فهرست مطالب

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1395)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مریم حسینی، شیرین زردشتیان* صفحات 11-19
  هدف از انجام این تحقیق، تحلیل اثر سبک رهبری اصیل بر معنویت در کار با ملاحظه نقش میانجی سرمایه روانشناختی در کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران، می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و جامعه آماری این تحقیق شامل تمام کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان غرب ایران به تعداد 182 نفر می باشد. نمونه آماری تحقیق به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. جهت گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد رهبری اصیل آولیو (2007)، سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران (2007) و معنویت در کار میلیمن همکارانش (2003)، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، رهبری اصیل به صورت مستقیم بر روی معنویت در کار کارکنان تاثیر داشته است. همچنین رهبری اصیل به صورت غیر مستقیم و از طریق متغیر سرمایه روانشناختی بر روی معنویت در کار کارکنان تاثیر داشته است، به این معنی که سرمایه روانشناختی به عنوان متغیر میانجی در ایجاد رابطه بین رهبری اصیل و معنویت در کار نقش ایفا کرده است. نتیجه گیری می شود که مدیران سازمان های ورزشی می توانند با توجه اساسی به عوامل روانشناختی کارکنان و استفاده از سبک رهبری اصیل در سازمان، زمینه را جهت افزایش معنویت در کار کارکنان فراهم کنند و موجبات پیشرفت و بهبود عملکرد سازمان را فراهم کنند.
  کلیدواژگان: رهبری اصیل، سرمایه روانشناختی، معنویت در کار، ادارت کل ورزش و جوانان
 • مهرداد محرم زاده، هوشیار فتاحی*، سید محمد کاشف صفحات 21-30
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری خدمتگزار بر سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کارکنان زن و مرد ادارات کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 219 می باشد. که با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی هدفمند 196 نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار، سرمایه فکری و جامعه پذیری استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده نرم افزارهای آماری LISREL، SPSS تحلیل شدند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که اثر مستقیم رهبری خدمتگزار (35/0) و جامعه پذیری سازمانی(47/0) بر سرمایه فکری در سطح 001/0 مثبت و معنی دار می باشد.اثر مستقیم رهبری خدمتگزار (69/0) بر جامعه پذیری سازمانی در سطح 001/0 مثبت و معنی دار می باشد. اثر غیر مستقیم رهبری خدمتگزار بر سرمایه فکری با نقش میانجی جامعه پذیری سازمانی (30/0) در سطح 001/0 مثبت و معنی دار می باشد.
  کلیدواژگان: رهبری خدمتگزار، جامعه پذیری سازمانی، سرمایه فکری، کارکنان
 • زینب میرزاییان*، عبدالرحمن مهدی پور، طاهره ازمشا، کامران عیدی پور صفحات 31-37
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی ارتباط سبک رهبری اصیل با اعتماد سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان بوده است. روش تحقیق توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان خوزستان در سال94-1393 (145نفر) بود. نمونه آماری براساس جدول مورگان ( 120نفر)، به صورت تصادفی ساده تعیین شده است. ابزار اندازه گیری داده ها دو پرسش نامه استاندارد رهبری اصیل اولیو(2007)، و اعتماد سازمانی کامینگز (1996)بود، روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط12 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه مورد تایید قرارگرفت و پایایی آنها از طریق مطالعه مقدماتی به تعداد (30 نفر از آزمودنی ها) مورد بررسی قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 88/0و 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و گام به گام)، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین رهبری اصیل و اعتماد سازمانی ارتباط 59/0 وجود دارد، همچنین نتیجه رگرسیون گام به گام نشان داد رهبری اصیل 37/0 از تغییرات اعتماد سازمانی را پیش بینی و تبیین می کند. رهبران اصیل از طریق تبادلات اجتماعی مثبت با پیروانشان ممکن است باعث شوند کارکنان با علاقه و شور بیشتری کار کنند و احساسات مثبت بیشتری را نیز تجربه کنند. رهبران اصیل به وسیله خودآگاه بودن، رو راست بودن با کارکنان، تصمیم گرفتن براساس استاندارهای اخلاقی درونی شده و قادر بودن به تحلیل واقع گرایانه، اعتماد و احترام کارکنان را بالا می برند.
