فهرست مطالب

تئاتر - پیاپی 62 (پاییز 1394)
 • پیاپی 62 (پاییز 1394)
 • 148 صفحه، بهای روی جلد: 80,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیدمصطفی مختاباد صفحه 7
 • عاطفه حسینی، مهدی حامد سقایان صفحه 11
  گروتفسکی در زمینه آموزش بازیگر و هم چنین آثار نمایشی که تولید نموده، از مفاهیم کلاسیک و مدرن یوگا استفاده کرده است، مفاهیمی همچون: نمایش به مثابه فرارفتن از خویشتن، شکستن مقاومت بازیگر، فرایند نظم و هبه، پالایش روحی که منجر به تربیت بازیگر مقدس می شود، فقر و غنا که در رد تئاتر معمول و غنی از کاستی ها و پذیرش تئاتر بی چیز تبلور پیدا کرده است و تداعی های فردی که همه برگرفته از آموزه های یوگای کلاسیک و مدرن هستند مسئله اصلی در این پژوهش آن است که یرژی گروتفسکی در فرایند آموزش بازیگران خود و نیز اجرای نمایش های صحنه ای چگونه از آموزه های یوگا بهره گرفته است همچنین در این مقاله تلاش می شود به این تناقض پاسخ داده شود که چرا گروتفسکی علیرغم استفاده از یوگا از آن انتقاد کرده است؟! در نتیجه گیری مقاله این گونه آمده : با تطبیق مفاهیم یوگای کلاسیک و مدرن با نظریات گروتفسکی در زمینه بازیگری و تئاتر و همچنین بررسی جزییاتی از تناقض موجود پیرامون استفاده گروتفسکی از یوگا در بازیگری، آشکار می گردد تئاتر قالبی است که در آن بخشی از باورهای گروتفسکی درباره چگونه زیستن از دریچه ی یوگا تبلور یافته و این جمله گروتفسکی«یوگا برای بازیگر نامناسب است» تنها پوششی است که حقیقت تئاتر وی را دربرگرفته است تا از گزند آسیبهای زمانه به دور ماند.
  کلیدواژگان: یرژی گروتفسکی، تئاتر آزمایشگاهی، تئاتر بی چیز، یوگای کلاسیک، یوگای مدرن
 • مهرداد رایانی مخصوص صفحه 37
  وضعیت تئاتر ایران بر اساس اتفاقات جاری و شرایط معاصر به لحاظ نوع هدایت، برنامه ریزی و مکانیسم حاکم بر تولید تئاتر در حال دگردیسی و تحول است. این مقاله بر اساس یافته های میدانی و نگاهی آماری به اجراها و سیستم مدیریت تئاتر ایران نگاشته و تنظیم شده است. سوال اصلی در این مقاله این است که «چگونه و به چه دلیل تئاتر ایران به لحاظ سیستم مدیریتی و تولید اجرا در حال دگرگونی و حرکت به سمت »تئاتر خصوصی« است و چه مواردی در این تغییر موثر هستند؟» بی تردید در این بررسی به شماری از دلایل و ابعاد تغییر و تحول، اشاره و گستردگی این حرکت، تبیین و همچنین تحلیلی مبنی بر راهی که پیش روی هنرمندان و جریان جاری تئاتر ایران است، ارایه خواهد شد.
