فهرست مطالب

علوم و فناوری پسته - پیاپی 1 (بهار و تابستان 1394)
 • پیاپی 1 (بهار و تابستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/05/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اسماء عباسی کاشانی، محمدحسین شمشیری، حمیدرضا کریمی، مجید اسماعیلی زاده صفحه 1
  با هدف مطالعه اثر اسید جاسمونیک بر رشد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و اکوفیزیولوژیکی دانهال های پسته رقم قزوینی تحت تنش خشکی، آزمایش گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل با دو فاکتور شامل تیمار اسید جاسمونیک (غلظت صفر، 50 و 100 میکرومولار) به صورت محلول پاشی برگی در سه نوبت و با فاصله زمانی هر سه هفته یک بار و سطوح مختلف تنش خشکی (دور آبیاری یک روز به عنوان شاهد، 3، 6 و 10 روز در میان) با سه تکرار انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پس از 70 روز تنش خشکی، کاهش رشد رویشی تنها در بالاترین سطح خشکی مشاهده شد. غلظت پرولین و قندهای محلول برگ تحت تاثیر تنش خشکی افزایش یافت و مجموع پروتئین های محلول برگ نیز افزایش نشان داد. شاخص سبزینگی (SPAD) و ارتفاع ساقه تحت تاثیر هیچ یک از تیمارهای آزمایش قرار نگرفت. بر اساس نتایج این آزمایش، کاربرد اسید جاسمونیک تاثیری بر رشد دانهال های پسته در شرایط تنش خشکی نداشت.
  کلیدواژگان: اسید جاسمونیک، پسته، تنش خشکی
 • وحید مظفری، سمانه اسکندری، احمد تاج آبادی، حسین دشتی صفحه 14
  در خاک های مناطق پسته خیز ایران، مخصوصا رفسنجان به دلیل بالا بودن pH و شوری، جذب و حلالیت عناصر کم مصرف با مشکل جدی مواجه بوده و در نتیجه درختان پسته با کمبود این عناصر مواجه هستند. اتخاذ تدابیر و راهکارهایی از جمله کاربرد خاکی یا محلول پاشی عناصری چون مس برای کاهش و یا جبران کمبود این عناصر در گیاه پسته ضرورت دارد. بنابراین پژوهشی با هدف ارزیابی تاثیر سطوح مختلف مس و شوری بر جذب عناصر پرمصرف در شاخساره و ریشه دانهال های پسته انجام شد. بدین منظور یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در اردیبهشت ماه سال 1387 در گلخانه ی دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان اجرا شد. تیمارها شامل پنج سطح شوری (0 ، 800 ، 1600 ، 2400 و 3200 میلی گرم در کیلوگرم خاک از منبع کلرید سدیم معادل قابلیت هدایت الکتریکی 2 تا 20 دسی زیمنس بر متر)، چهار سطح مس (0، 5/2 ، 5 و 5/7 میلی گرم مس در کیلوگرم خاک از منبع سولفات مس) و دو رقم پسته (بادامی زرندی و قزوینی) بودند. نتایج نشان داد که تنش شوری، جذب عناصر غذایی پر مصرف شامل فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم را در شاخساره و ریشه به طور معنی داری کاهش داد. کاربرد 5/2 میلی گرم مس در کیلوگرم خاک، باعث افزایش جذب فسفر، پتاسیم و منیزیم ریشه شد گرچه در مورد پتاسیم این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود. تیمار مس بر جذب عناصر شاخساره تاثیر معنی دار نداشت، تنها مصرف 5/7 میلی گرم مس در کیلوگرم خاک جذب پتاسیم شاخساره را کاهش داد. در مجموع جذب عناصر غذایی پر مصرف در رقم بادامی به طور معنی داری بیشتر از رقم قزوینی بود.
