فهرست مطالب

محیط زیست جانوری - سال هشتم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال هشتم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/16
 • تعداد عناوین: 35
|
 • علی رضایی خوزانی، محمد کابلی*، سهراب اشرفی، حسن اکبری صفحات 1-8
  ایران به عنوان آخرین پناهگاه یوزپلنگ آسیایی در جهان محسوب می شود که تنها جمعیتی در حدود 60 قلاده از این گونه را در خود جای داده است. جهت تهیه طرح حفاظتی از این گونه نیاز به انجام مطالعات بوم شناختی می باشد. رژیم غذایی یکی از مهم ترین ابعاد بوم شناختی گوشت خواران محسوب می شود که سایر ابعاد بوم شناختی متاثر از الگوی تغذیه ای است. منطقه حفاظت شده کوه بافق نسبت به سایر زیستگاه های یوزپلنگ در ایران و جهان شرایط غالب کوهستانی دارد و جمعیت غالب سم داران وحشی آن از کل وبز تشکیل شده است. هم چنین منطقه کوه بافق یکی مناطق جنوبی پراکنش یوزپلنگ در ایران به شمار می آید و جهت احیای جمعیت های یوزپلنگ در زیستگاه های جنوبی تر بسیار حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی رژیم غذایی یوزپلنگ آسیایی در منطقه حفاظت شده کوه بافق در مرکز فلات ایران است. در این مطالعه از روش تجزیه سرگین برای شناسایی آیتم های طعمه مصرفی یوزپلنگ استفاده شده است و برای تجزیه سرگین از نمایه های فراوانی حضور، فراوانی حضور تصحیح شده و بیومس مصرف شده جهت آنالیز رژیم غذایی استفاده شد. در 51 سرگین مطالعه شده از یوزپلنگ هفت آیتم غذایی شناسایی شد که شامل: کل وبز، قوچ و میش، جبیر، بز اهلی، شتر، روباه معمولی و پرنده است. کل و بز بیش ترین فراوانی حضور (43/14) و بیومس نسبی (40%) مصرف شده را در رژیم غذایی یوزپلنگ به خود اختصاص داده است. سپس قوچ و میش (41/18) و جبیر (17/65) بیش ترین فراوانی حضور و هم چنین بیومس مصرفی را دارند. پس از سم داران وحشی، دام اهلی بخش قابل توجهی از رژیم غذایی یوزپلنگ را شامل می شود که این مسئله می تواند به چالشی برای حفاظت از یوزپلنگ در این منطقه تبدیل شود. با توجه به این که بخش اصلی رژیم غذایی یوزپلنگ (بیش از 91%) از طعمه های سم دار وحشی تشکیل شده است بنابراین به نظر می رسد که در حال حاضر منطقه حفاظت شده کوه بافق زیستگاه مطلوبی برای این گونه محسوب می شود.
  کلیدواژگان: یوزپلنگ آسیایی، رژیم غذایی، تجزیه سرگین، کوه بافق
 • امیر انصاری* صفحات 9-16
  استان مرکزی با دارا بودن کوه های مرتفع زیستگاه مطلوب گوسفند وحشی است، به طوری که جمعیت های قابل توجهی از گوسفند وحشی در زیستگاه های استان مرکزی مشاهده می گردد. MAXENT براساس حداکثر آنتروپی یا نزدیک به واقعیت و ENFA براساس توزیع نرمال می باشد. با استفاده از روش های تحلیل عامل آشیان بوم شناختی، حداکثر آنتروپی نقشه و مدل مطلوبیت زیستگاه گوسفند وحشی تهیه و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج مطالعه نشان می دهد در روش ENFA مساحت 118801 هکتار معادل 8 درصد و 4 فاکتور بوم شناختی نمایان گر 93% از اطلاعات است. مقادیر 1/603 ویژگی حاشیه ای کل و 0/229 تحمل پذیری نشان دهنده تمایل گوسفند وحشی به مناطقی است که ارتفاع و شیب آن ها بیش تر از ارتفاع میانگین زیستگاه و تحمل پذیری کمی دارد. در روش Maxent مساحت 169878 هکتار معادل 11 درصد از نیمه جنوبی استان مرکزی دارای زیستگاه مطلوب برای گوسفند وحشی می باشد، در بین متغییرهای توسعه بیش ترین اثرگذاری بر روی زیستگاه گوسفند وحشی مربوط به متغییر فاصله از شهرها (20 کیلومتر) و کم ترین مربوط به جاده های مال رو می باشد و از متغییرهای بوم شناسی بیش ترین تاثیرگذاری مربوط به شیب (20 درصد) و کم ترین مربوط به ارتفاع می باشد. با مقایسه ROC مدل ها مشخص گردید اعتبار مدل مطلوبیت زیستگاه با روش( Maxent (0/978 و با روش (ENFA (0/651 می باشد،که نشان گر عملکرد بهتر روش Maxent نسبت به روش ENFAمی باشد. بر این اساس پیشنهاد می شود در مدل سازی مطلوبیت زیستگاه حیات وحش از روش Maxent استفاده گردد.
  کلیدواژگان: تحلیل عامل آشیان بوم شناختی، حداکثر آنتروپی، گوسفند وحشی، Area Under Curre) ROC)
 • هادی رادنژاد، مینو مشتاقی*، ایمان عموییان، امین جمالی منش صفحات 17-24
  مدل های پیش بینی کننده پراکنش پاسخ مناسبی در رابطه با اکولوژی، زیست جغرافیا و حفاظت گونه ها فراهم می کنند. آهوی گواتردار (Gazella subgutturosa) گونه ای آسیب پذیر بوده که جمعیت آن در بسیاری از مناطق حفاظت شده کشور در اثر شکار و تخریب زیستگاه کاهش یافته است. در این مطالعه فاکتورهای زیست جغرافیایی موثر بر پراکنش بالقوه این گونه در پارک ملی بمو با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی ارزیابی گردید. بدین منظور از 15 متغیر زیست جغرافیایی ناهمبسته با قدرت تفکیک مکانی 100 متر استفاده شد. مهم ترین متغیرهای تاثیرگذار با استفاده از منحنی جک نایف مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی صحت سنجی مدل نشان از کارایی مناسب مدل مکسنت در مدل سازی پراکنش آهو بود (992/0AUC(area under the curve) = ). نقشه لجستیک پیش بینی پراکنش بالقوه زیستگاه گونه نشان داد که بیش تر زیستگاه های مطلوب این گونه در محدوده تنگ چاه محکی ، چشمه حاجی مهراب و نیز اطراف چاه سرخ و تلمبه بادی می باشد. نتایج ارزیابی جک نایف و محاسبه سهم نسبی متغیرها نشان داد که فاصله از آبشخور، تیپ پوشش گیاهی، فاصله از نقاط حضور پلنگ و زمین شناسی مهم ترین متغیرهای موثر بر توزیع آهو می باشد.
  کلیدواژگان: آهوی گواتردار، حداکثر آنتروپی، مدل سازی، مطلوبیت زیستگاه، پارک ملی بمو
 • مجید معزی دامغان فر *، ناصر کریمی، کامران زند صفحات 25-32
  در این آزمایش به منظور بررسی اثر محدودیت غذایی و رشد جبرانی در میزان تولید پروتئین میکروبی از 21 راس بره نر افشاری بعد از شیرگیری با متوسط وزن 27 کیلوگرم استفاده شد. بره ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. به تیمار شاهد در کل دوره جیره پروار (کاه، یونجه و کنسانتره) داده شد. به تیمارهای دوم و سوم به ترتیب به مدت 30 و50 روز جیره محدودیت شامل 50 درصد کاه و 50 درصد یونجه داده شد و بعد از آن از جیره پروار داده شد. به منظور تخمین پروتئین میکروبی تولید شده از طریق اندازه گیری مشتقات بازهای پورینی دفع شده از ادرار، از هر تیمار سه بره هر دو هفته یک بار و در مجموع شش مرتبه نمونه های ادرار گرفته شد. از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) برای اندازه گیری مشتقات بازهای پورینی ادرار استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که در کلیه تیمارها با طی مدت پروار و افزایش وزن بره ها، ماده خشک مصرفی افزایش یافت و افزایش ماده خشک مصرفی سبب افزایش تولید پروتئین میکروبی شد. در تیمار شاهد با طی مدت پروار، وزن بره ها و خوراک مصرفی افزایش یافت که سبب افزایش تولید مشتقات بازهای پورینی و پروتئین میکروبی شد. در تیمار 30 و 50 روز محدودیت تولید پروتئین میکروبی با پایان محدودیت غذایی و شروع رشد جبرانی بر تولید آن افزوده شد که علت آن کیفیت جیره پروار بود. ضمنا قابلیت هضم بهتر جیره پروار باعث افزایش مصرف خوراک و افزایش تولید مشتقات بازهای پورینی (آلانتوئین واسید اسید اوریک) و پروتئین میکروبی شد. لذا اثر کیفیت جیره غذایی و همچنین افزایش مصرف خوراک بر تولید پروتئین میکروبی از لحاظ آماری معنی دار (0/05>p) بود.
  کلیدواژگان: محدودیت غذایی، رشد جبرانی، پروتئین میکروبی، بره نژاد افشاری
 • سهراب مرادی، صالح محمودی، صیاد شیخی ئیلانلو* صفحات 33-40
  منطقه زاگرس با پنج میلیون هکتار جنگل تقریبا وسعتی معادل 40 درصد از کل جنگل های کشور را به خود اختصاص داده است. استفاده بی رویه از جنگل های زاگرس طی سالیان متمادی، موجب شده که این جنگل های با ارزش به اکوسیستم های حساس و شکننده ای تبدیل شوند. سنجاب ایرانی از پستانداران شاخص جنگل های بلوط زاگرس است، که متاسفانه زیستگاه های مطلوب این گونه در اثر فعالیت های تخریبی انسانی به شدت کاهش یافته است. مطالعه حاضر جهت انتخاب لکه های باقی مانده مطلوب برای حفاظت از این گونه شهرستان ثلاث باباجانی انجام گرفت. برای انجام این کار نقاط حضور گونه با انجام مطالعات میدانی و گزارشات جوامع محلی و کارشناسان محیط زیست به دست آمد. متغیرهای مورد نیاز برای مدل سازی نیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه و برای تهیه نقشه های مطلوبیت زیستگاهی و لکه های مناسب حفاظتی برای این گونه از نرم افزار حداکثر بی نظمی (MaxEnt) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان دادند که عمده لکه های مناسب حفاظتی برای این گونه در غرب شهرستان ثلاث باباجانی قرار گرفته است (ACU= 0/961). هم چنین متغیرهای ارتفاع، فاصله از جاده و پوشش گیاهی مهم ترین متغیرهای موثر بر مطلوبیت زیستگاهی این گونه شناسایی شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مناطق جنگلی با پوشش متراکم و مناطق جنگلی مرتفع مطلوب ترین زیستگاه های موجود برای گونه سنجاب ایرانی می باشد. به نظر می رسد انتخاب بخش هایی از لکه های جنگلی پیشنهادی به عنوان منطقه حفاظت شده در شهرستان ثلاث باباجانی می تواند نقش موثری را در حفاظت از این گونه داشته باشد.
  کلیدواژگان: سنجاب ایرانی، مطلوبیت زیستگاه، ثلاث باباجانی، حداکثر بی نظمی
 • مریم عیدی* صفحات 41-46
  سنگ کلیه یک بیماری جهانی است. سنگ های ادراری دارای ترکیب شیمیایی مختلفی هستند. سنگ های اگزالات کلسیم معمول ترین سنگ های کلیه بوده و 80 درصد سنگ ها را تشکیل می دهند. در طب سنتی ایران، گیاهان دارویی بسیاری برای درمان سنگ های کلیوی استفاده می شوند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر عصاره هیدرواتانلی دانه زنیان بر کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم در بافت کلیه موش های صحرایی نر نژاد ویستار می باشد. در پژوهش تجربی حاضر در ابتدا، عصاره هیدرواتانلی گیاه در غلظت های 12/5، 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم تهیه شد. کریستالیزاسیون اگزالات کلسیم توسط اضافه نمودن کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول در آب آشامیدنی به ترتیب به مدت 3 و 38 روز القاء شد. گروه شاهد توسط آب آشامیدنی تیمار شدند. گروه های تجربی علاوه بر آب آشامیدنی حاوی کلرید آمونیوم و اتیلن گلیکول توسط غلظت های 12/5، 25 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره گیاه به روش درون صفاقی به مدت 41 روز تیمار شدند. بعد از 41 روز، حیوانات توسط اتر بی هوش شده و کلیه سمت چپ آن ها خارج شده و در فیکساتیو قرار گرفت. نمونه ها برای مطالعات بافت شناسی آماده شده و توسط هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج نشان دادند که تیمار عصاره موجب کاهش تعداد کریستال های اگزالات کلسیم در بافت کلیه حیوانات تجربی در مقایسه با گروه شاهد بیمار می گردد (p<0/001). هم چنین، تیمار عصاره آسیب توبولو-اینتراستیشیال را در حیوانات تیمار شده کاهش می دهد (p<0/01). بنابراین، دانه زنیان کاندیدای مناسبی برای درمان سنگ کلیه است و نتایج تحقیق کاربرد سنتی آن را در درمان بیماری تایید می کند.
  کلیدواژگان: زنیان، اگزالات کلسیم، کریستالیزاسیون، سنگ کلیه، موش صحرایی
 • فرزانه حق نظری*، همایون خزعلی، سینا تقویمی صفحات 47-52
  مطالعاتگذشتهنشاندادهاند کهگالانینپپتیدارکسیژنیک است وفعالیتمحورهیپوتالاموس – هیپوفیز – تیروئیدرامهارمیکند. گالانینموجبافزایش دریافت غذاازطریقمسیر نوروپپتیدY می شود. مورفین اپیات آلکالوئیدی است که از طریق تاثیر بر Agouti Related Protein و افزایش فعالیت نورون های دوپامینرژیک درmedian eminence بر غلظت هورمون های تیروئیدی موثر است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برهمکنش گالانین و مورفین بر غلظت هورمون های تیروئیدی است. 21 عدد موش صحرایی نر از نژاد Wistar (200-250گرم) به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند. گروه ها 200 نانوگرم گالانین، 1میکروگرم مورفین و یا 200نانوگرم گالانین به همراه 1 میکروگرم مورفین را در حجم 3 میکرولیتر از طریق بطن سوم مغز دریافت نمودند. نمونه های خونی یک روز قبل و تا 24 ساعت بعد از تزریق جمع آوری شدند. پلاسمایخونیجهتتعیینمیزانهورمونهای 3T و 4T به روش Radio Immunoassay آنالیز گردید. جهت اطمینان از صحت کانول گذاری، برش گیری از مغز صورت گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که گالانین یا مورفین میزان هورمون های تیروئیدی را در مقایسه با قبل از تزریق به طور معنی داری کاهش دادند (0. 05>P). تزریق همزمان گالانین و مورفین منجر به تاثیر مهاری بیش تری بر فعالیت محور HPT می شود (0. 05>P).
