فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/13
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد مهدی حسین زاده، سمیه عمادالدین*، فخرالدین نامجو صفحات 1-18
  شدت و تیپ هوازدگی در نواحی مختلف متفاوت میباشد که این اختلافها ناشی از عوامل جغرافیایی از قبیل عرض جغرافیایی، زاویه تابش، ارتفاع، دوری و نزدیکی به دریا و... میباشد
  که با توجه به اقلیم خود نوع هوازدگی را به وجود میآورد. برای شناسایی وضعیت هوازدگی در سطح منطقه مورد مطالعه از مدلهای پلتیر استفاده شد و از بین هفت مدل پلتیر، دو مورد )مناطق مورفوژنتیکی و شدت و تیپ هوازدگی( مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت هوازدگی و شکلهای مورفوژنتیکی حوضه قرهسو، عناصر اقلیمی متوسط دما و بارش سالانه ایستگاه های اقلیمی منطقه که دارای مشاهدات همزمان بوده انتخاب شده است که حدود 20 ایستگاه که داده های مناسبی از لحاظ طول دوره آماری ) 24 ساله( داشتند انتخاب شدند. در ادامه، بعد از بررسی روند دما و بارش در منطقه مورد مطالعه، رژیمهای مربوط به هر ایستگاه از روی مدلهای پلتیر تعیین شد و بعد از دادن ارزش وزنی به آنها در پایگاه داده ثبت گردید. و در ادامه تجزیه و تحلیلها در محیط GIS صورت گرفت. نتایج مدل مناطق مورفوژنتیکی نشان داد که از 3 وضعیت مورفوژنتیکی موجود در مدل پلتیر، 9 وضعیت در شرایط اقلیمی منطقه اتفاق میافتد. قسمتهای شمالی منطقه از نظر مناطق مورفوژنتیکی جزء مناطق ساوان محسوب میشود. ویژگی غالب منطقه ساوان را میتوان فعالیت آبهای جاری با شدت شدید تا ضعیف و تاثیر متوسط بادهای غالب منطقه نام برد. قسمتهای جنوبی منطقه مورد مطالعه بدلیل بارش ناچیز و دمای کم جزء منطقه خشک محسوب میشود. ویژگی غالب منطقه خشک را میتوان باد شدید، فعالیت آب جاری و حرکات توده ضعیف نام برد. و همچنین نتایج رژیم هوازدگی نشان داد که از هفت رژیم هوازدگی موجود در مدل پلتیر، سه وضعیت در شرایط اقلیمی منطقه اتفاق میافتد، به طوری که در مناطق کوهستانی منطقه، هوازدگی از نوع مکانیکی ملایم رخ میدهد، در صورتی که در مناطق شمالی به علت دما و بارشهای زیاد، بیشتر هوازدگی ها از نوع شیمیایی متوسط است که بیشترین بخشهای منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: رژیم هوازدگی، مناطق مورفوژنتیکی، مدل پلتیر، حوضه قرهسوی گرگان
 • مهران فاطمی *، کمال امیدوار، مهدی نارنگی فرد، خداکرم حاتمی بهمن بیگلو صفحات 19-40
  هدف اصلی این پژوهش شناخت الگوهای گردش جوی، مسبب ایجاد دوره های خشکسالی و مرطوب است. به این منظور دوره های خشکسالی و ترسالی طی دوره آماری 99 ساله در سطح 6 ایستگاه همدید ایران مرکزی مشخص شد. سپس با استفاده از تحلیل مولفه مبنا به روش ماتریس همبستگی و دوران آن به روش واریمکس بر روی داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 099 هکتوپاسکال و فشار سطح دریا به شناسایی عناصر اصلی تشکیل دهنده جریانهای جوی پرداخته شد. در ادامه با کاربرد تحلیل خوشهای به روش پیوند وارد بر روی نمره هاو مولفه ها الگوهای گردشی موجود خشکسالی و ترسالی شناسایی گردید. بررسی مولفه اصلی دوره خشکسالی نشان داد بیش از 14 درصد واریانس داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 099