  کلیدواژگان: پسته، مس، شوری خاک
 • حسین حکم آبادی، عبدالحمید شرافتی صفحه 32
  هدف از اجرای این پژوهش انتخاب بهترین پایه به منظور جذب بیشترین عناصر غذایی از خاک در شرایط منطقه فیض آباد خراسان رضوی بود. این پژوهش با استفاده از شش رقم بادامی فیض آباد، سرخسی، برگ سیاه، دانشمندی، کله قوچی و اکبری به عنوان پایه و دو رقم اکبری و برگ سیاه به عنوان پیوندک به صورت طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات پسته خراسان رضوی به مدت چهار سال (1389 - 1386) اجرا شد. نتایج نشان داد پایه بادامی فیض آباد بیشترین و پایه دانشمندی کمترین جذب پتاسیم را داشتند. پایه کله قوچی با 7/198 میلی گرم در کیلوگرم و پایه دانشمندی با 3/159 میلی گرم در کیلوگرم به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را در مقدار عنصر آهن برگ داشتند. پایه کله قوچی با 9/8 میلی گرم در کیلوگرم و پپایه اکبری با 9/5 میلی گرم در کیلوگرم، به ترتیب بیشترین و کمترین جذب عنصر مس را نشان دادند. نتایج در ارتباط با ارقام نشان داد رقم اکبری نسبت به رقم برگ سیاه در مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم، در سطح بالاتری قرار داشت و رقم برگ سیاه در مقدار آهن و روی در موقعیت بالاتری قرار گرفته بود. اثر متقابل پایه و پیوندک، تنها در مورد عنصر پتاسیم و در سطح یک درصد معنی دار بود و رقم اکبری پیوند شده روی پایه بادامی فیض آباد با 56/1 درصد و رقم برگ سیاه روی پایه دانشمندی با 15/1 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین مقدار پتاسیم را نشان دادند. در مجموع پایه اکبری دارای بالاترین پتانسیل جذب عناصر غذایی بود و به عنوان بهترین پایه در شرایط مناطق پسته کاری استان خراسان رضوی معرفی می شود.
  کلیدواژگان: اثرات متقابل، پایه، پیوندک، پسته، شوری
 • محمد امین سمیع، فریدون صالحی، محمد علی وکیلی صفحه 44
  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae به عنوان یکی از مهم ترین آفات باغ های پسته ایران شناخته شده است. روش های مختلفی مانند کاربرد آفت کش ها برای کنترل این آفت استفاده شده، اما به خاطر خطرات زیست محیطی و محافظت از منابع طبیعی به خصوص در مدیریت سیستم های آب و خاک استفاده از روش های دیگر ضروری می باشد. در سال های اخیر، کاربرد عصاره های گیاهی به خاطر خواص حشره کشی که دارند برای کنترل آفات مورد توجه قرار گرفته اند. در این تحقیق تاثیر عصاره های اتانولی گیاه آویشن، رزماری، کرچک و تلخه بیان روی سن پنجم پورگی پسیل در دمای Co 2±26و رطوبت نسبی 5±65 % و دوره نوری 16: 8 (روشنایی: تاریکی) ارزیابی شد. در آزمایش های زیست سنجی غلظت های مختلف عصاره ها با برج پاشش روی دیسک های برگی پاشیده شد و آب مقطر و اتانول به عنوان شاهد به کار رفت و 24 ساعت بعد از تیمار کردن مرگ و میر محاسبه شد. غلظت کشنده پنجاه درصد (LC50) برای عصاره های آویشن، رزماری، کرچک،گل تلخه بیان و برگ تلخه بیان به ترتیب 921002، 569592، 669065، 132393و247100 میلی گرم بر لیتر محاسبه شد. بر اساس این نتایج عصاره گیاه تلخه بیان در مقایسه با سایر عصاره ها روی آفت موثرتر است و می تواند به عنوان گزینه پیشنهادی از میان عصاره های بررسی شده برای کنترل این آفت بررسی شود.
