فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی - پیاپی 17 (تابستان 1395)
 • پیاپی 17 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • حسین عیدی، کیوان شعبانی مقدم، جهان امیری صفحات 11-22
  هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقیاس اخلاق حرفه ای مربیان ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مربیان ملی و بین المللی رشته های فوتبال، فوتسال، کشتی، دو ومیدانی، رزمی، جودو، هاکی، والیبال، گلف و ورزش جانبازان و معلولان استان لرستان بودند. از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که در نهایت 200 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. از پرسشنامه محقق ساخته با مطالعه مبانی نظری، مصاحبه نیمه هدایت شده با 15 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و در یک فرایند اکتشافی تنظیم شد. یافته ها بر مبنای تحلیل عاملی اکتشافی 39 سوال رادر شش عامل فلسفه مربیگری(5گویه)، علاقمندی به کار(8گویه)، استفاده از خرد جمعی(6گویه)، قانون مداری(7گویه)، احترام به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی(7گویه) و روابط انسانی(4گویه)نشان داد. ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 763/0 گزارش شد. نتیجه گیری می شود که پرسشنامه حاضر ابزار مناسبی برای سنجش اخلاق حرفه ای مربیان در ورزش می باشد. پیشنهاد می شود، پژوهشگران در پژوهش-های آینده به از استفاده از این ابزار برای توسعه آن بپردازند.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، مربیان ورزشی، پرسشنامه
 • میترا محمدی، محمد امین صیادی، میرحسن سیدعامری صفحات 23-33
  هدف از این تحقیق، تبیین کارآفرینی سازمانی بر اساس مولفه های سرمایه اجتماعی در اداره کل ورزش وجوانان استان ایلام می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی مبتنی بر روش همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان رسمی و قراردادی و پیمانی اداره کل ورزش و جوانان شهرستان ایلام می باشد که در سال 1392 براساس اطلاعات کارگزینی اداره کل، 75 نفر بودند. بنابراین نمونه آماری نیز به روش نمونه گیری تمام شمار و غیرتصادفی انجام گرفت. برای اندازه گیری سنجش کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه مارگریت هیل( 2003) با پایایی 85/0 و برای سرمایه اجتماعی از پرسشنامه محمدحسین انصاری( 1389) با پایایی 85/0 استفاده شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین مولفه های کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی آنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در یک تناسب کاملا مستقیم سیر می کنند بدین صورت که افزایش در هر یک باعث افزایش در دیگری شده و بصورت عکس. که این نشان دهنده ارتباط معنادار بین این دو مولفه است.
  کلیدواژگان: استان ایلام، سرمایه اجتماعی، کارآفرینی
 • علی قائدی، فرزاد غفوری، غلامعلی کارگر صفحات 35-47
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی نگرش متخصصان و مدیران ورزش در ارتباط با تاثیر ورزش قهرمانی بر شاخص های توسعه اجتماعی بود. روش تحقیق توصیفی و به صورت پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید تربیت بدنی، دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی استان تهران و افراد شاغل در فدراسیون های ورزشی (حدود 700 نفر) بودند. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه آماری 248 نفر مشخص گردید که تعداد 203 پرسشنامه ( 39 استاد، 113 دانشجوی دکتری، 51 شاغل در فدراسیون ) برگشت داده شد. نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی صورت پذیرفت. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از پرسشنامه 38 سوالی محقق ساخته استفاده شد. که روایی محتوایی آن توسط 15 نفر از استادان دانشگاه ها و متخصصان تایید کردید و پایایی آن در آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 محاسبه شد. در خصوص روایی سازه، بر اساس بار عاملی و T-Value تمام شاخص ها رابطه معناداری با عامل اصلی داشتند و توانستند پیشگویی خوبی برای توسعه اجتماعی باشند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند کلموگروف- اسمیرنوف، تی استودنت تک گروهی و مستقل ، تحلیل واریانس و دانکن با کمک نر م افزارspss و تحلیل عاملی تاییدی با نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد میانگین نگرش متخصصان و مدیران ورزش در شاخص های رفاه اجتماعی، سلامت فردی، سلامت اجتماعی، وحدت و انسجام اجتماعی زیاد می باشد اما در شاخص عدالت اجتماعی کم می باشد.
