فهرست مطالب

 • پیاپی 26 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/11/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن لشکری، منوچهر فرج زاده، سید احمد عبدل پور صفحات 1-14
  امروزه آب و هوا و اقلیم هر منطقه ای نقش به سزایی در توسعه گردشگری آن ایفا می نماید به طوری که احساس رضایت از هر نوع فعالیت گردشگری منوط به فراهم بودن شرایط مناسب اقلیمی به هنگام بازدید خواهد بود. آسایش توریسم چه از لحاظ انتخاب زمان و مکان سفر و چه از جنبه فیزیولوژیک بدن انسان اهمیت فراوانی دارد لذا به منظور توسعه گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد لازم است زمانها و مکانهای مناسب جهت آسایش اقلیمی گردشگری مشخص شود. که برای اینکار و تعیین محدوده آسایش اقلیمی استان از شاخص دمای موثر استفاده شده است و برای استفاده از این شاخص از داده های ساعتی دما و رطوبت نسبی ایستگاه های یاسوج و گچساران برای یک دوره آماری 91 ساله (1987-2005) بهره - گرفته شده است. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه ها و نمودارهای شاخص های دمای موثر، مشخص شد که در ایستگاه یاسوج در هیچ یک از ساعات شبانه روز ماه های ژانویه، فوریه، مارس، نوامبر و دسامبر شرایط مناسب آسایش اقلیمی وجود ندارد و در طول 1 ماه از سال ساعت های از ماه های آوریل، می، ژوئن، جولای، اوت، سپتامبر و اکتبر در مناطق آسایش و تقریبا آسایش قراردارد دارند که از این 1 ماه، 4 ماه آن را به ترتیب ماه های می، اکتبر، سپتامبر و ژوئن از لحاظ زمانی بیشترین زمان آسایش اقلیمی گردشگری را دارا می باشد. اما در ایستگاه گچساران، آسایش اقلیمی برای ماه های مختلف سال به این ترتیب میباشد که شرایط در طول 1 ماه از ماه های سال یعنی ماه ژانویه و فوریه، می، ژوئن، جولای، اوت، سپتامبر مناسب گردشگری نمی باشد و در بقیه ماه ها از جمله مارس، آوریل، اکتبر، نوامبر و دسامبر در مناطق آسایش و تقریبا آسایش قرار دارند که بهترین شرایط زمانی مطلوب برای گردشگری را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: شاخص دمای موثر، اقلیم آسایش، گردشگری، استان کهگیلویه و بویراحمد
 • مسعود بهشتی راد صفحات 15-24
  بخش عمده کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است که از جمله ویژگی های آن بی نظمی های بارش و توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن، سیل، خشکسالی، فرسایش خاک و بیابان زایی است. بنابراین با این وضعیت کمبود آب علاوه بر تاثیر بر اراضی کشاورزی تاثیر زیادی بر منابع طبیعی دارد. امروزه در اکثر نقاط جهان جهت تامین آب، بهبود حاصل خیزی خاک، جلوگیری از فرسایش و سیل علاوه بر آبخیزداری اقدام به تغذیه مصنوعی، پخش سیلاب و آبخوانداری می شود که تاثیرهای مثبت آن همواره مورد تایید قرار گرفته است. در این پژوهش آثار اجرای پخش سیلاب بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مانند میزان مواد آلی، ازت، پتاسیم، فسفر، درصد رس، سیلت، شن، اسیدیته و هدایت الکتریکی انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مقادیر ازت، فسفر، پتاسیم، ماده آلی و رس در منطقه پخش سیلاب افزایش معنی داری داشته است و مقادیر اسیدیته، شوری، سیلت و شن تغییری نداشته است. پخش سیلاب سبب حاصلخیزی خاک شده است. بنابرین ادامه اجرای اینگونه طرح ها مورد تاکید قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: پخش سیلاب، ویژگیهای خاک، هدایت الکتریکی، اسیدیته، ازت
 • رفعت شهماری اردجانی صفحات 25-38
