فهرست مطالب

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران - سال سی و یکم شماره 3 (پاییز 1395)
 • سال سی و یکم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • آیسونا طلایی، محمد صالح زارع، حمیده عبدل زاده صفحات 422-433
  تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر تیمار فورفوریلاسیون بر مقاومت برشی خط چسب و توان نگهداری پیچ در دو گونه راش (Fagus orientalis) و نراد (Abies alba) انجام گرفت. در این راستا آزمونه ها با دو میزان متفاوت فورفوریلاسیون در قالب سطح پایین (نراد 14% و راش 20%) و سطح بالا (نراد 38% و راش 65%)، اشباع و با نمونه های شاهد مقایسه شده اند. بعد از اینکه اشباع آزمونه ها با فورفوریل الکل تحت شرایط خلا انجام شد، فورفوریلاسیون با حرارت دهی در طی پلیمریزاسیون و با ایجاد پیوندهای عرضی تکمیل شد. آزمونه های مقاومت برشی خط چسب با سه نوع چسب پلی یورتان تک جزئ، پلی وینیل استات و اوره فرمالدهید طبق استاندارد 905ASTM D آماده شدند. همچنین میزان توان نگهداری پیچ چوب پلیمرها در جهت عمود بر الیاف و موازی الیاف مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد با افزایش سطح فورفوریلاسیون، مقاومت برشی خط چسب کاهش و توان نگهداری پیچ افزایش یافت. بررسی مکانیسم چسبندگی نشان داد چسب های محلول در آب برای ایجاد سطح مشترک مناسب بین چسب و چوب پلیمر باید در دیواره سلولی نفوذ کنند و سطح مشترک چسب و ماده عامل تعیین کننده در مقاومت اتصال چسبی است. از آنجا که چوب-فورفوریل الکل یک چوب پلیمر دیواره است، امکان ایجاد سطح مشترک مناسب با افزایش سطح فورفوریلاسیون کاهش می یابد. مکانیسم چسبندگی چسب پلی یورتان نسبت به چسب های محلول در آب مانند پلی وینیل استات و اوره فرم آلدهید متفاوت بوده بنابراین مقاومت بیشتری را نشان داد. به دلیل تغییر ماهیت چوب با فورفوریلاسیون و افزایش مقاومت برشی چوب پلیمر با افزایش سطح فورفوریلاسیون توان نگهداری پیچ افزایش می یابد که در گونه نراد مشهودتر است. نتایج نشان داد توان نگهداری پیچ در جهت عمود بر الیاف بیشتر از موازی الیاف است. البته فورفوریلاسیون باعث افزایش دانسیته فراورده حاصل می شود که می تواند بر توان نگهداری پیچ موثر باشد.
  کلیدواژگان: مقاومت برشی، خط چسب، فورفوریلاسیون، توان نگهداری پیچ، راش و نراد
 • وحید تذکر رضایی، احمد سینایی صفحات 434-444
  در این تحقیق اثر نانو ولاستونیت برخواص خمشی و مقاومت به آتش چند سازه چوب پلاستیک آرد چوب/پلی پروپیلن مورد بررسی قرار گرفت. آرد چوب از گونه راش به میزان 60%، پلی پروپیلن به عنوان ماتریس پلیمری به میزان 37% و پلی اتیلن گرافت شده با مالئیک انیدرید به عنوان ماده سازگار کننده به میزان 3% وزن کل به کار گرفته شد. همچنین ماده نانو ولاستونیت در چهار سطح 0،1،3و5 درصد وزن خشک چوب استفاده گردید. نمونه ها با ابعاد 1× 20× 25 سانتی متر و دانسیته g/cm3 1با روش پرس گرم تهیه گردید.مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته مطابق با استاندارد ASTMو خواص مقاومت به آتش شامل مدت زمان شعله وری، مدت زمان دوام شعله، مدت زمان گدازش و کاهش جرم بر اساس استاندارد 11925 ISO اندازه گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که با افزایش ماده نانو ولاستونیت مقاومت خمشی،مدول الاستیسیته و مدت زمان شعله وری افزایش، ولی کاهش جرم، مدت زمان دوام شعله و مدت زمان گدازش کاهش می یابد. به منظور بررسی چگونگی پراکنش ذرات نانو ولاستونیت از میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان استفاده گردید.
  کلیدواژگان: چند سازه چوب پلاستیک، نانو ولاستونیت، مقاومت به آتش، پرس گرم، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدان
 • اصغر طارمیان، سید علیرضا دهقان، الناز طریق نور، محمدرضا پیرامون، راضیه شمسی، محمد لایقی صفحات 445-455
  در این تحقیق، کارایی یک کوره خورشیدی آزمایشگاهی برای خشک کردن گونه های چوبی مختلف در فصول مختلف سال در شهر کرج مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات این تحقیق در دو بخش مجزا انجام شد. در بخش اول، تخته های مماسی بلوط و نراد با ضخامت اسمی 5 سانتی متردر فصل تابستان سال 91 و در بخش دوم تخته های مماسی راش و صنوبر با همین ضخامت اسمی در فصل های پاییز سال 93 و بهار سال 94 در این کوره خشک شدند. در هر دو سری، عملیات خشک کردن تخته ها همزمان در هوای آزاد نیز انجام گرفت. نتایج نشان داد که به طور متوسط دمای داخل کوره طی روز در فصل تابستان حداکثر 35 درجه-سانتی گراد بیشتر از دمای محیط است و دمای آن در ساعات 10 الی 14 در دامنه 55-75 درجه سانتی گراد متغیر بود. در هر دو سری تحقیق، همه گونه های چوبی با سرعت و کیفیت مطلوب تری در کوره خورشیدی در مقایسه با هوای آزاد خشک شدند. شدت برون سختی و ترک های سطحی در تخته های خشک شده در کوره خورشیدی کم تر بود و تخته های خشک شده از شیب گرادیان نهائی رطوبت کم تری برخوردار بودند. همچنین، در مقایسه با هوای آزاد، تخته ها تا رطوبت نهائی کم تری در کوره خورشیدی خشک شدند.