  کلیدواژگان: گالانین، مورفین، 3T، 4T، تزریق ICV
 • ویدا رحیم پور *، وحید نجاتی، غلامرضا نجفی، شیوا خضری صفحات 53-64
  صرع یک اختلال نورولوژیکی می باشد که با اختلال در فعالیت الکتریکی مغز ظاهر می گردد. کاربامازپین یک داروی ضدصرع است که در دراز مدت باعث افزایش استرس اکسیداتیو و ایجاد اختلال در سیستم تولیدمثلی می شود. هدف این مقاله بررسی اثر آنتی اکسیدانی روغن جوانه گندم بر روی تستوسترون، پارامترهای اسپرمی و پراکسیداسیون لیپیدی موش های صرعی تحت درمان با کاربامازپین می باشد. در این مطالعه 48 موش سوری نر بالغ نژاد NMRI به طور تصادفی به 6 گروه 8تایی تقسیم شدند. شامل: گروه شاهد، گروه صرعی شده با پنتیلن تترازول با دوز40 (تزریق داخل صفاقی) ، گروه صرعی شده با پنتیلن تترازول با دوز40+ کاربامازپین با دوز30 (گاواژ) ، گروه صرعی شده با پنتیلن تترازول با دوز40+ کاربامازپین با دوز 180 (گاواژ) ، گروه صرعی شده با پنتیلن تترازول با دوز40+ کاربامازپین با دوز30+روغن جوانه گندم با تک دوز500 (گاواژ) و گروه صرعی شده با پنتیلن تترازول با دوز40 + کاربامازپین با دوز180+ روغن جوانه گندم با تک دوز 500 (واحد دوز ها به صورت گرم بر کیلوگرم وزن بدن می باشد). در پایان دوره تیمار (42 روز) میزان تستوسترون سرم، پراکسیداسیون لیپیدی و پارامترهای اسپرمی اندازه گیری شد. داده ها با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون توکی در نرم افزارSPSS20 تحلیل شدند و سطح معنی دار (0/05>P) در نظرگرفته شد. در این بررسی میزان تستوسترون و پارامترهای اسپرمی درگروه های دریافت کننده کاربامازپین نسبت به گروه شاهد کاهش یافت (0/05>P). هم چنین میزان پراکسیداسیون لیپیدی در گروه های مذکور افزایش پیدا کرد (0/05>P). استفاده از روغن جوانه گندم باعث افزایش تستوسترون، پارامترهای اسپرمی و کاهش پراکسیداسیون لیپیدی نسبت به گروه های دریافت کننده کاربامازپین شد. نتایج نشان داد که روغن جوانه گندم باعث بهبود عملکرد سیستم تولیدمثلی شده وعوارض کاربامازپین را در حد مطلوب کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: کاربامازپین، صرع، روغن جوانه گندم، تستوسترون، پارامترهای اسپرمی
 • مهدی صادقی، سیدمحمود قاسمپوری *، نادر بهرامی فر صفحات 65-72
  فلزات سنگین عناصری هستند که در همه جا هستند، ثبات بالایی دارند، غیر قابل تخریب زیستی هستند و هم چنین نیمه عمر بیولوژیکی بالایی دارند. از بین فلزات سنگین، جیوه سمی ترین عنصر غیر ضروریمی باشد و اصلی ترین نگرانی را در رابطه با تاثیرات مضر زیست محیطی دارد. هم چنین باعث اثرات سوء در پرندگان و کاهش جمعیت آن ها می شوند. پس نیاز است که یک اکوسیستم مورد ارزیابی قرار بگیرد. هدف از پژوهش حاضر این است که سطوح مختلف جیوه را در انواع مختلف پر در چهار گونه از مرغابی سانان تالاب بین المللی فریدون کنار که شامل غاز خاکستری (Anser anser) ، خوتکا (Anas crecca) ، فیلوش (Anas acuta) و اردک سرسبز (Anas platyrhynchos) می باشند مورد بررسی قرار گیرد و تفاوت های این چهار گونه را به لحاظ سطوح و استراتژی تغذیه ای و جایگاه رده بندی بررسی شود. در این پژوهش قرائت فلز جیوه توسط دستگاه پیشرفته اندازه گیری ترکیبات جیوه انجام شد. نتایج نشان داد که بین چهار گونه مورد بررسی به لحاظ آماری تفاوت معنی داری در میانگین مقدار جیوه وجود دارد (0/001>P). فیلوش و خوتکا با بیش از908 و غاز خاکستری وحشی با 310 نانوگرم بر گرم وزن خشک، کم ترین میانگین کلی تجمع جیوه را نشان داد. به عنوان نتیجه دیگر، غلظت جیوه در تمامی گونه های مورد بررسی از حداکثر میزان مجاز توصیه شده توسط سازمان های بین المللی کم تر است که البته این میزان می تواند در آستانه یک زنگ خطر باشد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، مرغابی سانان، فریدون کنار، جیوه، سطح تغذیه ای، غلظت مجاز
 • فروغ طلازاده *، منصور میاحی، ابراهیم گلزاری صفحات 73-76
  به منظور مطالعه تاثیر باکترین تسوکامورلا اینکونینسیس بر ضریب تبدیل غذایی ، 140 قطعه جوجه یک روزه گوشتی سویه راس خریداری و بیست قطعه جوجه برای تعیین زمان واکسیناسیون به طور تصادفی خون گیری شدند و بقیه به طور تصادفی به 4 گروه مساوی و هر گروه به 3 زیرگروه 10 قطعه ای تقسیم شدند. جوجه های گروه A، 2 روز قبل از دریافت واکسن آنفلوانزا، 106 باکترین را به صورت زیر جلدی (یک مرحله تزریق باکتری) ، دریافت کردند. جوجه های گروه B، 6 روز بعد از تزریق اول، 106 باکترین را به صورت زیر جلدی (دو مرحله تزریق باکتری) ، دریافت نمودند. جوجه های گروه C، 6 روز بعد از تزریق دوم (12 روز بعد از تزریق اول) ، 106 باکترین را به صورت زیر جلدی (سه مرحله تزریق باکتری) ، دریافت کردند. جوجه های گروه D، واکسن آنفلوانزا دریافت نمودند اما باکترین دریافت نکردند. در21 روزگی و در پایان دوره، میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذا محاسبه گردید. این مطالعه حاکی از آن است که دریافت باکترین تسوکامورلا اینکونینسیس نتوانست تاثیر معنی داری بر ضریب تبدیل غذایی در گروه های دریافت کننده در مقایسه با گروه شاهد ایجاد نماید (0/05<p). مقایسه افزایش وزن جوجه ها نشان داد که در سن 42-21 روزگی و کل دوره پرورش، بین همه گروه ها اختلاف معنی دار وجود داشت (0/05>p). مقایسه میزان دان مصرفی نشان داد که در سن 21-0 روزگی ، 42-21 روزگی و کل دوره پرورش، بین همه گروه ها اختلاف معنی دار وجود داشت (0/05>p).
  کلیدواژگان: تسوکامورلا اینکونینسیس، عملکرد، جوجه گوشتی
 • سیدمجتبی مسلمی آهنگری، سیدسجاد حجازی * صفحات 77-82
  این تحقیق در ادامه مطالعات گذشته طراحی شده است با این تفاوت که بررسی اثرات بادرنجبویه و آویشن بر سیستم ایمنی طیور به روش هیستولوژی برای اولین بار مطرح شده است. در این مطالعه تعداد 40 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از نژاد تجاری راس 308 تهیه شد. ترکیب پودر آویشن و بادرنجبویه به میزان 5 گرم در کیلوگرم به جیره غذایی در گروه تیمار اضافه گردید. پرندگان در روزهای 10، 24 و 42 روزگی از لحاظ میزان تیترآنتی بادی علیه بیماری نیوکاسل بطور تصادفی جهت انجام آزمایش هماگلوتیناسیون (HI) خونگیری شدند. نمونه ها بعد از تهیه بلوک های پارافینی با روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج داده های هیستولوژی با روش آنالیز آماری T-TEST انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده از آنالیزآزمایش HI در دوره آغازین اختلاف معنی داری بین دو گروه نرمال و تیمار وجود نداشت (P>0/05). در نتایج HI در دوره رشد و دوره پایانی اختلاف معنی داری بین دو گروه نرمال و تیمار وجود داشت (P< 0/05). نتایج بدست آمده از آنالیز پارامترهای هیستومورفومتری اندازه ضخامت بافت پوششی، تعداد سلول در قشر فولیکول و تعداد سلول درمدولای فولیکول، اختلاف معنی دای بین دو گروه نرمال و تیمار بود (P< 0/05). از نتایج بدست آمده از بخش تغییرات بافتی بورس فابریسیوس چنین بنظر میرسد که اثر ترکیب آویشن و بادرنجبویه می تواند باعث افزایش تراکم سلولهای لنفوسیت B در نواحی قشر و مدولای فولیکول های بورس فابریسیوس در گروه تیمار در مقایسه با گروه نرمال شود.
  کلیدواژگان: آویشن، بادرنجبویه، بورس فابریسیوس، تیتر خونی، هیستومورفومتری
 • سیده سمیرا علوی، حاجی قلی کمی *، نجمه اخلی صفحات 83-90
  راسته بی دمان با حدود6200 گونه در سراسر جهان به جز قطب جنوب و بیش تر جزایر قاره ای پراکنش داشته و شامل 49 خانواده است. قورباغه های درختی خانواده Hylidae شامل 3 زیر خانواده و 901 گونه می باشند. زیر خانواده Hylinae شامل 40 جنس و 675 گونه بوده و جنس Hyla laurenti دارای 35 گونه است. در ایران دو گونه قورباغه درختی وجود دارد. این تحقیق نتیجه مطالعه روی Hyla orientalis می باشد که در مازندران به داروگ معروف است. تعداد 70 نمونه از مازندران از نظر مورفولوژیک و مورفومتریک مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه ها با دست جمع آوری شدند. 15 صفت مورفومتریک قورباغه با استفاده از کولیس دیجیتال با دقت 0/01 اندازه گیری شد. تشخیص جنس نر و ماده از طریق تشریح نمونه و مشاهده غدد تناسلی انجام شد. نتایج نشان داد که این گونه دارای پوست به رنگ سبز در نواحی پشتی است. یک نوار قهوه ای از ناحیه چشم تا انتهای سطح جانبی شکم کشیده شده، ناحیه شکمی سفید و فاقد رنگدانه است. دست ها با چهار انگشت و پاها با پنج انگشت است که در انتهای هریک از انگشتان دست ها و پاها زائده های بادکش مانندی وجود دارد که حالت چسبناک دارند. اندازه پاها از دست ها بزرگ تر است. قورباغه نر از نظر اندازه تقریبا برابر قورباغه ماده است. در این تحقیق نسبت جنسی 1:1 بوده است. اندازه بدن 41/30-17/15 (میانگین33/85) ، نسبت اندازه بدن به اندازه سر3/62-2/28 (3/23) ، نسبت عرض پلک ها به فاصله بین پلک ها 1/01-0/50 (0/73) ، نسبت اندازه چشم به پرده صماخ 2/56-1/44 (1/81) ، نسبت اندازه ران به ساق 1/03-0/73 (0/89) ، نسبت اندازه اولین انگشت به برآمدگی داخلی کف پا 3/04-1/56 (2/25) است. در ماده ها بیش ترین فراوانی طول بدن (L) بین 37/5-32/5 و 30-27/5 میلی متر است. در نرها بیش ترین فراوانی طول بدن (L) در فاصله 37/5-32/5 میلی متر است. بر مبنای آزمون SPSS و آنالیز T-test داده ها نرمال بوده و در همه متغیرها بین نر و ماده، اختلاف معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: قورباغه درختی شرقی Hyla orientalis، مازندران، ریخت شناسی، ریخت سنجی
 • ندا خردپیر * صفحات 91-96
  کنه های خاکزی به عنوان شاخص سلامت محیط خاکی معرفی می شوند. این بررسی طی سال 1392 در مزارع محصولات مختلف شامل انار، بادمجان، خیار، گندم، کاهو و یونجه مستقر در بخش های مختلف منطقه ورامین شامل محمدآباد، عسگرآباد، محمودآباد، پوئینک، جلیل آباد، قلعه سین و کمربندی پیشوا بسته به اهمیت هر محصول در هر منطقه انجام شد. در مجموع تعداد شش گونه کنه خاکزی از ایستگاه های مورد مطالعه جمع آوری گردید که عبارت بودند از: Tyrophagus putrescentiae Shrank، Asperolaelaps rotundus Womersley، Nenteria stylifera Berlese، Hypoaspis aculeifer Canestrini، Scheloribates sp. و Epilohmannia cylindrica cylindrica Berlese. بررسی ارتباط میان گونه های خاکزی و پروفایل خاک مناطق مورد نمونه برداری نشان دهنده عدم وجود همبستگی معنی دار میان حضور گونه های مختلف کنه ها با عناصر تشکیل دهنده خاک بود. در عین حال آنالیز آماری با روش همبستگی پیرسون نشان داد که تنها عامل موثر مثبت بر جمعیت و حضور کنه های خاکزی درصد ازت بوده و غلظت سایر عناصر با تنوع گونه ای کنه ها رابطه معکوس دارند. مطالعات جمعیت شناسی می تواند نتایج حاصل از این تحقیق را تایید نماید.
