فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (پاییز 1394)
 • بهای روی جلد: 40,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/09/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آرزو پالیزیان*، مهناز مهرابی زاده هنرمند، نسرین ارشدی صفحه 1
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پرخاشگری دانش آموزان پسر بر اساس ویژگی های بی رحمی- بی احساسی، تروماهای اوایل کودکی و سبک های دلبستگی (دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن) انجام گرفته است.

  روش
  نمونه ای با حجم 320 نفر از دانش آموزان دبیرستانی دزفول با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه ویژگی های بی رحمی- بی احساسی، پرسشنامه ترومای اوایل کودکی و پرسشنامه دلبستگی بزرگسالان بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که ویژگی های بی رحمی- بی احساسی، (29/0r=)، تروماهای اوایل کودکی (34/0r=) و سبک دلبستگی ناایمن (32/0r=) با پرخاشگری ارتباط مثبت معنادار و دلبستگی ایمن (20/0r= -)، با پرخاشگری ارتباط منفی معنادار دارند (01/0p<). نتایج رگرسیون نیز نشان داد که 25/0 درصد از کل واریانس پرخاشگری از طریق تروماهای اوایل کودکی، ویژگی های بی رحمی- بی احساسی، دلبستگی ناایمن و سبک دلبستگی ایمن تببین میشود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که تروماهای اوایل کودکی، ویژگی های بی رحمی- بی احساسی، سبک دلبستگی ناایمن و سبک دلبستگی ایمن به عنوان عوامل خطر آفرین در بروز پرخاشگری هستند.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، ویژگی های بی رحمی، بی احساسی، تروماهای اوایل کودکی، سبک دلبستگی ناایمن، سبک دلبستگی ایمن
 • زهره رافضی*، الهه جوانمرد صفحه 15
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس مولفه های ناگویی خلقی انجام شد.
  روش
  روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری این مطالعه را تمام کارکنان مناطق 22 گانه شهرداری شهر تهران تشکیل میدادند که از میان آنها 120 نفر به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های سلامت اجتماعی کییز (2004) و ناگویی خلقی تورنتو (1986) پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که سلامت اجتماعی با همه مولفه های ناگویی خلقی (ناتوانی در شناسایی احساسات، ناتوانی در توصیف احساسات و تفکر برون مدار) رابطه منفی معناداری دارد (05/0>p). همچنین نتایج بدست آمده از رگرسیون چند متغیره نیز نشان داد که از میان مولفه های ناگویی خلقی، صرفا مولفه-ی ناتوانی در شناسایی احساسات میتواند به طور معناداری سلامت اجتماعی را پیش-بینی کند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه منفی معنادار مشاهده شده بین ناگویی خلقی و سلامت اجتماعی، میتوان با بکارگیری راهبردهای درمانی مناسب برای ناگویی خلقی در جهت ارتقای سلامت اجتماعی افراد گامی اساسی برداشت.
  کلیدواژگان: سلامت اجتماعی، ناگویی خلقی، مولفه های ناگویی خلقی
 • سوسن علیزاده فرد* صفحه 29
  مقدمه
  یکی از موضوعاتی که در روانشناسی شناختی مورد توجه قرار گرفته، مفهوم استعاره است. خصوصیات شناختی استعاره ها سبب شده تا در درمان های شناختی نیز بکار گرفته شوند. این پژوهش قصد دارد تا اثربخشی درمان شناختی- استعاری را بر اضطراب اجتماعی مورد مقایسه قرار دهد.
  روش
  این پژوهش نیمه آزمایشی با 40 نفر از افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی داوطلب شرکت در برنامه درمانی انجام شد که بطور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. پرسش نامه هراس اجتماعی کانور (2000) بعنوان پیش آزمون برای همه افراد اجرا شد. سپس افراد گروه آزمایش 12 جلسه در برنامه استعاره درمانی بر اساس روش هیمبرگ (2000) شرکت کردند. مقادیر پیش آزمون و پس آزمون دو گروه با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده کاهش معنادار اضطراب اجتماعی در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه بود.
  نتیجه گیری
  این یافته ها اهمیت و اثربخشی رفتار درمانی شناختی- استعاری برای اختلال اضطراب اجتماعی را مورد تایید قرار میدهد.
  کلیدواژگان: استعاره، درمان شناختی، استعاری، اختلال اضطراب اجتماعی
 • رضا فرجی*، علی اصغر کاکاجویباری، ایوب مرادی، مجتبی رنجبری، مهناز علی اکبری دهکردی، محمد یمینی صفحه 43
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه شایستگی اجتماعی و نشانگان اضطرابی در دانش آموزان یکزبانه و دوزبانه انجام گرفت.