  کلیدواژگان: رهبری اصیل، شفافیت رابطه ای، پردازش متوازن، خود آگاهی، اعتماد سازمانی
 • نازدار پروین*، حسن صافدل، مرتضی رضایی صوفی صفحات 39-47
  هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان ورزشکار است.روش تحقیق همبستگی بوده و جامعه آماری دانشجویان شرکت کننده در المپیاد ورزشی، حدود 1400 نفر بودند. نمونه آماری طبق جدول مورگان 302 نفر تعیین شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ(2009) و اعتیاد به اینترنت یانگ(1996) که روایی و پایایی هر دو به تایید رسیده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون ساده وچند متغیره) در سطح معنی داری05/0 و از نرم افزار spss 19 استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش معنوی و میزان اعتیاد به اینترنت رابطه معنی داری و منفی وجود دارد. نتیجه آزمون رگرسیون ساده نشان داد،3/27 درصد ازتغییرات مربوط به هوش معنوی، میزان اعتیاد به اینترنت را در بین جوانان پیش بینی می کند. همچنین نتایج آزمون رگرسیون چندگانه همزمان نشان داد که 8/99 درصد از کل تغییرات میزان اعتیاد به اینترنت در بین جوانان به 4 مولفه هوش معنوی وابسته است. با توجه به میزان روز افزون اعتیاد به اینترنت و اهمیت هوش معنوی بنابراین لازم است مسئولین و متخصصان نگاه ویژه ای به این مقوله داشته باشند
  کلیدواژگان: هوش معنوی، اعتیاد به اینترنت، المپیاد ورزشی
 • مسعود یمینی فیروز *، مازیار کلاشی، سید عماد حسینی، مریم تقی زاده صفحات 49-58
  هدف از این تحقیق، ارزیابی شاخص های تاثیرگذار بر رهبری تحول گرا از دیدگاه کارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز تشکیل می دهند (52 کارمند) که به صورت تمام شمار انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول گرا کاستیگلون (2006) استفاده شد که میزان ضریب آلفای کرونباخ (98/0) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آزمون کلموگروف اسمیرنوف، یومن ویتنی، کروسکال والیس درسطح معناداری 05/0=α استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد، بیشترین میانگین متغیرهای تحقیق مربوط به مولفه، ویژگی های کاریزماتیک (85/0±20/3) و کمترین آن مربوط به مولفه انگیزه فردی (86/0±03/3) می باشد. همچنین نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد بین مولفه، ویژگی های کاریزماتیک و وضعیت استخدامی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد ( 039/0(sig=. با توجه به نتیجه تحقیق حاضر می توان گفت که مهمترین عامل در رهبری تحول گرایی، ویژگی های کاریزماتیک رهبران است. بنابراین پیشنهاد می شود رهبران با ایجاد روابط غیررسمی، افزایش ارتباط با کارکنان و اهمیت نهادن به ارزش های فردی و سازمانی مورد قبول کارکنان در بهبود این مولفه تاثر گذار بر رهبری تحول گرا بکوشند تا پیشرفت و اثربخشی سازمان را در پی داشته باشند.