  کلیدواژگان: کوره خورشیدی نیمه گلخانه ای، چوب، خشک کردن، فصل
 • اصغر تابعی صفحات 456-466
  در این تحقیق تغییرات رفتار نوری لیگنین کرافت صنوبر(Populus alba)، پیش و پس از متیل دار کردن با دی متیل سولفات با استفاده از فنون اندازه گیری تغییرات شاخص های نوری ( روشنی، K، S، K/S و عدد تغییر رنگ ) کاغذ آغشته به لیگنین بر اثر کهنه سازی نوری تسریع شده، مورد مطالعه قرار گرفت. تغییرات ساختاری ایجاد شده در لیگنین بر اثر تیمار متیل دار کردن، با استفاده از طیف سنجی FT-IR پیگیری و تا حد ممکن تعیین شد. نتایج حاصله نشان داد که با انجام تیمار متیل دار کردن لیگنین، در کاغذهای آغشته به لیگنین متیل دار شده در مقایسه با نوع متیل دار نشده ی آن، میزان روشنی افزایش یافت و عدد تغییر رنگ کوچک تر شد. در طول زمان پرتودهی نیز، در کاغذهای آغشته به لیگنین متیل دار شده مقاومت در برابر واکنش های تحریک نوری بیشتر شد بطوریکه، حتی در آنها پدیده ی شگفت انگیز رنگ بری نوری نیز اتفاق افتاد. بنابراین مشخص شد که متیل دار شدن، با ممانعت از تشکیل ساختارهای کینونی در لیگنین، بر ثبات شاخص های نوری کاغذهای لیگنین دار در شرایط کهنه سازی نوری می افزاید.
  کلیدواژگان: لیگنین کرافت، متیل دار کردن، کهنه سازی نوری، شاخص های نوری، کاغذهای لیگنین دار
 • محمد آزادفلاح، حمید خدابنده لو، امیر عباس شایگانی اکمل صفحات 467-477
  کاغذهای دی الکتریک آغشته به روغن از اجزای اصلی ترانسفورماتورهای توزیع و تعیین کننده زمان سرویس آن هستند. بنابراین ارتقاء پایداری این نوع کاغذها موجب افزایش طول عمر ترانسفورماتورها می شود. از این رو در این تحقیق از خمیرکاغذ کرافت رنگبری نشده الیاف بلند و ترکیبی از آن با خمیرکاغذ سودای باگاس با نسبت20% به 80% برای ساخت کاغذهای دی الکتریک آغشته به روغن با وزن پایه m2/g60 استفاده شد. سپس تاثیر استفاده از مقادیر متفاوت دی سیان دی آمید در ساختار این کاغذها و همچنین اثر کهنه سازی حرارتی روی ویژگی های دی الکتریک و مقاومت به کشش کاغذهای عایق مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش مقدار دی سیان دی آمید ظرفیت و شاخص مقاومت به کشش در مقایسه با نمونه-های عمل آوری نشده کاهش یافت ولی تلفات دی الکتریک، مقاومت عایقی و ولتاژ شکست بهبود پیدا کرد. با این وجود طی فرآیند کهنگی در بیشتر خواص دی الکتریک کاغذهای عایق تغییرات اندکی مشاهده شد ولی دی سیان دی آمید باعث جلوگیری از افت مقاومت به کشش کاغذهای عایق شد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که دی سیان دی آمید در پایدارسازی حرارتی کاغذهای عایق در معرض شرایط مخرب ترانسفورماتورهای پر شده با روغن به طور کارآمد عمل می کند.