  در بسیاری از کارهای مدیریت محیطی و آمایش سرزمینی، مهمترین و مفیدترین کمک یک ژئومورفولوژیست، نمایش اشکال و عوارض سطح زمین بر روی نقشه های ژئومورفولوژی می باشد، زیرا اینگونه نقشه ها هم دارای ویژگی های مورفومتریک و هم مورفوژنیک هستند و میتوانند به عنوان نقشه های پایه و اساسی در طرح های مدیریت منابع محیطی و آمایش سرزمینی مورد استفاده قرار گیرند. این مقاله نتیجه طرح پژوهشی تحت همین عنوان (تهیه نقشه ژئومورفولوژی غرب گیلان با مقیاس 1:25000 ) میباشد که طی مدت 3 سال در محدوده پژوهش توسط نگارنده انجام گرفته است. روش پژوهش، بر پایه اصول فرم و فرآیند از روی نقشه های توپوگرافی 1:25000 ، زمین شناسی 1:100،000 ، عکس هوایی، تحلیل های انجام گرفته و در چند مرحله بازدید صحرایی تمام اطلاعات با داده های بدست مطابقت داده شده و مورد ارزیابی قرار گرفت است. نتیجه پژوهش شامل 33 برگ نقشه (توپوگرافی، شیب، زمین شناسی و ژئومورفولوژی) به همراه 9 برگ توضیح های برای معرفی هر برگ نقشه که مجموعا« به صورت یک جلد اطلس تهیه و ارایه شده است. امید است که این کار زمینه ای فراهم سازد تا به توان اینگونه نقشه ها را در سطح وسیع و پوشش سراسری برای تمام استان های کشور تهیه کرد و گزارش آن را در اختیار سازمان های اجرایی و اداراه ها قرار داد.
  کلیدواژگان: نقشه، ژئومورفولوژی، غرب گیلان، مقیاس 1:25000، آمایش سرزمین
 • مجید رضایی بنفشه، یوسف کاکاوند صفحات 41-50
  استفاده از روش های آماری پیشرفته نظیر تحلیل های آماری چند متغییره یکی از روش ها برای تفکیک نواحی از هم می باشد. در مطالعه حاضر بر اساس روش های تحلیل خوشه ایسلسله مراتبی و مقایسه روش های مختلف آن، داده های سالانه و ماهانه 9 ایستگاه به مدت 10 سال (1379 تا 1388 ) از اداره کل هواشناسی استان لرستان اخذ و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. هدف از این مطالعه علاوه بر نشان دادن چگونگی انجام مراحل تحلیل خوشه ای، ناحیه بندی اقلیمی استان لرستان به چهار ناحیه شامل:1) نیمه مرطوب با تابستان معتدل و زمستان بسیار سرد (الشتر، ازنا)؛
  2) نیمه مرطوب با تابستان نسبتا« گرم و زمستان سرد (الیگودرز، بروجرد)؛
  3) نیمه مرطوب با تابستان گرم و زمستان معتدل (خرم آباد و کوهدشت)؛
  4) نیمه خشک با تابستان بسیار گرم و زمستان نسبتا» سرد (پلدختر) می باشد.
  پهنه بندی استان با استفاده از ARC GIS صورت گرفته است.
  کلیدواژگان: ناحیه بندی اقلیمی، تحلیل خوشه ای، استان لرستان، Arc Gis
 • آزاده اربابی سبزواری صفحات 65-86
  ژئوتوریسم، به عنوان گونه ای از گردشگری پایدار، در پی استفاده از جاذبه ها و لندفرم های زمین- شناسی و ژئومورفولوژیکی در توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه بومی و توسعه پایدار می باشد. برای نیل به این هدف، ژئوتوریسم مجموعه ای از شاخص ها و معیارهای علمی، حفاظتی و گردشگری را مورد ارزیابی قرار داده و برنامه ریزی متناسب با وضعیت موجود برای توسعه پایدار منطقه تدوین میکند. شهرستان صحنه در استان کرمانشاه با داشتن سراب های متعدد، از مقاصد گردشگری این استان به شمار می رود. سراب دربند، یکی از مهمترین سراب های این شهر می باشد. این سراب در شمالشرقی شهر صحنه قرار گرفته و با داشتن تنوع ژمورفولوژیکی، طبیعت زیبا، وجود جنبه های تاریخی و خدمات گردشگری مناسب، مقصد گردشگری مهمی میتواند تلقی شود. برای ارزیابی ژئوتوریسم سراب دربند، از دو روش ارزیابی GAM و فاسیلاس استفاده شده است که مجموعه ای از ارزشهای متعدد ژئوتوریسم را شامل میشود. ارزیابی ها از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام گرفت. نتایج نهایی نشان میدهد که سراب دربند در شرایط فعلی کیفیت مطلوبی برای توسعه ژئوتوریسم و توسعه پایدار دارد و با توجه به هماهنگی و برابری ارزش های علمی، حفاظتی و گردشگری، در شرایط پایداری قرار دارد، هر چند که هنوز آن را یک منطقه ژئوتوریستی در سطح بالا به شمار آورد. با این حال میتوان گفت این منطقه در شرایط فعلی توان تاثیرگذاری در توسعه پایدار شهر صحنه را دارد. بنابراین برنامه ریزی ژئوتوریستی این سراب باید با رویکرد بازاریابی و اقتصادی و ارتقای گام به گام ارزشهای ژئوتوریسم باشد تا پایداری آن در ادامه نیز حفظ گردد.
