فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و هفتم شماره 2 (تابستان 1395)
 • سال چهل و هفتم شماره 2 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/20
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سیده مهسا حسینی*، محسن کافی، مسعود ارغوانی صفحات 167-176
  چمن لولیوم یا رای گراس چندساله گیاهی با نام علمی Lolium perenne L. از خانواده گندمیان است که در طراحی فضای سبز اهمیت بسیاری دارد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بر بهبود برخی از ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی گیاه لولیوم تحت تنش خشکی بود. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمار های موردبررسی در این آزمایش، اسید سالیسیلیک در سه سطح (0، 75/0 و 5/1 میلی مولار) و تنش خشکی در سه سطح (50، 75 و 100 درصد ظرفیت زراعی) بود. نتایج نشان داد تنش خشکی سبب افزایش میزان نشت یونی و تجمع پرولین شده اما میزان سبزینه (کلروفیل)، محتوای نسبی آب و میزان وزن خشک ریشه و رشد شاخساره را کاهش داد. کاربرد برگی اسید سالیسیلیک تحت تنش خشکی در 5/1 میلی مولار، میزان سبزینه و محتوای نسبی آب را افزایش و نشت یونی و تجمع پرولین را کاهش داد. همچنین بالاترین میزان وزن خشک ریشه و رشد شاخساره از پاشش اسید سالیسیلیک در غلظت 75/0 میلی مولار به دست آمد. با توجه به نتایج به دست آمده، کاربرد برگی تیمار های اسید سالیسیلیک توانست اثرگذاری های منفی ناشی از تنش خشکی را بر شاخص های رشدی و بیوشیمیایی چمن لولیوم بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: پرولین، سبزینه، محتوای نسبی آب، نشت یونی
 • عزیزاله خندان میرکوهی*، محمدرضا طاهری، فروغ ظفر فرخی، فرهاد رجالی صفحات 177-191
  در این بررسی مشخص شد که قارچ ریشه (میکوریز) آربسکولار گونه Glomus mossea CA همزیستی بهتری با گیاه زینتی استئوسپرموم (Osteospermum hybrida ‘Passion Mix’) در مقایسه با گونه های دیگر این قارچ دارد. در این پژوهش تاثیر این گونه از قارچ ریشه آربسکولار و باکتری های محرک رشد به تنهایی و یا در ترکیب، در شرایط تنش کم آبی بر میزان استقرار (کلون سازی) در ریشه و شاخص های کمی و کیفی رشد و میزان فسفر در بافت گیاه بررسی شد. آزمایش در شرایط گلخانه ای به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در طی دو سال انجام گرفت. نتایج نشان داد گیاهان تلقیح شده با قارچ ریشه رشد بیشتری در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده داشتند. بنابر نتایج، این ریزموجود تنها در سطح آبیاری70درصد ظرفیت زراعی قادر به بهبود این شاخص ها در گیاه بود و در سطوح آبیاری 40درصد ظرفیت زراعی هرچند که استئوسپرموم توانست به رشد خود ادامه دهد اما بهره گیری از این ریزموجود نقش موثری در بهبود رشد گیاه نداشت. همچنین تاثیر هم افزایی بین قارچ و باکتری های محرک رشد مشاهده شد بنابراین به کارگیری قارچ ریشه و باکتری های محرک رشد و استفاده از سطح بهینه آبیاری، می تواند در بهبود شاخص های رشد گیاه استئوسپرموم سودمند باشد.
  کلیدواژگان: آبیاری، استقرار ریشه، ریزموجود، ظرفیت زراعی، همزیستی
 • فاطمه دهقان نیری، وحید رضا صفاری*، علی اکبر مقصودی مود صفحات 193-202
  شوری یکی از عامل های مهم محیطی است که رشد گیاهان را محدود می کند. به منظور بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات رویشی و تغییرپذیری روزنه گیاه همیشه بهار، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با پنج تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1391 انجام شد. شوری به عنوان عامل اول با پنج سطح 1، 3، 5، 7 و 9 میلی موس بر سانتی متر و اسید سالیسیلیک به عنوان عامل دوم با سه سطح 0، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تنش شوری و اسید سالیسیلیک هر دو سبب کاهش طول و عرض روزنه برگ ها شدند. بالاترین سطح شوری، سبب کاهش وزن خشک اندام هوایی، ریشه و محتوای نسبی آب برگ ها به ترتیب به مقدار 51، 58 و 24 درصد نسبت به شاهد شد. کاربرد اسید سالیسیلیک موجب بهبود این صفات در همه سطوح شوری شد. در بالاترین سطح شوری کاربرد محلول 200 میلی گرم بر لیتر اسید سالیسیلیک، به ترتیب موجب افزایش 24 و 28 درصدی وزن خشک اندام هوایی و ریشه و محلول 100 میلی گرم بر لیتر سبب افزایش 9 درصدی محتوی نسبی آب برگ نسبت به بدون کاربرد آن ها شد.
  کلیدواژگان: اسید سالیسیلیک، شوری، طول و عرض روزنه، محتوای نسبی آب، وزن خشک
 • مصباح بابالار *، خدیجه جلیلی، محمدعلی عسگری سرچشمه، علیرضا طلایی صفحات 203-211
  تولید میوه های با کیفیت و قابلیت انبارداری بالا در سیب، اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش اثرات نیترات آمونیوم و آهن بر خواص کیفی و پاداکسندگی (آنتی اکسیدانی) میوه سیب رقم گالا در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بررسی شد. بدین منظور محلول پاشی کلات آهن در سه سطح (0، 5 و 10 میلی گرم در لیتر) و تغذیه خاکی نیترات آمونیوم در سه سطح (0، 40 و 60 میلی گرم در کیلوگرم برای هر درخت) که به صورت نواری بودند، انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای آهن و نیترات آمونیوم اثر معنی داری (01/0≥P) بر خواص کیفی میوه داشت. بنابراین نتایج، کاربرد نیترات آمونیوم باعث افزایش فعالیت پاداکسندگی کل و فنل کل شد. با افزایش غلظت آهن نیز میزان فعالیت پاداکسندگی کل افزایش، ولی میزان فنل کل کاهش یافت. همچنین کاربرد آهن باعث کاهش اسیدیته کل و افزایش شاخص طعم میوه شد. بنابر نتایج به دست آمده، تیمارهای استفاده شده تاثیر معنی داری بر میزان مواد جامد محلول کل و شاخص های رنگ نشان ندادند. نتایج این پژوهش نشان داد که مصرف بهینه کود نیتروژن و آهن سبب افزایش کیفیت و محتوای پاداکسندگی سیب، رقم گالا می شود.
  کلیدواژگان: اسیدیته قابل عیارسنجی، شاخص طعم، کروما، مواد جامد محلول
 • پریسا قدیمی گرکرودی، فریبرز زارع نهندی*، علیرضا مطلبی آذر، جابر پناهنده، محمدرضا دادپور صفحات 213-220
  به منظور بررسی صفات مربوط به ریز غده زایی درون شیشه ای در سیب زمینی رقم آگریا در واکنش به استفاده از دو آنتی ژیبرلین تریازولی، پاکلوبوترازول و یونی کونازول، دو آزمایش جداگانه، هر یک در پنج تیمار 0، 08/0، 16/0، 32/0 و 64/0 میلی گرم بر لیتر ماده و با چهار تکرار و در قالب طرح کامل تصادفی به اجرا درآمد. در این دو آزمایش صفات درصد ریز غده زایی، طول و قطر ریز غده ها، وزن تر ریز غده ها و شاخساره، طول جوانه های رشدیافته روی ریزغده، طول میان گره، شمار گره و برگ بررسی شدند. درصد ریز غده زایی، طول، قطر و وزن تر ریز غده ها با افزایش میزان تریازول مصرفی افزایش پیدا کرد. طول جوانه های رشدیافته روی ریز غده با افزایش میزان تریازول ها کاهش یافت که ناشی از کاهش چشمگیر طول میان گره است. شمار گره ها و برگ ها نیز با افزایش غلظت آنتی ژیبرلین افزایش پیدا کرد. در شاخص های مربوط به ریز غده زایی گیاهان تیمارشده با پاکلوبوترازول و یونی کونازول، عملکرد بهتری نسبت به گیاهان شاهد داشتند که این امر می تواند نشان دهنده موثر بودن این مواد در ریز غده زایی باشد. با توجه به یافته های اخیر به نظر می رسد استفاده از پاکلوبوترازول و یونی کونازول در افزایش ریز غده زایی و اندازه ریز غده ها و کاهش رشد رویشی شاخساره در سیب زمینی رقم آگریا موثر باشد.