  کلیدواژگان: دی سیان دی آمید، کاغذ عایق، بهسازی حرارتی، کهنگی، ترنسفورماتور
 • فروهل سبحانی اسکویی، مریم قربانی، سیدمجتبی امینی نسب صفحات 478-487
  این پژوهش با هدف تعیین شرایط بهینه اصلاح با ترکیب سیلانی 3-تری متو کسی سیلیل پروپیل متا کریلات و اثر آن بر خواص فیزیکی چوب صنوبر انجام شد. نمونه های آزمونی حاصل از گونه صنوبر در پنج سطح شاهد، ترکیب سیلانی/اتانول اسیدی در دو دمای 110 و 150 درجه سانتی گراد، ترکیب سیلانی/اتانول معمولی/دمای 150 درجه سانتی گراد در دو سطح با و بدون بنزوییل پراکساید گروه بندی شدند. نمونه ها با ترکیب سیلانی به روش خلاء- فشار در سیلندر آزمایشگاهی اشباع شدند. بیشترین افزایش وزن در سطح ترکیب سیلانی/ اتانول معمولی/ بنزوییل پراکساید/ دمای 150 درجه سانتی گراد به مقدار 40/24 درصد تعیین شد. ضریب حجیم کنندگی و جایگزینی گروه های هیدروکسیل در سطح ترکیب سیلانی/اتانول اسیدی/دمای 150 درجه-سانتی گراد به ترتیب، به مقدار 81/6 درصد و 10/1 مول بر گرم بیشترین مقدار را در مقایسه با سایر سطوح داشتند. اصلاح به کاهش جذب آب و بهبود ثبات ابعاد منتهی شد که بیشترین پایداری ابعاد در سطح حاوی آغازگر اندازه گیری شد. طی آزمون دوره ای غوطه وری - خشک کردن، بیشترین و کمترین ضریب حجیم کنندگی در نمونه های اصلاح شده با ترکیب سیلانی/اتانول اسیدی/ دمای 150 درجه سانتی گراد و ترکیب سیلانی/اتانول معمولی/دمای 150 درجه سانتی گراد گزارش شد. بیش ترین افت وزن در آزمون غوطه وری - خشک کردن در سطح اتانول اسیدی/ سیلان/ 110 درجه سانتی گراد با مقدار 6/3 درصد، تعیین شد.
  کلیدواژگان: خواص فیزیکی، 3، تری متوکسی سیلیل پروپیل متاکریلات، اتانول اسیدی، ضریب حجیم کنندگی
 • مجتبی گلی، مجید ذبیح زاده، سعید مهدوی صفحات 489-499
  این تحقیق به منظور تعیین اثر رنگبری قبل و بعد از پالایش در خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی (CMP) که برای تولید کاغذ روزنامه بکار می رود، انجام شده است. چوب مورد استفاده از مخلوط گونه های جنگلی و غیرجنگلی تهیه و به خرده چوب تبدیل و پس از هوا خشک شدن و محاسبه درصد رطوبت برای تهیه خمیرکاغذ CMP مورد استفاده قرار گرفت. خمیرکاغذ CMP با نسبت درصدهای 40 (صنوبر)، 30 (افرا)، 7/5 (بلوط)، 7/5 (توسکا) 7/5 (بید) و 7/5 (کلهو) تهیه شد. به منظور حذف یون های فلزی سنگین خمیرکاغذ، عملیات کی لیت سازی با DTPA انجام گردید. رنگبری با استفاده از پراکسید هیدروژن و هیدروکسید سدیم به ترتیب با 3 و 5/2 درصد بر مبنای وزن خشک خمیرکاغذ با درجه روشنی اولیه 6/44% انجام شد. خمیرکاغذ قبل و بعد از مرحله رنگبری توسط دستگاه کوبنده PFI مورد پالایش قرار گرفت. در نهایت از دو تیمار فوق الذکر کاغذهای دست ساز تهیه شد و ویژگی های آنها مطابق استاندارد تاپی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد رنگبری پس از پالایش، سبب افزایش شاخص کششی، ترکیدن، پارگی، درجه روشنی، ضریب پخش نور، دانسیته و کاهش زردی، ماتی و ضریب جذب نور شده است. نتایج به دست آمده صحه ایی بر سیستم رنگبری صنعتی متداول تولید خمیرکاغذ CMP در شرکت چوب و کاغذ مازنداران گذاشت.
  کلیدواژگان: خمیرکاغذ شیمیایی مکانیکی، رنگبری، پالایش، ویژگی های خمیرکاغذ
 • سعید اسمعیلی مقدم، امیر نوربخش صفحات 500-510
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر نانو سیلیس و تیمار آهکی آرد چوب و بررسی تاثیرات متقابل آن ها بر خواص نانوکامپوزیت-های چوب پلاستیک انجام شد. برای این منظور ابتدا آرد چوب توسط هیدروکسید کلسیم تیمار شد و سپس با نسبت وزنی 60 به 40 با پلی پروپیلن به همراه phc 4 سازگارکننده انیدرید مالئیک پلی پروپیلنی در داخل دستگاه اکسترودر مخلوط شد. نانو سیلیس نیز با نسبت های وزنی صفر، 1، 3 و phc 5 مورد استفاده قرار گرفت. نانوکامپوزیت های چوب پلاستیک به روش قالب گیری تزریقی ساخته شد. به منظور تغییرات آرد چوب پس از تیمار شیمیایی، از طیف سنجی مادون قرمز و جهت مطالعه ریخت شناسی نانوکامپوزیت ها از میکروسکوپ الکترونی پویشی و پراش اشعه ایکس استفاده شد. آزمون های مکانیکی شامل خمش (D790 ASTM) و کشش (D638 ASTM) و آزمون های فیزیکی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت (ASTM D7031-11) بر روی نمونه ها انجام گردید. نتایج نشان داد که در اثر تیمار هیدروکسید کلسیم، مقاومت های خمشی و کششی کاهش یافت اما مدول های خمشی و کششی افزایش یافتند. همچنین با افزایش نانو سیلیس تا محدوده مشخصی، خواص مکانیکی بهبود یافتند. افزایش نانو سیلیس در نمونه های بدون تیمار باعث افزایش جذب آب و در نمونه های تیمار شده باعث کاهش جذب آب شد. با افزایش نانو سیلیس، واکشیدگی ضخامت در نمونه ها کاهش یافت. نتایج طیف سنجی مادون قرمز نشان داد که پس از تیمار آهکی هیچ تغییری در باند جذبی مربوط به گروه های هیدروکسیل رخ نداده است. نتایج میکروسکوپ الکترونی پویشی نیز نشان داد که بلورهای سوزنی شکل هیدروکسید کلسیم پس از افزودن نانو سیلیس باعث تشکیل کریستال سیلیکات کلسیم شده اند. همچنین نتایج پراش اشعه ایکس تشکیل کریستال سیلیکات کلسیم را تایید نمود.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، طیف سنجی مادون قرمز، نانو سیلیس، خواص فیزیکی و مکانیکی، کریستال سیلیکات کلسیم