  کلیدواژگان: تحول گرا، ویژگی کاریزماتیک، اداره ورزش و جوانان، کارکنان
 • فاطمه صیادی*، همایون عباسی، معصومه بخیت، کامران عیدی پور صفحه 59
  هدف از این پژوهش، تحلیل ارتباط بین خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خود کارآمدی ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه بود. روش تحقیق حاضر، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه ورزشکاران نخبه شهر کرمانشاه بود که در تیم های ملی حضور دارند و یا سابقه عضویت داشته اند، که 127 نفر از آن ها به پرسش نامه های استاندارد هوش هیجانی عیدی و همکاران (1392)؛ و خود کارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982)؛ و خلاقیت هیجانی آوریل و همکاران(1999) پاسخ دادند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز، از آزمون های کالموگروف - اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد بین مولفه های خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی با خود کارآمدی ورزشکاران ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین، مولفه های خلاقیت هیجانی و هوش هیجانی مقدار قابل توجهی از تغییرات خود کارآمدی ورزشکاران را تبیین نمودند. بنابراین؛ به مدیران و مربیان باشگاه های ورزشی پیشنهاد می شود که از طریق توجه زیاد به این دو متغیر؛ شرایط را برای افزایش عملکرد ورزشکاران و بهبود خود کارآمدی آنان، فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: خلاقیت هیجانی، هوش هیجانی، خود کارآمدی، ورزشکاران نخبه
 • نجف آقایی، عرفان مرادی* صفحات 77-81
  هدف از پژوهش حاضر تبیین تاثیرگذاری ادراک سبک رهبری در ورزش، شیوه ی اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی بر رضایت مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی شهر کرمانشاه بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی که سابقه ی حداقل 6 ماه فعالیت ورزشی به صورت مسمتر را داشتند تشکیل دادند که با استفاده از برآورد واریانس 30 نمونه اولیه حجم نمونه آماری برابر با 301 نفر در نظر گرفته شد. همچنین روایی سازه پرسشنامه ها با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و به منظور سنجش پایایی سوالات از پایایی مرکب و آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج تمام پرسشنامه ها بالاتر از 7/. بدست آمد. برای تحلیل داده ها از دو نرم افزار spss22 و لیزرل 8/80 استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل سبک رهبری در ورزش، شیوه های اعمال قدرت مربیان و تعهد ورزشی توان پیش بینی و تبیین 55/. از تغییرات رضایت مندی ورزشکاران را دارد. بنابراین به مربیان پیشنهاد می شود که جهت رضایت مندی ورزشکاران خود که در نتیجه می تواند منجر به کسب موفقیت و اثربخشی عملکرد فردی و گروهی را در پی داشته باشد توجه ویژه ای را به انواع سبک های رهبری ویژه سبک رهبری دموکراتیک و شیوه ی اعمال قدرت تخصصی داشته باشند.
  کلیدواژگان: سبک رهبری در ورزش، اعمال قدرت مربیان، تعهد ورزشی، رضایت ورزشکار، لیزرل
 • مجید سلیمانی* صفحات 81-91
  هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش فرهنگی با توانایی حل تعارض مدیران در ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران ادارات ورزش و جوانان و هیات های ورزشی استان همدان به تعداد 103 نفر می باشد و نمونه آماری هم متناسب با حجم جامعه و به صورت کل شمار در نظر گرفته شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی و جزء تحقیقات کاربردی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه هوش فرهنگی ایرانی(1390) و پرسشنامه حل تعارض سازمانی رابینز(1996) استفاده گردید. پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی 88/. و پایایی پرسشنامه حل تعارض سازمانی 82/. محاسبه گردید. در آمار استنباطی این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های هوش فرهنگی فراشناختی، شناختی و انگیزشی با توانایی حل تعارض مدیران ادارات ورزش و جوانان استان همدان رابطه معناداری وجود دارد(05/0P
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، توانایی حل تعارض، ادارات ورزش و جوانان
 • غلامرضا شعبانی بهار، لقمان کشاورز، اکبر فرید فتحی* صفحات 91-100
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر محیط قانونی بر بلوغ سازمانی در وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با سابقه مدیریت در ورزش، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان خبره در واحدهای ستادی و تابعه و مدیران فدراسیون های ورزشی به تعداد 300 نفر بودند که همه آنها به صورت کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست یابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های استاندارد بلوغ سازمانی سلطانی و همکاران (1389) و محیط قانونی نیک نژاد (1394) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید 8 تن از متخصصین رسید و پایایی آن ها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب 83/0 و 86/0 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و معادلات ساختاری با کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد محیط قانونی با ابعاد بلوغ در سازمان به جز بلوغ سازمانی با بعد ثبات و اخلاق محوری از ابعاد محیط قانونی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین محیط قانونی می تواند تاثیر مثبت و معناداری برابر با 216/0 بر بلوغ در سازمان داشته باشد. در آخر محیط قانونی قابلیت پیش بینی 45 درصد از واریانس بلوغ در سازمان را دارد.