  کلیدواژگان: تئاتر ایران، تئاتر خصوصی نوین در ایران، تئاتر خصوصی آغازین در ایران، اقتصاد تئاتر ایران
 • محمد عارف صفحه 51
  مقاله حاضر می کوشد به بررسی تحلیلی و خاستگاه شناختی پنجاه نمایشنامه اجرا شده به قلم پنجاه نمایشنامه نویس بومی لرستان طی پنجاه سال گذشته، از منظر انسان شناسی نمایشی بپردازد. استان لرستان به دلیل همجواری با استانهای کردستان، چهار محال و بختیاری، خوزستان، ایلام، همدان، کرمانشاه، اصفهان و مرکزی از تاریخی کهن و مدنیتی به طول تاریخ نجد فلات ایران برخوردار است. به همین نسبت انتظار می رود که محلی مرجع برای مطالعات همه جانبه از جمله در زمینه آیینهای نمایشی سنتی و هنرهای باستانی ایران باشد. یافته ها نشان می دهد که از سال 1327 تاکنون در لرستان نمایشنامه هایی بومی توسط نمایشنامه نویسانی بومی نوشته و اجرا می شده که یکی از همان نمایشنامه ها با عنوان «نروک»نوشته مرتضی جزایری در شهرهایی دیگر از جمله خرمشهر در سال 1327 اجرا می گردیده است. این مقاله کوشیده است ضمن گردآوری پنجاه نمایشنامه دست نویس بومیان لرستان از سال 1327 تا 1387(پنجاه سال)به تحلیل و بررسی آنها از مناظری مانند انسان شناسی و ادبیات دراماتیک بپردازد. در نهایت میزان توجه و استفاده ی نویسندگان بومی از فرهنگ و مدنیت مبتنی بر آداب و رسوم، باورها، شایستها و ناشایستهای قوم لر را مورد مداقه قرار دهد. روش تنظیم این مقاله اسنادی(پنجاه نمایشنامه بومی) و روش توصیفی–تحلیلی با شیوه ی تجزیه و تحلیل«تحلیل محتوا» بوده است.
  کلیدواژگان: قوم لر، نمایشنامه، لرستان، زاگرس نشین، قوم پژوهی، انسان شناسی، فرهنگ
 • سپیده باقری لویه، ناحید احمدیان صفحه 71
  امیل دورکیم یکی از نظریه پردازان برجسته جامعه شناسی است که مطالعاتش در این حوزه سبب شده است این رشته، درشمار یکی از مهم ترین زیر شاخه های علوم انسانی قرار بگیرد. در بخشی از آرا دورکیم، او واقعیت های اجتماعی، یا ارزش های مشترک، را وجدان جمعی مردمان یک جامعه ابتدایی می نامد و بر این باور است که تمرین خواسته یا ناخواسته این ارزش ها از سوی اعضای آن جامعه، به حفظ همبستگی آن جامعه می انجامد. فدریکوگارسیا لورکا، نمایش نامه نویس اسپانیایی در آثار نمایشی اش، با دقتی موشکافانه به بازنمود سنت ها و آداب زادگاه خود پرداخته و تلاش کرده تصویری باورپذیر از جوامع سنتی و بسته جامعه اسپانیا در اوایل قرن بیستم ارائه کند. مقاله حاضر به بررسی نظریات دورکیم در مورد نوع همبستگی جوامع و انواع آنها، در دو نمایش نامه لورکا، یرما و خانه برناردا آلبا، که روایتگر پیوند های عمیق مردمان جنوب اسپانیا با سنت هایشان است می پردازد و نشان می دهد چگونه فراساختارهای غیرمادی جامعه ای که لورکا به تصویر می کشد به تمرین آنچه دورکیم نظم و انسجام اجتماعی در جوامع بدوی می نامد، انجامیده است. بررسی حاضر به دنبال نشان دادن امکان ارائه یک تحلیل جامعه شناختی از آثار نمایشی و به تبع آن ارائه یک تحلیل تطبیقی است که می تواند به بسترسازی علمی و مدون در مطالعات ادبی بیانجامد.