 • سمیرا برزعلی، لعیا جمالی راد، فرشید فرجی، سحاب حجازی صفحات 511-522
  در این تحقیق، با هدف استفاده از یک ترکیب جدید طبیعی و تجدید شونده و دوستدار محیط زیست که باعث آلودگی های زیست محیطی نمی شود، خواص فیزیکی و مکانیکی تخته لایه ساخته شده از گونه صنوبر تبریزی با چسب اوره فرمالدهید همراه با پیله ابریشم مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از پیله ابریشم به عنوان ماده پرکننده و تقویت کننده در چهار سطح 0، 10، 20 و 30 درصد وزن خشک رزین اوره فرمالدهید استفاده شد. خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های آزمونی شامل جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب، مقاومت خمشی موازی و عمود بر الیاف لایه سطحی و مقاومت برشی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که افزایش میزان مصرف پیله ابریشم موجب کاهش جذب آب و واکشیدگی ضخامت بعد از 2 و 24 ساعت غوطه وری در آب و افزایش مقاومت خمشی موازی و عمود بر الیاف لایه سطحی و مقاومت برشی در سطح اتصال شد. به نحوی که استفاده از 30 درصد پیله ابریشم باعث بهبود پایداری ابعادی، مقاومت خمشی و مقاومت برشی در سطح اتصال تخته ها شد.
  کلیدواژگان: پیله ابریشم، پر کننده، رزین اوره فرمالدهید، جذب آب، واکشیدگی ضخامت
 • ابوالحسن حسینی، محمدرضا طبیبی، سیدعلی حسینی صفحات 523-533
  در این تحقیق به بررسی اثر«0همراستایی استراتژی های بازاریابی» بر«عملکرد زنجیره تامین» و«عملکرد سازمانی» در شرکت های مبلمان اداری پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت های مرتبط در زمینه تولید و فروش مبلمان اداری، مستقر در شهرک های صنعتی چهاردانگه، خاوران و پرند در استان تهران است که در نهایت 206 نمونه جمع آوری شد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه ی گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیات و پاسخ گویی به سوالات تحقیق، از «مدلسازی معادلات ساختاری» استفاده شد.
  بر اساس نتایج پژوهش، در سطح اطمینان 95% مشخص گردید که تاثیر «همراستایی استراتژی های بازاریابی» بر «عملکرد زنجیره تامین» در شرکت های مبلمان اداری مورد بررسی 7.45، تاثیر«عملکرد زنجیره تامین» بر«عملکرد سازمانی» در شرکت-های مبلمان اداری مورد بررسی 4.19، بدست آمد که نشان دهنده معنی داری نوع رابطه در این فرضیات می باشد. همچنین در این تحقیق مشخص گردید که «همراستایی استراتژی های بازاریابی» هم بطور مستقیم موجب بهبود «عملکرد سازمانی» می شود وهم بطور غیرمستقیم به افزایش «عملکرد زنجیره تامین» شرکت های فعال در صنعت مبلمان اداری کمک می کند و این افزایش «عملکرد زنجیره تامین» به بهبود «عملکرد سازمانی» می انجامد.
  کلیدواژگان: همراستایی استراتژی های بازاریابی، عملکردزنجیره تامین، عملکردسازمانی، صنعت مبلمان اداری در استان تهران، مدلسازی معادلات ساختاری
 • مریم علیپور، قاسم اسدپور اتویی، سید مجید ذبیح زاده، زهره قزوینی صفحات 534-544
  با توجه به این که در فرآیند تولید خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی (CMP)، شستشوی خرده چوبها قبل از پخت در دیگ پخت حائز اهمیت می باشد، این پژوهش به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار شستشوی خرده چوب های صنوبردلتوئیدس بر ویژگی های نوری(درجه روشنی وماتی) و مقاومتی(شاخص های مقاومت کششی وترکیدگی) خمیرکاغذ شیمیایی- مکانیکی(CMP) انجام شد. پیش تیمار با آب داغ خالص و نیز محلول قلیایی (NaOH) در سه سطح 5/0، 2 و 5/3 درصد انجام شد. خرده چوب های پیش تیمار شده و شاهد (خرده چوب های بدون شستشو) با استفاده از روش شیمیایی- مکانیکی به خمیرکاغذ تبدیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که پیش تیمار خرده چوب های صنوبردلتوئیدس با آب داغ خالص و نیز محلول قلیایی باعث کاهش جرم خرده چوب و استفاده از این خرده چوبهای پیش تیمار شده در فرایند خمیرسازی باعث افزایش بازده خمیرکاغذ، افزایش درجه روشنی، کاهش مقاومت ها و افزایش مصرف انرژی شده است. خروج بخشی از همی سلولزها از چوب در طی پیش تیمار شستشوی خرده چوب ها تاثیر منفی در پالایش پذیری الیاف داشته و باعث کاهش ویژگی مقاومت خمیرکاغذ می شود.