  کلیدواژگان: عدالت اجتماعی، رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی، وحدت و انسجام اجتماعی
 • حمید قاسمی، بهمن عسگری، مریم رحمانی صفحات 49-55
  هدف از این پژوهش ارزیابی تاخیر نشر در نشریات علمی- پژوهشی گرایش های تربیت بدنی چاپ شده در داخل ایران است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام نشریات تربیت بدنی داخل کشور (31 نشریه علمی- پژوهشی) است که از این تعداد، 16 نشریه تک گرایشی در 5 گرایش تربیت بدنی به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در مجموع 1276 مقاله مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن) در نرم افزار SPSS نسخه 19 در سطح معناداری 05/0P≤ استفاده شد. یافته ها نشان داد که نشریات گرایش مدیریت ورزشی دارای بیشترین تاخیر در هر سه مرحله ارسال- پذیرش، پذیرش- چاپ و ارسال- چاپ در بین گرایش های تربیت بدنی هستند. همچنین، در هر سه مرحله ارسال- پذیرش، پذیرش- چاپ و ارسال- چاپ تفاوت معناداری بین نشریات گرایش های تربیت بدنی است. علاوه براین، بین شماره چاپ و هر سه مرحله ارسال- پذیرش، پذیرش- چاپ و ارسال- چاپ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: تاخیر در نشر، نشریات تربیت بدنی، نشریات مدیریت ورزشی، روزآمدی نشر
 • احمد محمودی، جلیل یونسی، محمدحسن متقی شهری، جواد شهلایی باقری صفحات 57-71
  هدف از انجام پژوهش حاضر، استانداردسازی (سنجش روایی و پایایی) نسخه فارسی پرسشنامه رضایت مندی مشتریان بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه مشتریان باشگاه های بدنسازی و ایروبیک شهر تهران تشکیل می دادند که حداقل 6 ماه سابقه عضویت در این مراکز را دارا بودند (100000=N). با استفاده از جدول مورگان 417 نفر از مشتریان که حائز شرایط لازم بودند، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایبه عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 20 سئوالی رضایت مندی چین لیو (2008) بود که دارای 5 مولفه ظاهر باشگاه، کارکنان، تسهیلات، ترویج، تجهیزات و امکانات بود که روش نمره گذاری به سئوالات بر اساس طیف 5 گزینه ای لیکرت (از کاملا مخالف=1 و کاملا موافقم=5) بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه پس از صحت ترجمه نسخه فارسی، توسط اساتید متخصص در حوزه بازاریابی ورزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد (90/0=α). در ادامه برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ، از آزمون KMO و کرویت بارتلت برای تعیین کفایت نمونه گیری و برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام گرفت. یافته های پژوهش در خصوص روایی سازه بر اساس میزان روابط و T-Value نشان داد که تمامی سئوالات ارتباط معناداری با مولفه ها داشتند و توانستند پیش بین خوبی برای مولفه خود باشند. همچنین شاخص های نسبت χ2 به df (73/4)، 076/0=RMSEA، 91/0=NNFL، 92/0=AGFL و 95/0=PGFL بود که همگی برازش مدل را تایید کردند. بنابراین روایی سازه و ساختار عاملی ابزار پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: استاندارد سازی، رضایت مندی، روایی، پایایی، مشتریان
 • موانع درون بخشی صنعت ورزش در رقابت با کالاهای ورزشی خارجی
  اسماعیل شریفیان، محمدحسین یوسفی زرندی، کوروش قهرمان تبریزی صفحات 73-82
  پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع درون بخشی رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران در سال 1391 اجرا گردید. روش اجرای این تحقیق پیمایشی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر 15 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی و مدیریت صنعتی بررسی و پایایی درونی آن با اجرای مطالعه راهنما برروی30 نفر و با استفاده از آلفای کرونباخ 84/0 مورد تایید قرار گرفت.جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران واحدهای تولیدی ورزشی بودند که با روش نمونه گیری تمام شمار مورد ارزیابی قرار گرفتند تعداد 220 پرسشنامه بر اساس توزیع جغرافیایی واحدهای تولیدی توزیع گردید که در نهایت تعداد پرسشنامه های برگشت داده شده غیر مخدوش 160عدد بود.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آنالیزواریانس مکرر و از نرم افزار آماریSPSS20 در سطح معنی داری 05/0> P استفاده شد.یافته های تحقیق نشان داد که بین موانع درون بخشی رقابت پذیری با کالاهای خارجی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران اختلاف معناداری وجود دارد. به گونه ای که عامل سرمایه(78/3=x ̅) بیشترین مانع قلمداد و عامل کیفیت(44/3=x ̅) کمترین میانگین را به خود اختصاص داد. مقایسه زوجی متغیرها نیز تایید کننده این تفاوت ها بود. با توجه به موانع موجود بر سر راه تولید لازم است که سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان کلان کشور با همراهی بخش خصوصی بسترهای لازم در جهت بهبود فرایند تولید و سرمایه گذاری را فراهم نموده و با رفع مشکلات و موانع تولید راه را برای یک اقتصاد پویا هموار نمایند.
  کلیدواژگان: رقابت، صنعت ورزش، موانع، کالاهای خارجی
 • عبدالحسین ابراهیمی، عبدالرحمن مهدی پور، طاهره ازمشاه صفحات 83-98
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر زیرساخت های ورزشی و ویژگی های دموگرافی بر میزان مشارکت ورزشی شهروندان اهوازی با استفاده از مدل HLM بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش میدانی اجرا شده است. جامعه ی آماری اول کلیه ی سالن های ورزشی چند منظوره، استخرها و زمین های چمن که متعلق به اداره ی ورزش و جوانان شهر اهواز و سایر ادارات دولتی است که تعداد آن 99 مورد بوده و جامعه آماری دوم؛ تمامی افرادی که از این اماکن ورزشی استفاده می نمایند، که 66135 نفر برآورد شد. نمونه ی آماری دو جامعه با بهره گیری از جدول مورگان به ترتیب 86 اماکن و 384 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و در سه بخش ویژگی های دموگرافی افراد، معیارها و استاندارد های اماکن ورزشی و مشارکت ورزشی(87/0= α) تنظیم گردید. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آمار توصیفی و آمار استنباطی مدل رگرسیونی با ضرایب تصادفی و مدل تحلیل واریانس یک طرفه با اثرات تصادفی در نرم افزار HLM6 استفاده شد. نتایج نشان داد بین معیارهای همجواری و مکان یابی، دسترسی، بهداشت و نگهداری و زیبایی شناختی مجموعه های ورزشی با مشارکت شهروندان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با افزایش زیرساخت های ورزشی و افزایش سطح تحصیلات و درآمد افراد مشارکت آنان نیز بیش تر خواهد شد. مشخص گردید که جزء خطاهای سطح خرد و سطح کلان به ترتیب برابر 1.181 و 0.951 می باشد، به عبارتی یعنی تغییرات مشارکت ورزشی افراد در سطح یک بیش تر از سطح دو است.