  کلیدواژگان: پسیل پسته، کرچک، تلخه بیان، آویشن و رزماری
 • محمدنبی شهیکی تاش، فهیمه یزدانی، اسمعیل قلی پور صفحه 58
  توان به عنوان یکی از فعالیت های پرمخاطره در فرایند تولید کالا دانست زیرا در فعالیت های کشاورزی انواع مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و عمدی دست به دست هم داده و مجموعه شکننده و آسیب پذیری را برای تولیدکنندگان در این بخش فراهم می آورند. از این روی، بیمه می تواند به عنوان یکی از راهکارهای توسعه و کاهش ریسک در بخش کشاورزی باشد. در این تحقیق پیمایشی به بررسی نقش تبلیغاتی روزنامه، تلویزیون، رادیو، مجلات، کارشناسان کشاورزی و کارشناسان بیمه، دوستان و معتمدان محلی بر بیمه پذیری باغداران پسته کار استان کرمان پرداخته شده است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده از 175 نفر از باغداران در سال 1390 جمع آوری گردیده و برای تحلیل آماری از رگرسیون دوتایی لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان داد که از بین عوامل مورد بررسی، دوستان و معتمدان محلی و رادیو تاثیر مثبت و معنادار تبلیغاتی بر پذیرش بیمه دارد و به ترتیب در سطح 5 و 1 درصد معنادار شده اند. اثر نهایی متغیر تبلیغات از طریق دوستان و معتمدان محلی و تاثیر آن بر بیمه پذیری کشاورز برابر با 8063/0 می باشد. این رقم به این معنی است که تبلیغات توسط دوستان و معتمدان محلی سبب افزایش گرایش به پذیرش بیمه توسط کشاورزان می شود. همچنین اثر نهایی متغیر تاثیرگذاری تبلیغات از طریق رادیو برابر 148/0 بوده و دارای علامت مثبت است.
  کلیدواژگان: بیمه محصولات کشاورزی، پسته، رگرسیون دوتایی لاجیت، شهرستان سیرجان
 • غزاله عزیزی، داود زارع حقی، عادل ریحانی تبار، نصرت الله نجفی صفحه 69
  برای بررسی رفتار دانهال های پسته (.Pistachio vera L) رقم سرخس در رطوبت و تراکم های مختلف، آزمایش گلخانه ای در یک خاک آهکی با بافت لوم شنی با طرح آزمایشی آشیانه ای انجام گرفت. چهار سطح تراکم خاک و شش دامنه رطوبت حجمی در سه تکرار بر دانهال های پسته اعمال شد. در مجموع 24 سطح رطوبتی در داخل 4 سطح تراکم آشیانه پیدا کرد و آزمایش آشیانه ای بر مبنای طرح کاملا تصادفی اجرا شد. چهار سطح تراکم (چگالی های ظاهری 35/1، 5/1، 65/1 و 8/1 گرم بر سانتی متر مکعب) داخل لوله های به قطر 24/15 و ارتفاع 50 سانتی متر ایجاد و پس از انتقال دانهال های پسته به لوله ها و استقرار آن ها شش دامنه رطوبت حجمی از نقطه اشباع تا کمتر از نقطه پژمردگی دائم برای هر سطح تراکمی اعمال شد. تراکم خاک سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی پسته و غلظت و مقدار جذب نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندام هوایی و ریشه شد. زیادی و کمبود رطوبت سبب کاهش پارامترهای اندازه گیری شده در سطوح تراکم مختلف گردید و تراکم خاک اثر نامطلوب تنش بر پارامترهای مذکور را تشدید نمود. در سطوح تراکم 35/1، 5/1 و 8/1 گرم بر سانتی متر مکعب بیش ترین غلظت نیتروژن و فسفر ریشه، بیش ترین مقدار جذب نیتروژن و پتاسیم ریشه و بیش ترین مقدار فسفر اندام هوایی و ریشه داخل دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت مشاهده شد. در سطح تراکم 8/1 گرم بر سانتی متر مکعب وزن خشک اندام هوایی و ریشه، مقدار جذب نیتروژن اندام هوایی، غلظت و مقدار جذب پتاسیم اندام هوایی در دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد. بطور کل تراکم خاک، زیادی و کمی رطوبت خاک سبب کاهش پارامترهای اندازه گیری شده گردید.
