فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و چهارم شماره 3 (خرداد 1395)
 • سال بیست و چهارم شماره 3 (خرداد 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مینو محمودی، سعید محمدی *، فائزه عنایتی صفحات 201-210
  مقدمه
  گیاهان دارویی به دلیل اثرات جانبی کمتر نسبت به داروهای شیمیایی همواره به منظور درمان بیماری ها مورد توجه محققین بوده اند. تا کنون برخی خواص درمانی همچون خاصیت آنتی اکسیدانی و آنتی هایپرکلسترولی گیاه پنج برگ به اثبات رسیده است. هدف این مطالعه بررسی اثر ضددردی عصاره هیدروالکلی گیاه پنج برگ، در موش صحرایی نر می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی از 36 سر موش صحرایی نر در 6 گروه شامل گروه کنترل(نرمال سالین)، گروه مورفین (mg/kg،i.p1)، گروه های تیمار شده با دوزهای 25، 50 و mg/kg،i.p100 عصاره هیدروالکلی گیاه پنج برگ و گروه تیمار شده با نالوکسانmg/kg)1) به همراه دوز mg/kg50 عصاره استفاده شد. به منظور ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره، از آزمون های ریتینگ، فرمالین و تیل فلیک استفاده شد. داده های هر آزمون با کمک آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و سپس آزمون توکی تحت مقایسه و بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تزریق دوزهای 50 و mg/kg100 عصاره، اثرات ضددردی معنی داری را در مقایسه با گروه کنترل، در تست های ریتینگ(به ترتیب با 05/0P< و 001/0P<)، تیل فلیک(05/0P< و 01/0P<) و فرمالین(05/0P< و 001/0P<) اعمال می کند. تزریق نالوکسان به همراه دوز mg/kg50 عصاره، اثر ضددردی معنی داری را در تست فرمالین نشان داد(05/0P<) به علاوه اثر ضددردی دوز mg/kg100 عصاره در تست فرمالین، همانند به مرفین بود.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد گیاه پنج برگ احتمالا می تواند اثر ضد دردی قابل توجهی را نشان دهد. به نظر می رسد یکی از مکانیزم های احتمالی تاثیر عصاره مسیرهای اوپیوئیدی باشد که توصیه می شود در این مورد با کارآزمایی های بالینی بررسی های بیشتری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: پنج برگ، درد، ضددردی، موش صحرایی
 • مریم کلاهی *، محمدرضا تابنده، صادق صارمی، سید احمد حسینی، محمود هاشمی تبار صفحات 211-221
  مقدمه
  ترکیبات پلی فنلی دارای اثر ضد تکثیر(آنتی پرولیفراتیو) و محرک آپوپتوز در سلول های سرطانی هستند. پی-کوماریک اسید به طور گسترده ای در میوه ها، سبزی ها، محصولات گیاهی و عسل یافت می شود. از طرفی دیگر سرطان پستان، در دنیا شایع ترین سرطان در زنان است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثر ضد سرطانی پی-کوماریک اسید بر سلول های سرطان پستان رده MCF-7 بود.
  روش بررسی
  به منظور بررسی اثر آپوپتوزی پی-کوماریک اسید، رده سلولی سرطان سینه MCF-7 با غلظت های مختلف پی-کوماریک اسید(10، 37، 70 ، 150و 300 میلی مولار) به مدت 24 ساعت تیمار شدند. در ادامه زنده مانی سلول ها با استفاده از روش MTT بررسی شد. شاخص های آپوپتوز از جمله تظاهر فسفاتیدیل سرین در لایه بیرونی غشای پلاسمایی با استفاده از فلوسایتومتری و ارزیابی اتصال Annexin V ارزیابی گردید.