  روش
  برای انجام این پژوهش 160 دانش آموز در سال تحصیلی 94-1393، شامل 80 دانش آموز یک زبانه و 80 دانش آموز دوزبانه، به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله-ای از بین دبستان های استان کرمانشاه، انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی و علی- مقایسه ای بود و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های شایستگی اجتماعی فلنر و همکاران و مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) استفاده شد. تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تجزیه وتحلیل واریانس چندمتغیری (MANOVA) انجام گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین میانگین نمرات شایستگی اجتماعی و بعد مهارت های رفتاری در گروه دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه تفاوت معنی داری وجود ندارد (001/0=ἡ، 05/0˃P). اما دانش آموزان یک زبانه به طور معناداری از میانگین مهارت های شناختی بالاتر و میانگین انگیزش و انتظارات پایین تری نسبت به دانش آموزان دوزبانه برخوردارند (05/0˂P). همچنین بین میانگین همه نمرات نشانگان اضطرابی از جمله نشانگان اضطراب کلی، اضطراب عمومی، اضطراب وسواس، اضطراب اجتماعی، اضطراب آسیب فیزیکی، اضطراب جدایی و اضطراب هراس در گروه دانش آموزان یک زبانه و دوزبانه تفاوت معنی داری وجود دارد. به عبارتی دانش آموزان یک زبانه از میانگین نشانگان اضطرابی کمتری نسبت به دانش آموزان دوزبانه برخوردارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، به نظر میرسد که دانش آموزان دوزبانه نیازمند توجه بیشتری از سوی مسئولین هستند. لذا در مناطقی که دانش آموزان دوزبانه وجود دارند، باید معلمین، مدیران و مسئولین امر آموزش وپرورش نسبت به زبان مادری این دانش آموزان اطلاعات و آموزش های کافی ببینند.
  کلیدواژگان: شایستگی اجتماعی، نشانگان اضطرابی، یک زبانه، دوزبانه، کودکان دبستانی
 • زهرا کرمانی مامازندی*، محمد علی محمدی فر صفحه 63
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی دین داری، سبک های هویت و شادکامی در پیش بینی سلامت اجتماعی بود.
  روش
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی می باشد. به این منظور 300 نفر از دانشجویان دانشگاه پیامنور شهرستان پاکدشت به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های دینداری، سبک هویت، شادکامی و سلامت اجتماعی را تکمیل کردند.
  یافته ها
  به منظور تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون به روش گام به گام استفاده شد. نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین دینداری با سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و دینداری با برخی ابعاد سلامت اجتماعی (شکوفایی، انسجام و مشارکت) رابطه دارد همچنین از میان سبک های هویت، سبک اطلاعاتی و هنجاری با مشارکت اجتماعی رابطه مستقیم و معنادار، و سبک اجتنابی با انسجام و پذیرش اجتماعی رابطه معکوس داشت. شادکامی با تمام مولفه های سلامت اجتماعی رابطه معناداری داشت. علاوه بر آن نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد مولفه تعهد به تنهایی 9% از واریانس سلامت اجتماعی و در مجموع سه متغیر تعهد، شادکامی و دینداری 14% از واریانس سلامت اجتماعی را تبیین نمودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش به نظر میرسد که هر سه متغیر دینداری، سبک های هویت و شادکامی نقش تعیین کننده در پیش بینی سلامت اجتماعی دانشجویان دارند.
  کلیدواژگان: دینداری، سبک های هویت، شادکامی و سلامت اجتماعی
 • علی فرنام* صفحه 81
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مدل ماتریسی در پیشگیری از بازگشت و افزایش حمایت اجتماعی در افراد وابسته به مواد افیونی انجام شده است.
  روش
  در یک طرح شبه آزمایشی 34 نفر مراجع با تشخیص اختلال سوءمصرف مواد افیونی که دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایدر دو گروه آزمایشی (16 نفر) و گواه (18 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایشی 32 جلسه (به مدت هشت هفته) تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ درمانی دریافت نکردند. آزمودنی های پژوهش توسط مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی (SSAS) و نیز آزمایش مورفین پیش از شروع درمان، تصادفی در طی درمان، پس از درمان و پس از اتمام مرحله پیگیری چهار ماهه، مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل کوواریانس چندمتغیری، تحلیل کوواریانس تک متغیری و خی دو استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون های تحلیل کوواریانس چندمتغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه در افزایش حمایت اجتماعی در مراحل پسآزمون و پیگیری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد که تفاوت معنی داری بین فراوانی بازگشت در دو گروه وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آموزش مدل ماتریسی در افزایش حمایت اجتماعی و پیشگیری از بازگشت به اعتیاد مواد افیونی موثر است.