  هکتوپاسکال با گسترش کمارتفاع جنب قطبی به عرضهای پایین همراه است که باعث جنوبی شدن مناطق پرارتفاع از قبیل پرارتفاع سیبری شده و زبانه پرارتفاع یا پرفشار بر روی منطقه پژوهش تشکیل می شود که با ریزش هوای سرد، صافی هوا و بدون ابرناکی همراه بوده و باعث ایجاد پایداری، کمی بارش و بروز رخداد خشکسالی میشود. نتایج تحلیل مولفهی اصلی دورهی ترسالی نشان داد مولفهی نخست با بیشترین درصد ظهور نقش اصلی در میان الگوهای گردشی دارد که گام منفی آن بیانگر پرفشار قطبی و سیبری است که دارای دو الگوی چشم گاوی جداگانه میباشند و باقیمانده مولفه ها با توجه به گامهای منفی و مثبت کانونها نشان دهنده ناپایداری های جوی است که از سمت دریای مدیترانه و دریای سیاه و دریای سرخ به درون منطقه رخنه میکنند و باعث رخداد ترسالی میشوند.
  کلیدواژگان: خشکسالی، ترسالی، تحلیل مولفه مبنا، تحلیل خوشهای، ایران مرکزی
 • زهره احمدی، رضا دوستان *، عباس مفیدی صفحات 41-62
  گرد و غبار اولین مخاطره طبیعی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی جهان و ایران است. به منظور شناسایی روزهای گرد و غبار خراسان جنوبی، داده های روزانه میزان دید افقی، سرعت و جهت 8001 از سازمان هواشناسی دریافت شد. در - باد در فصل بهار و تابستان برای دوره 8338 ادامه بر اساس شاخص شایو و دونگ، روزهای همراه با گرد و غبار شناسایی گردید. به منظور تعیین الگوی جوی منجر به گرد و غبار، داده های روزانه ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 000 هکتوپاسکال از مرکز ملی پیش بینی محیطی امریکا/ مرکز ملی پژوهشهای جوی ( NCEP/NCAR (، تهیه شد. در این مطالعه برای تعیین الگوهای فشار، روش تحلیل مولفه اصلی در حالت s و خوشه بندی سلسله مراتبی با حالت وارد) ward ( استفاده گردید. در مرحله بعد، نقشه های ترکیبی)کامپوزیت( تاوایی نسبی، ارتفاع ژئوپتانسیل، الگوی جریان و فشار سطح دریا برای هر الگو تهیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، دو الگوی همدیدی غالب به ترتیب، الگوی تابستانه با زبانه پرارتفاع جنب حاره بر روی ایران و کم ارتفاع بر روی پاکستان در سطوح بالای جو و اختلاف فشار بین جنوبشرق ایران )کم فشار(و دریای خزر)پرفشار( در سطح زمین میباشد. در این الگو جریان باد از شرق دریای خزر و بیابانهای ترکمنستان به جنوبشرق ایران با عبور از سرزمینهای خشک و کویرهای شرقی ایران، گرد و غبار را موجب میشود. این شرایط جوی در ارتباط با وزش باد 880 روزه سیستان و بلوچستان در شرق ایران میباشد. همچنین در الگوی بهار، وجود تراف بادهای غربی در مرکز و غرب ایران در سطوح بالای جو و کم فشار در سطح زمین بر روی منطقه مورد مطالعه، شرایط جوی ناپایدار در بابانهای مرکزی ایران و غرب استان را موجب شده که این جریانها با خود ذرات گرد و غبار را منتقل و میزان دید را کاهش میدهند. همچنین اختلاف فشار شدیدتر بین مراکز درالگوهای فوق، منجر به طوفان گرد و غبار در استان خراسان جنوبی میشود.