  کلیدواژگان: آنتی ژیبرلین، تریازول، رشد رویشی، طول میان گره، عملکرد
 • خسرو بالی لاشکی، روح انگیز نادری*، سیامک کلانتری صفحات 221-232
  ارکیده ها یکی از مهم ترین و معروف ترین گیاهان عمومی و موردپسند مردم جهان هستند که در میان آن ها جنس فالانوپسیس بیشترین میزان تولید و فروش را دارد. از مهم ترین چالش های ارکیده ها دشواری افزونش آن هاست. به همین منظور آزمایشی برای افزایش و آسانگری افزونش این گیاه طراحی شد. در آغاز برای تولید کپسول بذر، گل های فالانوپسیس در طی ماه های مختلف سال به صورت دستی گرده افشانی شد و در مرحله بعد برای مقایسه میانگین درصد جوانه زنی بذرها از سه محیط کشت 1/2 MS، Vacin-Went و Chen استفاده شد و بهترین عملکرد (37/83درصد جوانه زنی) با استفاده از محیط Chen به دست آمد. در مرحله بعد شاخه زایی با استفاده از ریز نمونه گره های روی ساقه گل بررسی شد. بهترین نتیجه با تولید 3/15 گیاهچه به ازای هر گره در محیط MS محتوای 40/4 میلی گرم در لیتر BA و 1 میلی گرم در لیتر NAA به دست آمد. برگ های گیاهچه های به دست آمده از کشت گره برای تولید گیاهچه در محیط Chen و غلظت های مختلف TDZ، BA و NAA کشت شدند و بهترین نتیجه (26/58 پداژه نما (پروتوکورم) به ازای هر ریز نمونه) در تیمار محتوای 3 میلی گرم در لیتر TDZ به دست آمد. در مرحله سازگاری، گیاهان به گلخانه منتقل و در دو بستر متفاوت کشت شدند و هریک از گیاهچه های به دست آمده از بذر، گره و برگ بیشترین زنده مانی را در محیط حاوی کوکوپیت + زغال+ پوکه های صنعتی+ خرده های یونولیت (به نسبت1:1:2:4) نشان دادند. همچنین کوتاه ترین دوره زمانی از آغاز سازگاری تا گلدهی گیاهچه ها به مدت شانزده ماه و متعلق به گیاهان ناشی از کشت گره های ساقه گل بود.
  کلیدواژگان: برگ، بذر، پداژه نما، ریزنمونه، گره های روی ساقه گل
 • جمیله رهایی، معظم حسن پور اصیل*، حبیب الله سمیع زاده لاهیجی، رسول انسی نژاد صفحات 233-245
  به منظور بررسی روابط بین صفات موثر بر وزن میوه در گوجه فرنگی، همبستگی های فنوتیپی و ژنوتیپی صفات کمیتی و ریخت شناختی (مورفولوژیکی) و کیفیت میوه با استفاده از یازده رگه (لاین)، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد اختلاف بین رگه ها برای همه صفات معنی دار بود. نتایج تجزیه همبستگی فنوتیپی و ژنوتیپی نشان داد صفت وزن میوه همبستگی معنی داری با اغلب صفات داشت. بیشترین مقادیر همبستگی مثبت فنوتیپی و ژنوتیپی بین صفت وزن و قطر میوه به دست آمد. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد صفات قطر میوه و نسبت طول به قطر میوه بیشترین تاثیر را بر وزن میوه در رگه های مختلف گوجه فرنگی داشتند. تجزیه علیت ژنوتیپی نشان داد که طول میوه، شمار برچه و فنول کل به ترتیب بیشترین تاثیر مستقیم و مثبت را روی وزن میوه داشتند و طول میوه به طور غیرمستقیم با درصد مواد جامد کل، قطر میوه، شمار برچه و ضخامت فرابر (پریکارپ) بر وزن میوه تاثیر داشت. تجزیه علیت فنوتیپی نشان داد که به ترتیب صفات ضخامت فرابر میوه، فنول کل و قطر میوه بیشترین تاثیر مستقیم را روی وزن میوه داشتند و ضخامت فرابر میوه به طور غیرمستقیم با طول میوه، قطر میوه و شمار برچه بر وزن میوه تاثیر داشت.
  کلیدواژگان: بتاکاروتن، رگرسیون، ظرفیت پاداکسندگی، لیکوپن
 • قاسم اسماعیلی، مجید عزیزی*، حسین آرویی، لیلا سمیعی صفحات 245-255
  گزانگبین (Astragalus adscendens)متعلق به جنس گون ها و یکی از گونه های پر اهمیت ایران از نظر ارزش دارویی، جنبه های اقتصادی و اجتماعی است. به دلیل قدرت افزایش کم این گیاه با بذر و قلمه، امکان کشت درون شیشه ای این گیاه ارزیابی شد. اثر سه نوع سیتوکینین مختلف (BAP1، KIN2 و Ze3) با غلظت های 5/0، 1، 2 و mg/l 4 در ترکیب با 0 و mg/l 5/0 NAA4 بر پرآوری جوانه انتهایی بررسی شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی انجام شد. شاخساره ها به محیط کشت ریشه زایی حاوی IBA5 و NAA با غلظت های 0، 3/0، 6/0 و mg/l 9/0 از هر کدام منتقل شدند. نتایج نشان داد تاثیر کاربرد سیتوکینین های مختلف و غلظت های استفاده شده از هر کدام و همچنین کاربرد NAA در میزان شاخساره تولیدشده، شمار برگ و طول شاخساره ها معنی دار بود. بیشترین شاخه زایی (5/8 شاخساره در هر ریزنمونه) به همراه شمار برگ مناسب (4/22 برگ در هر شاخساره) در محیط کشت MS6 حاوی mg/l 4BAP به دست آمد. همچنین بیشترین مقدار ریشه زایی در محیط کشت MS حاوی mg/l 3/0 از هورمون NAA به دست آمد (100 درصد). بیش از 40 درصد گیاهچه های تولیدشده در گلدان حاوی مخلوط خاک، پیت و پرلیت (1:1:1) سازگار شدند.
  کلیدواژگان: پرآوری، ریشه زایی، صمغ، کشت بافت، گون گزی
 • نگین اخلاقی امیری*، علی اسدی کنگرشاهی، جلال مهدوی ریکنده صفحات 257-264
  برای بررسی وضعیت گل دهی، تشکیل میوه چه و میوه در پرتقال تامسون ناول و نارنگی های انشوی سوجی یاما و میاگاوا در شرایط اقلیمی شرق مازندران، آزمایشی به صورت تجزیه مرکب در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه باغ با مدیریت مختلف و در سه سال متوالی با پنج تکرار به اجرا درآمد. شمار گل، میوه چه و میوه ثبت و درصد تشکیل باقی مانده تا برداشت میوه چه و میوه، نسبت به شمار گل محاسبه شد. در همه رقم ها، کمترین شمار گل، میوه چه و میوه و در مقابل، بیشترین درصد تشکیل میوه چه و میوه، در سال سوم مشاهده شد. باغ 3 کمترین شمار گل، میوه چه و میوه و کمترین درصد تشکیل میوه چه و میوه را به خود اختصاص داد. به طور میانگین، رقم میاگاوا بیشترین شمار میوه چه و میوه را داشت. در مقابل، بیشترین درصد تشکیل میوه چه و میوه به رقم سوجی یاما تعلق داشت. پرتقال تامسون با اینکه از نظر تولید گل رتبه اول را داشت ولی شمار و نیز درصد تشکیل میوه چه و میوه در آن، کاهش زیادی نسبت به دو رقم دیگر نشان داد. باتوجه به نتایج، تشکیل گل و میوه در رقم های مختلف نسبت به هم روند همسانی داشتند. همچنین عامل های محیطی و مدیریتی، تاثیر زیادی بر شمار گل، میوه چه و میوه و درصد تشکیل آن ها نشان دادند.