  کلیدواژگان: کنه، خاکزی، ورامین، عناصر خاک
 • درناز صالحی نیا، سهیل ایگدری *، نعمت الله خراسانی، مظاهر زمانی فرادنبه صفحات 97-104
  دست کاری اکوسیستم های رودخانه ای از جمله رودخانه طالقان به وسیله احداث سد بر روی آن ها شرایط اکولوژیکی جدیدی را برای ساکنان این زیستگاه ها فراهم می کند که باید برای ادامه بقاء با این شرایط سازگاری پیدا کنند. مطالعه حاضر به منظور بررسی تفاوت های ریختی جمعیت های سیاه ماهی ساکن در بالادست و پایین دست سد سنگبان رودخانه طالقان، بر اساس دو روش ریخت سنجی سنتی و هندسی و نیز مقایسه قدرت این دو روش در تفکیک ریختی این جمعیت های جدا شده انجام شد. نتایج نشان داد که ریخت سنجی هندسی برخلاف روش سنتی قادر به تفکیک این جمعیت های بسیار نزدیک از نظر ویژگی های ریختی بود. بنابراین دو جمعیت سیاه ماهی در روش ریخت سنجی هندسی با دقت و اطمینان بالایی از لحاظ ریختی از یکدیگر تفکیک شدند (0/005>P). نتایج هم چنین نشان داد که سد سنگبان باعث تفاوت معنی داری در ویژگی های ریختی شامل تغییر در عمق بدن، طول و عمق سر و عمق ساقه دمی در جمعیت های دو سوی سد شده است.
  کلیدواژگان: تفکیک جمعیت، سیاه ماهی، ریخت سنجی، سنتی، هندسی
 • مهرنوش نوروزی *، مهدی زاهدی پور صفحات 105-112
  هدف مطالعه حاضر، بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شیر Scomberomorus commerson ، در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از جایگاه های ریزماهواره بود. 90 نمونه ماهی شیر بالغ، در مجموع از سه منطقه کنارک و پسابندر در استان سیستان و بلوچستان، بندرعباس در استان هرمزگان و دیر در استان بوشهر، جمع آوری شد. پنج جفت پرایمر ریزماهواره (C83Sc، H96Sc ، J43Sc ، F6Sc و L42Sc) برای تعیین تمایز ژنتیکی استفاده گردید. بر اساس نتایج، میانگین اللی در جایگاه های مختلف 0/68± 7/5 (دامنه آن از 4 تا 13 الل) به دست آمد. نمونه های تمامی مناطق دارای الل های اختصاصی بودند. میانگین ضریب خویشاوندی در جایگاه های ریزماهواره مثبت محاسبه شد. میانگین هتروزیگوسیتی مورد انتظار و مشاهده شده به ترتیب 0/05± 0/783 و 0/01± 0/571 محاسبه شد. تمامی جایگاه ها خارج از تعادل هاردی واینبرگ بودند. میزان شاخص تمایز و جریان ژنی بر اساس فراوانی اللی به ترتیب 0/127 و 2/11 محاسبه شد. بر اساس آزمون AMOVA، شاخص های تمایز Fst و Rst تفاوت معنی داری بین مناطق نمونه برداری نشان داد (0/01>p). میزان فاصله ژنتیکی نیز نشان دهنده تمایز ژنتیکی بین گروه های مورد مطالعه بود. مطالعه حاضر نشان دهنده وجود گروه های متمایز ژنتیکی ماهی شیر در خلیج فارس و دریای عمان می باشد.
  کلیدواژگان: ماهی شیر، Scomberomorus commerson، ژنتیک جمعیت، ریزماهواره
 • لادن جهانگیری *، علی شعبانی صفحات 113-118
  ماهی خیاطه (Alburnoides eichwaldi) یک گونه رودخانه ای است که در حوضه جنوبی دریای خزر از فراوانی نسبتا خوبی برخوردار می باشد اما در بسیاری از آب های اروپا نزدیک به انقراض می باشد. تا کنون هیچ گونه مطالعه ای در زمینه تنوع ژنتیکی این گونه صورت نگرفته است. در این تحقیق به منظور بررسی ساختار ژنتیکی ماهی خیاطه در رودخانه های کبودوال و سفیدرود از 6 جایگاه ریزماهواره ای استفاده شد. طبق نتایج حاصله، متوسط میزان Fst 0/020 به دست آمد. در بررسی تعادل هاردی-واینبرگ، نمونه ها در اکثر جایگاه ها انحراف از تعادل را نشان دادند. تعداد الل ها در محدوده 21-8 و هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب در دامنه 1-0/541 (میانگین: 0/06 ± 0/853) و 0/927-0/834 (میانگین: 0/887) به دست آمد که بیان گر این مطلب است که جمعیت های مورد بررسی از غنای اللی و تنوع ژنتیکی قابل توجهی برخوردار می باشند. هم چنین آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع پایینی بین جمعیت ها وجود داشته و بخش عمده تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعیت ها می باشد. نتایج حاصل از بررسی فاصله ژنتیکی نیز حاکی از جدایی جمعیت های ماهی خیاطه در رودخانه های مورد بررسی می باشد.
  کلیدواژگان: تنوع ژنتیکی، ریزماهواره، فاصله ژنتیکی، ماهی خیاطه
 • زینب حسین نیا *، علی شعبانی، حامد کلنگی میاندره صفحات 119-124
  ماهی سیم (Abramis brama orientalis) از جمله ماهیان استخوانی دریای خزر می باشد. تعداد 30 قطعه ماهی از هر یک از مناطق چمخاله و بندرانزلی تهیه و مورد بررسی ژنتیکی قرار گرفتند. در این بررسی همه 7 جایگاه ریزماهواره ای (Rser10، Ic654، MFW7،MFW26 ،Bl2 -114 ، Bl1 -153،M4) چندشکلی را نشان دادند. نتایج نشان داد که تمایز بارز ژنتیکی بین دو منطقه از لحاظ Fst، Rst و آنالیز واریانس مولکولی وجود نداشته و میانگین تعداد الل در سطح جمعیت ها 10/5 و میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار نیز به ترتیب 0/615 و 0/820 می باشد. تقریبا اکثر جایگاه های ژنی انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ را نشان دادند. شباهت و فاصله ژنتیکی بین دو منطقه به ترتیب 0/684 و 0/316 بود. براساس آنالیزهای موجود به نظر می رسد، گونه Abramis brama دارای تنوع ژنتیکی مطلوبی در مناطق مورد بررسی نمی باشد.
  کلیدواژگان: ماهی سیم، ریزماهواره، تنوع ژنتیکی، چندشکلی
 • مرضیه عباسی *، علی بانی، مهوش هادوی، حامد موسوی ثابت صفحات 125-132
  نگرانی حضور طیف وسیعی از آلاینده های زیست محیطی که تحت عنوان برهم زنند های غدد درون ریز (EDCs) شناخته شده اند و می توانند فرایندهای تولیدمثل طبیعی موجودات آبزی را مختل کنند در حال افزایش است. در این پژوهش ناهنجاری احتمالی گناد اردک ماهی نر و ماده نابالغ و بالغ صید شده از تالاب انزلی (به عنوان یک محیط آلوده به ترکیبات EDCs) مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع تعداد 38 قطعه اردک ماهی از تالاب انزلی و 29 قطعه اردک ماهی از تالاب امیرکلایه (به عنوان محیط سالم) در مهرماه و آذر ماه سال 1391 نمونه برداری شد. پس از مشاهدات ماکروسکوپی گناد ماهیان صید شده، بررسی های میکروسکوپی با انجام مراحل مختلف بافت شناسی گنادی و مطالعه با میکروسکوپ نوری انجام شد. نتایج نشان داد که از دیدگاه ماکروسکوپی و میکروسکوپی در هیچ یک از ماهیان نمونه برداری شده شواهد و یا علایم ناهنجاری گنادی و حالت دو جنسیتی (حضور هم زمان بافت تخمدان و بیضه در همان گناد و یا تغییر در شکل ظاهری گناد) مشاهده نشد و تالاب انزلی علی رغم داشتن طیف وسیعی از مواد آلاینده تاثیری بر ساختار گناد اردک ماهی ندارد.
  کلیدواژگان: بافت شناسی، اردک ماهی، تالاب انزلی، تالاب امیرکلایه
 • حسینعلی شیبک *، مصطفی غفاری، احمد قرایی، ساحل پاکزادتوچایی، علیرضا افشاری صفحات 133-138
  فعالیت آنزیم های گوارشی در محیط پرورشی نسبت به محیط وحشی دارای تفاوت هایی می باشد که این امر به دلیل تغییر در مواد غذایی قابل دسترس است. هدف از این تحقیق بررسی میزان فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، تریپسین ولیپاز در قسمت های قدامی، میانی و خلفی روده ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi) در دو محیط وحشی و پرورشی می باشد. بدین منظور تعداد 25 قطعه ماهی، شامل 12 قطعه وحشی (در 4 گروه وزنی با متوسط اوزان 6/3±141/6، 2/63±209/5، 9/6±263/1 و 26/9±326/15 گرم) و 13 قطعه پرورشی (با متوسط وزن5/6±55/1 گرم) استفاده گردید. نتایج نشان داد که در هر دو گروه ماهیان وحشی و پرورشی، فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز نسبت به دیگر آنزیم های مورد بررسی بیش تر می باشد. بالاترین میزان فعالیت این آنزیم در بخش میانی روده مشاهده شد و میزان فعالیت آن بین بخش های مختلف روده نیز دارای اختلاف معنی داری بود (0/05>p). فعالیت آنزیم های تریپسین و لیپاز نیز بیش ترین مقدار خود را در بخش قدامی روده نشان داد و بین فعالیت این آنزیم ها در بخش قدامی و میانی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (0/05<p) اما بین بخش قدامی و میانی با بخش خلفی اختلاف معنی دار مشاهده گردید (0/05>p). نتایج بررسی فعالیت آنزیم های لیپاز و تریپسین نشان داد که میزان این آنزیم ها در هر دو گروه ماهیان از بخش قدامی به خلفی روده کاهش می یابد. مقایسه فعالیت آنزیم های آلفا آمیلاز، تریپسین و لیپاز و میانگین های وزنی در ماهیان وحشی نیز مشخص کرد که با افزایش وزن میزان فعالیت آنزیم ها افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: ماهی سفیدک سیستان، آلفا آمیلاز، تریپسین، لیپاز
 • سامره باقری *، رسول قربانی، حسن فضلی صفحات 139-150
  اکثر ماهیان با ارزش شیلاتی مانند ماهی سفید که از مهم ترین ماهی های استخوانی دریای خزر می باشد، رود کوچ بوده و برای تخم ریزی به رودخانه ها مهاجرت می کند، لذا ویژگی های مصب رودخانه ها به عنوان محل های تخم ریزی ماهیان نقش مهمی در بقاء آن ها دارند. مطالعات نشان می دهد که اکثر رودخانه های سواحل ایرانی دریای خزر در گذشته، مکان تکثیر طبیعی ماهی سفید بوده، ولی در حال حاضر فقط برخی از این رودخانه ها محل اصلی مهاجرت بهاره ماهی سفید محسوب می شوند. بنابراین در این تحقیق به منظور شناسایی عوامل موثر بر میزان بازسازی ذخایر ماهی سفید، ارتباط بین عوامل غیر زیستی در مصب رودخانه های مهم حاشیه جنوبی دریای خزر و تاثیرات آن بر بازسازی ذخایر ماهی سفید در یک بازه زمانی سی ساله از سال 1391-1372 بررسی شد. ابتدا داده های مربوط به مقادیر ده فاکتور غیرزیستی مصب رودخانه های سواحل ایرانی دریای خزر در چهار ماه اول سال هم زمان با زمان رهاسازی بچه ماهیان سفید و مقادیر بازماندگی بچه ماهیان سفید به عنوان شاخص بازسازی ذخایر از شیلات کشور تهیه گردید و در محیط نرم افزاری SPSS بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون های همبستگی نشان داد بین روند تغییرات عوامل غیرزیستی و تغییرات ذخایر بچه ماهی دو ساله ماهی سفید همبستگی ضعیفی وجود دارند. بنابر این به نظر می رسد عواملی غیر از شاخص های زیستی آب در کاهش روند بازماندگی بچه ماهی سفید نقش دارند.
  کلیدواژگان: عوامل غیر زیستی، رهاسازی، ماهی سفید، بازسازی ذخایر، دریای خزر
 • محمدرضا رحیمی بشر *، محمدرضا سیف ریحانی، حر ترابی جفرودی، مجید راستا، علی خدادوست، شهریار تقی پور صفحات 151-158
  به منظور آگاهی از شرایط اکولوژیکی، کیفیت آب و تعیین توان تولید رودخانه اهرچای به مدت یک سال (از مهر ماه 1391 تا شهریور 1392) در 12 ایستگاه به طور ماهانه از جوامع کفزیان نمونه برداری انجام شد. نمونه برداری ها توسط سوربر انجام و نمونه ها در آزمایشگاه جداسازی، شناسایی، توزین و شمارش گردیدند. در این رودخانه 12 خانواده از کفزیان شامل Planaridae، Lumbriculidae، Tubificidae، Culicidae، Glossiphoniidae، Gamaridae، Heptagenidae، Caenidae، Chironomidae، Simulidae، Limnaeidae و Sphaerideaشناسایی شدند. متوسط تعداد سالانه 159/83 عدد و زی توده 1/49 گرم در مترمربع تعیین گردید. بیش ترین تعداد (277 عدد با زی توده 2/8 گرم در مترمربع) در شهریور ماه و کم ترین مقدار آن ها (66 عدد با زی توده 0/59 گرم در مترمربع) در آذر ماه تعیین گردید که نشان از تغییرات زمانی کفزیان در این رودخانه بوده است. هم چنین بین میانگین های تعداد در مترمربع در ماه ها و ایستگاه های مختلف، براساس آزمون (F (p≤0/01 تفاوت معنی دار دیده شده است. طبقات کیفی با روش های بوئر تعیین و نتایج نشان دادند که ایستگاه 1 در طبقه آبی I و دارای کیفیت خیلی خوب و سایر ایستگاه ها به طور متوسط درطبقه آبی II و در کیفیت خوب قرار داشته اند. متوسط سالیانه وضیعت زیستی 1/85=Z و توان تولید جوامع کفزیان نیز 170 کیلوگرم در هرهکتار از بستر تعیین شده است. هم چنین کیفیت آب این رودخانه باروش هیلسینوف HFBI) 4/98 ) و با کیفیت خیلی خوب تعیین گردید. بنابر نتایج حاصله، اهرچای یکی از زیستگاه های طبیعی سالم و کم تر در معرض ورود آلاینده و با تغییرات زمانی و مکانی کفزیان و دارای تولید طبیعی نسبتا پایین ارزیابی گردید.