  کلیدواژگان: پیش تیمار قلیایی، صنوبر، درجه روشنی، مواد استخراجی، خمیرکاغذCMP
 • حمیدرضا کوهکن، علی ملکی، شاهین بشارتی صفحات 545-556
  در این پژوهش اثر عوامل سطح رطوبت و سرعت برشی بر روی انرژی برشی مخصوص و تنش برشی چهار رقم چوب درخت بادام (مامایی، ربیع، سفید و شاهرود 12) بررسی و نتایج هر کدام از ارقام با یکدیگر مقایسه شدند. خواص برشی ارقام چوب بادام در این پژوهش با استفاده از یک ماشین تست یونیورسال STM20ساخت شرکت سنتام تعیین شدند. تیغه برش به صورت یک طرفه و دارای زاویه لبه 40 درجه است. پارامترهای مورد بررسی در سه سطح رطوبت 18، 25 و 45 درصد بر پایه تر، در سه سطح سرعت برشی 20، 30 و 40 میلی متر بر دقیقه و در سه اندازه قطر 6، 9 و 12 میلی متر تعیین شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان دادند انرژی برشی مخصوص و تنش برشی نسبت به کلیه عوامل آزمایشی در سطح 1 درصد واکنش معنی داری دارند. نتایج نشان داد که هر دو انرژی برشی مخصوص و تنش برشی با افزایش سطح رطوبت افزایش یافته اند. در حالی که با افزایش سرعت برشی از 20 به 40 میلی متر بر دقیقه این مقادیر کاهش یافتند. بر مبنای نتایج حاصل از این پژوهش میانگین انرژی برشی مخصوص برای ارقام مامایی، ربیع، سفید و شاهرود 12 به ترتیب 412/59، 09/56، 38/54 و 57/77 ژول بر میلی متر مربع و برای تنش برشی به ترتیب 01/16، 34/14، 73/13 و 35/19 مگاپاسکال به دست آمد. همچنین با بررسی تاثیر عوامل آزمایش در نتایج آزمون برش می توان اظهار داشت عوامل سطح رطوبت و رقم بیشترین تاثیر و فاکتور سرعت برش تاثیر کمتری داشته است.
  کلیدواژگان: چوب بادام، انرژی برشی مخصوص، تنش برشی، سطح رطوبت، سرعت برشی
 • حمیدرضا رودی، مرتضی ناظریان صفحات 557-570
  در این تحقیق، تاثیر استفاده از خمیر تیمار لایه به لایه (LbL) بصورت اختلاط با خمیر بازیافتی پالایش شده بر روی خواص فیزیکی کاغذ مورد بررسی قرار گرفت. واکنش های لایه به لایه برای تشکیل هفت لایه متوالی نشاسته کاتیونی و نشاسته آنیونی انجام شد. سپس در سه سطح 10، 20 و 30 درصد، خمیر LbL به خمیر پالایش شده در سه سطح 10، 15 و 20 دقیقه پالایش، اضافه شد. از خمیر مخلوط، کاغذهای دست ساز با وزن پایه g/m2 60 تهیه و ویژگی های فیزیکی از جمله؛ ضخامت، دانسیته، زبری سطح و شکل گیری آن مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تیمار LbL با استفاده از ریزنگارهای الکترونی AFM بیانگر آن است که با تیمار لایه به لایه، سطح الیاف توسط ذرات پلیمری نشاسته پوشانده شده اند. ریزنگارهای SEM نیز بر آغشتگی سطح الیاف به نشاسته و ایجاد سطوحی ناهموار تاکید دارد. تحلیل اثر متقابل عوامل متغیرها نشان داد که افزودن خمیر تیمار لایه به لایه به خمیر بازیافتی پالایش شده تنها بر ضخامت و زبری سطح کاغذ تاثیر معنی دار داشته است، در حالی که تغییر در زمان پالایش تاثیر معنی داری بر کلیه خواص فیزیکی مورد بررسی داشته است. در این بررسی، با توجه به نتایج آزمون تجزیه واریانس و اثر متقابل درصد میزان خمیر تیمار لایه به لایه و سطوح مختلف زمان پالایش بر خواص فیزیکی کاغذ با استفاده از روش سطح پاسخ، افزودن 10 درصد خمیر لایه به لایه به خمیر بازیافتی و اعمال زمان پالایش به مدت 66/18 دقیقه به عنوان شرایط بهینه انتخاب شد.
