فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 102، مرداد و شهریور 1395)
 • سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 102، مرداد و شهریور 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/17
 • تعداد عناوین: 13
|
 • فرامرز زکوی*، مهنوش ممبینی، ارمغان علیخانی، صباح کریمی صفحه 261
  زمینه و هدف
  با توجه به احتمال ریز نشت باکتریایی در حفرات ترمیمی، استفاده از عوامل ضدمیکروبی در رستوریشن های کامپوزیتی مفید تشخیص داده شده است. هرچند اثرات این کار در دوام باند طولانی مدت به عاج هنوز به صورت کامل ارزیابی نشده است. تحقیق حاضر با هدف تعیین اثرات کلرهگزیدین در مقادیر استحکام باند ریزبرشی ادهزیو های سلف اچ دو مرحله ای با و بدون فلوراید پس از دوره نگهداری در آب انجام شد.
  روش بررسی
  در یک تحقیق آزمایشگاهی، 40 دندان مولر سوم مندیبل انسانی برش خورده و در 4 گروه 10تایی قرار گرفتند. در شرایط استفاده یا عدم استفاده از کلرهگزیدین 2% در قبل از باندینگ، ادهزیوهای Clearfil SE Bond و Clearfil Liner Bond F در سطوح عاجی به کار رفته و ترمیم ها با کامپوزیت Z250 انجام شدند. دندان ها 6 ماه در دمای C°37 و رطوبت 100% نگهداری و سپس، تحت 1000 بار چرخه های حرارتی قرار گرفتند. سپس استحکام باند ریز برشی دندان ها محاسبه و الگوی شکست آنها نیز توسط استریومیکروسکوپ تعیین گردید و در 3 گروه ادهزیو، کوهزیو و مختلط طبقه بندی شد. مقایسه استحکام باند بین گروه ها توسط آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و مقایسه دو به دو توسط آزمون توکی (Tukey)انجام شد.
  یافته ها
  استفاده از کلرهگزیدین در سطوح عاجی هنگام کاربرد ادهزیوهای سلف-اچ باعث تفاوت معنا داری در استحکام باند به عاج نگردید. انحراف معیار میانگین استحکام باند ادهزیو Clearfil SE Bond در شرایط با و بدون کاربرد کلرهگزیدین 2%، معادل 11/7±48/17 و 27/3±66/20 MPa بوده و نیز استحکام باند ریز برشی ادهزیو Clearfil Liner Bond F در شرایط با و بدون استفاده از کلرهگزیدین 2%، معادل MPa39/11±42/31 و33/7±63/31 گزارش گردید.
  نتیجه گیری
  به دلیل عدم تاثیر منفی کلرهگزیدین بر استحکام باند ریزبرشی کامپوزیت رزین به عاج، با توجه به اثرات ضد باکتریایی موثر آن، شاید بتوان از طریق آماده سازی سطوح با کلرهگزیدین در کنار استفاده از ادهزیوهای حاوی فلوراید، از اثرات مثبت آنها در حذف باکتری های موجود و کاهش ریزنشت، همزمان با حفظ استحکام باند مطلوب استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ادهزیو سلف، اچ، کلرهگزیدین، فلوراید، استحکام باند ریزبرشی
 • حامد رضایی نسب*، عبدالحمید حبیبی صفحه 271
  زمینه و هدف
  شاخص های هماتولوژیکی تغییرات فیزیولوژیکی زیادی را در بدن به وجود می آورند، ممکن است که فعالیت ورزشی به واسطه آثاری که بر این شاخص ها می گذارد، بتواند در بهبود بیماری های مرتبط با این شاخص ها از جمله بیماری های قلبی- عروقی موثر باشد. هدف مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر دو شدت فعالیت هوازی برروی برخی شاخص های هماتولوژیکی مردان سالمند دارای اضافه وزن بود.
  روش بررسی
  تعداد 15 آزمودنی مرد دارای اضافه وزن عضو خانه سالمندان شهر اهواز (میانگین± انحراف معیار؛ سن، 6/3±2/66 سال؛ شاخص توده بدن، 31/29±37/2 کیلوگرم بر مجذور متر) به صورت هدفمند به عنوان نمونه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. در جلسه اول سنجش های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و اوج اکسیژن مصرفی (VO2peak) (از طریق آزمون تعدیل شده بروس) آزمودنی ها اندازه گیری شد. در جلسه-های دوم و سوم آزمودنی ها پس از حداقل 10 ساعت ناشتایی در یک طرح متقاطع با دو شدت کم (45%VO2peak) و متوسط (65% VO2peak)، طی دو جلسه به فاصله یک هفته به مدت 30 دقیقه در هر جلسه، روی تردمیل دویدند. نمونه خونی قبل و پس از هر شدت فعالیت برای اندازه گیری شاخص های هماتولوژیکی جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که سطوح هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز، پلاکت ها، گلبول های سفید و هماتوکریت بعد از فعالیت در شدت متوسط افزایش معناداری داشت (0/05>p). در مقابل سطوح هموگلوبین، تعداد گلبول های قرمز، پلاکت ها، گلبول های سفید و هماتوکریت بعد از فعالیت در شدت کم تغییر معناداری نشان نداد (0/05< p).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاضر می توان نتیجه گیری کرد که فعالیت هوازی حاد با شدت متوسط نسبت به شدت کم باعث بهبود شاخص های هماتولوژیکی در مردان سالمند دارای اضافه وزن می شود.
  کلیدواژگان: فعالیت هوازی، هماتولوژی، سالمند
 • مهران ماپار، فرامرز زکوی، نعمت الله فرخنده عقیده، فاطمه رحمانی شهریاری، امیر سیاهپوش صفحه 283
  زمینه و هدف
  دستیابی به یک باند محکم و با ثبات بین کامپوزیت رزین و عاج در دندان پزشکی ترمیمی هنوز به عنوان یک موضوع مورد بحث باقی مانده است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر کلرهگزیدین 2% (به عنوان یک مهارکننده ماتریکس متالوپروتئیناز)، عصاره هسته انگور و پروآنتوسیانیدین (به عنوان یک عامل کراس لینک جهت ثبات بیشتر فیبرهای کلاژن) بر روی استحکام باند عاج می باشد.