  کلیدواژگان: پرتقال تامسون ناول، شرایط محیطی، عامل های مدیریتی، نارنگی انشو، ویژگی های زایشی
 • مجید جامی، ولی ربیعی*، مهدی طاهری صفحات 265-273
  به منظور بررسی تاثیر زمان برداشت بر وزن میوه، مقدار روغن و باردهی سال آینده چند رقم زیتون (کنسروالیا، آمیگدالولیا، کاریدولیا، کرونائیکی، آربکین، زرد و روغنی) آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در زمان در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار در سال های 1392 و 1393 در ایستگاه تحقیقات زیتون (طارم - زنجان) اجرا شد. نتایج نشان داد که از بین رقم های مورد آزمایش رقم آمیگدالولیا بیشترین (شمار گل آذین و گل در شاخه، وزن میوه و مقدار روغن در ماده خشک) را داشت. همچنین بیشترین درصد تشکیل (گل کامل، میوه اولیه و میوه نهایی) در رقم آربکین ارزیابی شد. بنا بر نتایج تاثیر زمان برداشت، بیشترین وزن میوه در برداشت سوم مشاهده شد. مقدار روغن در ماده خشک در برداشت پنجم به بیشترین مقدار خود رسید. همچنین تاثیر زمان برداشت بر صفات مربوط به گلدهی و میوه دهی سال آینده نشان داد که بیشترین شمار گل آذین در برداشت چهارم، بیشترین شمار گل در شاخه در برداشت دوم و بیشترین درصد تشکیل (گل کامل، میوه اولیه و میوه نهایی) در برداشت سوم به دست آمد. اثر متقابل زمان برداشت و رقم بر وزن تر میوه، درصد روغن، شمار گل آذین و گل در شاخه و درصد تشکیل گل های کامل، میوه اولیه و میوه نهائی در سطح 1درصد معنی دار شد. با توجه به صفات ارزیابی شده، برداشت میوه زیتون برای تهیه کنسرو اوایل مهرماه و برای استخراج روغن اواخر مهرماه قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: درصد روغن، گل آذین، گل کامل، میوه نهایی
 • مهسا احمدی پور رق آبادی*، زهرا پاک کیش، وحید رضا صفاری صفحات 275-285
  امروزه از هورمون ها و عناصر غذایی به منظور بهبود رشد رویشی و زایشی در بسیاری از محصولات کشاورزی در جهان استفاده می شود. هدف از انجام این تحقیق، افزایش تشکیل میوه، وزن میوه و در نهایت افزایش عملکرد در راستای بهبود رشد رویشی با استفاده از تیمارهای پوترسین (0، 01/0، 001/0 مولار) و نیترات پتاسیم (0، 2 و 4 درصد) و همچنین اثرهای متقابل آن ها روی درخت میوه به رقم اصفهان بوده است. بدین منظور محلول پاشی روی درختان طی دو مرحله نوک سبز و تمام گل به صورت یک آزمایش کرت های خردشده (اسپلیت) فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. مقایسه میانگین ها نشان داد تیمارهای پوترسین 01/0 مولار به تنهایی و همراه با نیترات پتاسیم 4 درصد و 2 درصد تاثیر معنی داری در افزایش درصد تشکیل میوه، میانگین وزن میوه و عملکرد داشتند. تیمارهای پوترسین و نیترات پتاسیم سبب افزایش سطح برگ، شاخص سبزینه (کلروفیل) و افزایش طول شاخه سال جاری در مقایسه با شاهد شدند. بنا بر نتایج، تیمارهای پوترسین و نیترات پتاسیم با غلظت بالاتر و ترکیب همراه آن ها در بیشتر صفات اندازه گیری شده به عنوان بهترین تیمارها و محلول پاشی در مرحله نوک سبز به عنوان بهترین زمان کاربرد در این پژوهش معرفی شد.
  کلیدواژگان: سبزینه برگ، شاخص سطح برگ، طول شاخه، عملکرد، وزن میوه
 • ژیلا محمدی*، لطفعلی ناصری، محسن برین صفحات 287-296
  ریزازدیادی یکی از روش های رایج افزایش کلون های سیب است. اما بقاء کم و رشد ضعیف این گیاهان پس از انتقال، استفاده گسترده از این روش را محدود می کند. میزان موفقیت این روش می تواند با استفاده از عامل های زیستی مانند همزیستی با قارچ ریشه آربوسکولار افزایش یابد. در این پژوهش تاثیر همزیستی قارچ ریشه و نوع بستر کشت بر رشد، استقرار بهتر پایه های سیب MM106 و کاهش تلفات گیاهان ریزازدیادی شده در مرحله سازگاری بررسی شد. این پژوهش در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل با دو عامل قارچ ریشه در چهار سطح (Glomus inrtraradices، Glomus mosseae، G .mosseae + G. intraradices و شاهد) و بستر کشت در سه سطح (پیت ماس، پرلیت و مخلوطی از هر دو) در قالب طرح کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. پس از پانزده هفته برخی ویژگی ها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که همزیستی با قارچ ریشه و به ویژه گونه Glomus inrtraradic ارتفاع، شمار برگ، وزن تر و خشک ریشه، سبزینگی و عناصر فسفر، روی و آهن را افزایش داد. به طوری که ارتفاع و وزن تر ریشه در گیاهان تلقیح شده با Glomus inrtraradices به ترتیب 63/1 و 91/1 برابر نسبت به گیاهان شاهد افزایش داشت و نیز بیشترین میزان ویژگی های اندازه گیری شده (به جز سطح برگ) در همزیستی قارچ ریشه و بستر پیت ماس مشاهده شد.