  کلیدواژگان: زیرساخت های ورزشی، ویژگی های دموگرافی، مشارکت ورزشی، مدل چند سطحی
 • علیرضا امیدی، سمیه صفری صفحات 99-109
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت و وفاداری مشتری در باشگاه های ورزشی خصوصی شهر شهرکرد بود. تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان و کارکنان باشگاه های ورزشی شهر شهرکرد بودند. که بر اساس نمونه گیری خوشه ای، در نهایت 300 نفر از مشتریان و 135 نفر از کارکنان به عنوان نمونه تحقیق انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی پل و منگوک(2002) با پایایی (87/0) و پرسشنامه رضایت مشتریان از باشگاه های ورزشی با پایایی(77/0) و پرسشنامه وفاداری مشتری لیو(2008) با پایایی(81/0) بودند. در راستای تعیین روابط علی و ارائه مدل، از روش معادلات ساختاری(SEM) استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از مدل معادلات ساختاری، متغیر رفتار شهروندی سازمانی به میزان (34/0) تاثیر مستقیم و به میزان (57/0) تاثیر غیر مستقیمی بر وفاداری مشتری دارد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی به میزان (74/0) بر رضایت مشتری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. این اعداد حاکی از تاثیر مثبت و معنی دار ابعاد 5 گانه رفتار شهروندی بر وفاداری مشتری و رضایت مشتری می باشد. نتایج مدل های مفهومی تحلیل مسیر رفتار شهروندی و رضایت مشتری و وفاداری مشتری را تائید نمود. از اینرو باشگاه های ورزشی جهت دستیابی به حداکثر وفاداری مشتری، نیازمند تقویت هر چه بیشتر ابعاد وظیفه شناسی و فضیلت شهروندی رفتار شهروندی می باشند تا زمینه مساعد را برای جلب رضایت و حضور مجدد مشتریان در باشگاه های ورزشی فراهم کنند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، باشگاه ورزشی خصوصی
 • سیده طاهره موسوی راد، ابولفضل فراهانی، پریوش بیات صفحات 111-119
  هدف اصلی این تحقیق اولویت بندی موانع مدیریت زنان در سازمان های ورزشی به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود. پژوهش حاضر به لحاظ شیوه گردآوری داده ها از دسته پژوهش های آمیخته و به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری ، کلیه مدیران با سابقه بیش از 5 سال مدیریت و متخصصان مدیریت ورزشی (300 نفر ) بودند. ابتدا با استفاده از مصاحبه با 5 نفر از متخصصان ، با روش اشباع نظری موانع مدیریت زنان در سازمان های ورزشی شناسایی شدند. سپس با توجه به نتایج مصاحبه اقدام به تهیه پرسشنامه به روش AHP نموده و به صورت تصادفی ساده در بین نمونه ها توزیع شده که بر اساس جدول مورگان تعداد 180 پرسشنامه جمع آوری شد. روایی آن به تایید 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. از آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد و برای اولویت بندی از نرم افزار Expert Choies 11.0 استفاده شد. نتایج نشان داد موانع حضور زنان در پست های مدیریتی سازمان های ورزشی «نبود شرایط مساوی بین زنان و مردان برای رشد در سازمان ها» و «عدم اعتماد به زنان در فرهنگ ایران» بیشترین اشاره را در میان مصاحبه شوندگان داشتد. و زنان عامل فرهنگی را بیشتر دخیل می دانستند ولی مردان عوامل فردی را عامل اولیه موانع مدیریتی زنان قلمداد کردند. توجه به موانع فرهنگی و فرهنگ سازی از طریق رسانه ها کمک خواهد کرد تا زنان نیز پا به پای مردان در امور مدیریتی سازمان های ورزشی سهیم باشند.
  کلیدواژگان: موانع مدیریت، مدیریت زنان در ورزش، روش تحلیل سلسله مراتبی AHP
|
 • Hossein Eydi, Kayvan Shabani Moghadam, Jahan Amiri Pages 11-22
  This paper aims to investigate standardization of professional ethics questionnaire of Sporting coaches. Population of the study consists of all national and international coaches of football, wrestling, track and field, martial arts, judo, hockey, volleyball, golf and sports of the disabled in lorestan province. Target based sampling was used that finally 200 individuals responded designed researcher-made questionnaire. the questionnaire according to survey of literature, semi-structured interview with 15 sport management scholars and according to exploratory method. Confirimatory factor analysis (CFA) also used for construct validity. Result based on exploratory factor analysis showed 38 questions in six factors of philosophy of coaching ( 5 items) , interest in job (8 items) useing the collective wisdom (6 items) the rule of law (7 items) respecting the values and social norms (7 items) and human relationships (4 items). Internal consistency of the questionnaire with Concluded that Cronbach's alpha was 763. this questionnaire has good scale to measure professional ethic of sporting coaches. It is Suggested that future research use this questionnaire in different sampel and fields.