  نتایج
  با افزایش غلظت پی-کوماریک اسید به صورت وابسته به دوز، توان زیستی سلول های سرطانی کاهش پیدا کرد. به طوری که بیشترین تاثیر پی-کوماریک اسید مربوط به غلظت 300 میلی مولار در زمان 24 ساعت پس از تیمار سلول ها بود. IC50 پی-کوماریک اسید در سلول های MCF-7 بر اساس ارزیابی زنده مانی به روش MTT، حدود 40 میلی مولار تعیین شد. تیمار سلول ها با دوز 300 میلی مولار پی-کوماریک اسید سبب افزایش معنی دار شاخص های آپوپتوز مورد مطالعه گردید. به طوری که میزان سلول های مراحل انتهایی آپوپتوتوز Annexin V+ و Propium Iodide (PI+) بعد از 24 ساعت به طور معنی داری افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که پی-کوماریک اسید دارای فعالیت القاء آپوپتوز موثر در برابر سلول های MCF-7 است. این نتایج می تواند در درک بهتر مکانیسم ضد سرطانی پی-کوماریک اسید و پیشنهاد استفاده از آن به صورت داروی جایگزین و یا در ترکیب با داروهای شیمیایی متداول در درمان سرطان مفید باشد.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، پی، کوماریک اسید، سلول های سرطان سینه MCF، 7
 • مرضیه لطفی، علی نوری *، اکبر کریمی، علی اصغر پیله وریان صفحات 222-231
  مقدمه
  مت آمفتامین یک داروی محرک سیستم عصبی مرکزی است که مصرف آن بین نوجوانان افزایش پیدا کرده است، به دلیل اینکه دوره نوجوانی، دوران بسیار حساسی است و هنوز سیستم های تولیدمثل در حال رشد و تکوین هستند در این مطالعه تجربی اثرات مت آمفتامین بر تکوین بیضه در موش های صحرایی نابالغ مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش بررسی
  40 سر موش صحرایی نر نابالغ نژاد ویستار (35 روزه) به چهار گروه تقسیم شدند: گروه شاهد و گروه دریافت کننده مت آمفتامین(mg/kg 1،3،5). گروه شاهد سرم فیزیولوژی و گروه های تیمار مت آمفتامین را به مدت 10 روز و به شیوه درون صفاقی دریافت کردند و به آن ها اجازه داده شد تا به بلوغ برسند، سپس موش ها تشریح و بافت بیضه جدا گردید و پس از وزن شدن جهت تهیه مقاطع بافتی درون فرمالین قرار گرفت. نتایج به دست آمده توسط آنالیز واریانس یک طرفه و تست دانکن مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  فضاهای ایجاد شده در لوله های اسپرم ساز نشان دهنده اختلال در اسپرماتوژنز بود، همچنین میانگین تعداد انواع سلول ها (اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید، اسپرم های بالغ) در گروه های تیمار نسبت به گروه شاهد به صورت معنی داری کاهش یافته بود (001/0>P) که این کاهش وابسته به دوز بود. میانگین وزن بیضه ها به وزن بدن در گروه های تیمار نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  مصرف مکرر مت آمفتامین حتی در دوزهای پایین از طریق اثر بر محور هیپوفیز –گناد و عوامل مختلف دخیل در اسپرماتوژنز باعث ایجاد اختلال در اسپرماتوژنز می شود که ممکن است سبب کاهش باروری در جنس نر گردد.
  کلیدواژگان: مت آمفتامین، اسپرماتوژنز، بیضه، موش صحرایی
 • سیدعلی موسوی زاده محمدآباد، مهدی زین الدینی *، علیرضا سعیدی نیا، محمدعلی نصیری خلیلی صفحات 232-240
  مقدمه
  اینتئین ها بخش های درونی در برخی پروتئین های مخمری و یوکاریوت های تک سلولی هستند که می توانند در فرآیند پیرایش پروتئین ها از مابقی پروتئین جدا شوند. بعد از شناسایی مکانیسم عملکرد اینتئین ها، کاربرد این توالی ها در تخلیص تک مرحله ای پروتئین های نوترکیب مورد توجه قرار گرفته و دنباله های خود برشگر اینتئینی مختلفی گسترش یافتند. مزیت روش کاربرد دنباله های اینتئینی برای تخلیص پروتئین ها نسبت به بقیه روش های تخلیص پروتئین، عدم احتیاج به آنزیم های پروتئازی و مراحل حذف پروتئاز می باشد که این روش را از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت می کند. در این مطالعه، ژن به رمز درآورنده Denileukin Diftitox (با نام تجاری اونتاک،Ontak) بصورت مولکولی با دنباله اینتئینی تلفیق گردید و میزان بیان آن در پلاسمید pTXB1 مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه، بر اساس جایگاه های چندتایی همسانه سازی(MCS) وکتور pTXB1، پرایمرهای مناسب طراحی شدند و پس از تکثیر قطعه کدکننده اونتاک، همسانه سازی با استفاده از آنزیم های NdeI و SapI انجام گرفت. این سازه نوترکیب(PTX-IDZ) به سلول های E.coli سویه ER2566 ترانسفورم گردید و بیان اونتاک مورد مطالعه قرار گرفت.
  نتایج
  همسانه سازی توالی اونتاک در تلفیق با دنباله اینتئینی در وکتور بیانی pTXB1 توسط PCR و برش آنزیمی تائید شد. بیان پروتئین نوترکیب با روش SDS-PAGE آنالیزو با روش لکه گذاری وسترن تائید گردید.