  کلیدواژگان: پیت ماس، سیب، کشت بافت، قارچ ریشه گلوموس
 • محبوبه یزدان پناه*، حسین صادقی، حسین مرادی صفحات 297-306
  کیفیت خوراکی، بازارپسندی، مواد جامد محلول، اندازه و رنگ گیری میوه شلیل تحت تاثیر شدت و میزان نور مستقیم خورشید قرار دارد. به طورمعمول میوه های نواحی بیرونی درخت نور کافی دریافت کرده و رنگ مناسبی به خود می گیرند اما میوه های موجود در قسمت میانی و پایینی درخت که به دلیل سایه اندازی برگ های بالایی نور کمتری دریافت می کنند رنگ و کیفیت مناسبی نداشته و بازارپسندی مطلوبی ندارند. به منظور بهبود کیفیت میوه هایی که در وسط و پایین تاج پوشش درخت قرار دارند، پژوهشی با استفاده از خاکپوش (مالچ) های بازتاب کننده آلومینیومی و پلی اتیلنی سفید و شفاف در یکی از باغ های تجاری شلیل در شهر ساری انجام شد. صفات موردنظر در دو بخش بیوشیمیایی شامل آنتوسیانین، پاداکسنده (آنتی اکسیدان)، مواد جامد محلول، اسیدیته، فنول و ریخت شناختی (مورفولوژیکی) شامل وزن کل، وزن گوشت میوه، وزن هسته میوه، سفتی، حجم و قطر میوه ارزیابی شدند. بر پایه نتایج به دست آمده میزان نور بازتاب شده از خاکپوش های بازتابنده آلومینیومی و پلی اتیلنی باعث افزایش بهتر نفوذ نور به درون شاخساره شدند. افزایش نور تاثیر معنی داری بر وزن میوه، وزن گوشت، قطر میوه، آنتوسیانین، پاداکسنده و فنول میوه ها داشتند. در مقایسه کارایی خاکپوش های بازتابنده آلومینیومی در رنگ گیری، افزایش قند، افزایش وزن و میزان فنول میوه بیشتر از خاکپوش های بازتابنده پلی اتیلنی بوده است. به طورکلی نتایج این بررسی ها نشان داد که می توان از خاکپوش های بازتابنده برای بهبود میوه هایی که برای افزایش کیفیت به دریافت نور مستقیم خورشید وابسته اند استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، خاکپوش های بازتابنده، شلیل، فنول، نور
 • وحیده هدایتی، سید مهدی حسینی مزینانی*، روبرتو ماریوتی، خدیجه رضوی، لوسیانا بالدونی، امیر موسوی صفحات 307-315
  ریشه زایی قلمه ها یکی از فرآیندهای اساسی و کاربردی در افزایش گیاهان چوبی به ویژه زیتون است. این امر انتخاب درختان برتر با ساختار ژنتیکی مطلوب را امکان پذیر می کند. تشکیل ریشه های نابجا مرحله کلیدی در ریشه زایی به شمار می آید. لذا، شناسایی ژن های درگیر در این فرآیند ضروری است. در این تحقیق، برای نخستین بار ژن های importin بر پایه تطابق داده های ناقص نخستین نقشه ژنتیکی زیتون و صفات دخیل در ریشه زایی شناسایی شدند. به طور عموم ژن های این خانواده به ورود و خروج ماکرومولکول ها از راه منافذ هسته کمک می کنند. الگوی بیان ژن های importin با روش qRT-PCR در نتاج ناشی از تلاقی دو ژنوتیپ با ریشه زایی متوسط در دوره های مختلف زمانی پس از قلمه گیری نشان داد که بیان این ژن ها در نتاج با ریشه دهی پایین نسبت به نتاج با ریشه دهی بالا افزایش می یابد، که این تفاوت بیانی در ژن importin2 ملموس تر است. دراین ارتباط، پیشنهاد می شود که ایمپورتین ها به احتمال پروتئین های بازدارنده ریشه زایی را وارد یاخته می کنند و بنابراین به منظور استفاده کاربردی از این ژن ها برای انتخاب قلمه های زیتون با ریشه زایی بالا و پایین در مراحل اولیه رشد، نیاز به آزمایش های تکمیلی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ریشه زایی، زیتون، ژن های importin، qRT، PCR
 • پیمان عینی زاده، حمید دهقانی*، مصطفی خدادادی صفحات 317-327
  به منظور بررسی تحمل و سازگاری به تنش خشکی در پانزده توده گشنیز (Coriandrum sativum L.) بومی ایران، سه آزمایش به طور جداگانه در شرایط کشتزار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. در آزمایش های اول، دوم و سوم به ترتیب توده های گشنیز در معرض آبیاری معمولی، تنش یک باره و تنش تدریجی قرار گرفتند. در این تحقیق شمار هفده صفت پدیدشناختی (فنولوژیکی)، ریخت شناختی (مورفولوژیکی) و فیزیولوژیکی اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب چندمتغیره و تک متغیره اختلاف معنی دار بین آزمایش ها و توده ها را از لحاظ تحمل به تنش خشکی نشان دادند. نتایج مقایسه میانگین کل آزمایش ها به روش کمترین اختلاف های معنی دار، برای بیشتر صفات تفاوت معنی داری را بین آزمایش ها نشان داد. بیشترین تاثیر تنش خشکی بر عملکرد میوه بود. نمودار های سه بعدی مربوط به شاخص میانگین هندسی بهره وری برای عملکرد و میزان اسانس های میوه نشان داد که توده شماره 10 می تواند برای تولید میوه و اسانس در مناطق با خشکی انتهای فصل توصیه شود. بیشترین میزان وراثت پذیری عمومی در آزمایش اول برای شمار میوه در هر بوته و در دو آزمایش همراه با تنش برای صفت شاخص برداشت مشاهده شد. با در نظر گرفتن وراثت پذیری و درصد پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار در صفات شمار و عملکرد میوه، تولید رقم دورگ (هیبرید) برای بهبود این صفات می تواند پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: پیشرفت ژنتیکی، تحمل به تنش خشکی، عملکرد میوه، میزان اسانس های میوه
 • داریوش آتشکار، محی الدین پیرخضری*، امیر عباس تقی زاده صفحات 329-335
  سیب یکی از مهم ترین درختان میوه دانه دار در جهان است و توسعه باغ ها روی پایه های رویشی از اولویت های کشور است. به منظور دستیابی به پایه های رویشی سیب سازگار با شرایط خاک کشور، تلاقی های هدفمندی بین ژنوتیپ های سیب پاکوتاه بومی ایران (آزایش اصفهان و مربایی مشهد) به عنوان والد مادری و پایه های رویشی (M9، M27 و B9) به عنوان والد پدری، از سال1384 لغایت سال1387 انجام گرفت. ارزیابی های مقدماتی نتاج ناشی از تلاقی ها و گرده افشانی آزاد برای گزینش پایه رویشی سیب با قابلیت افزایش رویشی آسان و همچنین مقاومت ظاهری به شته مومی انجام گرفت. از مجموع 3032 دانهال، شمار 218 ژنوتیپ با قابلیت افزایش رویشی آسان و مقاومت ظاهری نسبت به شته مومی انتخاب شدند. پس از غربال ثانویه در گلخانه با قلمه های خشبی و سامانه پاگرما (Bottom heat)، شمار سیزده ژنوتیپ آسان ریشه زا با شمار و طول ریشه و حجم پینه (کالوس) زایی بیشتر، انتخاب شدند. داده های به دست آمده نشان داد که در میان ترکیب تلاقی ها، نتاج مربوط به ترکیب رقم آزایش اصفهان و پایه هایM9 ، B9و M27 دارای قابلیت ریشه زایی مناسب و نتاج ترکیب رقم مربایی مشهد با پایه های تجاری یادشده، قابلیت ریشه زایی ضعیف تری از خود نشان دادند. نسبت شمار ریشه های اصلی به شمار ریشه های افشان در نتاج گرده افشانی آزاد ژنوتیپ های ایرانی بیشتر از پایه های خارجی بود. این صفت بر استقرار مناسب پایه در خاک و مقاومت به تنش خشکی اهمیت زیادی دارد و نشان دهنده سازگاری بیشتر این پایه های بومی با شرایط و محدودیت های خاکی کشور است.