  Keywords: Professional Ethic, Sporting coach, Qustionnaire
 • Mitra Mohammadi, Mohammad Amin Sayadi, Mir Hasan Sayed Ameri Pages 23-33
  The Purpose of this research is determination of the organizational entrepreneurship based on social capital components in Youth and Sports general office of Ilam province. This research is a descriptive study based on correlation method using a sample. statistical population of this study according to information of the human resources department in (2013) is consisted of all official, contractual and contract employees of Youth and Sports Department in Ilam, included 75 people. sampling method was also based on the total number counting and non-probability. Research tools used in this study, were an organizational entrepreneurship questionnaire of Marguerite Hill (2003), with reliability of 0/85 and the second questionnaire, were Social capital with reliability of 0/85 by Mr. Mohammad Hussein, Ansari (2010). Data were analyzed by one sample T. Test, Pearson correlation and multiple regression analysis. The results showed that there are positive and significant relationship between Social capital and organizational entrepreneurship among employees. Social capital with entrepreneurship have Interconnected relationship, So that increasing each factor will enhance the other one and vice versa. This reflects that there is significant relationship between the two components.
  Keywords: Ilam Province, organizational entrepreneurship, social capital
 • Ali Ghaedi, Farzad Ghafouri, Gholamali Kargar Pages 35-47
  The current study aims to investigate viewpoint of professionals and sport executives about the role of athletics on social development indicators. The methodology was analytic-descriptive and conducted in survey research. The statistical population in the research involves physical education professors and ph.D. candidates in sport managment of Tehran province and people working in the sport federations (about 700 persons). For example, the 203 sample people (39 professors, 113 Ph.D., 51 people employed in the Federation) were randomly from each Stratified selected. In order to achieve the objectives of the study, the 38-question questionnaire developed by the researcher was used “investigate viewpoint of professionals and sport executives about the role of athletics on social development indicators". Its content validity was confirmed by 15 academic professors and experts. and its reliability was studied in a pilot study with 30 subjects and its Construct factor with confirmatory factor analysis was confirmed. Reliability was 0.92 using Cronbach's alpha. The statistical descriptive-inferential methods, for data analysis, such as the Kolmogorov-Smirnov test, and independent t-test of single group, analysis of variance and Duncan test using the software SPSS, Version 20 were used. The results showed that the average attitude of professionals and sport managers, , about role of athletics sport on social development indicators, in social welfare, personal health, social health, social unity, indicators was high, but on social justice index was low. Thus, according to positive attitude of experts about the role of athletics on social development, an appropriate plan to use it for this purpose should be done.
  Keywords: social justice, social welfare, public health, unity, social cohesion
 • Hamid Ghasemi, Bahman Asgari, Maryam Rahmani Pages 49-55
  This study aims to eveluate publication delays in scholarly journals of physical education branches published in Iran. The population of present study included all scholarly journals of physical education published in Iran in which 16 journals were one- branch journal in 5 branches of physical education selected as statistic sample by judgment sampling and in total 1276 articles evaluated. For data analysis, descriptive and inferential statistical (Kolmogorov-Smirnov, Kruskal Wallis and Spearman Tests) by SPSS software in significantly level P≤0.05 have been used. Research results showed that journals of sport management branch have highest delay in 3 stages of Submitted- Accepted, Accepted- Published and Submitted- Published among physical education branches. There is also significantly difference in 3 stages of Submitted- Accepted, Accepted- Published and Submitted- Published among journals of physical education branches. Moreover, there is significantly relationship between publication number with stages of Submitted- Accepted, Accepted- Published and Submitted- Published. In total, it seems that the publication delays in scholarly journals of physical education especially of the sport management branch is at the upper level and should be reduced as much as possible in different ways so that other researchers benefit updating scientific production.