  کلیدواژگان: ژئوتوریسم، ژئومورفوسایت، روش های ارزیابی ژئوتوریسم، سراب دربند، شهرصحنه
 • عباسعلی آروین، کبری شجاعی زاده صفحات 87-98
  آب و هوا به عنوان یکی از عوامل محیط طبیعی نقش مهمی را در فعالیتهای انسان به ویژه گردشگری ایفا میکند. در این پژوهش به منظور ارزیابی شرایط اقلیم گردشگری شهر شیراز - از داده های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک شیراز در یک دوره آماری 61 ساله (2005-1990) استفاده شده است. روش مورد استفاده برای ارزیابی شرایط اقلیم آسایشی، شاخص دمای معادل فیزیولوژیک و متوسط نظرسنجی پیش بینی شده میباشد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالاترین شرایط اقلیمی برای گذران اوقات فراغت و فعالیتهای گردشگری در این شهر به صورت دو دوره مجزا در اواسط فصل بهار (ماه می) و ابتدای فصل پاییز (ماه اکتبر) واقع شده است. تداوم تنش گرمایی متوسط از ماه ژوئن تا اوت و تنش سرمایی با در جه های مختلف از ماه نوامبر تا پایان فصل زمستان عاملی برای محدودیت گردشگری طی این ماه ها می باشد. سایر ماه ها با شرایط حرارتی کمی گرم و کمی خنک از نظر دمایی و رطوبتی شرایط نسبتا« مناسبی برای گردشگری دارا هستند. بنابراین در شهر شیراز حدود 2 ماه از سال برای گردشگری و بازدید شرایط مطلوبی برقرار میباشد.
  کلیدواژگان: اقلیم آسایشی، شاخص PET، شاخص PMV، گردشگری، شهر شیراز
 • محسن رنجبر، مریم حمزه نیسانی صفحات 99-120
  راه های ارتباطی یکی از مهمترین عناصر در افزایش یا کاهش آسیب پذیری یک شهر است تعدد مسیرهای دسترسی شهر بر کاهش میزان آسیب پذیری و کاهش تلفات تاثیر به سزایی خواهد داشت این پژوهش بر آن است تا با استفاده از آمار و اطلاعات موجود در خصوص میزان آسیب پذیری معابر شهری از منظر پدافند غیر عامل منطقه 10 شهرداری تهران به کنکاش در ارتباط با سطح آسیب پذیری بافت شهری به تناسب سلسله مراتب شبکه معابر در ارتباط با زلزله از دیدگاه پدافند غیر عامل بپردازد. روش جمع آوری اطلاعات عمدت ا کتابخانهای و با توجه به نوع پژوهش از مطالعات میدانی (مصاحبه) نیز استفاده شده است. در این مقاله از روش ماتریسی برای بررسی انطباق مکانی منطقه 10 شهرداری تهران با اصول پدافند غیر عامل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده عدم رعایت اصول پدافند غیر عامل در منطقه ده شهرداری تهران است . به این طریق میتوان اقدام های پیشگیرانه را قبل از وقوع بحران برای کاهش آسیب های جانی و مالی در مهمترین معابر شهر، جایی که این تلفات از بقیه نقاط شهر بیشتر است، انجام داد .