  روش بررسی
  مینای اکلوزالی 35 دندان پره مولر سالم انسانی برداشته و سطوح عاجی بعد از اچ شدن با اسید فسفریک با آب شست وشو داده شدند. دندان ها به هفت گروه تقسیم شدند. 1. کلرهگزدین، 2. عصاره هسته انگور، 3. پروآنتوسیانیدین، 4.کلرهگزیدین و عصاره هسته انگور، 5 .کلرهگزیدین و پروآنتوسیانیدین، 6. اتانول و 7. کنترل تقسیم شدند، سپس مواد کلرهگزیدین، عصاره هسته انگور، پروآنتوسیانیدین، کلرهگزیدین و عصاره هسته انگور، کلرهگزیدین و پروآنتوسیانیدین، اتانول (حلال عصاره هسته انگور) به گروه ها اضافه گردید. به دندان های گروه کنترل محلول خاصی اضافه نشد. سپس ترمیم رزین کامپوزیت بعد از استفاده از ادهزیو Etch & Rinse بر روی سطح عاج قرار داده شد. استحکام باند ریزکششی(μTBS) نمونه ها بعد از سه ماه نگهداری آنها در آب و 1500 سیکل چرخه حرارتی مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های مطالعه نشان دادند که گروه کنترل بیشترین استحکام باند و کلرهگزیدین با عصاره هسته انگور کمترین استحکام باند را نسبت به دیگر گروه ها داشته اند. کلرهگزیدین و عصاره هسته انگور و پروآنتوسیانیدین اثر منفی بر استحکام باند عاجی داشته اند. همچنین اختلاف معنادار آماری بین میانگین استحکام باند در گروه های مختلف در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد (0/05>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر استفاده از کلرهگزیدین 2%، عصاره هسته انگور و پروآنتوسیانیدین در استحکام باند ریزکششی کامپازیت و عاج را تایید نکرد.
  کلیدواژگان: استحکام باند، کلرهگزیدین، عصاره هسته انگور و پروآنتوسیانیدین
 • سید امیر حسینی*، مسعود شمس بخش، خلیل عالمی سعید، زهره هدایت منش، احمد حیدری صفحه 293
  زمینه و هدف
  معمولا کیفیت DNA با عوامل مختلفی از جمله: عدم آلودگی ناشی از RNA، پروتئین، لیپید و سایر ساختارهایی که برای آنزیم تک پلیمراز (Taq Polymerase) در واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و آنزیم های برشی مزاحم، سنجیده می شود. وجود ترکیبات فنلی و ترکیبات ثانویه دیگر، استخراج DNA از بافت برگ گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) را جهت استفاده در مطالعات ژنتیکی و بیوتکنولوژی مشکل ساخته است.
  روش بررسی
  در این مطالعه دو روش استخراج DNA جهت استخراج از بافت برگ 11 توده ماریتیغال مورد مقایسه قرار گرفت. روش نخست بر اساس روش SDS انجام شد و در روش دوم از دستورالعمل CTAB با انجام تغییراتی استفاده گردید. کمیت DNA استخراج شده با تعیین میزان جذب هر یک از نمونه ها در طول موج های260 و 280 نانومتر به وسیله دستگاه اسپکتروفتومتر مشخص گردید. در این پژوهش کیفیت DNA از نظر وجود شکستگی و مقدار RNA استخراج شده به وسیله الکتروفورز با ژل آگارز ارزیابی شد.
  یافته ها
  در میان روش های به کار گرفته شده جهت استخراج DNA از بافت برگ جمعیت های ماریتیغال، روش CTAB از نظر کمیت و کیفیت DNA استخراج شده کارآیی پایینی داشت، در حالی که روش SDS کارآیی مناسبی از نظر کمیت، کیفیت و خلوص DNA استخراج شده نشان داد.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که نسبت 280A/260A بیش از 2 نشان دهنده وجود RNA و تخریب زیاد DNA و نسبت کمتر از 8/1 نشان دهنده وجود آلودگی پروتئینی در DNA است، باید گفت که در مطالعات ژنتیکی و کارهای مهندسی ژنتیک روشی برای تخلیص DNA مناسب تر است که DNA با کیفیت و کمیت بالاتری تولید کند. بسیاری از مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که در گیاهان دارویی و گیاهانی که حاوی مواد پلی فنلی و پلی ساکارید بالایی هستند به کارگیری روش تخلیص CTAB و روش هایی که از نظر تکنیکی نزدیک به این روش هستند کارایی مناسب تری نشان می دهند. CTAB به عنوان یک ماده شوینده می تواند با DNA تشکیل کمپلکس دهد و آن را از کربوهیدرات ها و پروتئین ها جدا نماید. پلی ساکارید های باقیمانده نیز به وسیله NaCl غلیظ حذف می گردند.
  کلیدواژگان: استخراج DNA، روش CTAB، روش SDS، گیاه دارویی ماریتیغال
 • مانا حدادی بارفروش، منیره انوشه*، ربابه معماریان صفحه 303
  زمینه وهدف
  میگرن اصلی ترین علت سردرد ناتوان کننده است.اختلالات خواب از عوامل مهم محرک میگرن میباشند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر برنامه مدیریت خواب بر شاخصهای سردرد مبتلایان به میگرن انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 60 بیمار مبتلا به میگرن مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی مرکز آموزشی درمانی رازی قائم شهر در سال 1392 در دو گروه 30 نفری آزمون و کنترل (با تخصیص تصادفی) مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه شاخصهای سردرد و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ بود.برای گروه آزمون برنامه مدیریت خواب به صورت 4 جلسه آموزشی یک ساعته اجرا شد.شاخصهای سردرد و کیفیت خواب قبل و یک ماه پس از اجرای برنامه سنجیده و در دو گروه مقایسه گردید.تجزیه و تحلیل دادهها به وسیله نرم افزار spss نسخه16 انجام شد.