  Keywords: Publication Delays, Journals of Physical Education, Journals of Sport Management, Publication Updating
 • Ahmad Mahmoudi, Jalil Younesi, Mohammad Hasan Mottaghi Shahri, Javad Shahlaee Bagheri Pages 57-71
  The current study was aimed to standardize (reliability and validity evaluation) Persian version of customers’ satisfaction questionnaire. The statistical population of the study consisted of all customers of aerobic and bodybuilding clubs in Tehran who had a minimally 6- months record of joining these clubs (N=100000). Using Morgan’ table, 417 customers, through cluster sampling, were selected as the sample of this study. Data were collected through Yi Chin Liu (2008) questionnaire which included the following five factors: club appearance,attendants,convenience, promotion, facilities. The questionnaire scoring system employed Likert 1 to 5 scale (from 1 completely unsatisfied to 5 completely satisfied). Persian version of the questionnaire was verified and subsequently its cultural and conceptual validity was confirmed by specialist professors in sport marketing domain. Reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's Alpha coefficient (a=0.90). After that, Cronbach's alpha was used as measure of internal consistency, Bartlett's Sphericity test and the KMO index were adopted as measure of sampling adequacy and confirmatory factor analysis (CFA) was used for construct validity of the questionnaire. These analyses were performed by SPSS and Lisrel. The findings related to construct validity were based on T-value and correlation among variables. They showed that all questions had significant relationship with factors and were good estimators of their related factors. Moreover, values of =4.73, RMSEA=0.076, NNFL=0.91, AGFL=0.92 and PGFL=0.95 confirmed statistical model’s goodness of fit. Thus construct validity of data collection measure was in turn confirmed.
  Keywords: Standardizing, Satisfaction, Validity, Reliability, Customers
 • Impact of sport infrastructures and demographic characteristics on sport participation of Ahvaz citizens using multilevel modeling (HLM)
  Esmaeil Sharifian, Mohammad Hosain Yousefi, Kourosh Ghahraman Tabrizi Pages 73-82
  The purpose of this study was to investigate the influence of demographic characteristics on the level of sport infrastructures and sport participation of Ahvaz citizens using the HLM model. This study has been implemented through applied field method. The first statistical so ciety included all purpose sports halls, swimming pools and grass - grounds that belong to the Department of Youth and Sports in Ahvaz and the government departments included 99 cases. The second statistical society included all individuals who use the sport facilities which is 66135 persons. The statistical sample of first and second, by using Morgan table, respectively, n1 = 86 as a sporting venues and n2=384 as persons were selected. The tool for collecting Data is researcher - made questionnaire in which three sections, their demographic characteristics, criteria and standards for sport and sports participation (α =0/87) was adjusted. For analyzing data and testing hypotheses from descriptive statistics and inferential statistical regression model with random coefficients and random effects model ANOVA was used in HLM6 software. The results showed that between the proximity criteria and location, access, hygiene and maintenance and aesthetic of sports and citizens sports participation, there is a meaningful relationship. Also Increasing sports infrastructures at the macro level and education and income at the micro-level will increase their participation. It was found that errors at the micro-level and macro level are respectively 1.181 and 0.951 which turns out that changes in the level of sport participation in level one is more than level two.