  نتیجه گیری
  جایگاه آنزیم محدودکننده SapI در محل تلفیق توالی اونتاک با دنباله اینتئینی عدم ورود هیچ اسید آمینه اضافه ای را در پروتئین هدف، تضمین می نماید. همچنین بیان ایمونوتوکسین اونتاک در این سازه نسبت به بیان این پروتئین به صورت تلفیق شده با دنباله هیستیدینی ارزیابی گردید. با توجه به بیان مناسب پروتیئن اونتاک، در مراحل بعدی، تخلیص تک مرحله ای پروتئین دارویی اونتاک انجام خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: اینتئین، ایمونوتوکسین ها، همسانه سازی، پروتئین های نوترکیب
 • محمد افخمی عقدا *، مجید نعیم یاوری، حمزه ملک ثابت، امیر هوشنگ مهرپرور، مریم فلاحتی، مهدیه لائح صفحات 241-250
  مقدمه
  آسیب اجتماعی به عنوان یک تهدید جدی، سلامت افراد را با خطر مواجه می سازد و عوامل متعددی چون رشد بی رویه جمعیت، توسعه و گسترش شهرنشینی و ماشینی شدن امورات زندگی، از هم پاشیدگی روابط متقابل بین افراد، تاثیر گروه همسالان در ایجاد و تشدید آن دخالت دارند که می توانند بر کیفیت زندگی نیز تاثیرگذار باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آسیب های اجتماعی بر کیفیت زندگی در شهر انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- پیمایشی که جامعه هدف خانوارهای ساکن شهر یزد بود حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و کریجسی 384 نفر انتخاب گردید و نمونه ها به صورت خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه 42 سوالی آسیب شناسی و 26 سوالی کیفیت زندگی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس و با کمک از نرم افزار SPSS انجام شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد 3/95% گرایش پایینی به آسیب های اجتماعی داشته و بین آسیب های اجتماعی و کیفیت زندگی در جامعه رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین آسیب های اجتماعی سرقت، پرخاشگری، استفاده از مواد مخدر، مسایل جنسی، خودکشی و فرار از خانه با کیفیت زندگی رابطه معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بین آسیب های اجتماعی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد که این وضعیت می تواند جامعه را با دشواری های فراوانی روبرو ساخته و بر وضعیت سلامت جسمی و روانی آنان تاثیر سوء داشته باشد و سطح کیفیت زندگی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: آسیب های اجتماعی، سرقت، پرخاشگری، مواد مخدر، مسائل جنسی، خودکشی، فرار از خانه، کیفیت زندگی
 • سیروس نعیمی * صفحات 251-260
  مقدمه
  بیماری لوپوس، یک بیماری خود ایمنی التهابی مزمن است که در اثر شکسته شدن تحمل سیستم ایمنی در فرد ایجاد می شود. ترانسفورم کننده فاکتور رشد b-1(TGF-β1)، یک سایتوکاین است که توسط سلول های مختلف ترشح می شود و دامنه عملکردی گسترده ای دارد. ژن این سایتوکاین روی کروموزوم شماره 19q13 قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسی پلی مورفیسم ژن مذکور در موقعیت های -800 G/A و -509 C/T و ارتباط آن ها با بیماری لوپوس است.
  روش بررسی
  در این مطالعه موردی- شاهدی، خون محیطی 150 بیمار مبتلا به بیماری لوپوس و 150 فرد سالم جهت استخراج DNA به روش saluting outمورد استفاده قرار گرفت و پلی مورفیسم ژن مذکور در موقعیت های -800 G/A و -509 C/T با روش PCR-RFLP مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله از مطالعه با آزمون های مجذور کای(X2) و تعادل هاردی واینبرگ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد فراوانی ژنوتیپ AA و آلل A حاصل از پلی مورفیسم موقعیت-800G/A ؛ ژنTGF-β1 تفاوت معنی داری را در افراد مبتلا به بیماری لوپوس و گروه کنترل نشان می دهد. در صورتی که در موقعیت-509 C/T ، این تفاوت مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق نمایانگر این موضوع می باشد که پلی مورفیسم ژن TGF-β1 در موقعیت -800G/Aمنجر به مستعد شدن افراد جمعیت جنوب ایران به بیماری لوپوس می گردد
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، لوپوس، TGF، ?1، ژنوتیپ
 • شوبو رحمتی، علیرضا یادگار آزادی، مرضیه بیگم بیگدلی شاملو، فرقان ربیعی فخر، میلاد اعظمی *، میلاد برجی، ماشااله بابا شاهی، یعقوب مدملی صفحات 261-268
  مقدمه
  کمبود ویتامین D علاوه بر اینکه در ایجاد استئوپروز، استئومالاسی و شکستگی ها نقش دارد هم اکنون ارتباط آن با بیماری های قلبی، دیابت و برخی از سرطان ها نیز نشان داده شده است. با توجه به اهمیت این ویتامین در سلامت، مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی کمبود ویتامین D در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های شهر ایوان در سال های 1393 و 1394 انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روی مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های شهر ایوان در سال های 1393 و 1394 انجام شد. اندازه گیری 25- هیدروکسی ویتامین D به روش الایزا صورت گرفت و داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 17 با استفاده از آزمون های توصیفی و تحلیلی آنالیز شدند.