  یافته ها
  تعداد دفعات سردرد در گروه آزمون در مرحلهبعد از مداخله نسبت به قبل کاهش معناداری پیدا کرد و کیفیت خواب آنان نیز بهبود معناداری داشت(0/05
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش حاضر پیشنهاد می شود که برنامهمدیریت خواب به عنوان روشی موثر در کاهش تعداد حملات میگرن به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: سردرد میگرنی، شاخص های سردرد، مدیریت خواب
 • محمد کیارسی، عطاالله غدیری*، اسکندر مقیمی پور، سید حمید برسی، پگاه قندیل، محمد مهدی غدیری صفحه 315
  زمینه و هدف
  داروهای ترکیبی جدیدی جهت کنترل آسم به کار می روند، که هدف آنها دستیابی به یک وضعیت فاقد علایم بیماری و بهبود و تقویت کارکرد ریوی با کمترین مقدار مصرف دارو می باشد. در این مطالعه، میزان بهبودی کلینیکی، یافته های عملکرد ریوی بیماران مبتلا به آسم قبل و بعد از درمان دوهفته ای با داروی ترکیبی فورمترول به اضافه بودزوناید مقایسه می شود.
  روشبررسی
  طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی به بررسی 58 بیمار جدید مبتلا به آسم متوسط و شدید با استفاده از شرح حال، معاینه فیزیکی و اسپیرومتری پرداخته شد. سپس بیماران، تحت درمان دوهفته ای با پروتکل درمانی اسپری فورمترول(به مقدار µg320) به اضافه بودزوناید (به مقدار µg9) قرارگرفتند و سه شاخص ریوی FEV1، FVC وPEF در اسپیرومتری آنها بررسی شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر، میانگین FEV1 قبل از درمان 1/2±2/92 و بعد از درمان 0/78±3/10 بود که این اختلاف معنادار بوده است (P<0/05). همچنین FVCقبل و بعد از درمان به ترتیب 1/4±3/51 و 0/98±3/87 بود که 17/50درصد تغییر داشت که از نظر آماری تفاوت معنا دار بود (P<0/05). میانگین PEF قبل و بعد از درمان به ترتیب 1/8±4/50 و0/6±4/98 درصد بود که تفاوت معناداری با یکدیگر داشتند (P<0/05).
  نتیجه گیری
  استفاده از داروی ترکیبی فورمترول به اضافه بودزوناید برای درمان بیماران آسم متوسط و شدید مفید است و به کار بردن بیشتر این داروی ترکیبی در بالین اثربخش است و نتایج رضایت بخشی حاصل می شود.
  کلیدواژگان: آسم، FEV1، FVC، PEF
 • میزان بازگشت به فعالیت قبلی و کیفیت زندگی در بیماران جراحی شده شکستگی گردن فمور در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز
  محمد فکور، مرضیه چنگیزی چنگیزی، پیام محمد حسینی، سید شهنام موسوی صفحه 323
  زمینه و هدف
  شکستگی گردن فمور در سنین بالا شایع تر است و بیماران با این شکستگی که درمان شده اند نیز ممکن است تا مدت ها نتوانند به وضعیت فعالیت سابق خود بازگردند و کیفیت زندگی آنها تحت تاثیر قرار می گیرد. در راستای بررسی همین موضوع، پژوهشی در راستای بررسی کامل و جامع کیفیت زندگی بیماران با شکستگی گردن فمور درمان شده در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز به عنوان مرکز اصلی ارتوپدی و جراحی استخوان جنوب غرب کشور طرح ریزی شد.
  روش بررسی
  این پژوهش با مطالعه پرونده های بیماران دچار شکستگی گردن فمور و پیگیری آنان با بررسی میزان کیفیت زندگی با پرسش نامه استاندارد Eq5d صورت گرفت. همچنین اطلاعات دموگرافیک بیماران و اطلاعات درمانی شامل نوع عمل جراحی و فاصله شکستگی تا عمل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. اطلاعات با استفاده از نسخه 22 نرم افزار SPSS آنالیز شد.
  یافته ها
  127 بیمار دچار شکستگی گردن فمور بررسی شدند. میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران دچار شکستگی گردن فمور در عمل جراحی ORIF برابر با 2/77± 9/22 ، در عمل جراحی THR برابر با5/41±5/26، در عمل جراحی Bipolar برابر با 5/32±7/48 بوده است. تفاوت معناداری میان کیفیت زندگی بیماران در عمل های جراحی مختلف وجود داشت (0/03=P). نوع عمل جراحی انجام شده با میزان درد بیماران، رابطه معناداری داشت (0/001=P).
  نتیجه گیری
  میزان کیفیت زندگی بعد از درمان بیماران دچار شکستگی گردن فمور در حد متوسط رو به بالا قرار دارد. انتخاب نوع عمل مناسب و اقدامات حمایتی درمانی پس از عمل جراحی و دوره درمان می تواند تاثیر مثبتی در بهبود کیفیت زندگی بیماران داشته باشد.

  کلیدواژگان: شکستگی گردن فمور، کیفیت زندگی، عمل ORIF، THR، بای آرتروپلاستی
 • ارام غریبی اصل*، منصور سودانی، یوسفعلی عطاری صفحه 333
  زمینه و هدف
  علاوه بر اثرات جسمی درمان های سرطان، افراد با پاره ای از مشکلات دیگر مثل عواقب روان شناختی، نگرانی دائمی در مورد عود سرطان و کژکاری جنسی مواجه می شوند، لذا پژوهش حاضر با هدف تاثیر مشاوره گروهی شناختی_رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه صورت گرفت.
  روش بررسی
  جامعه آماری این پژوهش زنان مبتلا به سرطان سینه شهر شیراز در سال 1392 بودند. روش نمونه گیری در دسترس و حجم نمونه شامل 30 نفر بود. اعضا به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار داده شدند. طرح تحقیق به صورت پیش آزمون پس آزمون و آزمون پی گیری یک ماهه با دو گروه آزمایش و کنترل و ابزار مورد استفاده پرسش نامه خودپنداره راجرز و افسردگی بک بود. مشاوره گروهی به مدت ده جلسه برای گروه آزمایش برگزار شد. سپس از هر دو گروه پس آزمون و بعد از گذشت یک ماه از دو گروه آزمون پی گیری گرفته شد.