  کلیدواژگان: رودخانه اهرچای، بزرگ بی مهرگان کفزی، توان تولید، شاخص هیلسنهوف (HFBI)، کلاسه های آبی بوئر
 • یوسفعلی اسدپوراوصالو * صفحات 159-164
  اهمیت آرتمیا از دهه 1930 در صنعت آبزی پروری به عنوان غذای زنده شناخته شده است. امروزه پرورش آن یکی از اصلی ترین راه‎های دست یابی به این موجود است. از آن جایی که در تولید و پرورش آن علاوه برعوامل محیطی، نوع آرتمیا تاثیر مستقیم دارد. این پژوهش به منظور ارزیابی بوم شناسی گونه آرتمیای بومی استان قم Artemia parthenogenetica با گونه وارداتی Artemia franciscana هر کدام در 3 تیمار به شکل استخرخاکی در حاشیه دریاچه نمک قم و طی یک دوره پرورشی 180 روزه، صورت پذیرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که سیست زایی، تولید ناپلیوس و تولید بیومس در گونه بومی، مناسب تر از نژاد وارداتی بوده و به ترتیب معادل (10± 80) کیلوگرم سیست در هر هکتار از نوع بومی قم و (5 ± 66) کیلوگرم در گونه وارداتی A. franciscana، تولید شد. مقدار (25±2800) کیلوگرم توده زنده از گونه بومی و (20± 2200) کیلوگرم از گونه A. franciscana طی دوره پرورشی به دست آمد. نتیجه نهایی تحقیق نشان داد پرورش گونه‎های بومی به دلیل سازگار بودن با شرایط محیطی مقرون به صرفه بوده و درضمن ورود گونه های مهاجم را نیز مانع می گردد.
  کلیدواژگان: پرورش، آرتمیا فرانسیسکانا، آرتمیا پارتنوجنتیکا، استان قم، اثرات اکولوژیکی
 • نوشین سجادی، نرگس مورکی * صفحات 165-172
  نرم تنان یکی از منابع زیستی قابل توجه در اکوسیستم های دریایی و اقیانوسی می باشند که از نقطه نظر مواد مغذی و بیومولکول ها از جمله لیپیدها برای صنایع مختلف حایز اهمیت هستند. در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت گونه های شکم پا و فراوانی گونه Thais savignyi در ناحیه بین جزرومدی ساحل عسلویه – خلیج فارس، شناسایی کمی و کیفی اسیدهای چرب در 200 عدد از این گونه با روش تجزیه ای گازکروماتوگرافی جرمی در دو فصل گرم و سرد صورت گرفت. درنمونه تاییس 15 نوع اسیدچرب مشابه دردوفصل تابستان و زمستان شناسایی شد، که شامل 11 اسید چرب اشباع و 4 اسید چرب غیراشباع بوده است. اسیدهای چرب اشباع بر غیراشباع غلبه داشته، اما در دو فصل تفاوت معنی داری از نقطه نظر کمیت مشخص نشد. مهم ترین اسیدچرب غیر اشباع آراشیدونیک اسید از گروه 6ωبود. در بین اسید های چرب اشباع و کل محتوی لیپیدی گونه بیش ترین مقدار در دو فصل گرم و سرد به پالمیتیک اسید اختصاص دارد این در حالی است که استاریک اسید در فصل گرم پس از پالمتیک بیش ترین مقدار را به خود اختصاص می دهد اما در فصل سرد آراشیدونیک اسید در مقاوم دوم از نقطه نظرکمیت قرار دارد. در کل باید عنوان نمود که این گونه شکم پا از نقطه نظر محتوی اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و گروه امگا 3 نمونه فقیری محسوب شده و از لحاظ ارزش تغذیه ای مطلوب نمی باشد، که البته این خود می تواند مربوط به شرایط تغذیه ای جانور در محیط و هم چنین دمای گرم محیطی از نقطه نظر فاکتورهای اکولوژیک باشد.
  کلیدواژگان: نرم تنان، شکم پا Thais savignyi، پروفیل اسیدهای چرب، عسلویه، خلیج فارس
 • لیلا محمدی ده چشمه *، فروغ پاپهن شوشتری، سیمین دهقان مدیسه، رحیم چینی پرداز صفحات 173-180
  با وجود کلیه مطالعات انجام شده بر روی دوجورپایان، تاکنون دوجورپایان ساکن بسترهای گلی سواحل شرقی بحرکان مورد مطالعه دقیق قرار نگرفته اند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی دوجورپایان منطقه ذکر شده، در دو فصل بهار و تابستان در سال 1392 انجام گرفت. نمونه برداری به طور ماهانه و با استفاده از گراب ون ویین (با سطح 0/0625 مترمربع) از 5 ایستگاه و در اعماق 25-6 متر انجام شد. سپس نمونه ها شمارش گردیده و با استفاده از کلیدهای شناسایی معتبر شناسایی گردیدند. در این بررسی 7 خانواده و 9 جنس شناسایی گردیدند که اسامی علمی جنس های شناسایی شده عبارت از: Ampithoe، Ampelisca، Byblis، Gammaropsis، Microphotis، Cheiriphotis، Gammarus، Ceradocus و Ericthonius هستند. درصد فراوانی هر یک از جنس ها در طول مدت مطالعه محاسبه شد و مشخص گردید که جنس Ampithoe با 39/47% درصد و Ampelisca با 35/52% درصد، بیش ترین درصد فراوانی را دارا بودند. براساس شاخص های تنوع زیستی محاسبه شده، حداکثر تنوع دوجورپایان در فروردین ماه گزارش شد. نتایج حاصل از آزمون کای اسکوئر نیز نشان داد که میان فراوانی دوجورپایان و ماه های مختلف ارتباط معنی داری وجود دارد (0/05>P).
  کلیدواژگان: دوجورپایان، سواحل شرقی بحرکان، شناسایی، خلیج فارس
 • تکامه جهانی *، جاوید ایمانپورنمین، مجیدرضا خوش خلق صفحات 181-188
  پراکنش و فراوانی اعضای راسته Ephemeroptera (یک روزه ها) که یکی از مهم ترین راسته های حشرات آبزی در آب های جاری هستند در رودخانه شفارود (یکی از رودخانه هابی ورودی به دریای خزر) در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پس از بررسی مقدماتی و بازدید مسیر رودخانه، تعداد شش ایستگاه نمونه برداری از بالادست تا مصب رودخاته انتخاب شد. نمونه برداری به صورت ماهیانه از (تیر1392 تا خرداد1393) صورت پذیرفت. برای نمونه برداری از نمونه بردار سوربر با چشمه 500 میکرون با سطح مقطع 1600سانتی متر مربع استفاده گردید. نمونه های جمع آوری شده پس از جداسازی از رسوبات بلافاصله درمحلول فرمالین با غلظت 4% تثبیت و برای شمارش و شناسایی به آزمایشگاه منتقل شدند. هم زمان با نمونه برداری از کفزیان پارامترهای فیزیکی نظیر (درجه حرارت هوا وآب) و شیمیایی نظیر اکسیژن محلول و فیزیکوشیمیایی (شامل هدایت الکتریکی(EC) ،اسیدیته (pH) و شوری ) نیز اندازه گیری شدند. درمجموع 8100 نمونه از راسته Ephemeroptera جمع آوری و در آزمایشگاه شناسایی شدند. در این بررسی تعداد 5 خانواده و 9 جنس از راسته Ephemeroptera شناسایی گردید. از بین خانواده های شناسایی شده خانواده های Baetidae و Heptagenidae و از بین جنس های مشاهده شده نیز جنس های Baetis و Rhithrogena به ترتیب بالاترین فراوانی را دارا بودند. اختلاف آماری معنی دارای در فراوانی Ephemeroptera در بین ایستگاه های بالادست و پایین دست در اغلب فصول مشاهده شده است (0/05 >p).
  کلیدواژگان: ماکروبنتوز، Ephemeroptera، شفارود، استان گیلان
 • وحید مرشدی، ناصر آق *، جاسم مرمضی، فرزانه نوری، تکاور محمدیان صفحات 189-198
  هدف از این مطالعه، بررسی اثرات سطوح مختلف لاکتوفرین جیره بر عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) با میانگین وزنی 0/3±7/64 گرم بود. این مطالعه در قالب یک طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 3 تکرار در داخل مخازن فایبرگلاس 300 لیتری انجام شد. ماهیان به مدت 42 روز با جیره های حاوی 0، 400 و 800 میلی گرم لاکتوفرین در هر کیلوگرم غذا تغذیه شدند. در پایان آزمایش نمونه های خون، پلاسما و موکوس جمع آوری شد. نتایج حاصل نشان داد که لاکتوفرین جیره عملکرد رشد و تغذیه ماهی صبیتی را تغییر نداد (0/05<P). فعالیت باکتری کشی موکوس به صورت معنی داری در ماهیان تغذیه شده با 800 میلی گرم لاکتوفرین به صورت معنی داری افزایش یافت (0/05>P) ، با این حال سایر پارمترهای ایمنی غیر اختصاصی شامل تعداد گلبول های سفید، ایمنوگلوبولین کل، لیزوزیم، کمپلمان، فعالیت باکتری کشی پلاسما و موکوس به وسیله لاکتوفرین جیره تحت تاثیر قرار نگرفت (0/05<P). اما میزان هموگلوبین، هماتوکریت و تعداد گلبول های قرمز در گروه شاهد با تیمار 1 و 2 اختلاف معنی دار نشان دادند (0/05>P). به طورکلی، این مطالعه نشان داد که فاکتورهای خونی به وسیله لاکتوفرین جیره تحت تاثیر قرار گرفت. با این حال، می توان نتیجه گیری کرد که تغذیه ماهی صبیتی با جیره حاوی 400 و 800 میلی گرم لاکتوفرین برای یک دوره 6 هفته ای پاسخ ایمنی غیراختصاصی و عملکرد رشد را افزایش نمی دهد.
  کلیدواژگان: لاکتوفرین، سیستم ایمنی غیراختصاصی، رشد، فاکتورهای خونی، ماهی صبیتی
 • پدرام ملک پوری *، نصرالله محبوبی صوفیانی صفحات 199-206
  بسیاری از عوامل زیستی و غیرزیستی (مانند فلزات سمی) می توانند بر مراحل مختلف سیستم تیروئیدی تاثیر گذار باشند و در نتیجه عملکرد طبیعی موجود زنده از جمله رشد، تنظیم اسمزی و بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیک دیگر را مختل نمایند. در این مطالعه، پس از تعیین LC50 96 ساعت آلومینیم برای ماهی کپور معمولی، تعداد 40 عدد ماهی با میانگین وزنی 41/41±149/14 گرم در معرض مقادیر مختلف آلومینیم محلول در آب (0/2804، 1/402 و 2/804 میلی گرم بر لیتر) و یک گروه شاهد قرار گرفتند. پس از پایان دوره آزمایشی (30 روز) ، از هر تیمار 6 ماهی به صورت تصادفی انتخاب گردید و از ناحیه ساقه دمی خون گیری به عمل آمد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تیمار آلومینیم 3 (2/804 میلی گرم بر لیتر) سبب کاهش معنی دار غلظت 4 T نسبت به شاهد شده است (22/22 درصد، P<0/05). میزان هورمون 3T سرمی نیز در اثر تیمارهای آلومینیم 2 و 3 به ترتیب به میزان 15/80 و 24/11 درصد کاهش یافته است، این در حالی است که میزان TSH سرم ماهی پس از قرار گرفتن در معرض تیمار آلومینیم 2 و 3 به ترتیب 73/18 درصد و 3/08 برابر نسبت به شاهد افزایش یافته است. در اثر تیمارهای مختلف آلومینیم هیچ تغییر معنی داری در خصوص درصد برداشت هورمون 3 T نسبت به گروه شاهد مشاهده نشد. تیمارهای آلومینیم 2 و 3 به ترتیب سبب کاهش 13/87 و 33/37 درصدی در شاخص تیروکسین آزاد (FTI) نسبت به شاهد شده است (0/05>P). با توجه به کاهش 3T و 4T و هم چنین افزایش TSH و FTI، می توان چنین نتیجه گیری نمود که مقادیر تحت کشنده آلومینیم سبب بروز هیپوتیروئیدیسم در ماهی کپور معمولی شده است.
  کلیدواژگان: آلومینیم، T3، T4، TSH، کپور معمولی
 • مهرداد عادلیان *، محمدرضا ایمان پور، وحید تقی زاده، محمد مازندرانی صفحات 207-214
  ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) یک ماهی همه چیزخوار است و فعالیت های پروتئازی کم تری نسبت به فعالیت های آمیلازی در روده این ماهی وجود دارد بنابراین به نظر می رسد با بالا بردن آنزیم ها در جیره غذایی بتوان میزان جذب پروتئین در ماهی کپور معمولی را افزایش داد و شاخص های رشد را بهبود بخشید. هدف از این پژوهش، به کارگیری مولتی آنزیم ناتوزیم در جیره غذایی و بررسی اثرات آن بر فاکتورهای رشد و برخی از پارامترهای بیوشیمیایی خون ماهی کپور معمولی بوده است. این آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در پنج تیمار و سه تکرار انجام شد و مولتی آنزیم (ناتوزیم®، بیوپروتون، استرالیا) در 5 سطح 0، 250، 500، 750 و 1000 میلی گرم بر کیلوگرم غذا، به جیره غذایی اضافه شد و به مدت 8 هفته به ماهی ها جیره های آزمایشی داده شد و فاکتورهای رشد شامل: افزایش وزن (WG) ، نرخ رشد ویژه (SGR) ، ضریب تبدیل غذایی (FCR) ، درصد افزایش وزن بدن (WGP) ، شاخص وضعیت (CF) و راندمان پروتئین (PER) مورد بررسی قرار گرفت. از فاکتورهای بیوشیمیایی خون میزان آلبومین، کلسیم، گلوکز و پروتئین کل اندازه گیری و بررسی شد. تیمارهای مختلف در شاخص وضعیت (CF) تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند (0/05<P) اما سطوح آنزیمی 250 و 500 (میلی گرم بر کیلوگرم) بر افزایش وزن (WG) ، نرخ رشد ویژه (SGR) ، ضریب تبدیل غذایی (FCR) ، درصد افزایش وزن بدن (WGP) و راندمان پروتئین (PER) بیش ترین تاثیرگذاری را داشتند (0/05>P). سطوح آنزیمی مختلف بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون (آلبومین، کلسیم، گلوکز و پروتئین کل) تاثیر معنی داری نداشتند (0/05<P).