  نتایج
  از 2919 نفر شرکت کننده در مطالعه، 2053 نفر(3/70%) زن بودند. میانگین سنی افراد 1/17±25/36 سال(با دامنه 1-92) بود. شیوع کلی کمبود ویتامین D در مراجعه کنندگان به آزمایشگاه های شهر ایوان حدود 62% برآورد گردید. کمبود شدید و متوسط ویتامین D به ترتیب 4/10 و 5/51 به دست آمد. شیوع کمبود ویتامین در سنین 1-6، 7-18، 19-60 و بالای 60 سال به ترتیب 45، 59، 64 و 58 درصد برآورد گردید. میانگین سطح ویتامین دی 79/18±25/36 ng/ml محاسبه شد. در بررسی ارتباط کمبود ویتامین D با سن و جنس از نظر آماری ارتباط معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  شیوع کمبود ویتامین D بالا می باشد، لذا تدابیر مداخله ای برای جلوگیری از عوارض کمبود ویتامین D مانند درمان دارویی و ایجاد برنامه های غنی سازی مواد غذایی به منظور افزایش دریافت ویتامین D ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فراوانی، کمبود، ویتامین D، 25، هیدروکسی ویتامین D، ایلام
 • مجتبی صالحی، مهرداد روانشاد، سید رضا محبی *، محمد رضا زالی صفحات 269-276
  زمینه و هدف
  عفونت هپاتیت B یکی از مشکلات حوزه سلامت است و ممکن است منجر به عوارض کلنیکی جدی از جمله هپاتیت مزمن، سیروز کبدی، سرطان هپاتوسلولار شود. سابقه ژنتیکی میزبان در سیستم ایمنی یک فاکتور تعیین کننده در سیر عفونت هپاتیت B به سوی مزمن شدن یا پاکسازی ویروس از بدن است. اینترلوکین 12 و گیرنده آن نقش مهمی را در پاکسازی عفونت های ویروسی، خصوصا هپاتیت B بازی می کنند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم (rs401502 C/G) ژن گیرنده اینترلوکین 12 B1 و هپاتیت B مزمن بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مورد - شاهدی، DNA ژنومیک 105 بیمار مبتلا به هپاتیت B مزمن و 105 فرد سالم استخراج گردید. ژنوتایپ مربوط به پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs401502 C/G)، توسط روش PCR-RFLP توالی یابی شد.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتایپ های GG، GC، CC و آلل های G و C در بیماران به ترتیب 3/53 %، 41 %، 7/5 %، و3/73 %، 7/26 % و در گروه سالم به ترتیب 4/51 %، 41 %، 6/7 % و 9/71 %، 1/28 % محاسبه گردید. بر اساس آنالیزهای آماری، اختلاف معناداری بین گروه بیمار و سالم مشاهده نگردید. (851/0P =)
  نتیجه گیری
  در این مطالعه ارتباط معناداری بین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی (rs401502 C/G) ژن گیرنده اینترلوکین 12 B1 و استعداد ابتلا به هپاتیت B مزمن مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت B، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی، گیرنده B1 اینترلوکین 12، هپاتیت مزمن
 • مهدیه یونسی، محمدعلی حسین پور فیضی *، ناصر پولادی صفحات 277-285
  مقدمه
  گزارش شده پلی مورفیسم شایع4G/5G در پروموتر ژن مهارکننده فعال کننده پلاسمینوژن-1(PAI-1) در سطح بیان PAI-1 تاثیر دارد و با توجه به شواهدی که پیشرفت سرطان پستان را با افزایش سطح PAI-1 همراه می داند، ارزیابی ارتباط بین این پلی مورفیسم و وضعیت بالینی بیماران مبتلا به سرطان پستان معقول و منطقی به نظر می رسد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی شامل 160 بیمار غیرخویشاوند از جمعیت شمال غرب ایران است که بر اساس معیار های بالینی مبتلا به سرطان پستان تشخیص داده شده اند و در طی مطالعه قبلی پلی مورفیسم PAI-1 4G/5G آن ها تعیین شده بود. جهت بررسی ارتباط این پلی مورفیسم با علائم بالینی و آسیب شناختی، از آزمون دقیق فیشر و نرم افزار SPSS با سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.
