فهرست مطالب

مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا - سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 53، تابستان 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 2 (پیاپی 53، تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مرضیه آذرنیوه، علیرضا توکلی* صفحات 68-75
  مقدمه
  سندرم پیش از قاعدگی (PMS) تهدید کننده جدی برای زندگی زنان به شمار نمی رود اما می تواند تغییرات اساسی را در کیفیت زندگی، میزان باروری و سلامت ذهنی آنها ایجاد نماید. از طرفی فعالیت بدنی ازجمله عوامل موثر بر PMS محسوب می شود. لذا جهت مطالعه این موضوع برآن شدیم تا به بررسی سطح فعالیت بدنی و شیوع سندرم پیش از قاعدگی در دختران دانشجو بپردازیم.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که روی 240 دانشجوی دختر دانشگاه زابل در سال 1392 انجام شد، افراد نمونه به صورت چند مرحله ای و هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه های ثبت ویژگی های فردی، علائم پیش از قاعدگی و فعالیت بدنی بک را تکمیل کردند. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و به وسیله آمار توصیفی و آزمون خی دو با سطح معنی داری P=0.05 مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 8/75% از دانشجویان به سندرم پیش از قاعدگی مبتلا بودند که از این تعداد، 97 نفر از دانشجویان دارای فعالیت بدنی منظم (فعال) و 143 نفر فاقد فعالیت بدنی (غیرفعال) بودند. همچنین این دو گروه (فعال و غیرفعال) از نظر شدت علائم PMS اختلاف معنی داری باهم داشتند (P=0.03).
  نتیجه گیری
  در نتیجه با توجه به شیوع بالای PMS در دانشجویان مورد مطالعه و کمتر بودن شدت علائم آن در دانشجویان فعال نسبت به افراد غیرفعال، اتخاذ تدابیری جهت بهره مندی بیشتر این دانشجویان از فواید ورزش ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، فعالیت بدنی، زنان، ورزش
 • علی بیکمرادی، معصومه خالق وردی، فاطمه چراغی*، ایرج صدیقی، شیرین مرادخانی، علیرضا سلطانیان صفحات 76-85
  مقدمه
  جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان بستری متداول، دردناک و ترسناک و در شاخصهای فیزیولوژیک تغییراتی نیز ایجاد می نماید. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس بر شاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی در کودکان خردسال بستری اجرا شده است.
  روش کار
  کارآزمایی بالینی یک سو کوری با استفاده از نمونه گیری در دسترس بر روی 60 کودک خردسال بستری در بخش کودکان بیمارستان بعثت همدان در سال 1394 انجام گردید. در گروه آزمون 30 کودک 5 قطره اسانس اسطوخودوس 2 درصد و در گروه کنترل 30 کودک 5 قطره آب مقطر را به عنوان پلاسبو به مدت 20 دقیقه قبل از ورود به اتاق رگ گیری استنشاق کردند. 30 دقیقه قبل، بلافاصله، 5 و 10 دقیقه بعد از جایگذاری کاتتر وریدی شاخص های فیزیولوژیک اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمون های کای دو، تی مستقل، آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و مقایسه چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین تعداد ضربان قلب (001/0P= )، درصد اشباع اکسیژن خون شریانی (003/0P= ) و تعداد تنفس(001/0P= ) کودکان خردسال قبل، بلافاصله، 5 و 10 دقیقه بعد از جایگذاری کاتتر وریدی در گروه آزمون و کنترل تفاوت آماری معنی داری داشت.