  کلیدواژگان: الیاف بازیافتی، پالایش، روش لایه به لایه، نشاسته کاتیونی و آنیونی، روش سطح پاسخ، خواص فیزیکی
|
 • Hamideh Abdolzadeh Pages 422-433
  The aim of this study was to investigate the effects of furfurylation on shear strength of bond line and screw withdrawal resistance of beech (Fagus orientalis) and fir (Abies alba) species. In this regard, specimens with two different values of furfurylation i.e. low (fir 14% and beech 20%) and high (fir 38% and beech 65%) levels were prepared and evaluated in comparison with untreated specimens. The furfurylation was performed after impregnating the specimens by furfuryl alcohol under vacuum condition followed by heating duration to complete polymerization and crosslinking. Specimens were prepared according to standard ASTM D 905 in order to assess shear strength of bond line formed with three different types of adhesives, single-component polyurethane, polyvinyl acetate as well as urea-formaldehyde. Also screw withdrawal resistance of wood polymer specimens was measured perpendicular to grain and parallel to grain. The results indicated that the shear strength of the bond line decreased and screw withdrawal resistance increased by furfurylation level. Examination of adhesion mechanism demonstrated that formation of an appropriate interface between water-soluble adhesives and wood-polymer involves effective penetration of adhesive into cell wall. Hence, the interface of adhesives and material would be the determining factor in developing strength of adhesive joints. Since the wood-furfuryl alcohol is a cell-wall wood-polymer, the possibility of creating an appropriate interface by increasing of furfurylation level was impaired. On the other hand, the adhesion mechanism of polyurethane glue compared to water-soluble adhesives such as polyvinyl acetate and urea-formaldehyde is significantly different, therefore exhibited more strength. The withdrawal screw resistance of furfurylated wood was increased by furfurylation level due to changing nature of wood and increasing shear strength of wood-polymer. This gain was also more evident in fir than beech. The results showed that screw withdrawal resistance perpendicular to grain was higher than parallel to grain.
  Keywords: Shear strength, Bond line, Furfurylation, Screw withdrawal resistance, beech, Fir
 • Vahid Tazakor Rezaie, Ahmad Sinaie Pages 434-444
  In this study, effect of nano-wollastonite on fire resistance characteristics of wood flour/polypropylene composite was investigated. The composites samples were manufactured using a dry blend/hot press method. In this study, the dried wood flour of beech as the filler in a 60%, poly propylene as the matrix in a 37% and polyethylene grafted with maleic anhydride as the coupling agent in a 3% total weight was used. Also, nano-wollastonite was used in four levels of dried wood flour loading (0, 1, 3 and 5%). Nominal density and dimensions of the composites were 1 g/cm3 and 1*20*25 cm, respectively.Bending strenght according to ASTM standard and Fire resistance characteristics such as, flammability duration, duration of flame after removing the burner, duration of glow after removing the burner and mass reduction were measured acceding to ISO 11925. Results indicated that by increasing the nano-wollastonite increases the bending strengh,MOE and flammability duration increased but mass reduction, duration of flame and duration of glow decreased. Also the dispersion of nano-wollastonite in composites was evaluated by Filed Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM).
  Keywords: wood plastic composite, fire resistance, nano, wollastonit, hot press, Filed Emission Scanning Electronic Microscope
 • Asghar Tarmian Pages 445-455
  In this research, the performance of a semi-greenhouse solar kiln was evaluated for dying different wood species in different season in Karaj. This study was carried out in two separate parts. In the first part, the flat-sawn boards of oak and fir with a nominal thickness of 50 mm were dried during summer of the year 2012. In the second part, the flat-sawn boards of beech and poplar with the same thickness were dried in autumn, 2014 and spring, 2015. For both parts, the boards were also air-dried. The temperature measured inside the solar kiln was 35 ºC greater than that outside during daytime and also the kiln temperature ranged from 55 to 75ºC during 10 a.m. to 2 p.m.. In both parts of research, all wood species dried in the solar kiln faster with better quality compared to those air-dried. The severity of casehardening and surface checking in the boards dried in the solar kiln was lower and more homogenous moisture profile was observed. In addition, the final moisture content was lower for the boards dried in the solar kiln.
  Keywords: Semi, green house, wood, drying, season
 • Asghar Tabei Pages 456-466
  In this study, changes in optical behavior of Poplar Kraft lignin before and after methylation by using dimethyl sulphate, was monitored by measuring optical indices ( brightness,light absorbtion coefficient, light scattering coefficient,light absorbtion coefficient to light scattering coefficient ratio and Post-Color numbers) of impregnated papers following accelerated photo aging. The structural changes in lignin caused by methylation reaction, were verified by using fourier transform infar red( FT-IR) spectroscopy. The results showed that, by methylation of lignin, it was observed that, in methylated lignin-containing papers, the extent and stability of brightness is more and post- color number is less compared to control samples. In methylated samples, even the strange phenomenon of photo bleaching was observed. Therefore, it was found that, methylation of lignin can prevent the formation of quinone groups and increases the stability of the optical indices in the photo aging conditions.
  Keywords: Kraft lignin, methylation treatment, accelerated photo- aging, optical indices,lignin-containing papers.