  نتایج
  در رابطه با پلی مورفیسم PAI-1 4G/5G تمام ویژگی های اعلام شده از سرطان پستان، که روی شدت بیماری موثر هستند مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پلی مورفیسمPAI-1 4G/5G با چند عامل مرسوم از جمله اندازه تومور، متاستاز به غدد لنفاوی و مرحله تومور ارتباط مثبت دارد.
  نتیجه گیری
  داده های ما نشان می دهد که بیماران با ژنوتیپ5G/5G بیشتر مستعد ابتلا به توسعه سرطان پستان هستند، در حالی که افراد با ژنوتیپ های4G/4G و4G/5G حساسیت پایین تری به گسترش سرطان پستان دارند؛ بنابراین آلل4G به احتمال زیاد، دارای یک نقش محافظتی در برابر توسعه سرطان پستان در جمعیت مورد مطالعه ما است.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم PAI، 1 4G، 5G، سرطان پستان، وضعیت بالینی
 • مریم محمدیان، امین الله بهاءالدینی *، جمشید محمدی، هاجر ابراهیمیان صفحات 286-293
  مقدمه
  پرفشاری خون یکی از شایع ترین و مهم ترین بیماری های عصر حاضر است که اغلب توسط سبک زندگی مدرن و به خصوص کاهش تحرک فیزیکی و دریافت رژیم غذایی پرچربی به افراد تحمیل می شود. یکی از مناسب ترین روش ها برای درمان این بیماری استفاده از گیاهان دارویی است که دارای اثر اصلاح کننده روی فشارخون هستند. از جمله این گیاهان می توان به زیتون
  (Olea europea L.) اشاره کرد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ زیتون بر روی فشارخون و تداخل اثر آن با سیستم آدرنرژیک در موش صحرایی نر می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 10 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار با محدوده وزنی 250-180 مورد استفاده قرار گرفتند و به طور تصادفی به دو گروه پنج تایی دریافت کننده عصاره برگ زیتون و گروه دریافت کننده عصاره برگ زیتون و آدرنالینتقسیم شدند. حیوانات به وسیله تزریق داخل صفاقی یورتان(2/1 گرم بر کیلوگرم) بیهوش شده و بعد از تراکئوستومی، سیاهرگ و سرخرگ رانی حیوان به ترتیب برای تزریق دارو و اندازه گیری فشارخون کانول گذاری شدند. کانول سرخرگی جهت ثبت فشار به ترنسدیوسر فشار مرتبط با دستگاه Power lab متصل شد. پارامترهای فشارخون(فشار سیستولی، دیاستولی و میانگین سرخرگی) قبل و بعد از تزریق درون وریدی عصاره آبی- الکلی برگ زیتون، حلال عصاره، آدرنالین و عصاره توام با آدرنالین ثبت گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  فشار سیستولی، دیاستولی و میانگین سرخرگی در پاسخ به عصاره آبی الکلی برگ زیتون در مقایسه با حالت شاهد و کنترل کاهش یافت(05/0 P<). تزریق توام عصاره برگ زیتون و آدرنالین نیز باعث افت پارامترهای فشارخون نسبت به گروه شاهد شد.
  نتیجه گیری
  می توان چنین بیان کرد که عصاره آبی الکلی برگ زیتون دارای اثر کاهندگی بر فشارخون است. ممکن است این اثر کاهندگی ناشی از مهار سیستم آدرنرژیک باشد.
  کلیدواژگان: آدرنالین، برگ زیتون، سیستم آدرنرژیک، فشارخون
|
 • M. Mahmoodi, S. Mohammadi *, F. Enayati Pages 201-210
  Introduction
  Medicinal plants have been a focus of attention to researchers due to their fewer side effects in treating diseases comared to chemical drugs. Some health properties of medicinal plants such as anti-hypercholesterolemia and antioxidant effects of Potentilla reptans have been proven. Therefore, the present study aimed to investigate the antinociceptive and analgesic effect of hydro-alcoholic extract of Potentilla reptans L. (HEP) in the male rat.
  Methods
  In this experimental study, 36 male rats were divided into 6 groups, including: control group (normal saline), morphine group (1mg/kg), HEP groups (treated with 25, 50 and 100 mg/kg), and naloxone group (200 mg/kg). Writhing, formalin and tail-flick tests were used to evaluate the analgesic effects of the extract. In order to analyze the study data, variance and Tukey test were applied.