  کلیدواژگان: امیل دورکیم، فدریکو گارسیا لورکا، یرما، خانه برنادا آلبا، جامعه شناسی، اسپانیا
 • مریم نعمت طاوسی صفحه 93
  در تاریخ نمایش سنتی ایرانی نمایش ها و نمایشواره های شادی-محور بسیار سربرآوردند که سیاه بازی شاخص ترین بازمانده این گروه از نمایش ها است. این نمایش فراز و فرودهای بسیاری را متحمل شد و در حال حاضر به حاشیه رانده شده است. به نظر می رسد یکی از دلایل این امر، فاصله میان افق انتظار تماشاگران و ماهیت این نمایش باشد. تماشاگران با افق انتظار مشخصی به تماشای یک نمایش می نشیند و ریختارشناسی نمایش یکی از این افق هاست. ریختار هر نمایش نسبت مستقیم با کارکرد آن دارد. از این رو اصلی ترین پرسش این نوشتار سنجش نسبت سیاه بازی با کمدی و فارس ، دو ریختار متفاوت در میان نمایش های شادی-محور، بود. در مسیر یافتن پاسخ این پرسش، کمدی و فارس و نسبت این دو با هم واکاوی شد تا چشم انداز روشنی از این دو ریختارنمایشی به دست آید. سپس با تمرکز بر سه ویژگی طرح-داستانی، اشخاص بازی و کارکرد نسبت سیاه بازی با کمدی و فارس سنجیده شد. یافته ها سخن از آن دارند که سیاه بازی همخوانی بسیار با فارس دارد.
  کلیدواژگان: ریختار نمایشی، سیاه بازی، خنده ویرانگر، خنده اصلاح گر، افق انتظار در نمایش
 • جواد جمیره، عزت دیره صفحه 109
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیرآموزش تئاتر بر یادگیری مهارت های زندگی در دوره نوجوانی در شهر بوشهر می پردازد.روش تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش، آزمایشی یاتجربی بوده است. نمونه پژوهش 40 نفراز نوجوانانی بود که جهت یادگیری تئاتر به مجتمع فرهنگی هنری بوشهر مراجعه کرده بودند انتخاب شدند (20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل). در مرحله بعدی پیش آزمون از دو گروه با استفاده از آزمون مهارت های زندگی سوران گرفته شد. سپس گروه آزمایش به مدت هشت جلسه گروهی تحت آموزش تئاتر قرار گرفتند و در پایان مجددا پس آزمون بر روی دو گروه انجام گرفت. ضمنا در پایان آموزش، پرسش نامه نگرش سنج محقق ساخته در مورد نظر هردو گروه نسبت به یادگیری تئاتر نیز اجرا گردید.
  یافته های تحقیق نشان داد: تحلیل و مقایسه اطلاعات به دست آمده از تفاضل پیش آزمون-پس آزمون، آموزش تئاتر، مهارت های زندگی در نوجوانان را افزایش می دهد. همچنین در تحلیل زیر مقیاس های آزمون مهارت های زندگی سوران نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش تئاتر بر مهارت های خودآگاهی، همدلی و ارتباط موثر، تفکر خلاق، تفکر انتقادی، حل مسئله و روابط بین فردی معنی دار نبود. اما براساس نتایج تحقیق فوق آموزش تئاتر در افزایش مهارت های تصمیم گیری، مسئولیت پذیری اجتماعی، عزت نفس، مدیریت بر هیجان و کنترل استرس اثربخش بوده و باعث افزایش مهارت های فوق می گردد.
  کلیدواژگان: تئاتر، مهارت های زندگی، نوجوانان، ایفای نقش
 • امین حیدری صفحه 125
  اغلب ما مونولوگ را صرفا در قالب «سخن » می شناسیم. سخنی که توسط یک شخصیت نمایشی ارائه می شود. این مقاله در صدد است تا با استفاده از مفهوم «مطلق زبان» که از آرای فردینان دو سوسور برآمده، این برداشت را وسعت بخشد. سوسور مطلق زبان را تمامی توان ها و نیروهای آدمی جهت ارائه ی معنا می داند. در این پژوهش «سخن» و «گفتار » نحوه ای آرایش نظام مند کلمات در نظر گرفته شده اند، با این تمایز که سخن الزاما ملفوظ است. این مطالعه در پی بررسی امکان وجود مونولوگ بدون سخن و بر اساس شکل های دیگر ارائه ی گفتار است. یکی از امکانات پیش رو در این مسیر بهره بردن از نظام زبان بدن، و کلمات بر آمده از این نظام است؛ خاصه آن واژگان دیداری که به لطف گسترش فضای مجازی و سهولت کاربرد، به واقعیت هایی مفهوم سازی شده و قراردادی نزد کاربران بدل شده اند. این مقاله همچنین با استفاده از واژه نامه های آکسفورد ، لانگمن و مریام وبستر به اصلاح تعاریف موجود از مونولوگ، بر اساس این رویکرد پرداخته است.