  کلیدواژگان: جذب، رطوبت، ریشه، چگالی ظاهری و نقطه پژمردگی دایم
|
 • Asma Abbasi Kashani, Mohamah Hossein Shamshiri, Hamid Reza Karimi, Majid Esmaeilizadeh Page 1
  To study the effect of jasmonic acid on growth traits and some physiological and ecophysiological parameters of pistachio seedlings cv. Qazvini under drought stress, a greenhouse experiment was conducted based on completely randomized design as factorial with two factors including jasmonic acid (0, 50 and 100 µM) sprayed at 3 times every 3 weeks and different levels of drought stress (1 day interval as control and 3, 6 and 10 days interval) with three replications. Results showed that after 70 days of drought treatments, reduced vegetative growth was observed just at highest drought level. Leaf proline and total soluble sugars were increased as the effect of drought stress and leaf total soluble proteins was also increased. SPAD index and plant height were not affected by any treatment. Based on this experiment results, application of jasmonic acid had no effect on growth of pistachio seedlings under drought stress.
  Keywords: Drought stress, Jasmonic acid, Pistachio
 • Vahid Mozafari, Samaneh Eskandari, Ahmad Tajabadi Pour Page 14
  In pistachio-cultured soils of Iran, particularly Rafsanjan, due to high pH and salinity, uptake and solubility of micronutrients is a serious problem and consequently, pistachio trees incline to micronutrient deficiency. Therefore, consideration of strategies such as soil or foliar application of micronutrients including Cu and Zn is essential to reduction or compensation of the elements deficiencies in pistachio plants. For this, a factorial experiment was carried out as completely randomized design with three replications to study the effects of soil Cu and salinity application on macronutrient total uptake of pistachio seedlings in agriculture college greenhouse of vali-e-Asr university of Rafsanjan in May 2008. Treatments consisted of five salinity levels (0, 800, 1600, 2400 and 3200 mg NaCl kg soil-1), four Cu levels (0, 2.5, 5 and 7.5 mg Cu kg soil-1) and two pistachio cultivars (Badami Zarand and Ghazvini). Results showed that salinity stress significantly decreased P, K, Ca and Mg total shoot and root uptake (P
  Keywords: Pistachio, Copper, Soil salinity
 • Hossein Hokmabadi, Abdolhamid Sharafati Page 32
  The purpose of this study was the selection of the best rootstocks for the maximum mineral nutrient uptake in Khorasan Razavi condition. This research was conducted with six pistachio cultivars (P. vera) including Badami Feizabad, Sarakhsi, Bargsiyah, Daneshmandi, Kalleghochi and Akbari as rootsock and two cultivars including Akbari and Bargsiyah as scion. The experiment was performed as split plot in randomized complete block design (CRBD) with three replications in pistachio research station of Khorasan Razavi province in four successive years (2007-2010). Results revealed between rootstocks ‘Badami-fiezabad’ rootstock had maximum and ‘Daneshmandi’ rootstock had minimum potassium absorption. ‘Kalle-ghouchi’ and ‘Daneshmandi’ rootstocks showed the maximum (198.7 ppm) and the minimum (159.3 ppm) amount of leaves iron content, respectively. ‘Kalle-ghouchi’ and ‘Akbari’ rootstocks showed the maximum (8.9 ppm ) and the minimum (5.9 ppm) amount of leaves copper content, respectively. Results about cultivars showed Akbari cultivar in compare to Bargsiyah cultivar had more calcium and potassium absorption and Bargsiyah cultivar had more Iron and Zinc absorption. Results about interaction effects showed just results was significant in potassium absorption (p
  Keywords: Interaction, Rootstock, Scion, Pistachio (P. vera L.), Salinity
 • Mohammad Amin Samih, Fereidon Salehi, Mohammad Ali Vakili Page 44
