فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهلول علیجانی، سعیده زابلی صفحات 1-12
  در این پژوهش با استفاده از داده های هواشناسی ساعتی نه ایستگاه سینوپتیک استان کرمان در دوره های آماری موجود و با استفاده از شاخص راحتی دمای معادل فیزیولوژیکی (PET) در نرم افزار RAY MAN وضعیت آسایش در ساعات و ماه های مختلف سال تعیین و به منظور تحلیل فضایی آسایش نقشه های آغاز، پایان و مدت آسایش تهیه شد. نتایج پژوهش نشان میدهد در جنوب و شرق استان ماه ژانویه آغاز گر دوره آسایش می باشد. شهرستان انار در شمال استان با یک ماه تاخیر از ماه فوریه و سایر نقاط از ماه مارس دوره ی آسایش خود را آغاز میکنند. اما در منطقه کوهستانی بافت از ماه آوریل این دوره شروع میشود. همچنین سیرجان، شهر بابک و بافت در ماه نوامبر و سایر نقاط در ماه دسامبر دوره ی آسایشی خود را به پایان میبرند. مدت آسایش در جنوب استان هفت ماه، سیرجان و بافت 8 ماه، انار، رفسنجان و شهر بابک، نه ماه و بم و کرمان، ده ماه محاسبه شد. زمان مناسب برای گردشگری در استان کرمان در ماه های اکتبر، نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه، مارس، آوریل، می و سپتامبر می باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری، شاخص آسایش گرمایی PET، نرم افزار RAYMAN، استان کرمان
 • محمدرضا ثروتی، اکبر رستمی، فاطمه خدادادی صفحات 13-26
  سیل یکی از پدیده های موجود در طبیعت بوده که از دیر باز، بشر شاهد وقوع آن می باشد. در ایران به دلیل وسعت زیاد، اقلیم های متعدد، تراکم زمانی و مکانی بارشها در اکثر حوضه های آبخیز، همه ساله شاهد سیلابهای عظیمی می باشیم. در این پژوهش به برآورد ضریب رواناب و حداکثر دبی سیل، شناخت عوامل و عناصر موثر در سیلخیزی، پهنه بندی مناطق براساس شدت پتانسیل سیلخیزی در حوضه آبخیز لیلان چای با استفاده از روش شماره منحنی CN پرداخته شد. برای این منظور ابتدا داده ها و اطلاعات مورد نیاز شامل آمار وضعیت اقلیم منقهه، تصاویر ماهوارهای جمعآوری و GIS شد. با تلفیق این داده ها و اطلاعات، براساس روش SCS ، نهشه CN حوضه، میزان نفوذ و مهدار رواناب تهیه گردید. در نهایت با استفاده از مدل وزنی و با تلفیق نهشه های میزان بارندگی منقهه، گروه های هیدرولوژیک خاک، شیب، کاربری زمین و... نهشه پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی سالانه حوضه تهیه شد.
  کلیدواژگان: حوضه آبخیز لیلان چای، GIS، شماره منحنی (CN)، رواناب، پهنه بندی سیلاب
 • محمدحسین رامشت، عبدالله خوشرو، مهدی امینی صفحات 27-42
  سیستم های ارضی حوضه میدان گل در واقع تفکیک فرم های واحدهای ارضی برای کاربردهای مختلف میباشد. سیستم های ارضی میدان گل به دو سیستم تفکیک و به 6 واحد ارضی تقسیم شده اند، این کار با توجه به جنس اراضی و مطالعات میدانی صورت گرفت. هر کدام از واحدهای ارضی برای هدفی خاص به کار برده می شود که در این پژوهش مطالعه برای پی بردن به این اهداف میباشد. میدان گل در شهرستان نیریز واقع در استان فارس قرار گرفته است. روش به کار گرفته شده در این پژوهش، میدانی می باشد. هدف از این پژوهش بررسی و تقسیم بندی واحدهای ارضی از لحاظ شکل و جنس اراضی و استفاده بهینه از این واحدها برای کاربردهای مختلف از جمله کشاورزی می باشد. نتیجه گیری که از این پژوهش شد، استفاده و کاربری صحیح از زمین های مختلف میدان گل با توجه به جنس آنها بود که در این پژوهش این اهداف محقق شد.
