسک، رباط و تاندون هنوز در مرحله مطالعات پیش بالینی می باشد. علاوه بر ملاحظات علمی، پزشکی و ایمنی، ترجمه بالینی توسط مسائل اجتماعی، مالی وآمادی نیز تحت بررسی می باشد.
  کلیدواژگان: ژن درمانی، دستگاه عضلانی اسکلتی، ترمیم و نوسازی
 • حسین جعفری *، مینو شهیدی، مهسا هادیپور جهرمی، علیرضا جعفری صفحات 79-87
  زمینه وهدف
  گزارش هایی مبنی بر استفاده از میدان های الکترومغناطیس در فرکانس های پایین جهت مطالعه بر ارگان های بدن ازجمله کبد، قلب، رحم و غدد وجود دارد. نظر به اینکه درمان بیماری های سیستم عصبی مرکزی به از جمله اضطراب از اهمیت خاصی برخوردار هستند مطالعه حاضر باهدف ارزیابی اثرات میدان های الکترومغناطیس در فرکانس های پایین با استفاده از داروهای اضطراب آور و به کارگیری دستگاه ماز صلیبی در دستور کار قرار گرفت.
  روش کار
  این مطالعه تجربی به صورت randomized controlled trial رو ی32 راس موش سوری از نژاد آلبینو با میانگین وزنی 30 گرم انجام شده است . حیوانات بعداز انطباق با محیط به طور تصادفی به 4دسته 8 تایی تقسیم شدند.به 4 گروه 8تایی از حیوانات هیستامین با دوز پنج میلی گرم/کیلوگرم در پریتوان تجویز گردید، لذا 3 گروه قبل از دریافت دارو به مدت 10 دقیقه در دستگاه مولد میدان مغناطیسی در شدت ثابت 250 میکرو تسلا در فرکانسهای، 25و50 و 75 هرتز قرار گرفتند سپس بعد از5 دقیقه از Elevated plus-maze (EPM) مدل ماز بعلاوه ای مرتفع رفتار اضطرابی در موش های سوری بررسی و به مدت 5 دقیقه متغیرهای (EPM) یعنی، تعداد ورود به بازوهای باز و مدت اقامت در بازوهای باز برای چهار گروه ارزیابی و ثبت گردید،دراین آزمون اضطراب فعالیت حرکتی حیوان با استفاده از یک سیستم مانیتورینگ موردبررسی قرارگرفته واین رفتار با گروه کنترل مقایسه گردید.
  یافته ها
  میدان مغناطیسی در فرکانس 75 هرتز سبب شد مدت اقامت در بازوهای باز ماز صلیبی Open Arm Times))یا OAT در 5 دقیقه به طور معنی دار افزایش یابد) P<0.001.( همچنین میدان ها مغناطیسی در فرکانس 50 و75 هرتز سبب افزایش معنی دار Entries) OAE Open Arm) یعنی تعداد ورود به بازوهای بازگردید (P<0.05)
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد میدان الکترومغناطیس در کاهش اضطراب القاء شده با هیستامین موثر هست و به نظر می رسد از جریان مغناطیسی در فرکانس های کم می توان در کاهش اضطراب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: میدان الکترومغناطیس، موش سوری، ماز صلیبی (T، Maze)، اضطراب
 • علی رمضانخانی، منصوره یزدخواستی، فاطمه عبدی * صفحات 88-98
  زمینه و هدف
  پدیده کودکان خیابانی، مسئله ای زیستی - روانی و اجتماعی است که نه تنها به کودکان آسیب می رساند، بلکه سلامت جامعه را نیز به مخاطره می اندازند. در راستای توسعه سیاست ها و برنامه های سلامت کودکان در کشور، شناخت چالش ها در طراحی بهینه برنامه ها و ارائه خدمات متناسب یک ضرورت است. در این مقاله موضوع ها و چالش های سلامت کودکان خیابانی، سیاست گذاری سلامت جهت این گروه از کودکان و راهکارهای لازم ارائه می گردد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مروری است. برای گردآوری داده ها با استفاده از کلیدواژه های کودکان خیابانی، سلامت، چالش ها، سیاست، سیاست گذاری سلامت، در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed، Medline، Cochran library، Emro، WHO، Iranmedex، SID و Google scholar جستجو انجام شد. نتیجه جستجو دستیابی به 84 منبع مرتبط بود که از این میان 47 مورد که مناسب ترین از نظر پوشش موضوع بودند، استفاده گردید. همه داده های منتشرشده از سال 2002 تا 2015 در این بررسی گنجانده شدند.