  نتیجه گیری
  رایحه درمانی استنشاقی با اسانس اسطوخودوس تغییرات شاخص های فیزیولوژیک ناشی از جایگذاری کاتتر وریدی را در کودکان خردسال بستری کاهش می دهد و می تواند بعنوان درمان تکمیلی ساده، ارزان، بی خطر در کودکان خردسال مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رایحه درمانی، اسطوخودوس، علائم حیاتی، کودکان پیش دبستانی، سوندگذاری در عروق محیطی
 • مونس اسدی شوکی، لیلی صالحی* صفحات 86-97
  مقدمه
  بیماری پوکی استخوان تا حد زیادی قابل پیشگیری است و اصل مهم در پیشگیری، شناخت طرز فکر، روش زندگی و عادات روزانه افراد می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت آگاهی، باور و عملکرد سالمندان شهر کرج در خصوص بیماری پوکی استخوان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 1393 بر روی 286 نفر از سالمندان شهر کرج به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای چند بخشی حاوی اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، باور (بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی) و عملکرد افراد بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آنالیز واریانس، مربع کای، تی تست، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 4/65% از سالمندان درباره بیماری پوکی استخوان آگاهی نداشتند و تنها 5/22% دارای باور مثبت در مورد پیشگیری از این بیماری بودند. بیشتر افراد دارای عملکرد نامطلوب بودند. بین سطح آگاهی با میزان دریافت کلسیم و انجام فعالیت جسمانی رابطه معنی داری مشاهده شد (05/0p< ). مهم ترین پیش بینی کننده رفتار نیز منافع درک شده شناسایی گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش، به نظر می رسد می بایست افزایش آگاهی، اصلاح باور و رفتار سالمندان در زمینه پیشگیری از بیماری پوکی استخوان بیشتر مورد توجه قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی مناسبی با استفاده از تئوری های علوم رفتاری، روش ها و رسانه های آموزشی در جهت بهبود وضعیت موجود طراحی گردد.
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، سالمندان، باور، رفتار بهداشتی، مدل اعتقاد بهداشتی
 • پریسا پارسا، عطیه بوجار*، قدرت الله روشنایی، رفعت بخت صفحات 98-104
  مقدمه
  تغذیه با شیر مادر یکی از مهمترین عوامل در تامین سلامت شیرخواران می باشد. خودکارآمدی مادر در ارتقا و تداوم شیردهی موثر است .هدف این نحقیق تعیین تاثیر مشاوره شیردهی برخودکارآمدی و تداوم شیردهی مادران نخست زا بود .
  روش کار
  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بود. در این تحقیق 104 زن نخست زا پس از زایمان واژینال بصورت تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تخصیص داده شدند . قبل ازمداخله پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک، خودکارآمدی شیردهی و روش شیردهی توسط دو گروه تکمیل گردید . در گروه آزمون، چهار جلسه مشاوره شیردهی در طی ماه اول و سه پیگیری تلفنی ماهانه انجام شد. در حالیکه گروه کنترل فقط مراقبتهای روتین را دریافت می کردند. در ماه چهارم بعد از زایمان دو گروه مجددا از نظر خودکارآمدی و تداوم شیردهی بررسی شدند. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری تی زوجی، مستقل و کای اسکوار تجزیه و تحلیل شدند .
  یافته ها
  دو گروه تفاوت معنی داری از نظر متغیرهای دموگرافیک نداشتند. میانگین و انحراف معیار خودکارآمدی شیردهی قبل از مداخله درگروه کنترل 10/11±90/137 و درگروه آزمون 41/11±38/139 تفاوت معنی داری نداشت، لیکن بعد از مداخله تفاوت معنی داری درگروه کنترل 11/18±15/101 وگروه آزمون 92/6±13/ 156 وجود داشت (001/0 p<). تداوم شیردهی انحصاری در ماه چهارم تفاوت آماری معناداری را در بین دو گروه نشان داد ( 03/0p= ).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش مشاوره شیردهی بر خودکارآمدیبر تداوم شیردهی انحصاری پیشنهاد می شود که این مشاوره در بیمارستانها انجام شود.
  کلیدواژگان: تغذیه با شیر مادر، مشاوره، زایمان اول، خودکارآمدی
 • صبا کریمی، همایون بشیری، سید عبدالمطلب حسنی، زهره ونکی* صفحات 105-112
  مقدمه
  سرطان کولورکتال از سرطان های شایع دستگاه گوارش محسوب می شود. با توجه به این که مهمترین علت مرگ و میر این بیماران به دلیل کاهش توان خود مراقبتی می باشد. لذا هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی این بیماران می باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی می باشد، که بر روی 70 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا کرمانشاه در سال1394 انجام شد. روش نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری در دسترس بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته «بررسی توان خودمراقبتی» بودند. پس از گردآوری اطلاعات لازم، برنامه مراقبتی بر اساس الگوی خودمراقبتی اورم برای بررسی آگاهی، مهارت و توان خودمراقبتی در در دوگروه آزمون و کنترل انجام شد وپس از 2 ماه مداخله مجددا میزان توان خود مراقبتی در بیماران اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میزان آگاهی، مهارت و توان خودمراقبتی در بیماران قبل از انجام مداخله در حد متوسط و پایین قرار داشت و همچنین تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد (05/0≤p)، اما بعد از انجام مداخله موارد ذکر شده به مقدار متوسط رسید (05/≥0p). آزمون ویلکاکسون نشان دهنده موثر بودن اجرای الگوی اورم در این بیماران بود(001/0P=).