  کلیدواژگان: پدافند غیر عامل، زلزله، منطقه 10 شهرداری تهران، معابر شهری
 • قاسم عزیزی، جعفر معصوم پور سماکوش، فرامرز خوش اخلاق، عباس رنجبر سعادت آبادی صفحات 121-140
  نسیم دریا یکی از پدیده های غالب جوی در مناطق ساحلی است که میتواند اثرهای مثبت یا منفی در شکلگیری بارش، شدت آلودگی و جابجایی هوا در شهرهای ساحلی داشته باشد. تمرکز این مقاله بر روی مشخصه های نسیم دریا طی ماه های می تا سپتامبر و اثر بادهای غالب همدید بر روی این پدیده در سواحل جنوبی دریای خزر میباشد. در برسی اولیه 861 مورد وقوع نسیم دریا در یک دوره آماری 87 ساله (1990-2006) مشخص گردید. برای نشان - دادن مشخصه های اصلی سیستم نسیم دریا، اثر روزانه بادهای همدید در تراز دریا و تراز 150 هکتوپاسکالی مطالعه شد. برای شبیه سازی موارد از خروجی مدل TAPM استفاده گردیده است. جهت ارائه نقش بادهای همدید؛ دو رژیم شارش های دریاسو 8 و خشکی سو 6 معین شدند. در نهایت مشخصه های اصلی نسیم دریا شامل میانگین تاخیر عبور نسیم دریا، سرعت و جهت باد در زمان شروع، میانگین مدت نسیم دریا، گسترش رو به خشکی نسیم دریا آزمون شدند. نتایج نشان دادند که در مقایسه با شارش های همدید خشکی سو، شارش های دریاسو، شروع و خاتمه نسیم دریا را به داخل خشکی به تاخیر میاندازند و مانع از نفوذ بیشتر نسیم دریا به داخل خشکی میشوند. در مقابل شارش های خشکی سو سبب تقویت نفوذ خشکی سوی نسیم دریا میگردند. به طور کلی، قدرت شارش های همدید، نقش مهمی بر روی گسترش و نفوذ نسیم دریا در نوار جنوبی سواحل دریای خزر بازی میکند و مدلسازی عددی نیز این موضوع را تایید میکند. نتایج پژوهش همچنین نشان داد، زمانیکه شارش های همدید، مخالف نسیم دریا می وزند، اثر بخشی و قدرت نسیم دریا قویا به تغییر پذیری روزانه گرادیان فشار همدید و گرادیان دمای بین سطح خشکی و آب وابسته است.
  کلیدواژگان: نسیم دریا، مدل TAPM، شارش درون کرانه ای، سواحل جنوبی دریای خزر
|
 • Hasan Lashkari, Manochehr Farajzadeh, Ahmad Abdolpoor* Pages 1-14
  Today's weather and climate of each region plays the role of tourism development so that satisfaction of any tourism activity depends on climatic conditions during the visit will be provided. What comfort in terms of the time and space tourism, travel and physiological aspects of the human body is very important? Therefore it is necessary to develop tourism in Kohgiluyeh and boyerahmad times and places suitable for climatic comfort is the tourism. It determined that the effective temperature range of indicators have been used in extreme climatic comfort of the index of hourly data of temperature, relative moisture Yasuj and Gachsaran stations for a period of 19 years data (1987-2005) has been used. The results of the calculations and diagrams based on indicators of effective temperature, it was found that none of the clock in the station Yasuj months January, February, March, November and December, there is no climatic comfort conditions. And during the hours of 7 months of the year during April, May, June, July, August, September and October are under areas of comfort and relaxation almost 4 months to 7 months, respectively, during May, October, September and June of Most of the time when the tourism climatic comfort is required. But the station Gachsaran, comfort climate for different months of the year this way is that the conditions during the 7 months of the year ie January, February, May, June, July, August and September for Tourism is not in the remaining months, including March, April, October, November and December in the areas of comfort and relaxation are almost the best conditions for tourism have long desired.