  یافته ها
  مفاهیم کلیدی شامل «کودکان خیابانی و سلامت آن ها»، «سیاست گذاری سلامت»، «راهکارهای بهبود وضعیت کودکان خیابانی»، «رویکردهای سیاست گذاری سلامت کودکان خیابانی»، «راهبرد سازمان جهانی بهداشت» و «برنامه های حمایت اجتماعی کودکان خیابانی» می باشند که با توجه به شناسایی دقیق و برنامه ریزی شده تمامی مطالعات مرتبط، می تواند در سیاست گذاری سلامت کودکان خیابانی موثر و مفید واقع گردد.
  نتیجه گیری
  کودکان خیابانی پدیده ای روبه رشد در جهان است هستند که در بسیاری از کشورها از جمله ایران به نگرانی جدی تبدیل شده است. نتایج این مطالعه در شناسایی اقدامات مورد نیاز به منظور استفاده بهینه از دستاوردهای تحقیقاتی در امر سیاست گذاری و اصلاح برنامه های سلامت کودکان خیابانی در ایران قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: کودکان خیابانی، سلامت، چالشها، سیاست، سیاست گذاری سلامت
 • فرزاد فیروزی جهانتیغ *، بهزاد کیانی، ساینا اعتماد صفحات 99-109
  زمینه و هدف
  با تحلیل و بررسی دقیق داده های بیماران مبتلا به بیماری خاصی می توان به الگوها و دانش غنی موجود در مورد آن بیماری و یا حتی ویژگی های خاص خود بیماران مبتلا به آن بیماری دست یافت. معمولا در مطالعات پزشکی فرضیه ای در نظر گرفته می شود و سپس به صورت آینده نگر برای اثبات یا رد این فرضیه داده هایی جمع آوری می گردند، اما در بسیاری از موارد ممکن است بین داده های بیماران روابطی وجود داشته باشد که حتی در مورد آن ها تا به حال هیچ حدسی زده نشده است و طبیعتا فرضیه ای هم در نظر گرفته نشده است. لذا، در این مطالعه الگوهای پنهان موجود در مجموعه داده های بیماران مبتلا به سل کشف شده است.
  روش کار
  در این مطالعه داده های تعداد 600 بیمار مبتلا به سل مراجعه کننده به بیمارستان مسیح دانشوری تهران از سال 1392 تا 1393 از طریق خواندن پرونده های کاغذی بیماران و استخراج نتایح آزمایش های بالینی بیماران از طریق سیستم اطلاعات بیمارستانی جمع آوری گردیده است و سپس با استفاده از تکنیک داده کاوی APIRIORI با استفاده از ابزار داده کاوی WEKA به کشف روابط انجمنی موجود در داده ها پرداخته شده است.
  یافته ها
  بیماری های پرفشاری خون، دیابت بی مزه و ایسکیمیک قلبی، بیماری هایی با بیشترین فراوانی در بین مبتلایان به سل در این بانک داده ای بوده است. بیمارانی که دیابت بی مزه یا تعریق شبانه داشتنه اند سرفه مزمن را نیز تجربه کرده اند. بیمارانی که آزمایش خلط BK+ آن ها یک بوده است و کاهش وزن هم داشته اند نیز سرفه مزمن را تجربه کرده اند. بیمارانی که خلط خونی داشته اند و آزمایش خلط BK+ آن ها نیز 3 بوده است هم سرفه مزمن نیز داشته اند. بیماران مردی که تعریق شبانه داشته اند دچار کاهش وزن نیز شده اند. بیمارانی که هم کاهش وزن و هم تب داشته اند تعریق شبانه نیز داشته اند.