  کلیدواژگان: گرد و غبار، خراسان جنوبی، تحلیل مولفه اصلی، خوشه بندی
 • زهره مریانجی*، حامد عباسی صفحات 63-74
  تغییر اقلیم یکی از معضلهای کنونی جامعه بشری است و تهدید و بلای سیاره زمین به شمار میآید افزایش دمای کره زمین سبب تغییرات ژرف و وسیع در اقلیمهای زمین شده و باعث
  بروز تغییراتی در زمان و مکان بارش می شود که آسیبهای بسیاری را خصوصا در دهه اخیر وارد کرده است. در این راستا این پژوهش با شناخت تغییرات و روند فصل و دوره بارش در گذشته به الگوهای موثر بارش در بازه های مختلف زمانی میپردازد و پیش بینی تغییرات در آینده را از روش شبکه عصبی مصنوعی امکان پذیر میکند. در انجام این پژوهش از داده های - دو ایستگاه سینوپتیک همدان و نوژه استفاده شده دوره آماری مورد مطالعه نیز 92 ساله ) 32 4924 ( انتخاب شده است. بر اساس یافته های این پژوهش به نظر میرسد فصل بارندگی در ناحیه مرکزی استان همدان در دهه اخیر دیرتر آغاز و دیرتر به پایان میرسد به عبارتی آغاز فصل بارندگی در همدان که در فصل پاییز رخ میداد به سمت زمستان میرود و فصل پاییز خشکتر از دوره های قبل است این نشان از جابه جایی فصل بارندگی در این ناحیه است. در استفاده از روش شبکه عصبی توجه به دو نکته مهم در پیشبینی بارش ضروری به نظر میرسد یکی دقت پایین شبکه عصبی در پیش بینی دراز مدت بارش است اگر چه این روش در پیش بینی های کوتاه مدت دقت بهتری دارد و دیگری اغراق در مقادیر حداقل و حداکثربارش در فصول مختلف سال است.
  کلیدواژگان: آغاز و خاتمه بارش، روند، شبکه عصبی مصنوعی، فصل بارش
 • ام السلمه بابایی فینی* صفحات 75-90
  هدف از این پژوهش، بررسی نحوه توزیع الگوهای حرارتی سطح زمین و شاخص بهنجار شده پوشش گیاهی و رابطه این دو متغیر در فصلهای سرد و گرم در شهر اصفهان به عنوان یکی از مهمترین مرکز جمعیتی ایران میباشد. در این راستا با به کارگیری چهار تصویر سنجنده TM 73 دسامبر سال ، 41 ژوئن سال 4334 ، ماهواره لندست در تاریخهای 2 ژانویه سال 4334 7343 و 1 ژوئیه سال 7343 دمای سطح زمین و شاخص بهنجار شده پوشش گیاهی در بازه 4334 ( کمینه دمایی /4/ زمانی 43 ساله انجام پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد در تاریخ ) 2 5 درجه سانتیگراد با - / 4/4 درجه سانتیگراد و بیشینه آن 41 درجه سانتیگراد با میانگین 4 ، 4334 ( کمینه دمایی 41 ، بیشینه 00 /1/ 4 محاسبه گردید. در تاریخ ) 41 / انحراف معیار 1 ، 7343 ( کمینه دمایی 42 /1/ میانگین 72 درجه سانتیگراد و انحراف معیار 0، در تاریخ ) 1 )7343/47/ 0، در تاریخ ) 73 / بیشینه 02 ، میانگین 73 درجه سانتیگراد و انحراف معیار 7 7 میباشد. - / 2 درجه سانتیگراد و انحراف معیار 0 / 0 ، بیشینه 43 ، میانگین 2 / کمینه دمایی 1 - 3/ 3 با انحراف معیار 4 / 3 و بیشینه آن 22 /31 )4334/4/ همچنین کمینه شاخص در تاریخ ) 2 - ،3/ 3 و انحراف معیار 41 / 3 ، بیشینه 11 / 4334 ( کمینه شاخص 01 /1/ محاسبه و در تاریخ ) 41 3، در تاریخ - / 3 و انحراف معیار 44 / 3 ، بیشینه 12 / 7343 ( کمینه شاخص 70 /1/ در تاریخ ) 1 3 میباشد. - / 3 و انحراف معیار 311 / 3 ، بیشینه 51 / 7343/47/73 ( کمینه شاخص 1 ( 5 و 40 و سرد در نواحی مرتفع جنوبی در دوره سرد ، پراکندگی دامنه دمایی گرم در مناطق 1 سال و دامنه دمایی گرم در مناطق 1 و 5 و سرد در نواحی پیرامونی رودخانه زاینده رود در دوره گرم سال قابل مشاهده است.