  کلیدواژگان: سیستمهای ارضی، مطالعات میدانی، میدان گل
 • مرضیه موغلی صفحات 43-54
  درخت زیتون به دلیل سازگاری بالا با شرایط محیطی قادر به رشد در طیف وسیعی از انواع مختلف خاکها بوده و همچنین زیتون را می توان در شرایط خاص توپوگرافی )خصوصا شیب های تند و زمین های کوهپایه ای( که مناسب کشت سایر دانه های روغنی نمی باشد، کشت کرد. تمامی این ویژگی های منحصر به فرد سبب شده است تا کشت زیتون به عنوان یک محصول استراتژیک مورد توجه قرار گیرد. لذا در این پژوهش مناطق مستعد کشت زیتون در شهرستان بویر احمد شناسایی و معرفی شود و همچنین از عوامل محیطی درصد شیب، جهت شیب و ارتفاع با استخراج از مدل رقومی ارتفاع جهت مطالعه استفاده شده است. در ادامه با بهره گیری از نیازهای رویشی و اثر گذاری و بررسی های کارشناسی (شرایط محیطی) کشت زیتون، لایه های اطلاعاتی کلاسه بندی و ارزش وزنی هریک از پهنه ها مشخص شد. نتایج نهایی حاصل از این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که با توجه به تلفیق نقشه های مربوط به عوامل محیطی مناطق غرب و شمال غرب محدوده هایی از قسمت های جنوبی و شمالی این منطقه در زمره مناطق با استعداد بسیار مناسب هستند و قسمتهای از جنوبغرب نیز میتواند از این نظر مقرون به صرفه باشد در مقابل نواحی شمالی و شمالشرقی برای کاشت درخت زیتون و محصول دهی خوب مناسب نمی باشند.
  کلیدواژگان: مکان یابی، پارامترهای زمینی بویر احمد، کشت زیتون، GIS
 • احمد انصاری لاری، هاجر زارعی کلویی صفحات 55-66
  ارزیابی شرایط زیست اقلیمی امروزه به عنوان ابزاری کارآمد در دست برنامه ریزان در مناطق مختلف به حساب میآید. راحتی و سلامت انسان در محیط طبیعی، رابطه مستقیمی با موقعیت اقلیمی از قبیل درجه حرارت، رطوبت، تابش خورشید و ساعت آفتابی دارد. دما و رطوبت نسبی یک منطقه شاخصی برای بررسی آسایش و راحتی انسان معرفی شده است. در این پژوهش آسایش یا عدم آسایش انسان براساس مدلها و شاخص های زیست اقلیمی بیکر، ترجونگ، و ترموهیگرومتریک با استفاده از اطلاعات آماری ایستگاه سینوپتیک شهرستان میناب جهت دهستان تیاب طی سالهای 1369 تا 1390 ارزیابی و تعیین شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که منطقه تیاب در طول سال از نظر بیو کلیمایی، از شرایط فوق العاده داغ تا بسیار خنک در ماه های مختلف برخوردار است. با توجه به بررسی شرایط اقلیمی این منطقه، میتوان در بسیاری از برنامه ریزی های عمرانی و گردشگری این منطقه مراحل رشد و شکوفایی منطقه را با سرعت بیشتری طی کرد.