  نتیجه گیری
  قوانین کشف شده می توانند برای مطالعات بعدی به خصوص مطالعات کارآزمایی بالینی به عنوان فرضیه های اولیه در نظر گرفته شوند. علاوه بر این پزشکان نیز می توانند از این قوانین در تحلیل وضعیت بالینی بیماران استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: اصل APIRIORI، داده کاوی، سل، قوانین انجمنی، کشف الگو
 • محسن بارونی، سما امام رضایی *، کامبیز بهاالدین بیگی، علی عابدی گاهی صفحات 108-115
  زمینه و هدف
  با توجه به هزینه های روز افزون نظام سلامت و محدودیت منابع این بخش محاسبه هزینه ها به عنوان ابزاری مدیریتی جهت اخذ تصمیمات آگاهانه امری ضروری می نماید. در پژوهش حاضر سعی بر آن است که با استفاده از روش هزینه یابی تقلیلی-مرحله ای، قیمت تمام شده پکس {سیستم آرشیو و انتقال تصاویر پزشکی (PACS)}در درمانگاه های مطهری و امام رضا (ع) شیراز، در 6 ماه نخست سال 1393 محاسبه گردد.
  روش کار
  پژوهش حاضر پژوهشی کاربردی است که به شیوه توصیفی و به صورت مقطعی و گذشته نگر انجام شده است. داده های مورد نیاز برای بررسی موضوع پژوهش، از طریق مصاحبه با مسئولین بخش و بیمارستان و مشاهده مستقیم فعالیت های بخش رادیولوژی گردآوری شده است. سپس، قیمت تمام شده پکس با استفاده از روش هزینه یابی تقلیلی-مرحله ای و با به کارگیری نرم افزار اکسل نسخه 2010 محاسبه شده است.
  یافته ها
  بر اساس یافته های پژوهش، هزینه تجهیزات با مبلغ 1467174808 ریال، 90 درصد کل هزینه پیاده سازی پکس بوده که بالاترین سهم در هزینه راه اندازی سیستم را به خود اختصاص داده است. هزینه های جاری نیز با مبلغ 160889198.1 ریال، 10 درصد باقی مانده هزینه ها را در بردارد. در پایان قیمت تمام شده پکس به ازای هر گراف 107109 ریال برآورد شده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش می توان از طریق بهبود عملکرد به خصوص آموزش پرسنل برای استفاده از سیستم پکس، از مزایای منحصر به فرد تله رادیولوژی از طریق این سیستم بهره مند شد.
  کلیدواژگان: قیمت تمام شده، روش تقلیلی، مرحله ای، پکس، بیمارستان
 • قاسم صالح پور *، نورالله محمدی صفحات 116-125
  زمینه و هدف
  آگاهی از اثرات و پیامدهای مصرف مواد بر ویژگی های بالینی- بیمارستانی بیماران آسیب مغزی تروماتیک (TBI) می تواند در پیشگیری از عوارض پایدار در آنها مثمرثمر باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات تعامل TBI و مصرف مواد بر مقیاس اغمای گلاسکو (GCS) و مقیاس پیامد گلاسکو (GOS) صورت پذیرفت.
  روش کار
  185 بیمار TBI با میانگین سنی42/17 ± 46/37 سال در دو گروه واجد (35n=) و فاقد مصرف مواد (150n=) در بخش اورژانس و جراحی اعصاب و مراقبت ویژه (ICU) بیمارستان پورسینای رشت به شیوه نمونه گیری پیاپی انتخاب و با استفاده از GCS در زمان پذیرش و 72 ساعت بعد و GOS مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تحلیل کواریانس چندمتغیری(MANCOVA) نشان داد که بین دو از گروه بیماران TBI واجد و فاقد مصرف مواد از نظر GCS پذیرش (006/0=P) و 72 ساعت (005/0=P) تفاوت معنا داری وجود دارد. در این میان، نتایج آزمون t استیودنت مستقل نیز بیانگر آن بود که گروه بیماران TBI واجد مصرف مواد نسبت به گروه مقابل از GOS پایین تری برخوردارند (038/0=P).