  Results
  The results of the present study demonstrated that in writhing test (P
  Conclusions
  The findings of the current study revealed that Potentilla reptans L. (HEP) has a significant analgesic effect. Opioid pathway seems to be one of the possible mechanisms of extract effects, which further clinical trials are recommended in this case.
  Keywords: Anti, nociceptive, Pain, Potentilla reptan, Rat
 • M. Kolahi *, Mr Tabandeh, S. Saremy, Sa Hosseini, M. Hashemitabar Pages 211-221
  Introduction
  Polyphenolic compounds have anti proliferative and induced apoptotic features on cancer cells. p-Coumaric acid can be abundantly found in fruits, vegetables, plant production and honey. . Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer among women in the world. This study aimed to investigate the effect and mechanism of p- coumaric acid on apoptosis of MCF-7 breast cancer cells.
  Methods
  In order to study appoptic effect of p- coumaric acid, MCF-7 breast cancer cells were treated with different concentrations of p- coumaric acid (10, 37, 70, 150 and 300 mM) for 24 h. Cell viability was determined using MTT assay. Apoptosis markers including phosphatidylserine exposure at the outer leaflet of the plasma membrane were measured using flow cytometery for Annexin V affinity.
  Results
  Cell viability of MCF-7 cells was decreased with increasing of p- coumaric acid concentration. Maximal effect of p- coumaric acid was observed in cells that treated with 300 mM for 24h (p
  Conclusion
  The results of this study showed that p- coumaric acid had effective appoptic activity against MCF-7 cells. The results can be helpful in understanding the anticancer mechanism of p- coumaric acid and using it was suggested as an alternative or complementary drug in cancer chemotherapy.
  Keywords: Apoptosis, p, Coumaric acid, MCF, 7 Cancer Cell Line
 • M. Lotfi, A. Nouri *, A. Karimi, A. Pilehvarian Pages 222-231
  Introduction
  Methamphetamine (MAMP) is a central nervous system stimulant that its consumption has increased among youths. Adolescence is considered as a critical period and the reproductive organs are developing is very sensitive so that the. In this study, the effects of methamphetamine on the development of the testes in immature male rats were evaluated.
  Methods
  40 immature male Wistar Rats (35-day-old male rats) were divided into four groups: control and the group receiving methamphetamine: (1, 3, 5 mg/kg). The control group received saline and experimental groups received methamphetamine for 10 days (intraperitoneally) and they were allowed to mature. Then, the rats were dissected. Testicularb tissue was isolated and after weighing, they were prepared to be placed in formalin. The results were analyzed by ANOVA and Duncan's test.
  Results
  Spaces created in the seminiferous tubules showed spermatogenesis disorder. The mean number of cells (spermatogonia, spermatocyte, spermatid, sperm) in the experimental groups decreased significantly than the control group (p
  Conclusion
  Frequent consumption of methamphetamine, even in low doses through the influence on the pituitary -gonad and the various factors involved in spermatogenesis, can disrupt the sexual maturation, which may cause reduced fertility in males.
  Keywords: Methamphetamine, Spermatogenesis, Testis, Rats
 • Sa Moosavizadeh, M. Zeinodini *, Ar Saeeidinia, Ma Nasiri Khlili Pages 232-240
  Introduction
  Inteins (INT) are internal parts of a number of proteins in yeast and some other unicellular eukaryotes, which can be separated from the immature protein during protein splicing process. After identifying the mechanism of intein action, applications of these sequences are be considered in the single- step purification of recombinant proteins and different intein tags were developed. The most important advantage of using intein tags in purification of recombinant proteins than other affinity tags is no requirement of expensive protease enzymes and following additional steps to remove protease that make intein tags economically are considered more important. In the present study, denileukin diftitox immunotoxin (brand name Ontak), be fused with an intein tag and it was inserted in pTXB1 plasmid.
  Methods
  In this study, with respect to multiple cloning sites (MCS) of pTXB1, specific primers were designed. Polymerase Chain Reaction (PCR) was performed and encoding sequence of ONTAK was cloned using restriction sites of NdeI and SapI. Recombinant vector (PTX-IDZ) was transformed into E. coli strain ER2566 and expression of gene was studied.
  Results
  The accuracy of recombinant construct was confirmed by PCR and enzymatic digestion. The produced recombinant proteins were confirmed by SDS-PAGE and Western blotting.
  Conclusion
  Restriction site of SapI guarantees no additional residues incorporate in primary protein sequence. Also, the expression of this construct was analyzed in compare with fused protein to poly-His tag. According to the appropriate expression of fused protein in both constructs it was expected that one step- purification of considered drug protein will be success in the following steps.