  کلیدواژگان: آسایش زیست اقلیمی، شهرستان میناب دهستان تیاب، شاخص ترجونگ، شاخص بیکر، شاخص ترموهیگرومتریک و شاخص سوز باد
 • عزت الله قنواتی، امیر صفاری، ابراهیم بهشتی جاوید، اسماعیل منصوریان صفحات 67-80
  در این پژوهش به برآورد ضریب رواناب، شناخت عوامل و عناصر موثر در سیل خیزی و پهنه بندی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بالخلوچای پرداخته شده است. برای برآورد مقدار رواناب از روش شماره منحنی (CN)، استفاده شده است. برای این منظور ابتدا داده ها و اطلاعات مورد نیاز شامل آمار حداکثر بارش روزانه، نقشه های تراکم پوشش گیاهی، گروه های هیدرولوژیک خاک و کاربری تهیه و وارد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) گردید. با تلفیق اطلاعات فوق، در مدل (SCS) نقشه ( CN ) حوضه، میزان نفوذ (S) و مقدار رواناب (Q) تهیه شد. در نهایت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شش فاکتور در نظر گرفته شده شامل: رواناب، گروه های هیدرولوژیک خاک، شیب، کاربری زمین، تراکم پوشش گیاهی و تراکم زهکشی وزندهی شده و با اعمال وزن لایه ها نقشه 55 و 55 ساله( تهیه ،55 ، پهنه بندی پتانسیل سیل خیزی حوضه با دوره بازگشت های مختلف) 5 گردید. نتایج پژوهشی نشان داد که حدود 40 تا 47 درصد مساحت حوضه طی دوره های 5 تا 55 ساله دارای پتانسیل سیل خیزی متوسط بوده و 50 تا 50 درصد دارای پتانسیل زیاد می باشد.
  کلیدواژگان: سیل خیزی، شماره منحنی (CN)، پهنه بندی، رودخانه بالخلو
 • عبدالمجید اسدی صفحات 81-98
  حوضه آبریز تنگ براق در 521 کیلومتری شمال غرب شهر شیراز بین طول های جغرافیایی 12 تا 15 شرقی و عرض های جغرافیایی 5.01 تا 55 شمالی قرار دارد . در این ناحیه در مختصات X= 604171 Y=3390531، سد ملاصدرا واقع شده است. به منظور برآورد میزان فعالیت تکتونیکی منطقه در این مقاله چند شاخص مورفو تکتونیکی شامل انتگرال هیپسومتری، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع دره و شاخص پیچ و خم جبهه ی کوهستان بررسی و با استفاده از نتایج به دست آمده میزان فعالیت تکتونیکی در قسمتهای مختلف منطقه با یکدیگر مقایسه شده اند. به نظر میرسد در تحلیل های مورفوتکتونیکی میزان فعالیت تکتونیکی در محدوده اطراف سد افزایش می یابد و این افزایش در تمام منطقه مورد مطالعه دیده میشود. شاخص پیشانی کوهستان در اطراف سد از 505 به 505 رسیده که نشان دهنده فعال بودن منطقه است . منطقه بر اساس طبقه بندی فعالیت تکتونیکی نسبی در دسته دوم یعنی از نظر تکتونیکی فعال قرار دارد.
  کلیدواژگان: مورفوتکتونیک، تنگ براق، زاگرس چین خورده، سد ملاصدرا
 • سید ابوالقاسم میر حسینی، محمدرضا نوجوان صفحات 99-114
  توریسم سیستم پیچیدهای است که ابعاد مختلف زندگی انسانی (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیست محیطی و کالبدی) را تحت تاثیر قرار می دهد. در این میان مناطق کویری به عنوان یکی از مناطق اولویت دار برای توسعه اکوتوریسم در بسیاری از مناطق جهان مورد توجه قرار گرفته است. ایران با دارا بودن عرصه های کویری و بیابانی به عنوان یکی از مناطق دارای پتانسیل در زمینه توسعه اکوتوریسم بیابان و کویر مطرح است. اما هنوز استراتژی های مشخصی نسبت به توسعه گردشگری در مناطق کویری تدوین نشده و مدل مشخصی وجود ندارد. لذا این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سوالات اساسی است که استراتژی های اولویت دار جهت دستیابی به توسعه پایدار گردشگری در مناطق کویری استان یزد کدامند؟ مدل استراتژیک توسعه پایدار گردشگری در مناطق کویری چیست؟ به این سوالات از روش پیمایشی و روش برنامه ریزی استراتژیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که اولا، گونه استراتژی های توسعه گردشگری در مناطق کویری استان یزد در گروه استراتژی های تدافعی قرار میگیرند؛ یعنی استراتژی هایی که در راستای کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدها تدوین شدهاند. ثانیا، استراتژی های مدیریتی نسبت به سایر استراتژی ها در اولویت بالاتری قرار دارند. در پاسخ به سوال دوم این نتیجه حاصل شد که اولویتدار بودن استراتژی های مدیریتی به معنای نادیده انگاشتن سایر استراتژی های توسعه گردشگری نیست زیرا اجرای مجموعه ای از سیاست ها و راهبردها در مناطق کویری در پرتو اتخاذ رویکرد (مدل) یکپارچه برنامه ریزی توسعه گردشگری امکانپذیر است.