  نتیجه گیری
  این مطالعه اثرات مصرف مواد را در کاهش نمرات حاصل از اجرای GCS و GOS بیماران TBI برجسته ساخت. دلالت های بالینی پژوهش حاضر مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آسیب مغزی تروماتیک، اختلال مصرف مواد، مقیاس اغمای گلاسکو، مقیاس پیامد گلاسکو
 • محمودرضا گوهری، احمدرضا باغستانی، محمد امین پورحسینقلی، آرزو اروجی* صفحات 126-131
  زمینه و هدف
  مطالعات متعددی مبنی بر استفاده از میدان های الکترومغناطیس در فرکانس های پایین جهت مطالعه بر کاهش اضطراب گزارش گردیده است مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات میدان های الکترومغناطیس در فرکانس های پایین با استفاده از هیستامین در موش سوری در دستور کار قرار گرفت.
  روش کار
  32 راس موش سوری از نژاد آلبینو با میانگین وزنی 30 گرم به 4دسته 8 تایی تقسیم شدند و هیستامین با دوز پنج میلی گرم/کیلوگرم در پریتوان آنها تجویز گردید. 3 گروه قبل از دریافت دارو به مدت 10 دقیقه در دستگاه مولد میدان مغناطیسی در شدت ثابت 250 میکرو تسلا در فرکانس های، 25و50 و 75 هرتز قرار گرفتند وبعد از5 دقیقه رفتار اضطرابی در موش های سوری تحت آزمایش بررسی و با گروه کنترل مقایسه گردید.
  یافته ها
  آنالیز آماری نشان داد میدان مغناطیسی در فرکانس 75 هرتز سبب می شود مدت اقامت در بازوهای باز ماز صلیبی OAT (Open Arm Times) در 5 دقیقه به طور معنی دار افزایش یابد (001/0 p<). همچنین میدان ها مغناطیسی در فرکانس 50 و75 هرتز سبب افزایش معنی دار OAE Entries Open Arm)) یعنی تعداد ورود به بازوهای بازگردید یابد (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد میدان الکترومغناطیس در کاهش اضطراب القاء شده با هیستامین موثر می باشد.
  کلیدواژگان: مدل پارامتری، خطای پیش بینی، اعتبار متقاطع، سرطان روده بزرگ
|
 • Fatemeh Khayati, Mahnaz Saremi *, Marjan Firoozeh, Amir Kavousi Pages 1-11
  Introduction
  Musculoskeletal disorders of the neck and shoulders are the most common reported complaints in sitting occupations such as dentistry. These disorders, in addition to create pain, can cause the impairment of postural control mechanisms. The aim of this study was to investigate the relationship between the postural stability disorder and the forward head posture (FHP) in the dentists.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 70 dentists from two dental centers in Tehran were investigated. Individual and job characteristics were collected by means of a questionnaire. The head position was examined with clinical testing of forward head posture. The Romberg equilibrium and its 3 modified tests were used to evaluate the static stability and the stepping test was applied to evaluate the dynamic stability. The Pearson's correlation coefficient and the independent t-test were used to examine the relationship of variables and to investigate the difference of stability variables between patients and healthy groups.
  Results
  Based on results, 57.1% of studied dentists were diagnosed as forward head posture patients. According to the results of the independent t-test, there were significant differences in the average of the holding time in the static stability tests and the deviation degrees from the normal range in the dynamic equilibrium test between FHP and healthy groups (p
  Conclusion
  Observed differences between the results of stability tests in healthy and patient groups confirm the hypothesis that FHP could has a negative effect on postural stability.
  Keywords: Forward head posture, static stability, dynamic stability, dentists
 • Majid Kermani, Mina Aghaei, Farshad Bahramiasl, Mitra Gholami, Sevda Fallah Jokandan, Mohsen Dolati, Sima Karimzadeh* Pages 12-21
  Background
  Air pollution is one of the disadvantages of unsustainable development cause to short and long term sanitary effects without consideration of environment in addition to destruction of environment. Therefore, the present research was conducted with the purpose of quantifying and estimating of health endpoints related to SO2 pollutants in six cities (Tehran, Mashhad, Isfahan, Shiraz and Tabriz) by using AirQ model during 1390.