  Keywords: Kraft lignin, Methylation reaction, Accelerated photo, aging, Optical indices, Lignin, containing papers
 • Mohammad Azadfallah Pages 467-477
  The oil-impregnated dielectric papers are the main components of distribution transformer which govern its service time. Therefore, durability enhancement of this grade of paper will cause to extend transformers life. Hence in this research long fiber unbleached Kraft pulp and mixture of it with bagasse soda pulp with the ratio of 20% to 80% were used to make oil-impregnated dielectric papers with the grammage of 60 g/m2. The effect of dicyandiamide application with different content in paper structure and thermal aging were then assessed on dielectric properties and tensile strength of the insulation papers. The results showed that with increasing dicyandiamide content, the capacitance and tensile strength index decreased in comparison with untreated samples, but dielectric loss, insulation resistance, and breakdown voltage were improved. However, slight changes were observed in most dielectric properties during aging, but dicyandiamide caused to prevent loss of the tensile strength of insulated papers. Generally it could be concluded that dicyandiamide acts efficiently in thermal stabilization of insulation paper exposed to aggressive conditions inside the oil-filled transformer.
  Keywords: Dicyandiamide, insulation paper, thermal upgrading, aging, transformer
 • Maryam Ghorbani Pages 478-487
  The objectives of this research determine for optimum condition modification with effect of 3-(trimethoxysilyl) propyl methacrylate on physical properties of Poplar wood-polymer were performed. Test samples from Poplar species were divided to five levels: control, Acidified Ethanol/Silan/110 ˚C, Acidified Ethanol/Silan/150 ˚C, Ethanol / Silan / 150°C and Silan/150°C in two levels with and without Benzoyl peroxide. Samples were impregnated with silan compound according to vacuum-pressure method in experimental cylinder. Weight percent gain of Silan/Et/BP/150 ˚C level by 24/40% had the maximum value were determined. Bulking efficiency and OH groups substituted in Silan/AEt/150 level with 6.81 % and 1.10 mol/gr, respectively compared with the other levels.
  Modification were resulted to improve water absorption and dimensional stability that maximum dimensional stability in contain initiator level were determined. In immersion-dry period test, the highest and lowest bulking efficiency in Silan/AEt/150 and Silan/Et/150 were reported. Maximum of weight loss in immersion-dry test was determined in Silan/AEt/110 with the 3.6% value.
  Key words: physical properties, 3-(trimethoxysilyl) propyl methacrylate, Asidified Ethanol, bulking efficiency.
  Keywords: Physical Properties, 3, (trimethoxysilyl) propyl methacrylate, Asidified Ethanol, bulking efficiency
 • Saeed Mahdavi Pages 489-499
  The objective of this study was determination of the best method of bleaching including refining and bleaching (RB) or bleaching and then refining (BR) on chemical mechanical pulp (CMP) for the production of newsprint. Wood raw material consists of mixed wood forest species was chipped and air dried to calculate the moisture content. Wood composition percentages for CMP pulping was 40% poplar, 30% maple, 7.5% oak, 7.5% alder, 7.5% willow, and 7.5% Persimmon. In order to remove heavy metal ions of pulp, the chelating was carried out with DTPA. TCF Bleaching carried out by 3% H2O2 and 2.5% NaOH based on dry weight of pulp with initial brightness of 44.6% ISO. Pulp bleaching was done in two stages, before and after the refining by laboratory PFI mill beater. Finally, handsheets were made from the RB and BR treated pulps and the sheet properties were evaluated according to TAPPI test methods. The results showed that BR treatment increased tensile, burst, tear indices, brightness, scattering coefficient, and density, but reduced yellowing, opacity, and light absorption coefficient. The results confirmed the conventional method of CMP pulp treatment (BR) in MWPI.
  Keywords: Chemical, mechanical pulp, Bleaching, refining, pulp properties
 • Pages 500-510
  This study with aim of evaluation the Nano-silica and wood flour calcareous-treated and evaluation of properties of the wood plastic Nano composite obtained from it performed. For this purpose beginning, wood flour was treated by calcium hydroxide and then with weight ratio of 60 to 40 by Polypropylene with 4 per hundred compound (phc) MAPP compatibilizer in extruder machine were mixed. Beside, Nano silica with weight ratio of 0, 1, 3 and 5 phc was used. Wood plastic Nano composites were fabricated by injection molding technique. Fourier transform infrared spectroscopy was used from wood flour changes after chemical treatment and for morphological study of Nano composites from scanning electron microscopy and X-ray diffraction were used. Mechanical testes include bending (ASTM D790) and tensile (ASTM D638) and physical testes include water absorption and thickness swelling (ASTM D7031-11) on the samples was done. Results showed that by calcium hydroxide treatment, bending and tensile resistance were decreased but bending and tensile modulus were increased. Also with increasing the Nano silica up to specific range, the mechanical properties were improvement. Increase of Nano silica in untreated samples caused increasing of water absorption and in treated samples caused decreasing of water absorption. With increasing of Nano silica, thickness swelling in the samples was decrease. The results of infrared spectroscopy showed that after lime treatment No change has occurred in the absorption band related to the hydroxyl groups. Results of scanning electron microscopy showed that the needle-shaped crystals of calcium hydroxide formed calcium silicate crystals after addition the Nano silica too. As well as results of X-ray diffraction, confirmed calcium silicate crystals.