  کلیدواژگان: اصلاح، تلاقی، قابلیت ریشه زایی، نتاج
 • مهرداد نوروزی، حمیدرضا کریمی*، سید حسین میردهقان صفحات 337-350
  به منظور ارزیابی تاثیر نوع پایه، پیوندک و برخی روش های چوپیوند و کوپیوند در افزایش نهال انار و دست یابی به بهترین روش پیوند انار، آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در اسفندماه 1391 در گلخانه دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اجرا شد. عامل ها شامل پایه، پیوندک، روش پیوند و زمان بود. رقم های پوست قرمز علی آقایی، گرچ داداشی و گرچ شهوار به عنوان پایه، رقم های رباب نی ریز و خفر جهرم به عنوان پیوندک و از پیوندهای اسکنه و تراشه ای به عنوان روش پیوند استفاده شد. صفات رویشی مورداندازه گیری 60، 120 و 180 روز پس از پیوند بررسی شد. نتایج نشان داد روش پیوند بر درصد گیرای پیوند و گیاهان پیوندی باقی مانده در انار تاثیرگذار بود به طوری که روش پیوند اسکنه گیرایی بالاتری نسبت به روش پیوند تراشه ای داشت ولی پایه و پیوندک های مورداستفاده بر درصد گیرایی و گیاهان پیوندی باقی مانده تاثیری نداشت. فراسنجه (پارامتر)های رویشی در همه ترکیب های پیوندی در زمان 180 روز پس از پیوند نسبت به دو زمان دیگر بیشترین میزان را داشتند. میزان ترکیبات فنلی پایه و پیوندک با درصد گیرایی و گیاهان پیوندی باقی مانده همبستگی منفی داشت. درنهایت پیوند اسکنه در روش قلمه پیوند برای افزایش انار و تغییر رقم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پیوند اسکنه، پیوند تراشه ای، ترکیبات فنلی، درصد گیرایی، همبستگی
 • ناصر قادری*، محمود کوشش صبا، بختیار شکری صفحات 351-360
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر زمان کاربرد کود اوره و خاکپوش پلاستیکی سفید بر گلدهی و اجزاء عملکرد دو رقم توت فرنگی پاروس و کوئین الیزا در شرایط مزرعه انجام گرفت. آزمایش به صورت اسپلیت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شرایط کاشت با خاکپوش یا بدون خاکپوش و کود دهی اوره (به میزان 3 گرم برای هر بوته) در چهار زمان (هفته های اول تا چهارم شهریورماه) و در دو رقم توت فرنگی با سه تکرار اجرا شد. پس از اعمال تیمارها در مهرماه میزان کربوهیدرات های محلول کل و پروتئین های محلول کل برگ اندازه گیری شدند. در فصل بهار شمار گل آذین، شمار گل در گل آذین، شمار گل در گیاه، شمار میوه در گیاه، میانگین وزن میوه و عملکرد ارزیابی شدند. میزان کربوهیدرات های محلول کل و پروتئین های محلول کل در اثر کاربرد کود اوره در هفته سوم و چهارم شهریور و خاکپوش به طور معنی داری افزایش یافتند که این افزایش منجر به افزایش معنی دار شمار گل آذین و گل در گیاه در بهار سال بعد شد و در نهایت شمار میوه و عملکرد را به طور معنی داری افزایش دادند. به طورکلی شمار گل و میوه در هر گیاه در رقم پاروس بیشتر از رقم کوئین الیزا بود ولی عملکرد و میانگین وزن میوه در رقم کوئین الیزا بیشتر از رقم پاروس بود. این نتایج نشان داد که کاربرد کود اوره در هفته سوم و چهارم شهریور همراه با کاربرد خاکپوش پلاستیکی سفید می تواند به افزایش تولید میوه در توت فرنگی منجر شده و عملکرد را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: توت فرنگی، زمان کوددهی نیتروژن، کربوهیدرات های محلول، گلدهی، عملکرد
 • معصومه منصوریار، جواد عرفانی مقدم *، حمید عبداللهی، سید علیرضا سلامی صفحات 361-370
  به منظور ریزازدیادی چهار پایه پر رشد گلابی شامل پایه های کنجونی، Pyrus betulifolia، درگزی و پایه Gh1 اثر چند محیط کشت پایه (MS، QL و QL تغییریافته)، سایتوکینین و اکسین بر میزان باززایی، پرآوری و ریشه زایی آن ها در شرایط درون شیشه ای در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج بررسی شد. نتایج نشان داد در بین محیط های کشت پایه، بیشترین میزان پرآوری برای همه پایه ها، در محیط کشت QL مشاهده شد. در بین پایه های گلابی، پایه Gh1 در هر دو محیط کشت QL و QL تغییریافته، باززایی مطلوبی را نشان داد. نتایج مربوط به پرآوری ریزنمونه ها در غلظت های 1 و 2 میلی گرم در لیتر BAP و 0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر 2ip نشان داد، بیشترین پرآوری در غلظت 1 میلی گرم در لیتر BAP به دست آمد، اما با اضافه کردن 2ip به محیط کشت، تاثیر معنا داری بر پرآوری ریزنمونه ها نداشت. همچنین درصد ریشه زایی پایه ها با استفاده از غلظت های مختلف IBA نشان داد که بیشینه ریشه زایی در غلظت 1 میلی گرم در لیتر IBA به دست آمد. ارزیابی درصد ریشه زایی در دو محیط کشت حاوی آگار و پرلایت نشان داد که بیشترین ریشه زایی پایه ها به غیراز پایه P. betulifolia، در محیط کشت حاوی پرلایت به دست آمد. درمجموع به منظور موفقیت در ریزازدیادی پایه های یادشده در شرایط درون شیشه ای استفاده از محیط کشت QL حاوی BAP (1 میلی گرم در لیتر) برای پرآوری مطلوب و تیمار 1 میلی گرم در لیتر IBA در شرایط پرلیت برای ریشه زایی مطلوب، قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: اکسین، پرآوری، ریشه زایی، سایتوکینین، گلابی
 • مهدی حدادی نژاد*، حسین مرادی صفحات 371-382
  این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی برخی از تمشک های سیاه خاردار اهلی و وحشی با استفاده از صفات ریخت شناختی (مورفولوژیکی) در کلکسیون دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. نتایج پژوهش تنوع بالایی را برای صفات گلدهی، زمان رسیدن میوه و حجم آب میوه نشان داد. نژادگان های وحشی و اهلی تفاوت معنا دار در صفات برگ، گل، شمار خار، میوه و وزن تر بذر نشان دادند. بنا بر نتایج همبستگی صفات به احتمال دلیل به نژادگران در انتخاب نمونه های اهلی شده (وارداتی) تمشک با شمار بیشتر خار نسبت به نمونه های وحشی می تواند متکثر از همبستگی مثبت و معنادار شمار خار با قطر گل، شکل، وزن تر، حجم آب میوه و وزن تر بذر یا همبستگی منفی و معنادار آن با زمان گلدهی بوده باشد. بر پایه نتایج به دست آمده از تجزیه به عامل ها و تجزیه دوبعدی مبتنی بر عامل های اصلی شامل گلدهی و کمیت میوه، نمونه های تمشک وحشی از اهلی جدا شده و نمونه های اهلی برتر معرفی شدند. نتایج تجزیه خوشه ایمربوط به نژادگان های وحشی تمشک، امکان دسته بندی جداگانه سه گروه را در این نوع تمشک فراهم کرد که شامل نمونه های همسان با گونه های شناسایی شده توسط گیاه شناسان، تمشک های خویشاوند با آن ها و تمشک های کامل متفاوت از آن ها بر پایه صفات رویشی بودند.
  کلیدواژگان: توصیفگر صفات، خار، شاخه، کلکسیون، گل، میوه
|
 • Seyedeh Mahsa Hosseini *, Mohsen Kafi, Masoud Arghavani Pages 167-176
  Perenial Rygrass (Lolium perenne cv. “Numan”)belongs to Poaceae family as an important lawn in landscape design. The objective of this research was to evaluate effects of different concentrations of salicylic acid to enhance the growth and biochemical characteristics of Lolium perenne L. under drought conditions. Factorial experimental design was arranged in a completely randomized block design with four replications. Treatments consist of SA at 3 levels (0, 0.75 and 1.5 mM) and drought stress at 3 levels (50, 75 and 100 % FC). Results showed that drought stress increased the electrolyte leakage and proline accumulation, however decreased chlorophyll rate, relative water contents, root dry weight and shoot growth. Foliar application of SA at the 1.5 mM increased chlorophyll rate and relative water content, but decreased electrolyte leackage and proline accumulation under drought stress. SA application also resulted in highest root dry weight and shoot growth at the 0.75 mM. Based on the present results, foliar application of SA treatments can ameliorate the negative effects of drought stress on the growth and biochemical characteristics of Lolium perenne cv. “Numan”.