  Methods
  At first, the raw data related to SO2 pollutant was received from environmental organizations of the under review cities. Then, according to WHO criterion and programming in Excel software, required parameter in AirQ tool was calculated and finally results are presented in tables for death.
  Results
  the results showed that, annual average concentration of SO2 in Tehran, Mashhad, Shiraz, Isfahan, Tabriz and Urmia are 49, 31, 11, 12, 21 and 76 mg/m3 respectively. The maximum and minimum of accumulative cases of cardiovascular mortality attributed to SO2 is related to Urmia and Tabriz cities that were 89 cases with 5.64 attributable proportion and 32 cases with 0.91 attributable proportions respectively.
  Conclusion
  The rate of air pollution in large cities of Iran is increased and become more intense day to day. Thus, this issue needs to pay more attention of officials and specialists for air pollution control.
  Keywords: Relative risk, Attributable proportion, Sulfur dioxide, Metropolis, AirQ Model
 • Dr Asieh Abbassi Daloii *, Fatemeh Fani, Dr Ahmad Abdi Pages 22-29
  Background
  The aim of this study was to determine the effect of 8 weeks endurance training and L-NAME on Apelin in myocardial tissue and glucose in elderly male’s rats.
  Methods
  For this purpose, 24 vistar elderly rats with average 20 months old purchased from Razi Institute and transferred to Research Center were randomly divided into four groups: 1. control, 2. training, 3.training and L-NAME and 4. L-NAME. Training protocol performed for 8 weeks and 5 days a week with 75-80% VO2max. All rats were killed 72 hours after the final training session and after 24 hours of fasting myocardial tissue and plasma samples were collected and kept in -80. Also, Data was analyzed with One way ANOVA and Tucky in p
  Results
  Results of one-way ANOVA showed a significant difference between the groups in myocardial tissue Apelin (p
  Conclusion
  It is likely that a combination of endurance training and the inhibitor of nitric oxide, change Apelin levels of myocardial tissue.
  Keywords: Endurance training, L, NAME, Apelin in myocardial tissue, glucose, elderly male rats
 • Nahid Rahimzadeh *, Sadaf Esfahani, Sara Samavati, Hassan Otukesh, Rozita Hoseini, Seyed Arash Javadmoosavi Pages 30-33
  Purpose
  In our study, we evaluated retrospectively the efficacy of extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) in the treatment of ureteral stones in children.
  Materials And Methods
  Between the dates of 2005-2010, 200 children who were applied ESWL due to the ureteral stone in our Clinic and consisted of 103 boys and 97 girls whose mean age was 7.9 ± 3.9 were evaluated. The sizes of the stones were 4 to 27 mm. ESWL was performed in the supine position for upper ureteral stones, in the supine/prone position for middle and lower ureteral stones.
  Results
  Stone-free rate was determined as 85% in three-month follow-up of the patients. Re-treatment was done at 15% of the patients. There was not any serious complication at any of the patients.
  Conclusions
  According to these findings ESWL with its high stone-free rates and negligible complications is the first method to be refered in the treatment of ureteral stones in children.
  Keywords: Renal stone, Childeren, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy
 • Mina Zarringol, *, Mohammad Reza Fazeli, Nematollah Razmi Pages 34-43
  Background
  In Iran, bread is mainly baked from flours with high extraction rate and low fermentation time that results in increasing amount of phytic acid causing low absorption and bioavailability of important minerals in the body. In this study, effect of baker’s yeast and several lactic acid bacteria on phytic acid of baguette bread is compared.
  Methods
  Two groupes of dough samples were provided (with yeast, without yeast). To each ones, bacterial suspension containing 108 (cfu / g) Lactobacillus strains was inoculated separately and held for 20 hours at 37 °C. After baking, the amount of phytic acid in each two groupes of samples evaluated and compared together. Phytic acid content was determined by spectrophotometric method (the total phosphorus content was determined using the Molybdovanadate Method).