  کلیدواژگان: مونولوگ، زبان، بیانی نوشتاری، دیداری نوشتاری، سخن، گفتار، زبان بدن
|
 • Atefeh Hossieni, Dr.Mahdi Hamed Saghaian Page 11
  Jerzy Grotowski, one of the activists of the twentieth century actor training, with the launch of the second experimental theater, devoted himself to the study area of theatre. Grotowski has used classical and modern concept of Yoga in the field of training actors and producing dramatic work. In this article, the concepts which stem from Grotowski’s point of view, have been classified this way: Drama as transcendence of the self, the breaking strength of theatre, the process of donation and discipline, purification of the soul that leads to training the holly actors. Individual vision which emerges from concentration Yoga, poverty and satiety in which rejecting the usual theatre full of shortcomings and accepting the poor theatre has emerged from. This article with descriptive-analysis way has attempt to demonstrate that how Grotowski in the process of training actors and also performing scene dramas has benefited from teaching Yoga. Also in this article, there is an attempt to answer this paradox why he has criticized the use Yoga. As a consequence of this study, it is said that by comparison the classical and modern Yoga with Grotowski’s opinion about acting and theatre and also studying details of existing paradox on Grotowski’s use of Yoga in acting we reach to this point that the quote “ Yoga is inappropriate for an actor ; is a coating that encompasses the reality of Gerotovski,s theater.
  Keywords: Jerzy Grotowski, labarotory theatre, poor theatre, classical Yoga, modern Yoga
 • Mehrdad Rayani, Makhsous Page 37
  The present situation of Persian theater, based on current events and contemporary situations in terms of guidance, planning and mechanisms governing theater production, is evolving and transforming. This article is written and arranged based on statistical perspective of the Persian theatre performances and Iran theatre management system. The main question in this article is "How and why Persian theater, in terms of management and production systems, are changing and moving towards private theatre and what effects are influential in this change?" Undoubtedly, in this article a number of reasons and aspects of change are answered, the extent of this move explained, and also an analysis about the way of Persian artists and the flow of Persian theatre have, will be provided in this study.
  - With reports from the office of planning of the coroner's Performing Arts Ministry of Culture and Islamic Guidance of Iran.
  Keywords: Persian theater, Contemporary privet theatre in Persian, Early privet theatre in Persian, Persian theatre economy
 • Mohammad Aref Page 51
  This article attempts to re-analytical and cognitive origins fifty plays are implemented, by local playwrights Province during the past fifty years, from the perspective of anthropology's performance. Lorestan Province proximity to Kurdistan, Chahar Mahal and Bakhtiari, Khuzestan, Ilam, Hamedan, Kermanshah, Isfahan, central Najd plateau of ancient history and civilization in the history of Iran. Accordingly it is expected that the local authority for the comprehensive study of the rituals of traditional performing arts is ancient. The findings show that since 1327 native Lorestan plays written by playwrights and performed by the natives. One of the plays as "Narook" by Morteza Jazayeri in other cities of Khorramshahr in 1327 has been performed. This paper has attempted to collect fifty plays the handwritten native Lorestan from 1327 to 1387 (fifty years) and analyze them from their dramatic scenes such as anthropology and literature. Finally, the authors considered the use of indigenous culture and civilizations based on customs, beliefs, worthy and scrutinize the evil Lor. Method of setting the paper documents (fifty plays native) is descriptive-analytic method of analysis "content analysis".