  کلیدواژگان: الگوهای دمایی، دمای سطح زمین، تصاویر لندست، شهر اصفهان
 • سعید نگهبان*، اعظم حیدری صفحات 91-107
  فرسایش خاک یکی از مهمترین عواملی است که سالانه بخش وسیعی از اراضی کشور ایران را تهدید میکند و کیفیت زمینهای کشاورزی و مراتع را کاهش داده یا از بین میبرد، هم چنین در مناطقی که حرکتهای تکتونیکی جوان فعالیت دارند، تغییر شکلهای ناشی از تکتونیک فعال در منطقه باعث بروز پاسخ شبکه زهکشی منطقه به این تغییرات خواهد شد. این پژوهش سعی دارد به بررسی استعداد فرسایش و رسوبدهی خاک و فعالیت نو زمین ساخت در حوضه کر چمریز واقع در شمالغرب استان فارس بپردازد. روش پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی - - مبتنی بر روش های میدانی، کتابخانهای و آماری میباشد. به این صورت که با استفاده از مدلهای مختلف به بررسی ویژگی های فرسایشی و تکتونیکی منطقه پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که گسترش سازندهای زمین شناسی حساس به فرسایش از جمله سازندهای آهکی و تاثیر فعالیتهای نو زمین ساختی با مقادیر vf 2 ( و / 2/11 و 02 ( SB 2/42 ( در ( سیستم آبراهه به شدت موجب فرسایش و رسوبدهی در حوضه میشود. متوسط 3101 تن در هکتار برآورد شده و نشان / فرسایشزایی باران در حوضه به طور سالانه، 042 3 از نظر زراعی / دهنده بالا بودن فرسایش خاک است. میانگین اسیدیته خاکهای حوضه 23 برای رویش گیاهان مطلوب میباشد.
  کلیدواژگان: حوضه کر چمریز، فرسایش خاک، تولید رسوب، مدیریت حوضه، شاخصهای اقلیمی
 • فریده عظیمی، غلامعلی فرهادوند *، منیژه ظهوریان پردل صفحات 107-116
 • خدیجه جوان*، محمدرضا عزیز زاده، هوشنگ بشیری، فریبا شهریار سرنقی صفحات 117-130
  خشک سالی از جمله مخاطرات طبیعی است که بشر همواره در معرض آن قرار دارد، از این رو شناخت و واکاوی آن اجتناب ناپذیر است. شاخص های خشک سالی در واقع بیان کننده حدود
  طبیعی خشک سالی های رخداده در دوره زمانی هستند تا امکان ارزیابی آن را در مقیاس های مختلف زمانی و مکانی ممکن سازند. در این پژوهش از داده های شبکه ای بارش سال های
  1/09 درجه قوسی استفاده شد. با استفاده از نرم افزار ×1/ 4394 تا 0117 با تفکیک 09 GRADS این داده ها و اطلاعات بارش به فایل های قابل استفاده در نرم افزار MATLAB تبدیل و محاسبه های مربوط به شاخص های پایش خشک سالی SPI و DI بر روی تک تک یاخته ها اعمال گردید. سپس با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و Surfer اطلاعات به صورت گرافیکی و نقشه ترسیم شد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که در مقایسه نقشه سالانه شاخص دهک ها و شاخص بارش استاندارد، بخش شرقی ناحیه شمال غربی ایران به نسبت بخش غربی آن با توجه به دوره آماری 90 ساله مرطوبتر است و بخش غربی و مرکزی ناحیه آذربایجان دارای خشک سالی است
  کلیدواژگان: خشکسالی، SPI، DI، مخاطرات طبیعی، شمال غرب ایران
|
 • Mohammad Mehdi Hossein Zadeh, Somayeh Emadadin*, Fakhradin Namgo Pages 1-18
  The results showed that among nine weathering models in Peltier model, three models happened in the climatic conditions of gharasou basin. Northern part of the study area is savanna area. The dominant features of the savanna are Current water activity with extreme intensity to low and the average impact of prevailing winds in the region. Southern part of the study area due to high temperature and low precipitations are located in arid regions and the most important Geomorphodinamic characteristic of these areas are the effects of wind, Current water activity and weak mass movement. Also result shows in mountainous regions there is weak mechanical weathering. In north of case study due to heavy precipitations and high temperature, Chemical weathering is more moderate type. While weathering in most parts of the study area is mostly chemical.
  Keywords: Weathering regime, Morphogenetic regions, Peltier model, Gorgan gharasou basin
 • Mehran Fatemi *, Kamal Omidvar, Mahdi Narangifard, Khodakaram Hatami Bahman Beiglou Pages 19-40