  Results
  In the first group of dough samples (with yeast), the means of phytic acid content in sourdough lactic acid bacteria were 138.84 (fermentum), 126.22 (acidophilus) , 148.31 (casei) and 129.37 (plantarum) mg per 100g, respectively. In the second group of dough samples (without yeast), the means of phytic acid content in sourdough lactic acid bacteria were 268.22 (fermentum), 255.60 (acidophilus), 274.53 (casei) and 261.91 (plantarum) mg per 100g, respectively. The results showed that yeast and lactic acid bacteria have a significant effect on reducing the amount of phytic acid (P ˂0.05 ).
  Conclusion
  Baker’s yeast and lactic acid bacteria, significantly reduced levels of phytic acid of baguette bread.
  Keywords: Baker's yeast, Lactic acid bacteria, Phytic acid, Fermentation
 • Dr. Afsaneh Aghazadeh Nainie, Dr. Roxana Kargar *, Dr. Hamid Reza Khoddami Vishteh Pages 44-51
  Background
  Nowadays some local combinations such as lidocaine prilocaine cream (EMLA) are used to reduce pain in small surgeries. So the aim of this study was to compare the efficacy of EMLA cream and lidocaine injection to reduce pain during episiotomy repair.
  Methods
  This randomized clinical trial was conducted on 46 primiparous women with normal pregnancy and gestational age of more than 37 weeks, who referred for normal vaginal delivery. They randomly divided into two groups. In one group, 5 g of EMLA cream was applied to perineal mediolateral incision before and after delivery for episiotomy incision and for its repair. Lidocaine 2% was used in another group, too. The two groups were compared in terms of the characteristics of patients, the pain during repairing based on the Visual Analogue Scale (VAS) and satisfaction with repairing method.
  Results
  The mean (SD) duration of episiotomy repair and pain during repairing was 26±10 and 4.2±2.3 cm, respectively and only 8 people (19%) were in need of further analgesia. Forty women (97%) were partially or fully satisfied with their episiotomy repair. No infection was found at the episiotomy site. Comparing the two groups of EMLA and lidocaine, there was no difference between the two groups in terms of the demographic characteristics, labor characteristics, duration of episiotomy repair, need for further analgesia, pain on the VAS and satisfaction with the repair method.
  Conclusion
  The use of EMLA cream at the site of episiotomy incision in primiparous women with normal vaginal delivery can induce a level of analgesia equal to that of lidocaine.
  Keywords: Episiotomy, pain, lidocaine, lidocaine prilocaine cream (EMLA)
 • Dr Seyed Ehsan Saffari, Dr Adeleh Hashemi Fard* Pages 52-61
  Backgound and
  Objectives
  Nowadats, it is very common to investigate the effect of a new method or medicine by using a comparison between two independent groups in many clinical studies, but unfortunately the sample size part has not been done based on scientific formulas but on practical issues in some researches of this type of cinical studies, and this makes some unreliable results. Therefore, this paper studies how to obtain the sample size for binary data when the research aim is to compare two independent groups, and some tables are prepared to reach this aim.
  Methods
  In this applied study, how to obtain the sample size for binary data to compare two proportions is studied. Chi-square test and exact Fisher test as well as chi-square test with yates correction are used in this paper, and some formulas and tables are presented to the aim of calculating the sample size with the significant level of 0.05 and power of 80% and 90%. SAS 9.2 is used to obtain the sample size in different scenarios.
  Findings: Some applied and medical examples are presented to get familiar with the right way of obtaining the sample size, and it is argued how to use the formulas and tables to calculate the minimum size of an appropriate sample.
  Conclusion
  it is strongly suggested to use the formulas and tables presented at this paper to obtain the appropriate sample size in such researches that their study plan is based on the comparison of two independent groups with binary data.