  Keywords: Lor ethnos, playwright, Lorestan, Zagros, Ethnology, Anthropology, Culture
 • Sepideh Bagheri Looyeh, Nahid Ahmdain Page 71
  As a prominent figure in sociology, Emile Durkheim is one of the important contributors to the scientific methodology practiced in humanities. He classifies social structures and cultural norms, into two main categories: “material” and “non-material”. He offered morality and “collective conscience” as the two most important examples of non-material social facts. Also he proposes the idea that people of primitive societies are held together by an irresistible force which he labeled as “mechanical solidarity”. Durkheim argues that in such societies, the individual is overruled by the society and therefore, punished if he/she ignores its values. Federico Garcia Lorca, the known Spanish playwright, provides in his plays the perspectives of conservative and closed society of Spain (Granada in particular) on the advent of the twentieth century. The present article attempts to trace the ideas of Emil Durkheim’s collective conscience in mechanical solidarity of primitive societies and the relationship between the individual and societies as such, in two plays of Lorca, namely Yerma and The House of Bernarda Alba. The study purports to show that how the deep faith of southern Spanish inhabitants in their traditions is rooted in what Durkheim calls the mechanical solidarity in the primitive societies.
  Keywords: Emile Durkheim, Federico Garcia Lorca, Yerma, The House of Bernarda Alba, Sociology, Spain
 • Maryam Nemat Tavousi Page 93
  Dramatic performance has existed in Iran throughout history. Siyah-Bazi is the only survival of those Iranian dramatic performances that mainly aimed to create a playful and funny interaction with its audiences .It once reached its peak but soon has been marginalized. The main reason for its misfortune may be relied upon unrevealed aspects of the play. Audiences go theatre with A given horizontal expectations, and dramatic form is surely one of these expectations. Since every dramatic form interacts with its audiences based on a specific function, this research attempted to identify the dramatic form in Siyah-Bazi. Thus it focused upon plot, character and function in comedy, farce and Siyah-Bazi to extract similarities. The end results indicate that Siyah-Bazi can be considered an Iranian farce, in terms of dramatic form.
  Keywords: Dramatic Form, Correcting laughter, Destructive laughter, Horizontal expectation in theatre
 • Javad Jamiri, Dr .Ezzat Deyreh Page 109
  The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of theater training on learning life skills in adolescence in Bushehr. Due to the nature of the research study was a pilot or experimental. Samples were 40 young people who visited art and culture complex and selected between all. 20 patients in experimental group and 20 patients are in the control group. Next, the two Groups using Soran life skills, pre- test was given. The group, for the eight group sessions was trained for theater art. Finally, the two groups Peg Test Performed Meanwhile, at the end of training, both in terms of the relative attitude questionnaire developed by the researchers to Learn were performed. The findings showed: an analysis and comparison of information obtained pretest - post-test training Theater, Life Skills subscales increases analysis skills test Soran life, the survey results indicated that self-learning skills, empathy and effective communication, critical thinking, problem solving and relationships between groups was not significant, but the results of research, education, theater the decision-making skills, taking charge of, self-esteem, management, stress management, these skills will enhance effective .
  Keywords: Theatre_Life Skills_teens_play a role
 • Amin Heidari Page 125
  We all know monologue as a form of speech given by one dramatic character. The author is to expand this interpretation by applying the concept of sheer language which has been educed of Ferdinand de Saussure’s thoughts. Saussure knows the concept of sheer language as the human being’s whole power and forces to present meaning. In this paper “speech” and “parole” are assumed as a systematic set of words. The only difference is that “speech” is essentially verbal. The author is to survey the possibility of monologue being regardless of speech, based on other forms of parole presentation. Body language is one of our further facilities in this way. Especially, those visual words that thanks to virtual space development and thus easy applications have become conventional and conceptualized realities for users. Based on this approach, the author has also modified monologue definition by using Oxford, Longman and Merriam Webster dictionaries.
  Keywords: Monologue, Language, Verbal, Written, Visual, Written, Speech, Parole, Body Language