  نتیجه گیری
  بکارگیری الگوی خودمراقبتی اورم، به عنوان روشی جهت افزایش میزان آگاهی، مهارت و توان خودمراقبتی در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال می شود. لذا پیشنهاد می شود جهت افزایش توان خود مراقبتی این بیماران به عنوان یک مداخله پرستاری استفاده شود.
  کلیدواژگان: الگوی خودمراقبتی اورم، خودمراقبتی، سرطان کولورکتال
 • محمد سعید میرزایی، فائزه جهان پور، اکوان پایمرد*، مرتضی شمسی زاده، آرزو شایان، آرش خلیلی صفحات 113-119
  مقدمه
  اخلاق پرستاری یکی از شاخه های اخلاق حرفه ای است که اخلاقیات را به صورت کاربردی در حیطه ی عمل پرستاری و تصمیم گیری های اخلاقی وارد می نماید.پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان آگاهی پرسنل شاغل در بخش های درمانی بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر بوشهر و ارتباط آن با خطاهای پرستاری در سال 1393 است.
  روش کار
  مطالعه از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی با طرح مقطعی می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه ی پرستاران شاغل در بخش های درمانی بیمارستانهای آموزشی درمانی شهر بوشهر در سال 1393 بودند و 160 نفر وارد مطالعه شدند. نمونه گیری با روش سرشماری بود. برای سنجش ارتباط بین کدها و خطاها از نتیجه همبستگی پیرسون و برای تحلیل سایر ارتباطات دموگرافیک از تی تست وآنوا استفاده گردید.
  یافته ها
  پرستاران در شناخت آگاهی نسبت به کدهای اخلاقی، 57 درصد ضعیف، 19 درصد متوسط و 24 درصد از شناخت قوی، برخوردار بودند. میانگین خطاهای پرستاری 15.38±16.82 مشخص گردید. با بررسی بین میانگین آگاهی افراد و میانگین خطاهای پرستاری از طریق تی تست ارتباط آماری معنی داری دیده شد (05/0 P<). بین فاکتورهای جمعیت شناختی، میزان آگاهی و میزان بروز خطا ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش توصیه می شود که آموزش اخلاق حرفه ای برای دانشجویان و پرسنل پرستاری و نیز برنامه های لازم جهت ارتقاء آموزش اخلاق حرفه ای و کاهش میزان خطاهای پرستاری در اولویت قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خطاهای پزشکی، اخلاق پرستاری، کادر پرستاری، کدهای اخلاقی
 • ناهید بابایی امیری*، سارا حقیقت دوست، جمال عاشوری صفحات 120-128
  مقدمه
  سلامت روان متاثر از متغیرهای زیادی است که از مهمترین آنها می توان به فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی اشاره کرد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط میان فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی با سلامت روان پرستاران انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه پرستاران بیمارستان های دولتی شهر تهران در سال 1394 بودند. در مجموع 400 پرستار به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه های فرسودگی شغلی ماسلاچ و جکسون (2008)، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1988)، سرسختی روانشناختی کوباسا (1979) و سلامت روان گلدبرگ و هیلیر (1979) را تکمیل کردند. داده ها با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل گام به گام و به کمک نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند.