  Keywords: Sample size, Two independent groups, Binary variable, Power, Clinical studies
 • Dr. Bita Sedaghati *, Christopher H. Evans Pages 62-78
  Injuries to the musculoskeletal system are common, debilitating and expensive. In many cases, healing is imperfect, which leads to chronic impairment. Gene transfer might improve repair and regeneration at sites of injury by enabling the local, sustained and potentially regulated expression of therapeutic gene products such products include morphogens, growth factors and anti-inflammatory agents. Proteins produced endogenously as a result of gene transfer are nascent molecules that have undergone post-translational modification. In addition, gene transfer offers particular advantages for the delivery of products with an intracellular site of action, such as transcription factors and noncoding RNAs, and proteins that need to be inserted into a cell compartment, such as a membrane. Transgenes can be delivered by viral or nonviral vectors via in vivo or ex vivo protocols using progenitor or differentiated cells. The first gene transfer clinical trials for osteoarthritis and cartilage repair have already been completed. Various bone-healing protocols are at an advanced stage of development, including studies with large animals that could lead to human trials. Other applications in the repair and regeneration of skeletal muscle, intervertebral disc, meniscus, ligament and tendon are in preclinical development. In addition to scientific, medical and safety considerations, clinical translation is constrained by social, financial and logistical issues.
  Keywords: Gene therapy, musculoskeletal system, tissue regeneration
 • Hossein Jafari *, Minoo Shahidi, Mahsa Hadipour Jahromy, Alireza Jafari Pages 79-87
  Background
  Many studies have showed that electromagnetic field decrease anxiety. In this study the
  Objectives
  effect of Electromagnet Fields in Low Frequency in Induced Anxiety by formalin.
  Methods
  32 male mice with weight (30 grams) were classified in 4 groups (n=8), and received Histamine (5mg/kg IP injection) 3classes of every group exposed to electromagnetic field (emfs) with25, 50, 75 HZ& frequency with intense250µT for10 min before injection. One group was chosen as control. Anxiety signs in 3groups (expose) compared with control group.
  Results
  In anxiety by Histamine in animals produced difficult in Elevated plus-maze( EPM) parameters. EMF in 75 HZ increased OAT (open arm times) p
  Conclusion
  EMES in low frequency can effect on induced by Histamine
  Keywords: T, Maze, mice, Electromagnet Fields, Anxiety
 • Ali Ramezankhani, Mansoureh Yazdkhasti, Fatemeh Abdi * Pages 88-98
  Background
  The phenomenon of street children is a biopsychological and social issue that not only is damaging to children but also endangers community health. Along with health programs and policies of our country, recognizing the challenges for designing optimal programs and providing appropriate services are necessary. This paper discusses the main issues and challenges of street children’s health and, also, health policy and guidelines for this population.
  Methods
  This was a review study in which literature was gathered from databases such as Pubmed, Medline, Cochran library, Emro, WHO, Iranmedex, SID and Google scholar using keywords including: street children, health, challenges, policy, health policy making. The search in these databases resulted in 84 sources of which 47 were selected as the most appropriate ones in terms of coverage. All data published during 2002-2015 were included.
  Results
  The key concepts in this study are as follows: “street children and their health issue”, “health policy”, “solutions for improving street children conditions”, “health policy approaches to street children’s health”, “strategies of World Health Organization”,and “social support programs for street children”. Precise identification of the relevant information makes planning more effective in health policy making for this group of children.
  Conclusion
  The phenomenon of street children is a growing problem with a worldwide strand that has become a major concern in many countries including Iran. To reform health programs and policy for street children, the results of the present study can be helpful to identify measures needed for making better use of research findings.
  Keywords: Street children, Health, Challenges, policy, Health policy making
 • Farzad Firouzi Jahantigh *, Behzad Kiani, Saina Etemad Pages 99-109
  Background
  Having precisely analyzed the data of patients with specific diseases we can obtain the patterns and knowledge of these disease or even specific characteristics of patients. A hypothesis is usually considered in medical studies when some data are gathered prospectively to prove or deny this hypothesis, but in many cases there may be relationships between the data of the patients which have never been attended and no hypothesis has been considered. Thus, in this study available hidden patterns in the data of patients with tuberculosis have been discovered.
  Methods
  Data of the study included 600 patients with tuberculosis who had referred to Masih Daneshvari hospital of Tehran. Data were gathered by reading patients files and observing clinical tests of patients from hospital data system. APPIRIORI data mining technique and WEKA tool of data mining were utilized to discover the associative relationships of the data.