  Keywords: Intein, Immunotoxins, Cloning, Recombinant Proteins
 • M. Afkhamiaghda *, H. Maleksabet, Amir H. Mehrparvar, M. Falahati, M. Laeh Pages 241-250
  Introduction
  Social damages as a serious threat will serionsly jeopardize people health. Different factors including uncontrolled population growth, urban development, mechanization of life, disruption of interrelationships, etc. are some causes of social damages that might affect the quality of life. This study was conducted with the aim of investigating the relationship between social damages on the quality of life in Yazd city.
  Methods
  This study is a descriptive survey one. The target population of this study was the families living in Yazd city. According to Krejcie and Morgan (1970) the sample size was 384. The samples were selected through cluster sampling. A 42-item pathology questionnaire and a 26-item quality of life questionnaire were used to collect the data. The data were analyzed using SPSS.16 software. Pearson correlation coefficient and analysis of variance were used.
  Results
  The results showed that %95.3 of cases had a low tendency to social damages and there was a significant relationship between social damages and the quality of life. There was also a significant relationship between social damages such as theft, violence, drug abuse, sexual issues, suicide, running from home and quality of life.
  Conclusion
  The results showed that there was a significant relationship between social damages and the quality of life, which it causes numerous problems for the society and it can have a negative effect on the people’s mental and physical health and decreases the quality of life.
  Keywords: Social Damages, Theft, Violence, Drug Abuse, Sexual Issues, Suicide, Running from Home, Quality of Life
 • S. Naeimi* Pages 251-260
  Introduction
  Systemic lupus erythematosus (SLE) is a chronic systemic inflammatory autoimmune disease characterized by a breakdown of self-tolerance. Transforming growth factor-β1 is a cytokine produced by both immune and non immune cells, and it has a wide operating range. human TGF-β1 gene is located on chromosome 19q13 . The aim of this study was investigating the TGF-β1 Gene Polymorphism at Position -800G /A and Systemic Lupus Erythematosus the possible difference in two promoter polymorphisms of the transforming growth factor-β1 (TGF-β1) gene (-800G / A, -509C / T).
  Methods
  In this case - control study, a total of 150 patients with SLE and 150 healthy subjects were examined. DNA was extracted by saluting out method and Single nucleotide Polymorphisms of the TGF-β1gene were analyzed by the PCR-RFLP method and the .Data were compared in both groups by using Pearson’s chi-square and Hardy-weinberg equilibrium test.
  Results
  There was a statistically significant difference in AA genotype and A allele frequency distributions between SLE patients and the control group for the -800G / A polymorphism of the TGF-β1 gene (P
  Conclusion
  The results of our study indicate that TGF-β1 gene promoter polymorphisms at positions -800 G/A maybe discuss susceptibility to SLE in southern Iranian patients.
  Keywords: SLE, TGF, β1, Genotype, Polymorphism
 • Sh Rahmati, Ar Yadegarazadi, Mb Bigdeli Shamloo, F. Rabiei Fakhr, M. Azami *, M. Borji, M. Babashahi, Y. Madmoli Pages 261-268
  Introduction
  Vitamin D deficiency (VDD) causes same diseases such as osteoporosis, osteomalacia, and fractures, and also it is shown that Vitamin D deficiency could lead to some cardiovascular disease, diabetes and many types of cancer. Therefore, this study aimed to determine the frequency of vitamin D deficiency among referring to laboratories in Eyvan city during 2015 and 2016.
  Methods
  A cross-sectional study was conducted in 2014 and 2015 on patients who were referred to the laboratories at Eyvan city. Serum levels of 25OHD were determined using a ELISA assay. The data were analyzed SPSS 17 software using descriptive and analytical tests.
  Results
  Out of 2 919 participants, 2053 patients were women. The average age was 36.25±17.1 (range 1-92) yrs. The overall prevalence of vitamin D deficiency in the patients admitted to the medical laboratories was estimated that approximately 62%. The prevalence severe and moderate vitamin D deficiency was calculated 10.4 and 51.5, respectively. The prevalence of vitamin D deficiency among the ages 1-6, 7-18, 19-60 and over 60 years was estimated 45%, 59%, 64% and 58%, respectively. The mean vitamin D concentration was 36.25±18.79 ng/ml. The relationship between deficiency of vitamin D with age and gender was statistically significant (P=000).
  Conclusion
  Vitamin D deficiency prevalence is high, so the intervention plan seems essential to avoid complications of vitamin D deficiency such as medication treatment and establishing nationally-mandated food fortification programs to enhance the intake of vitamin D.