  Keywords: Competition, Sports industry, Barriers, Foreign goods
 • Abdolhossin Ebrahimi, Abdulrahman Mehdi Pour Pages 83-98
  The purpose of this study was to investigate the influence of demographic characteristics on the level of sport infrastructures and sport participation of Ahvaz citizens using the HLM model. This study has been implemented through applied field method. The first statistical so ciety included all purpose sports halls, swimming pools and grass - grounds that belong to the Department of Youth and Sports in Ahvaz and the government departments included 99 cases. The second statistical society included all individuals who use the sport facilities which is 66135 persons. The statistical sample of first and second, by using Morgan table, respectively, n1 = 86 as a sporting venues and n2=384 as persons were selected. The tool for collecting Data is researcher - made questionnaire in which three sections, their demographic characteristics, criteria and standards for sport and sports participation (α =0/87) was adjusted. For analyzing data and testing hypotheses from descriptive statistics and inferential statistical regression model with random coefficients and random effects model ANOVA was used in HLM6 software. The results showed that between the proximity criteria and location, access, hygiene and maintenance and aesthetic of sports and citizens sports participation, there is a meaningful relationship. Also Increasing sports infrastructures at the macro level and education and income at the micro-level will increase their participation. It was found that errors at the micro-level and macro level are respectively 1.181 and 0.951 which turns out that changes in the level of sport participation in level one is more than level two.
  Keywords: Sport infrastructures, demographic characteristics, sport participation, multi, level model
 • Alireza Omidi, Somayeh Safari Pages 99-109
  The purpose of this research is to survey the impact of organizational citizenship behavior on customer satisfaction and customer loyality of Private Shahrekord’s sport clubs. The research is descriptive and conducted through survey research. The population included Customers and staff of Shahrekord’s Clubs That on cluster sampling, four regions were selected. Then from each region 15 private club (totally 60 private club) were randomly selected. Finally, 300 persons of customers and 135 persons of employees were selected as recerch samples. Measuring instruments included questionnaires OCB Paul and Manguk (2002) with the reliability (0/87) and customer satisfaction questionnaire Clubs with The reliability (0/77) and Customer Loyalty Questionnaire Liu (2008) had reliability (0/81). In order to determine causal relationships and modeling, structural equation modeling (SEM) was used. Based on the results of structural equation modeling, Citizenship behavior variable rate (0/34) a direct effect and the amount (0/57) has an indirect effect on customer loyalty. Citizenship behavior scale (0/74) is a significant and has a positive impact on customer satisfaction. These numbers indicate a significant and positive dimensions of impact on the 5 citizenship behavior on customer loyalty and customer satisfaction. The results of Conceptual model of citizenship behaviors and customer satisfaction and customer loyalty path analysis confirmed. To achieve maximum customer loyalty, sport clubs need for further strengthening of civic virtue, conscientiousness and citizenship behavior in order to pave the way for customer satisfaction and their frequent presence in Sport clubs.
  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, Customer Satisfaction, Customer Loyality, Private Sport Club
 • Seyede Tahere Mousavi Rad, Abolfazl Farahani, Parivash Bayat Pages 111-119
  This research aimed to prioritize women management barriers in sports organizations by the method of Analytical Hierarchy Process (AHP). The present study is considered a combined research in terms of data collection and relations among variables and a functional research in terms of objectives. The research target population is composed of all experienced managers (with over 5 years of management experience) and professionals in the sports management (Faculty Members) that were 300 persons during the study (2014). First, women management barriers in sports organizations were recognized using interview with five professionals and experienced managers and by the method of theoretical saturation. Then, considering the results of the interview, a questionnaire was prepared by the method of Analytical Hierarchy Process (AHP) and given to the respondents via simple stochastic distribution and 180 questionnaires were gathered according to Morgan Table. Reliability of the questionnaire was confirmed by 15 professionals of sports management. In this research, descriptive statistics was used to describe the variables and the research sample and then inferential statistical tests were used to review the research questions. Also SPSS, version 22, and Expert Choice 11.00 were used in this research. The findings indicate that the barriers of women presence in the managerial positions of sports organizations, lack of equal conditions between women and men to promote in organizations, and lack of trust in women in Iranian culture were the most items pointed by the respondents. Womenmanily mentioned cultural factor as the most effective component and men mentioned individual factor as the primary element of women management barriers. Paying more attention to cultural barriers and culture promotion via media will help women to contribute in the managerial affairs of sports organization alongside men.
  Keywords: Women Management Barriers, Management in Sports, Process (AHP)