  The main objective of this study is to understand atmospheric circulation patterns, responsible for the development of drought and wet periods. For this purpose, droughts and wet periods during the 30-year period were identified in the six synoptic stations in central Iran. The base component analysis using varimax method of data correlation matrix and during the five hPa geopotential height and sea level pressure was to identify the basic elements of the atmospheric circulation. Then, using cluster analysis method on these components are bonded into circulation patterns were identified drought and wet. The main component of the study showed that more than 42% of the variance drought geopotential height at 500 hPa data by expanding the width of the lower polar low is that high elevation areas such as southern Siberia high elevation and high elevation or pressure tab on the research area is the cold air, air filter and associated cloudiness and creates stability, low rainfall and the occurrence of drought. The principal component analysis showed that the wet period of the first component Maximum percent rise a major role in the circulation patterns that indicate negative step-polar and Siberian high pressure that has two separate bovine eye model and the remaining components are due to negative steps and positive cells indicative of atmospheric instability coming from the Mediterranean and the Black Sea and the Red Sea to penetrate into the area, causing the event to be wet.
  Keywords: drought, Wet period, Principle component analysis, Cluster Analysis, Central Iran
 • Zohra Ahmadi, Reza Doostan*, Abbas Mofidi Pages 41-62
  Dust is the first Natural hazard in desert and semi-desert world and Iran. In order to identify the days of the dust of South KHorasan, the daily amount of horizontal visibility, wind speed and direction in the spring and summer of 1991 -2008 were received from Meteorological Organization. Then, based on Shao and Dong index, the days were extracted with dust. In order to determine atmospheric pattern led to the dust, the daily Geopotential height 500 HP from the National Center for Environmental Prediction America/ National Center for Atmospheric Research (NCEP / NCAR), was prepared. In this study, to determine the pressure patterns were used the principle component analysis approach in the state S and hierarchical clustering (ward). Then the composite maps of vorticity, geopotential height, and sea pressure and flow pattern for each pattern produced and were analyzed. The results showed that the tow dominant synoptic patterns respectively are the summer pattern with a subtropical high on Iran and high low on Pakistan in the high levels of the atmosphere and the pressure difference between the South-East of Iran (low pressure) and the Caspian Sea (high pressure) on the land surface. In this pattern, the wind from the East of the Caspian Sea and Turkmenistan desert in the dry lands and deserts to eastern Iran flows and causing dust. This atmospheric conditions is this Connection with the 120-day winds of Sistan and Baluchestan in Iran's East. In the spring pattern, the trough of westerly winds in the center and east of Iran in the high level of atmosphere and low pressure on the ground in this area has led to unstable weather conditions in the central deserts of Iran and the West the province that these flows transfer dust particles and reduce visibility. As well as intense pressure difference between the centers lead to dust storms in the South Khorasan province.