  یافته ها
  فرسودگی شغلی (37/0r=) با سلامت روان پرستاران ارتباط آماری مثبت و معنادار و حمایت اجتماعی ادراک شده (56/0-r=) و سرسختی روانشناختی (53/0-r=) با سلامت روان پرستاران ارتباط آماری منفی و معنادار داشتند (01/0>P). در یک مدل پیش بین فرسودگی شغلی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی توانستند 9/54 درصد از تغییرات سلامت روان پرستاران را پیش بینی کنند (549/0=R2).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که مشاوران و درمانگران برای افزایش سلامت روان پرستاران میزان فرسودگی شغلی آنها را کاهش و حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی آنها را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، پرستاران، بهداشت روانی، حمایت اجتماعی، سازگاری روانی
 • مسعود خداویسی، میترا صالحی خواه، سعید بشیریان*، منوچهر کرمی صفحات 129-137
  مقدمه
  معتادین به مواد مخدر، از گروه های آسیب پذیر در برابر هپاتیت «ب» هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی با رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب» در معتادین مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر همدان انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است. نمونه های پژوهش را 135 نفر از معتادین مراجعه کننده به مرکز دولتی درمان سوء مصرف مواد مخدر سمیعی 8 تشکیل داده که با روش سرشماری، انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه مشتمل بر سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب»، جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی اسپیرمن و تی تست مستقل با کمک نرم افزارSPSS ویراست 22 انجام شد. سطح معنی داری آزمون ها کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 52/10±65/38 سال بود. میانگین نمره کسب شده در هر یک از سازه ها عبارت بودند از: حساسیت درک شده 95/4±23/9 با حداکثر نمره قابل اکتساب24 (متوسط)، شدت درک شده 16/9 ±24/20 با حداکثر نمره قابل اکتساب32 (متوسط)، منافع درک شده 47/6±40/11 با حداکثر نمره قابل اکتساب24 (متوسط)، موانع درک شده 56/12 ±87/21 با حداکثر نمره قابل اکتساب64 (ضعیف)، راهنما برای عمل 27/7±05/10 با حداکثر نمره قابل اکتساب20 (متوسط)، خودکارآمدی 58/11 ±73/18 با حداکثر نمره قابل اکتساب40 (متوسط) و رفتارهای پیشگیری کننده از هپاتیت «ب» 92/2 ±01/4 با حداکثر نمره قابل اکتساب16(ضعیف) بود. در این مطالعه همبستگی معناداری بین مشخصات دموگرافیک با نمره رفتارهای پیشگیرانه مشاهده نشد (05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به نمره پایین افراد در سازه های الگوی اعتقاد بهداشتی و وجود شرایط مخاطره آمیز متعدد پیرامون این افراد، برنامه های آموزش بهداشت به منظور پیشگیری از ابتلا به هپاتیت «ب» در معتادین توسط متولیان بخش بهداشت و درمان خصوصا پرستاران پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: الگوی اعتقاد بهداشتی، اعتیاد به مواد مخدر، هپاتیت ب
|
 • Marziye Azarnive, Alireza Tavakoli * Pages 68-75
  Background
  Pre Menstrual Syndrome (PMS) is not real life threatening but it can seriously alter the quality of life of many women and affect their productivity and mental health. On the other hand, physical activity is one of the factors affecting the PMS, In order to study this topic we decided to investigate levels of physical activity and Pre Menstrual Syndrome among female university students.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 240 students of Zabol University in 2013, the subjects were chosen in several stages and questionnaires of individual characteristics, premenstrual symptoms and physical activity Beck completed. After collecting the data using SPSS version 16 Descriptive statistics and Chi-square test with a significance level of p=0.05 evaluated.
  Result
  The results showed that 75.8% of students had premenstrual syndrome and of these, 97 students have regular physical activity (active) and 143 non-actives (inactive) respectively. Also, the two groups (active and inactive) together were significant differences the intensity of PMS symptoms (P=0.03).
  Conclusion
  Consequently, given the high prevalence of PMS in subjects and fewer symptoms of active students compared to inactive subjects, further measures to benefit the students of the benefits of exercise appear to be necessary.
  Keywords: Premenstrual Syndrome, Motor Activity, Female, Incidence, exercise
 • Ali Bikmoradi, Masoomeh Khaleghverdi, Fatemeh Cheraghi *, Iraj Seddighi, Shirin Moradkhani, Alireza Soltanian Pages 76-85
  Background
  Intravenous catheter insertion in hospitalized children is common, invasive, painful and fearful procedure which can change physiological indicators. This study aimed to assess the effect of inhalation aromatherapy with Lavender essence on physiological indicators of intravenous catheter insertion in hospitalized preschool children.
  Methods
  A single-blind clinical trial was conducted using convenience sampling on 60 hospitalized preschool children at the pediatric ward in Beast hospital of Hamadan city in 2015. In the aromatherapy group, 30 children inhaled 5 drops of 2% Lavender essence and in the control group, 30 children inhaled 5 drops of distilled water as a placebo for 20 minutes before entering the venipuncture room. Physiological indicators were measured in 30 minutes before intravenous catheter insertion, immediately, 5 and 10 minutes after intravenous catheter insertion. Data were analyzed using SPSS (version 16) and Chi-squire, independent t, repeated measurement and multiple comparison tests.
  Results
  There were significant differences between mean of heart rate (P= 0.001), SpO2 (P= 0.003) and respiratory rate (P= 0.001) at before, immediately, 5 and 10 minutes after intravenous catheter insertion in aromatherapy and control group.