  کلیدواژگان: رویکرد، مدل استراتژیک، ماتریس Space، مناطق کویری، یزد
|
 • Bohlol Alijani, Saeedeh Zaboli Pages 1-12
  In order to evaluate the climatic potentials of Kerman province, the hourly weather data of temperature, relative humidity, and wind speed of the nine synoptic stations of the province were obtained for the existing data period( ranging from as early as 1957 to as late as 1993 up to 2005 to 2007). The hourly human comfort index of Physiological Equivalent Temperature (PET) was computed for each calendar month using the RAYMAN software. In the second step, the beginning, duration, and the end of the comfort period were determined for each station.
  The results showed that the comfort period begins in January in the south and delays until March in the north. But it begins as late as April in the mountainous region of Baft. The comfort period ends in December in most of the province. The most uncomfortable climatic factor in the province is the temperature. That is why that the comfort period is shorter in the south than in the north. The length of the comfort period ranges from7 moths in the south to about 10 months in the north.
  Keywords: tourism, Kerman province, Potential effective temperature, Rayman, Climatic comfort
 • Mohammad Reza Sarvati*, Akbar Rostami, Fatemeh Khodadadi Pages 13-26
  Flood is a natural phenomenon, which human being has experienced from very old times. In Iran, due to its very large area, several climates, and time and local density of Precipitations in most watersheds, there are many great floods of the country. In this study, run-off coefficient, maximum debit of flood, identifying the factors and elements that are effective on bloodiness, and zoning of the area of Leilan chai watershed based on its flood bearing are analyzed. The curve number method was used for this watershed. To do this, firstly, the needed data and information including the statistical situation of the area climates and satellite images were gathered Inputted to the GIS data system. Compiling these data and information by the SCS method and the CN of the watershed, The infiltration level and run-off volume were prepared.Finally, the zoning map of the annual flooding potential of the area were produced using weighting model and compiling the area Precipitation, hydrological groups of soil, slope level, land use, etc.
  Keywords: Leilan chai watershed, GIS, Curve Number, Run, off, Zoning flood
 • Mohammad Hosien Ramesht, Abdollah Khoshroo*, Mehdi Amini Pages 27-42
  Land systems in mud field basin are in fact considered as forms segregation of land units for different users. Mud field land systems are separated into two systems and divided into 6 land units. This task is performed according to the land kind and field studies. Each of the land units is utilized for one specific purpose; there fore, in this research several studies are implemented to achieve these aims. Mud field is located in Neyriz County in Fars province. The used method in this research is field study. The purpose of the study is investigation and division of land units from lands kind and form point of view on one hand and efficient utilization of these units for various applications such as agriculture on the other hand. The achieved results indicate that the correct usage and application of mud field various lands refer to their type. During the research, these aims are ascertained.
  Keywords: Land systems, Field studies, Mud field
 • Marzieh Moghali* Pages 43-54
  Olive trees are able to grow in different types of soils due to high compatibility with a wide range of environmental conditions. Moreover, they can be planted in certain topographic locations (especially on steep slopes and hilly terrains) not suitable for the cultivation of other oilseeds. All these unique characteristics have caused olive to be considered as a strategic product. Therefore, this study attempted at the identification of prone areas for olive cultivation in Boyer-Ahmad Township. In this study, Environmental Factors of slope percentage, slope direction, and elevation extracted from digital elevation model were used. Subsequently, data layers were classified using effective growing requirements and assessments of Environmental conditions of olive cultivation and then the weight value of each zone was calculated. Final results of this research indicated certain northern and southern limits of the area are of very high proneness. Additionally, parts of the southwest area can be economical with regard to the integrated map of west and northwest Environmental Factors. On the contrary, northern and northeastern areas are not suitable for planting olive trees to produce good yields.