  کلیدواژگان: شاخص های رشد، ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، مولتی آنزیم ناتوزیم، فاکتورهای بیوشیمیایی خون
 • مهدی سامع *، محمدرضا ایمان پور، ولی الله جعفری، علیرضا عالیشاهی صفحات 215-222
  هدف از این تحقیق بررسی اثرات کیتوزان بر عملکرد رشد، برخی شاخص های هماتولوژی، بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری بچه ماهیان کپور معمولی بود. ماهیان (0/033±1/219 گرم) به چهار گروه تقسیم شدند که با جیره های حاوی سطوح مختلف کیتوزان؛ 0 (شاهد) ، 0/5، 1 و 2 درصد به مدت 54 روز تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در ماهیان تغذیه شده با جیره های حاوی کیتوزان، وزن نهایی و افزایش وزن، به طور معنی داری افزایش داشت (0/05>P). علاوه براین، ضریب تبدیل غذا و MCH ماهیان تیمار شده با کیتوزان در مقایسه با گروه شاهد کاهش معنی دار داشت (0/05>P). از سوی دیگر، ضریب چاقی در ماهیان تغذیه شده با 0/5 درصد کیتوزان افزایش معنی داری داشت (0/05>P). با این حال، نرخ رشد ویژه، بازماندگی و MCV بین تیمارهای مختلف و گروه شاهد اختلاف معنی داری نداشت (0/05<P). در تعداد گلبول های سفید در تیمار 1 % و میزان هماتوکریت در تیمارهای 1 و 0/5 % کاهش معنی داری وجود داشت (0/05>P). هم چنین، تعداد گلبول های قرمز و MCHC به ترتیب در تیمارهای 2 و 0/5 % افزایش معنی داری داشت (0/05>P). نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که کیتوزان جیره به طور مثبت بر عملکرد رشد و پارامترهای خون شناسی بچه ماهیان کپور معمولی اثر دارد.
  کلیدواژگان: رشد، خون، پربیوتیک، کیتوزان، کپور معمولی، استرس
 • لفته محسنی نژاد *، رحیم پیغان صفحات 223-230
  در این مطالعه اثر مصرف یونجه و جو بر تعداد کل باکتری ها و تغییرات بافتی در روده ماهی کپور علفخوار مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور تعداد 60 قطعه ماهی از 2 کارگاه پرورش ماهی با وزن (میانگین وزن ± انحراف معیار) 319 ± 1280/67 گرم به صورت کاملا تصادفی به دو گروه که از یونجه و جو تغذیه می کردند تقسیم و مورد بررسی قرار گرفتند. این ماهیان به مدت یک دوره پرورشی مورد تغذیه قرار گرفتند در انتهای دوره از هر مزرعه 30 ماهی انتخاب گردید. پس از کالبدگشایی ماهی ها از بافت روده جهت شمارش تام باکتریایی و بافت شناسی به روش متداول آزمایشگاهی نمونه برداری صورت گرفت. نتایج نشان داد که میانگین تعداد باکتری (Colony Forming Unit) در 2 گروه تفاوت معنی داری دارد (0/05>p). در مطالعه بافتی روده طبق بررسی آماری در قطر لایه ها و تعداد سلول های موکوسی اختلاف معنی داری بین گروه ها وجود داشت (0/05>p). به نحوی که در گروهی که با جو تغذیه شده بودند قطر لایه مخاطی افزایش یافته بود ولی قطر لایه عضلانی کم تر بوده است.
  کلیدواژگان: کپور علفخوار، بافت روده، یونجه، جو، باکتری
 • حبیب الله گندمکار *، ابوالحسن راستیان نسب، مهران جواهری بابلی، سید حسین مرادیان صفحات 231-240
  در این تحقیق اثرات جایگزینی روغن های گیاهی مختلف به جای روغن ماهی جیره غذایی بر ترکیب اسیدهای چرب فیله، چربی های سرم و شاخص های سلامتی ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور پنج جیره غذایی ایزونیتروژنیک و ایزولیپیدیک با منابع مختلف روغن شامل: روغن ماهی (جیره 1) ، روغن سبوس برنج (جیره 2) ، روغن بزرک (جیره 3) ، روغن سویا (جیره 4) و جیره 5 حاوی مخلوط روغن های ماهی، سبوس برنج، بزرک و سویا با نسبت 1:1: 1:1 تهیه شدند. بدین منظور، تعداد 450 عدد ماهی 1±90 گرمی (توزیع شده در 15 مخزن) به مدت 15 هفته تغذیه شدند. ترکیب اسیدهای چرب بافت انعکاس دهنده ترکیب اسید چرب جیره بود. بیش ترین و کم ترین میزان امگا 3 به ترتیب در بافت فیله ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی روغن بزرک و روغن سبوس برنج بود. بیش ترین و کم ترین میزان اسیدهای چرب 6-n به ترتیب در بافت ماهیان تغذیه شده با جیره های غذایی حاوی روغن سویا و روغن ماهی بود. بیش ترین نسبت 6-n-3/n (شاخص مطلوبیت سلامتی غذا) مقادیر 0/91 و 0/89 به ترتیب در ماهیان دریافت کننده جیره 3 و جیره 1 بود. با وجود عدم اختلاف میزان کلسترول تام و تری گلیسرید لاشه در تیمارها، مقادیر آتروژنز و ترومبوژنز در تیمارهای مختلف اختلاف معنی داری را با هم نشان دادند (0/05>P). با این وجود در محدوده قابل قبول از نظر اثرات سلامت بخشی و امنیت غذایی بودند. تهیه منابع ارزان چربی در تولید خوراک ماهی ضمن تامین شاخص های سلامتی غذا از طریق ترکیب مناسب روغن های گیاهی و روغن ماهی امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: روغن های گیاهی‏، ترکیب اسیدهای چرب، ماهی قزل آلای رنگین کمان، چربی های سرم، شاخص های سلامتی
 • رسول علی عزیزی، منصوره قائنی * صفحات 241-248
  ماهی زبرا دنیو (Danio rerio) یکی از ماهیان زینتی بسیار زیبا در آب شیرین و مناطق گرمسیری می باشد که در ایران نیز طرف داران بسیاری دارد. این پژوهش با هدف تاثیر جیره غذایی ریزجلبک کلرلا (Chlorella sp) بر تغییر شاخص های رنگ ماهی زبرا دنیو انجام شد. تعداد 360 قطعه ماهی زبرا دنیو به طور تصادفی با چهار تیمار و سه تکرار در 12 آکواریوم تقسیم شدند که تیمارهای غذایی شامل تیمار 1 یا شاهد (غذایی با نام انرژی که فروشگاه های آکواریوم استفاده می کنند) ، تیمار 2 (غذای انرژی به همراه 0/5 درصد مکمل جلبک کلرلا) ، تیمار 3 (غذای انرژی به همراه 1 درصد مکمل جلبک کلرلا) و تیمار 4 (غذای انرژی به همراه 1/5 درصد مکمل جلبک کلرلا) بودند. بالاترین میزان مولفه های L، a، b، هیو و کروما به ترتیب 14/47±58/75، 4/34±53/75، 1/44±16، 1/22±22/23 و 4/49±55/86 محاسبه شد. در این تحقیق تغذیه ماهی زبرا دنیو با جلبک کلرلا تاثیر مطلوبی بر روی رنگ این گونه داشت، با توجه به این که بین تیمار 1 و 1/5 درصد در مولفه های L، a، b، هیو و کروما اختلاف معنی داری وجود ندارد (0/05<P) ، به نظر می رسد تیمار 1 درصد پودر جلبک کلرلا بهترین تیمار مورد استفاده برای رنگ ماهی زبرا می باشد. البته شایان ذکر است که رنگ قرمز و زرد پوست ماهی زبرا دنیو (مولفه های a، b) پس از دوره پرورش 60 روزه بیش تر نمایان شده و شفافیت آن که مربوط به مولفه L می باشد نیز افزایش داشت.
  کلیدواژگان: جلبک کلرلا، ماهی زبرا دنیو، جیره غذایی، رنگ بدن
 • زهرا درخشانپور، ویدا حجتی*، حسین عباسپور صفحات 249-258
  منطقه حفاظت شده پرور در استان سمنان در شمال شرقی شهرستان سمنان قراردارد. این منطقه به دلیل تنوع اقلیمی فراوان دارای فون و فلوری غنی می باشد. این مطالعه به منظور بررسی فون مارهای منطقه حفاظت شده پرور از فروردین تا اواخر شهریور ماه 1392 انجام شد. نمونه برداری از ساعات اولیه صبح تا اواخر شب در نقاط مختلف منطقه انجام گرفت. نمونه ها پس از جمع آوری به آزمایشگاه منتقل شدند و پس از شناسایی از نظر صفات متریک و مریستیک بررسی شدند. در مجموع، 25 نمونه مار در منطقه حفاظت شده پرور جمع آوری گردید و 10 گونه متعلق به هفت جنس و خانواده ها ی کلوبریده و ویپریده شناسایی شدند که عبارت بودند از: مار آتشی (Dolichophis schmidti) ، قمچه مار (Platyceps najadum najadum) ، مار دستی (Platyceps ventromaculatus ventrimaculatus) ، مار خالدار (Platyceps karelini karelini) ، گوند مار (Elaphe dione dione) ، مار پلنگی (Hemorrhois ravergieri) ، مار چلیپر (Natrix tessellata tessellata) ، مار آبی (Natrix natrix natrix) ، گرزه مار (Macrovipera lebetina obtusa) و افعی قفقازی (Gloydius halys caucasicus). بیش ترین فراوانی مربوط به گوند مار و کم ترین آن مربوط به مار خالدار می باشد.
  کلیدواژگان: منطقه حفاظت شده پرور، خزندگان، مارها، استان سمنان
 • مرجان رستگارمقدم *، شاهرخ پاشایی راد صفحات 259-262
  خانواده سیرفیده یکی از بزرگ ترین خانواده های راسته دوبالان با حدود 6000 گونه می باشد. لارو اغلب اعضای این خانواده شکارگر بوده و نقش به سزایی در کنترل بیولوژیک شته ها ایفا می کنند. در بررسی انجام شده طی سال های 91- 1390 روی فون مگس های گل نیمه شمالی استان خراسان رضوی، 25 گونه از 13 جنس متعلق به دو زیر خانواده با استفاده از تور حشره گیری جمع آوری و شناسایی شد. دو گونه Paragus abrogansو Cheilosia aereaبرای اولین بار از استان خراسان رضوی گزارش شدند.
  کلیدواژگان: Syrphidae، Hover fly، رکورد جدید، نیمه شمالی خراسان رضوی
 • عباسعلی حاجی بگلو *، محمد سوداگر صفحات 260-269
  در این تحقیق اثر عصاره ریزپوشانی شده برگ گیاه فیکوس بنگهالنسیس بر فاکتورهای رشد و تولیدمثلی در ماهی زینتی دم شمشیری مورد مطالعه قرار گرفت. برای این منظور عصاره با استفاده از صمغ عربی و مالتودکسترین ریزپوشانی شد. در این آزمایش 4 جیره غذایی شامل 0 (تیمار 1: شاهد) ، 200 (تیمار 2) ، 400 (تیمار 3) و 800 (تیمار 4) میلی گرم عصاره ریزپوشانی شده بر کیلوگرم جیره تهیه شد و مولدین نر به مدت 14 هفته تغذیه شدند. ماهیان ماده نیز با جیره غذایی پایه تغذیه شدند. نتایج نشان داد نسبت تعداد لارو متولد شده به ازای هر مولد ماده در هر چهار تیمار آزمایش اختلاف معنی‎داری با یکدیگر نداشتند (0/05<P). درصد بقای لارو در تیمار 4 به‎طور معنی‎داری بیش تر از سایر تیمارها بود (0/05>P). هم چنین در هر چهار تیمار مورد آزمایش اختلاف معنی‎داری در میانگین وزن لاروها وجود نداشت (0/05<P). بالاترین درصد شاخص گنادوسوماتیک در تیمار 4 مشاهده شد (0/05>P). میزان استرادیول در تیمارهای 1 و 2 به‎طور معنی‎داری بیش تر از تیمارهای 3 و 4 بود (0/05>P). میزان تستوسترون و پروژسترون نیز در تیمارهای 3 و 4 به‎طور معنی‎داری (0/05>P) بیش تر از تیمارهای 1 و 2 بود. بیش ترین و کم ترین میزان پروتئین کل در تیمار 4 و 1 مشاهده شد. نتایج نشان داد میانگین تعداد گلبول‎های سفید و قرمز و هم چنین هماتوکریت در تیمارهای 3 و 4 بیش تر از سایر تیمارها بود. با توجه به نتایج حاصله عصاره‎ فیکوس بنگهالنسیس نقش مثبتی بر روی عملکرد تولیدمثلی در ماهیان دم ‏شمشیری داشت.
  کلیدواژگان: فیکوس بنگهالنسیس، تولیدمثل، ماهی دم شمشیری
|
 • Ali Rezaei Khozani, Mohammad Kaboli *, Sohrab Ashrafi, Hasan Akbari Pages 1-8
  Iran as the last shelter population of the Asiatic cheetah in the world. However, relatively few individuals of this subspecies have been recorded in the last3 decades (50 to 60 collards). Food habits are an important aspect of the ecological niche of carnivores. Here, we studied the diet of the Asiatic cheetah using scat analysis in Bafgh protected area. This area in comparison of the other habitat of the Asiatic cheetah is mountainous. Wild goat is predominant wild ungulate in this area. The result of the analysis of 51 scats of Asiatic cheetah showed that this species preyed mainly on ungulates, which most consumed ungulate respectively are wild goat (frequency of occurrence: 43.14%, relative biomass: 40%), wild sheep (frequency of occurrence: 43.18% , relative biomass: -36.85%) and chinkara (frequency of occurrence: 43.18% , relative biomass: 14.25%) also result showed that after ungulate most consumed prey is livestock.