  Conclusion
  Inhalation aromatherapy with Lavender essence reduced physiological changes of intravenous catheter insertion in hospitalized preschool children. It can be used as a simple, inexpensive and safe complementary treatment in pediatric wards.
  Keywords: Aromatherapy, Lavandula, Intravenous catheter insertion, Preschool children, vital signs
 • Mounes Asadi Shavaki, Leili Salehi* Pages 86-97
  Backgrounds
  Osteoporosis is largely preventable and the main principle in the prevention is knowing the people's belief, lifestyle and daily habits. This study was performed to determine the knowledge, belief and practice of elderly about osteoporosis based on Health Belief Model in Karaj city, Iran.
  Methods
  This descriptive-analytical survey in 2014 was conducted on 286 elderly of Karaj city (Iran) by cluster random sampling method. For data collection the questionnaire included demographic information, knowledge, beliefs (based on Health Belief Model) and practice was used. Data were analyzed by SPSS and ANOVA, Chi-square, T-test, Pearson correlation and Regression tests.
  Results
  In this study 65/4% of elderly had no knowledge about osteoporosis and only 22/5 % had positive belief about the prevention of it. Most of participants had undesirable behavior. Between level of awareness with daily calcium intake and physical activity was a significant relationship (P
  Conclusion
  According to the results, it seems that should pay more attention to raise awareness, modify the belief and behavior of elderly about prevention of osteoporosis. So it is suggested that instructional programs using behavioral science theories, and instructional methods and media be designed to improve the present situation.
  Keywords: Osteoporosis, Elderly, Belief, Health Behavior, Health Belief Model
 • Parisa Parsa, Atiyeh Boojar*, Godratalah Roshanaei, Rafat Bakht Pages 98-104
  Introduction
  Breastfeeding is one of the most important factors in ensuring the health of infants. Self-efficacy of mothers is effective on promotion and continuation of breastfeeding. The aim of this study was to determine the effect of lactation counseling on self-efficacy and continuation of breast-feeding in primiparous mothers.
  Methods
  This study was a randomized clinical trial. In this study, 104 qualified primiparous women, after vaginal delivery, were randomly assigned to two intervention and control groups. Before the consultation, a questionnaire including demographic characteristics, self-efficacy in breastfeeding, and continuation of Exclusive Breast Feeding (EBF), was completed by both groups. Four weekly sessions per month and three monthly telephone follow-ups were conducted for the intervention group. While the control group received only routine care. After the fourth month of delivery, the two groups were re-examined. Data was analyzed using the independent t-test, paired t test and Chi-square test.
  Results
  The two groups had no significant differences in demographic variables. Before the intervention, there was no significant difference in self-efficacy of breastfeeding between intervention 38.139 ± 41.11 and control 90.137 ± 10.11 groups. While after the intervention, there was a significant difference in self-efficacy of breastfeeding between the intervention 13.156 ± 92.6 and control 15.101 ± 11.18 groups (P
  Conclusions
  With regards to the role of consulting on self-efficacy and breastfeeding continuation, it is suggested for this consultation to take place in hospitals.
  Keywords: Breast feeding, Counseling, Primiparous, Self, efficacy
 • Saba Karimi, Zohreh Vanaki *, Homayoon Bashiri, Sayyed Abdulmutallab Pages 105-112
  Introduction
  Colorectal cancer is the common cancer of the gastrointestinal tract. The main cause of death in these patients is reduced self-care. The aim of this study was to investigate the effects of Orem self-care model on the ability of patients for self-care.
  Methods
  This Clinical trial was conducted on two experimental and control groups. The experimental group comprised 70 patients with colorectal cancer referring to Imam Reza Hospital of Kermanshah in 2015. Sampling was done through available sampling method. Data collection instruments were demographic and "Study of Self-Care Activity" questionnaires. After gathering the necessary information, the care plan was implemented based on the Orem’s self-care framework to assess the knowledge, skills and self-care in both experimental and control groups. After two months of Orem self-care framework implementation, the patients were measured.
  Results
  The knowledge, skill and ability to care were moderate and low before the intervention and also showed no significant differences (P ≤ 0.05); but, after the intervention, the average value was listed (P ≥ 0.05). The Wilcoxon test showed the effectiveness of the implementation of Orem’s model in these patients (P =0.001).
  Conclusions
  The application of Orem’s self-care framework was a way to increase the knowledge, skill and ability to care in patients with colorectal cancer. It is proposed for increasing the care for these patients and to be used as a nursing intervention.