  Keywords: CNanocomposite, Fourier transform infrared, Nano silica, Physical, Mechanical Properties, Calcium silicate crystals
 • Pages 511-522
  In this research with the aim of using a natural component, renewable and environmentally friendly which is not environmental pollution, the physical and mechanical properties of plywood manufactured by populous with urea formaldehyde resin and silk cocoon were studied. For this purpose, silk cocoon was used as filler and reinforcement for four levels of 0, 10, 20 and 30 percent according to dry weight of urea formaldehyde resin. The physical and mechanical properties of samples including water absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water, bending strength parallel and perpendicular to the surface layer grain and shear strength were measured. The results show that increasing the amount of silk cocoon, decreased water absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water and increased bending strength parallel and perpendicular to the surface layer grain and shear strength. So that, using 30 percent of silk cocoon, dimensional stability, bending strength and shear strength, were improved.
  Keywords: Silk cocoon, Filler, Urea formaldehyde resin, Water absorption, Thickness swelling
 • Aboalhassan Hosseini Pages 523-533
  In this study, the effect of "aligning marketing strategy" on "supply chain performance" and "organizational performance" in office furniture companies was taken into account. The study population was firms where based in the industrial towns, Tehran, such as Chahardangeh, Khavaran and Parand. At last, 206 samples were collected. This is, based on purpose, an applied research, however, it is a descriptive survey in terms of data collection.
  For analyzing of hypotheses and research questions, "structural equation modeling" was used. According to the results, the impact of aligning marketing strategies on the value of supply chain in office furniture firms was determined 7.45 at 95% confidence level and also the effect of the value of supply chain on organizational performance was gained 4.19 at the same confidence level. Both indicated the relationships in hypotheses were significant. From this research, it was concluded that aligning marketing strategies had improved organizational performance directly and increased the value of supply chain indirectly in active companies in the office furniture industry which helped to improve "organizational performance".
  Keywords: marketing strategy alignment, supply chain performance, organizational performance, office furniture companies, structural equation modeling
 • Pages 534-544
  With considering that in chemical-mechanical pulp (CMP) production process , the wood chips washing pre-treatment is important , so this research was conducted to investigate the effect of pre-treatment washing of populous deltoids wood chips on CMP Optical(brightness and opacity) and Strength(tensile and burst indexes) properties. Pre-treatment was accomplished with pure hot water and alkaline solutions (NaOH) at three levels of 0.5, 2 and 3.5 percent too. Pre-treated populous deltoids wood chips and control (chips without washing) were converted to pulp by CMP process. The results of this research indicated that the pretreatment of populous deltoids wood chips with hot water and also alkaline solutions caused wood chips mass and using of these treated chips for pulping caused pulp yield and brightness increscent, pulp strength reduction and also energy consumption increscent. . Removing of some part of chips hemicellulos have negative effect on the pulp refinability and cause pulp strength reduction.
  Keywords: alkaline pre, treatment, Populus, brightness, extractives, CMP pulp
 • Hamid Reza Koohkan, Ali Maleki, Shahin Besharati Pages 545-556
  In this research the effects of moisture content and cutting speed on the specific shearing energy and shearing stress for four variety of almond tree (Mamayy, Rabi, Sefid and Shahrodi12) was investigated and results the each any the varieties were compared with each other. Shear properties of almond wood varieties in this study, using a universal testing machine manufactured STM20 Sntam was determined. Knife bevel form of one-sided and edge angle is 40 degree.The characteristics at three moisture levels of 18, 25 and 45% (w.b.) wet basis, three cutting speed levels of 20, 30 and 40 mm/min and in three size 6, 9 and 12 mm were determined. The results of analysis of variance (ANOVA) showed specific shearing energy and shearing stress to all test factors were response significant (P
  Keywords: Almond Wood, Specific shearing energy, Shearing stress, Moisture Content, Cutting speed
 • Pages 557-570
  In this study, the effect of using Layer-by-Layer (LbL) treated pulp as mixed with refined OCC recycled pulp was investigated on paper physical properties. The LbL treatments were conducted to build 7 consecutive cationic and anionic starch layers. Afterwards, at three levels of 10, 20 and 30 percent, LbL-treated pulp was added to the 10, 15 and 20 minutes refined pulp. From mixed pulp, handsheets with basis weight of 60 g/m2 were prepared and its physical properties including: thickness, density, roughness and formation was examined. The results of LbL treatment using AFM micrographs indicated that the surface of fibers was covered with starch polymer particles by means of Layer-by-Layer treatment. Also, SEM micrographs confirm starch impregnated fibers surface and formation of rough surfaces. Analysis mutual effect of independent variables revealed that addition of LbL-treated pulp to the refined recycled pulp had only significant effect on paper thickness and surface roughness, while variation of refining time had significant influence on all physical properties. In current research, considering the results of ANOVA test and the mutual effect of the content of LbL-treated pulp and different refining time levels on the paper physical properties using response surface methodology, adding of 10 % of LbL-treated pulp to the OCC pulp and applying the refining time of about 18.66 minutes was selected as optimum condition.
  Keywords: Recycled Fibers, beating, polyelectrolyte multi, layers, cationic, anionic starch, bending resistance