  Keywords: Asiatic Cheetah, Diet, Scat analysis, Bafgh protected area
 • Amir Ansari * Pages 9-16
  Markazi province with its elevated mountains is a suitable habitat for the wild sheep (Ovis orientalis) such that Significant populations of wild sheep can be seen in the central province of habitats. The MAXENT method is based on the maximum or close to reality entropy while the ENFA method is built on the normal distribution. The map and Habitat Suitability Model for the wild sheep were developed and compared using the factor analysis of ecological niche and maximum entropy. Based on the results of the ENFA and MAXENT methods, 118801 ha (8%) ,four ecological factors explain 93% of species habitat selection information. Marginality value of 1.603 and tolerance value of 0.299 indicate that wild goat preferred habitat with elevations and slopes higher than habitat's mean and had low tolerance to habitat variations and 169878 ha (11%) of the southern half of Markazi province, Iran, are suitable habitats for the wild sheep, respectively. Among the development variables, the highest impact on the wild sheep ecology is assigned to distance to cities variable (20 km) while the lowest impact is related to distance from unpaved road variable. And among the ecologic variables, the highest impact is determined for slop variable (20%) and the lowest impact is related to height variable.The comparison of the models’ ROC indicates that the validity of the Habitat Suitability Model is 0.978 and 0.951 respectively using the MAXENT and ENFA methods indicating the better performance of the MAXENT model than the ENFA model. Hence, the use of MAXENT method in the modeling of wildlife habitat suitability is recommended.
  Keywords: Ecological niche factor analysis (ENFA), Maximum entropy(MAXENT), Wild sheep (Ovis orientalis)
 • Hadi Radnezhad, Minoo Moshtaghie *, Iman Amoeian, Amin Jamali Pages 17-24
  Predictive distribution models appropriate response in relation to ecology, biogeography and conservation of species.In this study biogeographic factors affecting the potential distribution of the species was assessed using the maximum entropy in the Bamoo National Park. For this purpose, 15 biogeographic uncorrelated variables were analyzed with spatial resolution of 100 meters. Determine the most influential variables were analyzed using the curve Jackknife. Evaluation of the survey show a good performance MaxEnt model in deer distribution (AUC = 0.992).Logistic map to predict the potential distribution of habitat types that are more favorable habitat for this species in the Tange-chah mahaki, Mehrab Haji and the well is deep-fried and wind pumps.Jack Knife assessment results and calculated the relative contribution of the variables showed that the distance from the source, the type of vegetation, away from the presence of geological leopard and deer are the most important variables affecting distribution.
  Keywords: subgutturosa Gazella, Maximum Entroupy, Modeling, habitat suitability, Bamoo National Park
 • Majid Moezzi *, Naser Karimi, Kamran Zand Pages 25-32
  This experiment was conducted to evaluate the effect of feed restriction and compensatory growth in increasing weight and microbial protein production of 21 afshari lambs post weaning with an average of 27 kg. Randomly Lambs were divided into three groups. The whole control treatment was fed with full ration (straw¡ hay and concentrate). The second and third groups regularly were fed 30 and 50 days by limited diet ration of 50 percent wheat straw and 50 percent of alfalfa. Next then, the other two groups were given with full ration. In order to estimate microbial protein produced by measuring urinary excretion of purine derivatives randomly, among each treatment urine samples were taken of three lambs every two six times at all. Using High Performance Liquid chromatography(HPLC) metod for the measuring of purine derivatives. The results showed that in all groups dry matter intake during fattening period and weight increase of lambs was increased and dry matter intake increasing causes microbial protein production increasing. In treatment control as during the fattening period, lambs weight and consumable dry matter increased which cause increased purine derivatives and microbial protein productions. In 30 and 50 days of treatments restriction microbial protein production during feed restriction was low level which with feed restriction finished and compensatory growth beginning productions increased that because it was quality of full. Meanwhile, better digestibility full ration causes feed consumable and purine derivatives(allantoin and uric acid) and microbial protein productions. So effect quality of full ration and also feed consumable increased was significant (p
  Keywords: Feed restriction, Compensatory growth, Microbial protein, Afshari breed lamb
 • Sohrab Moradi, Saleh Mahmoudi, Sayyad Sheykhi Ilanloo* Pages 33-40
  The 40 percent of the country's forests are allocated to Zagros area with five million hectare forest. Indiscriminate use of Zagros forests during last decades, has led to convert this valuable forests to sensitive and fragile ecosystems. Iranian Squirrel is an indicator mammal of the Zagros oak forests that unfortunately greatly reduced due to the destruction of habitat as a result of human activities. The aim of this study was to select the suitable remaining patches for conservation of this species. We used species distribution modeling Geographic Information System (GIS) to develop habitat suitability model for Iranian Squirrel in Zagros forests. The results showed that the major suitable patches for this species are located in the West of the city. As well as elevation, distance from roads and vegetation cover variables are most important variables for distribution of this species. The results of this study suggest that forest areas with dense cover and upland forest areas were most favorable habitat for Iranian squirrel species in the Salas-e Babajani County.
  Keywords: Iranian squirrel, habitat suitability, Salas, e Babajani, Maximum entropy
 • Maryam Eidi * Pages 41-46
  Urolithiasis is a worldwide problem. Kidney stones have different chemical components. Calcareous stones are still by far the most common nephroliths accounting for more than 80% of stones. In Iranian folk medicine, many plants are used for treatment of kidney stones. In the present study, effect of Trachyspermum copticum L. seeds hydro-alcoholic extract on calcium oxalate crystallization was studied in kidney of male rats. At first, hydro-alcoholic extract of plant at doses of 12.5, 25 and 50 mg/kg were prepared. Crystallization of calcium oxalate was induced by adding ammonium chloride and ethylene glycol in drinking water for 3 and 38 days, respectively. Control group was treated by drinking water. Experimental groups were treated by plant extract at doses 12.5, 25 and 50 mg/kg for 41 days, interperitoneally. After 41 days, animals were anesthetized by ether and left kidneys removed and put them in buffered formaldehyde. Specimens were prepared for histological studies and stained by H&E staining method. Results showed that treatment of extract decreased number of crystals in kidney sections of experimental animals in comparison with control group (p
  Keywords: Trachyspermum copticum L, Calcium oxalate, Crystallization, Kidney stone, Rat
 • Farzaneh Haghnazari *, Homayoun Khazali, Sina Taghvimi Pages 47-52
  Previous studies have shown that galanin is an orexigenic peptide that inhibits the activity of Hypothalamus –Pituitary – Thyroid (HPT) axis. It is also proved that galanin increases food intake via neuropeptide Y pathway. Morphine is an alkaloid opiates that effect on thyroid hormones concentration via Agouti Related Protein and increases dopaminergic neurons activity in median eminence. The aim of this study was to determine the influence of the interaction between galanin and morphine on thyroid hormones concentration.Twenty-one male Wistar rats ( 200-250 g) were randomly divided 3 groups. The groups received 200ng galanin, 1µg morphine and 200ng galanin together with 1µg morphine in third cerebral ventricle in volumes of 3 μl. Blood samples were collected one day before injection and untill 24 hours after that. The plasma was analyzed by Radioimmunoassay technique to determine T3 and T4 concentrations. Brain slices were taken to ensure that the place of the canulae was right. The results indicated that galanin or morphine significantly decreased thyroid hormones concentration after injections compared to before injection (p
  Keywords: Galanin, Morphine, T3, T4, ICV injection
 • Vida Rahimpour Rahimpour *, Vahid Nejati Nejati, Gholamreza Najafi Najafi, Shiva Khezri Pages 53-64
  Epilepsy is a neurological disorderwhich appears with impairment of brain electrical activity. Carbamazepine is an antiepileptic drug that causes oxidative stress and disorders in reproductive system in long-term. The purpose of this article was to investigate the antioxidant effect of wheat germ oil (WGO) on testosterone, sperm parameters and Lipid peroxidation levels of carbamazepine-treated epileptic rats. In this study 48 adult male rats were randomly divided into 6 groups (n=8), including:1. Control; 2. Pentylenetetrazole(PTZ) with a dose of 40(IP); 3.PTZ 40 + CBZ at a dose of 30(gavage); 4. PTZ 40 + CBZ with a dose of 180(gavage);5.PTZ (40) + CBZ at a dose of 30 + WGO at a single dose of 500(gavage);6. PTZ + CBZ with dose 180 + WGO with a single dose of 500 (dose unit= g/kg body weight). At the end of the treatment period (42 days), serum testosterone levels, MDA and sperm parameters were measured. Data were analyzed by one-way ANOVA and Tukey test using SPSS20 software. In this study, in comparison to control group, testosterone level and sperm parameters of groups receiving CBZ were reduced (p<0.05). Also, lipid peroxidation levels increased in these groups (p<0.05). The use of wheat germ oil caused significant increase in testosterone and sperm parameters and decreased lipid peroxidation level compared to the carbamazepine - receiving groups. The results showed that wheat germ oil improves reproductive system performance and reduce the side-effects of carbamazepine desirably.
  Keywords: carbamazepine, Epilepsy, Wheat germ oil, testosterone, sperm parameters
 • Mahdi Sadeghi, Seyed Mahmoud Ghasempouri *, Nader Bahramifar Pages 65-72
  Heavy metals are ubiquitous elements, highly constant, and nonbiodegradable with long biological half-lives. In among the heavy metals, mercury is a highly toxic non-essential metal of major concern for its harmful environmental effects. Also it causes adverse effects on birds and their populations. Then it needs for an ecosystem to be evaluated. The aim of this study is that investigating different levels of mercury in four species of waterfowls which including Gray Goose (Anser anser), Common teal (Anas crecca), Pintail (Anas acuta) and Mallard (Anas platyrhynchos) and tropic and strategy levels and taxonomy. The Mercury measured with AMA 254 Advanced Mercury Analyzer. Results showed that there was significant difference between four species in mean mercury concentration (sig < 0.001). Pintail and common teal had highest mercury concentrations with more than 908 ng.g-1 and Gray Goose had lowest mercury concentration with 310 ng.g-1 in total mean mercury accumulation. As another result, in all species, the mercury concentration is lower than the maximum recommended by international organizations but this could be on the verge of an alarm.
  Keywords: heavy metals, Waterfowls, Fereydoon Kenar, Tropic levels, Permitted level
 • Forough Talazade*, Mansour Miahi, Ebrahim Golzari Pages 73-76
  In order to study the effect of Tsukamurella inchonensis bacterin on feed conversion ratio in broiler chickens, a total of 140 day-old broiler chicks were purchased and and 20 chicks were bled for determination maternal antibody and remaining chicks divided randomly into 4 equal groups and each group divided into 3 equal subgroups. Chickens of group A received 106 bacterin subcutaneously on 2 days before vaccination against influenza disease. Chickens of group B received 106 bacterin subcutaneously on 6 days after the first injection of bacterin. Chickens of group C received 106 bacterin subcutaneously on 6 days after the second injection of bacterin. Chickens of group D, vaccinated against influenza disease but did not receive bacterin. Mean feed intake, weight gains, and feed conversion ratio of all groups were determined at 21, and 42 days. The results of present study showed that there was not any significant difference between groups that received Tsukamurella inchonensis bacterin compared to control group. Comparison of chicks weight gains showed that there was significant difference between all groups during 21-42 days, and 0-42 days. Comparison of chicks feed intake showed that there was significant difference between all groups during 0-21 days, 21-42 days, and 0-42 days.
  Keywords: Tsukamurella inchonensis, poultry chicks, Feed conversion ratio
 • Seyed Mojtaba Moslemi Ahangari, Sajjad Hejazi * Pages 77-82
  This research follows previous studies with the difference that the present study has been designed to investigate the effects of Melissa officinalis and thyme on birds' immune system using histology method which was raised for the first time. For this purpose, 40 broiler chicks of Ross 308 (one day-old) were obtained. Five gram of thyme and lemon balm powder mixture was added to the diet of the treatment group. Blood samples were taken randomly in order to HI test on the 10, 24, and 42 days old to measure the rate of antibody titer against Newcastle disease. Following preparation of paraffin blocks, the samples were stained using periodic acid shift (H&E) method. Histological data were statistically analyzed using T-TEST. There was no significant difference between the two groups (control and treatment groups) in the early period according to the results of HI (P>0.05). Although the HI results were not different meaningfully ( P<0.05) between the two groups in the growth and final periods, there was a meaningful difference (P<0.05) between the two groups in Morphometric parameters in terms of epithelial thickness, the amount of one row cells in the follicle cortex and the amount of one row cells in the follicle medulla. Based on the results obtained from bursa of Fabricius tissue changes it appears that the combination of thyme and Melissa officinalis can increase the density of B lymphocyte cells in cortex and medulla follicles in the bursa of Fabricius in the treatment group compared with the control group.
  Keywords: Melissa officinalis, Thymus vulgaris, Histomorphometry, fabricus bursa, blood titer
 • Seyed Samira Alavi, Haji Gholi Kami *, Najmeh Okhli Pages 83-90
  Order Anura are about 6200 species that have worldwide distribution except antarctic and most continental islands and consists of 49 families. Tree frog of family Hylidae is consists of 3 subfamilies and 901 species. Subfamily Hylinae includes 40 genera and 675 species, and 35 species of the genus Hyla Laurenti. There are two species of tree frogs in Iran. This research is result of study on Eastern tree frog (Hyla orientalis); its local name is Darwag in Mazandaran province. We studied morphologic and morphometric characters of 70 tree frogs of Mazandaran. We collected these frogs with hand. It was measured 15 morphometric characters with digital caliper with accuracy 0.01. It was distinguished males and females with dissection of frogs and observation of testis and ovary. Results revealed this species have green dorsal coloration and white bellow and brown stripe on sides of body. Forelimbs with four fingers and hind limbs with five toes, end of fingers and toes are disk like that are sticky. Hind limbs are longer than forelimbs. Male size is almost equal to female. In this research sex ratio was 1:1. L: 17.15-41.30(mean 33.85), L to LC: 2.28-3.62(mean 3.23), Lt.p to sp.p: 0.50-1.01(mean 0.73), L.o to L.tym:1.44-2.56(mean 1.81), F to T: 0.73-1.03(mean 0.89), D.p to C.int:1.56-3.04(mean 2.25). The body length (L), at a distance of 32/5-37/5 mm in males and of females at a distance of 32/5-37/5 and 27/5-30 mm. The T-test analysis between sexes was did not show significant difference in the characters.