  Keywords: Chlorophyll, electrolyte leakage, proline, relative water contents
 • Azizollah Khandan, Mirkohi *, Mohammadreza Taheri, Forough Zafar, Farrokhi, Farhad Rejali Pages 177-191
  Effects of arbuscular mycorrhizal fungus (Glomus mossea CA) and plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) of Bacillus pantea and Psedomonas putida were evaluated on growth parameters of Osteospermum (Osteospermum hybrida ‘Passion Mix’) under different watering conditions (field capacity, two and one third of field capacity). Arbuscular mycorrhizal fungus (AMF) and PGPR were applied as single or mixed. A factorial trial based on randomized complete block design with 3 replications per treatment and 4 replicates was carried out under greenhouse conditions. Root colonization, growth parameters and P concentration in plant was measured. Results showed that PGPR and mycorrhizal inoculated plants had better nutritional conditions than that of non-inoculated plants. Moreover, there was a synergetic effect between AMF and PGPR in this study. PGPR were as much effective as AMF on alleviating the negative impacts of drought stress. According to the results, applied microorganisms were more effective on improving the growth parameters at 70% of field capacity, while at 40% of field capacity; their effective role was reduced, although the plants were persistent, yet. Results revealed exploitation of AMF and PGPR and administering an optimized irrigation regime can be effective on improving yield of this plant.
  Keywords: Field capacity, irrigation, microorganism, root colonization, symbiosis
 • Fatemeh Dehghan Nayeri, Vahid Reza Safari *, Ali Akbar Maghsoudi Moud Pages 193-202
  In order to investigate the effects of salicylic acid on some growth and stomatal characteristics of calendula plant, a factorial experiment was conducted based on completely randomized design with five replications in the research Greenhouse of Shahid Bahonar University of Kerman in 2013. Salt stress levels including 1, 3, 5, 7 and 9 mmhos/cm were applied to the soil and salicylic acid solutions with 0, 100 and 200 mg/lit concentration were sprayed on plants. Results showed that both salt stress and salicylic acid reduced length and width of stomata. Compared to the control conditions, highest level of salt stress reduced plant shoot and root dry matter and also relative water content to 51, 58 and 24 percent, respectively. However, application of salicylic acid improved all these characteristics at all applied levels of salt stress. Compared to the control conditions, application of 200 mg/lit solution of salicylic acid increased plant shoot and root dry matter (24 and 28%), respectively. Meanwhile, 100 mg/lit salicylic acid solution increased the relative water content (9%) compared to the control.
  Keywords: Dry matter, relative water content, salicylic acid, salinity, stomatal length, width
 • Mesbah Babalar*, Khadijeh Jalili, Mohammad Ali Asgari Sarcheshmeh, Alireza Talaee Pages 203-211
  Production of high quality with high shelf life of apple fruits, is of great importance. Present study investigates the effects of ammonium nitrate and iron on quality and antioxidant properties of apple fruit cultivar Gala in a randomized complete block design. Foliar application of iron chelate in three levels (0, 5 and 10 mg/l) and soil nutrition of ammonium nitrate in three levels as strip (0, 40 and 60 mg/kg per tree), were applied. Results showed that using iron and ammonium nitrate had a significant effect (P≤0.01) on fruit quality. According to these results, using ammonium nitrate increased total antioxidant activity and total phenolic compounds. With increasing iron concentrations, total antioxidant activity increased, but it reduced the amount of total phenolic compounds. Application of iron decreased total acidity and increased fruit flavor index. According to results, treatments had no significant effect on TSS and color indices. This study showed that balanced nitrogen and iron fertilization could increase the quality and antioxidant contents of apple cv. Gala.
  Keywords: Croma, flavor index, titratable acidity, total soluble solids
 • Parisa Ghadimi Garkeroodi, Fariborz Zaare Nahandi *, Alireza Motalebi Azar, Jaber Panahandeh, Mohammad Reza Dadpour Pages 213-220
  In order to investigate the characteristics of in vitro microtuberization of potato cv. Agria in response to the two triazole anti-gibberellin, paclobutrazole and uniconazol, two independent experiment in five concentrations (0, 0.08, 0.16, 0.32, 0.64 mg/L) of each compound were carried out with four replications for each treatment in a completely randomized design. In this experiment percent of microtuberization, length and diameter of microtubers, fresh weight of microtubers and shoots, length of developed vegetative buds on microtubers, length of internodes, number of nodes and leaves were recorded. Percent of microtuberization, length and diameter of microtubers and fresh weight of microtubers were increased with increasing of triazole concentration. Length of internodes and length of developed vegetative buds on microtubers were reduced by increasing of triazole concentration. Number of nodes and leaves were increased with increasing the concentration of anti-gibberellin. For indicators of microtuberization, treated plants with paclobutrazole and uniconazol had better performance than control plants. It could be indicated the efficacy of these materials on microtuberization. According to our results, it seems that these chemicals could be effective for improving characteristics of in vitro microtuberization in potato cv. Agria.
  Keywords: Anti, gibberellin, internode length, performance, triazole, vegetative growth
 • Khosro Balilashaki, Ruhangiz Naderi *, Siamak Kalantari Pages 221-232
  Orchids are one of the most popular plants in the world and among them Phalaenopsis genus have the most sales in a Global Market. Because of its hard propagation, micropropagation technique has been employed recently. In this study, we tried to find out useful protocol for commercial production through in vitro culture. At first, for seed capsules production, flowers were pollinated with hand in different months. Afterwards, their seeds were compared for percentage and speed of germination in ½ MS, Vacin & Went and Chen media. The highest percent of seed germination (% 83.37) achieved from Chen medium. After that nodes on the Flower stalk were studied for their shoot formation potential. The best result (15.3 produced planets from one node) obtained from MS medium contained 4.40 mgL-1 BA and 1 mgL-1 NAA. Then, sterile leaves from produced plants were inoculated on Chen medium supplemented with TDZ, BA and NAA hormones in different concentrations for protocorm production. Best result was obtained (58.26 protocorm per explant) from 3 mgL-1 TDZ treatment. Finally, plants transferred to greenhouse for acclimatization and cultured on two different media. Plants produced from seed, node and leaf showed 99%, 100% and 93% survival on medium two, respectively. The shortest time span from acclimatization to flowering (16 month) of plants was achieved from plants obtained from nodes.
  Keywords: Explant, flower stalk, leaf, protocorm, seed
 • Jamileh Rahaii, Moazam Hassanpour Asil *, Habibollah Samizadeh Lahiji, Rasoul Onsinejad Pages 233-245
  To investigate the genotypic and phenotypic relationship between characteristics affecting tomato fruit weights, eleven tomato lines were compared in a RCB design with three replications. The ANOVA showed that the difference among lines was significant for all characteristics. There was a significant phenotypic and genotypic correlations between fruit weight and most of the characteristics. The highest amount of phenotypic and genotypic correlations were obtained between fruit diameter and weight. The regression analysis showed the highest effect on the fruit weight was due to the fruit diameter and the fruit length/diameter ratio which controls 92% of its variation. The path analysis on genotypic correlation revealed the fruit length which, number of locules and total phenol had the greatest direct effects on the fruit weight and fruit length which had indirect effect on fruit weight via percentage of total soluble solids, fruit diameter, number of locules, total acidity, fruit length and diameter, number of locules and fruit pericarp thickness. The path analysis of phenotypic correlation showed that the fruit pericarp thickness, total phenol, fruit diameter had the greatest direct effects and fruit pericarp thickness had indirect effect on fruit weight via fruit length and diameter and number of locules, respectively.