  Keywords: Effective temperature indicator, Comfort, Climate, tourism, Kohgiloyeh, boyerahmad Province
 • Masoud Beheshtirad* Pages 15-24
  Most part of Iran is situated in arid and semi-arid areas. Among features are irregularity in precipitation and improper distribution in terms of time, flood and drought, soil erosion and desertification. Therefore, under such circumstances, the shortage of water along with its effect of farm lands has considerable effect on natural resources. Nowadays in most part of the world, in order to supply water, improve of soil fertility, prevent erosion and flood in additional to watershed artificial flood, flood spreading and aquifer management is utilized and its positive effects are always emphasized. In this study the effects of implemented flood spreading on some physical and chemical properties such as amount of organic mutter, Nitrogen, Phosphor, Potassium, clay, silt, sand, PH and EC comparing with the areas without flood spreading have been studied using T test. Results shows that amount of organic mutter, Nitrogen, Phosphor, Potassium and clay have been increased. The amount of silt, sand, PH and EC have been not changed. Results prove the positive effect of flood spreading on soil properties in this area. Therefore, maintain the implementations of such plans are emphasized.
  Keywords: Flood spreading, Soil properties, EC, pH, Nitrogen
 • Rafat Shahmari Ardejani* Pages 25-38
  Most of the settlements of Guilan province have certain natural constraints in physical development. In terms of geomorphology, these centers, in their physical development, have problems such as earthquakes, groundwater surface condition, forward and backward on the shores of the sea, flood, range of motion, etc. In many environmental management issues and land use, the most important and useful help of geomorphologist is displaying shapes and surface effects on the geomorphology maps, since the establishment and creation of settlements, above all, depend on normal conditions (geology, topographic, soils, hydrology, climate) and geographic location. Therefore, geomorphologic phenomena have a significant impact on the emergence, formation, distribution, and physical development of urban and rural settlements.
  This article is part of a research project under the same title (Preparing Geomorphologic Map of the West of Guilan with 1:25000 scale) which was conducted by the author in the West part of Guilan province; the results show that geomorphologic phenomena have an important role in the physical expansion of the settlements in the West of the province, some of which are the Caspian coastal sand dunes, steel wetlands (South West Astara), the Marine barracks around Choubar and Haviq, Global faults of Astara, and alluvial materials of Lavandevil, Choubar, and Haviq rivers, and range of processes, create some problems for the physical development of the settlements of the research area. Research method is based on form and process analysis on 1:25000 topographic maps, geology 1:100,000, aerial photographs, and, finally, at some stages of field visits, all the data on the land was evaluated. It is hoped that this work will provide a basis so that it would be possible to prepare these maps in broad national coverage for all the provinces, and give the report to the administrative organizations.
  Keywords: physical development, Settlements, Geomorphology map, Tsown, village, West of Guilan
 • Majid Rezaei Banafsheh*, Yousef Kakoolvand Pages 41-50
  Using advanced statistical methods such as multivariate statistical analysis, one way is to separate areas from each other. In the present study, based on hierarchical cluster analysis methods and compare the different methods, Annual and monthly data for 9 stations for 10 years (2000-2009) Taked of Lorestan province meteorological Department, and the analysis Done. The purpose of this study addition to showing how cluster analysis process, Climatic zoning Lorestan province is Include four Area: 1-Semi humid, temperate summers, very cold winters (Alashtar, Azna ...) 2- Semi-moist, relatively warm summers, cold winters (Aligoodarz, Boroujerd ...)3- Semi-humid, hot summers, temperate winters (Khorramabad and Kouhdasht)4- Semi-dry, hot summers, relatively cold winters (Poldokhtar). Zoning of Province has been by using ARC GIS.
  Keywords: Climate zoning, Cluster Analysis, Lorestan province, Arc Gis
 • Azadeh Arbabi* Pages 65-86
  Getourism, as one of the sustainable tourism, aims partaking of geologic and geomorphologic landforms and attracts in order to economic and social native community and sustainable development. In order to provide this aim, geotourism assess series of scientific, conservational and tourism indicators and criteria and determines suitable planning with present condition for sustainable development. Having different ponds, Sahneh city in Kermanshah province, is one of the tourism destinations in the province. Darband pond is one of the most important ponds in the city. This pond is located in northeast aspect of Sahneh city. Having geodiversity, beautiful nature, historical elements and suitable tourism services, this pond is one of the important tourism destinations. In this paper is tried for assessment geotourism and geotourism planning for Darband pond. For assessment geotourism, it is applied GAM and Fasoulas method that involve different geotourism values. These values are assessed by using librarian and surveying researches. Final results shows that Darband pond have suitable condition in order to geotourism development and sustainable development and causing equal values of scientific, conservational and tourism values, this geomorphosite is in sustainable condition, although it is not high level geomorphosite yet. However, this region has capability for affecting in sustainable development of Sahneh city, therefore, geotourism planning of the pond should determine on approach of marketing and economy and imperceptible raising of geotourism values in order to maintain sustainability.