  یافته ها
  با کنترل پیش آزمون بین زنان مبتلا به سرطان سینه گروه آزمایش و گروه گواه از لحاظ خودپنداره و افسردگی تفاوت معناداری مشاهده می شود. این نتایج تا مرحله پی گیری حفظ شد.
  نتیجه گیری
  مشاوره گروهی شناختی رفتاری با دارا بودن آموزش هایی چون به چالش گیری افکار غیر منطقی و جایگزینی آنها با افکار منطقی موجب بهبود خودپنداره و کاهش افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه می شود.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، مشاوره گروهی، رویکرد شناختی رفتاری، خودپنداره، افسردگی
 • عبدالرضا گیلاوند* صفحه 347
  زمینه و هدف
  امروزه تغییر سطح توقع جامعه از دندان پزشکان و دریافت خدمات دندان پزشکی با کیفیت تر و عوامل دیگر، تمایل دندان پزشکان به ادامه تحصیل را در آنها تقویت نموده است. لذا پژوهشی به منظور بررسی و مقایسه میزان علاقه مندی دانشجویان رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به ادامه تحصیل در مقطع دکترای تخصصی صورت گرفته است.
  روش بررسی
  این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی و به شکل مقطعی در اسفندماه سال 1394 صورت گرفته است. جامعه آماری کلیه 484 نفر دانشجویان مقطع دکترای حرفه ای رشته دندان پزشکی دانشگاه می باشند. نمونه گیری به صورت سرشماری و با توزیع پرسش نامه ها بین کلیه دانشجویان انجام شده است که تعداد 118 نفر از دانشکده دندان پزشکی و تعداد 58 نفر از واحد پردیس خودگردان پرسش نامه ها را تکمیل کرده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی، فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون نرمالیتی کلوموگروف– اسمیرنف و آزمون ناپارامتری مقایسه میانگین من ویتنی در نسخه 21 نرم افزار آماری SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که 59 درصد از دانشجویان مایل به ادامه تحصیل بودند (36/2±08/1) و بین دانشجویان دانشکده دندان پزشکی و پردیس خودگردان (870/0P =) و همچنین بین دختران و پسران (291/0P=) تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  دلایلی همچون کسب موقعیت اقتصادی بهتر، دسترسی به کار بهتر و بیشتر، کسب موقعیت اجتماعی بهتر، از با اهمیت ترین دلایل، همچنین عدم علاقه-مندی دانشجویان به ادامه تحصیل را می توان خسته شدن از تحصیل، مشکلات ناشی از موفقیت در امتحان تخصصی و شروع به کار بلافاصله پس از فراغت از تحصیل عنوان کرد.
  کلیدواژگان: دندان پزشکی، ادامه تحصیل، دانشجویان، دکترای تخصصی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • معصومه آلبوغبیش*، عبداکاظم نیسی، هاجر بروایه صفحه 355
  زمینه و هدف
  آمارها حاکی از این واقعیت هستند که بخش های مراقبت ویژه پرخطرترین مکان برای عفونت های بیمارستانی می باشند. میزان رعایت بهداشت دست ها در کارکنان درمانی، اولین قدم در جهت کنترل عفونت های بیمارستانی است، این پژوهش میزان رعایت اصول بهداشت دست را در کارکنان بخش های ICU بیمارستان گلستان مورد بررسی قرار داده است.
  روش بررسی
  این مطالعه اپیدمیولوژیک مقطعی توصیفی در بخش های ICU بیمارستان آموزشی_درمانی گلستان اهواز در آذرماه سال1392 انجام گرفت. پرسنل بخش های ICU شامل سه گروه پزشکان، پرستاران و سایرین (بهیار، کمک بهیار و کارگر)، از نظر رعایت اصول بهداشت دست به صورت تصادفی مورد مشاهده پنهان قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که میزان رعایت بهداشت دست ها در کارکنان بخش های ICU از 369 موقعیت پیش آمده، 211 موقعیت یا به عبارت 2/57% بود. میزان رعایت اصول بهداشت دست ها به تفکیک در پزشکان 12%، پرستاران63% و سایرین 67% می-باشد. بیشترین روش مورد استفاده جهت رعایت بهداشت دست توسط کارکنان استفاده از دستکش با 2/28% بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت فوق العاده بخش های ICU از نظر خطر ابتلای بیماران به عفونت های بیمارستانی، میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان ICU پایین بود. لازم است اقداماتی جهت ارتقای بهداشت دست های کارکنان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ICU، بهداشت دست، کارکنان، بیمارستان گلستان
 • زهره آموزگاری*، سمانه ابیض، مژگان نوربهبهانی صفحه 363
  زمینه و هدف
  زهر مارها حاوی مخلوطی از پروتئین های آنزیمی و غیرآنزیمی و ترکیبات آلی کوچک می باشد. مطالعات ما روی زهر افعی لبتینای ایرانی مشخص نمود که این زهر منبع غنی از پروتئین ها و لیپیدها می باشد. افعی لبتینا یکی از مارهایی است که در قسمت-هایی از جنوب شرقی اروپا، جنوب شرقی آسیا و شمال غربی آفریقا یافت می شود. هیالورونیداز یک فاکتور ثابت در زهر مارهاست و به عنوان یک فاکتور انتشار شناخته شده که انتشار توکسین های سیستمیکی را که به گردش خون آسیب می رسانند، تسهیل می کند. در این مقاله فعالیت آنزیم هیالورونیداز را در زهر افعی لبتینای ایران گزارش می-دهیم.
  روش بررسی
  فعالیت هیالورونیداز روی هیالورونیک اسید به روش توربیدومتری آزمایش شد. فعالیت کاهش توربیدیتی به صورت درصد هیالورونات هیدرولیز شده در مقایسه با جذب لوله آزمایش بدون آنزیم به عنوان صد درصد توربیدیتی محاسبه شد. از هیالورونیداز بیضه گاوی به عنوان استاندارد استفاده شد.