  Keywords: Antioxidant capacity, beta, carotene, lycopene, regression
 • Ghasem Esmaeili, Majid Azizi *, Hosein Aroei, Leila Samiei Pages 245-255
  Gavane-gaz-angubin (Persian Manna) belongs to Astragalus genus (Leguminosae). This plant is one of the most important species in Iran for its medicinal value. Considering the low propagation rate of this plant from seed and cutting, the feasibility of in-vitro propagation of this plant was investigated. Effect of different types and concentrations of cytokinins such as BAP, KIN, and Ze (0.5, 1, 2 and 4 mg/l) in combination with NAA (0, 0.5 mg/l) were evaluated for production of apical bud in MS medium. Experiments were conducted in a factorial based on completely randomized design. Shoots were transferred to rooting medium and this medium contained different concentrations (0, 0.3, 0.6, 0.9 mg/l) of IBA or NAA. Results showed that not only the significant effect of different types and concentrations of cytokinins, but also confirmed effect of various concentrations of NAA on shoots number, leaf number and shoots length. Results indicated that MS medium containing 4 mg/l BAP lead to production of highest shoot number (8.5 shoots per explants) as well as the highest leaf number. The highest rooting production (100%) obtained in MS medium with 0.3 mg/l NAA, Likewise. More than 40 % of plants were adapted in pots with the mixture of soil, peat and perlite (1:1:1, v/v).
  Keywords: Gavane gazi, manna, proliferation, rooting, tissue culture
 • Negin Akhlaghi Amiri *, Ali Asadi Kangarshahi, Jalal Mahdavi Reykandeh Pages 257-264
  To investigate flowering, fruitlet and fruit set in Thomson navel orange and Satsuma mandarin cv. Miyagawa and Sugiyama in climatic conditions of eastern Mazandaran, an experiment was performed by combined analysis in randomized complete block design in three different orchards and in three consecutive years with five replications. Number of flowers, fruitlets and fruits were recorded and later fruitlet and fruit set percent were calculated in comparison to flower number. The lowest flower, fruitlet and fruit number and the highest fruitlet and fruit set percent were obtained in the third year. In contrast, orchard 3, had the lowest flower, fruitlet and fruit number as well as fruitlet and fruit set percent. Miyagawa produced maximum fruitlet and fruit number but Sugiyama had the highest fruitlet and fruit set percent. Although, Thompson navel orange had the highest number of flower, but the number and the percentage of fruitlet and fruit set decreased dramatically compared to the two other varieties. In general, it could be concluded that flower and fruit set in different varieties had a similar trends and climatic conditions and management systems might have great effect on them.
  Keywords: Environmental condition, management factors, reproductive characters, Satsuma mandarin, Thomson navel orange
 • Majid Jami, Vali Rabiei *, Mahdi Taheri Pages 265-273
  In order to evaluate the effect of harvest time on fruit weight, oil content and fruit bearing in the next year in some cultivars of olive (Conservalea, Amygdalolia, Karidolia, Koroneiki, Arbequina, Zard and Rouwghani), an experiment was performed as a split plot in time based on CRD (Completely Randomized Design) with three replications at olive research station (Tarrom–Zanjan) during 2013 and 2014. Results showed that among the cultivars, Amygdalolia had the most (number of inflorescence and flower per branch, fruit weight and oil content). Also, highest percentage of complete flower formation, initial fruit set and final fruit set were obtained in cv. Arbequina. According to the effect of harvest time, the most fruit weight was observed at the third harvest. Fruit oil content reached its maximum level at fifth harvest time. Effect of harvest time on flowering and fruit set in the next year, indicated that the highest number of inflorescence and flower per branch as well as maximum percentage of complete flower formation, initial fruit set and final fruit set were obtained at the fourth , second and the third harvest time, respectively. Interaction between harvest time and cultivar on fruit fresh weight, oil percentage, inflorescence number, flower number per branch , complete flower formation percentage , initial and final fruit set were significant (p≤%1). Due to evaluated traits, the best olive fruit harvesting time to prepare canned and oil extraction should be late September and late October respectively.
  Keywords: Complete flower, final fruit, inflorescence, oil content
 • Mahsa Ahmadi Pour*, Zahra Pakkish, Vahidreza Saffari Pages 275-285
  Today, hormones and nutrients are used in order to improve vegetative and reproductive growth of many agricultural products in the world. The purpose of this study, was to increase fruit set, fruit weight, and finally, increase of yield along with improvement of vegetative growth with putrescine treatments (0, 0.01, 0.001M) and potassium nitrate (0, 2 and 4%) of quince (Cydonia oblonga cv. Esfahan) fruits. Trees were sprayed at two stages of bud tip green and full bloom, as a split-factorial experiment in a randomized complete block design with four replications. Comparison of means showed 0.01 M putrescine treatment alone or in combintion with potassium nitrate (4 and 2%) showed a significant effect on increasing percent of fruit set, average fruit weight and yield. Putrescine and potassium nitrate treatments also could increase leaf area, leaf chlorophyll index and the length of current season shoots compared to the control. Results showed that, treatments with higher concentrations of putrescine and potassium nitrate as well as their combination had the best effect on measured parameters. In addition, spraying in green tip stage was the best timing to improve the measured characteristics.
  Keywords: Fruit weight, leaf area index, leaf chlorophyll, shoot length, yield
 • Jila Mohamadi *, Lotfali Naseri, Mohsen Barin Pages 287-296
  Tissue culture is one of the common methods for propagation of apple clones. However, low survival and poor growth of these plants, after transplanting, limit the widespread use of this technique. The success rate of this method can be increased by using bioagents such as arbuscular mycorrhizal fungi (AMF). In this study, effect of mycorrhizal symbiosis and culture media on growth and establishment were studied in acclimatization stage of micropropagated MM106 plants. This study was carried out in greenhouse conditions as a factorial experiment based on a randomized complete design (RCD) with two factors including four levels of mycorrhiza species (Glomus intraradices, Glomus mosseae, Glomus intradices Glomus mosseae and control) and three levels of substrates (peat moss, perlite, peat moss perlit) with four replications. After 15 weeks, some characteristics were measured. Results showed that symbiosis with mycorrhizal fungi specially Glomus intraradices could increase plant height, leaf number, roots dry and fresh weight, leaf chlorophyll, Phosphorus, Iron and Zinc levels. Height and fresh weight of roots were increased (1.63 and 1.91 times, respectively) in inoculated plants with Glomus intraradices compared to control. Also, the heightest amount of measured characteristics (except leaf area) was obtained in inoculated plants with AMF and peat moss substrate.
  Keywords: Apple, glomusmycorrhiza, peatmoss, tissueculture
 • Mahboobeh Yadanpanah*, Hossein Sadeghi, Hossein Moradi Pages 297-306
  Food quality, marketability, soluble solids, size and color of nectarine fruit is affected by the intensity and amount of direct sunlight. Usually the outer areas of fruit trees get enough light and take the appropriate color. However, in the middle and lower part of trees, due to low light intensity, fruits have no good color and taste and their marketability were not desirable. To improve the quality of fruits that were in the middle and lower parts of canopy, using PET and aluminum reflective mulch in a commercial orchard in the city of Sari was studied. Evaluated characteristics were anthocyanins, antioxidants, soluble solids, acidity, total phenols, flesh weight, kernel weight, fruit firmness, fruit size and diameter. Results showed that reflected light from the aluminum and polyethylene mulch into the canopy increased significantly fruit weight, flesh weight, fruit diameter, anthocyanins, antioxidants and polyphenols contents. Performance of fruits at aluminum mulch was better from the points of color, sugar content, fruit weight and phenolic contents than polyethylene one. Overall, results showed that the use of reflective mulch could improve quality of nectarine fruit.
  Keywords: Anthocyanin, light, nectarine, poly phenols, reflective mulch
 • Vahideh Hedayati, Mehdi Hosseini Mazinani *, Roberto Mariotti, Khadijeh Razavi, Luciana Baldoni, Amir Mousavi Pages 307-315
  One of the fundamental processes in woody plant propagation especially olive is rooting ability of cuttings. Thus the selection of superior trees with desirable genetic structure is essential. Adventitious root formation is a key step in rooting ability. Therefore, identification of inducible genes in these processes is necessary. In this study, for the first time importin genes were identified based on incomplete data of the first linkage map of olive and rooting traits. Generally, importin gene family are contributed to export and import of macromolecules through nuclear pores. Results of qRT-PCR in cross progenies during different time courses showed that importins expression were increased in low rooting than the high rooting progenies, which importin2 gene expression was more tangible. It is suggested that importin genes probably import the rooting inhibitor protein into the cell. Therefore, to select high- and low-rooting olive genotypes in the early stages of development, requires further complementary experiments.