  کلیدواژگان: محیط قانونی، بلوغ سازمانی، بلوغ فردی، بلوغ فرآیندی
 • ناصر دخت باقر *، فریبا عسکریان صفحه 109
  هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط مهارتهای فردی و سازمانی مدیریت زمان در بین مدیران تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی بود. روش تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق شامل مدیر کل و معاونان (4)، روسای تربیت بدنی استانها (20)، روئسای هیئتهای ورزشی (38) و نائب رئیس هیئتهای ورزشی (38)، در مجموع 100 نفر بود. حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه سنجش مهارتهای فردی و سازمانی مدیریت زمان و ابعاد شش گانه آن می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و ANOVA یک راهه استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مهارت فردی و مهارت سازمانی مدیریت زمان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0:a، 216/0r:). همچنین بین مهارت فردی با 4 بعد هدف گذاری (457/0r:)، الویت بندی اهداف و فعایتها (241/0r:)، برنامه ریزی عملیاتی (334/0r:) و مدیریت ارتباطات (216/0r:) نیز ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین در مقایسه مهارتهای فردی و سازمانی مدیریت زمان بر اساس ویژگی های فردی مدیران، از قبیل سن (147/0: ،α 752/1:T)، جنسیت (124/0: ،α 258/2:T)، رشته تحصیلی (125/0: ،α 25/3:T) و سابقه خدمت (09/0: ،α 80/1:T)، تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: مهارتهای فردی و سازمانی، مدیریت زمان، مدیران تربیت بدنی
|
 • Maryam Hoseiini, Shirin Zardoshtiyan* Pages 11-19
  The purpose of this study was to the effect of authentic leadership style on spirituality at work with mediating role of psychological capital in the west iranian jeneral youth and sport offices, The research method is descriptive survey and the population of this study included all administrative employees of jeneral youth and sports west of Iran are 182 of us. The sample was considered as a whole number. In order to collect data, three questionnaires of authentic leadership Avolio (2007), psychological capital Luthans et al (2007) and spirituality at work Mylymn (2003), was used. To analyze the data, structural equation modeling and path analysis were used by the PLS software. The results showed that authentic leadership directly impact on spirituality at work staff. Also authentic leadership indirectly through the variables of psychological capital on spirituality at work is affected employees. This means that psychological capital as a mediator in the relationship between authentic leadership and spirituality at work played a role. It is concluded that sport organizations can substantially due to psychological problems staff and style of authentic leadership in their organizations, Provide field to increase spirituality and advancing and improving the performance of organizations staff.
  Keywords: authentic leadership, Psychological Capital, Spirituality at Work, Offices of General Youth, Sports
 • Mehrdad Moharamzade, Hoshyar Fatahi *, Mahamd Kashef Pages 21-30
  This study aimed to investigate the effect of servant leadership on intellectual capital; test the role of mediator organizational socialization Is done. The research method was descriptive and co relational study, structural equation modeling. Statistical population included all male and female employees in the departments of Youth and Sports in Western Azerbaijan province is 219 that by using sampling method purposefully non-random statistical sample 196 persons as sample were select for study. For gathering data, three standard questionnaires Servant leadership, intellectual capital and socialization were used. Research data after collecting by using statistical software LISREL, SPSS were analyzed. Results of Structural equation modeling showed that the direct effect of servant leadership (0/35) and organizational socialization (0/47) on intellectual capital at the level of 0/001is positive and significant. The direct effect of servant leadership (0/69) on organizational socialization at level of 0/001 is positive and significant. Indirect effect of servant leadership on intellectual capital with role of mediator organizational socialization (0/30) at level of 0/001 is positive and significant
  Keywords: Servant Leadership, Organizational Socialization, ]ntellectual Capital, staff
 • Zaynab Mirzaeiyan*, Abdorahman Mehdipour, Tahereh Azmsha, Kamran Eydipoor Pages 31-37
  The purpose of this study has been investigating the relationship between authentic leadership and organizational trust among the employees of Khuzestan Province Sport and Adolescent Organization. The research method is descriptive correlational method. Its statistical universe is all personnel of Khuzestan Sport and Adolescent Organization in 2014-2015 (n = 145). Statistical sample has been determined according to Morgan table (n=120)and through simple random sampling. Measurement instruments of data was Olive Standard Authentic Leadership Questionnaire (2007), and Cummings Organizational Trust Inventory (1996); the content validity of questionnaires has been confirmed by 12 sport management professors, and their reliability has been analyzed through a preliminary study on 30 subjects, which Cronbach's Alpha Coefficient were determined respectively 0.88 and 0.84 respectively. Descriptive and inferential statistics (Pearson Correlation Coefficient, Stepwise and Multiple Regression) have been used to data analyze. Research results indicated that there is relationship of 0.59 between authentic leadership and organizational trust; moreover, the result of stepwise regression indicated that authentic leadership predict and explain 0.37 changes in organizational trust. It is possible that authentic leaders, through positive social interaction with their followers, make their employees more enthusiastic toward doing their job, and even experience more positive emotions. Authentic leaders increase employee's trust and respect by being conscious, being honest, decision making on the basis of internal ethical standards, and ability to realistic analyze.