  Keywords: Location, Environmental factors, Boyer-Ahmad, Olive cultivation, GIS
 • Ahmad Ansari Lari*, Hajar Zarei K Pages 55-66
  Nowadays the evaluation of bioclimatic conditions is considered as an efficient instrument by programmers in different regions. Calmness and health of human in natural environment has a direct relationship with climate situation such as temperature, humidity, sunlight and sunny time. Relative temperature and humidity is introduced as an index to survey comfort and convenience of human. This study aims to investigate comfort or discomfort of human based on bioclimatic models and indices of Becker, Terjung, nervous pressure and thermo hygrometric by using statistical data of synoptic station of Minab County for Tiyab rural district during 1990 to 2011. The results arising of this study show that Tiyab region in bioclimatic position during each year has from extremely hot to keen condition in different months. Considering the survey of climatic situation of this region, we can observe growth and development steps of this region by more speed in most of development and tourism planning of this region.
  Keywords: bioclimatic comfort, Minab County Tiyab rural district, Terjung index, Becker index, nervous pressure index, thermo hygrometric index, Wind Chill index
 • Ezzat Allah Ghanavati*, Amir Safari, Ebrahim Beheshti Javid, Esmaeil Mansourian Pages 67-80
  In this research the runoff coefficient and effective elements that affect the floods risk of Balekhlo basin were estimated and studied. In this area (Balekhlo River basin) to estimate the amount of runoff the curve number method (CN) were used. This method is the most common method to predict runoff volume. For this purpose, the data and information required includes: the maximum daily rainfall statistics, maps Density of vegetation, soil and Hydrologic Soil Groups were prepared and entered into Geographic Information System (GIS) environment. Combining these data with the model (SCS), maps (CN) basin, the amount of precipitation (S) and runoff (Q) was prepared. Finally, the hierarchical analytical process was used and six factors include: runoff, hydrological soil groups, slope, vegetation density, land use and drainage density were weighted using AHP method. Finally, the zonation map of flood potential produced with different return periods (5, 15, 25 and 50 years) by weighed layers. Results showed that about 40 to 47 percent of watershed areas, during periods of 5 to 50 years have moderate flooding potential.
  Keywords: flood risk, Curve number (CN), Zonation, River Balekhlo
 • Abdol Majid Asadi* Pages 81-98
  The axis of Mollasadra dam of x=604171 and y=3390531 at 39 zone is located near Sedeh village in Tange Boragh basin 125 km far from northwest of Shiraz.
  Three morphometric indices, namely the VF, Mountain Front Sinuosity and hypsometric integration Index have been measured in different parts of the catchment area in order to reveal the tectonic activities. Analysis of the obtained data shows an increase of tectonics around the dam. The Mountain Front Sinuosity increases from 1.1 to 3.1.
  Results show the studied area is active in the view of tectonic activity and it is located at group 2 in active tectonic classify.
  Keywords: Morph tectonic, Tange Boragh, Folded Zagros, Mollasadra dam
 • Sayyed Abol Ghasem Mirhosseini*, Mohammad Reza Nowjavan Pages 99-114
  Tourism is a complex system that affects various aspects of human life (economic, social, cultural, environmental and physical). In this regard, the desert areas have attracted attention of the world as preferred regions for ecotourism development. Iran, as a country enjoying vast desert areas, is considered as one of the regions with the potentials to develop ecotourism in desert areas In Iran, there have not been specific strategies towards the development of tourism in the desert and there is no specific model in this regard. Therefore, this study aims to answer these questions: What are the priority strategies to achieve sustainable tourism development in Yazd desert areas? And what is the strategic model for sustainable tourism development in the desert areas of Yazd province. To answer these questions, the survey and strategic planning methods were used. The results of the study showed that tourism development strategies in the desert regions of Yazd province are in the defensive strategies group, that is, the strategies that are developed to reduce and eliminate weaknesses and threats. Moreover, management strategies have a higher priority over other strategies. In answer to the second question, it was found out that priority of management strategies over other strategies mean that other strategies for tourism development in desert regions are ignored because adopting a series of policies and strategies in the desert is possible in the light of an integrated tourism approach (Model) to tourism development plan.
  Keywords: approach, strategic model, the Space matrix desert, Yazd