  کلیدواژگان: مدل ماتریسی، حمایت اجتماعی، پیشگیری از بازگشت، وابستگی به مواد افیونی
 • منصوره نیکوگفتار*، سارا الیاسی بختیاری صفحه 95
  مقدمه
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ادراک خود، حمایت اجتماعی ادراکشده و خطرپذیری در دانشجویان دارای نشانگان اضطراب اجتماعی و عادی بود.
  روش
  در چارچوب یک مطالعه علی- مقایسه ای 303 دانشجوی مقطع کارشناسی (147 دختر، 156 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و با آزمون های اضطراب اجتماعی (SPIN)، ادراک خود (BSCT)، حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS) و خطرپذیری (IARS) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس دو راهه صورت گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این پژوهش میانگین ادراک خود، در گروه عادی بالاتر از گروه با نشانگان اضطرابی بود و تفاوتی برحسب جنس یافت نشد. میانگین حمایت اجتماعی ادراکشده در گروه عادی بالاتر از گروه با نشانگان اضطرابی و در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر بود. در میان خرده مقیاسه ای حمایت اجتماعی، میانگین هر سه خرده مقیاس خانواده، دوستان و افراد مهم در گروه عادی بالاتر از گروه با نشانگان اضطرابی بود ولی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری یافت نشد. میانگین خرده مقیاس دوستان در دانشجویان دختر بالاتر از دانشجویان پسر به دست آمد. در رابطه با خطرپذیری، میانگین گروه ها صرفا در زیرمقیاس خشم، گروه عادی پایین تر از گروه با نشانگان اضطرابی و در دختران میانگین نمرات مواد، الکل و رفتار جنسی پایینتر از پسران بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد که گروه با نشانگان اضطراب اجتماعی، ادراک خود و حمایت اجتماعی پایینتر و خطرپذیری بالاتری را نسبت به گروه بدون نشانگان گزارش کردند.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، ادراک خود، حمایت اجتماعی ادراک شده، خطرپذیری، دانشجویان
|
 • A.Palizban*, M. Mehrabizadeh Honarmand, N.Arshadi Page 1
  Introduction
  The aim of this study was to predict the aggression of students based on callous- unemotional trait, early traumatic events, and attachment styles (secure and insecure attachment style).
  Method
  For this purpose, a sample of 320 high school students were selected by multi-stage cluster sampling method. The instruments of this study were Boss and Perry Aggression Questionnaire (BPAQ), Inventory of Callous-Unemotional Traits (ICU), Early Trauma Inventory (ETI), and revised adult attachment scale (RAAS). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and multiple regression.
  Result
  The results showed callous-unemotional traits (r=0/29), early traumatic life events (r=0/34) and insecure attachment (r=0/32) had a significant positive relationship, and secure attachment (r=-0/20) and had a significant negative relationship with aggression. Also the results of multiple regression showed that early traumatic life events, callous-unemotional traits, insecure attachment and secure attachment could predict 0.25 percent of the total variance of aggression.
  Conclusion
  The results showed that early traumatic life events, callous-unemotional traits, insecure attachment and secure attachment are risk factors in the development are aggression.
  Keywords: aggression, callous, unemotional traits, trauma, insecure attachment style, secure attachment style
 • Z.Rafezi*, E.Javanmard Page 15
  Introduction
  This study was conducted to predict social health based on alexithymia components.
  Method
  The study method was descriptive-correlative and the study population was all employees of 22 District of Tehran Municipality that 120 staff were selected as study sample by using convenience sampling. The instruments of study were Keyes Social Health Questionnaire (2004) and Toronto Alexithymia Scale (1986). Data analyzed by using descriptive statistic, Pearson correlation and multiple regression.
  Results
  The results of Pearson correlation indicated that social health had significant and negative relationship with all component of alexithymia (difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings and externally oriented thinking). Also multivariate regression analysis demonstrated that among the alexithymia components only difficulty in identifying feelings could significantly predict social health.
  Conclusion
  With regard to negative significant relationship between alexithymia and social health, by using appropriate treatment strategies for alexithymia we can promote social health.
  Keywords: social health, alexithymia, alexithymia component
 • S.Alizadehfard* Page 29
  Introduction
  Recently one of the most interesting topics in cognitive psychology is the metaphor. Because of their cognitive properties, metaphors were applied in psychological therapy. This research's aim is study metaphorical cognitive therapy for in social anxiety disorder.
  Method
  This semi experimental research conducted with 40 voluntary person with social anxiety that randomly assigned to control and experimental groups. Both groups answered to Social anxiety questionnaires (Connor, 2000) as pretest. Experimental group received 12 sessions of metaphorical cognitive therapy based on Heimber (2000). The value of pretest and post-test compared with covariance analysis.
  Results
  findings showed significant reduction of social anxiety in experimental group compare with control group.