  Keywords: Frequency, Deficiency, Vitamin D, 25, hydroxy Vitamin D, Ilam
 • M. Salehi, M. Ravanshad, Sr Mohebbi *, Mr Zali Pages 269-276
  Introduction
  Hepatitis B virus (HBV) infection is a major health problem worldwide and may lead to serious clinical complications, including chronic hepatitis, liver cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. The host’s genetic background in immune system genes is a crucial etiologic factor in progression of HBV infection to chronic disease or clearance of the virus from the body. Interleukin 12 and its receptor (IL12 Receptor) play an important role in the clearance of viral infections, especially HBV. The aim of this study is to investigate the association between interleukin 12 receptor B1 gene single nucleotide polymorphism (rs401502 C/G) and chronic HBV infection.
  Methods
  In this case control study, genomic DNA of 105 chronically HBV infected patients and 105 healthy controls was extracted. Genotype of (rs401502 C/G) single nucleotide polymorphism was determined using polymerase chain reaction restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method.
  Results
  The frequency of (rs401502 C/G) SNP for GG, GC, CC genotypes and G, C alleles was %53.3, %41, %5.7 and %73.3, %26.7 in the chronic patients and %51.4, %41, %7.6 %71.9 , and %28.1 in the control group, respectively. Statistical analysis of the results showed that there was not any significant difference between the case and control groups (p=0.851).
  Conclusion
  In this study, no association was found between (rs401502 C/G) single nucleotide polymorphism within IL12RB1 gene and chronic hepatitis B virus infection. It seems that this SNP does not play a crucial role in susceptibility to HBV chronic infection
  Keywords: Hepatitis B virus, Single Nucleotide Polymorphisms, IL, 12 Receptor B1, Chronic Hepatitis
 • M. Younesi, Ma Hosseinpour Feizi *, N. Pouladi Pages 277-285
  Introduction
  A common polymorphism 4G/5G in the promoter region of the Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) gene has been reported to influence the expression levels of PAI-1. According to the evidence, progression of breast cancer can be associated with elevated levels of PAI-1, it seems that evaluation of a possible correlation between the polymorphism and clinical status of breast cancer patients is reasonable.
  Methods
  This descriptive-analytical study included 160 unrelated patients from North West of Iran. According to established clinical criteria, these paitients were diagnosed with breast cancer. Based on previous study, PAI-1 4G/5G had been determined. In order to investigate the association of this polymorphism with clinicopathological features Fisher’s exact tests and SPSS software was used with a significance level of 0.05.
  Results
  All declared features of breast cancer regarding PAI-1 4G/5G polymorphism were investigated. Results indicated that PAI-1 4G/5G polymorphism positive correlation with several traditional prognostic factors, including tumor size, lymph node metastases and tumor stage.
  Conclusion
  Data showed that the patients with 5G/5G genotype are more susceptible to the development of breast cancer, while the paitients with 4G/4G and 4G/5G genotypes show lower sensitivity to the breast cancer. Therefore, the 4G allele likely has a protective role against the development of breast cancer in this cohort.
  Keywords: PAI, 1 4G, 5G polymorphism, Breast Cancer, Clinical Status
 • M. Mohammadiyan, A. Bahaoddini *, J. Mohammadi, H. Ebrahimiyan Pages 286-293
  Introduction
  Hypertension is one of the most common and important disease factors imposed by the modern lifestyle, in particular by reduced physical activity and an unbalanced lipid-rich diet. One of the best methods for treatment of hypertension is the use of medical herbs that have moderate effects on blood pressure such as Olive (Olea europea L.). Therefore, the purpose of this study was to evaluate the effect of hydroalcoholic extract of olea europea L. Leaf on blood pressure and its interaction with adrenergic system of male rats
  Methods
  In this experimental study, 10 adult male wistar rats weighing between180-250g were used. They were divided into two groups (each group contained 5 rats) randomly: olive leaf extract group and olive leaf extract and adrenaline group. Then, each rat was anesthetized by IP injection of 1.2 g/kg urethane. After tracheostomy, the femoral vine and artery were cannulated for drug injection and blood pressure recording respectively. Arterial cannula for recording arterial blood pressure connected to a pressure transducer linked to Power lab. Blood pressure parameters (systolic, diastolic and mean arterial pressure) were recorded before and after IV administration of hydroalcoholic extract of olea europea L. leaf, solvent, adrenaline and olive leaf extract with adrenaline.The data were analyzed using SPSS software.
  Results
  The results showed a significant decrease of systolic, diastolic and mean arterial pressures in comparison with the control and sham groups (P
  Conclusion
  It can be concluded that olea europea L. leaf may suggested as a hypotensive agent. It seems that this effect is due to the inhibition of the adrenergic system
  Keywords: Adrenaline, Blood Pressure, Olea Europea L. Leaf, Adrenergic System