  Keywords: Eastern tree frog, Hyla orientalis, Mazandaran, Morphologic, Morphometric
 • Neda Kheradpir * Pages 91-96
  Soil mites are known as soil indexes. The current study was conducted through 1392 in different crop fields including pomegranate, eggplant, cucumber, wheat, lettuce and alfalfa in varied parts of Varamin region, Mohammad Abad, Asgar Abad, Moein Abad, Pouinak, Jalil Abad, Ghalesin and Pishva roadway regarding to the most cultivation area of the crop in Varamin province. Totally, six species of soil mites belonging to six families were discovered which were included: Tyrophagus putrescentiae Shrank, Asperolaelaps rotundus Womersley, Nenteria stylifera Berlese, Hypoaspis aculeifer Canestrini, Scheloribates sp. and Epilohmannia cylindrica cylindrica Berlese. Statistical analysis by GLM model did not show any significant correlation between mite species diversity and soil components. Moreover, Spearman analysis showed total nitrogen % level could increase probability of mite occurrence. on the other hand, high levels of other mineral components of soil such as Fe, Mn, Zn, Cu, B and P could decrease mite occurance. Populational assesment of soil mites would confirm the result of this study.
  Keywords: Mite, Soil-born, Varamin, Soil component
 • Dornaz Salehinia, Soheil Eagderi *, Neamat Allah Khorasani, Mazaher Zamani Faradonbe Pages 97-104
  Manipulation of riverine ecosystems shch as Taleghan river by construction of dam on them, provide new ecological conditions for its Inhabitants which they must be adapted to these new conditions for surviving. Therefore, this study was carried out to investigate the morphological differences of Siah mahi (Capoeta gracilis) populations living up and downstream of the Sangban Dam constructed on the Taleghan river, using geometric and traditional morphometric methods and also, to compare the feasiblity of these two methods to reveal their morphological differences. The results showed that geometric morphometric technique is an accurate and powerfull tool to discriminate close populations in terms of morphological charactrestics compared to traditional one. Therefore, two populations of Siah mahi were morphologicaly discrimintaed using geometric method nethod (P<0.05). The results also revealed that the Sangban Dam was caused differences in morphological features including body depth, head length and depth and caudal peduncle depth of up and downstream populations of Siah mahi.
  Keywords: Dam, Population discrimination, Siah Mahi, Morphometric, traditional, Geometric
 • Mehrnoush Norouzi *, Mehdi Zahedipour Pages 105-112
  This study aimed to investigate the genetic structure of kingfish, Scomberomorus commerson in the Persian Gulf and Oman Sea using microsatellite markers. Totally 90 samples of adult kingfish were collected from three commercial catch stations, Konarak and Pasabandar in Sistan and Baluchestan Province, Bandar Abbas in Hormozgan Province and Dayer in Bushehr Province. 5 Primer sets (C83Sc ، H96Sc ، J43Sc ، F6Sc ، L42Sc) to use for genetic differentiation. Analyses revealed that average of alleles (Na) per locus was 7. 5±0. 68 (range 4 to 13 alleles per locus) and all sampled regions contained private alleles. The average observed and expected heterozygosities were 0. 571±0. 01 and 0. 783±0. 05, respectively. Deviations from Hardy-Weinberg equilibrium were in all cases. F-statistics and gene flow estimates in allele frequencies were 0. 127 and 2. 11 respectively. Rst and Fst estimates in AMOVA indicated significant genetic differentiation among regions (p<0. 01). Genetic Studies revealed that genetic difference among the studied groups is pronounced. This study shows the existence of genetically distinct groups in the Persian Gulf and Oman Sea is the kingfish.
  Keywords: Kingfish, Scomberomorus commerson, Population Genetic, Microsatellite
 • Ladan Jahangiri Jahangiri*, Ali Shabany Shabany Pages 113-118
  Spirlin (Alburnoides eichwaldi) is a stream species that has a good abundance in southern basin of Caspian sea, but it is supposed to be extincted in many inland waters of Europe. There hasn’t been any study about genetic diversity of this species yet. In this study, the genetic diversity of Alburnoides eichwaldi from Kaboodwal and Sefidrood streams was investigated by 6 microsatellite loci. According to the results, the Fst values was 0.020. Most of the loci showed deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. The number of alleles, observed and expected heterozygosity were, 8-21, 0.541-1 (the average: 0.853± 0.06) and 0.834-0.927 (the average: 0.887), respectively. This indicates the allelic diversity and genetic variation of investigated populations is at favorable level. Also, analysis of molecular variance showed there is low genetic variation among populations and most of the observed variation is within the populations. Results based on genetic distance indicated that Spirlin populations are separated from each other in the investigated streams.
  Keywords: Allelic diversity, Genetic distance, Genetic variation, Microsatellite, Spirlin
 • Zeynab Hosseinnia*, Ali Shabani, Hamed Kolangi miandare Pages 119-124
  Abramis brama orientalis is one of the osteichties fishes of Caspian sea. 30 samples from each region(Bandaranzali and Chamkhale) were collected to investigate the genetic diversity and population structure of Abramis brama. In this study, all of seven microsatellite loci studied (Rser10, Ic654, MFW7 , MFW26 , Bl2 -114, Bl1 -153, M4) showed polymorphism. No observed any obvious genetic destinguish in terms of Fst , Rst and Analysis of Molecular Variance. The average number of allele’s levels in the population accounted for 10.5, The expected and observed heterozygosity mean were 0.820 and 0.615, respectively. Approximately all of loci showed deviation from Hardy-Weinberg equilibrium. The genetic similarity and distance between the two populations were 0.316 and 0.684, respectively. According to the analysis, it seems that Abramis brama hasn᾽t a desirable genetic diversity in the investigated regions.
  Keywords: Bream (Abramis brama orientalis), Microsatellite, genetic diversity, Polymorphism
 • Marzieh Abbasi *, Ali Bani, Mahvash Hadavi, Hamed Mosavi Sabet Pages 125-132
  There is concern over the presence of a broad range of environmental pollutants known as endocrine disrupting chemicals (EDCs) and their disrupting consequences on normal reproductive processes. In the present study, probable abnormality was examined in immature and mature male and female of pike captured from the Anzali wetland (as polluted area with EDCs). A total of 38 pike from the Anzali wetland and 29 pike from the Amirkolaye wetland (as non-polluted area) were taken between October and November 2012. After macroscopic assessment of gonads, histological examination of gonads was performed using light microscope. Results of this study revealed no evidence of abnormality or intersex (the presence of female sexual cells in male gonads and vise versa) suggesting that gonad structure of pike is not affected by contaminants in the Anzali wetland recognized as highly polluted area.
  Keywords: histology, Esox lucius, Anzali wetland, Amirkolaye Wetland
 • Hosseinali Sheibak*, Mostafa Ghaffari, Ahmad Gharaei, Sahel Pakzad touchaei, Alireza Afshari Pages 133-138
  There is different between the activity of digestive enzyme in cultural and wild environment. Because of changing available food stuffs.The object of this investigation is deliberation of the activity of α-Amylase Tripsine and Lipase enzymes in anterior, mid and posterior of Schizothorax zarudnyi intestine in cultural and wild environmental. For this reason 12 wild in from 4 groups weighted average number (141.6±6.3, 209.5±2.63, 263.1±9.6, 326.15±26.9) and 13 cultural weighted average number (55.1±5.6) were used. The results showed that survey activity of α-Amylase was higher than other enzymes in both group of wild and cultural fish. The highest activity of α-Amylase was observed in mid gut and the activity of this enzymes had a significant difference in different of segments of intestine (p<0.05) but the significant difference was observed between anterior and mid gut with posterior (p<0.05). The results of deliberation of Tripsine and Lipase enzymes activity showed that the activity of these enzymes were decreased from anterior to posterior gut in both groups of fish.The comparison of α-Amylase, Tripsine and Lipase enzymes activity and average weight of wild fish showed that the activity of these enzymes was increased with increasing of weight.
  Keywords: Schizothorax zarudnyi, ?-amylase, Tripsine, Lipase
 • Samereh Bagheri*, Rasol Ghorbani, Hasan Fazli Pages 139-150
  Most valuable fishery species such as Ruitilus frisii kutum that is the most important bony fishes of the Caspian Sea is anadromous and migrate into rivers for spawning. So characteristics of estuaries as spawning sites of fishes have an important role in their survival. Studies showed that in the past most of Iranian coastal rivers of the Caspian Sea, were the normal breeding sites of kutum. But now, just some of them are considered as Main site of spring migration of kutum. Therefore, we studied the effect of environmental factors in the main estuaries of southern coast of the Caspian Sea and its impacts on fish stock recruitment of kutum fingerlings in a Twenty-year period from 1992-2012. First data of physicochemical factors related to the amount of ten estuaries in four months of releasing time of kutum and amount of survival of two years old fingerlings as a index of stock recruitment were obtained and examined in SPSS. Results showed that is no significant relationships among the changes of factors and recruitment of kutum during of period of study on recruitment of kutum.
  Keywords: Environmental Factors, Releasing, Ruitilus frisii kutum, Stock recruitment, Caspian Sea
 • Mohammad Reza Rahimibashar *, Mohammad Reza Seaferihani, Hor Torabi Jefroudi, Majid Rasta, Ali khodadoust, Sahriar Tagheipour Pages 151-158
  The aims of this study were determined of water quality and macrozoobenthos communities' production potential in the Aharchai Riverone year (from October 2012 to September 2013).
  Samples were taken at 12 stations by sorber sampler (50×50cm) and in the library were separated, identified, counted and weighed. In the river identified 12 families of macrozoobenthos including: Planaridae, Lumbriculidae, Tubificidae, Culicidae, Glossiphoniidae, Gamaridae, Heptagenidae, Caenidae, Chironomidae, Simulidae, Limnaeidae, Sphaeridea. Average of annual number was 159.83 ind/m2 and biomass was 1.49g/m2.The highest number was in August and lowest number in December with temporal and spatial variations. There are significant difference (p<0.01)in number of ind/m2 between months and stations. Bauer method shown that st.1 was in class I with excellent quality and the other stations were in the class II with good quality. The average biological condition was Z=1.85 and production potential determined 170 kg/h. Helsenhoff index shown that (HFBI=4.98) water quality was very good. The results shown that Aharchai River is one of the natural habitats with well balance and it is relatively low pollution but macrozoobenthos communities were temporal and spatial variations.
  Keywords: Aharchai River, Macrozoobenthos, Aquatic classes Bauer, Helsenhoff index
 • Yousefali Asadpour, Ousalou * Pages 159-164
  Artemia is a crustacean whose importance as a livefood in the field of aquaculture, has been known since 1930 decade. Today Artemia culturing, is considered as the main way to achieve such animal. Due to influence of Artemia species on the growing of this species, in addition to the environmental items; In this study, an Artemia species from Ghom Province (A partenogenetica), were cultured together with an imported species (A.franciscana), each in 3 treatments as territorial ponds along the southern coast of Ghom’s Namak Lake for a 180-day growing period. The results indicated that Nauplii production, cyst culture and biomass production of the local species were more suitable than the imported one, as (80± 10) kg/hectare and (66± 5) kg/hectare of cyst were produced from A.partenogenetica and A.franciscana species, respectively. Also, (2,800± 25) and (2,200± 20) kg/hectare of biomass were achieved from A.partenogenetica and A.franciscana, respectively during the husbandry term. The final result of this study showed that adaptability of the local species with the local growing natural environmental conditions is more cost-effective and preserving the region from presence of the invasive species.
  Keywords: Artemia franciscana, culture, A.partenogenetica, Ghom Province, Ecological effects
 • Nooshin Sajjadi, Nargess Mooraki * Pages 165-172
  Molluscs are among those bio-resources of oceanic ecosystems, which have a great importance for many industrial uses, especially because of their nutritional values and having biomolecules (i.e. lipids). In the present study regards to the importance of Gastropods and abundance of Thais savignyi in the intertidal zone of Asalooyeh- North-West of the Persian Gulf; qualitative and quantitative identifications of fatty acids in 200 specimens of this species by use of GC/MS in two periods of warm and cold seasons were conducted. 15 fatty acids were separated similarly in both warm and cold seasons; i.e. 11 saturated fatty acids and four unsaturated fatty acids. Generally, the proportions of S.F.As were greater than US.F.As and there was no significant difference between the reported quantity of F.As between the two periods of the survey (p>0.05). The most important identified US.F.A was Arachidonic acid (ω6). Among the S.F.As and the total content of lipids in the warm and cold seasons, Palmitic acid has had the greatest portion; in warm season Estaric acid stand for the second position and in the cold season Arashidonic acid stand for the second from the quantitative point of view. The results show that Thais savignyi is a destitute specimen regards to devoid of long chain unsaturated fatty acids and ω3 fatty acids. This condition could be due to ecological and nutritional condition of this gastropod. As a matter of fact, this species does not recommend as a valuable sea food.
  Keywords: Molluscs, Gastropods, Thais savignyi, Fatty acid profile, Asalooyeh, Persian Gulf
 • Leila Mohammadi Dehcheshme*, Forough Papahn Shoshtari, Simin Dehghan Madise, Rahim Chini pardaz Pages 173-180
  Despite of all the studies on the Amphipoda, as yet Amphipoda inhibiting in the eastern shores muddy substrates of Bahracan, have not been studies. The present investigation, aims to identify the Amphiopods in Bahracan which was done during the seasons of spring and summer of 1392. Sampling was done by using vanveen Grab (with 0.0625m² surface area) from 5 stations and in 6-25m depth. The samples were counted and identified through the valid identification keys. In this study 7 families and 9 genera were identified. genera are: Ampithoe, Ampelisca, Byblis, Gammaropsis, Microphotis, Cheiriphotis, Gammarus, Ceradocus and Ericthonius . Percentage of frequency for each genus was calculated. The highest percentage of frequency was observed in two genera, Ampithoe with ratio of 39.47% and Ampelisca with ratio of 35.52%., Diversity indexes were calculated and the maximum variation of Amphipoda was reported in April. Chi-square test results was showed a significant correlation between the frequency of Amphipods and different months (P<0.05).