  Conclusion
  Results indicate the importance and effectiveness of metaphorical cognitive therapy for in social anxiety disorder.
  Keywords: metaphor, metaphorical cognitive therapy, social anxiety disorder
 • R.Faraji*, A. A.Kakajoybari, A. Moradi, M.Ranjbari, M. Ali Akbari Dehkordi, M.Yamini Page 43
  Introduction
  The purpose of the present research is to study and compare the social competence and anxiety symptoms among monolingual and bilingual students.
  Method
  The study method was descriptive & casual-comparative; and the study population was all students of primary schools in Kermanshah during academic year 2014-2015 that 160 students (80 monolingual and 80 bilingual were selected as study sample by using multi-stage cluster sampling. The instruments of study were social competence questionnaire (Flenz et al.) and Spans Child Anxiety Scale (SCAS). Data analyzed by using MANCOVA.
  Results
  Findings indicate that there is no significant difference between the social competence scores and behavioral skills among monolingual and bilingual students (p>0.05, ἡ=0.001). Also cognitive skills monolingual students significantly was more than bilingual students but motivation and expectation were lower in contrast with bilingual students (p
  Conclusion
  According to these results, bilingual students need to more attention and teachers and other responsible person should have enough information about their mother language.
  Keywords: social competence, anxiety syndromes, monolingual, bilingual, primary school students
 • Z.Kermani Mamazandi*, M. A. Mohammadi Far Page 63
  Introduction
  The aim of this study was the role of religiousness, identity styles and happiness on prediction of social health.
  Method
  The research method was descriptive-correlational method. 300 students of Pakdasht PNU were selected by multistage cluster sampling and they answered to Religiousness, identity styles, happiness and social health questionnaires.
  Results
  The results of Pearson correlation showed there was a significant relationship between religiousness and social health, and its components (prosperity, cohesion and participation). Also, information and normative identity styles were significant correlated to social participation, and the avoidant style was negative correlated to cohesion and social acceptance style. Happiness was significant correlated to all components of social health. In addition, regression analysis showed that commitment explained 9% of the variance of social health; and commitment, happiness and religiousness explained 14 % of the variance of social health.
  Conclusion
  Regarding to the findings of this research, it seems that religiousness, commitment, and happiness have important role in predicting of student's social health.
  Keywords: Religiousness, Identity Styles, Happiness, Social Health
 • A. Farnam* Page 81
  Introduction
  The aim of this study was to determine the effectiveness of Matrix model in enhancement of social support and relapse prevention in subjects with opiate dependency.
  Method
  In a semi-experimental study, 34 subjects with diagnosis of opiate dependency who successfully detoxified were divided into two experimental group (16 subjects) and control group (18 subjects) selected by cluster random sampling method. The experimental group received 32 sessions of Matrix model training and the control group did not receive any treatment. All subjects were assessed by Social Support Appraisal Scale (SSAS) and morphine test before treatment, randomly during treatment, after treatment, and after a 4month follow up stage. Data analyzed by using 2 test, Multivariate Analysis of Covariance (MANCOVA) and Analysis of Covariance (ANCOVA).
  Results
  2 test result showed that experimental and control groups had a significant difference in relapse rates. In addition, Analysis of Covariance (ANCOVA) showed a significant difference between two groups in social support enhancement at periods of post-test and follow up.
  Conclusion
  Study results indicated that Matrix model is effective in relapse prevention and social support enhancement in people with opiate substance dependency.
  Keywords: Matrix Model, Social Support, Relapse Prevention, Opiate Substance Dependency
 • M. Nikoogoftar*, S. Elyasi Bakhtiari Page 95
  Introduction
  The purpose of this study is to comparing self-perception, perceived social support and risking in students by symptoms of social anxiety with normal group. The statistical society of the study include whole of B.A. students of Islamic Azad University at Karaj.
  Methods
  The samples include 303 (147 female, 156 male) which has selected randomly. The SPIN, BSCT, MSPSS, IARS tests has been evaluated. The present research is causal-comparative. The data analysis has done by two-way variance.
  Results
  The study findings showed that: The mean of self-perception in normal group is more than anxiety group and there is not any difference between subjects. The mean of perceived social support is more than anxiety group. The mean of perceived social support in female students is more than male students. Between subscales of social support, the mean of three subscales include family, friends and important persons in normal group is more than anxiety group. There isn’t any difference between mean of family and important person subscales in female and male students but friends’ subscales in female students was more than male students. In relationship between risking, the mean of groups of anger’ subscale, in normal group was lower than anxiety group and mean of drug, alcohol, sexual behavior is lower than male students.
  Conclusion
  According to the results the students by signs of social anxiety had lower levels of self-perception and perceived social-support and higher levels of risk-taking as compared by normal students.
  Keywords: Social anxiety, self, perception, perceived social support, risking