  The common pistachio psyllid, Agonoscena pistaciae, is known as the most important pest in the pistachio orchards of Iran. Of controlling this pest different method as pesticides application have been used till now, but due to environmental hazard and prevention of natural resources especially in water and soil systems management and chains food uses of other method is necessary. In recent years, the plant-derived insecticids have been considered for pest's control because of their insecticidal properties. In this research, the effect of ethanolic extracts of Thymus vulgaris, Rosmarinus officinalis, Ricinus communis, and Sophopra alopecuriodes on the 5th instar nymph of A. pistaciae were assayed using spray tower method at 26±2°C, 65±5 % RH and 16: 8 (L: D) photoperiod. The pistachio leaf disks were sprayed by different concentration of plant extracts. The total numbers of dead were counted after 24h. The LC50 value for T.vulgaris, R.officinalis, R.communis and S.alopecuriodes were 92002, 569592, 321218 and132393 ppm respectively. Based on the results, S.alopecuriodes plant extracts has comparatively effective on pest and it can be as an effective compound candidate in controlling this pest.
  Keywords: Agonoscena pistaciae, Ricinus communis, Sophopra alopecuriodes, Thymus vulgaris, Rosmarinus officinali
 • Mohammad Nabi Shahiki Tash, Fahime Yazdani, Esmail Gholipor Page 58
  Agricultural activities so various natural dangerous, social and economic events create a risk in the agricultural production. Insurance is a developmental strategy for decreasing risk in the agriculture sector. This study attempts to examine the role of advertisement so radio, TV, Radio, magazine, agricultural experts, insurance experts and local trustees on the insurance pistachio gardens of Kerman province. Data is collected with interviews and questionnaires and it used simple random sampling. Sample is 175 Orchard man in the 2011. For analyzing data it applied binary Regression Logit. Findings investigated friends, radio, local trustees have a significant effect on the accept insurance. Marginal effect of advertisement variable by friends and local trustees on the acceptance insurance is equal to 0.8063. It means that local advertisement can increase willingness to accept insurance. Also marginal effect of advertising by radio is equal to 0.148 and it has positive effects on the advertising.
  Keywords: Agricultural insurance, Pistachio, Binary regression logit, Sirjan region
 • Ghazaleh Azizi, Davood Zarehaghi, Adel Reyhanitabar, Nosratollah Najafi Page 69
  In order to study the behavior of pistachio seedlings (Pistachio vera L.) at various moisture levels and soil compaction levels at a greenhouse in a sandy loam soil with a nested design was conducted in which four levels of soil compaction and six moisture levels in three replications were applied. A total of 24 moisture levels to nest within 4 soil compaction levels and nested design were conducted based on completely randomized design. Four soil compaction levels (1.35, 1.5, 1.65 and 1.8 g/cm3) within a cylindrical building and after transferring the pistachio seedlings into soil cylinders and their establishment, six different volumetric water contents, from permanent wilting point to saturation, for each compaction level were applied. Soil compaction reduced shoot dry weight and concentration and uptake of nitrogen, phosphorus and potassium in the shoots and roots of pistachio. High and low moisture reduces parameters at different soil compaction levels, and soil compaction adverse effects of stress on the parameters escalated. The density of 1.35, 1.5 and 1.8 g/cm3 highest concentrations of nitrogen and phosphorus of root, highest amount of nitrogen and potassium of roots and highest amount of phosphorus of shoots and roots were observed in the least limiting water range. The density of 1.8 g/cm3 maximum dry weight of shoots and roots, the maximum amount of nitrogen of shoot, highest concentration and amount of potassium were observed in the least limiting water range. Overall, soil compaction and high and deficit soil moisture content reduced parameter being measured.
  Keywords: Bulk density, Moisture, Permanent wilting point, Root, Uptake