  Keywords: dust, South Khorasan, Principal component analysis, Clustering
 • Zohreh Maryanaji *, Hamed Abbasi Pages 63-74
  Climate change is one of the common problems in today’s societies and considerate as threat for earth. Increasing of earth temperature is cased to extensive changes in earth climates and also it laded to same variations of spatial and temporal of precipitation so that these variations cased to a lot of damages especially in last decade. This study to identify of variations and the trend of season and duration of precipitation in different times intervals. Then it is predicted same changes in the future by the method of artificial neural network. In this study we have us of the data from two synoptic stations Hamadan and Nojeh .The statistic’s years in this study; it seems the rainfall season in the central part of Hamadan province in started later and ended later in last decade. In other words the starter of rainfall season in Hamadan which occurred in the fall season, at present tend to ward the winter season and the fall season is more dryer than before ages. This shows that the rainfall season is interchanged in this district. in using of the method of artificial neural network we should consider to two main points in the predicting of precipitation the first one, the low attention of this method in the long –term predicting of precipitation and the second one, the exaggerate in the minimum and maximum amount of precipitation in different seasons of year.
  Keywords: Start, end precipitation, Trend, Neural network, Precipitation seasonal
 • Om Salameh Babaee Fini * Pages 75-90
  The purpose of this research is to study the method of distribution of thermal models of land surface and the normalized indicator of vegetation and the relationship between these two variables in the cold and hot seasons in Isfahan city as one of the most important population centers in Iran. In line with this objective, employing the four images of the Landsat TM sensor, the land surface temperature and the normalized Index of vegetation in a 19-year time span was made in the dates of January 7, 1991, June 16, 1991, December 29, 2010 and July 4, 2010. The results of the research showed that: On 7 January, 1991, the minimum temperature of-1/1 centigrade, the maximum temperature of 16 centigrade with an average of 5/1 and standard deviation of 1/4 were calculated. On 16 June, 1991, the minimum temperature of 16, the maximum temperature of 33 centigrade with an average of 28 centigrade and standard deviation of 3, On 4 June, 2010, the minimum temperature of 18, the maximum temperature of 37 , with an average of 29 centigrade and standard deviation of 3/2, On 29 December, 2010, the minimum temperature of -3/6, the maximum temperature of 19, with an average of 7/7 centigrade and standard deviation of 3/2 were calculated. Also, the index minimum On 7 January, 1991 of -0/96 and its maximum of 0/78 with an standard deviation of 0/1 and On 16 June, 1991, the minimum index of -0/36, the maximum of 0/66 and the standard deviation of 0/14, On 4 June, 2010, the minimum index of -0/23, the maximum of 0/68 and the standard deviation 0/11 and on 29 December, 2010, the minimum index of -0/4, the maximum of 0/56 and the standard deviation of 0/066 were calculated. The dispersion of the hot temperature range in the regions of 5, 6 and 13 and in the cold period of the year and the hot temperature range in the regions of 6 and 5 and cold in the peripheral regions of Zayandeh Rood (River) in the hot period of the year is observable.