  یافته ها
  pH و درجه حرارت اپتیمم برای حداکثر فعالیت به ترتیب 6 و 37 درجه سانتی-گراد بود.
  نتیجه گیری
  نتیجه کلی این مطالعه این بود که زهر افعی لبتینای ایران دارای مقدار قابل ملاحظه ای فعالیت هیالورونیداز بود.
  کلیدواژگان: افعی لبتینای ایران، هیالورونیداز
 • لیلا بصیر، محسن شایسته، مهسا عطیه حیدری، زهرا ایمانی، مریم مهمدی کرتلایی صفحه 371
  زمینه وهدف
  صدمات ناشی از ضربه به دندان ها تجربیات ناخوشایندی را برای کودکان فراهم می سازد و لازم است در اسرع وقت تحت درمان قرار گیرند. هدف از این مطالعه مقطعی ارزیابی آگاهی و عملکرد دندان پزشکان عمومی شاغل در اهواز نسبت به درمان این گونه صدمات است.
  روش بررسی
  در این مطالعه یک پرسش نامه متشکل از دو بخش بین 100 دندان پزشک عمومی توزیع شد. بخش اول شامل سوالات مربوط به اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم سوالات مربوط به آسیب های مختلف دندانی بود. به هر پاسخ صحیح نمره ای داده شد. نمره کلی بین 30-10 میزان کم، 50-30 میزان متوسط، 70-50 میزان خوب و بالاتر از 70 میزان بالای آگاهی و عملکرد را نشان می داد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس، آزمون t- آنالیز شدند.
  یافته ها
  میانگین میزان آگاهی دندان پزشکان 2/59% بود که از 100 دندان پزشک، 51% افراد میزان آگاهی خوبی داشتند. ارتباط معناداری بین آگاهی و عملکرد دندان پزشکان عمومی در مواجهه و درمان آسیب های تروماتیک دندانی وجود داشت ( 0/001=P).
  نتیجه گیری
  آگاهی کلی دندان پزشکان عمومی نسبت به درمان آسیب های تروماتیک دندانی در جمعیت انتخاب شده خوب بود.
  کلیدواژگان: دندان پزشکان عمومی، آگاهی و عملکرد، آسیب های تروماتیک دندانی
 • حامد رضایی نسب، عبدالحمید حبیبی* صفحه 691
  زمینه و هدف
  هدف مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر فعالیت هوازی حاد با شدت کم و متوسط بر نیمرخ لیپیدی مردان سالمند دارای اضافه وزن بود. روش بررسی:  جامعه آماری این تحقیق مردان سالمند عضو خانه سالمندان شهر اهواز بودند که تعداد 15 آزمودنی مرد دارای اضافه وزن (میانگین± انحراف معیار؛ سن، 3/6±66/2 سال؛ قد، 7/5± 3/176سانتی متر؛ وزن 4/7±90/58 کیلو گرم) به صورت هدفمند به عنوان نمونه در تحقیق حاضر شرکت نمودند. در جلسه اول سنجش های آنتروپومتریکی، ترکیب بدنی و اوج اکسیژن مصرفی(VO2peak) (از طریق آزمون تعدیل شده بروس) آزمودنی ها اندازه گیری شد. در جلسات دوم و سوم آزمودنی ها پس از حداقل 10 ساعت ناشتایی در یک طرح متقاطع با دو شدت کم ( %45 VO2peak) و متوسط (%65 VO2peak)، طی دو جلسه به فاصله یک هفته به مدت 30 دقیقه در هر جلسه، روی تردمیل دویدند. نمونه خونی قبل و پس از هر شدت فعالیت برای اندازه گیری تری گلیسیرید، HDL-C، LDL-C و کلسترول تام جمع آوری شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که سطوح تری گلیسیرید، LDL-C و کلسترول تام بعد از فعالیت در شدت متوسط کاهش معنی داری داشت (p<0/05). بعلاوه، سطح HDL-C بعد از فعالیت در شدت متوسط افزایش معنی داری نشان داد (p<0/05) در مقابل سطوح تری گلیسیرید، HDL-C ، LDL-C و کلسترول تام بعد از فعالیت در شدت کم تغییر معنی داری نشان نداد (0/05< p).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاضر می توان نتیجه گیری کرد فعالیت هوازی حاد با شدت متوسط نسبت به شدت کم باعث بهبود نیمرخ لیپیدی در مردان سالمند دارای اضافه وزن می شود.
  کلیدواژگان: سالمند، HDL-C
|
 • Faramarz Zakavi *, Mahnoosh Mombeini, Armaghan Alikhani, Sabah Karimi Page 261
  Background And Objective
  Regarding the possible leakage of the bacteria in the cavity; the use of antibacterial agents such as chlorhexidine in the adhesive restorations has been proposed. However, the effect of this process on the long-term bond strength to the dentin has not been studied completely. This study assessed the effects of chlorhexidine on the dentine micro-shear bond strength of two-stage self-etch adhesives with and without fluoride after 6-month storage in water.
  Subjects and
  Methods
  In this in vitro study, 40 extracted human mandibular third molars were obtained and after dentin exposure and polishing with silicone carbide for standard smear layer preparation; they were assigned into 4 groups. With or without using chlorhexidine adhesives of Clearfil SE Bond and Clearfil Liner Bond F were applied to the dentin surface and the teeth were restored with Z250 composite. The teeth were incubated for 6 months at 37 °C temperature and 100% moisture and received 1000 thermal cycles. The microshear bond strength of the specimens was determined and their fracture patterns were determined by streomicroscope. The data were analyzed by one-sided analysis of variances test while the paired comparisons were done by Tukey test.
  Results
  Application of chlorhexidine at dentin surface since performing by adhesive sel-fetch did not cause any seriouse adverse effects on bond strength. Mean±standard deviation of the bond strength values with and without the application of chlorhexidine for the Clearfil SE Bond were 20.66±3.27 and17.48±7.11 MPa. The figures were 31.63±7.33 and 31.42±11.39 MPa for Clearfil Liner Bond F adhesive (P>0/05).