  Keywords: Geotourism, Geomorphosite, Assessment geotourism methods, Sahneh city, Darband pond
 • Abbas Ali Arvin, Kobra Shojaeezadeh* Pages 87-98
  Weather plays an important role as an agent of the natural environment Human activities, especially tourism plays. At This study was conducted to evaluate the climatic conditions of the city's tourist Shiraz ¡Shiraz synoptic meteorological data station a 16-year period (2005-1990) are used. The method used to assess climate comfort, physiological equivalent temperature index and middle surveys are anticipated. The results show that the highest climatic conditions for leisure and tourism activities in the city in two distinct periods in mid-spring (May) and early autumn (October) is located. Continued from June to August average heat stress and cold stress in different crops by the end of November, during the winter months is a factor to limit tourism. Others for months of warm heat a little bit cool, of temperature and humidity relatively are suitable for tourism so the city about 5 months of the year there is a favorable climate for tourism and visitor.
 • Mohsen Ranjbar*, Maryam Hamzeh Neyestani Pages 99-120
  Road networks, one of the most important elements in increasing or decreasing the vulnerability of a city. Number of access routes to reduce vulnerability and losses will have a significant impact This study is based on the use of existing data on Urban vulnerability from the perspective of Ten regional of Tehran defence aspect in relation to the inquiry into the appropriateness of the level of vulnerability of urban street network hierarchy associated with the earthquake should view defence aspect.
  Data collection method mainly due to the type of library and field research (interview) also been used. In this paper, a method to evaluate the compliance matrix with spatially ten Region of Tehran Municipality has been using the principles of defence aspect. The results indicate non-compliance defence aspect in the ten regional of Tehran. Thus we can take preventive measures before the financial crisis to reduce the damage and the most important thoroughfares of the city, where the death toll is higher than the rest of the city did.
  Keywords: Defence aspect, Earthquake, Ten regional of Tehran, Urban road networks
 • Ghasem Azizi, Jafar Masoompour Samakosh*, Faramarz Khoshakhlagh, Abbas Ranjbar Saadatabadi Pages 121-140
  Sea breeze is a local circulation taking place over the coastal areas. This phenomenon is as a result of the thermal dissimilarity between the land and sea. The study of SB characteristics in relation to synoptic-scale flows is important due to their influence on precipitation, air pollution transport and diffusion and intensity of convection. The focus of this paper is on sea breeze (SB) characteristics during May-September and the effect of synoptic prevailing winds on this phenomenon in the Caspian Sea Southern Coasts. The data set including 168-days sea breeze for a period of 17-years (1990-2006) were determined over the southern coasts of Caspian Sea. All days under the study were investigated in order to determine the type of flows in the sea level and at the 850-hPa, and their impacts on the sea breeze as well as sea breeze developing towards the land. In order to obtain the best results, we employed the outputs of TAMP model as well. The wind regimes were classified into 2 categories (onshore and offshore). Finally, the main characteristics of sea breeze were tested include Mean lag of the SB passage, wind speed and direction at the onset time, Mean duration of the SB and sea breeze developing towards the land. It is found that in comparison with onshore synoptic flows, offshore flows postpone arrival and termination of SBs. On the contrary, the strong onshore flows accelerate the start of sea breeze. Three simulations presented in the case study confirmed the effect of sea surface colder temperature and thermal difference between land-sea across the coast on the weakness and strength of the sea breeze circulation; it means that when the offshore synoptic wind flow is mild and gentle, the thermal gradient of sea-land appears which is necessary for the beginning or end of the sea breeze circulation. The results showed when the prevailing synoptic winds oppose the sea breeze, the effectiveness and power of the sea breeze depends strongly on the inter-diurnal variations of the synoptic pressure gradient and temperature gradient between the land and sea.
  Keywords: Sea Breeze, TAPM Model, Onshore Flows. Caspian Sea Southern Coasts