  Keywords: Temperature Models, land surface temperature, Landsat Images, Isfahan City
 • Saeed Negahban *, Azame Hidari Pages 91-107
  soil erosion is one of the most important factors that a large part of the territory of the country annual threat and reduce the quality of agricultural land and destroys the same addressing the problem of soil erosion and management strategies for prevention and weakness of the negative effects it is important, Also in area where neo tectonic movements caused by tectonic activity in the area and shape responses to these impacts will occur and continue drainage area in a regional tectonic model net work waters effect drainage patterns and drainage net work and is heavily influenced this study attempts to investigate these dement delivery and activities in neo tectonics in Koor - chamriz basin its north western Fars province. The investigation method in this study was based on applicable goal and related to descriptive- analytic method and approach. The results show that the development of geological formations susceptible Vf (1/33 and 1/42) and Bs (2/02) in the drainage system and causes erosion and sedimentation in the basin. The results of morphometric data of the drainage system, geometry, with some indicators to evaluate the susceptibility to erosion groove area and empirical formulas for estimating the extent and severity of damage and sediment deposition in the region. Erosive average annual rainfall in the basin, 502/6383 ha estimated and indicated that soil erosion. 16.6average acidity of soil in the basin is for ideal for growing plant.
  Keywords: Kor – Chamriz Watershed_Soil erosion_Sediment_Watershed management_Climatology index
 • Farideh Azimi, Gholam Ali Farhadvand, Manizheh Zohourian Pages 107-116
  Drought is a climatic phenomenon caused by a period of unusual dry conditions which is stable enough to cause instability in the hydrological situation of an area. The average annual rainfall of the country is about 250 millimeters that is less than the average rainfall of Asia and about one-third of world’s average rainfall. According to Khuzestan station’s rainfalls and based on the Belter’s method, Khuzestan is located on the dry to mid-humid climatic region. Due to the importance of drought and its effect on the economic, social, biological, and even cultural issues, it is necessary to exactly assess this phenomenon. One of the significant and fundamental elements in drought studies in each area is the detection of some indexes for the intensity and lasting of drought period. In this paper, drought phenomenon in two stations of Mahshahr and Andimeshk in a period of twenty years (1370-1389), was analyzed by using the rainfall standardized index (SPI), percent ofnormality (PN), Nietzsche method, normal Z and decileindex. The results proved that in all the indexes, the years with normal rainfalls are more stable and lasting than the dry and humid years. So, based on the SPI index, Andimeshkstation has 13 years of almost normal rainfall.
  During this twenty years period, a terrible drought had happened on the year 87. Mahshahrstation has 15 years of almost normal rainfalls that is 2 years more than Andimeshk. Very strong humid year only happened on the year 76 and on the year 87,and the average drought was recorded for this station. According to PN index, on the year 87 on both Andimeshk and Mahshahr stations a terrible drought happened. According to Nietzsche method, 13 normal years in Andimeshk and 15 normal years for Mahshahr had happened. According to normal Z index, 2 years on Andimeshk(1381-1387) station and 1 year on Mahshahr (1387) was attributed as a rainfall with drought. According to deciles index, the driest years in both Andimeshk and Mahshahr stations are 87 and 78 which are in the first decile.
  Keywords: drought_SPI index_Normal Z index_PN index_Nietzsche method_Deciles index
 • Khadijeh Javan*, Mohammad Reza Azizzade, Hoshang Bashiri, Fariba Shahriar Pages 117-130
  Drought is one of the natural hazards that humans are constantly exposed. Therefore, it is necessary to recognize and analyzed. Drought indices, in fact Indicate the normal limits of droughts occurred during Time period to do possible to evaluate different spatial and temporal scales. Daily precipitation data in a 57-year period (1951-2007) were received. Data in this database is in form of cell 0/25× 0/25 degree arc to the Middle East. To convert the database to a text file (TXT) format, it converted to useable formation MatLab software by programming in Grads software. The next step is the calculation of the indices described in MatLab software. To map the output data, the Surfer and ArcGIS software were used. In this study the data output is seasonal and annual, ultimately standard rainfall index shows the drought rate and has been compared with DI index. Comparison annual maps of deciles Index and the Standardized Precipitation Index shows that the eastern part in Northwest of Iran is Wetter than the western part according to a period of 58 years and The western and central regions of Azerbaijan have drought.
  Keywords: drought, SPI, DI, Natural Hazards, North West of Iran