  Conclusion
  Because of antibaterial effect of chlorhexidine and having no negative effect on bond strength; surface preparation with this agent beside using fluoride-containing adhesives is suggested to eradicate the existing bacteria and decreases microleakage in the clinical condition without compromising bond strerngth. ►Please cite this paper as: Zakavi F, Mombeyni M, AlikhaniA, Karimi S. Comparison of Dentin Microshear Bond Strength of Chlorhexidine on Two Step Self-etch Adhesives with and without Fluoride after 6-month storage in water.
  Keywords: Self, etch adhesives, Chlorhexidine, Fluoride, Micro, shear bond strength
 • Hamed Rezaei Nasab*, Abdolhamid Habibi Page 271
  Background And Objective
  Hematological indices lot of physiological changes in the body to create, may exercise brings through its effect on these indicators, can improve the diseases associated with these indicators, including cardiovascular disease is effective.This paper aims to compare the effect of two intensity aerobic exercises on some hematological indexes in overweight elderly men.
  Subjects and
  Methods
  fifteen overweight male subjects, residing in Ahvaz nursing house (aged 66.2 ± 3.6 years; BMI, 29.31 ± 2.37 kg/m2) purposefully and voluntarily participated in the research. In the first session, subjects’ anthropometric indexes, body composition, and the Peak oxygen consumption (VO2 peak) (by adjusted Bruce exercise test) were measured. In the second and third sessions, after at least 10 hr fasting, subjects ran on treadmill for two 30-minute sessions at 1week interval according to a transverse plan with low (VO2 peak 45%) moderate (VO2 peak 65%) intensities. Blood samples were collected before and after each exercise plan for measure hematological indexes.
  Results
  the results showed that moderate intensity exercise significantly raised the hemoglobin level and the number of red and white blood cells and hematocrits (p≤0.05). However, in low intensity exercise no significant change was observed in the hemoglobin level and the number of red and white blood cells and hematocrits (P≥0.05).
  Conclusion
  Aerobic exercises with moderate intensity can better improve hematological indexes among old overweight men than with low intensity. ►Please cite this paper as: Rezaei Nasab H, Habibi AH. Comparison of the Two Intensity Aerobic Exercise on Some Hematological Indexes Among in Overweight Elderly Men.
  Keywords: Hematology, Aerobic Exercise, elderly
 • Mehran Mapaar, Faramarz Zakavi, Neamatollah Farkhondeh Aghideh, Fatemeh Rahmani Shahriari, Amir Siahpoosh Page 283
  Background And Objective
  Achieving a strong bond between composite resin and dentin remains a challenge in restorative dentistry. The aim of this study was to evaluate the effect of a 2% chlorhexidine (as a matrix metalloproteinase inhibitor), grape seed extract and proanthocyanidin (as a cross-linking agents to further stabilize collagen fibrils) on the dentin bond strength.
  Subjects and
  Methods
  The occlusal enamel was removed from 35 human sound premolars and dentin surfaces etched with phosphoric acid and washed with water. Teeth were allocated into seven groups: chlorhexidine, grape seed extract, proanthocyanidin, chlorhexidine plus grape seed extract, chlorhexidine plus proanthocyanidin, ethanol (the solvent of grape seed extract), and left unexposed to any solution (control). Then, a resin composite restoration was made on the dentin surface after using etch-and-rinse adhesive. The micro tensile bond strength (µTBS) of the specimens was analyzed after three month of storage in distilled water and 1500 thermocycles.
  Results
  Multivariate analysis of variance and t-test showed that control group had a higher bond strength and chlorhexidine plus grape seed extract group had a lowest bond strength than another groups. According to variance analysis chlorhexidine and grape seed extract and proanthocyanidin had comprising effect on dentin bond strength.
  Conclusion
  Use of chlorhexidin, grape seed extract and proanthocyanidin did not increase the composite-dentine micro tensile bond strength. ►Please cite this paper as: Mapar M, Zakavi F, Farkhondeh Aghideh N, Rahmani Shahriari F, Siahposh A. The Comparison of Effect of Chlorhexidine and Proanthocyanidin and Grape Seed Extract on Composite-Dentin Micro Tensile Bond Strength: an in Vitro Experimental Study.
  Keywords: Bond strength, Chlorhexidine, Grape seed extract, Proanthocyanidin
 • Seyed Amir Hoseini *, Masoud Shams Bakhsh, Khalil Alami Saeid, Zohreh Hedayatmanehs, Ahmad Heidari Page 293
  Background And Objective
  Quality of DNA is usually determined by multiple factors such as pollution especially caused by RNA, protein, lipid and other structures that inhibit Taq polymerase enzyme in polymerase chain reaction (PCR) and inhibit the cutting enzymes. The existence of phenolic compounds and other secondary metabolites has many effects on the quantity and quality of the purified DNA. At this investigation, in terms of quality and quantity with an efficient method for purification of DNA from S. marianum L. plant leaves, taking into account existing limitations to be provided.
  Subjects and
  Methods
  In this study quantitative and qualitative comparison between two DNA extraction methods namely sodium dodecyl sulfate (SDS) and a modified cetyl trimethylammonium bromide (CTAB), were undertaken. The quantity of extracted DNA was determined by measurement of the absorption rate in wavelengths of 260 and 280 nm and their ratios by spectrophotometer. For investigate DNA quality the existence of RNA fracture was evaluated by agarose gel.
  Results
  In terms of quantity and quality, for DNA extraction from S. marianum Populations, CTAB method had low performance While, SDS method showed appropriate performance in terms of quantity, quality and purity of extracted DNA.
  Conclusion
  ANOVA of samples revealed that the purification method, races and their interaction is very significant and showed that the purification of the races and their interaction had an impact on the quality of purified DNA. The 280A/260A ratio that is more than 2 indicates the presence of RNA and DNA degradation. Also if this ratio is less than 1.8 Indicating the presence of protein contamination in DNA. In genetic engineering researches and genetic studies, the suitable methods for DNA purifying are those that get higher quantity and quality of net DNA. Many studies carried out on medicinal plants and plants which contain high level of polyphenol and polysaccharide compounds showed that CTAB method and other methods that are technically same to CTAB have better efficiency. CTAB as a detergent can form complex with the DNA and can separate it from carbohydrates and proteins. The remaining polysaccharides are removed by concentrated NaCl. Keywords: DNA extraction, DNA quantity and quality, CTAB method, SDS method, Medicinal plant, Silybum marianum, PCR. ►Please cite this paper as: Hoseini SA, Shams Bakhsh M, Alami Saeed Kh, Hedayat Manesh Z, Heidari A. Quantitative and Qualitative Comparison of CTAB and SDS Method for DNA Extraction from the Herb Milk Thistle (Silybum marianum L.).