  Keywords: rooting ability, importin genes, olive, qRT, PCR
 • Peyman Eynizadeh, Hamid Dehghani *, Mostafa Khodadadi Pages 317-327
  In order to investigate drought stress tolerance and adaptation in 15 Iranian endemic coriander (Coriandrum sativum L.), three experiments were conducted separately through randomized complete block design whit three replications in field conditions. In experiments, the coriander populations were well watered, stressed at one step and stressed gradually, respectively. In this research, 17 phonological, morphological and physiological traits were measured. Results of univariate and multivariate combined analysis of variance showed the difference among experiments and coriander populations for drought tolerance. Means comparison through LSD test showed significant difference among experiments for the most of traits. The highest effect of drought stress was on the fruit yield. Three dimensional diagrams based on geometric mean productivity for fruit yield and fruit essential oil content revealed that P10 can be introduced for fruit and essential oil production in regions that have drought stress problem at the end of growth season. The highest broad sense heritability was observed for fruit number per plant in the first experiment and harvest index in both drought stressed experiments. By considering heritability and genetic gain of fruit number and fruit yield traits, production of hybrid variety can be suggested for improving these traits.
  Keywords: Drought tolerance, fruit essential oil, fruit yield, genetic advance
 • Daryoush Atashkar, Mohialdin Pirkhezri *, Amir Abbas Taghizadeh Pages 329-335
  Apple is the most important fruits in the world and development of vegetative rootstocks is the priority of our country. To obtain apple rootstocks compatible with soil conditions in Iran, many crosses were carried out among native-dwarf genotype (Azayesh and Morabaee) as female parents and commercial rootstocks (B9, M9, M27) as male parents from 2005 to 2007. Primary evaluation of progenies was done for selecting of easy rooted and Mealy Aphid (Eriosoma Lanigerum) resistance. 218 genotypes were selected among 3032 hybrids based on high resistance to Mealy Aphid and high rooting ability. Rooting ability of hard wood cuttings, in hot bed conditions evaluated in the second phase and 13 genotypes with high length and number of roots as well as callus amount were selected. Results showed that progeny of Azayesh × (M27, M9 and B9) had high rooting ability while progeny of Morabaee×(M27, M9 and B9) had low rooting ability. Ratios of main root number to hairy root number on open pollinated progeny of Iranian genotypes were more than imported rootstocks. These characteristics are important for establishment of rootstocks in soil and for their drought tolerance. They also indicate better acclimation ability to soil conditions of our country.
  Keywords: Breeding, hybridization, progeny, rooting ability
 • Mehrdad Nowrozi, Hamid Reza Karimi *, Seyed Hossein Mirdehghan Pages 337-350
  In order to study the effect of rootstock, scion and some methods of grafting and budding to achieve the best methods of grafting in pomegranate, split factorial experiment was conducted in a completely randomized design in March 2013 in greenhouse at the Agricultural College of Vali-e-Asr University of Rafsanjan. Factors included rootstock, scion, and methods of grafting and time of grafting. Varieties of grafted plants of Poust Ghermez-e-Ali Aghaei, Garch-e-Dadashi and Garch-e-Shavar were used as rootstock; varieties of Rabab-e-Neyris and Khafr-e-Jahrom were used as scion. Methods of Cleft grafting, Chip budding were used. The vegetative parameters were measured at three times: 60, 120 and 180 days after grafting. Results showed that the methods of grafting had significant effect on grafting success and establishement of grafted seedling. The cleft grafting had more grafting success compared to Chip budding, but rootstock and scion genotypes had no significant effect on grafting success and survival of grafted plants. The highest rate of vegetative parameters in all grafting was obtained in 180 days after grafting. There were negative correlation between phenolic compounds of rootstock and scion with the percent of survived grafted seedling. Finally, the Cleft grafting technique showed to be more successful method for propagation and scion cultivar change of pomegranate.
  Keywords: Chip budding, cleft grafting, correlation, grafting success, phenolic compounds
 • Naser Ghaderi *, Bakhtyar Shokri Pages 351-360
  Effects of nitrogen fertilization timing close to the beginning of short-day period and white mulch on flowering and yield components have been studied in ‘Paros’ and ‘Queen elisa’ strawberry cultivars. Split plot experiment in a randomized complete block design with eight treatments (two mulch treatments × N fertilization during four different times from last week of August to third week of September) and three replications were used. Total soluble carbohydrates and total soluble proteins of leaves were measured in October. Yield components of both cultivars were evaluated during next spring. Soluble carbohydrates and soluble proteins were increased in plants subjected to nitrogen in the second and the third week of September as well as mulch in both cultivars. This was accompanied by an increase in inflorescence, flower and fruit number per plant in next spring. The greatest flowering enhancement, increased number of flowering and number of inflorescences per plant occurred when N fertilization started second and third week of September compared with the last week of August. General results showed that flower and fruit number per plant were higher in ‘Paros’ compared to ‘Queen elisa’, but average of fruit weight and yield were higher in ‘Queen elisa’ compared to ‘Paros’. These results suggest that application of nitrogen in the second and third week of September, along with the use of mulch can increase strawberry fruit production.
  Keywords: Flowering_soluble carbohydrate_strawberry_timing of n fertilization_yield
 • Masumeh Mansouryar, Javad Erfani Moghadam*, Hamid Abdollahi, Seyed Alireza Salami Pages 361-370
  In order to micropropagate of four vigorous rootstocks of pear, including Pyrus betulifolia, Konjuni, Dargazi and Gh1, effects of basic plant culture media (MS, QL and modified QL), cytokinins and auxins on productivity, proliferation and rooting were studied in Seed and Plant Improvement Institute, Karaj. The highest amount of productivity for all rootstocks was observed in QL medium. Among pear rootstocks, Gh1 rootstock in both QL and modified QL mediums showed proper growth. Results of proliferation (BAP with 1 and 2 mg/l and 2ip at 0, 1 and 2 mg/l) illustrated that the highest amount of proliferation was achieved with 1 mg/l BAP, while adding 2ip into medium had no significant influence on proliferation rate. In addition, maximum rooting percentage was obtained by IBA at 1 mg/l. Also, evaluation of rooting percentage in both culture media containing agar and perlite proved that the highest rooting of all rootstocks (except P. betulifolia) was achieved in culture medium containing perlite. In general, to succeed micropropagation of aforementioned rootstocks, utilizing QL culture medium containing BAP (1 mg/l) is recommended for optimal proliferation and treatment of IBA (1 mg/l) in perlite is suitable for proper rooting.
  Keywords: Auxin, cytokinin, pear, proliferation, rooting
 • Mehdi Hadadinejad *, Hosein Moradi Pages 371-382
  This study performed to evaluate genetic diversity of some wild and domesticated (unknown foreign cultivars) blackberries in SANRU collection based on morphological traits. Results showed high diversity for flowering, ripening time and fruit juice. Wild genotypes showed significant differences in leaf, flower, thorn number, fruits and seed fresh weight compared to domesticated cultivars. Based on correlation results, the aim of breeders in selecting thorny genotypes for domestication effected from positive and significant correlation of thorn number with flower diameter, type, fresh weight, fruit juice volume and seed fresh weight or to negative and significant correlation of it with flowering time. Di plot analysis performed based on the results of factor analysis via using flowering and fruit quantity as main two factors and differentiate wild types from cultivars and introduced superior genotypes. Cluster analysis results of wild genotypes based on vegetative traits divided botanically identified species and the same samples from their relatives and nonrelative genotypes as three separate groups.
  Keywords: Collection, flower, fruit, thorn, traits descriptor, shoot