  Keywords: Amphipoda, Eastern shores of Bahracan, Identification, Ampeliscia, Ampithoe
 • Tokame Jahani *, Javid Imanpure Namin, Majid reza Khosh kholgh Pages 181-188
  Distribution and abundance of order Ephemeroptera, an important insect order in running waters was examined in Shafaroud River (a river entering the Caspian Sea). For this purpose following preliminary visit to the river some 6 sampling stations were selected from upstream to the estuary of the river. Monthly sampling was carried out from July 2013 to June 2014. A Surber sampler with mesh size of 500µ and area of 0.16 m2 were used for sampling. The collected samples were isolated from debris and sediments, immediately preserved in 4% formalin solution and transferred to the laborator for identification and enumeration. Some physical such as (air and temperature )and chemical parameters of the water such as dissolved oxygen(DO), and physicochemical parameters of the water were including electron conductivity (EC)Acidity( pH) and salinity, were measured simultaneously with benthos sampling at all sampling sites. In total 8100 specimens belonging to 5 families and 9 genera of Ephemeroptera were collected and identified out of which Heptagenidae and Baetidae were the dominant families and Baetis and Rhithrogena dominant genera respectively. In most seasons Significant statistical difference were observed between upstream and downstream sampling stations (p ≤ 0.05).
  Keywords: Macrobenthos, Ephemeroptera, Shafaroud River, Guilan province
 • Naser Agh *, Vahid Morshedi , Jasem Marammazi , Takavar Mohamadian , Farzane Noori Pages 189-198
  The aim of this study was to evaluate the effects of dietary lactoferrin (LF) growth and feeding performance, hematological factors and non-specific immune response of sobaity (Sparidentex hasta) with an average weight of 7.64 ± 0.3 g. This study was carried out in a completely randomized design with three treatments and replications in fiberglass tanks with 300 liters volume. Fish were fed with feed containing 0, 400 and 800 mg lactoferrin per kg feed for a period of 42 days. At the end of the experiment, blood, plasma and mucus samples were collected. The obtained results indicated that dietary LF did not change sobaity fish growth and feeding performance (P > 0.05). The mucus bactericidal activity significantly rose in fish fed on 800 mg lactoferrin (P < 0.05), although other non-specific immune responses such as white blood cells count, total Ig, lysozyme activity, complement activity and plasma bactericidal activity were not influenced by LF (P > 0.05). But, hemoglobin, hematocrit value and red blood cells count showed significant differences between the control group with the treatments 1and 2 (P< 0.05). Overall, this study showed that hematological factors were affected by dietary lactoferrin. Nonetheless, it can be concluded that feeding of sobaity on the diet supplemented with 400 and 800 mg lactoferrin for a period of 6 weeks do not enhance the non-specific immune response and growth performance.
  Keywords: Lactoferrin, Innate immunity, growth performance, Hematological factors, Sobaity (Sparidentex hasta)
 • Pedram Malekepouri*, Nasrollah Mahboobi Soofiani Pages 199-206
  There are many biotic and abiotic (such as toxic metals) factors that can affect different levels of thyroid system and consequently, alter normal function of body, including growth, osmoregulation and other physiological functions of organisms. In this study, following determination of LC50-96h of aluminum (Al3+) for common carp, 40 fish weighing 149.14±41.41 g were exposed to different levels of water-borne Al3+ (0.2804, 1.402 and 2.804 mg/l) and a group for control. At the end of experiment (30 days), 6 fish were sampled randomly from each treatment and blood samples were withdrawn from caudal peduncle region. Obtained results showed a significant decrease in T4 only following 2.804 mg/l Al3+ treatment in comparison with control (22.22%, P<0.05). Serum T3 level was reduced by 15.80 and 24.11% following treatment 2 and 3 respectively whilst serum TSH was elevated following treatments 2 and 3 by 73.18% and 3.08-fold as compared with control. Serum T3-uptake was unaffected following all Al treatments compared with control untreated group. Treatments 2 and 3 led to significant decreases in free thyroxine index (FTI) by 18.87 and 33.37% in comparison with control, respectively (P<0.05). Regarding to decreases in T3 and T4 as well as increases in TSH and FTI, it could be concluded that sub-lethal doses of Al3+ led toproduce hypothyroidism in common carp fish.
  Keywords: Aluminum, T3, T4, TSH, Common carp (Cyprinus carpio)
 • Mehrdad Adelian*, Mohammad Reza Imanpoor, Vahid Taghizadeh, Mohammad Mazandarani Pages 207-214
  Common carp (Cyprinus carpio) is an omnivorous fish and protease activities is less than amylase activities in the gut of this fish thus, it's appears enhancing enzymes in the diet can increas the protein intake in common carp and improve growth factors. The purpose of this study was to investigate the utilizing Natuzyme multi-enzyme in the diet and its effects on growth factors and some biochemical parameters in common carp. The experiment was conducted in completely randomized design with five treatments and three replications and multi-enzyme (Natuzyme®, Bioporoton, Australia) at 5 levels of 0, 250, 500, 750 and 1000 mg per kg of food, was added to the diet and given the experimental diets to fishes for 8 weeks and growth factors; Weight gain (WG), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), Weight growth percent (WGP), Condition factor (CF) and Protein efficiency ratio (PER) were studied. Blood biochemical factors; albumin, calcium, glucose and total protein were measured and evaluated.In different treatments the (CF) were not significantly different from each other (P> 0.05). However, 250 and 500 (mg/kg) enzyme levels had the greatest influence on weight gain (WG), specific growth rate (SGR), feed conversion ratio (FCR), weight growth percent (WGP) and protein efficiency ratio (PER) (P <0.05). Differentenzyme levels had no significant effect on the blood biochemical parameters (albumin, calcium, glucose and total protein) (P> 0.05).
  Keywords: blood biochemical factors, Common carp (Cyprinus carpio), Growth Factors, Natuzyme multi enzyme
 • Mehdi Same *, Mohammad Reza Imanpoor, Valiolah Jafari, Alireza Alishahie Pages 215-222
  The purpose of this study was to determine the effect of dietary chitosan on the growth performance, some hematological parameters, survival and resistance to salinity stress of common carp fry. Fish (1.219± 0.033 g) were divided to four groups fed on diets containing chitosan in different levels: 0 (control), 0.5, 1 and 2 % for 54 days. The results showed that there was a significant increase in final weight and weight gain in those fish fed chitosan diets (P<0.05). In addition, food conversion ratio and MCH of fish fed chitosan diets was significantly (P<0.05) lower than those fed the control group. On the other hand, condition factor was a significant increase in fish fed 0.5% chitosan diets (P<0.05). However, there was no significant differences in specific growth rate, survival and MCV between fish fed different experimental diets (P>0.05). There was a significant decrease in white blood cells count in the 1% treatment and hematocrit in the 1 and 0.5 % treatments (P<0.05). Also, there was a significant increase in red blood cells count and MCHC in 2% and 0.5% treatments, respectively. The results of the present study indicate that the supplement of 1% chitosan have a positive affect on the growth performance and some blood parameters of the common carp fry.
  Keywords: growth, Blood, Prebiotic, Chitosan, Common carp, Stress
 • Lefteh Mohseninejad *, Rahim Peyghan Pages 223-230
  In this study the effect of Alfalfa and barleyfeeding on bacterial count and histology of intestine in grass carp was investigated. For this purpose 60 fish (30 from each farm) from 2 farms with an average weight of 1280.67±319 g were randomly selected: one farm was fed with Alfalfa and one was fed barley to grass carp. The fishes were fed for one rearing period and at the end 30,fishes were selected from each farm and examined for their intestine total bacterial count and histologic characteristics. The results showed that the average of bacterial counts(Colony Forming Unit) were significantly different between both group (p<0.05). In histologic study there was significant difference in diameter of layers and the number of mucus cells (p<0.05). In barley group the mucosal layer was thicker than the Alfalfa group but the muscular layer was thinner.
  Keywords: Grass carp, Intestine, alfalfa, Barley, bacterial count
 • Habib Allah Gandomkar*, Abolhassan Rastiannasab, Mehran Javaheri Baboli, Seyed Hossein Moradyan Pages 231-240
  The aim of the present study was to determine the impact of replacing the fish oil by alternative lipid sources in diets for rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) on fatty acid profiles of muscle, serum lipids and health parameters. Five isonitrogenous and isoenergetic semipurified diets were formulated containing pure fish oil (FO) as diet1 that compared to four diets: 100% rice bran oil (RBO, as diet2), 100% linseed oil (LO, as diet3), 100% Soybean oil (SO, as diet 4) and a 1:1:1:1 rice bran, linseed, soybeen and fish oil mixture (MX, as diet 5). For this, 450 fish with an initial weight of 90 ± 1g (distributed in 15 tanks) fed for 15 weeks. Fillet fatty acid composition reflected dietary fatty acid composition. The highest and lowest levels of n-3 PUFA concentrations were recorded in fish fed the LO and the RBO diets respectively. Also, the highest and lowest levels of n-6 PUFA concentrations were recorded in fish fed the SO and the FO diets respectively.The highest n-3/n-6 ratios (an indicator of food healthy),amounts 0.91 and 0.89, were in fish fed the diet3 and diet1 respectively. The difference in cholesterol and Triglycerides content of the diets seems to be too low and there were statistically significant differences in the IT and IA of muscle from diets with different lipids (p<0.05). Whereas in respect to nutritional point of view and food safety, they were in acceptable range. Providing of cheap lipid sources in fish food production, in accordance with food healthy and safety, is possible by an appropriate combination of vegetable and fish oils
  Keywords: Vegetable oils, Fatty Acid composition, rainbow trout, Serum lipids, Healthy indicator
 • Rasoul Ali Azizi, Mansoreh Ghaeni * Pages 241-248
  Danio rerio fish is one of the very beautiful ornamental fish living in fresh water and tropical areas having that a lot of advocates in our country. This study carried out due to evaluation of the effect of Chlorella microalga on color indices. For studying, 360 specimens with 4 feeding treatments were randomly divided in 12 aquariums: the first group/control group received a sort of food called Energy in the market, the second received energy along with 0.5% chlorella supplement. The 3rd once received energy with 1% of the same supplement and the 4th group received energy with 1.5% of chlorella supplement being repeated with the frequency of three. The highest levels of l,a,b indices of Hab and Chroma were respectively computed as 58.75±14.47, 53.75±4.34, 16±1.44, 22.23±1.22, 55.86±4.49. However, since there is no significant difference between 1 and 1.5% levels (p>0.05) regarding l, a, b amount of Hab and Chroma, and the fish color change was obvious in 1% level more than the 0.5 % level , thus 1% chlorella alga powder is the best feeding level for the color of this fish. Moreover, the use of such powder does not significantly affect the survival rate of this species of fish. It should be noted that the red and yellow Zebra fish skin mundane (indices a, b) after a period of 60 days more visible and increase the transparency which is the index L.
  Keywords: Chlorella alga, Danio rerio, Feeding level, Body color
 • Zahra Derakhshanpour, Vida Hojati*, Hossein Abbaspour Pages 249-258
  Parvar Protected Aera is located in the north-eastern of Semnan County in Semnan province of Iran. This area has the rich fauna and flora because of the various climates. This study was done in order to the identification of snakes' fauna in Parvar Protected Area from April to September 2013. Sampling was performed from morning to night in different parts of the Parvar Protected Area. Specimens were transferred to the Laboratory and metric and meristic characters were evaluated after identification. Totally, 25 specimens were collected in Parvar Protected Area and 10 species were identified belonging to seven genera and Colubridae and Viperidae families including: Dolichophis schmiditi, Platyceps najadum najadum, Platyceps ventromacalatus ventrimaculatus, Platyceps karelini karelini, Elaphe dione dione, Hemorrhois ravergieri, Natrix tessellata tessellata, Natrix natrix natrix, Macrovipera lebetina obtusa and Gloydius halys caucasicus. Elaphe dione dione has the highest frequency and Platyceps karelini karenini has the lowest frequency in this area.
  Keywords: Parvar Protected Area, Reptiles, Snakes, Semnan province
 • Marjan Rastegar Moghadam* , Shahrokh Pashaei Rad Pages 259-262
  The syrphidae family is one of the largest families of Diptera that consists of more than 6000 living species .The larvae of many species of syrphidae are predators of Aphids and play an important role in biological control. . In order to identify hoverfly fauna, some specimens of adults were collected during 2011 - 2012 using a sweeping net in northen khorasan-e razavi province.
  The results showed that 25 species belonging to 13 genera were identified. Two species Paragus abrogans, Cheilosia aerea are recorded for the first time from Khorasan-e Razavi Province.
  Keywords: : Syrphidae, Hoverfly, new record, Northen of Khorasan-e Razavi
 • Abasali Hajibeglou*, Mohammad Sudagar Pages 260-269
  These experiments were performed to determine the effects of encapsulated extract of Ficus benghalensis on growth and reproductive performance in Xiphophorus helleri. For this purpose, the extract was encapsulated using gum Arabic and maltodextrin. Encapsulated extract was then incorporated with the artificial feeds at concentration of 0.0 (A: control), 200 (B), 400 (C) and 800 (D) mg kg-1 of dry diet and fed to male fish for a period of 14 weeks. Females were fed with control diet. Results showed that the number of larvae per female in all treatments were not significantly different (P>0.05). Fry survival was significantly higher in group 4 compared to other groups (P<0.05). Moreover, no significant differences in the weight of fry were observed within the experimental groups (P>0.05). The gonadosomatic index was found higher in group 4 as compared to other groups (P<0.05). Estradiol levels in group 1 and 2 were significantly higher than group 3 and 4 (P<0.05). The levels of progesterone and testosterone were significantly higher in group 3 and 4 as compared to the group 1 and 2 (P<0.05). Results also showed that the highest and lowest level of total serum protein observed in group 4 and 1 respectively. Also the WBC, RBC and hematocrit level in group 3 and 4 were higher than group 1 and 2. Overall, the survey results showed that Ficus benghalensis encapsulated extract can increase reproductive performance.
  Keywords: Ficus benghalensis, Reproduction, Xiphophorus helleri