  Keywords: DNA extraction, DNA quantity, quality, CTAB method, SDS method, Medicinal plant, Silybum marianum, PCR
 • Monireh Anoosheh*, Robabeh Memarian, Mana Hadadi Barforoosh Page 303
  Background And Objective
  Migraine is the main cause of disabilitating headaches.Sleep disorders are important stimulating factors of migraine. This study performed to determine the influence of sleep management program on headache indexes in migraine patients.
  Subjects and
  Methods
  In this quasi-experimental study in 2013, 60 patients with migraine who referred to professional clinic of Razi hospital of Ghaemshahr, were examined in two experimental and control groups (with randomly allocation). Research tools included demographic data questionnaire, headache indexes questionnaire and the Pittsburgh sleep quality questionnaire. Four one-hour sessions of sleep management educational plan was performed for experimental group. Headache indexes and sleep quality measured before and one month after program performance and compared with control untrained? group. Statistical evaluation was done using paired-test and compared by independent t-test.
  Results
  The means of headache frequency in experimental group significantly decreased and sleep quality improved after intervention (P0.05).
  Conclusion
  The presentfindings suggest that sleep management program is an effective way to reduce the frequency of migraine attacks. ►Please cite this paper as: Hadadi Barforush M, Anoosheh M, Memarian R. Effect of Sleep Management Program on Headache Indexes of Patients Suffering from Migraine Referred to Ghaemshahr Razi Hospital.
  Keywords: Migraine Headache, Headache Indexes, Sleep Management
 • Mohammad Kiarsy, Attaolah Gadiri*, Askandar Moghimipour, Seyed Hamid Borsi, Pegah Ghandil, Mohammad Mehdi Gadiri Page 315
  Background and Objective
  New combinations of drugs are used for asthma control, which aim to achieve lack of symptoms and increase pulmonary function with the least amount of drug administration. In this study, the clinical recovery of pulmonary function in asthmatic patients before and after two weeks of treatment with a combination of fomoterol and budesonide compared. Subjects and
  Methods
  This study was carried out on 58 newly diagnosed moderate and severe asthmatic patients referred to Ahvaz Imam Hospital during the first six months of the 2012. Physical examination and FVC, FEV1 and PEF variables were assessed using spirometry. After two weeks treatment with a combination of fomoterol (320µg) and budesonide (9µg) turbohaler the patients were re-evaluated. SPSS analysis software and ANOVA (t-test) methods were used for data analysis.
  Results
  The mean FEV1 before treatment was 2.92±1.2 which increased to 3.1±0.78 after treatment ((P<0.05). The FVC before treatment was 3.51±1.4 also increased significantly after treatment 3.87± 0.98 (P<0.05). On the other hand, PEF percentage for pretreatment was 1.8 ± 4.50 %, which significantly increased to 4.98±0.6% after treatment (P <0.05).
  Conclusion
  The use of the combination of formetrol plus budesonide for the treatment of moderate and severe asthma was found to be useful in clinical and can achieve satisfactory control of moderate and severe asthma.
  Keywords: Asthma, FVC, FEV1, PEF
 • Aram Gharibi Asl *, Mansour Sodani, Yoosefali Attari Page 333
  Background And Objective
  In addition to the physical effects of cancer treatment, other problems such as psychological, cognitive, sexual dysfunction are faced constantly concerning cancer recurrence. Therefore the present study was unsertaken in order to clarify the influence of group cognitive-behavioral counseling on self-concept and depression in women with breast cancer.
  Subjects and
  Methods
  Study population of the study comprised women with breast cancer in Shiraz in 2013. Sampling method was based on available and the sample size consisted of 30 subjects. Users were randomly assigned to two 15-subject experimental and control groups. Quasi-experimental research design was as a pre-test, post-test and one-month follow-up test in both groups. The method used was Beck Depression questionnaire and Rogers self-concept Group counseling was conducted for 10 sessions, for the experiment group. Then the post-test was performed in both groups. After one month, the two groups took a follow-up test. These results were kept until the tracking stage.
  Results
  Among women with breast cancer by controlling the pre- test group and control group in terms of self-concept and in terms of depression, significant differences were observed (P
  Conclusion
  Cognitive-behavioral group counseling, results in training that can lead to replacement of irrational thoughts with rational ones and causes improvement in self-concept and reduction in depression in women with breast cancer. ►Please cite this paper as: GHaribi Asl A, Sodani M, Atari YA. The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Group Counseling on Self-Concept and Depression in Women with Breast Cancer.
  Keywords: Breast cancer, Group counseling, Cognitive, behavioral approaches, Self, concept, Depression
 • Abdolreza Gilavand* Page 347
  Background And Objectives
  Nowadays, due to the public’s altered expectations from the dentists and their demand for quality dental services and other factors, the willingness of dentists to continue their education has been strengthened. This study was aimed to evaluate and compare the interest rates of the dentistry students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences (AJUMS) for pursuing a specialty.
  Subjects and
  Methods
  This analytical and cross-sectional descriptive study was conducted in March 2016. The population of the study included all 484 students studying for a professional doctorate of dentistry. Sampling was based on the distribution of questionnaires among all students out of whom 118 from the school of dentistry and 58 from the autonomous campus completed the questionnaires. In order to analyze the data, descriptive statistics, frequency, percentage, average, normality test of Kolmogorov-Smirnov and Mann-Whitney nonparametric test to compare the average were employed using SPSS21.
  Results
  This study showed that 59% of students were willing to study (1.08±2.36). No significant difference was found between the school of dentistry and the autonomous campus (P = 0.870) or between females and males (P=0.291).