  Keywords: authentic leadership, relational transparency, equal treatment, self, awareness, self, organization
 • Vazdar Parvin*, Hasan Safdel, Morteza Rezaeisofi Pages 39-47
  aim of this study was to investigate the relationship between spiritual intelligence to Internet addiction is a student athlete. Correlation method , population about 1,400 students were participating in Olympic Games. A sample of 302 people, according to Morgan table. King Spiritual Intelligence Questionnaire (2009) and internet addiction (1996 ) both validity and reliability had been confirmed . To analyze the data, descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient , simple regression and multivariate ) at the significant level 0/05 software was used sppss 19. Pearson correlation analysis showed a negative correlation between spiritual intelligence and there is a significant amount of Internet addiction. Simple regression showed, 27/3 per cent variation on spiritual intelligence, the predicted Internet addiction among young people.
  The results of multiple regression test showed that 8/99 percent of total changes in Internet addiction among young people is dependent on the four components of spiritual intelligence . Due to the increasing amount of Internet addiction and the importance of spiritual intelligence officials and specialists so be sure to have a special look at this issue.
  Keywords: Spiritual Intelligence, Internet addiction, Sports Olympia
 • Maziyar Kalashi, Masude Yaminifiroz*, Emad Hoseiini, Maryam Taghizade Pages 49-58
  The aim of this study was to assess the effective indicators on transformation-oriented Leadership from the perspective of Youth and Sports General Department staff in Alborz Province. this study was a descriptive - analytic survey which was applicable in terms of its purpose and was fieldwork in terms of the methodology. Subjects of the present study were selected from all employees of the General Department of Youth and Sports in Alborz province (52 employees). Castiglione (2006) transformational leadership Standardized questionnaire was used to collect data in which Cronbach's alpha coefficient Obtained (0/98). Descriptive statistics and the KS test, UMann-Whitney, Kruskal-Wallis tests were used at the significant level α= 0/05 in order to analyze the data. The results showed the highest mean of variables related to the component of the charismatic characteristics (3/20 ±0/85) and the lowest one was belonged to the component of individual motivation (3/03 ± 0/86). Kruskal-Wallis test results also indicated that there was a significant relationship (sig=0/039) between the components of charismatic characteristics and the employment status of staff. The results of this study express that the most important factor in transformation-oriented Leadership is the charismatic characteristics of Leaders. Therefore, it is recommended that Leaders try to improve this effective component in transformation-oriented Leadership with creating the informal relationships, enhancing the communication with employees and attaching importance to the individual and organizational values accepted by the staff in order to make progress and effectiveness in the organization, consequently.
  Keywords: transformation, oriented, charismatic characteristic, Youth, Sports General Department, staff
 • Fatemeh Sayadi *, Homayoon Abbasi, Masoomeh Bakhit Page 59
  The aim of this study was analysis of relationship between emotional creativity and emotional intelligence with self-efficacy of elite athletes Kermanshah City. Research method was descriptive and type of correlation. Population of study was all elite athletes in Kermanshah City that are present in national teams or have been Experience Membership and sample was 127 person that responded to 3 questionnaire of Eddy et al(1392) emotional intelligence , Sheerer et al (1982) self-efficacy and Averill et al (1999) emotional creativity. For analysis of data used K-S Test, Pierson correlation coefficient and multiple regression. The results showed that, significant relationship between components of Emotional creativity and emotional intelligence with athletes Self-efficacy. Also, components of Emotional creativity and emotional intelligence explain a significantly amount of changes in athletes Self-efficacy. Therefore, we suggest to managers and coaches of sports clubs that, through much attention to these two variables provide Conditions for increased athletic performance and improve their efficiency.