  Keywords: Orem self care model, self, care, colorectal cancer
 • Mohamadsaeed Mirzaei, Faeze Jahanpoor, Akvan Paymard*, Morteza Shamsizade, Arezo Shayan Pages 113-119
  Introduction
  Nursing ethics is a branch of professional ethics which applies ethics and ethical decision-making in the realm of nursing. The aim of this study was the assessment of the relationship between awareness on ethical codes and nursing errors reported by the staff in Persian Gulf hospitals of Bushehr University of Medical Sciences in 2014.
  Methods
  This study had a descriptive cross-sectional design. The study population included all the nurses in Persian Gulf hospitals of Bushehr in 2014, of which finally 160 patients were enrolled. The sampling method was census and for data analysis, Pearson’s correlation coefficient, t-test and ANOVA were used.
  Results
  Nurses’ awareness of ethical codes comprised %57 poor, %19 moderate and %24 strong recognition. The average nursing error was 15.38 ± 16.82. The relationship between the knowledge and the average nursing error was statistically significant (P
  Conclusions
  It is recommended to implement professional ethics education, in order to enhance professional ethics and reduce nursing errors. This program must be a top priorityfor nursing students and staff.
  Keywords: Medical errors, Nursing Ethics, Nursing staff, Code of Ethics
 • Nahid Babaieamiri *, Sara Gaghighat Dost, Jamal Ashori Pages 120-128
  Introduction
  Mental health is affected by several variables, among which the most important ones could be considered job burnout, social support and psychological hardiness. This study aimed to investigate the relationship of job burnout, social support and psychological hardiness with mental health among nurses.
  Methods
  This was a descriptive–analytical research from the correlation type. The statistical population included all the nurses of a governmental hospital in Tehran, Iran in 2015. Totally, 400 nurses were selected through multistep cluster sampling method. All of them completed the questionnaires including job burnout by Maslach & Jackson (2008), perceived social support by Zimet et al. (1988), Kobasa’s psychological hardiness (1979) and Goldberg & Hillier’s mental health (1979). Data was analyzed using Pearson’s correlation and multivariate regression with stepwise model using SPSS-19.
  Results
  Job burnout (r = 0.37) showed a statistically significant positive relationship with mental health of nurses and perceived social support (r = -0.56), and psychological hardiness (r = -0.53) showed a statistical significantly negative relationship with mental health of nurses (P
  Conclusions
  According to the findings of this research, it is suggested that counselors and therapists decrease the rate of job burnout and increase the rate of social support and psychological hardiness in order to increase the mental health of nurses.
  Keywords: Burnout, nurses, mental health, Social Support, Psychological Adaptation
 • Saeed Bashiriyan*, Masood Khodaveysi, Mitra Salehikhah Pages 129-137
  Introduction
  Hepatitis B is a major global health problem. Injecting drug users are at high risk of hepatitis B and the majority of cases with hepatitis B are among this group. The purpose of this survey was to study the preventive behaviors of hepatitis B based on Health Belief Model among addicts affiliated to Hamadan.
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study on 135 male addicts selected as research units. The data collection tool was a questionnaire designed based on Health Belief Model and preventive behaviors of hepatitis B. The validity of the questionnaire was determined by content validity method and its reliability was assessed by Cronbach’s alpha. The collected data was analyzed statically by Pearson’s correlation test, Spearman’s correlation test and t-test with SPSS version 22.
  Results
  The mean age of subjects was 10.52 ± 38.65 years. The mean mark in each structure was as follows; perceived susceptibility: 4.95 ± 9.23 (maximum 24), perceived severity: 9.16 ± 20.24 (maximum 32), perceived benefits: 6.47 ± 11.40 (maximum 24), perceived barriers: 12.56 ± 21.87 (maximum 64), cue to action: 7.27 ± 10.05 (maximum 30), self efficacy: 11.58 ± 18.73 (maximum 40), behaviors: 2.92 ± 4.01 (maximum 16). There was no significant correlation between the variables and behavior (P > 0.001). There was no significant relationship between age, level of education, income, occupation, marital status and preventive behaviors of hepatitis B (P > 0.001).
  Conclusions
  Considering risky circumstances, educating drug users is important and necessary for the prevention of hepatitis B. Health education programs, therefore, are recommended to prevent hepatitis B in addicts.
  Keywords: Health Belief Model, Drug Addiction, Hepatitis B