  Results
  Hypertension diseases, diabetes insipidus and ischemic heart disease have had the most frequency in patients with tuberculosis. Patients with diabetes insipidus or night sweats had also experienced chronic cough. Patients who have had weight loss and had BK test one result, had also experienced chronic cough. Patients who have been coughing up blood and had BK sputum tests (3), had also experienced chronic cough. Male patients who had night sweats, had also experienced weight loss. Patients who have had weight loss and fever, had also experienced night sweats.
  Conclusion
  Discovered rules can be considered as primary hypothesis for the upcoming studies especially those of clinical trials, In addition to this, physicians can use these rules to analyze the clinical condition of patients.
  Keywords: APIRIORI principle, associative rules, Data mining, pattern discovery, tuberculosis
 • Dr Mohsen Barouni, Sama Emamrezaei *, Ali Abedi Pages 108-115
  Background
  Due to the increasing cost of health care and resource limitations, this section requires calculating costs in order to make informed decisions as a management tool for the evaluation of health care service. This study was aimed to estimate the cost of PACS using “Step- Down” method in Shahid Motahari & Emam Reza Polyclinics-Shiraz in the first six months of 2014.
  Methods
  This practical research was done by descriptive method in a Cross-sectional and retrospective form during the year 2013. Data was collected through direct observation, information sheets of hospital and by interviewing with radiologists and administrative staff. After gathering data, using step down costing method, the unit costs of PACS in these centers in the first six month of 1393, (2014) were calculated by using an Excel software.
  Results
  According to the findings, equipment cost was1467174808 that involved 90% from total costs of PACS implementation which is the highest share of costs. Current cost was 160889198 that obtained 10% of costs. PACS cost per graph was 107109 Rials.
  Conclusion
  Based on the research findings, through improving performance especially by training personnel, the unique advantages of tele-radiology can be used by implementation of this system.
  Keywords: Cost price, Step, down method, PACS, Hospital, Radiology
 • Ghasem Salehpoor *, Nurallah Mohammadi Pages 116-125
  Background
  Knowledge of the substance use outcomes on clinical-hospital characteristics in patients with traumatic brain injury (TBI) can be useful in preventing their long term complications. Therefore, this research was conducted to study interaction effects of TBI and substance use on Glasgow Coma Scale (GCS) and Glasgow Outcome Scale (GOS).
  Methods
  185 TBI patients with mean age 37.46±17.42 year in two groups of with (n=35) and without substance use (n=150) in emergency & neurosurgery and Intensive Care Unit (ICU) ward of Rasht Poursina hospital selected by consecutive sampling and were evaluated using GCS on admission and 72 hour later and GOS.
  Results
  multivariate analysis of covariance (MANCOVA) showed that there is significant difference between the two groups of TBI patients with and without substance use according to GCS on admission (P=0.006) and 72 hour (P=0.005). In the meantime, the independent t-test results also showed that TBI patients with substance use have lower GOS than front group (P=0.038).
  Conclusion
  Present study highlighted be serious the effects of substance use in reduction GCS and GOS scores of TBI patients. The clinical implications of this study are discussed.
  Keywords: Traumatic Brain Injury, Substance Use Disorder, Glasgow Coma Scale, Glasgow Outcome Scale
 • Mahmood Reza Gohari, Ahmadreza Baghestani, Mohammad Amin Purhosseigholi, Arezoo Orooji * Pages 126-131
  Background
  Many studies have shown that electromagnetic field (EMFs) decrease anxiety. In this study we studied the effect of low frequency electromagnet fields on decreasing the induced anxiety by histamine in mice.
  Methods
  32 male albino mice at the weight of 30gr were classified in 4 groups (n=8), and were injected histamine (5mg/kg) 3 group of them were exposed to electromagnetic field with 25, 50, 75HZ & frequency with intense 250µT for 10min before injection. After 5 minutes, anxiety signs in the 3 exposed groups were compared with control group.
  Results
  Analysis showed a significant increase in OAT (open arm times, p
  Conclusion
  EMEs in low frequency can effect on induced anxiety by histamine
  Keywords: parmetric models, prediction error, cross validation, colorectal cancer