  Keywords: Emotional Creativity, Emotional Intelligence, Self, Efficacy, Elite Athletes
 • Najaf Aghaei, Erfan Moradi * Pages 77-81
  The aim of this study was to determine the effect of the perception of leadership style in sport, practices of applying power by coaches and sport commitment on the satisfaction of athletes Individual and team disciplines in the city of Kermanshah. The population of this study sample included individual and team athletes who had continuous exercise for at least 6 months that using variance estimation of 30 prototypes, 301 persons were considered as sample size. Also, the construct validity of the questionnaire was examined using confirmatory factor analysis and the Composit reliability and Cronbach's alpha was used to assess the reliability of the questions which the results of all questionnaires were obtained above 0.7. For data analysis, was used using two spss 22 and LISREL software 8.80. The results showed that the factors of leadership in sports, practices of coaches for applying power and sport commitment can predict and explain 0.55 of changes in satisfaction of athletes. Therefore, it is suggested that coaches to achieve satisfaction of their athletes, which can lead to success and the effectiveness of individual and group performance, pay special attention to particular types of democratic leadership styles and practices of applying specialized power.
  Keywords: Leadership in Sport, Coaches power, Sport Commitment, Athlete satisfaction, LISREL
 • Majid Soleymani * Pages 81-91
  The aim of this study was to investigate the relationship between cultural intelligence and ability of conflict resolution managers in the departments of Sport and Youth Hamadan province.The population of the investigation, including all the administrative managers of sports and youth and board of sports of Hamadan province is number 103 and the sample is proportional to the population size and the total number is considered.The research nature was descriptive – correlational which is among applied studies.To collect data,Iranian cultural intelligence questionnaire(2011) and Robbins’ organizational conflict resolution questionnaire (1996) were used in the present study.The indexes of ./82 and ./88 reflected the reliability of cultural intelligence and organizational conflict resolution questionnaires respectively.The inferential statistics used in the present study comprised Pearsons’ correlational coefficient and multiple regressions.The outcomes showed that there was a significant relationship between metacognitive ,cognitive and motivational components of cultural intelligence and the ability to solve conflicts by Hamadan Province Sport and Youth managers (p>0.05). Moreover, the component of cultural intelligence was an accurate predictor of the managers’ ability of resolving conflicts. Cognitive components of cultural intelligence showed greater influence on the managers’ ability of conflict resolution.
  Keywords: cultural intelligence, ability of conflict resolution, Sport, Youth departments
 • Gholamreza Shabanibahar, Loghman Keshavarz, Akbar Faridfathi * Pages 91-100
  The aim of this study was to examine the impact of the regulatory environment on organizational maturity in the Youth and Sports Ministry. To achieve the study objectives using standard questionnaires of organizational maturity Soltani et al. (1389) and the regulatory environment Picnic Race (1394) was used. Confirmed the validity of both questionnaires 8 of the experts and the reliability of them in a pilot study with 30 subjects, respectively, 83/0 and 86/0 respectively. To analyze information collected from descriptive and inferential statistical methods including regression and Pearson correlation coefficient and SPSS and AMOS software was used structural equation with the help of two. Regulatory environment can be positive and significant effect on maturity equal to 216/0 in the organization. Finally, the legal environment in an organization's ability to predict 45% of puberty.
  Keywords: Legal environment, organizational maturity, Individual maturity, maturity process
 • Fariba Askarian, Naser Dokhtbagher* Page 109
  The purpose of this study is to analyze the relationship between individual and organizational time management skills among the managers of physical education in East Azerbaijan. To this research, we used the correlation method. Our statistical society contained 100 people consisting of general director and deputies (4), heads of physical education of the provinces (20), heads of sport delegations (38) and their vice-chairmen (38). The sample size was considered as the same as the population size. The instrument used in this research consists of a questionnaire about individual and organizational skills, time management and six dimensions of it. To analyze the data, we got profit of the inferential statistical tests such as Pearson correlation test, Independent T-test, and one-way ANOVA. The outcomes showed that there is a positive and meaningful relationship between individual and organizational skills and time management (α:0/05, R:0/216). Besides, there is a connection between personal skills with four aspects of targeting (R:0/457), Prioritizing Goals and Activities (R:0/241), Operational Planning (0/334) and managing the relations (R:0/216). Also, there wasn’t any significant difference in comparison to individual and organizational skills in time management according to managers individual characteristic such as age (α:0/147, T:1/752) gender (α:0/124, T:2/258), study field (α:0/125, T:3/25) and job background (α:1/80, T:0/09).
  Keywords: personal, organizational skills, time management, managers of physical education