  Conclusion
  The factors contributing to these results include: better economic opportunity, access to more and better work, and better social position. In addition, among the factors that lead students not to pursue their studies are getting exhausted, problems associated with passing the professional exam and starting a practice immediately after graduation. ►Please cite this paper as: Abdolreza Gilavand. Comparison of Interest Rates of Pursuing a specialty among Autonomous Campus with Dentistry Students of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.
  Keywords: Dentistry, Pursuing education, Student, Specialty, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
 • Masume Alboghobeish*, Abdolkazem Neisi, Hajar Borvayeh Page 355
  Background And Objective
  Intensive care units (ICU) are more risky for nosocomial infections. Hand hygiene compliance of ICU health workers is important to control nosocomial infections. This study carried out to determine hand hygiene compliance rate among ICU health workers of Golestan hospital, Ahwaz, Iran.
  Subjects and
  Methods
  The study was a descriptive-cross sectional one. The study carried out in Dec 2013 in ICU of Golestan hospital. Health workers were physicians, nurses and other workers. Observation for hand hygiene behavior of health workers was blind. Sample collection was based on randomized observations for hand hygiene opportunities.
  Results
  Results shown hand hygiene compliance rate of health workers was 211 out of 369 opportunities (57.2 %). Hand hygiene compliance rate among physicians was 12%, for nurses 63% and for other works 67%. Most frequent method used was gloves wearing with 27.2%.
  Conclusion
  Hand hygiene compliance rate of health workers in ICU of Golestan hospital was low. These findings suggest that on-job training of ICU health-care team need to be undertaken. ►Please cite this paper as: Albughbish M, Neisi A, Borvayeh H. Hand Hygiene Compliance among ICU Health Workers in Golestan Hospital in 2013.
  Keywords: Hand Hygiene, ICU, Golestan hospital, Health workers
 • Zohreh Amozegari* Page 363
  Background And Objective
  Snake venoms comprise complex mixtures of enzymatic and non-enzymatic proteins and small organic compounds. Hyaluronidase is a constant factor in the venom of the snake and is known as a spreading factor. This factor facilitate spread of toxins that harm into the blood circulation system. In this paper, we describe the determination of hyaluronidase activity in Iranian Vipera lebetina venom.
  Subjects and
  Methods
  Hyaluronidase activity was assayed turbidometrically on hyaluronic acid. Turbidity reducing activity was expressed as a percentage of the hydrolysed hyaluronate, taking the absorbance of a tube as 100% in which no enzyme was added. Bovin testis hyaluronidase was used as standard.
  Results
  The optima PH and temperature for hyaluronidase maximum activity was 6 and 37 °C respectively.
  Conclusion
  In conclusion the Iranian Vipera lebetina venom possessed considerable hyaluronidase activity. ►Please cite this paper as: Amozegari Z, Abyaz S, Nour Behbahani M. Measurement of Hyaluronidase Enzyme Activity in Venom of Iranian Vipera Lebetina.
  Keywords: Vipera lebetina, Venom, Hyaluronidase
 • Leila Basir, Mohsen Shayesteh, Mahsa Atieh Heidari, Zahra Imani, Maryam Mohamadi Kartalaei Page 371
  Background And Objective
  Traumatic dental injuries (TDI) are unpleasant experiences for children and necessitate to be treated as soon as possible. The aim of this cross-sectional study was to assess the general dental practitioners (GDPs) knowledge and attitude regarding the emergency management of TDI in Ahvaz, Iran, in 2014-2015.
  Subjects and
  Method
  In this study a two-part questionnaire was distributed among 100 GDPs. Part 1 focusing on demographic information and part 2 asked questions about different dental injuries. One score was dedicated to each correct answer; the total score of 10 to 30 was considered as low knowledge and attitude, while scores 30-50, 50-70 and up to 70 were assigned as moderate, good and high knowledge and attitude, respectively. The data were analyzed using variance analysis and t-test.
  Results
  With regards to the level of GDP’s knowledge, the mean score was 59/2% , out of a total of 100, 51% of the dentists showed a good level of knowledge. A significant association was found between knowledge and attitude of GDPs in their practice that were encountered and treated TDI (P=0.001).
  Conclusion
  The overall knowledge of GDPs about the management of TDI in the selected community was good. ►Please cite this paper as: Basir L, Shayesteh M, Atiyeh Heydari M, Imani Z, Mammadi Kartalaee M. General Dental Practitioners’ Knowledge and Attitude Regarding Management of Dental Trauma in Children of Ahvaz City.
  Keywords: General Dental Practitioner, Knowledge, attitude, Traumatic Dental Injuries
 • Abdol Hamid Habibi*, Hamed Rezaee Nasab Page 691
  Background and Objectives
  The purpose of this study was to compare two intensities of acute aerobic exercise on lipid profiles in overweight elderly men. Subjects and
  Methods
  fifteen overweight elderly men (mean ± SD; age 66.2 ± 3.6 years, height 176.3 ± 5.7 cm, Weight 90.58 ± 4.7 kg) participated in the study. In the first session, anthropometric measurements, body composition, and maximum oxygen uptake (VO2peak) was measured in all subjects. In the next sessions, subjects completed two acute aerobic exercises on separate days in a crossover design. The two exercise trials performed at intensity of 45% and 65% VO2peak after fasting for at least 10 hours and For 30 minutes per session treadmill. Blood samples before and after exercise were collected for measuring Total cholesterol, triglyceride, HDL-C and LDL-C.
  Results
  The results showed that triglycerides, LDL-C and total cholesterol levels were significantly decreased after moderate intensity of acute aerobic exercise (p<0.05). Also HDL-C levels was significantly increased after moderate intensity of acute aerobic exercise (p<0.05). No Significant changes were observed in triglycerides, HDL-C, LDL-C and total cholesterol levels after low intensity of acute aerobic exercise (p>0.05).
  Conclusion
  According to the present results, we can conclude that acute aerobic exercise at moderate intensity compared with low intensity improves the lipid profile in overweight elderly men.
  Keywords: Triglyceride, HDL-C, LDL-C, total cholesterol, aerobic exercise, elderly